close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Case Study The Grove School

код для вставкиСкачать
?аза?стан Республикасы б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?
?Назарбаев Зияткерл?к мектептер?? ДББ?
Ы.Алтынсарин атында?ы ?лтты? б?л?м академиясы
1
?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕМЛЕКЕТТ?К ЖА ЛПЫ?А М?НДЕТТ?
БАСТАУЫШ Б?Л?М БЕРУ СТАНДАРТЫ
24 ?а?тар 2014 жыл
Баяндама жоспары
2
1.
?аза?стан Республикасында бастауыш б?л?м беруд? ж?йел?
жа?арту ?ажетт?л?г?н?? нег?здемес?
2.
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру
стандарты
3.
П?ндер бойынша о?у ба?дарламалары мен о?у жоспарлары
4.
Бастауыш мектеп ??рылымыны? нег?здемес?
5.
Критериалды ба?алау ж?йес?
6.
?Р ЖМ ББС-ны мектеп практикасына енг?зу шарттары
1. ?аза?стан Республикасында бастауыш
б?л?м беруд? ж?йел? жа?арту ?ажетт?л?г?н??
нег?здемес?
3
Уа?ыт талабы ж?не б?л?м беру
саласында?ы инновациялар
4
? ?о?амны? жа?андануы;
? Адам ресурстарыны?
?
?
?
?
мобильд?л?г?;
АКТ саласында?ы ?лкен
?згер?стер;
?олжет?мд? ж?не алуан т?рл?
а?парат?а к?шу (Интернет);
БА? пен технологиялар
ы?палыны? артуы;
?ылымда?ы инновациялар.
?
К?т?лет?н б?л?м беру н?тижелер?н
на?тылау;
?
Б?л?м беру мазм?нын жа?арту;
?
О?ытуды? жа?а ?д?стер? мен
т?с?лдер?;
?
Объективт? ба?алау ж?йес?;
?
Б?л?м беру ортасын жа?арту;
?
?м?р бойы о?у (LLL);
?
Мектеп бас?аруды?
инновациялы? ж?не ашы? ж?йес?
Болып жат?ан ?згер?стерге ?алай дайын бола
аламыз?
5
Б?л?м беру ж?йес?не ы?пал
етет?н факторлар
?
?ылыми б?л?м т?ра?ты жа?аруда;
На?ты не ?стеу?м?з керек?
?
Орта б?л?м беруд?? ж?йел? жа?артылуын
ж?зеге асыру (ма?саттары, мазм?ны, ?д?стер?,
формалары, к?т?лет?н н?тижелер).
?
Техника мен технологияларды? жылдам
даму ?ар?ыны бай?алуда;
?
Е?бек ?йымдастыру формасы ?згеруде;
?
?аз?рг? кезе?де белг?л? б?р сала
маманды?тары бойынша бер?лет?н
стандартты б?л?ктерд?? ж?мыс?а
орналасу?а жетк?л?кс?зд?г?;
?
Е?бек етуш? ересек ?ауымда ?аз?рг? е?бек
нары?ына ?ажетт? да?дыларды?
тапшылы?ы.
Жа?а
талаптар?а
сай
б?л?м
беруд?
?йымдастыру?а ?ажетт? нег?зг? ??жатты
(МЖБС - ГОСО) ?з?рлеу.
? Б?л?м
беру ?рд?с?н о?ушыларды 21?асырды?
?м?р
талаптарына
сапалы
даярлау?а ба?ыттау. Атап айтса?,
?ХХ?
?асырда
?ажетт?
да?дыларды??
дамуын ?амтамасыз ету:
?
1 Сыни т?р?ыдан ойлау ж?не туында?ан
м?селелерд? шеше б?лу
2 ?жымды? ж?мыс ж?не к?шбасшылы? ?асиеттер?
3 Икемд?л?к ж?не жа?а шарттар?а бей?мделу
?аб?лет?
4 Бастамашылы? ж?не к?с?пкерл?к да?дылар
5 ?з ойын ауызша да, жазбаша да сауатты ж?не
аны? б?лд?ру ?аб?лет?
6 А?парат ?здеу ж?не табу ?аб?лет?
7 Б?л?мге ??марлы? ж?не ?иял
Тони Вагнер, 2010
Орта б?л?м беруд? ж?йел? жа?арту себептер?
6
?лемд?к б?л?м беру т?ж?рибес?нде:
? парадигма ?згер?с?: ??м?рл?к б?л?м алуды?? орнына ??м?р
бойы б?л?м алу?;
? б?л?м берудег? ??ндылы?тарды? ма?ыздылы?ы: ?б?л?м
берудег? ??ндылы?тар?;
? мектеп т?лектер?не ?ойылатын жа?а талаптар:
? рухани-адамгерш?л?к нег?зд? арттыру,
? функционалды сауаттылы? пен б?секеге ?аб?летт?л?кт? к?рсету,
? о?у ж?не ?м?р жа?даяттарын шы?армашылы?пен шешу .
Орта б?л?м беруд? ж?йел? жа?арту себептер?
7
?аза?станны? б?л?м беру т?ж?рибес? ?ш?н:
? Мемлекетт?? б?л?м беру т?ж?рибес? ?лемд?к б?л?м беру ке??ст?г?не к?р?гуге
ба?ыттал?ан ж?не б?л?м беру т?ж?рибес?н?? даму ?дер?стер?н есепке
алады.
? ?аза?стан жо?ары б?л?м саласында?ы нег?зг? халы?аралы? кел?с?мдерге,
оны? ?ш?нде лиссабонды? ?Жо?ары б?л?мге ?атысты б?л?кт?л?ктерд?
мойындау ж?н?ндег? кел?с?мге? (1997), Болонья Декларациясына (1999)
?осылды. Сол себепт?:
?
?
?
Еуропалы? б?л?кт?л?к ше?бер?н?? 4-де?гей?не сай келет?н мектепте б?л?м беру
н?тижелер? мемлекет пен ?лемдег? университеттерге бакалавр д?режес?не т?су
кез?нде т?су талаптары рет?нде мектеп б?л?кт?л?ктер?н мойындау?а арнал?ан
басты факторларды? б?р? болып табылады.
Еуропалы? б?л?кт?л?к ше?бер?н?? 4-де?гей?не жету ?ш?н 12-жылды? мектеп
??рылымы ана??рлым ?олайлы, м?ны ?лемн?? к?птеген елдер?н?? т?ж?рибес?
д?лелдейд?.
12-сыныпты б?т?ргеннен кей?н о?ушыда Еуропалы? б?л?кт?л?к ше?бер?н?? 4де?гей?не сай б?л?м, б?л?к пен ??з?ретт?л?к ?алыптасуы ти?с.
12-сыныпты б?т?ргеннен кей?н о?ушыда
Еуропалы? б?л?кт?л?к ше?бер?н?? 4-де?гей?не сай
б?л?м, б?л?к ж?не ??з?ретт?л?к ?алыптасуы ти?с
4-де?гейге
?атысты
о?ыту
н?тижелер?
Е?бек ?с-?рекет? не
о?ыту саласында
ке? ау?ымды
т?ж?рибел?к ж?не
теориялы? б?л??м
- Е?бек ?с-?рекет? не
о?ыту шарттарында
н?с?аулы?тар?а с?йкес
?з?н-?з? бас?аруды ж?зеге
Е?бек ?с-?рекет? не
асыру, оларды ?детте
о?ыту саласында
алдын-ала болжау?а
на?ты м?ндеттерд??
болады, б?ра?
шеш?мдер?н табу?а
?згер?стерге бей?м ?
?ажетт? танымды?
Бас?а адамдарды? типт?к
ж?не т?ж?рибел?к
?с-?рекет?н бас?ару, е?бек
б?л?ктер
?с-?рекет? не о?ытуды
ба?алау ж?не жет?лд?ру
?ш?н жауапкерш?л?кт?
мойнына алу
8
Бастауыш б?л?м беруд? ж?йел?
жа?арту ерекшел?ктер?
9
Б?л:
? н?тижеге ба?ыттал?ан жа?а бастауыш б?л?м беру модел?н жасау.
? ??м?р бойы б?л?м алу? ба?дарламасын ж?зеге асыру ?ш?н
жа?дай жасау.
? тек о?ушыларды? ж?ктемес?н же??лдету ?ш?н б?р жыл ?осу емес,
балаларды?
дамуында?ы
?тпел?
(да?дарыс)
кезе?н??
психологиялы?-физиологиялы? ерекшел?ктер?н ескере отырып,
бастауыш мектепте б?л?м беру мерз?м?н ?зарту.
Б?л?м беру ж?йес? ?ызмет?н?? арнайы шарттары
Сапалы адам
капиталы. М??ал?мдер
б?л?мд?, ынталы болып,
да?дылары мен
б?л?кт?л?ктер?н ?зд?кс?з
дамытып отыруы ти?с
Б?ры??ай
стандарттар.
М??ал?мдерде ай?ын
ж?не сен?мд? ба?дар
болуы ?ажет.
Б?Л?М БЕРУ
Ж?ЙЕС?
Б?л?мд? ба?ылау мен
ба?алауды? сапалы
ж?йес?, б?л?м мен
да?дыларды
пайдалану
?аб?леттер?
Барлы? де?гейдег?
ти?мд? бас?ару:
мемлекетт?к, айма?ты?,
жерг?л?кт?. Ай?ын, ашы?
??рылымды болуы
?ажет.
10
(Майкл Барбер)
?аза?стан Республикасында орта б?л?м беруд??
ж?йел? жа?артылуын ж?зеге асыру
11
? орта б?л?м беруд?? ??ндылы?ыны? ма?ыздылы?ын
к?шейту;
? н?тижеге ба?ыттал?ан ты? б?л?м беру стандартын
?з?рлеу;
? мектеп ??рылымын жет?лд?ру;
? б?л?м беру сапасын ба?алауды? сен?мд? ж?йес?н
дайындау: о?ушы, мектеп ж?не т?тас ж?йен??
жет?ст?ктер? нег?з?нде.
4. Бастауыш мектеп ??рылымын
нег?здеу
12
Зерттеу н?тижелер? бастауыш мектептег? о?у
мерз?м?н ?зарту факторы рет?нде
13
Келес? зерттеу н?тижелер? ескер?лд?:
? ?Орта
мектептег? т?лектерд?? б?л?м де?гей? айтарлы?тай шамада
бастауыш б?л?м беру сапасына т?уелд?,?? М. Барбер, М. Муршед. Как
добиться стабильности высокого качества обучения в школе.2007., с. 56.
? Бастауыш мектепте о?ушыларды? ой дамуы шынымен ж?ру? ж?не
?зердес? ойшыл, ал т?йс?г? ойлампаз? болуы ?ш?н уа?ыт жетк?л?кт?
болуы ти?с (Выготский Л.С). Демек, о?ушы о?у, жазу ж?не есепке ?ана емес,
сонымен ?атар жас ерекшел?ктер?не сай жина?тал?ан а?паратты ?здеу,
талдау ж?не интерпретациялау да?дыларына да ?йренед?.
? Егер
бала бастауыш мектепте таным ?уанышын сез?нбесе, ?йрену
?аб?лет?не ие болмаса, достасып ?йренбесе, ?з?не, ?з ?аб?леттер?не ж?не
м?мк?нш?л?ктер?не деген сен?м ?алыптаспаса, б?лар?а кей?ннен ?ол жетк?зу
ана??рлым жо?ары рухани ж?не физикалы? шы?ындарды ?ажет
етед? (Петровский А.В).
7 жас
8 жас
9 жас
10 жас
11 жас
12 жас
-
1-сынып
2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
6-сынып
Петровский А.В. : е?
алдымен, балалар
дамуында?ы ?тпел?
(да?дарыс) кезе?дерд??
психологиялы?физиолгиялы?
ерекшел?ктер?н ескере
отырып, к?ш? мектеп
о?ушыларымен ж?мыс
мазм?нын, ?д?стер? мен
формаларын ??растыру
керек.
-
6 жас
7 жас
8 жас
9 жас
10 жас
11 жас
Жас да?дарысы
14
Жас кезе?? (Воронцов А.):
?Мектепке дей?нг?ден (6-7 жас)
к?ш? мектеп о?ушысына к?шу
да?дарысы 1-о?ыту жылына сай
келед?;
?Жетк?ншекке дей?нг? да?дарыс
(10?12 жас) 4?5 сыныптар?а сай
келед?;
?Жас?сп?р?мге дей?нг? да?дарыс
(15?16 жас) мектепт?? 9?10
сыныптарына сай келед?.
Ескермеу балалар ?ш?н ма?ызды
салдарлар?а ?кел?п со?тыруы м?мк?н:
?обалжуды? артуы, депрессивт?
жа?дай мен к?йзел?с ж?ктемес?н??
жо?арылауы, жылдам ?алжырау, ?суд??
баяулауы, дене салма?ыны? т?су?,
ж?йкел?к сипатта?ы ша?ымдарды?
пайда болуы.
Сонымен ?атар, т?рл? аурулар к?з? бола
алады.
?тпел? кезе?дерде о?у ?рд?с?н о?ушылар?а жа?ын ж?не таныс жа?дайларда ж?рг?зген орынды.
Сонымен, б?р?нш? ж?не бес?нш?-алтыншы сыныптар ? б?р жастан келес? жас?а сатылай,
б?р?алыпты к?шуд? ?йымдастыру ж?н?ндег? педагогикалы? ?рекеттерд?? орны мен уа?ыты болып
табылады.
М?ндет ? ЖАС Ж?НЕ Б?Л?М ДА?ДАРЫСЫНЫ? САЙ КЕЛУ?НЕН АУЛА? БОЛУ.
Жас да?дарысын бастан кешу керек, ал бастауыш ж?не орта мектепте о?ыту шарттарыны?
ш??ыл ?згеру?нен туындайтын б?л?м да?дарысын же??лдетуге болады ж?не же??лдету керек.
(Воронцов А.)
Бастауыш мектеп - жалпы б?л?м беру
мектеб?н?? ??рамдас б?л?г?
15
? Бастауыш
мектеп
?арастырылады.
жа?артыл?ан
мектепт??
б?л?г?
рет?нде
? Бастауыш мектепте о?у мерз?м? т?тас мектеп ??рылымынан б?лек
?арастырыла алмайды.
?
Сонды?тан о?ытуды? жа?а ??рылымы, мазм?ны, т?с?лдер? орта?
ма?саттар мен м?ндеттерге, атап айтса?:
- ??ндылы?тар?а,
- мектептен ?шы?у? кез?ндег? н?тижелерге,
- б?л?м беру салалары бойынша к?т?лет?н н?тижелерге
ба?ындырылады.
? Бастауыш, нег?зг? ж?не жо?ары мектеп саба?тасты?ы барлы? орта
б?л?м беру де?гейлер?не орта? болып бек?т?лген б?л?м беру
салалары бойынша к?т?лет?н н?тижелер ?амтамасыз ет?лед?.
Айырмашылы?ы неде?
16
Жа?арту аясында?ы бастауыш
мектеп:
?аз?рг? мектеп:
?
О?ыту н?тижелер?: о?ушыларды? о?у
жет?ст?ктер? нег?з?нен репродуктивт?
сипат?а ие.
?
О?ыту н?тижелер? : о?у жет?ст?ктер?
продуктивт? сипат?а ие (б?лед?, т?с?нед?,
пайдаланады, талдайды, жасайды).
?
Шынайы о?у ?рд?с? жеделдетумен
сипатталады: барлы? п?н бойынша
?лкен к?лемдег? дайын а?паратты
?бер?п ?лгеру? керек
?
Шынайы о?у ?рд?с? о?ушыларды? ?р
саба?та б?л?м ??нд?ру? ?ш?н ?здер?н??
белсенд? ?с-?рекет?мен сипатталады.
?
О?ушы ? о?у ?рд?с?н?? нысаны,
м??ал?м ? а?парат беруш?.
?
О?ушы ? ?з танымыны? субъект?с?,
м??ал?м ? о?ушыларды? танымды? ?с?рекет?н ?йымдастырушы.
3. ?Р Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт?
бастауыш б?л?м беру стандарты
17
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м
беру стандарты: б?л не?
18
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру стандарты:
? бастауыш б?л?м беруд?? жалпы б?л?м берет?н ба?дарламаларын ж?зеге
асыратын б?л?м беру ?йымдарында?ы б?л?м беру ?рд?с?н ?йымдастыру?а
арнал?ан нег?зг? ??жат болып табылады, себеб?:
? о?ушыларды? дайынды? де?гей?не, бастауыш б?л?м беру мазм?нына,
о?ушыларды? е? жо?ары о?у ж?ктемес?не ?ойылатын талаптарды
ай?ындайды, м?лшерлейд?;
? мектеп ?ызметкерлер?н?? ?с-?рекет?н, о?ушылар, ата-аналар, ?о?амдасты?
?к?лдер?, барлы? б?л?м беру де?гейлер?н?? бас?арушалырыны? ?с-?рекет?н,
б?л?м беру ?рд?с?н?? барлы? субъект?лер?н?? даму ?рд?с?н реттейд?.
Нег?зг? ??жаттарды ?з?рлеудег? жалпы?лемд?к
?дер?стер
19
?Р Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру стандарты:
?олданыста?ы ??жаттан айырмашылы?ы неде?
20
?олданыста?ы ??жат (МЖБС
ГОСО)
?Б?луге нег?зделген
(знаниецентрической) б?л?м беру
модел?;
?Б?л?м беруд?? ??ндылы?тары
?Мектепте нен? о?ыту керек??
с?ра?ы аясында ?аралады.
?п?ндер т?з?м?, ?р п?н бойынша
б?л?м, б?л?к ж?не да?ды
?алыптастыру
Жа?а ??жат ? Бастауыш б?л?м
беру МЖБС
?Н?тижелерге нег?зделген б?л?м
беру модел?;
?Б?л?м беруд?? ??ндылы?тары
?Мектепте не ?ш?н о?у керек??
с?ра?ы аясында ?аралады.
К?т?лет?н н?тижелер, ке? ау?ымды
да?дыларды дамыту
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру стандарты:
заманауи басымдылы?тар ?алай к?р?н?с табады?
21
?Р Бастауыш б?л?м беру МЖБС2014-те к?р?н?с табуы
Басым ерекшел?ктер
Б?л?м берудег? ??ндылы?тар:
?Мектепте не ?ш?н о?у керек??
м?селес?н?? м?нм?т?н?нде
ж?рг?з?лед?
?
??ндылы?тар мектептег? жалпы б?л?м беру
философиясында к?р?н?с табады: о?ушылармен
?атар м??ал?мдер, о?ушыларды? ата-аналары
?ш?н де ?м?рл?к ба?дар?а айналады.
?
О?ыту ма?саттары ж?йес? мектептег? б?л?мн??
?рб?р адам та?дырында?ы ??ндылы? м?н?н
ашады: ?ызметт?к сауаттылы?, кез-келген ?м?р
проблемасын шешуде, ?ойыл?ан ма?сат?а жету
??ралдары, ?д?стер? мен жолдарын та?дауда рухани
ж?не адамгерш?л?к ж?герд? к?рсету ?аб?лет?не ие
болады.
?
О?ыту ма?саттары ж?йес? б?л?м беру саласы, о?у
п?н?н?? м?н?н ашады (Олар о?ушы?а не ?ш?н
керек?)
??ндылы?тар
?шы?у? кез?ндег? н?тижелер
ББС бойынша к?т?лет?н н?тижелер
п?ндер бойынша КН
= о?ыту ма?саттарыны? ж?йес?
?Р МЖ Бастауыш мектеб?н?? б?л?м беру стандартын
?з?рлеу кезе?дер?
22
?адам 1
Мектептег? б?л?м ?ш?н ??ндылы?тарды аны?тау;
?адам 2
Мектептен ?шы?у? кез?ндег? б?л?м беру
н?тижелер? мен ББС бойынша ББН аны?тау;
?адам 3
?рб?р б?л?м беру де?гей? ?ш?н б?л?м беру
мазм?нын аны?тау (о?у п?ндер?н?? т?з?м?);
?адам 4
О?ыту н?тижелер?н ба?алау ж?йес?н аны?тау;
?адам 5
Б?л?м беру ?рд?с?н ?йымдастыру
ерекшел?ктер?н на?тылау;
?адам 6
П?ндер бойынша о?у ба?дарламалары мен
жоспарларын ?з?рлеу.
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру
стандарты: ?андай ??ндылы?тар?а нег?зделген?
23
? ??РМЕТ
? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?
? АШЫ?ТЫ?
? ?АЗА?СТАНДЫ? ПАТРИОТИЗМ ж?не АЗАМАТТЫ?
ЖАУАПКЕРШ?Л?К
? ?М?Р БОЙЫ Б?Л?М АЛУ
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру стандарты:
мектептен ?шы?у? кез?нде ?андай н?тижелерге ба?дар жасайды?
24
? б?л?мд? шы?армашылы?пен пайдалану;
? сыни т?р?ыдан ойлау;
? зерттеу ж?мыстарын орындау;
? а?паратты?-коммуникативт?к технологияларды (АКТ)
?олдану;
? коммуникативт?к ?арым-?атынас т?с?лдер?н, оны?
?ш?нде т?лд?к да?дыларды пайдалану;
? топпен ж?не жеке ж?мыс.
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру стандарты :
мектеп т?лег?н?? ?андай сипаттарына ба?дар жасайды?
25
? Д?рыс
?
?
?
?
?
шеш?м ?абылдау ж?не ?о?ам ?м?р?не жасампазды?пен
араласу, икемд?л?к пен ?згер?стерге бей?мд?к к?рсету ?ш?н
шы?армашылы? ж?не сыни т?р?ыдан ойлау
А?паратты?-коммуникациялы? ??ралдарды ?олдана отырып, кезкелген т?лд?к ортада ?жымды? ж?мыста коммуникативт? болу
?орша?ан ортаны объективт? бейнелеу ?ш?н м?дениеттер мен
к?з?арастар?а ??рмет к?рсету
Отан алдында ?з м?ндеттер?н орындау ж?не ?аза?станны? дамуына
?лес?н ?осу ?ш?н жауапты болу ж?не белсенд? азаматты?
позицияны ?стану
?з?не ж?не ?згелерге ??рметпен ?арау ?ш?н жылы шырайлы ж?не
?ам?оршы болу
Кез келген ?м?рл?к жа?даяттарда ?з?н?? танымды? ?рд?с?н ж?не
мансабыны? жо?арылауын ?з бет?нше реттеу ?ш?н ?м?р бойы б?л?м
алу?а дайын болу
Б?л?м беру салалары
26
Т?л ж?не ?дебиет
Математика ж?не информатика
Жаратылыстану
Адам ж?не ?о?ам
?нер
Дене т?рбиес?
Б?л?м беру салалары бойынша
к?т?лет?н н?тижелер
27
? К?т?лет?н о?у н?тижелер? ? бастауыш, нег?зг?
ж?не жо?ары мектептерд? ?амтитын ?рб?р б?л?м
беру саласы ?ш?н бек?т?лген ?за? мерз?мд?
сипатта?ы б?л?м беру ма?саттарыны? ж?йес?.
? К?т?лет?н н?тижелер б?рнеше жа?ын о?у п?ндер?н
б?р?кт?рет?н ?рб?р б?л?м беру саласыны?
ерекшел?ктер?н ескере отырып жобалан?ан
?ШЫ?УДА?Ы?
Н?ТИЖЕЛЕР
?ыс?а мерз?мд?
о?ыту ма?саттары
Жо?ары
мектеп
?ыс?а мерз?мд?
о?ыту ма?саттары
Нег?зг?
мектеп
?ыс?а мерз?мд?
о?ыту ма?саттары
Бастауыш
мектеп
Т?л ж?не ?дебиет
Математика
ж?не
Информатика
Дене т?рбиес?
Б?л?м беру
салалары
Жаратылыстану
?нер
Адам ж?не ?о?ам
К?т?лет?н о?у н?тижелер? п?ндер бойынша
о?у ба?дарламаларын ?з?рлеуге нег?з
болады. Б?л н?тижелер о?у
ба?дарламаларында ?ыс?а мерз?мд? о?ыту
ма?саттарыны? к?псатылы ж?йес?н ??райды
О?у ма?саттары ж?йес? ?алай
ж?зеге асырылады?
28
? ??ндылы?тар:
- мектепт?? жалпы б?л?м беру философиясында;
- мектептен ?шы?у? кез?ндег? н?тижелерде;
- о?у п?ндер?н?? мазм?нында к?р?н?с табады.
Мысалы: ??РМЕТ сек?лд? ??ндылы? барлы? п?н мазм?ныны? ??рамдас б?л?г?
болып табылады. Барлы? п?нн?? о?у ба?дарламаларында ?Т?рл?
м?дениет пен к?з?арастар?а ??рмет сез?м?н ?алыптастыру? тарауы
бар.
?
Ке? ау?ымды да?дыларды дамыту:
- б?л?м беру салалары бойынша к?т?лет?н н?тижелерде;
- ?р п?нн?? о?у ба?дарламаларында;
- ?р п?нн?? ?ыс?а ж?не ?за? мерз?мд? жоспарларында бер?лед?.
Мысалы: ?АКТ ?олдану? сек?лд? ке? ау?ымды да?дыны дамыту барлы?
п?нн?? о?у ба?дарламаларында ?арастырыл?ан. ?А?паратты?
технологияларды ?олдану ??зыретт?л?г?? тарауы бар.
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру стандарты:
бастауыш мектепте ?андай жа?алы?тар бар?
29
? Уа?ыт талабын ескере отырып, бастауыш мектепт?? м?ндеттер?
ке?ейт?лген:
?
жа?а идеялар?а ба?ындырыл?ан м?ндеттер
?
?
рухани-адамгерш?л?к т?рбиемен байланысты м?ндеттер
к?шейт?лд?
?
?
о?у, жазу?а ?йрету, о?у ?с-?рекет? т?с?лдер?не ?йрету,
ойын логика?а сай жетк?зу, себеп-салдар байланысын ай?ындау;
о?ушыны? бойында адамгерш?л?к нег?здер?н ?алыптастыру, оны? е? жа?сы
?асиеттер?н дамыту;
жа?а м?ндеттер ай?ындалды
?
а?парат ?здеу, талдау ж?не интерпретациялау да?дыларын жас
м?мк?нш?л?ктер?не ?арай дамыту.
? ?рб?р о?у п?н? ар?ылы ?шт??ырлы т?л саясаты ж?зеге асырылады
? О?ушы ?лгер?леу?н (прогресс) объективт? ба?алауды ?амтамасыз ету
ж?не ?р? ?арай жеке даму траекториясын ??ру ма?сатында
критериалды ба?алау ж?йес? ?олданылады.
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? бастауыш б?л?м беру стандарты:
бастауыш мектепте ?андай жа?алы?тар бар?
30
? Жа?а п?ндер енг?з?лед?:
- ?А?ылшын т?л??;
- ??ылым?а к?р?спе?: жаратылыстану ?ылымдарыны?
пропедевтикалы? курсы рет?нде;
- АКТ: базалы? да?дыларды ?алыптастыру ?ш?н.
? ??лемтану?
п?н?н?? м?ртебес? ?згерт?лд?: гуманитарлы?
?ылымдарды? пропедевтикалы? курсы болады.
? Б?р?нш? т?л мен ?дебиет к?р?кт?р?л?п о?ытылады.
? Жалпыеуропалы? т?л ??з?ретт?л?г?н ба?алау ж?йес?не с?йкес
ек?нш? ж?не ?ш?нш? т?лд? де?гейл? ме?геру ?амтамасыз ет?лед?.
? ?Бейнелеу ?нер??, ?Музыка? ж?не ?Технология? п?ндер? жа?а
к?р?кт?р?лген ??нер? п?н?не б?р?кт?р?лд?.
?ылым?а к?р?спе ?лемтану
31
Бастауыш мектепте о?ушыларды? ой дамуы шынымен ж?ру? ж?не
?зердес? ойшыл, ал т?йс?г? ойлампаз? болуы ?ш?н уа?ыт жетк?л?кт?
болуы керек.
Выготский Л.С.
?лемтану
Адам ж?не ?о?ам
Тарих, география,
?о?ам
?ылым?а
к?р?спе
Адам ж?не
таби?ат
Физика, химия
ж?не биология,
география
Д?ниетану
??ылым?а к?р?спе? п?н?
32
?
?
?
?
зерттеу, ойлау ж?не коммуникативт?к да?дыларды дамыту ж?не
?алыптастыру
б?л?м ??марлы?ты, ?ылыми т?с?н?кт? дамыту
т?ж?рибел?к ?с-?рекет
сырт?ы ?лем туралы б?л?м?н ке?ейту
Теорияны т?ж?рибе ар?ылы ?йрену
??ылым?а к?р?спе? п?н?
33
Ба?дарламада ?Зерттеу да?дылары?
тарауы бер?лген
Б?л?мдер:
? Ба?ылау
? ?ылыми зерттеу ж?мысын жоспарлау
? Деректерд? алу (жазу) ж?не ?сыну (презентация) (мысал
бер?лген)
? Н?тижелерд? т?с?нд?ру
Б?л?мдер сынып бойынша о?у ма?саттарынан т?рады.
О?у ма?саттары ?р б?л?м ?ш?нде ??арапайымнан к?рдел?ге
?арай? ?а?идатын ескер?п, б?р?зд?л?кпен ?йымдастырыл?ан.
?ылым?а к?р?спе
?Деректерд? алу ж?не ?сыну?
да?дысын дамыту ?лг?с?
1-сынып
стандартты емес
?лшем б?рл?ктер?н
пайдалану, (мысалы,
ел?, с?йем, ?арыс,
табан)
м??ал?мн?? к?мег?мен
н?с?аулы?тар?а с?йкес
?арапайым ?лшеулер
ж?рг?зу
2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
н?с?аулы?тар?а с?йкес
??састы?тар мен
т?рл? м?нм?т?нде
шамаларды алу ?ш?н
стандартты б?рл?ктерд? айырмашылы?тарды
ба?ылау ж?не
жабды?, ??ралдарды
?зд?г?нен пайдаланып
аны?тау, мысалы,
салыстыру барысында
та?дау; на?ты
не м??ал?мн??
заттар не т?рш?л?к
айнымалы шамаларды деректер алу ?ш?н
ба?ылауымен ?лшеу
иелер?н салыстыру
тану
?айтадан ?лшеу
ж?рг?зу;
ж?рг?зу;
ба?ылаулар мен
(температура, уа?ыт,
салыстырулар (уа?ыт,
?зынды?, к?ш, к?лемд?
салма?, ?зынды?)
?лшеу)
жазбаларын ж?рг?зу
ба?ылау н?тижелер?н ба?ылау н?тижелер?н
салыстыру
салыстыру
салыстыру
?сыну, мысалы, сурет,
ауызша не сурет,
н?тижелер?н
н?тижелер?н
н?тижелер?н ?олмен
та?ба (?ия? - ?анат
жазба не ?арапайым компьютерд? ?олдана компьютерд? ?олдана
не компьютерд?
белг?с?, ?жо?? - крестик), кесте т?р?нде ?сыну отырып, жазба, сурет, отырып, жазба, кесте,
?олдана отырып,
ба?анды диаграмма
кесте, гистограмма гистограмма, сызы?ты
жазба, кесте,
т?р?нде
т?р?нде ?сыну
график т?р?нде ?сыну гистограмма, сызы?ты
график т?р?нде ?сыну
34
?ылым?а к?р?спе
?Адам? б?л?м? Адам денес?н?? ??рылымы
Орта? та?ырып ??з?м туралы?
1-сынып
2-сынып
3-сынып
Т?рл?
Сез?м м?шелер?н Адамны? кейб?р ?шк?
органдарыны?
нышандарды
атап, оларды?
??рылымын атау
пайдаланып,
?орша?ан ортаны
ж?не сипаттау;
адамдар
тануда?ы
?а??а ж?йес?н атап
арасында?ы
рольдер?н
сипаттау ж?не
??састы?тар
аны?тау;
?а??аны? адам
мен
адамны? нег?зг?
денес?н?? т?рег?
айырмашылы? дене б?л?ктер? мен
екенд?г?н б?лу
тарды аны?тау,
оларды?
мысалы, шаш
?ызметтер?н атау
т?с?, бойы, к?з
т?с?, т.б.
35
4-сынып
5-сынып
Суреттерд? не
муляжды
пайдаланып, ас
?орыту, ?ан
айналымы, тыныс
алу ж?йелер?н??
??рамына к?рет?н
органдарды атау
ж?не сипаттау
З?р шы?ару,
репродуктивт?
ж?не ж?йке
ж?йелер?не к?рет?н
органдарды атау
ж?не сипаттау
??лемтану? п?н?
36
? сыни т?р?ыдан ойлау да?дыларын дамытады;
? о?ушылар?а ?з дербест?г?н дамыту?а, жан?я,
жерг?л?кт?, айма?ты?, ?лтты? ж?не жа?анды?
?ауымдасты?та?ы ?з орнын т?с?нуге м?мк?нд?к беред?;
? Балаларда т?тас ?лем бейнес?н, таби?ат, ?о?ам ж?не
?лемдег? ??былыстар арасында?ы байланыстар
т?с?н?г?н ?алыптастырады.
О?ушылар ?лемде болып жат?ан ?рд?стерд?, о?и?аларды?
хронологиялы? т?рт?б?н зерттейд?, тарихи, географиялы? ж?не
?леуметт?к ?ылым да?дыларын дамытады.
??лемтану? п?н?
37
?
?
?
?
?
Б?л ба?дарламада ?Ойлау да?дылары?
тарауы бер?лген
Б?л?мдер:
Дерек к?здермен ж?мыс
Т?с?нд?ру ж?не талдау
Ке??ст?кт? ба?дарлау (орын) (мысал бер?лген)
Уа?ытты ба?дарлау (хронология) (мысал бер?лген)
?леуметт?к ба?дарлау (?о?ам) (мысал бер?лген)
??лемтану? п?н? Ойлау да?дылары
38
Тараулар 1-сынып
2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
Уа?ытты
б?лд?рет?н
?арапайым
т?с?н?ктерд?
?олдану
Б?р?атар
о?и?аларды
хронологиялы?
т?рт?ппен
орналастыру
Уа?ыт сызы?ын
?олдану, онда тарихи
кезе?дер мен
к?ндерд? белг?леу
Жалпы
хронологиялы?
ше?берде о?и?алар
мен ?рд?стер
арасында
байланыстар табу
Зерттеу ж?рг?зу
барысында
?ауымдасты?тар
мен кезе?дер
арасында
хронологиялы?
байланыстар табу
Ке??ст?кте
ба?дарлау
(орын)
Бер?лген ?лг?
бойынша сызба
(б?лмелер,
кабинеттер)
жасау
Жерг?л?кт? жерд??
сызбасын жасау
ж?не шартты
белг?лерд?
сипаттау
Кез-келген
нысандарды?
орналас?ан жер?н
аны?тау ж?не
сипаттау
?з? т?р?ан жер?
туралы а?паратты
т?рл? мультимедия
??рыл?ыларын
пайдаланып
жина?тау
Адамны?
?орша?ан орта?а
?сер?н??
салдарларын
т?с?ну
?леуметт?к
ба?дарлау
(?о?ам)
Ойластыру
ж?не ?з
к?з?арасы мен
п?к?р?н
?арапайым
формада
б?лд?ру
?з к?з?арасы мен
?з к?з?арасы мен
?з к?з?арасын
п?к?р?н о?ушылар п?к?р?н о?ушылар мен сен?мд? б?лд?ру ж?не
мен достарына
м??ал?мн?? алдында бас?а о?ушылар мен
б?лд?ру
т?с?нд?ру
ересектерд??
п?к?рлер?мен
салыстыру
Уа?ытта
ба?дарлау
(хронология)
Т?рл?
мультимедия
??рыл?ыларын
пайдаланып, ?з
к?з?арасы мен
п?к?р?н б?лд?ру
??лемтану? п?н?
?Тарихты б?лу ж?не т?с?ну? тарауы
39
?Ата?ты тарихи т?л?алар мен
м?дениет ?айраткерлер?? б?л?м?
(Хронологиялы? жа?ынан ?сыныл?ан о?у материалыны? ?лг?с?)
1-сынып
2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
Томирис ? са?
патшайымы
?л-Фараби ?
Шы?ысты? ?лы
??ламасы
?йг?л? Абылай
хан.
Т?ле би,
?азыбек би
ж?не ?йтеке би
Кенесары ? ?з
хал?ыны?
азатты?
к?рескер?.
Шо?ан
У?лиханов ?
?аза?ты?
т???ыш
?алымы.
Абай ??нанбаев
? ?аза?
хал?ыны? ?лы
ойшылы.
Ахмет
Байт?рсынов ?
?алым,
а?артушы, ?о?ам
?айраткер?.
?АКТ? п?н?
40
? А?паратты? сауаттылы?ты дамыту: а?паратты
?здеу, алу, ?сыну жолдары мен т?с?лдер?н ме?геру
ж?не а?паратты ?рт?рл? м?т?н, сан, бейне т?р?нде беру
? АКТ-б?л?кт?л?к нег?здер?н ?алыптастыру: а?паратты?
м?ндеттерд? ат?ару ?ш?н компьютерд? (ж?не бас?а АКТ
??ралдарын) пайдалану нег?здер?н ме?геру
? Логикалы? ж?не алгоритмд?к ойды дамыту: атап
айтса?, алгоритмге сай ?рекет ет?п, ?арапайым
алгоритмдер ??ра б?лу
Бастауыш мектептег? ?АКТ? п?н?н?? о?у
ба?дарламасы: о?у ма?саттарыны? мысалдары
Тараулар
Модельдеу
М?т?нмен
ж?мыс
Суреттермен
ж?мыс
Аудио- ж?не
бейнематериал
мен ж?мыс
1-сынып
2-сынып
3-сынып
4-сынып
5-сынып
На?ты
объект?лерд?
с?зд?к ж?не
графикт?к т?рде
?сыну
Редакторда
с?зд? теру;
М?т?нде т?рл?
т?стерд?
пайдалану
На?ты объект?лерд?
оларды? шартты
белг?лер?мен
с?йкест?ру
Шынайы ?лемдег?
жа?дайлар мен на?ты
объект?лерд??
модельдер?н ?з?рлеу
Жеке объект?лерден
б?т?н модель ??растыру
Абстракт?л?
объект?лерд??
модел?н ??ру
Редакторда жай
с?йлемдерд? теру;
Символдарды
форматтау
М?т?н ?ш?нде, сонымен
?атар т?рл? ??жаттар
арсында м?т?н
б?л?ктер?н к?ш?ру ж?не
алмастыру;
??жатта с?з не с?з
т?ркес?н табу не
алмастыру
командасын ?олдану
Азат жолдарды
форматтау;
М?т?н теру ережелер?н
?олдану;
Н?м?рленген ж?не
маркерленген
т?з?мдерд? ?олдану
??жат р?с?мдеу
барысында
ескер?лу? ти?с
критерийлерд?
т?з?мдеу ж?не
с?йкестенд?ру,
??жат ?ш?нде кесте
жасау
?арапайым
де?гейде
графикалы?
редакторда
суреттерд?
редакторлау
??ралдар панел?
п?ш?ндер?н??
жиынты?ын
пайдаланып,
суреттер жасау;
сурет к?лем?н
?згерту, айналдыру,
б?ру
Экран ж?не оны?
б?л?ктер?н?? сурет?н
алу;
санды? суреттерд?
?м?р жа?дайларында
пайдалану туралы
п?к?рлесу;
Т?тас сурет жасау ?ш?н
б?рнеше бейнен?
б?р?кт?ру ж?не
?йлест?ру;
Бейне ке?ейт?л?м?
мен пиксель
байланысын
т?с?нд?ру
Т?рл?
??рыл?ыларды?
к?мег?мен дыбыс
ж?не
бейнематериал
жазу;
Редактор?а енг?з?лген
объект?лер нег?з?нде
ша?ын анимациялы?
роликтер жасау;
Редактор?а енг?з?лген
объект?лер нег?з?нде
ша?ын 3Dанимациялы? роликтер
жасау;
?з сценарий?
бойынша
бейнероликтер
?з?рлеу.
41
?Р МЖБС-да?ы т?лдерд?? м?ртебес?,
рол? ж?не орны
42
Б?р?нш?
т?л Т1
? Б?р?нш? о?ылатын т?л
? Е? жи? ?олданылатын т?л
? Ерте балалы? ша?тан арнайы
о?ытусыз, таби?и т?лд?к ортада
ме?гер?лет?н т?л
Ек?нш?
т?л Т2
?аза? т?л?нде о?итын сыныптар
? Т1* ? ?аза? т?л?
? Т2**? орыс т?л?
? Т3*** ? а?ылшын т?л?
? Ана т?л?нен кей?н ме?гер?лген т?л
? Азыра? ?олданылатын т?л
? Арнайы о?ыту барысында ме?гер?лет?н
т?л
? К?пт?лд? ортада ме?гер?лет?н т?л
Орыс т?л?нде о?итын сыныптар
?ш?нш?
т?л Т3
? Ек?нш? т?лге ?ара?анда
арнайы о?ыту
барысында ?леуметт?к
орта тысында
ме?гер?лет?н т?л
? Т1* ? орыс т?л?
? Т2**? ?аза? т?л?
? Т3*** ? а?ылшын т?л?
Жа?а о?у ба?дарламалары бойынша
т?лдерд? о?ыту ерекшел?ктер?
43
? Т?лдерд?
о?ыту
нег?з?нде
коммуникативт? т?с?л жатыр.
? Т?лд?к
да?дылар
с?йлеу
?с?рекет?н??
4
т?р?
ар?ылы
дамиды.
?
? Т?лдерд?
(Т2/Т3) о?ыту СEFR-ге
(Жалпыеуропалы?
ше?бер?)
е?
т?лдерд?
ме?геру
жа?ын
де?гейде
с?йкестенд?р?лген
де?гейл?к
ж?йеге сай ж?рг?з?лед?.
? Белг?л? б?р сыныпты ая?та?аннан
кей?н о?ушылар Т2/Т3 бойынша
белг?л? б?р де?гейге ?ол жетк?зед?.
CEFR-ге
с?йкес де?гей
A1
A2
B1
B2
C1
Т2
Т3
3-сынып
5-сынып
7-сынып
9-сынып
11-сынып
4-сынып
6-сынып
8-сынып
10-сынып
12-сынып
Т?лд?к да?дыларды дамыту т?с?лдер?
44
Ты?дау
o
o
o
o
o
o
o
Болжау
Белсенд? ты?дау
Экстенсивт?
ж?не
интенсивт? ты?дау
Бас?арылатын ты?дау
Б?рлес?п о?у
стратегиясы
?за?
ж?не
?ыс?а
мерз?мд? еске са?тауды
дамыту
TPR
(физикалы?
?оз?алыстар?а
с?йену
?д?с?)
С?йлеу
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Тал?ылаулар
мен
п?к?рталастар
Рольд?к ойындар
Ой-тал?ы
Симуляция
ж?не
имитация
??г?мелеу
А?паратты?
ол?ылы?ты
толтыру
С?хбат
Репортаж
Суреттер
мен
фотосуреттерд? сипаттау
Салыстыру
Д?йектеу
П?к?ртер?м
Б?рлес?п о?у стратегиясы
Презентациялар
TPR
(физикалы?
?оз?алыстар?а
с?йену
?д?с?)
О?у
o
o
o
o
o
o
o
o
Болжау
Графикалы? байланыс
сызбасы
?арастырып о?у
Танысып о?у
Зерттеп о?у
Ой-тал?ы
Б?рлес?п
о?у
стратегиясы
Сыни т?р?ыдан о?у
Жазу
o
o
o
o
o
o
o
o
Ой-тал?ы
Болжау
Бас?арылатын жазу
Ер?кт? жазу
Шы?армашылы?
жазу
??рылымдау
Редакциялау
Модельдеу
44
К?р?кт?р?лген ?Т?л ж?не ?дебиет? п?н?
45
? С?йлеу ?с-?рекет?н?? 4 т?рл? да?дысын (ты?дау, с?йлеу,
о?у, жазу) т?мендег?лерд?? нег?з?нде дамыту:
К?ндел?кт?
?м?рмен
байланыс
Ауыз халы?
шы?армашылы?ы
К?ркем ?дебиет
Т?пн?с?ада?ы
м?т?ндер
Ертег?лер
Ма?алдар
М?телдер
Жа?ылтпаштар
ж?не т.б.
К?ркем м?т?ндер
?ле?дер
??г?мелер
Мысалдар
ж?не т.б.
Журнал, газет, рецепт,
н?с?аулы?, аннотация,
жарнама ж?не т.б.
М?т?ндердермен ж?мыс
Сахналау
Стоп-кадр
М?нерлеп о?у т.б.
Талдау
Болжау
Шы?армашылы?
жазу: ??г?ме, ?ле?,
ертег? ??растыру т.б.
Ек?нш? т?л рет?ндег? ?Орыс т?л? ж?не ?дебиет?? п?н?н??
нег?з?нде де?гейл?к о?ыту (о?у да?дысы)
46
A2
5-сынып
A1
3-сынып
2-сынып
1-сынып
О?у барысында
с?здерд?? ма?ынасын
тал?ылау
О?ыл?ан ??г?мен??
нел?ктен
?найтынын/?намайты
нын т?с?нд?ру
О?ыл?ан ?арапайым
??г?меге с?ра?тар
??растыру
4-сынып
?рт?рл? ??г?мелерде
не ?на?анын немесе
?нама?анын б?лд?ру
Ма?ызды с?ттер?не
т?с?н?к бере отырып,
о?ыл?ан м?т?н
бойынша ?сер?н
б?лд?ру
??нер? п?н?
47
??нер? п?н? ? ?Бейнелеу ?нер??, ?Музыка?, ?Технология? п?ндер?н
б?р?кт?рет?н жа?а к?р?кт?р?лген п?н.
?с-?рекет т?рлер?: сурет салу, ?ышпен ж?мыс, компьютерл?к графика, ?н
айту, 3D модельдеу, музыкалы? аспаптарда ойнау (д?ст?рл? ж?не
виртуалды).
Зерттеу ж?не ?з
шы?армаларын жасау
Сыни т?р?ыдан ойлауды
дамыту
Бейнелеу ?нер?
Технология
Музыка
Шы?армашылы?, когнитивт?,
эмоциялы?, коммуникативт?к
ж?не ?леуметт?к да?дыларды
дамыту
?нер т?рлер?не ?йрету
??нер? п?н?
48
Бейнелеу
?нер?
?орша?ан ортаны ?Б?л ?алай жасал?ан??, ??андай материалдар
?олданыл?ан??, ??андай формалар, т?стер мен ?лг?лерд? к?р?п
т?рсыз?? с?ра?тары м?нм?т?н?нде ?йрену, 2D ж?не 3D формалары
арасында?ы айырмашылы?тар
Т?рл? материалдар, формалар (т?зу ж?не ирек сызы?тар,
са?ылаулар, б?ралымдар), ?рт?рл? ?рекет т?рлер?н (?ию, ?лу,
модельдеу, т.б) зерттеу
Музыка ж?не бейнелеу ?нер? саба?ында ?арастырыл?ан
пейзаждарды пайдалана отырып, ?иялда?ы аралды? 2D ж?не
3D п?ш?ндер?н жасау
Технология
Музыка мен суретт? б?р?кт?рет?н ?ыс?а метражды фильм жасау
?аза? ертег?с?н та?дау. ?уен та?дай отырып, дыбысты? фон жасау
Музыка
?орша?ан орта туралы ?н орындау. ?рт?рл? ?алыпта?ы те??з
суреттер?мен (тыныш, буыр?ан?ан, т.б.) таныстыру. ?Суреттердег?
те??з ?андай дыбыстар шы?арады?? деген с?ра??а жауап беру
К?т?лет?н н?тижелер
49
Бастауыш мектепт? ая?та?аннан кей?н
о?ушыларда:
? о?у дербест?г?;
? ?арым-?атынас ж?не ынтыма?тасты?
да?дылары;
? п?н салалары бойынша бастап?ы б?л?м;
? зерттеу ?с-?рекет?н?? бастап?ы да?дылары
?алыптасады.
Т?рбие мен о?ытуды? к?р?кт?р?лу?
50
Т?рбие ж?мысыны?
нег?зг? ба?ыттары
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Патриотты? т?рбие
Рухани-адамгерш?л?к
даму
А?ыл-ой дамуы
К?ркем-эстетикалы?
даму
К?пм?дениетт? даму
Дене т?рбиес?
К?шбасшылы?
?асиеттерд?? дамуы
Т?рбие ж?мысын ж?зеге асыру
? О?ытуды? орта?
та?ырыптарын: ?орша?ан
орта, ?ау?пс?зд?к, адам,
?о?ам, т.б. ?арастыратын
академиялы? п?ндер;
? ?осымша б?л?м
(?ызы?ушылы?тары
бойынша ?й?рмелер);
? Сыныптан тыс шаралар;
? ?лтты? ж?не мемлекетт?к
мейрамдар?а арнал?ан
шаралар.
Мектептег? ?олайлы ж?не досты? орта
Ата-аналармен ынтыма?тасты?
Жерг?л?кт? ?ауымдасты?пен ынтыма?тасты?
М??ал?мдерд? ресурсты? ?олдау
? Жобалар, мысалы:
? О?ушы ?ауымдасты?тары;
? ?лкетану зерттеу
экспедициясы;
? Жаз?ы ?леуметт?к т?ж?рибе;
? Волонтерл?к, ?о?ам?а ?ызмет
ету, ?леуметт?к акциялар;
? Зияткерл?к ойындары;
? ?О?у?а арнал?ан 100 к?тап?;
? Та??ы жиын ж?не т.б.
Т?ж?рибел?к ба?ыттылы?
51
о?ытуда?ы т?с?лдер
да?дыларды дамыту?а к???л б?лу
МЖМ
п?ндер бойынша б?л?мн?? к?р?кт?р?лу?
бастауыш
б?л?м беру
стандарты
?м?рден алынатын мысалдар
т?ж?рибел?к ж?мыс
м??ал?м ?с-?рекет?ндег? ерк?нд?к
Т?ж?рибе
А?паратты
талдау
Б?л?м
4. П?ндер бойынша о?у
ба?дарламалары мен о?у жоспарлары
52
П?ндер бойынша о?у ба?дарламалары
53
Т?л ж?не ?дебиет
К?р?кт?р?лген ?аза? т?л? ж?не
?дебиет? (Т1)
?аза? т?л? (Т2)
К?р?кт?р?лген орыс т?л? ж?не
?дебиет? (Т1)
Орыс т?л? (Т2)
А?ылшын т?л?
Адам ж?не ?о?ам
?лемтану
?з?н-?з? тану
Математика ж?не АКТ
Математика
А?паратты?-коммникативт?к
технологиялар (АКТ)
Жаратылыстану
?нер
Дене т?рбиес?
?нер
Дене т?рбиес?
?ылым?а к?р?спе
П?ндер бойынша о?у ба?дарламаларыны?
??рылымы
54
1. П?нн?? б?л?м беру ба?дарламасында?ы ма?ызы
2. П?н бойынша о?у ба?дарламасыны? ма?саты
3. ?шт??ырлы т?л саясатын ж?зеге асыру
4. О?ыту ?дер?с?н ?йымдастыру?а ?ойылатын талаптар
5. О?ытуда ?олданылатын педагогикалы? ?д?с-т?с?лдер
6. Т?рл? м?дениет пен к?з?арастар?а ??рмет сез?м?н ?алыптастыру
7. А?паратты?-технологияларды ?олдану ??з?ретт?л?г?
8. О?ушыларды? коммуникативт?к да?дыларын дамыту
9. П?н бойынша о?у н?тижелер?н ба?алауды? т?с?лдер?
10. Ба?дарлама мазм?ны ж?не ??рылымы
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт?
стандарт
О?у ба?дарламалары
?за? мерз?мд? жоспар
Орта мерз?мд? жоспар
?ыс?а мерз?мд? жоспар
55
Ба?дарламада?ы о?у ма?саттарыны?
?спираль? т?р?зд?л?г?
56
Метрл?к ?атынастар
сынып
сынып
сынып
сынып
сынып
Т?кб?рышты ?шб?рыш пен т?к т?ртб?рыш
формулаларын пайдалана отырып, б?рыш
шамасын, ?шб?рыш ауданын табу
?лшеу ж?рг?зу ж?не формула бойынша
т?кб?рышты ?шб?рыш ауданын табу
?лшеулер ж?рг?зу ж?не формула бойынша
т?кб?рышты параллелепипед пен кубты?
к?лем?н табу
К?пб?рышты п?ш?ндерд?? периметр? мен
ауданын табу
?лшеулер ж?рг?зу. ?зынды?ты табу.
?шб?рыш, шаршы, т?кт?ртб?рыш периметр?н
табу
?за? мерз?мд? жоспар
МАТЕМАТИКА
57
1-то?сан
2-то?сан
3-то?сан
4-то?сан
1A ? Сан туралы ??ым
?Алдымен 10-?а дей?н, 20-?а
дей?н, 100-ге дей?н санау?
2A ? Сан ?атарында?ы
за?дылы?тарды зерттеу
?Сан ?атарында?ы орнына
байланысты т?рл? санау
т?с?лдер?н ?олдану. ..
3A ? Те?д?к ж?не те?с?зд?к
? Заттарды салыстыру ?ш?н
практикалы? ж?мыс
??ралдарды ?олдану
(таразы). Мысалы:
?рмеб?рша? ...
4A ? А?шаны ?олдану
? Те?ген? (тиынды ) тану
1B ? Сандарды
салыстыру ж?не ?лшем
б?рл?ктер
?Санауда ж?не
салыстыруда практикалы?
т?ж?рибелер
ж?рг?зу.Мысалы:
б?рша?тарды? ?ай ?ймес?
арты?? М?ны ?алай
аны?таймыз?
2B - Сандарды ?осу ж?не
азайту
?Ойыншы?тарды,
б?рша?тарды б?р?кт?ру
(топтастыру) н?тижес?н
зерттеу...
3B ? ?рнектермен танысу
?Ойын барысында объект?
немесе объект?лер тобын
белг?, сандар ар?ылы
к?рсету туралы т?с?н?г?н
дамыту ?
4B ? Жиындарды
б?р?кт?ру, б?лу
? Жиын элементтер?н
зерттеу, критерийлер?н
тал?ылау
1C ? П?ш?ндерд? зерттеу
?Сынып б?лмес?ндег?
фигураларды табу, атау
2C ? Санау, ?лшеу ж?не
жазу
??зынды?ты, салма?ты
ж?не к?лемд? сипаттау
ар?ылы ??орша?ан ?лемд??
зерттеу
3C - Уа?ыт т?с?н?г?н
зерттеу
??арапайым таймер
к?мег?мен белг?ленген
уа?ытта неше рет
сек?рген?н,шапала?та?анын
т.б. ?рекеттер жаса?анын
аны?тау
4C ? Сан разряды,
ба?ыттар
?Досы?а ойыншы?тарды
ти?ст? орын?а орналастыру
?ш?н д?рыс н?с?ау беру
?Бер?лген п?ш?ндерге с?йкес
т?рл? ойыншы?тар тобын
жина?тау
? Саудада те?ген? ?алай
?олданатынын (т?леу ж?не
?айтымын алу) т?с?ну ?
??Тама? ж?не сусын?
та?ырыбы аясында
заттарды топтастырып
?йрену . Мысалы:жем?сжидектер, к?к?н?стер,
т?тт?лер...?
?за? мерз?мд? жоспар
?аза? т?л? ж?не ?дебиет?
58
1- то?сан
О?ушылар:
? дыбыстарды д?рыс айту?а,
с?з ??рамында ажырату?а
?йрене бастайды;
? ты?дал?ан а?паратты ж?не
??г?мелерд? т?с?не бастайды ...
? сызба ар?ылы с?йлем
??растыра алады ж?не о?иды;
? с?здер мен жай с?йлемдерд?
буындап о?иды...
2- то?сан
3-то?сан
Ты?далым ж?не айтылым:
О?ушылар:
О?ушылар:
? дыбыстарды д?рыс айту?а,
? ты?дал?ан а?паратты ж?не
с?з ??рамында ажырату?а
??г?мелерд? на?ты т?с?нед?,
?йренед?;
??г?меге байланысты
?ойыл?ан с?ра?тар?а ойлана
? ты?дал?ан а?паратты ж?не
жауап ?айтарады;
??г?мелерд? т?с?нед?...
? ты?дал?ан а?парат?а
?атысты орынды с?ра?тар
?ояды ж?не жауап беред?...
О?ылым:
? с?здер мен жай
? ша?ын м?т?ндерд? м?нерлеп
с?йлемдерд? т?тас, ?атес?з
о?и бастайды;
ж?не т?с?н?п о?и бастайды;
? о?ы?ан м?т?ндерд??
? ??г?ме мен дерект?
мазм?нын ж?йел?
м?т?ндерд?? (а?паратты?,
баяндайды...
н?с?аулы?, т.б) ма?ыналы?
ерекшел?ктер?н т?с?нед?...
? ?р?п элементтер?н д?рыс
байланыстырып, ?збей жазу?а
да?дыланады;
? таныс дыбыстарды ?олданып
?р?п, буын, с?з жазады (?з
ес?м?н, дыбысты? графикалы?
сызбасын)...
? ?р?птерд? аны?, б?рдей
ара?ашы?ты?та ж?не
сызы?тарды ?збей д?рыс
байланыстыра отырып,
к?ркем жазады;
? жеке с?здер мен жай
с?йлемдерд? сауатты жаза
бастайды...
Жазылым:
? с?йлемдерд?, ша?ын
м?т?ндерд? к?ш?р?п, к?ркем
жазады;
? жеке с?здер мен жай
с?йлемдерд? сауатты
жазады, грамматикалы?
тапсырмаларды (керект?
?р?пт? ?ою, буын ?осып, с?з
??рап жазу) орындайды...
4 -то?сан
О?ушылар:
? ты?дал?ан а?параттар?а
ж?не ??г?мелерге ?з ойын
б?лд?ред?
? ?ойыл?ан с?ра?тар?а
жауап беру ?ш?н зей?н
?ойып ты?дай бастайды...
? ша?ын м?т?ндерд? ?штей
т?с?н?п о?уды ?йрене
бастайды;
? о?ы?ан м?т?ндер?н??
мазм?нына ?з п?к?р?н
б?лд?ред?...
? жазу жылдамды?ын арттыра
отырып, к?ркем, сауатты
жазады;
? ша?ын с?йлемдерд? есту
ар?ылы жат?а жазады...
Орта мерз?мд? жоспар
59
??аза? т?л? ж?не ?дебиет? (Т1) п?н?
Бастауыш мектеп 1-сынып
1-б?л?м: ??з?м туралы?
Осы?ан дей?н ме?гер?лген б?л?м
1-б?л?м ?йде/балаба?шада алын?ан б?л?м мен да?дылар?а нег?зделед?. О?ушылар ??г?мелер мен ?ле?дерд?, ?здер?н
сипаттау?а керек кейб?р с?здерд? б?лу? керек.
Контекст
Б?р?нш? б?л?м о?ушылар?а б?р?н-б?р? танып б?луге м?мк?нд?к беред?. Б?р?нш? б?л?м ?о?амды? ж?не гуманитарлы?
б?л?мдермен байланысты. (география). Б?л?мде ж?йел? ?р? арнайы фонетикалы? б?л?мдер о?ытылуы ти?с. М??ал?мдер
тапсырмалар?а ?атысты ??г?мелер, ?ле?дер немесе санама?тар айтуы ж?не оларды ?айталау ар?ылы о?ушылар?а
?осылу?а м?мк?нд?к беру керек.
?ыс?аша шолу
Б?л б?л?м ?Мен?? ?нататын заттарым? деген та?ырыптан бастап, ?й туралы а?паратты орта?а салу?а ауысады , осы
ар?ылы о?ушылар?а топта, ж?пта б?р-б?р?не с?ра? ?ою?а ж?не жауап беруге м?мк?нд?к туады, б?р?г?п ?ле?дер ж?не
?деби емес м?т?ндер ??растыруды бастайды.
О?у
ба?дарлама
сына
с?лтеме
О?у
ма?саттары
?сынылатын о?ыту ?с?рекеттер?
М??ал?мге арнал?ан
ескертпелер
О?ыту
ресурстары
?ыс?а мерз?мд? жоспар (саба? жоспары)
60
Саба?та ме?гер?лет?н о?у
ма?саттар:
Ж1
Ж2
Ж4
Саба? ма?саттары
1. Барлы? о?ушылар:
2. О?ушыларды? к?пш?л?г?:
3. Кейб?р о?ушылар:
Б?рыннан бар б?л?мдер?
Жоспарлан?ан уа?ыттар
Жоспарлан?ан жатты?улар (?с-?рекет т?рлер?)
Ресурстар
Дифференциациялау о?ушылар?а мейл?нше
?олдау к?рсетуд? ?алай
жоспарлайсыз?
Ба?алау ? о?ушы б?л?м?н тексеруд? ?алайша
жоспарлайсыз?
П?наралы? байланыс
Рефлексия
?тк?з?лген саба? бойынша м??ал?м т?с?н?ктемерлер?
?орытынды ба?а
?
?
1- этап. К?р?спе
2-этап. Ж?зеге асыру
3- этап. Рефлексия
?андай ек? ?д?с ?те с?тт? болды (о?ыту мен ?йрену)?
Келес? саба?ымда ескерет?ндей сынып ж?не жеке
о?ушы жайында ?андай м?л?мет алдым?
?андай ек? ?д?с-т?с?л
толы?тырылуы ти?с
(о?ыту мен ?йрену)?
Барлы? п?ндер ар?ылы ?тет?н
орта? та?ырыптар
61
То?сан
?
Та?ырыптар
? то?сан
1.
?з?м туралы
2.
Мен?? мектеб?м
3.
Мен?? жан?ям ж?не достарым
4.
Б?зд? ?орша?ан ?лем
5.
Саяхат
6.
Д?ст?рлер мен ауыз ?дебиет?
7.
Та?ам ж?не сусындар
8.
Т?н? сауды? жаны сау
?? то?сан
??? то?сан
?V то?сан
Орта? та?ырыптар (1-сынып)
?аза? т?л?/Орыс т?л? ж?не ?дебиет? (Т1)
62
1-то?сан
1. ?з?м туралы
?
?
3. Мен?? жан?ям
ж?не достарым
Мен?? с?й?кт? ?
заттарым
?
Мен?? ?й?м
2.Мен??
мектеб?м
?
?
2-то?сан
Ба?ыттар
1-сынып?а
ал?аш рет
Достарым
К?ндел?кт?
?м?р
3-то?сан
4-то?сан
5. Саяхат
7.
Та?ам
сусындар
?
?
?
?
Мейрамдар
Саяхаттар
мен
Рецепттер
?с?мд?к
та?амдары
4. Б?зд? ?орша?ан 6. Д?ст?рлер мен 8. Т?н? сауды?
?лем
ауыз ?дебиет?
жаны сау
?
?
Б?зд? ?орша?ан ?
таби?ат
Жыл
мезг?лдер? мен ?
ауа райы
?лтты?
ойындар
?лтты?
кей?пкерлер
?
?
Денсаулы?ы?д
ы са?та
Спорт
Орта? та?ырыптар (1-сынып)
?аза? т?л?/Орыс т?л? (Т 2)
63
1-то?сан
2-то?сан
1. ?з?м туралы
3. Мен?? жан?ям
ж?не достарым
?
?
?
?
?
С?лемдесу
Мен?? ки?м?м,
т?стер.
Мен?? ?м?р?м
2.
мектеб?м
?
?
Мен?? жан?ям
Ма?ан
к?мектесет?н
адамдар
3-то?сан
4-то?сан
5. Саяхат
7. Та?ам
сусындар
?
?
?
?
Мектепке бару
К?л?к ??ралдары
мен
Б?з не жейм?з?
Жем?стер мен
к?к?н?стер
Мен?? 4. Б?зд? ?орша?ан 6. Д?ст?рлер мен 8. Т?н? сауды?
?лем
ауыз ?дебиет?
жаны сау
?
Мен?? мектеб?м
Мен??
мектептег? к?н?м ?
??стар мен
жануарлар
Мен??
?алам/ауылым
?
Ертег?лер,
та?па?тар мен
санама?тар
?
?
Мен?? денем
Д?р?герге/ауруха
на?а барамыз
?АКТ? п?н? орта? та?ырыптары (1-сынып)
64
1-то?сан
1-б?л?м. ?з?м туралы
с?здер мен суреттер
?
?
?
?
Компьютер ж?не
Мен
?з портрет?мд?
редакторлау
?з?м туралы сурет
Мен?? к?н т?рт?б?м
2-то?сан
3-б?л?м. Мен?? жан?ям мен
достарым с?здер мен
суреттер ар?ылы
?
Мен?? жан?ямны?
портрет?
?
Достарымны?
портреттер?н
редакторлау
?
Жан?ям туралы жазу
?
Достарым туралы жазу
2- б?л?м. Мен?? мектеб?м 4-б?л?м. Б?зд? ?орша?ан
?лем
?
Мен?? сынып
?
Ауа райын ба?ылау
б?лмем ар?ылы)
?
Ауа райы туралы
?
Мектепке баратын
жазба (сандар,
жол
белг?лер мен а?парат)
?
Мектеп жайлы
?
Жануарларды
?ызы?ты о?и?алар
классификациялау
(сипаттарына ?арай
топтау)
?
?с?мд?ктерд?
классификациялау
3-то?сан
4-то?сан
5-б?л?м. ?оз?алыс
7-б?л?м. Рецепттер
?
?
Команданы орындау
(алгоритм)
?
Жарыс жолыны?
айналасында
?
Жарыс жолыны?
айналасы ? экранда
?
Лабиринттан шы?у
жолын табу
6-б?л?м. Ауыз ?дебиет?н
зерттеу
?
Ауыз ?дебиет?
туындыларын ?здеу
(?ау?пс?зд?к техникасы)
?
Жоба жасау (Постер)
?
Жоба ?ор?ау
?
?
Командалар (алгоритмдер)
туралы ойлау
Бутерброд дайындау
Сусындар дайындау)
Пицца дайындау
8-б?л?м. Салауатты ?м?р салты
?
?
?
Д?рыс тама?тану
Зиянды ?деттер
Салауатты ?м?р салты
Cross - curricular topics (Grade 1)
65
Term 1
Term 2
Term 3
Term 4
3 My family and friends
4 Travel
7 Food and drink
Family and friends
In my house
Days of the week
Getting to school
This is the way...
Where is it?
The big red bus
Things I like
Hot or cold
Animals like
Nice or nasty
2 My school
4 The world around us
6 Traditions and
folklore
8 Health and body
Classroom objects
Initial letters
Classroom routines
Describing things
Animals
Hot and cold
In Kazakhstan
English around us
Happy Birthday
Springtime in
Kazakhstan
Hats and masks
Story time
Hands and Head
Let?s move
Making a puppet
A special dance
1 All about me
Greetings and names
Colours
1 to 10
Математика п?н?н?? о?у ба?дарламаларын
салыстыру
66
Математика
тараулары
?Р
НЗМ
Бельгия
Финляндия
Корея
Гонконг
Сингапур
Сандар
+
+
+
+
+
+
+
?лшемдер
+
+
+
+
+
+
Алгебра
+
+
+
+
+
+
Геометрия
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Статистика ж?не
ы?тималды?тар
теориясы
Деректерд?
??деу
+
+
Математикалы?
модельдеу ж?не
талдау
+
+
+
+
Жаратылыстану бойынша бастауыш
мектеп о?у ба?дарламаларын салыстыру
67
?Р
(5 жыл) 1
Бельгия
(6 жыл)
Финляндия
(6 жыл)
Корея2
(6 жыл)
Гонконг
(6 жыл)
Сингапур
(6 жыл)
Биология
+
+
+
+
+
+
География
+
-
+
+
+
+
Физика
+
-
+
+
+
+
Химия
(?айта пайдалану,
?айта ??деу)
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
+
-
Денсаулы? туралы
?ам?орлы?
+
+
+
-
-
-
Жаратылыстану
тараулары
1. Бастауыш мектепт?? ?за?ты?ы
2. Корея Республикасында жаратылыстану ?лтты? о?у жоспарына с?йкес 3сыныптан о?ытылады.
ТОЖ жобасы. Бастауыш б?л?м беру
П?НДЕР
1-сынып
2-сынып
3-сынып
4-сынып
6-7 жас
7-8 жас
8-9 жас
9-10 жас
5-сынып
10-11
жас
Инвариантты б?л?м
К?р?кт?р?лген б?р?нш? т?л ж?не
?дебиет
Ек?нш? т?л
А?ылшын т?л?
Математика
АКТ
?лемтану
?ылым?а к?р?спе
?нер
Дене т?рбиес?
?з?н-?з? тану
Инвариантты о?у ж?ктемес?
5 (7\7)
5 (8\8)
5 (8\8)
5 (8\8)
5
3 (-\2)
2 (1)
4 (4)
1
1 (1)
2
2 (2+2)
2 (2)
1 (1)
23 (20\22)
3 (-\2)
2 (1)
4 (4)
1
1 (1)
2
2 (2+2)
2 (2)
1 (1)
23 (21\23)
3 (2\3)
3 (1)
4 (5)
1
1 (1)
2
2 (2+2)
2 (2)
1 (1)
24 (24\25)
4 (2\3)
4 (1)
4 (5)
1
1 (1)
2
2 (2+2)
2 (2)
1 (1)
24 (24\25)
4
4
4
1
1
2
2
2
1
26
Вариативт? б?л?м
Та?дау бойынша саба?тар (элективт? 2 (2\1)
курстар)
Белсенд? ?имыл сипатында?ы жеке ж?не 1 (2\1)
топты? ке?естер, саба?тар
2(2\1)
2 (3\2)
2 (3\2)
2
1 (2\1)
1 (2\2)
1 (2\2)
1
Вариативт? о?у ж?ктемес?
3 (4\2)
26 (25\25)
3 (5\4)
27 (29\29)
3 (5\4)
29 (29\29)
3
29
Е? жо?ары о?у ж?ктеме к?лем?
3 (4\2)
26 (24\24)
5. Критериалды ба?алау
ж?йес?
69
О?ушыларды? о?у жет?ст?г?н
БА?АЛАУ
70
Саба?ты? та?ырыбы
Саба?ты? ма?саты(о?ытуды?
ма?саты)
Ба?алау ? о?ытуды ?йымдастыру мен
жоспарлауды т?зету ?ш?н о?ушыны?
на?ты н?тижес?н о?у ба?дарламасында?ы
к?т?лет?н н?тижелермен с?йкестенд?ру
механизм?
Саба?ты жоспарлау
Саба?ты ?йымдастыру ж?не ?тк?зу
Саба?ты? ти?мд?л?г? туралы кер? байланысты
алу (ба?алау, о?ушыны? о?у ма?сатына жету?)
Саба?ты ?йымдастыруды ж?не жоспарлауды
т?зету
О?ушыларды? о?у жет?ст?г?н ба?алау ?ш?н критериалды ба?алау ж?йес?
дайындалды
КРИТЕРИАЛДЫ БА?АЛАУ ? о?у ба?дарламасында?ы к?т?лет?н н?тижелерге
жету ма?сатында о?ушыларды? б?л?м алуда?ы жеке даму жолына т?зетулер
енг?зуге м?мк?нд?к берет?н, о?ушыны? о?у жет?ст?г?н алдын-ала на?ты аны?тал?ан
ба?алау критерийлер?мен с?йкест?г?н ба?алау болып табылады.
Д?СТ?РЛ? БА?АЛАУ
КРИТЕРИАЛДЫ БА?АЛАУ
Ба?алар о?ушы б?л?м?н?? н?тижес?н
салыстыру ж?не сыныпта?ы орта
де?гейде ?олдана алатынын ба?алау
ар?ылы ?ойылады.
Ба?алау
оларды?
на?ты
жет?ст?ктер?н??
сипатын
к?рсете
алмайды.
О?ушылар мен ата-аналар?а т?с?н?кт? Б?РЫ??АЙ БА?АЛАУ
КРИТЕРИЙЛЕР? аны?тал?ан:
?р критерийлерге жету де?гейлер? о?у ба?дарламасыны? о?у
ма?сатына с?йкес ?р та?ырыбына ж?не б?л?м?не аны?тал?ан ж?не
олар о?ушылар?а алдын ? ала белг?л?.
?олданыста?ы журнал
о?у ба?дарламасында?ы НА?ТЫ
Ба?алау
о?у ба?дарламасыны?
ТА?ЫРЫПТАРДЫ МЕ?ГЕРУ ДЕ?ГЕЙЛЕР?Н ж?не о?ылатын
на?ты
та?ырыптарын
ме?геру
та?ырыптар
мен
да?дыларда
о?ушыларды?
б?л?м?ндег?
де?гей?н к?рсете алмайды.
кемш?л?ктерд? к?рсете алады.
Ба?алау субъективт? т?рде ?тед?.
Ба?алау объективт? т?рде ?тед? ж?не М??АЛ?М ?р о?ушы?а
нашар игерген та?ырыптары бойынша НА?ТЫ К?МЕК к?рсете
алады.
71
Ба?алау критерийлер? ? о?у ма?сатына с?йкес жоспарлан?ан н?тижеге жетуд??
сипаттамасы
О?у ма?саты ? б?л?мге жету бойынша к?т?лет?н н?тижелерд?, п?ндер бойынша о?у
ба?дарламасына с?йкес о?у барысында т?с?нуд? ж?не да?дыларды ?алыптастыратын
?й?арым
Ба?алау критерийлер?
Б?лед? ж?не
т?с?нед?
Т?жырым
жасайды,
рефлексия
?тк?зед?
?олданады
О?ушы
А?паратты
таба алады,
??дейд? ж?не
сараптама
ж?рг?зед?
Зерттеу
ж?рг?зед?
Жазады
ты?дайды
с?йлейд?
о?иды
Топта ж?не
жеке ж?мыс
жасай алады
72
Критериалды ба?алауды? т?рлер?
?АЛЫПТАСТЫРУШЫ
БА?АЛАУ
?ШК? ЖИЫНТЫ? БА?АЛАУ
СЫРТ?Ы ЖИЫНТЫ?
БА?АЛАУ
(о?ытуды ба?алау немесе
?орытынды ба?алау)
(о?ытуды ба?алау немесе
сырт?ы ?орытынды
ба?алау)
? м??ал?м то?сан барысында
?тк?зед?;
? м??ал?м ?р то?сан ая?тал?анда
ж?рг?зед?;
? кезект? о?у сатысын
ая?та?анда т?уелс?з сырт?ы
?йыммен ?тк?з?лед?;
? сыныпта к?ндел?кт? ж?мыста
о?у ба?дарламасыны?
ма?сатына с?йкес б?л?мд?
игеруд?? а?ымда?ы де?гей?н
аны?тайды;
? то?сан бойында о?у
ба?дарламасыны? б?л?м?н
о?ып б?ткендег? б?л?м, б?л?кт?л?к
ж?не да?ды де?гейлер?н
?олдана алуын аны?тайды;
? о?ушылар?а жа?а та?ырыпты
о?у барысында ол
тапсырмаларды ?аншалы?ты
д?рыс орында?анын т?с?нуге
м?мк?нд?к беред?.
? жылды? ж?не то?санды?
?орытынды ба?аларды аны?тау
?ш?н нег?з болып табылады.
(о?ыту ?ш?н ба?алау ж?не
а?ымда?ы ба?алау)
? о?у сатысында о?у
ба?дарламасыны? б?л?м?н
о?ып б?ткенкендег? б?л?м,
б?л?кт?л?к ж?не да?ды
де?гейлер?н аны?тайды;
? о?у сатысында емтиханды?
ж?не ?орытынды ба?аны
аны?тау ?ш?н нег?з болып
табылады.
Бастауыш мектепт? ая?тау кез?нде сырт?ы ба?алау ?тк?зу
?арастырылма?ан
73
?АЛЫПТАСТЫРУШЫ БА?АЛАУ
? ?алыптастырушы ба?алау ? саба? беруд?? ж?не
о?ытуды? б?л?г?, ?о?ыту ?ш?н ба?алау?;
? Саба? беру барысында м??ал?м о?ушыларды? о?у
ба?дарламасыны? ма?сатына жету?н ба?алайды;
? О?ытуды? ма?сат сандары п?ндер ж?не то?сан бойынша
?р т?рл? болады;
? О?ытуды? ма?сатына жетуд? ба?алау критерийлер?не
с?йкес ба?аланады;
? Критерийлер ?р ма?саттар?а жеке ?з?рленген;
? Критерийге жету ?ш?н дескрипторлар ?олданылады.
Дескрипторлар ? о?ыту ма?саттарына с?йкес критерийлерге
жету де?гейлер?
74
?АЛЫПТАСТЫРУШЫ БА?АЛАУ
? О?ушыны?
ма?сат?а
жеткен?
туралы
м??ал?мн?? шеш?м? ек? т?рл? белг?ленед?:
?жетт?? немесе ?талпынады? ж?не олар
журналда белг?ленед?
? О?у ба?дарламасыны? та?ырыбын немесе
б?л?г?н ме?геруде о?ушыларды? ма?сат?а
жету?не б?рнеше рет м?мк?нд?к бер?лед?
75
Ба?алау пара?ы
П?ндер атауы:
?лемтану
Б?л?м:
Б?зд? ?орша?ан ?лем
Та?ырып:
Климат ж?не ауа-райы
О?ыту ма?саты:
Жыл уа?ыттарын оларды? белг?лер? ар?ылы айыру
Критерийлер
Сынып: 1
Дескриптор
Ба?алау
Жетт?
Б?лу
?олдану
О?ушы:
- Барлы? жыл мезг?л?н айтады
?
- ?р жыл мезг?л?н?? 2-3 белг?с?н атайды
?
Жыл мезг?л?н?? суреттер? бар суреттер
бойынша:
- на?ты жыл мезг?л?не с?йкес келет?н
суреттерд? д?рыс та?дайды;
?
- жыл мезг?л?н?? белг?лер?н атап, та?да?ан
суретт? т?с?нд?ред?.
?
?орытынды: о?ушы о?ыту ма?сатына жетт?
76
Талпынады
?АЛЫПТАСТЫРУШЫ БА?АЛАУ
О?У МА?САТЫНА ЖЕТУ ТУРАЛЫ ШЕШ?М
?алыптастырушы ба?алау бойынша о?ыту ма?сатына
жету?
туралы
м??ал?мн??
шеш?м?
келес?лерге
нег?здел?нген:
? п?н туралы б?л?м?;
? саба? беру ж?не ба?алау т?ж?рибес?;
? о?у ба?дарламасыны? ж?не жоспарды? ?д?стемел?к
?сыныстарын ?олдануы;
? ?р?птестер?н?? п?к?р?.
О?ытуды? ?р ма?саты
журнал?а жазылады.
бойынша м??ал?мн?? шеш?м?
77
М??АЛ?МН?? О?УШЫ ЖЕТ?СТ?КТЕР? ТУРАЛЫ
ШЕШ?М ?АБЫЛДАУЫ
О?ЫТУ МА?САТЫ ?Жетт?? о?у ма?сатына жету?, егер
о?ушы:
С?ра?тар?а
д?рыс
жауап
беред?,
тапсырмаларды жет?ст?к критерийлер?не
с?йкес орындайды.
?Талпынады? о?у ма?сатына жету?, егер
о?ушы:
С?ра??а д?рыс жауап бере алмайды,
тапсырмаларды жет?ст?к критерийлер?не
с?йкес д?рыс орындамайды, жи? к?мек
алу?а м??таж
Бер?лген тапсырмаларды ?з? орындайды.
Тапсырма орындау ?ш?н м??ал?мнен немесе
саба?тастарынан к?мек алу?а м??таж.
Керект?
ойлау
да?дыларын
к?рсет?п Нег?з?нен бас?аларды? с?ра?тарына тек
(жоспарлау, сараптау, с?ра?тарды ж?не жауап бер?п немесе кел?с?п шектеул? т?рде
шеш?мдерд?
т?жырымдау,
с?ра?тарды немесе б?се? ?атысады
тал?ылау, ?з п?к?р?н нег?здеуге), белсенд?
?атысады.
Б?лген?н ай?ын т?жырымдайды ж?не о?у ?з?н?? о?у н?тижес?не сен?мд? емес ж?не не
н?тижес?н болжайды.
о?ып ?йренген?н айта аламайды.
.
78
?АЛЫПТАСТЫРУШЫ БА?АЛАУДЫ? Т?РЛЕР?
МЕН ??РАЛДАРЫ
Ба?алау т?рлер?
Ба?алау ??ралдары
?й тапсырмасын тексеру
?р типтег? ж?не к?рдел?к де?гейдег?
с?ра?тар мен тапсырмалар.
Ауызша с?рау
?з?н-?з? ба?алау
Ж?ппен ж?мыс
Топпен ж?мыс
П?к?рталастар
Презентациялар
Бас?а т?рлер?
79
?ШК? ЖИЫНТЫ? БА?АЛАУ
? ?шк? жиынты? ба?алау ?р то?сан со?ында ?тк?з?лед?.
? Жиынты? ж?мыс ? практикалы? ж?мысты ?ос?анда, ?р т?рл?
типтег?
ж?не
к?рдел?к
де?гейдег?
тапсырмаларды
?олданатын жазбаша ж?мыс.
? ?шк? жиынты? ба?алау?а ж?мыстарды дайындау бойынша
?сыныстар ?з?рленет?н болады.
Жиынты? ж?мысты тексеруден кей?н модерация ?тк?з?лед?.
М??ал?мдерд?? о?ушылар ж?мыстарын б?р п?н ж?не сынып
бойынша тал?ылап, ба?аларды стандарттау ма?сатында ба?а
?оюды? ?д?л ж?не ай?ын т?р?н ?амтамасыз ету процесс?.
Модерация б?л?м беру процес?н?? сапасын ж?не н?тижел?л?г?н
айтарлы?тай жо?арлатады.
Жиынты? ба?алауды?
жазылады.
н?тижес?
80
журналда
балл
т?р?нде
Ба?алау н?тижес?н ?сыну
О?ушыны? о?у н?тижес? келес? т?рде ?сынылады:
?р то?сан со?ында, аны?тал?ан пайызды? ?атынаста?ы ?алыптастырушы
ж?не ?шк? жиынты? ба?алауды? н?тижелер? ?осыл?ан то?санды? ба?а
рет?нде.
Т?рт то?санда п?ндер бойынша аны?тал?ан пайызды? ?атынаста?ы
?алыптастырушы ж?не ?шк? жиынты? ба?алау н?тижелер? ?осыл?ан жылды?
ба?а рет?нде.
Ба?алау т?рлер?
?алыптастырушы
ба?алау
?шк? жиынты? ба?алау
То?санды? ба?а
30%
70%
?орытынды ба?а
30%
70%
81
Балды ж?не ба?аны ?ою механизм?
То?сан бойынша максималды балл саны ( жыл бойынша) ? 60 балл.
Б?л балдар ?алыптастырушы ба?алауды? (30%) ж?не ?шк? жиынты?
ба?алауды? (70%) н?тижелер?н?? ?осындысы.
?алыптастырушы ба?алау ?ш?н
максималды балдар саны
? 18 балл (30%)
?шк? жиынты? ба?алау ?ш?н
максималды балдар саны
? 42 балл (70%)
? М??ал?м ?алыптастырушы ба?алауда?ы о?ыту ма?сатына жету туралы
белг? жасайды ж?не жиынты? ж?мысты? балдарын журнал?а ?ояды.
? Журнал?а, о?ушыларды? то?сан бойында жеткен ма?саттар санын
есепке ал?анда (жыл бойында), пайызды? ?атынаста?ы 30%:70% балл
бойынша ?шк? жиынты? ба?алау н?тижелер?н?? ?орытынды ба?аларын
есептеу формуласы енг?з?лген.
? Журнал Excel ба?дарламасында жасалын?ан то?санды? ж?не жылды?
ба?аны автоматты т?рде есептейд?.
? Журналды мектепт?? АБО (А?паратты? б?л?м ортасына) салу?а болады.
82
ЖУРНАЛ ?ЛГ?С?
83
Балды 5-т?к ба?алау ж?йес?не айналдыру
84
Балды ба?а?а айналдыру
Жалпы балл саны
5 балды? шкала бойынша ба?а
48-60
5
36-47
4
24-35
3
2-23
2
0-1
1
Балдарды 5-т?к ба?алау ж?йес?не айналдыру халы?аралы? ке?есш?лермен кел?с?лген
КРИТЕРИАЛДЫ БА?АЛАУДЫ? ПРАКТИКАЛЫ?
МА?ЫЗДЫЛЫ?Ы
Критериалды ба?алауды ?олдануды? берет?н м?мк?нд?г?:
М??ал?мдерге
О?ушылар?а
Ата-аналар?а
?р о?ушыны? о?у процес?н?? ?р
кезе??нде
дайынды?
де?гей?н
аны?тау?а
О?уда ?з табыстарын сез?нуд?
ж?не н?тижелер?н болжау ?ш?н
ба?алау критерийлер?н б?луге ж?не
т?с?нуге
?з
баласыны?
о?у
де?гей?
туралы
объективт?
д?лелдер
алу?а
О?ушы дамуында оны? о?уда?ы
прогрес?н ж?не жеке траекториясын
?ада?алау?а
?з н?тижелер?н растау ?ш?н о?уды?
?р т?рл? стильдер?н, ойлау ?ызмет?
ж?не ?аб?леттер?н??
?р т?рл?
типтер?н ?олдану?а
Баласыны?
жеке
?ада?алау?а
О?у
ба?дарламасын
кемш?л?ктерд? жоюда
ынталандыру?а
ме?герудег?
о?ушыларды
?з?н ж?не ??рдастарын ба?алау?а,
рефлексия?а ?атысу?а
О?у процес?нде бала?а
?олдау к?рсетуге
О?у
ба?дарламасыны?
ти?мд?л?г?
туралы мониторинг ж?рг?зуге
На?ты тапсырмаларды шешу ?ш?н
б?л?мд? ж?не да?дыны ?олдану?а, ?р
т?рл? п?к?р айту?а, сын т?р?ысынан
ойлау?а
Мектеп ?к?мш?л?г? ж?не
м??ал?мдермен
кер?
байланысты? болуына.
М??ал?мдер,
ата-аналар
ж?не
о?ушылар арасында кер? байланысты
орнату?а.
85
о?уда?ы
дамуын
М??ал?мдерд? ?д?стемел?к ?олдау
М??ал?мдерге критериалды ба?алау ж?йес?н пайдалану
бойынша ?д?стемел?к к?мек беру ?ш?н:
? кей?н
?д?стемел?к
?сыныстар
дайындайтын
тренерлерд? о?ыту курстары ?йымдастырыл?ан;
?
м??ал?мдер ?ш?н о?ыту курстары ?йымдастырыл?ан;
?
критериалды ба?алау ж?йес?н сипаттайтын, о?ыту
ма?сатыны? жет?ст?ктер? бойынша стандарттал?ан
критерийлер, ба?алау мехнизм?, журнал форматы
бар ?д?стемел?к ?сыныстар дайындалды;
?
п?ндер
бойынша
1-сыныптар?а
тапсырмалар ?лг?с? дайындалды.
86
арнал?ан
6. ?Р БМ МЖБС-ны б?л?м беру
т?ж?рибес?не енг?зу шарттары
87
Жа?артыл?ан орта б?л?м беру
мазм?нын енг?зу
88
Толы?тай жа?артыл?ан орта
б?л?м беру мазм?нын
сатылай енг?зу
11-жылды? мектеп
ба?дарламаларына ?ш?нара
енг?зу
Т?лдер (?аза?, орыс, а?ылшын)
ж?не АКТ 10-сыныптан 2015 ж.,
5- ж?не 8-сыныптардан 2016 ж.
Жа?артыл?ан ба?дарлама
бойынша о?ыту
Барлы? п?ндер
бойынша
1-сыныптан бастап
2015 ж.
Жаратылыстану ба?ытында?ы
п?ндер бойынша жобалар 6-9
сыныптарда 2015 ж.
Жобалы? ?с-?рекет
10-сыныптан 2015 ж.
Т?рбие ж?мысы барлы?
сыныптар ?ш?н 2015 ж.
Жа?артыл?ан орта б?л?м беру мазм?нын
енг?зу кестес?
89
1кл
2015-2016
2кл
3кл
4кл
5кл
6кл
7кл
8кл
9кл
10кл
11кл
12кл
11-жылды? ба?дарлама
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Толы?тай жа?артыл?ан
орта б?л?м беру
мазм?нын сатылай енг?зу
2019-2020
2020-2021
2021-2022
11-жылды? мектептерге
?ш?нара енг?зу : т?лд?к
п?ндер ж?не АКТ
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
ЖОО базасында?ы
даярлы? курстары
Жа?артыл?ан орта б?л?м беру мазм?нын
енг?зу кестес?
90
1кл
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2кл
3кл
4кл
5кл
6кл
7кл
8кл
9кл
10кл
11кл
12кл
11-жылды? ба?дарлама
Толы?тай жа?артыл?ан
орта б?л?м беру мазм?нын
сатылай енг?зу
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
11-жылды? мектептерге
?ш?нара енг?зу:
жаратылыстану
ба?ытында?ы п?ндер
бойынша жобалар
11-жылды? мектептерге
?ш?нара енг?зу : Жобалы? ?с?рекет
2025-2026
2026-2027
ЖОО базасында?ы
даярлы? курстары
?Р БМ МЖБС-ны б?л?м беру т?ж?рибес?не енг?зуге
?ажетт? шарттар
91
? Педагогикалы? кадрларды? к?с?би де?гей?н арттыру.
? ?лемд?к б?л?м беру т?ж?рибес?н?? жа?а талаптарына
нег?зделген нормативт?к-???ы?ты? ?олдау.
? Жа?а типт? о?улы?тар мен О?К даярлау (о?ушыны? ?с-
?рекет?не ба?ыттал?ан).
? Материалды?-техникалы? базаны жа?арту, оны? ?ш?нде АКТ
?олдауы ?ш?н м?мк?нш?л?ктер тудыру.
Педагогикалы? кадрларды?
к?с?би де?гей?н арттыру
92
? Орта б?л?м беруд? ж?йел? жа?артуды ж?зеге асыру сапасы
педагогикалы? кадрларды? жа?а жа?дайда?ы ж?мыс?а
даярлы?ына т?уелд?.
? Инновациялы? ?згер?стерд?? ?с ж?з?ндег? т?ж?рибеге енг?зу
табысы М??ал?мн?? ?олында. Сол себепт? педагогикалы?
кадрларды? к?с?би де?гей?н арттыру ек? ба?ытта ж?зеге
асырылуы ?ажет:
?Р бастауыш мектептер?н?? м??ал?мдер?н орта б?л?мд? ж?йел? жа?арту
аясында ж?мыс?а даярлау ар?ылы оларды ?олдау.
Педагогикалы? кадрларды? жа?а ?рпа?ын даярлау ма?сатында
педагогикалы? жо?ары о?у орындарыны? ж?мысын жет?лд?ру.
Педагогтарды 2014-2016 жж. жа?артыл?ан
мазм?нмен ж?мыс?а даярлау
93
Курс ба?дарламаларын
?з?рлеу (педагогтарды
о?ыту ?за?ты?ы)
Тренерлер
даярлау
Педагогтарды о?ыту
Бастауыш сынып м??ал?мдер? ?ш?н
1 (3 апта)
94
31 484
??нер? п?н? бойынша бастауыш сынып
м??ал?мдер? ?ш?н
1 (2 апта)
25
7402
?аза? т?л? м??ал?мдер? ?ш?н
1 (1 ай)
138
20 156
Орыс т?л? м??ал?мдер? ?ш?н
1 (1 ай)
75
11 880
А?ылшын т?л? м??ал?мдер? ?ш?н
1 (1 ай)
46
9 675
Жоба ж?мыс бойынша м??ал?мдер ?ш?н
2 (2 апта)
76
24 322
АКТ м??ал?мдер? ?ш?н
1 (2 апта)
28
5 090
1 (1 ай)
30
4000
Критериалды ба?алау бойынша
5 (1 апта)
148
71630
Т?рбие ?с? ж?н?ндег? директорды?
орынбасарлары ?ш?н
1 (1 апта)
26
6 438
Жа?арту ж?н?ндег? директорды?
орынбасарлары ?ш?н
1 (1 апта)
10
6 438
Енг?зу мониторинг? бойынша
1 (1 апта)
5
80
Мектеп директорлары ?ш?н
1 (1 апта)
25
6 438
18 ба?дарлама
726 тренер
20593
033 педагог
?д?скерлер ?ш?н
БАРЛЫ?Ы
М??ал?мд? ?олдау
94
Стандарт
П?ндер бойынша о?у
ба?дарламалары
О?у жоспарлары (?за?
мерз?мд?, орта мерз?мд? ж?не
?ыс?а мерз?мд? жоспар ?лг?с?)
О?у ба?дарламаларын ж?зеге
асыру ?ш?н кабинетт?
жабды?тау ж?н?ндег? н?с?аулар
Критериалды ба?алау ж?йес?
бойынша ?д?стемел?к
н?с?аулар
О?улы?тар мен О?К
М??ал?мдерд?
о?ыту
Зияткерл?к мектептер?н??
ресурсты? орталы?тары
ар?ылы ?олдау
М??ал?мдерге арнал?ан
онлайн платформа
П?н м??ал?мдер?н?? к?с?би
?ауымдасты?ы
Мониторинг
Санды? б?л?м беру
ресурстары
М??ал?мдерд? о?ыту
95
О?ыту барысында м??ал?мдерге т?мендег?
материалдар бер?лед?:
Орта б?л?м беру мазм?нын жа?арту аясында м??ал?мдерд?? б?л?кт?л?г?н
арттыру ба?дарламасы;
М??ал?мге арнал?ан н?с?аулы?;
О?ыту мерз?м? ?ш?нде орындау?а арнал?ан тапсырмалар (м??ал?м ?ш?н);
Таратылатын материал;
Тренерге арнал?ан н?с?аулы?
Тренерлерд? о?ыту ба?дарламасы;
О?ыту мерз?м? ?ш?нде орындау?а арнал?ан тапсырмалар (тренер ?ш?н);
Таратылатын материал (тренер ?ш?н).
Тренерлер
?ш?н
Жа?артыл?ан б?л?м беру мазм?нын енг?зу ж?н?ндег?
б?ры??ай онлайн платформа
WWW.NIS.EDU.KZ\\translation
Б?л платформа б?л?м беру мазм?нын жа?арту ж?н?ндег? бар а?паратты
б?р?кт?ред? ж?не ?Назарбаев Зияткерл?к мектептер?? ДББ? барлы?
орталы?тарыны? сайттарынан с?лтемелерден т?рады.
www.cpm.kz ? Педагогикалы? шеберл?к орталы?ы
www.cep.kz ? Б?л?м беру ба?дарламалары орталы?ы
www.erc.kz ? Б?л?м беру ресурстар орталы?ы
www.cpi.kz ? Педагогикалы? ?лшемдер орталы?ы
Назарлары?ыз?а рахмет!
97
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
1 284
Размер файла
7 133 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа