close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ходът на проектите PassREg, EuroPHit и BUILD UP Skills

код для вставкиСкачать
BuildinGreen 2013
Eнергийна ефективност и обновяване на
съществуващия сграден фонд в
България. Приоритети 2014-2020 г.
София, 20 март 2013 г.
Водещи цели
На ниво ЕС: да се създаде комплекс от благоприятни условия, които
да способстват за налагането на нискоенергийното строителство като
стандартна практика.
На ниво региони: да подкрепи създаването на нови водещи
„пасивни” райони, като използва опита на вече установени лидери в
областта. Подготовката на регионите ще се базира предимно на
стандарта „Пасивна сграда”, с акцент върху използването на енергия
от възобновяеми източници.
Project name: PassREg. Coordinator: Passive House Institute
Project duration: 36 months. Starting date: 01.05.2012
Основни участници
Passive House Institute (Германия, координатор на проекта)
ЕнЕфект (България), proKlima (Хановер, Германия), PMP/PHP
(Белгия), IG Passivhaus Tirol (Австрия), Building Research Establishment
(Великобритания), Dubonetwerk Foundation (Нидерландия), Politecnico
di Milano (Италия), Nobatek (Франция)
Община Бургас – пълноправен партньор по проекта, общините
София, Варна и Габрово– асоциирани региони
Project name: PassREg. Coordinator: Passive House Institute
Project duration: 36 months. Starting date: 01.05.2012
Постигнати резултати
Описания на “Моделите на успеха” на Хановер, Брюксел и Тирол
Дефиниране, описание и анализ на “Набор от възможни решения”
База данни с най-добри строителни проекти, възникнали като
резултат от моделите
www.passreg.eu
Project name: PassREg. Coordinator: Passive House Institute
Project duration: 36 months. Starting date: 01.05.2012
Следващи стъпки
Разработване на “Модели на успеха” за участващите общини
Допълване и актуализиране на “Набор от възможни решения”
Допълване на базата данни за строителни проекти
Публикация “Наръчник за успешни решения”
Провеждане на обучения
Мониторинг и демонстрации на успешни проекти
Навлизане на темата в публичния и политическия дневен ред
Project name: PassREg. Coordinator: Passive House Institute
Project duration: 36 months. Starting date: 01.05.2012
Водещи цели
Да адаптира критериите за основни обновявания към подхода
“стъпка по стъпка”
Да обучи местни екипи от специалисти за прилагане на подхода
“стъпка по стъпка” според стандарта EnerPHit
Да предложи подходящи финансови механизми за стимулиране на
поетапните енергийни обновявания
Да идентифицира подходящи материали, продукти и технологии и да
подпомогне навлизането им на пазара
Project name: EuriPHit. Coordinator: Passive House Institute
Project duration: 36 months. Starting date: tbd
Основни участници
Passive House Institute (Германия, координатор на проекта)
ЕнЕфект (България), IG PH Sverige (Швеция), Passivhus.dk Aps (Дания),
BRE (Великобритания), MosArt (Ирландия), PEP (Испания), ZEPHIR
(Италия), La Maison Passive (Франция) и др.
Заявен интерес за ползване на резултатите от ОМЕЕ ЕкоЕнергия и Фонд
“Енергийна ефективност и възобновяеми източници”
Project name: EuroPHit. Coordinator: Passive House Institute
Project duration: 36 months. Starting date: tbd
Пътна карта за обучение и квалификация по
прилагане на интелигентни енергийноефективни
решения в сградите за България до 2020 г.
BUILD UP SKILLS
ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност (координатор)
www.eneffect.bg
Камара на строителите в България (КСБ)
www.ksb.bg
Национална агенция за професионално образование и обучение
(НАПОО)
www.navet.government.bg
SkillROAD BG2020: Contract No. IEE/11/BWI/415/SI2.604347
Project duration: 01.11.2011 – 30.04.2013
Резултати по проект BUILD UP SKILLS:
Създаване на национална платформа за диалог
Провеждане на анализ на ситуацията в строителния сектор и
системата за професионално образование във връзка с прилагането
на решения в областта на енергийната ефективност и ВЕИ в
сградите
Разработване на пътна карта за обучения по прилагане на
интелигентни енергийноефективни решения в строителството
Текущи дейности:
Провеждане на комуникационна кампания сред заинтересуваните
институции за приемане на резултатите
SkillROAD BG2020: Contract No. IEE/11/BWI/415/SI2.604347
Project duration: 01.11.2011 – 30.04.2013
Информация за проекта
Общ интернет сайт на проект “Build Up Skills”
(www.buildupskills.eu)
Интернет сайт на проект “Build Up Skills” в България
(www.buildupskillsbg.com)
Портал „Build Up”
(www.buildup.eu)
Информация за програма Интелигентна енергия - Европа
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
SkillROAD BG2020: Contract No. IEE/11/BWI/415/SI2.604347
Project duration: 01.11.2011 – 30.04.2013
Сгради с почти нулево потребление на енергия:
към дефиниция и пътна карта
Методика
База данни
Референтни сгради
Симулации
ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА СГРАДИТЕ ЕВРОПА (BPIE)
www.bpie.eu
ECOFYS GERMANY
www.ecofys.com
ЕНЕФЕКТ
www.eneffect.bg
Анализ
Препоръки, пътна карта
Сгради с почти нулево потребление на енергия:
към дефиниция и пътна карта
Семейна къща
Многосемеен блок
Офис сграда
В1
Сградна обвивка
Сградна обвивка
Сградна обвивка
+ външни сенници
В2
Сградна обвивка
+ слънчеви колектори
Вентилация с рекуперация
Сградна обвивка
+ външни сенници
+ осветление
В3
Сградна обвивка + вентилация с
рекуперация
Сградна обвивка
+ вентилация с рекуперация
Сградна обвивка
+ външни сенници
+ осветление
+ прозорци
+ рекуперация
В4
Сградна обвивка
ТП “въздух - вода”
Сградна обвивка
+ вентилация с рекуперация
+ слънчеви колектори
ТП “въздух – вода”
ТП “въздух – вода”
ТП “солен разтвор – вода”
ТП “солен разтвор – вода”
ТП “солен разтвор – вода”
Котел за еко-пелети
Котел за еко-пелети
Котел за еко-пелети
Газов котел
Газов котел
Газов котел
Централизирано топлоснабдяване
Централизирано топлоснабдяване
A
B
C
D
E
Сгради с почти нулево потребление на енергия:
към дефиниция и пътна карта
Проучване за България
Предложени дефиниции
Пътна карта
Еднофамилна жилищна сграда
Многофамилна жилищна
Офис сграда
Обществени сгради
Планиране на политиката
Строителни правилници
Енергийни сертификати
Изпълнение и контрол
Укрепване на съществуващите
и създаване на нови политики
Институционално изграждане
Квалификация
Информираност
Демонстрационни проекти
Изследователска дейност
Показатели
Първична енергия
[kWh/m2/год.]
Дял на енергията от ВЕИ [%]
Емисии на CO2
[kg CO2/m2/год.]
Национална платформа за диалог в
подкрепа на Споразумението на кметовете
Декларация на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, 14.03.2013 г.
Участниците в Общото събрание на ЕкоЕнергия:
настояват повишаването на енергийната ефективност да се превърне в реален
приоритет за изпълнителната власт в България;
апелират към централните и местните власти да насърчават добрите практики в
областта на нискоенергийното строителството;
апелират за разработването и прилагането на по-силни политически и
финансови инструменти в подкрепа на действията на местните власти в областта
на устойчивото енергийно развитие.
ОМЕЕ ЕкоЕнергия ще насочи реурсите си към:
подкрепа за изготвянето на определението на “сграда с почти нулево
потребление на енергия” за България;
подбор на инструменти за насърчаване и финансиране на проекти по стандарта
“сграда с почти нулево потребление на енергия”;
разработване на принципи и индикатори за подбор на проекти за финансиране
чрез национални и европейски обществени фондове.
За контакт:
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
София 1164,
Бул. Христо Смирненски 1, ет. 3
Тел.: +359 2 963 17 14
Факс: +359 2 973 25 74
E-mail: [email protected]
www.eneffect.bg
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
6
Размер файла
1 324 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа