close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ВИЧ СПИД

код для вставкиСкачать
1 декабрь Буткул дуйнолук СПИДКЕ курошу куну
Сиздер жыныстык жол менен
берилъъчъ инфекциялар(ЖЖБИ)
уккан болушу\уз керек. Аларга
к=пт=г=н оорулар кирет:
АИЖВ (ВИЧ) ?бул адамдагы
иммунитетти жабыркатуучу вирустук
инфекциясы (Адамдын иммунитетин
жабыркатуучу вирусу-АИЖВ) бул
оору менен чалдыккан адам
сыртынан дени содой эле к=рънъшъ
мъмкън, бирок АИЖВ (ВИЧ) адамдын
иммундук системасын акырындап
бузат жана жыйынтыгында
ИЖОС(СПИД) (жуктурулган
имуунитети кем синдрому) оорусуна
=нъг=т. СПИД ?бул =лъмг= алып
келъъчъ оору
АИЖВ (ВИЧ) т=м=нкъ жолдор менен берилет
- инфекцияны жуктуруп алган адамдын каны менен
байланыш болгон учурда, жалпы ийнелерди жана
башка аспаптарды пайдаланганда;
- инфекцияны жуктуруп алган адам
менен коопсуздук чараларды
колдонбой туруп жыныстык катнаш
болгондо;
сперма же аялдын жыныс
мъч=сънън суюктугу менен
байланыш болгон учурда,
- инфекцияны жуктуруп алган аял кош бойлуу
кезинде, т=р=т учурунда жана эмизъъд=
наристеге жуктурушу мъмкън.
АИЖВ (ВИЧ) Т=М=НКЪ ЖОЛДОР МЕНЕН ЖУКПАЙТ:
-АИЖВ(ВИЧ) кадимки катнашта жукпайт, мисалы кол алышууда, кучактоодо,
жалпы идиш аяктарды колдонууда, жалпы даараткананы колдонууда,
бассейинде съзъъд= жана башкаларда .
-АИЖВ (ВИЧ) ошондой эле курт-кумурскалар, чымын-чиркейлер, жаныбарлар
жан башкалар чакканда, тиштегенде жукпайт.
-Ооруларды алдын алуу ?ар бир адамдын =з колунда.
Башка =лк=л=рд= иштеп акча табууга ж=н=г=н
адамдардын АИЖВ(ВИЧ)жанаИЖОС(СПИД)ооруларына
чалдыгуусунун мъмкънчълъгъ кыйла жогору. Ар бир
адам бул оорудан коргошу жана =з жакындарын
сакташы керек.:
- ал ъчън б=т=н адамдардын аспаптарын
колдонбошу\уз зарыл(мисалы: башка
адамдын устара шаймандарын же ба\ги
заттарды колдонууда башка адамдын
ийнесин).
- кокус жыныстык байланышка кирсе\из
дайыма презерватив колдону\уз.
Презерватив сизди ВИЧжанаСПИДден
сактайт! Эч качан колдонулган
презервативди экинчи ирет колдонууга
болбойт.
ЖЖБИди (ИППП) =з учурунда
дарылоого АИЖВ (ВИЧ) жуктуруп
алуу тобокелдигин т=м=нд=т=т.
Жумушчу мигранттар ЖЖБИден
дарылануу ъчън атайын
клиникаларга кайрылышса болот, ал
жерде оорулууларга анонимдик
кызмат жана сылык мамиле
к=рс=тъл=т.
Мурун АИЖВди жуктуруп алуу
дайыма =лъм дегенди тъшъндърчъ.
Бирок бъгън кырдаал о\ тарапка
=зг=рдъ! АРВ-терапиясы пайда
болду, ал инфекцияны толук
даарылабаса да, адамга узагыраак
жашоо мъмкънчълъгън берет,
эмгекке жарамдуулугн сактайт жана
ден соолугу чы\ адамдардан
айырмаланбай жъръъг= шарт тъз=т
Ар бир адам АИЖВ(ВИЧ)
статусун билъъ-бул адамдын
жашоого болгон
мъмкънчълъгъ экендигин
унутпайлы!
-Бардык кош бойлуу аялдар,
жарандыгына карабастан,
убактылуу же туруктуу жашаган
жеринде ке\ештерди алууга
мъмкънчълъгъ бар.
-Эгерде аялда АИЖВ(ВИЧ) бар
болсо, ал =з убагында
дарылоонун башташы керек
жана бул анын келечектеги
баласын инфекциядан сакташы
мъмкън. Эгерде АИЖВ жуктурган
аял =з убагында дарылоо
чараларын к=рс=, бала денисак
т=р=лъшъ мъмкън
АРВ- терапияны бир гана адис тогдур белгилейт. Ал ъчън адам
=зънънАИЖВ статусун билъъг= зарыл, башкача айтканда АИЖВге
текшеръъ ъчън канын тапшыруу зарыл.
Текшеръънъ бардык ИЖОС(СПИД) борборлорунда , эмканаларда,
ошондой эле =зънън аты-ж=нън айтпастан, жашыруун текшеръъ
кабинеттеринде жъргъзс= болот.
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
1 002
Размер файла
1 054 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа