close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1

код для вставки
САМОСТІЙНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №1
«Розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи вантажних
автомобілів»
Мета завдання: виявити шляхи підвищення рівня техніко-експлуатаційних
показників використання рухомого складу, навчитися розраховувати основні
техніко-експлуатаційні показники роботи вантажних автомобілів.
Знати: основні техніко-експлуатаційні показники роботи вантажних
автомобілів.
Вміти: розраховувати
основні техніко-експлуатаційні показники роботи
вантажних автомобілів.
Критерій оцінювання
Оцінка «ВІДМІННО» ставиться тоді, коли студент
вірно виконав
самостійне завдання. Показав глибокі теоретичні знання та практичні навички,
уміння нетрадиційно самостійно мислити та приймати відповідні рішення, робити
висновки і узагальнення з чітким їх формулюванням.
Оцінка «ДОБРЕ» ставиться тоді, коли студент вірно виконав самостійне
завдання, але допустив незначні помилки (наприклад у розрахунках), неточності.
Взагалі відповідь в основному задовольняє ті самі вимоги, що й відповідь на
оцінку «ВІДМІННО».
Оцінка «ЗАДОВІЛЬНО» ставиться тоді, коли студент в основному виконав
роботу в обсязі самостійного завдання, але не досить глибоко володіє теоретичним
матеріалом, його знання мають розрізнений, фрагментарний характер, допустив
помилки при рішенні задачі, які можна усунути.
Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» ставиться тоді, коли студент допустив помилки,
які не можна усунути; не орієнтується в матеріалі, має слабкі теоретичні знання.
Загальні зведення
Для планування, обліку й аналізу роботи рухомого складу автомобільного
транспорту встановлена система показників, які дозволяють оцінювати ефективне
використання рухомого складу та результати його роботи.
Основні формули для рішення задач
αΤ 
АТ С ДТ С АДТ С


,
АСС ДК АДК
(1.1)
де αΤ - коефіцієнт технічної готовності рухомого складу;
АТ С - кількість технічно справних автомобілів, од.;
АСС - кількість автомобілів за списком, од.;
ДТ С - кількість днів знаходження автомобіля в справному стані, дн.;
ДК - кількість календарних днів, дн.
αВ 
Ае
,
АСС
(1.2)
де αВ - коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію;
Ае - кількість автомобілів, які виїхали на лінію, од.;
АСС - кількість автомобілів за списком, од.
ТМ  ТН  Т0 , год.,
(1.3)
де ТМ - час роботи автомобіля на маршруті, год.;
ТН - час у наряді, год.;
Т0 - час на нульовий пробіг, год.
Lзаг.  LB  LX  L0 , км,
(1.4)
де Lзаг. - загальний пробіг, км;
LB - пробіг із вантажем, км;
LX - холостий пробіг, км;
L0 - нульовий пробіг, км.
β
LB
,
L B  L X  L0
де β - коефіцієнт використання пробігу;
LB - пробіг із вантажем, км;
(1.5)
LX - холостий пробіг, км;
L0 - нульовий пробіг, км.
LB
,
LB  LX
βЇ 
(1.6)
де βЇ - коефіцієнт використання пробігу за їздку;
LB - пробіг із вантажем, км;
LX - холостий пробіг, км.
Ve 
де Ve
LЗАГ.
, км/год.,
ТН
(1.7)
- експлуатаційна швидкість руху, км/год.;
LЗАГ. - загальний пробіг, км;
Т Н - час у наряді, год.
tЇ 
де t Ї
І ЇВ
 t , год.,
βЇ  VT НР
(1.8)
- час одної їздки, год.;
І ЇВ - середня довжина їздки з вантажем, км.;
βЇ - коефіцієнт використання пробігу за їздку;
VT - технічна швидкість руху, км/год.;
t НР - час простою рухомого складу під навантаженням і розвантаженням,
год.
ΖЇ 
ТМ
,
tЇ
(1.9)
де ΖЇ - кількість їздок;
ТМ - час роботи автомобіля на маршруті, год.;
t Ї - час одної їздки, год.
UДН  q H  γ
,
C Ζ
Ї т.,
(1.10)
де UДН - денна продуктивність одного автомобілю в тоннах, т.;
q H - номінальна вантажопідйомність автомобіля, т.;
- статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності
γ
C
автомобіля;
ΖЇ - кількість їздок.
WДН  q H  γ
 І ЇВ, ткм,
Д Ζ
Ї
(1.11)
де WДН - денна продуктивність одного автомобілю в тонно-кілометрах, ткм;
q H - номінальна вантажопідйомність автомобіля, т.;
γД - динамічний коефіцієнт використання вантажопідйомності
автомобіля;
ΖЇ - кількість їздок;
І ЇВ - середня довжина їздки з вантажем, км.
Аe 
QЗАГ
,
U ДН
(1.12)
де QЗАГ - загальний обсяг перевезень, т.;
UДН - денна продуктивність одного автомобілю в тоннах, т.
LСД 
ТМ  VT  I ЇВ
, км,
І ЇВ  VT  βЇ  t HP
(1.13)
де LСД - середнє добовий пробіг, км;
ТМ - час роботи автомобіля на маршруті, год.;
VT - технічна швидкість руху, км/год.;
I ЇВ - середня довжина їздки з вантажем, км;
βЇ - коефіцієнт використання пробігу за їздку;
t HP - час простою рухомого складу під навантаженням і розвантаженням,
год.
Самостійне завдання
Для перевезення піску із кар’єра на бетонний завод передбачено 15
автомобілів КамАЗ-5511 ( q H =10 т). Визначити:
а) кількість днів вивезення заданого обсягу вантажу;
б) середньодобовий пробіг автомобілів.
Вантажопідйомність автомобіль використовує повністю. βЇ = 0,5.
Необхідні вихідні дані взяти із таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Вихідні дані для самостійного завдання
ТМ , год.
1
10
2
12
3
14
4
8
Варіанти
5
6
16
9
I ЇВ , км
6
8
10
9
7
11
13
8,5
11,5
7,5
VT ,
22
25
28
24
21
28
25
24
26
27
0,29
0,3
0,33
0,25
0,28
0,29
0,31
0,32
0,35
0,4
В
0,75
0,77
0,8
0,79
0,71
0,74
0,69
0,68
0,7
0,76
QЗАГ ,
тис.т.
30
25
40
38
35
29
27
31
26
36
17
9
18
10
19
12
20
9
Показники
км/год.
t H P ,
год.
7
13
8
11
9
15
10
17
Продовження таблиці 1.1
ТМ , год.
11
9
12
10
13
11
14
10
Варіанти
15
16
12
11
I ЇВ , км
8
6
15
14
9
10
11
18
16
8
VT ,
23
22
21
20
24
25
26
27
23
22
0,39
0,4
0,6
0,5
0,4
0,7
0,65
0,55
0,45
0,75
В
0,85
0,78
0,77
0,8
0,79
0,71
0,74
0,77
0,68
0,7
QЗАГ ,
тис.т.
20
22
19
23
25
24
26
28
22
18
Показники
км/год.
t H P ,
год.
Продовження таблиці 1.1
ТМ , год.
21
11
22
10
23
9
24
12
Варіанти
25
26
11
8
I ЇВ , км
10
11
8
12
9
13
14
15
10
11
VT ,
24
23
22
25
26
27
28
22
24
25
0,4
0,45
0,5
0,3
0,29
0,33
0,41
0,46
0,38
0,36
В
0,77
0,75
0,79
0,8
0,72
0,71
0,74
0,76
0,78
0,81
QЗАГ ,
тис.т.
20
22
24
26
28
20
21
23
25
27
Показники
км/год.
t H P ,
год.
27
13
28
10
29
9
30
12
Література: [4], [36] с.51-57, [25] с.31-36, [33] с.35-39.
Автор
Артем Чупа
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
58
Размер файла
213 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа