close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Науково-методична проблема

код для вставкиСкачать

Методичне об'єднання вчителів-словесників Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Науково-методична проблема: "Розвиток компетентності щодо здійснення диференційованого підходу до учнів та організації дослідницької діяльності"
1 Диференційоване навчання
Час вимагає, щоб система навчання будувалася не з орієнтацією на запам'ятовування, а на розвиток талантів і здібностей. Державі потрібні не просто освічені люди, основою майбутнього нашої країни мають стати насамперед творчі особистості, інтелектуальний потенціал, формування якого треба починати ще зіі шкільної лави, щоб у подальшому житті ці діти могли сприяти розвиткові національної культури, науки, щоб довели іншим, що освіта в наш час має велике значення.
Задовольняти навчальні потреби школярів з різним рівнем навчальних можливостей, вести ефективну роботу з обдарованими дітьми допомагає метод диференціації навчально-виховного процесу.
Диференціація навчання - це множинність, варіативність індивідуальних підходів до суспільно погоджених цілей загальної освіти. Вона створює сприятливі умови для індивідуалізації навчання, професійної орієнтації учнів та осмисленого вибору ними життєвого шляху. Диференціація передбачає відкритість змісту освіти, різноманітність навчального матеріалу, посібників, форм і методів навчальної роботи, контролю знань. Даний метод - проблема не самостійна, а похідна від стану суспільства і його потреб, насамперед соціальних, економічних, духовних, технічних, тому з новою силою постала вона в період переходу шкіл на дванадцятибальну систему оцінювання знань, умінь, навичок дітей.
Диференціація навчання в усіх її розмаїтих проявах є найкращим засобом для досягнення всіма учнями як мінімум базового рівня освіти, необхідного для наступного свідомого вибору ними професій або сфери діяльності. Це спосіб охоплення дітей знаннями з максимальним врахуванням їхніх індивідуальних особливостей, здібностей і можливостей. Існують такі методичні підходи щодо здійснення диференціації навчання:
- поєднання індивідуальних та колективних форм роботи: рівнева диференціація розрахована на індивідуальний підхід до кожного учня, на знання, і врахування вчителем його інтересів, можливостей і здібностей; при здійсненні індивідуального підходу важливо спиратися на колективні форми роботи з дітьми, а колективний характер навчання орієнтувати на інтереси і можливості кожного учня;
- відкритість, зрозумілість рівня обов'язкової підготовки (обов'язкових результатів) з кожного предмета: чітке усвідомлення і розуміння учнями обов'язкових вимог - найкращий засіб і мотивації навчання і нормалізації навчального навантаження для багатьох учнів; знання мінімальних обов'язкових результатів дозволяє учням усвідомити власний резерв у досягненні більш високих результатів, стає своєрідним орієнтиром і для вчителя, і для учнів;
- недопустимість ототожнювання рівня викладання і рівня вимог до результатів навчання: рівнева диференціація здійснюється не за рахунок того, що одним учням повідомляють менший, а іншим більший обсяг навчального матеріалу, а за рахунок того що, пропонуючи однаковий його обсяг, орієнтуємо дітей на різні рівні вимог до його засвоєння; кожен учень може обрати для себе той рівень, на якому буде засвоювати навчальний матеріал;
- орієнтація контролю та оцінювання навчальної підготовки учнів на перевірку досягнення ними обов'язкових і підвищенних результатів: для контролю знань учням пропонують завдання різного рівня складності; при цьому перевірка досягнення рівня обов'язкових результатів - етап постійний для кожного учня; тільки після цього здійснюється перевірка більш глибоких рівнів засвоєння знань та вмінь.
Отже, диференціація навчального процесу є одним із найкращих засобів для роботи з дітьми із різним рівнем навчальних можливостей, дозволяє ефективно працювати з обдарованими учнями, об'єктивно оцінювати навчальні досягнення школярів.
2 Диференційовані домашні завдання
Розвиток індивідуальних особливостей кожного школяра - вимога, в реалізації якої особливу роль відводимо також домашньому завданню. Говорячи про диференційовані домашні завдання, треба:
- домагатися, щоб кожен учень засвоїв зміст уроку;
- враховувати нахили, здібності кожного учня;
- виявляти обдарованих дітей і цілеспрямовано розвивати їхні здібності.
Не завжди домашні завдання матимуть диференційований характер: вивчення напам'ять віршів, вивчення правил і т.д. В інших ситуаціях домашнє завдання може бути диференційованим.
Для дітей, які вже оволоділи навичками виконання певних вправ, повторне виконання таких завдань - вимога занижена. Їм треба надати можливість попрацювати над вправами підвищеної складності, бо це розвиток їхніх здібностей, поглиблення знань. Диференційовані домашні завдання дозволяють також брати до уваги інтереси слабких у навчанні і малоактивних дітей, дають можливість розірвати коло: "слабка відповідь - низький бал - неудача - дезінтерес", звернутися до конкретного учня, знаючи його особливості, слабкі і, в першу чергу, сильні сторони.
Диференційовані домашні завдання можуть бути розраховані на довгий строк, наприклад, довготривала допомога групі учнів, що мають низький рівень навчальних можливостей.
Інколи обдарованим і здібним школярам можна пропонувати добровільні домашні завдання. Вони мобілізують сили дітей, стимулюють процес навчання, пробуджують і стимулюють інтереси учнів. Звичайно, життя вимагає виконання і тієї роботи, яка не завжди приносить задоволення, тому повинно бути точно визначене співвідношення обов'язкових і добровільних домашніх завдань. Але можна з впевненістю сказати: якщо необхідна для розвитку школяра робота виконується добровільно, то вона здійснює більший вплив, ніж коли учень працює примусово. Добровільні домашні завдання виховують свідоме ставлення до навчання, відповідальність і, отже, розвивають силу волі кожної дитини.
Диференційовані домашні завдання виконують і виховну функцію. Вони дозволяють пройнятися почуттям успіху і тим школярам, в яких рівень навчальних можливостей дуже низький, дають можливість дітям проявити себе, повірити у свої сили, виховують позитивне ставлення до навчання. Такі домашні завдання не повинні використовуватися від випадку до випадку, в цьому має бути система, яка і слабких, і сильних у навчанні школярів спонукає до самостійного пізнання.
3 Організація дослідницької діяльності учнів
6 років підряд працювали з дітьми в МАН. Діє шкільне наукове товариство "Софіус": план роботи, його виконання, підсумки.
Робота дітей над дослідженнями дає їм додаткові знання, розширює кругозір, формує уміння і навички, розвиває творчість, зміцнює емоційно-вольову сферу учнів.
Щоб написати роботу МАН, потрібно:
- вибрати тему, яка буде цікава дитині;
- скласти план роботи;
- зібрати матеріал; оформити чорновий і чистовий її варіант.
Але для роботи в МАН не візьмеш будь-якого учня, потрібна особлива дитина. А таких, на жаль, у школі вже немає.
Використовуємо дослідницький підхід і на уроках: постановка проблеми, її дослідження і її розв'язання.
4 Використання комп'ютерної техніки
Вирішувати науково-методичну проблему допомагає комп'ютерна техніка.
Підготувати людину до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві - одне з головних завдань сучасного етапу модернізації національної системи освіти. Широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій передбачає перегляд існуючих організаційних форм навчально-виховної роботи. У сучасному суспільстві комп'ютерна грамотність - важлива умова професійної підготовки і компетентності фахівців будь-якої галузі. Як показує практика, застосування мультимедійних систем і програмно-педагогічних засобів у процесі навчання української мови та літератури дає змогу осучаснити урок і якісно його вдосконалити.
Зокрема вони сприяють:
* підвищенню ефективності уроку;
• виробленню в учнів навичок пошуково-дослідницької, експериментальної роботи;
• розвитку творчих та естетичних здібностей дітей;
• формуванню навичок самостійної роботи;
• постійному зацікавленню школярів навчальним предметом;
• мобілізації, активізації пізнавальної діяльності учнів;
• формуванню інформаційних компетенцій та інформаційної культури.
Так, наприклад, велике значення для формування в учнів міцних знань, умінь і навичок мають комп'ютерні тести:
Літературний диктант (по 1 б.)
1. Твір, у якому передано почуття, переживання людей, - це...
2. Твір, у якому про щось розповідається, - це...
3. Художнє означення, відповідає на запитання який? - це...
4. Епітет, який вказує на постійну ознаку предмета, - це...
5. Перенесення ознак з одного предмета, явища на інші - це...
6. Зіставлення кількох предметів, що починається словами як, мов, ніби - це... 7. Художній засіб, який підкреслює щось важливе у творі - це...
8. Вид римування: аавв -
9.Вид римування: авав -
10.Вид римування: авва -
11. Рефрен - це...
12. Анафора - це..
За допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій можна поєднати різні види мисленнєвої діяльності (логічне мислення, образне, абстрактне, асоціативне, креативне) школярів і створити цілісну картину виучуваного у взаємозв'язках. Наприклад, створення учнівських презентацій.
Презентація до уроку української літератури на тему: А. Малишко "Пісня про рушник" ("Український рушник").
* Український рушник - одвічний оберіг, який прикрашав кожну світлицю. Він супроводжував людину усе життя. • Кривульки на рушнику - то вода, ламана лінія символізує вічність існування, чотирикутник - сонце. Є ще чудова квітка - дерево життя, і калина, і барвінок, і виноград... • Донька Ярослава мудрого Анна, коли виходила заміж за французького короля, везла розкішний посаг. Але не перед золотом-діамантами, а перед вишиванкою з України-Руси онімів тоді з подиву Париж. Сприймання навчального матеріалу здійснюється не лише через розповідь вчителя чи демонстрування, а й шляхом візуалізації, графічного зображення, акустичного доповнення, що дає змогу учневі йти від конкретного до загального, і робить його знання системними, а уміння і навички міцними та якісними. Урок української літератури на тему: А.Малишко "Пісня про рушник"
(матеріали, що демонструвалися через комп'ютер)
Інтенсивний розвиток технічних і програмних можливостей комп'ютерів, а також поширення нових інформаційних технологій створюють реальні у мови для їхнього використання на уроках з метою розвитку творчих здібностей дітей. Комп'ютерна техніка відкриває учням можливості Інтернету:
* доступ до величезного обсягу інформації та способів її обробки; * аналіз, порівняння даних, доповнення їх новою інформацією;
* збільшення інтелектуальних можливостей людини, вплив на її пам'ять, емоції,, інтереси; перебудова самої структури пізнавальної і продуктивно-творчої діяльності людини.
Необов'язково весь урок повинен бути заповнений роботою на комп'ютері. Часто буває достатньо одного пристрою і підключеного до нього мультимедійного проектора. Важливо продумати, на якому етапі доцільніше використати ІКТ, щоб збагатити урок, показати паралельні рішення, здійснити узагальнення, стимулювати уяву учнів, провести експеримент, прискорити процес навчання, забезпечити ту чи іншу форму роботи. Результати роботи:
Предметні олімпіади:
Олімпіада ІІ (районний) етап ІІІ (обласний) етап) Українська мова 2013-2014 н.р. ІІ місце -Українська мова 2014-2015 н.р. ІІІ місце -Пізнавальні конкурси:
Назва Районний етап Обласний етап Всеукраїнський етап Конкурс мені Т. Шевченка 2013-2014 н.р.ІІІ місце - -Конкурс імені Т. Шевченка 2014-2015 н.р.ІІІ місце - -Конкурс імені П. Яцика 2013-2014 н.р.ІІ місце - - Конкурс імені П. Яцика 2014-2015 н.р.ІІ місце - - Всеукраїнська акція учнівської та студентської молоді "Моя Батьківщина - Україна" ІІІ, ІІІ місця _"Космічні фантазії" (твір)І місце - - "Ми проти насильства" (твір)ІІІ місце - - 
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Научные отчеты
Просмотров
80
Размер файла
2 332 Кб
Теги
науково, методичні, проблемы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа