close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Ресей Федерациясы
http://kzland.3dn.ru/
Ресе?й - Азия мен Еуропа ??рлы?тарында
орналас?ан мемлекет. Жер аума?ы жа?ынан д?ние
ж?з?ндег? е? ?лкен мемлекет. Ресеймен ?аза?стан
арасында?ы шекара ?лемдег? е? ?зын шекара
болып табылады. Ресейд?? м?дениет? д?ниедег? е?
?лы м?дениеттерд?? б?р?, жет?ст?ктер? орасан к?п.
Саяси жа?ынан Ресей ? ы?палы зор мемлекет,
Б?? ?ау?пс?зд?к ке?ес?н?? т?ра?ты м?шес?.
Ресейд?? экономикасы жылына орташа есеппен
7% жылдамды?пен ?суде, б?л д?ние ж?з?ндег? е?
жо?ары ?су ?ар?ындарыны? б?р?. Орасан зор
таби?и байлы?тары, ?уатты ?арулы к?штер? мен
б?л?м де?гей? ?те жо?ары хал?ы ? Ресей
?уатыны? кеп?л?.
Экономикалы?-географиялы?
жа?дайы
О?т?ст?к пен о?т?ст?к-шы?ыста ?ытаймен ,
о?т?ст?к-шы?ысында Солт?ст?к Кореямен ,
Мон?олиямен , ?аза?станмен ,
?з?рбайжанмен , о?т?ст?к-батыста ?
Украинамен , батыста ? Финляндиямен ,
Беларусьпен , Эстониямен , Латвиямен ,
Норвегиямен шектесед?.
?к?мш?л?к-аума?ты? ??рылымы
Ресей Федерациясы ??рамына те? ???ы?ты
федерациялы? б?рл?ктер к?ред?.
?рб?р федерациялы? б?рл?кт?? за? шы?ару,
сот ж?не бас?а органдары бар. Сонымен
?атар Ресей Федерациясы аума?ында
мемлекетт?к бил?кт?? б?ры??ай органдары
?ызмет етед?, жалпы?а орта? Конституция,
б?регей азаматты?, орта? а?ша б?рл?г? ж?не
т.б. та?айындал?ан.
21 республика
46 облыс
9 ?лке
2 федерадиялы? де?гейдег? ?ала
(М?скеу ж?не Санкт-Петербург)
1 дербес облыс
4 дербес округ
Таби?ат жа?дайлары
Ресейд?? таби?ат жа?дайы алуан т?рл?л?г?мен ерекшеленед?. Ол, е?
алдымен, алып жат?ан аума?ыны? ?те ?лкен болуымен байланысты.
Ресей жер?н?? к?пш?л?к б?л?г?н жазы?тар (70%-?а жуы?ын) мен 1000 м
би?кт?кке дей?нг? таулы ?ст?рттер алып жатыр. Оларды? ауданы
жа?ынан е? ?р?лер?: Шы?ыс Еуропа (Орыс) жазы?ы, Батыс С?б?р
ойпаты мен Орта С?б?р таулы ?ст?рт?. Оларды? о?т?ст?г? мен
шы?ысын таулар ж?йес? ?оршай орналас?ан. Жер бедер?н??
??рылымы шаруашылы? ?рекеттерд? ж?рг?зуге ?олайлы болып келед?.
?лкен жазы?тар ауыл шаруашылы?ын ?ркендетуд?, ?зендерд?? кеме
?атынасына ?олайлы болуын, жол ж?не к?п?р ??рылыстарын салуды
же??лдетед?. Алайда жер бедер? ??рылымыны? ?олайсыз жа?тары да
жетк?л?кт?. Солт?ст?кке ?арай енд?к ба?ытта?ы тау жоталарыны?
болмауы арктикалы? ауа массаларыны? о?т?ст?ктег? тау белдеулер?не
дей?н ерк?н ?оз?алуына м?мк?нд?к берсе, кер?с?нше ?иыр Шы?ыста?ы
тау жоталары Тыны? м?хит ?ст?нен келет?н ыл?алды ауа
массаларыны? тере?деп ену?не кедерг? жасайды.
Географиялы? орны, жер бедер? мен климатты?
жа?дайды? ара?атынасы Ресей жер?нде мынадай
таби?ат зоналарын ?алыптастырады: тундра,
орманды тундра, ормандар (тайга, аралас ж?не
жалпа?жапыра?ты ормандар), орманды дала,
дала, ш?лейт ж?не ш?л зоналары. Таулы
аудандар?а би?кт?к белдеулер? т?н. Осындай
таби?ат жа?дайы ауыл шаруашылы?ыны?
мамандануына, халы?ты? орналасуы мен
ты?ызды?ына, ?нерк?с?п пен ??рылыс
кешендер?н?? ?алыптасуына ?з?нд?к ы?палын
тиг?зед?.
Таби?ат ресурстары
Ресей жер? таби?ат ресурстарыны? барлы?
т?р?не бай, ?с?ресе минералды? ресурстар
??рамы ?те алуан т?рл?. Елде 20 мы?нан
астам аса ма?ызды кен орындары
барлан?ан, оны? 40%-дан астамы ?нд?р?сте
игер?луде. Ресей д?ниеж?з? бойынша жер
?оры, а?аш с?рег?, те??здерд?? толысу
энергиясы, ?зендерд?? су-энергетикалы?
?оры ж?н?нен 1-орынды, ал ??делет?н жер
?лес? ж?н?нен 3-орынды иеленед?.
Минералды? ресурстары
Елдег? минералды? ресурстарды? 70%-дан
астамын отын-энергетикалы? ресурстар
(газ, к?м?р, м?най), 15%-ын кенс?з ?азба
байлы?тар, 13%-ын металдар, 1 %-ын алмас
пен ба?алы металдар (алтын, к?м?с,
платина) ??райды. Минералды?, шик?зат
?нд?ру Ресей экономикасыны? жетекш?
саласы болып табылады.
Жер ресурстары
Жер ресурстарыны? жалпы ?оры ж?н?нен Ресей
д?ниеж?з?ндег? е? алды??ы ?атарлы ел. Елд?? жалпы жер
?оры ? 1709,8 млн га. Жан басына ша??анда?ы жер ?лес?
? 11,5 га, б?л д?ниеж?з?л?к к?рсетк?штен (3 га) ?лде?айда
жо?ары. Алайда жер ?орыны? 1/3-? ?ана пайдалану?а
жарамды, онда Ресей хал?ыны? 95%-ы ?оныстанып, б?к?л
шаруашылы? салалары ??рылымдарыны? 93%-ы
шо?ырлан?ан. Ауыл шаруашылы?ына жарамды жерлер де
осы ?леске к?ред?. Ресейге д?ниеж?з?ндег? аса ??нарлы
?ара топыра?ты? 1/3 б?л?г? тиес?л?.
Алайда со??ы жылдары жер ресурстарыны? сапасы
нашарлап, жер эрозиясы беле? алуда. Жалпы ал?анда,
ауыл шаруашылы?ына жарамды жерлерд?? 80%-ы,
жыртыл?ан жерлерд?? 60%-дан астамы жоспарлы т?рде
?ор?ау мен ?айта калпына келт?руд? ?ажет етед?. Сонымен
?атар 7%-дан астам жер ?рт?рл? де?гейдег? ш?лейттену
процес?не ?шырауда.
Агроклиматты? ресурстары
Агроклиматты? ресурстар Ресей жер?нде ауыл
шаруашылы?ыны? барлы? салаларын дерл?к ?ркендетуге
м?мк?нд?к беред?. К?пш?л?к б?л?г? ег?нш?л?кт? дамыту?а
?олайлы, топыра? ??нарлылы?ы, жо?ары ыл?алдылы?ы
мен ?ар?ынды температуралар (10°С-тан асатын)
жиынты?ы жетк?л?кт? ?о?ыржай белдеуде орналас?ан.
Ондай аудандар?а Ресейд?? орталы? б?л?г?, Батыс С?б?р
мен ?иыр Шы?ысты? о?т?ст?г?н алып жат?ан орманды
дала ж?не дала зоналары жатады.
М?ндай агроклиматты? жа?дайда бидай, ?арабидай, арпа,
б?рша?, зы?ыр, ?ара??мы?, картоп, кейб?р к?к?н?с
т?рлер?н, малазы?ты? да?ылдарды ?с?руге м?мк?нд?к бар.
Ресейд?? е? жылы б?л?г? ?ара те??з жа?алауы мен
Солт?ст?к Кавказ жерлер?нде жылуды к?б?рек ?ажет
етет?н к?к?н?стер мен жем?стер, т?пт? кейб?р субтропикт?к
да?ылдар да ?с?р?лед?.
Орман ресурстары
Ресей жер? орман ресурсына да бай. Д?ниеж?з?ндег?
ормандарды? 22%-ы Ресейге тиес?л?. Жан басына
ша??анда?ы орманмен ?амтамасыз ет?лу? ? 5,3 га, б?л
к?рсетк?ш бойынша Ресей к?шбасшы болып т?р. Е? к?п
тарал?аны ?ыл?ан-жапыра?ты а?аштар, олар б?к?л орман
?орыны? 90%-ын ??райды. Орман аума?ыны? к?п б?л?г?
бал?ара?айдан т?рады, сондай-а? ?ара?ай, шырша ж?не
самырсын а?аштары да басым. Ормандарды? к?пш?л?г?
елд?? шы?ысында, я?ни Шы?ыс С?б?р мен ?иыр Шы?ыста,
одан кей?н Батыс С?б?р мен Оралда шо?ырлан?ан.
Ормандар аума?ыны? ?ыс?аруына ?ртт?? шы?уы жи?
себепш? болуда. ?с?ресе орман ?рттер? Ресейд?? азиялы?
б?л?г?нде климат континентт?л?г?не байланысты жи?
бай?алады.
Су ресурстары
Ресей жер? су ресурстарына да ?те бай. Ресейде 2,5 млн-нан аса ?зен, 2 млн-?а
жуы? к?л бар. Ресейде б?р жыл ?ш?ндег? жан басына ша??анда?ы ?зен
а?ынымен ?амтамасыз ет?лу? 30 мы? м3-ге те?, алайда б?л к?рсетк?ш оны?
барлы? б?л?г?нде б?рдей емес. Орталы? ?ара топыра?ты ауданны? ?зен
а?ынымен ?амтамасыз ет?лу? Шы?ыс С?б?р мен ?иыр Шы?ыста?ы
к?рсетк?штен 100 есе т?мен. Ресейд?? е? ?зын ?зен? ? Лена (4 400 км), е? мол
сулы езен? ? Енисей. Сонымен ?атар сумен ?амтамасыз ету ма?сатында
Ресейде 40-тан астам ?р? су б?гендер? салын?ан. Е? ?лкен? ? Братск
(д?ниеж?з?нде ек?нш? орында) су б?ген?. Т?щы суды? аса мол ?оры Бай?алда
шо?ырлан?ан.
Ресей жерасты суларыны? ?орына да бай, нег?зг? пайдаланылатын ресурс
Еуропалы? б?л?ктег? артезиан алаптарына т?н.
Суды пайдалануда ?нд?р?с ?ажет?не 59%, т?рмыс ?ажет? мен ауыз су ?ш?н
20%, суландыру ма?сатында 13%, ауып шаруашылы?ы ?ш?н 2%, ал ?ал?ан 6%
бас?а ?ажетт?л?ктер ?ш?н ж?мсалады.
Ресей ?зендер?н?? 500-ден астамы кеме ж?руге ?олайлы. Оларды? кеме
ж?зуге жарамды жалпы ?зынды?ы 300 мы? км-ден асады.
Ресей ?зендер?н?? энергетикалы? ?леует? де жо?ары, онда д?ниеж?з?ндег? суэнергетикалы? ?орды? 12%-ы шо?ырлан?ан. Оны? Еуропалы? б?л?ктег? ?лес?
20%, ал Азиялы? б?л?кте 80%-дан асады.
Биологиялы? ресурстары
Ресейд?? ормандары, ?зендер? мен к?лдер?
ж?не те??з жа?алаулары биологиялы?
ресурс?а да аса бай болып келед?. ?с?ресе
Баренц, Охот, Беринг те??здер? мен Обь,
Енисей ?зендер? алабыны? к?с?пт?к балы?
аулауда ма?ызы жо?ары. Ормандарда тер?с?
ба?алы а?дарды? к?птеп таралуы а?
шаруашылы?ын дамыту?а м?мк?нд?к
беред?.
Рекреациялы? ресурстары
Ресейд?? алуан т?рл? таби?ат жа?дайы рекреациялы? ресурстарды?
к?рдел? жиынты?ын ?алыптастыру?а нег?з бол?ан. Таби?ирекреациялы? ресурстардан ?олайлы ?ойнаулар мен жа?алаулар
(те??з, ?зен, к?л), таулар мен ормандар, минералды сулар, таби?ат
ескертк?штер?, таби?и саяба?тар ?те к?п тарал?ан. Ондай аудандар?а
Байкал, Телец, Селигер, Мещера к?лдер?н?? айналасы, Уссури ж?не
?иыр Шы?ыс тайгасы, Краснояр Ба?аналары, Камчаткада?ы Гейзер
а??ары, Алтай-Саян ж?не Орал таулары, Солт?ст?к Кавказ бен ?ара
те??з жа?алауы, сондай-а? ?р? езен ж?йелер?н?? к?птеген б?л?ктер?
к?ред?.
Тарихи-м?дени рекреациялы? ресурстар жиынты?ы да жетк?л?кт?
д?режеде. Ондай орындар, ?с?ресе Ресейд?? Еуропалы? б?л?г?нде
к?б?рек шо?ырлан?ан. Оларды? болаша? ?рпа??а сапалы б?л?м мен
саналы т?рбие берудег? ж?не Ресей тарихын туристерге
таныстыруда?ы танымды? ма?ызы ?те жо?ары.
?
?
?
?
Ресейде таби?ат ресурстарына т?н
мынадай орта? белг?лер бар:
ресурстар ?оры ?те мол ж?не алуан т?рл?;
ресурстар ?з д?режес?нде ?л? толы?
зерттелмеген;
ел аума?ы бойынша б?ркелк? таралма?ан
ж?не оларды? басым к?пш?л?г? нашар
игер?лген, таби?ат жа?дайы ?олайсыз
аудандарда шо?ырлан?ан;
жа?сы игер?лген аудандарда?ы ресурс
?оры сар?ылу?а жакын.
Хал?ы
Ресей Федерациясы хал?ыны? саны 144
млн адамды ??райды. Б?л к?рсетк?ш
бойынша Ресей д?ниеж?з?нде ?ытай,
?нд?стан, А?Ш, Индонезия, Бразилия ж?не
П?кстан, Бангладеш, Нигериядан кей?н 9орын алады. Ресей ?алымдарыны? болжамы
бойынша, алда?ы онжылды?та елдег? халы?
саныны? ?ыскаруы одан ?р? жал?аса беред?.
Хал?ыны? ?лтты? ??рамы
Ресей к?п ?лтты елдер ?атарына жатады, м?нда 160 ?лттар мен
?лыстарды? ?к?лдер? т?рады. 100-ге жуы? ?лттар мен ?лыстар
Ресейд??; байыр?ы хал?ына жатады. Саны ж?н?нен басымы ?
орыстар, олар Ресей хал?ыны? 80%-ын ??райды. Орыс хал?ыны? е?
басым ауданы ? Орталы? ?ара топыра?ты аудан, м?нда оларды?
?лес? 95%-дан асады. Ресей аума?ында 30-дан астам ?лтты?
автономия ??рыл?ан, б?ра? оларды? к?пш?л?г?нде байыр?ы халы??а
?ара?анда орыстарды? саны басым.
Т?лд?к ??рамы жа?ынан Ресей халы?тары, нег?з?нен, ?нд?еуропалы?
(халы?ты? 89%-ы), алтай (7%), кавказ (2%) ж?не орал (2%) 4 т?л
семьяларына жатады. Ресейд?? м?дени ке??ст?г?нде орыс т?л? мен
м?дениет?н?? ?ана емес, бас?а халы?тарды?, соны? ?ш?нде ша?ын
?лыстарды? т?л? мен салт-д?ст?рлер?н?? са?талуына айры?ша к???л
б?л?нген. Орасан зор аума?ты алып жат?ан Саха республикасыны?
байыр?ы т?р?ындары т?рк? т?лдес якуттар болып табылады.
Солт?ст?кт?? бас?а халы?тары, нег?з?нен, б??ы шаруашылы?ымен
айналысса, якуттар атак?с?б? болып саналатын жыл?ы ?с?руден ?л?
?ол ?зген жо?. Елд?? солт?ст?г?н, ?иыр Шы?ысты саны жа?ынан аз
?лттар мен ?лыстар мекендейд?
Орналасуы
Елд?? ?рт?рл? б?л?ктер?нде халы? ?ркелк?
орналас?ан. Жалпы ал?анда, Ресей аума?ы
бойынша халы? ты?ызды?ыны? орташа
к?рсетк?ш? 1 км2-ге 8,5 адам, б?л ?лемд?к орташа
керсетк?штен 4 есе т?мен. Ресей аума?ыны? 1/4
б?л?г?н ?ана алып жат?ан еуропалы? б?л?кте
халы?ты? 79%-ы т?рады. М?нда 1 км2 аума?ка 30
адамнан келед?. Ал елд?? басым б?л?г?н (3/4)
камтитын азиялы? б?л?кт?? ?лес?не барлы?
халы?ты? 21 %-ы ?ана тиес?л?. Халы? ты?ызды?ы
м?нда 1 км2-ге бар бол?аны 2,5 адамды ??райды.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Ресейдег? халы? ты?ызды?ы:
Солт?ст?к -4 адам/км²
Солт?ст?к-Батыс - 39адам/км²
Орталы?- 60адам/км²
Волга-Вятка - 31адам/км²
Орталы? ?ара топыра?ты- 46 адам/км²
Волга бойы- 31адам/км²
Солт?ст?к Кавказ- 49адам/км²
Орал- 24,5адам/км²
Батыс С?б?р- 6адам/км²
Шы?ыс С?б?р- 2адам/км²
?иыр Шы?ыс- 1адам/км²
Калининград облысы- 62,5адам/км²
Ресей, орта есеппен- 8,5адам/км²
Халы? ты?ызды?ы
Халы? ты?ызды?ы таби?ат жа?дайларыны? ?олайлы
болуына т?келей байланысты. Ресейд?? халы? ты?ыз
?оныстан?ан аудандарында таби?ат жа?дайы ?олайлы
болып келед?. Мысалы, Солт?ст?к Осетияда ты?ызды? 1
км2-ге ша??анда 80 адамды ??раса, таби?аты ?олайсыз
Таймырда б?л к?рсетк?ш 1 адам?а те?. ?р? ?алалар мен
оларды? ма?ында халы? ты?ызды?ыны? жо?ары болуын
?леуметт?к-экономикалы? жа?даймен т?с?нд?руге болады.
Мысалы, М?скеу ?аласы мен облысында халы?
ты?ызды?ы 1 км2-ге 320 адам?а жетед?. Еуропалы?
б?л?кт?? солт?ст?г?нен бас?а аума?ын ж?не азиялы?
б?л?ктег? Трансс?б?р тем?ржолы бойында?ы аудандарды
?амтитын жола?та Ресей хал?ыны? 93%-ы т?рады. Елдег?
е? ?р? ?алалар мен миллионер ?алаларды? барлы?ы дерл?к
осында орналас?ан.
Солт?ст?кке ж?не шы?ыс?а ?арай халы?
ты?ызды?ы азая беред?. Ел аума?ыны? 2/3 б?л?г?н
?амтитын Солт?ст?к ауданда б?к?л халы?ты? 6%ы ?ана т?рады. Б?л аудандарда ?ала хал?ыны?
?лес? жо?ары, ал ?алаларды? орналасуы
минералды? ресурстарды ?нд?румен ты?ыз
байланысты болады. С?б?рд?? о?т?ст?г?нде (Алтай,
Тува республикалары) де халы? сирек
?оныстан?ан, м?нда ел хал?ыны? 1 %-ы ?ана
т?рады, б?ра? ауыл хал?ыны? ?лес? жо?ары.
Халы?ты? ?ркелк? орналасуы ж?не к?пттт?л?к
аума?та ?те сирек ?оныстануы елд?? ?леуметт?кэкономикалы? дамуына кедерг? келт?рет?н
факторларды? б?р? болып табылады.
Ресейде, нег?з?нен, ?оныстануды? ек? т?р? (?алалы? ж?не
ауылды?) басым. Жалпы ал?анда, Ресейде 150 мы??а
жуы? ауылды? елд? мекен бар. Оларды? саны, ?детте,
ауыл шаруашылы?ы ?ркендеген аудандарда к?б?рек. К?л?к
?атынасы ж?не рекреациямен (емдеу-сауы?тыру ж?не
демалыс орындары), сондай-а? орман шаруашылы?ымен
байланысты ауылды? елд? мекендер де бар. ?аз?рг? кезде
ауылды жерде т?ратындарды? тек 55%-ы ?ана ауыл
шаруашылы?ында ж?мыс ?стейд?.
?аз?рг? кезде Ресей хал?ыны? 73%-ы ?алада т?рады. ?ала
хал?ыны? ?лес?, ?с?ресе Солт?ст?к-Батыс (87%) ж?не
Орталы? (80%) аудандарда жо?ары. Алтай, Тува, ?алма?
республикаларында, солт?ст?ктег? ?лтты? автономиялы?
округтерде урбандалу де?гей? 50%-дан т?мен. Ал ауыл
шаруашылы?ы дамы?ан Солт?ст?к Кавказ бен Краснодар
?лкес?нде ?ала хал?ыны? ?лес? 54%-ды ??райды.
?р? ?алалары
Хал?ыны? саны бойынша Ресей ?алалары ша?ын
(халы? саны 50 мы? адам?а дей?н), орта (50?100
мы? адам), ?р? (100?500 мы? адам), аса ?р? (500
мы?нан 1 млн адам?а дей?н) ж?не миллионер
?алалар?а б?л?нед?. ?лкен ?алаларды? ат?аратын
?ызмет? к?птеген саланы ?амтиды. Ел
экономикасы мен ?леуметт?к ?м?р?нде, ?с?ресе
миллионер ?алаларды? ма?ызы зор. Миллионер
?алаларда елдег? барлы? ?ала хал?ыны? 1/4 б?л?г?
шо?ырлан?ан.
Елдег? е? ?р? агломерациялар М?скеу (13 млн т?р?ыны
бар) ж?не Санкт- Петербург (6,5 млн адам) ма?ында
?алыптас?ан.
М?скеу халы? саны ж?н?нен Еуропада?ы е? ?р? ?ала
болып табылады. ?ала шамамен 1000 км² аума?ты ?амтып
жатыр. ?ала туралы ал?аш?ы м?л?меттер жылнамаларда
1147 жылы жары? к?рген. XV ?асырдан бастап б?рт?тас
Ресей мемлекет?н?? астанасы болып жариялан?ан. 1922?
1991 жылдарды? аралы?ында КСРО астанасы ?ызмет?н
ат?ар?ан М?скеу елдег? аса ?р? ?к?мш?л?к, экономикалы?
ж?не м?дени орталы??а айналды. ?алада 4 ?р? ?уежай, аса
?р? метрополитен, ж?здеген к?с?порындар, 80-нен астам
жо?ары о?у орны шо?ырлан?ан. ?алада 1000- нан астам
?ылыми мекемелер ж?мыс ?стейд?
Шаруашылы?ы ж?не ?нерк?с?б?
Ресей Федерациясы ? ?тпел? экономика т?н индустриялы-аграрлы
ел. Ке?ес Ода?ыны? ыдырауына байланысты ел экономикасы тере?
да?дарыс?а ?шырады. Б?рт?тас мемлекет ??рамында бол?ан елдер
т?уелс?зд?г?н ал?ан со?, оларды? арасында?ы ты?ыз экономикалы?
байланыс ?з?лд?. М?ны? ?з? жа?а экономикалы? ода? ??ру?а т?ртк?
бол?анын б?лес??дер. Ресей экономикасында ж?рген экономикалы?
?айта ??руларды? басты ба?ыттары мынадай болды: 1) экономикалы?
?рекетке ерк?нд?к бер?лу?; 2) экономиканы бас?аруда ж?не реттеуде
мемлекет ?лес?н?? азаюы; 3) мемлекет менш?г?н?? акционерл?к
?жымдар мен жеке адамдар менш?г?не ?ту?. Ж?рг?з?лген ?айта ??рулар
н?тижес?нде экономиканы бас?ару сипаты ?ана емес, оны? салалы?
??рылымына, ?аржыландыру ж?йес?не, бас?а елдермен экономикалы?
байланыстарына да ?згер?стер енг?з?лд?.
Ауыл шаруашылы?ы
Ауыл шаруашылы?ы Ресейд?? экономикасын дамытуда?ы
аса ма?ызды буын болып саналады. ?йткен? ауыл
шаруашылы?ы материалды? ?нд?р?ст?? шешуш? саласы, ол
халы?ты тек азы?-т?л?кпен ?амтамасыз етумен
шектелмейд?, сондай-а? ?нерк?с?пт?? к?птеген салалары
?ш?н аса ?ажетт? шик?зат та ?нд?ред?. Сонымен ?атар
?нд?р?лген ?н?мдерд? дер ша?ында сапалы ??деп, д?л
уа?ытында халы??а жетк?зу де ?ажет. Осы шараларды
орындау ма?сатында ауыл шаруашылы?ы
шаруашылы?ты? к?птеген салаларымен ты?ыз ?арым?атынас орнатады. Осы байланыстар нег?з?нде
агро?нерк?с?пт?к кешендер ?алыптасады
Ауыл шаруашылы?ы ек? ма?ызды саладан
??ралатынды?ын сендер б?лес?ндер, олар: ?с?мд?к
шаруашылы?ы ж?не мал шаруашылы?ы. Ресейде
ауылшаруашылы? ?н?мдер?н?? ?лес? ж?н?нен
?с?мд?к шаруашылы?ы жетекш? орында, я?ни
жалпы ?н?мн?? 55%-ы тиес?л?. Ал ?ал?ан 45%-ы
мал шаруашылы?ы ?н?мдер?н?? ?лес?нде. Жо?ары
дамы?ан елдерде, кер?с?нше мал
шаруашылы?ыны? ?н?мдер?н?? ?лес салма?ы
т?мен. Сонды?тан да Ресей ауыл шаруашылы?ы
алдында т?р?ан басты м?ндеттерд?? б?р? ? мал
шаруашылы?ын м?мк?нд?г?нше ?ркендету.
?с?мд?к шаруашылы?ы
Ресейд?? ?с?мд?к шаруашылы?ыны? басты
??рамдас б?л?ктерше д?нд? да?ылдар,
техникалы? да?ылдар, к?к?н?с пен ба?ша,
ба? ж?не ж?з?м, малазы?ты? да?ылдар
?с?ру жатады. Онша ау?ымды емес
жерлерде темек? мен шай ?с?р?лед?. Жалпы
жыртылатын жерд?? 56%-ы д?нд? да?ылдар,
5%-ы картоп пен ба?ша, 6%-ы техникалы?
да?ылдар, 33%-ы малазы?ты? да?ылдарды?
?лес?не тиес?л?.
Мал шаруашылы?ы
Ресейд?? мал шаруашылы?ында?ы жетекш?
салалар?а ?р? ?ара ?с?ру, шош?а ж?не ?ой
шаруашылы?тары жатады. Со??ы он жыл
?ш?нде Ресейде мал басыны? саны 2?3
есеге дей?н кем?п кетт?. Мал
шаруашылы?ыны? ?ркендеу?не мал
азы?ыны? жетк?л?кт? дайындалмауы, мал
т??ымын асылдандыру шараларыны? ?з
д?режес?нде ж?рг?з?лмеу? кедерг? жасайды.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
364
Размер файла
1 048 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа