close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL178486B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
(21) Numer zgłoszenia:
(2 )
Data zgłoszenia:
(11) 178486
320057
05.1 0.1 995
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
05.10.1995, PCT/DE95/01389
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
4
)
(30)
Pierwszeństwo:
międzynarodowego:
17.05.1996, W096/14115,
PCT Gazette nr 22/96
Zestaw do gry służący do profesjonalnego prowadzenia gier stolikowych
przy użyciu kart i żetonów, szczególnie black jacka
(73)
08.11.1994,DE,P4439502.7
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.05.2000 WUP 05/00
PL 178486
B1
(5 7 )
1 Zestaw do gry, służący do profesjonalnego prowadzenia gier
stolikowych przy użyciu kart i żetonów, szczególnie black jacka,
obejmujący stół do gry pokryty suknem, na którym rozmieszczone
są okna do obstawiania oraz inne strefy do umieszczenia żetonów
oraz ustalone strefy do rozkładania kart, oraz but do przechowywania kart, pełniący rolę urządzenia do rozdawania kart, z którego
wyciągane są zakryte karty, to znaczy karty odwrócone obrazkiem
do dołu, znamienny tym, że but (1) zaopatrzony jest w urządzenie
rozpoznające wartość karty i rejestrujące nadruk (31) podający wartość wyciągniętej karty (3'), znajdujący się w przypadku wszystkich
kart (3) w tym samym, ustalonym miejscu, a stół do gry wyposażony
jest pod suknem (51) wjednostki wykrywające obstawione miejsca,
które obejmują pewną ilość pojedyńczych detektorów, przy czym
każda jednostka wykrywająca obstawione miejsca, służące do rejestrowania liczby żetonów (41) i kart (3) położonych w poszczególnych rejonach (53, 54, 55, 56) stołu do gry bezpośrednio na
suknie (51), przyporządkowana jest każdemu oknu (53) i każdemu obszarowi oddzielonemu linią ubezpieczenia (54) w którym
umieszczone są żetony (41) i każdemu obszarowi (55, 56), w którym umieszczone są karty (3), a poza tym stół wyposażony jest w
detektor stawki, będący automatycznie działającym urządzeniem
rozpoznającym i służącym do rejestrowania zakładów w formie
żetonów (41) oraz zestaw posiada ręcznie obsługiwane urządzenie
wprowadzające informacje o zakładzie i rejestrujące wysokość
zakładów.
Uprawniony z patentu:
Order Michaił, Kolonia, DE
(72)
01.09.1997 BUP 18/97
(45)
A63F 1/14
A63F 1/18
A63F 3/00
A47B 25/00
Twórca wynalazku:
Michaił Order, Kolonia, DE
(74)
Pełnomocnik:
Misztak Irena, PATPOL Spółka z o.o.
FIG. 4
( 5
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
(51) IntCl6:
Zestaw do gry służący do profesjonalnego prowadzenia
gier stolikowych przy użyciu kart i żetonów,
szczególnie black jacka
Zastrzeżenia
patentowe
1. Zestaw do gry, służący do profesjonalnego prowadzenia gier stolikowych przy użyciu
kart i żetonów, szczególnie black jacka, obejmujący stół do gry pokryty suknem, na którym rozmieszczone są okna do obstawiania oraz inne strefy do umieszczenia żetonów oraz ustalone strefy do rozkładania kart, oraz but do przechowywania kart, pełniący rolę urządzenia do rozdawania
kart, z którego wyciągane są zakryte karty, to znaczy karty odwrócone obrazkiem do dołu, znamienny tym, że but (1) zaopatrzony jest w urządzenie rozpoznające wartość karty i rejestrujące
nadruk (31) podający wartość wyciągniętej karty (3'), znajdujący się w przypadku wszystkich
kart (3) w tym samym, ustalonym miejscu, a stół do gry wyposażony jest pod suknem (51) w jednostki wykrywające obstawione miejsca, które obejmują pewną ilość pojedyńczych detektorów,
przy czym każda jednostka wykrywająca obstawione miejsca, służące do rejestrowania liczby
żetonów (41) i kart (3) położonych w poszczególnych rejonach (53, 54; 55, 56) stołu do gry
bezpośrednio na suknie (51), przyporządkowana jest każdemu oknu (53) i każdemu obszarowi
oddzielonemu linią ubezpieczenia (54) w którym umieszczone są żetony (41) i każdemu obszarowi (55, 56), w którym umieszczone są karty (3), a poza tym stół wyposażony jest w detektor
stawki, będący automatycznie działającym urządzeniem rozpoznającym i służącym do rejestrowania zakładów w formie żetonów (41) oraz zestaw posiada ręcznie obsługiwane urządzenie
wprowadzające informacje o zakładzie i rejestrujące wysokość zakładów.
2. Zestaw do gry według zastrz, 1, znamienny tym, że but (1) zaopatrzony jest w optyczne
okienko (11), położone na drodze przesuwającego się w trakcie ciągnięcia karty (3') nadruku (31)
wartości karty oraz optyczne urządzenie rzucające obraz wycinka strony karty (3') z rysunkiem,
znajdującego się nad okienkiem (11), na przetwornik obrazu (4) zaopatrzony w układ CCD, przy
czym urządzenie optyczne obejmuje urządzenie odchylające przesyłające obraz odbitego od
oświetlonego nadruku (31) wartości karty optyczną drogą do przetwornika obrazu (4) zaopatrzonego w układ CCD, a ponadto filtr czerwonego światła (17), umieszczony na drodze światła (16)
między urządzeniem odchylającym a przetwornikiem obrazu (4) oraz źródło światła impulsowego (5) oświetlające wycinek karty (3'), znajdujący się nad okienkiem (11) i urządzenie sensorowe
wykrywające ruch ciągniętej karty (3'), wprowadzające układ pomiarowy (5, 4) urządzenia
rozpoznającego wartość karty w stan gotowości do pomiaru oraz do wyznaczania momentu
włączenia źródła światła impulsowego (5), w którym nadruk (31) wartości wyciąganej karty (3')
znajduje się nad okienkiem (11).
3. Zestaw do gry według zastrz. 2, znamienny tym, że urządzenie odchylające, rzucające
obraz fragmentu strony karty (3') z obrazkiem, znajdujący się nad okienkiem (11), na przetwornik
obrazu (4), zaopatrzony w układ CCD obejmuje prostokątny optyczny pryzmat (6), usytuowany
pod okienkiem (11), którego jedna powierzchnia (13) tworząca kąt prosty przykrywa okienko (11),
a inna jego powierzchnia (14) tworząca kąt prosty skierowana jest ku przetwornikowi obrazu (4), a
ponadto źródło światła impulsowego (5) umieszczone jest za płaszczyzną odbicia (12), oświetlając poprzez optyczny pryzmat (6) fragment kart (3') znajdujący się nad okienkiem (11).
4. Zestaw do gry według zastrz. 2, znamienny tym, że urządzenie odchylające, rzucające
obraz fragmentu strony karty (3') z obrazkiem, znajdujący się nad okienkiem (11), na przetwornik
obrazu (4) zaopatrzony w układ CCD, wyposażone jest w lustro znajdujące się pod okienkiem (11),
przy czym źródło światła impulsowego (5) umieszczone jest przed lustrem.
5. Zestaw do gry według zastrz. 2, znamienny tym, że urządzenie sensorowe buta (1) obejmuje jeden sensor, wyczuwający przedni brzeg (33) karty (3') i stwierdzający, że karta jest
ciągnięta, i aktywujący układ pomiarowy.
178 486
3
6. Zestaw do gry według zastrz. 5, znamienny tym, że sensor buta (1) stanowi sensor naciskowy lub zapora świetlna.
7. Zestaw do gry według jednego zastrz. 2 albo 4, znamienny tym, że urządzenie sensorowe buta (1) obejmuje dwa sensory (7 , 8) optoelektroniczne, z których jeden (7) znajduje się poza
drogą przesuwającego się nadruku (31) wartości karty, który ma zostać rozpoznany, i stanowi
sygnalizator ruchu aktywujący układ pomiarowy, zaś drugi (8) znajduje się na drodze poruszającego się nadruku (31) wartości karty za okienkiem (11).
8. Zestaw do gry według zastrz. 3 albo 4, znamienny tym, że źródło światła impulsowego (5)
buta (1) stanowi lampa ksenonowa.
9. Zestaw do gry według zastrz. 1, znamienny tym, że poszczególne detektory jednostek
wykrywających obstawione miejsca stołu do gry stanowią światłoczułe sensory (52), rejestrujące światło przeświecające przez sukno (51) w zależności od rozmieszczenia żetonów (41) i
kart (3) nad sensorami (52).
10. Zestaw do gry według zastrz. 9, znamienny tym, że światłoczułe sensory jednostki wykrywającej obstawione miejsca stołu do gry stanowią fotodiody czułe na podczerwień, zwłaszcza
diody krzemowe.
11. Zestaw do gry według zastrz. 9 albo 10, znam ienny tym, że sensory (52) jednostki
wykrywającej obstawione miejsca rozmieszczone są w węzłach sieci geometrycznej a żeton
czy karta położona zgodnie z regułami gry bezpośrednio na suknie (51) przykrywa przynajmniej dwa sensory (52).
12. Zestaw do gry według zastrz. 1, znamienny tym, że detektor stawki, służący do automatycznego rejestrowania zakładu, postawionego przy użyciu pojedynczego żetonu (41) lub kolumny żetonów charakteryzujących się różnymi kolorami w zależności od wartości i do wyboru
zaopatrzonych w kolorowe oznakowania wzdłuż brzegu, które są reprezentatywne dla wartości
żetonów, stanowi skaner rozpoznający kolory żetonów i ilość żetonów każdego rodzaju.
13. Zestaw do gry według zastrz. 1, znam ienny tym, że detektor stawki, służący do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania zakładu postawionego w formie żetonów stanowi
radiowy system identyfikacyjny obejmujący stację nadawczo-odbiorczą i żetony ze zintegrowanym transponderem, przy czym transponder, po odebraniu płynących od stacji sygnałów o wysokiej częstotliwości, przesyła z powrotem do stacji dane o wartości żetonów, które są w niej
następnie analizowane.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest zestaw do gry służący do profesjonalnego prowadzenia gier
stolikowych przy użyciu kart i żetonów, szczególnie blackjacka i innych, pokrewnych gier hazardowych, w których wykorzystuje się karty i żetony.
Zazwyczaj zestaw do gry black jack obejmuje stół do gry, urządzenie do rozdawania kart,
które ze względu na kształt nazywane jest butem.
Blackjack rozgrywany jest przy wykorzystaniu 1 do 8 talii, z których każda liczy 52 karty,
przy czym przeciwnikiem gracza jest bank, reprezentowany przez krupiera, zwanego w black ja
cku dealerem.
Każda talia składa się z czterech kolorów: trefl, pik kier i karo, przy czym każdy kolor liczy
dziewięć kart numerycznych i cztery karty z figurami waleta, damy, króla i asa. Wartość karty oznaczona jest jedną z liczb od 2 do 10, zaś karty przedstawiające figury zaopatrzone są w litery: J
(walet, Jack), Q (dama, Queen), K (król, King) i A (as, Ące). Nazwa karty obejmuje jej kolor i wartość (na przykład dama karo). W przypadku gry w black jacka wartość punktowa asa wynosi do
wyboru 1 lub 11, wartość figur (walet, dama, król) równa jest 10, zaś wartość pozostałych kart w
tej grze odpowiada ich wartości nominalnej; kolory nie odgrywają natomiast żadnej roli. Przed
rozpoczęciem gry karty tasowane są starannie przez krupiera, zaś zgodnie z korzystnym rozwiązaniem - przy użyciu urządzenia do tasowania kart, po czym umieszczone są w bucie w taki
4
178 486
sposób, by neutralna tylna strona karty skierowana była do przodu, to jest w kierunku miejsca
wydawania kart w obrębie buta.
Stół do black jacka pokryty jest suknem, podzielonym w znacznej części na prostokątne lub
też okrągłe pola do obstawiania (okna), ułożone obok siebie w półokrąg, służące do umieszczania
na nich stawek za pomocą żetonów. Przy każdym polu (po lewej stronie) umieszczona jest przyporządkowana mu linia ubezpieczenia. Część stołu przeznaczona jest do rozłożenia na niej kart
wyciągniętych z buta dla każdego gracza i krupiera.
Podstawowe zasady gry w black jacka:
W grze może uczestniczyć tak wielu graczy (względnie zespołów graczy), ile okien znajduje się na polu do gry (zazwyczaj siedem).
Celem gry jest zdobycie większej ilości punktów niż bank, przy czym najwyższa ilość punktów, jakiej nie wolno przekroczyć ani graczowi ani bankowi, wynosi 21. Gracz względnie bank
ma black jacka i wygrywa, jeśli osiągnął wynik 21 przy wyciągnięciu dwóch pierwszych kart. W
innym razie wygrywa ta strona, która była najbliżej wyniku 21. W razie uzyskania takiej samej
ilości punktów przez obie strony, gracz ani nie wygrywa, ani nie przegrywa. Może on wówczas
wycofać swój zakład, pozostawić go do następnej gry lub zmienić jego wartość.
Zgodnie z międzynarodowymi zasadami gry, umieszczanie zakładów oraz rozdawanie kart
odbywa się w następujący sposób:
Najpierw każdy z graczy umieszcza swój zakład, który w przypadku użycia większej ilości
żetonów ustawiany jest w formie kolumny w taki sposób, by żetony o najwyższej wartości
znalazły się najniżej, zaś te o najmniejszej wartości - najwyżej. Następnie krupier rozdaje karty w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w taki sposób, że na początku każdy gracz i
krupier otrzymują po jednej otwartej karcie. Następnie każdy gracz oraz krupier otrzymuje drugą
kartę, przy czym gracze dostają otwarte karty, zaś krupier - odwróconą grzbietem do góry. Jeśli
gracz nie ma black jacka, może on zażądać kolejnych kart od krupiera, rozkładanych wierzchem
do góry.
Po rozdaniu kart graczom, krupier odkrywa swoją druga kartę. Jeśli uzyskuje on przy tym
17 lub więcej punktów, nie wolno mu wyciągnąć dla siebie kolejnej karty. Jeśli natomiast uzyskał
mniej niż 17 punktów, musi ciągnąć dalej, aż uzyska lub przekroczy wynik 17 punktów. Poza tym
w pewnych warunkach obowiązują warianty gry: „Obstawianie Okna”, „Podwajanie”, „Podział
kart” i „Ubezpiecznie”.
W przypadku „Obstawiania Okna” większa ilość graczy (zespołów graczy) obstawia to
samo okno.
Przy „Podwajaniu” gracz może podwoić stawkę w trakcie gry, przy czym umieszcza on na
swoim oknie podwojoną stawkę obok pierwotnej.
Przy „Podziale Kart” gracz rozdziela swoje pierwsze dwie karty i kontynuuje grę w dwóch
polach (na dwie ręce) przy wykorzystaniu dwóch talii kart. Wymaga to podwojenia pierwotnej
stawki.
W przypadku”Ubezpieczenia” - w ramach ubezpieczenia przeciw ewentualnemu black jackowi zbobytemu przez bank - gracz rozdziela swoje karty na dwa zakłady, stawiając połowę
swojej stawki na linii ubezpieczenia.
W przypadku uzyskania black jacka gracz wygrywa 3:2, w innym przypadku wygrywa 1:1,
zaś w razie „Ubezpieczenia” i uzyskania przez bank black jacka grający wygrywa 2:1. Natomiast
jeśli bank nie zdobędzie black jacka, gracz traci ubezpieczenie i zachowuje połowę zakładu.
Karty graczy rozkładane są schodkowo w taki sposób, ażeby wszystkie wartości otwartych
kart były widoczne. Karty krupiera rozkładane sąjedna przy drugiej, bez zachodzenia na siebie.
Żetony wykonane są w formie krążków z tworzywa sztucznego. Ich wartość w grze oznacza nadruk (przykładowo 10, 20, 50, 100, 500) oraz przyporządkowana tej wartości barwa (na
przykład błękit, czerwień, zieleń, pomarańcz, fiolet).
Podstawą niniejszego wynalazku są następujące problemy:
W kasynach brak jest technicznej kontroli w przypadku tak zwanych gier stolikowych.
Odnosi się to zwłaszcza do bogatej w warianty gry karcianej black jack. Nawet przy powiększę-
178 486
5
niu personelu o pewną liczbę osób kontrolujących przebieg gry, tworzą się luki w systemie zabezpieczającym, pomimo zastosowania optycznych urządzeń kontrolnych. Prowadzić to może do
zmniejszenia dochodów kasyna lub do gry prowadzącego. Z drugiej strony przed prowadzącym
grę (krupierem lub dealerem) stoi odpowiedzialne zadanie i wymaga ono od niego wysokiej kon
centracji dla ściśle uregulowanego przebiegu gry i odpowiedniego wypłacania wygranych graczom. Pod koniec pracy musi się on jeszcze rozliczyć z bankiem. Przy okazji pełnienia każdego z
tych obowiązków, krupier może popełnić szereg błędów.
Z opisu DE 38 07 127 A l znane jest urządzenie do rejestrowania wartości kart do gry, jed
nakże urządzenie to nie jest butem do rozdawania kart grzbietem do góry, lecz stanowi je
urządzenie do określania całkowitej ilości punktów posiadanej przez gracza po każdej kolejce
gry karcianej Romme, brydż czy poker. Urządzenie to służy do szybkiego zsumowania i zapisania wyników gry, które, zgodnie z korzystnym rozwiązaniem, mogą zostać pokazane na ekranie
takiego urządzenia. Karty do gry zaopatrzone s ą zgodnie z preferowanym rozwiązaniem,
dla rozpoznania ich wartości w kod kreskowy odczytywany przez maszynę. Umieszczone są one
w urządzeniu, przez które automatycznie są przepuszczane jedna po drugiej. Z drugiej strony z
opisu US 5 078 405 A znane są stoły do gier w kasynie, takich jak black jack i poker, umożliwiające dodatkową grę systemu Jackpot. W tym też celu stół, poza tym typowy, zaopatrzony jest
w urządzenie do wrzucania monet, mechanizm liczący, rejestrujący każde wrzucanie monety i
całkowitą liczbę monet znajdującą się w Jackpot, a ponadto w procesor do przeliczania wysypującej się wygranej. Każdy gracz ma możliwość zagrania obok gry głównej, przykładowo
w black jacka lub pokera, w grę dodatkową, wrzucając monetę o ustalonej wartości jednostkowej
(na przykład dolara) do szczeliny umieszczonej przy swoim miejscu do gry. W zależności od wyniku gry głównej i reguł gry dodatkowej gracz nie wygrywa nic, część lub cały Jackpot. Jednakże
urządzenie do prowadzenia dodatkowej gry nie ma nic wspólnego z przebiegiem gry głównej,
nie jest też ono przeznaczone, ani dostosowane do nadzoru, kontroli czy wskazywania przebiegu
gry głównej. Urządzenia znane ze stanu techniki nie pozwalają na odpowiednią kontrolę gry
karcianej typu black jack.
Przedmiotem wynalazku jest zestaw do gry, służący do profesjonalnego prowadzenia gier
stolikowych przy użyciu kart i żetonów, szczególnie black jacka. Zestaw ten obejmuje stół do gry
pokryty suknem, na którym rozmieszczone są okna do obstawiania oraz inne strefy do umieszczania żetonów oraz ustalone strefy do rozkładania kart. Poza tym w skład zestawu wchodzi but
do przechowywania kart, pełniący rolę urządzenia do rozdawania kart, z którego wyciągane są
zakryte karty, to znaczy karty odwrócone obrazkiem do dołu.
Istota wynalazku polega na tym, że but zaopatrzony jest w urządzenie rozpoznające wartość karty i rejestrujące nadruk podający wartość wyciągniętej karty, znajdujący się w przypadku
wszystkich kart w tym samym, ustalonym miejscu. Stół do gry wyposażony jest pod suknem w
jednostki wykrywające obstawione miejsca, które obejmują pewną ilość pojedyńczych detektorów. Każda jednostka wykrywająca obstawione miejsca, służące do rejestrowania liczby żetonów i kart położonych w poszczególnych rejonach stołu do gry bezpośrednio na suknie,
przyporządkowana jest każdemu oknu i każdemu obszarowi oddzielonemu linią ubezpieczenia,
w którym umieszczone są żetony i każdemu obszarowi, w którym umieszczone są karty. Poza
tym stół wyposażony jest w detektor stawki, będący automatycznie działającym urządzeniem
rozpoznającym i służącym do rejestrowania zakładów w formie żetonów oraz zestaw posiada ręcznie obsługiwane urządzenie wprowadzające informacje zakładzie i rejestrujące wysokość
zakładów.
Korzystnie, but zaopatrzony jest w optyczne okienko, położone na drodze przesuwającego
się w trakcie ciągnięcia karty nadruku wartości karty, oraz optyczne urządzenie rzucające obraz
wycinka strony karty z rysunkiem, znajdującego się nad okienkiem, na przetwornik obrazu zaopatrzony w układ CCD, przy czym urządzenie optyczne obejmuje urządzenie odchylające przesyłające obraz odbitego od oświetlonego nadruku wartości karty optyczną drogą do przetwornika
obrazu zaopatrzonego w układ CCD, a ponadto filtr czerwonego światła, umieszczony na drodze
światła między urządzeniem odchylającym a przetwornikiem obrazu oraz źródło światła impul-
6
178 486
sowego oświetlające wycinek karty, znajdujący się nad okienkiem i urządzenie sensorowe wykrywające ruch ciągniętej karty, wprowadzające układ pomiarowy urządzenia rozpoznającego
wartość karty w stan gotowości do pomiaru oraz do wyznaczania momentu włączenia źródła
światła impulsowego, w którym nadruk wartości wyciągniętej karty znajduje się nad okienkiem.
Urządzenie odchylające, rzucające obraz fragmentu strony karty z obrazkiem, znajdujący
się nad okienkiem, na przetwornik obrazu, zaopatrzony w układ CCD obejmuje prostokątny optyczny pryzmat, usytuowany pod okienkiem. Jedna powierzchnia pryzmatu tworząca kąt prosty
przykrywa okienko, a inna jego powierzchnia tworząca kąt prosty skierowana jest ku przetwornikowi obrazu. Ponadto źródło światła impulsowego umieszczone jest za płaszczyzną odbicia,
oświetlając poprzez optyczny pryzmat fragment karty znajdujący się nad okienkiem.
Urządzenie odchylające, rzucające obraz fragmentu strony karty z obrazkiem, znajdujący
się nad okienkiem, na przetwornik obrazu zaopatrzony w układ CCD, wyposażone jest w lustro
znajdujące się pod okienkiem, przy czym źródło światła impulsowego umieszczone jest przed lustrem.
Urządzenie sensorowe buta obejmuje jeden sensor, wyczuwający przedni brzeg karty i
stwierdzający, że karta jest ciągnięta i aktywujący układ pomiarowy, przy czym sensor buta stanowi sensor naciskowy lub zapora świetlna. Urządzenie sensorowe buta obejmuje dwa sensory
optoelektroniczne, z których jeden znajduje się poza drogą przesuwającego się nadruku wartości
karty, który ma zostać rozpoznany, i stanowi sygnalizator ruchu aktywujący układ pomiarowy,
zaś drugi znajduje się na drodze poruszającego się nadruku wartości karty za okienkiem.
Źródło światła impulsowego buta stanowi lampa ksenonowa, a poszczególne detektory
jednostek wykrywających obstawione miejsca stołu do gry stanowią światłoczułe sensory, rejestrujące światło przeświecające przez sukno w zależności od rozmieszczenia żetonów i kart nad
sensorami.
Światłoczułe sensory jednostki wykrywającej obstawione miejsca stołu do gry stanowią
fotodiody czułe na podczerwień, zwłaszcza diody krzemowe.
Sensory jednostki wykrywającej obstawione miejsca rozmieszczone są w węzłach sieci
geometrycznej, a żeton czy karta położona zgodnie z regułami gry bezpośrednio na suknie przykrywa przynajmniej dwa sensory.
Detektor stawki, służący do automatycznego rejestrowania zakładu, postawionego przy
użyciu pojedynczego żetonu lub kolumny żetonów charakteryzujących się różnymi kolorami,
w zależności od wartości i do wyboru zaopatrzonych w kolorowe oznakowania wzdłuż brzegu,
które są reprezentatywne dla wartości żetonów, stanowi skaner rozpoznający kolory żetonów i
ilość żetonów każdego rodzaju.
Detektor stawki, służący do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania zakładu postawionego w formie żetonów stanowi radiowy system identyfikacyjny obejmujący stację
nadawczo-odbiorcząi żetony ze zintegrowanym transponderem, przy czym transponder, po odebraniu płynących od stacji sygnałów o wysokiej częstotliwości, przesyła z powrotem do stacji
dane o wartości żetonów, które są w niej następnie analizowane.
Rozwiązanie według wynalazku umożliwia niezawodny nadzór całego przebiegu gry bez
konieczności zatrudniania do tego ludzi. Rozwiązanie to pozwala na rozpoznanie i sprostowanie
ewentualnych błędów lub nieprawidłowych decyzji podejmowanych przez prowadzącego grę.
W razie niezgodności między prowadzącym grę a graczami, lub prowadzącym grę a kierownikiem kasyna, rozwiązanie to pozwala na odtworzenie przebiegu gry w potwierdzony sposób a ponadto uniemożliwiałoby prowadzącemu grę pokierowanie nią w sposób niezgodny z
regułami, a zwłaszcza nie ośmiela go do faworyzowania pewnych graczy przy obliczaniu lub
wypłacaniu wygranych. Rozwiązanie to czyni pracę prowadzącego grę mniej wyczerpującą
a w dodatku, poza wszelkimi innymi korzyściami, sprawia, że rozliczenie między prowadzącym
grę a kierownictwem kasyna stałoby się wygodniejsze. Poza tym, niniejszy wynalazek pozwala
na zdobycie potwierdzonych informacji o jakości pracy prowadzącego grę oraz indywidualnych
cechach prowadzenia gry przez grających.
178 486
7
Wynalazek niniejszy przedstawia automatyczny system nadzoru, kontroli i rejestracji, znajdujący zastosowanie zwłaszcza w przypadku black jacka. Przebieg gry, począwszy od zabrania
karty z buta aż do stwierdzenia wygranych, jest przez ten system nadzorowany, zapisywany,
przechowywany w pamięci. System ten pozwala na analizę i ogłaszanie uzyskanych danych
w zależności od potrzeb związanych z grą i prowadzeniem kasyna.
Zalety przedmiotowego rozwiązania są między innymi następujące.
Przebieg gry jest automatycznie rejestrowany we wszystkich fazach i zapisywany za pomocą komputera i programu elektronicznego przetwarzania danych, zachowywany w pamięci
oraz przedstawiany za pomocą urządzenia wskazującego, korzystnie monitora widocznego z pozycji krupiera. Stół do gry wyposażony jest powinien w urządzenie do automatycznego rozpoznawania obstawionych i pustych okien, przy czym rozpoznawane jest jednoczesne obstawienie
jednego okna przez większą liczbę graczy oraz obstawienie lub nieobstawienie linii ubezpieczenia. Ponadto stół do gry zapatrzony jest w urządzenie do automatycznego rozpoznawania ilości
kart rozłożonych przed każdym z graczy i krupierem. Wartość postawionych żetonów jest rozpoznawana, analizowana i zapisywana w pamięci.
Program elektronicznego przetwarzania danych poddaje analizie zwłaszcza wartość jednego lub więcej zakładów na każdym oknie i linii ubezpieczenia, kontroluje kolejność rozdawania
kart i rozłożenie kart dla graczy i krupiera, oblicza i porównuje całkowitą liczbę punktów wszystkich kart każdego gracza i krupiera oraz oblicza wygrane. Wszelkie istotne dane są pokazywa
ne na urządzeniu wskazującym, przy wykorzystaniu programu elektronicznego przetwarzania
danych, równocześnie z przebiegiem gry lub później - na żądanie pokazania zgromadzonych danych lub wyników analizy.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przestawia przekrój wzdłużny buta według wynalazku, fig. 2 - przekrój poprzeczny
buta pokazanego na fig. 1, fig. 3 przedstawia widok z przodu na but pokazany na fig. 1, fig. 4
przedstawia widok z góry na znaczną część powierzchni do gry stołu do black jacka, według wynalazku wraz z niewidocznymi pod suknem urządzeniami do automatycznego rozpoznawania, z
jednej strony obstawienia okien i linii ubezpieczenia za pomocą żetonów, z drugiej zaś strony
położenia rozdanych kart.
Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do buta według wynalazku. Sposób wykonania buta 1
pokazany na fig. 1 do 3 odpowiada z grubsza konwencjonalnemu typowi, wziąwszy pod uwagę
jego kształt i górną część. Zgodnie z wynalazkiem, but 1 zaopatrzony jest w urządzenie do automatycznego rozpoznawania wartości karty 3' wyciągniętej grzbietem do góry z miejsca wydawania 2 kart (urządzenie do rozpoznawania wartości karty). Urządzenie do rozpoznawania wartości
karty obejmuje następujące elementy: kamerę telewizyjną względnie przetwornik obrazu 4 zaopatrzony w układ CCD (przetwornik obrazu z układem o sprzężeniu ładunkowym); źródło
światła impulsowego 5 (lampa błyskowa), służące do oświetlania tej części ciągniętej karty 3', na
której umieszczony jest nadruk 31 podający wartość karty; prostokątny optyczny pryzmat odchylający 6, służący do oświetlania nadruku 31 podającego wartość karty i przesłania odbitego
przez oświetlony nadruk 31 obrazu, optyczną drogą do przetwornika obrazu 4 zaopatrzonego w
układ CCD; oraz dwa optoelektroniczne czujniki ruchowe względnie pozycyjne lub sensory 7 , 8
wykrywania ruchu ciągniętej karty 3' oraz sterujące źródłem światła impulsowego 5.
Karty do gry 3, z których dla przykładu przedstawiono damę karo na fig. 4, ze względu na
format i stronę z obrazem odpowiadającym międzynarodowemu standardowi, zgodnie z którym
karta do gry charakteryzuje się wymiarami 88 mm x 62 mm, zaś wokół centralnej części z obrazkiem aż do brzegu karty umieszczona jest biała ramka. Lewy pasek tej ramki zaopatrzony jest
nieznacznie poniżej górnego brzegu karty w nadruk 31 pokazujący wartość karty (na przykład literę Q)oraz poniżej - oddzielony bezbarwną strefą - znak koloru 32 (na przykład obrazek przedstawiający karo). Nazwa karty, składająca się ze znaku koloru 32 i nadruku 31 wartości karty,
powtarza się w odbiciu po przekątnej; znajduje się ona na dole na prawym pasku białej ramki, odwrócona do góry nogami. Nazwa karty wydrukowana jest dla kolorów trefl i pik na czarno, zaś
dla kolorów kier i karo - na czerwono. Wysokość nadruku 31 wynosi do 15 mm.
8
178 486
Karty 3 umieszczone s ą w bucie 1 w taki sposób, że ustawione są one na jednym ze swych
poprzecznych brzegów 33 na pochylonej do przodu podporze lub pochylni 9, i są przy tym odchylone do tyłu w kierunku pochylni 9, stroną z obrazkiem skierowaną w dół. Kąt nachylenia kart
3 w kierunku pochylni 9 wyznaczony jest przez pochylony klin 10 w formie trapezu, który jednocześnie popycha karty 3 w kierunku miejsca ich wydawania 2. Dla zwiększenia przejrzystości, na
fig. 1 przedstawione zostały tylko dwie karty 3, 3', z których karta 3' znajduje się w momencie
wyciągania jej przez krupiera. Pochylnia 9 sięga dalej poza miejsce wydawania kart 2 i w tym też
obszarze, ale jeszcze w środku buta 1, posiada okienko 11, pokryte jedną z optycznych powierzchni prostokątnego pryzmatu odchylającego 6 i które to okienko położone jest na drodze przesuwającego się nadruku 31 wskazującego wartość karty. Dlatego też pryzmat 6 musi się znajdować
na lewym lub prawym brzegu drogi poślizgu ciągniętej karty 3'.
Pryzmat 6 umieszczony jest w taki sposób, że leżąca naprzeciw jego kąta prostego powierzchnia 12, określana dalej płaszczyzną odbicia, przekazuje obraz do przetwornika obrazu 4 zaopatrzonego w układ CCD. Powierzchnia 13 pryzmatu 6 stanowiąca okienko 11 określana jest
mianem płaszczyzny okna, zaś powierzchnia 14 pryzmatu 6 skierowana ku przetwornikowi obrazu 4 zaopatrzonego w układ CCD zwana jest płaszczyzną wyjściową.
Źródło światła impulsowego 5 umieszczone jest nieznacznie poniżej płaszczyzny odbicia 12,
w pobliżu tego końca pryzmatu odchylającego 6, który tworzy kąt 45° z płaszczyzną okna 13.
Światło pochodzące ze źródła światła impulsowego 5 pada, przenikając przez płaszczyznę odbicia 12 i płaszczyznę okna 13, na stronę karty 3' z obrazkiem, po czym odbijane jest od oświetlonej
karty 3' przez płaszczyznę okna 13 na płaszczyznę odbicia 12, skąd odbij a się przez płaszczyznę
wyjściową 14 w kierunku przetwornika obrazu 4. Część karty 3' umieszczona nad okienkiem 11
dobijana jest w przetworniku obrazu 4 za pomocą soczewki skupiającej 15. Na drodze światła 16
przed soczewką skupiającą 15 umieszczony jest filtr czerwonego światła 17 (>600 nm), pozwalający rejestrować wartości kart (31) wydrukowanych na czerwono. Dzięki optogeometrycznemu umieszczeniu źródła światła impulsowego 5 wobec pryzmatu 6, nie może ono bezpośrednio
promieniować do przetwornika obrazu 4.
Zamiast pryzmatu odchylającego 6, służącego do przekazywania obrazu odbitego od
oświetlonego nadruku 31 wartości karty, jako element przekazujący obraz do przetwornika obrazu 4 zaopatrzonego w układ CCD, zastosować można, zgodnie z korzystnym rozwiązaniem,
płaskie, nieprzejrzyste lustro (nie pokazane na rysunku), przyjmujące pozycje płaszczyzny odbicia 12 pryzmatu 6. W tym przypadku źródło światła impulsowego 5 należy umieścić nie za płaszczyzną odbicia 12, lecz przed nią czyli przed (lustrem) i osłonić je w taki sposób, by nie wysyłało
ono promieni bezpośrednio na przetwornik obrazu 4, ani też na lustro.
Dla odbicia zgodnie z zamierzeniem wartości ciągniętej karty 3' w przetworniku obrazu 4
konieczne jest, ażeby źródło światła impulsowego 5 zapaliło się dokładnie w tej chwili, gdy nadruk 31 wartości karty (skierowany ku dołowi) znajduje się nad okienkiem 11.
Z obu nadruków 31 mierzony jest ten, który, patrząc na miejsce wydawania kart 2, znajduje
się na znajdującym się z prawej strony białym obrzeżu karty 3'. Zgodnie z powyższym, jak to pokazuje fig. 4, pryzmat 6 umieszczony jest po prawej stronie. Przy ciągnięciu karty 3' nad okienkiem 11 przesuwają się następujące jej części: przedni brzeg 33 karty, długa, niezadrukowana
cześć białego paska, znak koloru 32, wąski pasek poprzeczny między znakiem koloru 32 a nadrukiem 31 wartości karty, nadruk 31 wartości karty oraz tylny brzeg karty 3'.
Wspomniane wyżej sensory muszą rozpoznać fakt ciągnięcia karty 3' i włączyć lampę
światła impulsowego 5 w tym właśnie momencie, gdy nadruk 31 wartości karty znajduje się możliwie dokładnie nad okienkiem 11. W tym celu podane zostaną dwa zasadnicze sposoby rozwiązania, z których pierwszy wykorzystuje tylko jeden sensor, zaś w przypadku drugiego,
pokazanego na fig. 2, potrzebne są dwa sensory 7 , 8. Jeśli wykorzystany zostanie tylko jeden sensor, zaś jako znaki odniesienia użyte będą przykładowo przedni i tylny brzeg karty, sensor umieszczony zostanie po jednej ze stron wewnątrz buta 1 i, patrząc w kierunku ruchu karty, w
określonej odległości ponad okienkiem 11 w taki sposób, że tylny brzeg karty mijać będzie sensor w momencie, gdy nadruk 31 podający wartość karty znajdować się będzie właśnie nad okien-
178 486
9
kiem 11. Wspomniany sensor może być sensorem naciskowym lub zaporą świetlną. Przedni
brzeg karty, dotykając sensor, uruchamia układ pomiarowy, natomiast tylny brzeg karty mijając
sensor powoduje włączenie źródła światła impulsowego 5, po czym urządzenie pomiarowe
wyłącza się.
Zgodnie z fig. 2, użyte są dwa sensory optoelektroniczne 7 , 8. Sensor 7, położony bardziej
w głębi buta 1, pełni funkcję sygnalizatora ruchu ciągniętej karty 3' i wprowadza urządzenie pomiarowe w stan gotowości. Sensor 7 nie musi być umieszczony tak blisko okienka 11, jak pokazuje to fig. 2. Natomiast zadanie sensora 8, położonego na drodze przemieszczającego się
nadruku 31 i połączonego z okienkiem 11, polega na rozpoznaniu momentu, w którym nadruk 31
pokazujący wartość karty znajduje się dokładnie nad okienkiem 11, oraz na uruchomieniu źródła
światła impulsowego 5.
Zgodnie z przykładem wykonania przedstawionym na fig. 2 sensor 8 graniczy bezpośrednio z okienkiem 11 i rejestruje przez to wąski biały poprzeczny pasek, znajdujący się
między znakiem koloru 32 a nadrukiem 31 wartości karty. Sensor 8 mógłby też być umieszczony
w odpowiedniej odległości od okienka 11, by rozpoznawać nadchodzący znak koloru 32 jako
znak odniesienia dla włączenia lampy 5.
Korzyść wynikająca z zastosowania rozwiązania z dwoma sensorami 7, 8 w zestawieniu z
tą, wykorzystującą tylko jeden sensor, polega na tym, że sensor 8, odpowiedzialny za stwierdzenie dokładnego położenia nadruku 31 nad okienkiem 11, jest całkowicie przykryty przez kartę 3',
a przez to nie podlega zakłóceniom ze strony zewnętrznego światła, co może się zdarzyć przy zastosowaniu tylko jednego sensora odnośnie tylnego brzegu karty, o ile wykorzystana zostanie zapora świetlna zamiast sensora naciskowego.
Sensor 8 uruchamia źródło światła impulsowego 5 bez znaczącego opóźnienia w czasie, w
wyniku czego, jak to zostało opisane powyżej, nadruk 31 wartości karty lub przynajmniej jego reprezentatywna cześć odbijana jest w przetworniku obrazu 4 zaopatrzonym w układ CCD i odebrane sygnały rejestrowane są jako wartość wyciągniętej karty 3'. Środki techniczne a zwłaszcza
elektroniczne oraz programy włączające potrzebne do realizacji powyższych procesów znane są
fachowcom i nie wymagają osobnego wyjaśnienia.
Należy jednak zaznaczyć, że urządzenie do rozpoznawania wartości karty najpierw musi
się „nauczyć” z jednej strony rozpoznawania wartości karty, z drugiej - oceniać ją stosownie do
reguł gry. W tym celu w fazie programowania obrazy wartości kart (liczby od 2 do 10 i litery A, J,
K, Q) rzucane są na przetwornik obrazu 4, po czym sygnały odebrane przez przetwornik kodowane są w zależności od wartości karty. Przetwornik obrazu 4 zaopatrzony w układ CCD, służący za
kamerę liczbową oraz przyłączony do niego system przetwarzania danych i sygnałów są w stanie zidentyfikować całkowity obraz nadruku 31 również wtedy, gdy przy ciągnięciu karty 3'jej
nadruk 31 pokazujący wartość karty nie znajdzie się dokładnie nad okienkiem 11 w momencie
rozbłyśnięcia źródła światła impulsowego 5, a przez co tylko jego fragment zostanie rzucony na
przetwornik obrazu 4. Wynika to z faktu, że każdy nadruk liczbowy lub literowy 31 w jego górnej, względnie dolnej połowie różni się do odpowiedniego fragmentu innych obrazów liczbowych lub literowych.
W trakcie gry prędkość ruchu wyciąganej z buta 1 karty 3' nie przekracza wartości 1 m/s.
Tak więc w oparciu o prędkość ruchu karty wynoszącej 1 m/s i o długość nadruku 31 równą 15 mm
oraz długość okienka 11 wynoszącą również 15 mm, każdy punkt nadruku 31 wartości karty
potrzebuje 15 ms, by przesunąć się pod okienkiem. Przy czasie zadziałania około 0,1 m/s od
zarejestrowania znaku odniesienia karty 3', powodującego zapalenie się światła, do samego
rozbłyśnięcia źródła światła impulsowego 5 (lampa błyskowa), nadruk 31 wartości karty znajdzie się w całości lub niemal w całości nad okienkiem 11 i zostanie odebrany całkowicie, lub
niemal całkowicie przez przetwornik obrazu 4 zaopatrzony w układ CCD. Przy czym przy czasie trwania błysku, wynoszącym około 10 (os, zarejestrowany zostanie quasi-statyczny obraz
nadruku 31 wartości karty i wobec tego powstanie niezamazany obraz nadruku 31 na tarczy
przetwornika obrazu 4.
10
178 486
Przy oświetleniu nadruku 31 wartości karty 3' za pomocą lampy ksenonowej z odległości
20 mm (poprzez obszar krańcowy pryzmatu odchylającego 6, jak to zostało opisane powyżej),
gdy lampa ta znajdowała się pod napięciem 500 V i charakteryzowała się mocą 0,01 W, zaś czas
trwania impulsu światła błyskowego wynosił 10 (os, i przy uwzględnieniu tłumiącego działania
filtra barwnego 17, powstały nienaganne zapisy nadruku 31 przedstawiającego wartość karty, nawet wtedy, gdy prędkość ruchu kart przekraczała 1 m/s.
Zgodnie z systemem przeznaczonym dla stołu do black jacka przedstawionym na fig. 4,
pod suknem 51 zamontowane zostaną detektory. Tego rodzaju detektory mogłyby zasadniczo bazować na różnych prawach mechanicznych czy też fizycznych, przykładowo, m ogą być czułe na
nacisk (piezosensory; sensory zaopatrzone w sprężynę naciskową) lub - przy odpowiednich cechach materiału, z jakiego wykonane by były żetony i karty - mogą opierać się na elektromagnetycznych lub jeszcze innych prawach.
Zgodnie z wynalazkiem korzystne jest zastosowanie detektorów światłoczułych, zwłaszcza fotodiod 52 w formie diod krzemowych czułych na podczerwień. Pociąga to za sobą tą korzyść, że te fotodiody dostosowane są zarówno do rozpoznawania żetonów 41 jak i kart 3
rozłożonych na stole do gry.
Ażeby nie zmieniać normalnego wyglądu powierzchni do gry, fotodiody umieszczone być
muszą pod suknem 51. Dlatego też materiał, z którego wykonane jest sukno 51, charakteryzować
się musi pewną zdolnością przepuszczania światła, zwłaszcza światła o częstotliwości zbliżonej
do podczerwieni podczerwonego pochodzącego od sztucznego oświetlenia kasyna. W związku z
tym sukno 51 powinno przepuszczać padające na nie światło o częstotliwości zbliżonej w 30% do
podczerwieni. O ile normalnie stosowany do produkcji sukna 51 materiał nie charakteryzuje się
taką przepuszczalnością, należy wybrać taki materiał, który będzie odpowiedni dla realizacji
celu przedstawionego przez niniejszy wynalazek.
Detekcja opiera się tu na następujących zasadach:
Wszelkie strefy na suknie 51, na których zgodnie z regułami gry stawiane są zakłady za pomocą żetonów lub rozkładane są karty, będą w zależności od gry, przykrywać odpowiednią sieć
lub rząd detektorów światła w taki sposób, żeby przedmiot (żeton, karta) położony na stole zgodnie z regułami przykrył jedną, dla bezpieczeństwa zaś dwie, lub jeszcze lepiej trzy do czterech fotodiod 52, co spowoduje, że te fotodiody, do których nie dociera światło zaczyna działać w myśl
systemu operacyjnego.
Odnośnie fig. 4, pod każdym z prostokątnych okien 53 znajduje się geometryczna sieć fotodiod 52, zaś pod pozostałymi strefami powierzchni do gry, pod suknem 51, fotodiody 52 rozmieszczone są w rzędach: pod liniami ubezpieczenia 54, pod miejscami 55 na karty graczy i pod
miejscem 56 na karty krupiera.
Zgodnie z przykładem wykonania pokazanym na fig. 4, pod każdym oknem 53 rozmieszczonych jest siedem rzędów fotodiod 52, z których każdy liczy pięć diod, w taki sposób, że oba
zewnętrzne rzędy znajdują się poza oznaczeniem okna 53 na suknie 51.
Dla każdej linii ubezpieczenia 54 umieszczony został rząd liczący cztery fotodiody 52, jednakże możliwe by też było rozmieszczenie większej ilości diod 52 lub ich podwójny rząd. Na
przykładzie pokazanym na fig. 4, zgodnie z normalnymi wymiarami stołu do black jacka, okien 53 i
linii ubezpieczenia 54, fotodiody pod każdym oknem rozmieszczone są w ramach jednego rzędu
w odstępach 19 mm, zaś poszczególne rzędy oddalone są od siebie 15 mm. W wyniku tego,
wyłożony żeton o przykładowej średnicy 40 mm w niekorzystnym przypadku zakryje 4, zaś w korzystnym pięć diod. Nawet jeśli efekt zaciemnienia jest niepełny w przypadku tych fotodiod, które
przykryte są krańcem żetonu, a to ze względu na to, że obok brzegu żetonu do środka dostaje się
światło rozproszone, to i tak przynajmniej dwie diody są w pełni zaciemnione. Poza tym należy
założyć, że nawet na najbardziej, jak to możliwe, zaciemnione fotodiody pada wciąż 10% energii
światła przenikającej przez sukno 51, przez co czułość fotodiod 52 dostosowana być musi do tych
najmniej wyczuwalnych efektów ciemniej-jaśniej.
Zgodnie ze schodkowym układem kart, pokazanym dla okna 53.7, odstępy między fotodiodami 52 powinny być tu mniejsze, przykładowo powinny wynosić 7 mm. Natomiast dla od-
178 486
11
czytania kart krupiera, które nie są na sobie ułożone schodkowo, lecz są rozłożone obok siebie,
odstęp 25 mm między fotodiodami w zupełności wystarczy, ażeby każda karta przykryła minimum dwie fotodiody.
W przypadku okien 53 przedstawiono różne pozycje rozłożenia żetonów 41: „Obstawianie
Okna”, „Podwajanie”, „Podział” i „Ubezpieczenie”.
Powyższe wyjaśnienia dotyczące zakrywania fotodiod 52 przez żetony 41 są zasadniczo
takie same dla rejestrowania rozłożonych kart 3.
W rezultacie sygnały wysyłane przez fotodiody 52 poddawane są obróbce grupowo lub pojedynczo w taki sposób, żeby elektroniczny układ logiczny był w stanie rozpoznać jednoczesne
obstawienie jednego okna 53 przez więcej niż jednego gracza, za pomocą żetonów 41 oraz liczbę
kart ułożonych przed każdym graczem, a ponadto ewentualnie rozpoznać te operacje przy
włączeniu drugiej talii kart („Podział”), a poza tym by reagował na i poddawał analizie zgodnie z
regułami gry przesunięcia lub dodatkowe umieszczenie żetonów lub kart, związane z wariantami
gry - „Podwajaniem”, „Podziałem” i „Ubezpieczeniem”.
Przedstawione tu informacje umożliwiają odpowiednim fachowcom, w tym konstruktorom, elektronikom, twórcom programów do przetwarzania danych, skonstruować przy wykorzystaniu ich wiedzy, stół do gry zgodnie z wynalazkiem wraz ze zintegrowanymi urządzeniami
samosterowniczymi, służącymi do regulacji czułości fotodiod na zmiany jasności w sali do gry,
przykładowo przy włączaniu i wyłączaniu dodatkowych świateł. Co więcej fachowiec może
odstąpić ze względów ekonomicznych i w zależności od pożądanej niezawodności systemu,
od podanych powyżej w ramach przykładu wartości dotyczących gęstości rozmieszczenia
fotodiod 52 na poszczególnych jednostkach powierzchni do gry (oknach, liniach ubezpieczenia,
polach na karty).
Dla skompletowania urządzeń stołu do gry, w celu stworzenia układu sterującego w ramach zestawu do gry wykorzystującego możliwie dużo rozwiązań elektronicznych, przewidziany został jeszcze włącznik (nie pokazany na rysunku), który powinien włączyć krupier po
postawieniu zakładów, oraz przyciski sygnalizacyjne 57, z pomocą których gracze powiadamialiby, że nie życzą już sobie dalszych kart.
Poniższe wyjaśnienie dotyczą zasad i urządzeń do rejestrowania wartości żetonów postawionych w ramach zakładu oraz rejestrowania całkowitej stawki przy użyciu kolumny żetonów
(detektor stawki).
W przypadku stołów do black jacka używane są zazwyczaj do stawiania zakładów tak zwane „amerykańskie żetony”, których różne wartości oznakowane są różnymi kolorami. W zależności od maksimum stołu (maksymalnej stawki na stole dopuszczalnej w grze) używane są
jednak tylko trzy do czterech wartości żetonów, a przez to i ich barw.
Zakłady dają się przykładowo zarejestrować automatycznie w taki sposób, że krupier z pomocą ręcznego urządzenia pełniącego funkcję kamery telewizyjnej lub skanera rejestruje
względnie odczytuje z osobna postawiony przez gracza żeton lub ich kolumnę. Następnie obraz
uzyskany przez kamerę lub skaner analizowany jest ze względu na barwę żetonów i liczbę żetonów każdego koloru, po czym całkowita wartość zakładu, uwzględniając informacje o kolorach
żetonów i ilości żetonów każdego rodzaju, przekazywana jest dalej do centralnej jednostki do
elektronicznego przetwarzania danych. Jeśli żetony zaopatrzone są w biegnące wzdłuż brzegu
oznaczenia graficzne, mogące również wskazać ich wartość, ułatwi to skanowanie zakładu.
Co więcej możliwe jest tez użycie tak zwanych „Smart Chipów”, określanych również mianem
„Żetonów Bezpieczeństwa”. Charakteryzują się one obecnością zintegrowanych elektronicznych
elementów konstrukcyjnych działających nie na baterie. Służą one jako transponder (urządzenie odzewowe) radiowego systemu identyfikacyjnego (radio frequency identyfication [(RFID)] system) i
reagują na sygnały radiowe urządzenia nadawczo-odbiorczego (przykładowo umieszczonego pod
stołem), do którego przekazują specyficzne dla żetonu danej wartości sygnały.
Zasada systemu RFID jest następująca:
Jest to system indukcyjnego przesyłania danych do przesyłania sygnałów w obu kierunkach między stacjąnadawczo-odbiorcząa jednym lub więcej transponderami bez baterii.
12
178 486
Komunikacja między stacją nadawczo-odbiorczą a transponderem przebiega za pomocą anten indukcyjnych. Ze stacji wysyłane są dane i energia do transpondera, natomiast transponder przekazuje stacji jedynie dane.
Transponder obejmuje obieg antenowy, wykonany z jednego lub więcej zwojów do
bezprzewodowego indukcyjnego przekazywania sygnałów. Zwój połączony jest z chipem
zawierającym całe potrzebne wyposażenie do odbioru, przekazywania i nadawania sygnału z,
względnie do stacji nadawczo-odbiorczej. Dodatkowo chip ten zawiera pamięć danych.
Stacja nadawczo-odbiorcza wyposażona jest w oscylator i jest w stanie wytwarzać sygnały
o wysokiej częstotliwości do jednoczesnego przekazu energii, impulsów czasowych i informacji
do transpondera. Stacja ta obejmuje ponadto demodulator i modulator, jednostkę regulującą i interfejsy (złącza).
W przypadku zastosowania systemu RFID na żetonach z transponderem, stacja nadawczo-odbiorcza zawiera elektroniczna jednostkę odczytu/zapisu i odratowana jest wieloma
zwojami w ramach anten indukcyjnych w celu przesyłania sygnałów do i od żetonów z transponderem. Przy tym każdemu oknu (wraz z jego linią ubezpieczenia) na stole do gry przyporządkowana jest taka indukcyjna antena (antena ramowa), służąca do komunikacji między stacją
nadwaczo-odbiorczą a żetonami wyposażonymi w transpondery umieszczone na oknie.
Wartość żetonu przechowywana jest w pamięci jego chipa.
Jednostka odczytu/zapisu podtrzymuje specjalny algorytm antykolizyjny, który umożliwia
jednoczesną pracę i rozróżnienie różnych „Smart Chipów” znajdujących się w polu anteny jednostki odczytu/zapisu stacji nadawczo-odbiorczej. Wszystkie „Smart Chipy” w polu anteny
stacji nadawczo-odbiorczej położone są równolegle do stołu i muszą być umieszczone jeden
pod drugim.
Jednostka zapisu/odczytu selekcjonuje i identyfikuje elektroniczna jednostkę zawartą
w żetonie.
Dane zarejestrowane w jednostce zapisu/odczytu stacji nadawczo-odbiorczej mogą być
przeniesione za pośrednictwem złącza do połączonego z nim komputera macierzystego.
Jeśli detektor stawki działający zgodnie z jednym z opisanych powyżej sposobów nie jest
dostępny, stawka może zostać obliczona jak to się odbywało do tej pory przez krupiera, po czym,
zgodnie z ideą stworzenia elektronicznego zestawu do gry, może on wprowadzić informacje o
zakładzie do systemu rachunkowo-obliczeniowego, za pomocą urządzenia do wprowadzania
danych.
Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do całego zestawu do gry według wynalazku.
Dane zarejestrowane przez każdą techniczną jednostkę funkcyjną - między innymi
urządzenie rozpoznające wartość karty w bucie 1, urządzenia rejestrujące żetony i karty na stole
do gry i detektor stawki (kamera lub skaner; system RFID), względnie ręcznie obsługiwane
urządzenie do wprowadzania danych dotyczących wartości zakładów - muszą być przesłane jako
sygnały wyjściowe bezpośrednio lub pośrednio do centralnego komputera. Dalsze przesyłanie
sygnałów wyjściowych może się odbywać do wyboru albo przez złącza kablowe lub bezprzewodowo, przykładowo poprzez przesyłanie danych drogą radiową. Tak więc urządzenie 18 pokazane na fig 1 oznacza albo przyłącze kablowe, albo nadajnik do dalszego przekazu sygnałów
płynących z przetwornika obrazu zaopatrzonego w układ CCD.
Zadaniem centralnego komputera jest oszacowanie wszelkich dostarczanych mu zarejestrowanych danych zgodnie z programem do elektronicznego ich przetwarzania, pokazanie ich
prowadzącemu grę, o ile sobie tego życzy, na ekranie oraz generalnie ich zapisanie dla późniejszych potrzeb. Jednakże w przypadku gry w black jacka krupierowi nie powinna być pokazywana wartość jego drugiej odwróconej karty aż do jej odwrócenia wierzchem do góry. Powinna
ona zostać, tak jak wcześniej, nieznana, aby zapobiec powstaniu nowego źródła możliwości
działania krupiera na korzyść pewnych graczy. Zdobyte dane o grze m ogą zostać później wykorzystane w formie optycznej lub akustycznej, gdy na przykład prowadzący popełni błąd,
porozkłada przykładowo karty nie w przewidzianej kolejności, lub gdy but napełniony być musi
nową talią kart.
178 486
13
Co więcej, zapisane dane mogą zostać wykorzystane do oceny prowadzącego grę, graczy,
poszczególnych dni lub ich części dla celów statystycznych, do połączenia w sieć wszystkich
stołów do gry jednego lub więcej kasyn, lub, w przypadku innych gier niż black jack, do kumulacyjnych systemów Jackpot jednego lub większej liczby stołów do gry.
Zestaw do gry według wynalazku nie jest jednak w stanie kontrolować automatycznie, czy
prowadzący grę wypłacił wygraną w należytej wysokości. Jednak nie odgrywa to znaczącej roli
wobec faktu rozliczania się z zysków względnie strat między prowadzącym grę a kasynem, które
od tej pory przebiegać może na podstawie bilansu dnia sporządzonego przez program elektronicznego przetwarzania danych.
FIG. 4
FIG.
1
FIG. 2
FIG. 3
178 486
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz.
Cena 4,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
8
Размер файла
1 011 Кб
Теги
pl178486b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа