close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Информатика и ИТ в средното

код для вставкиСкачать
Проф. д-р Красимир Манев
С термина информатика обикновено означаваме съвупността от научни дисциплини, изучаващи процесите на събиране, съхраняване и
обработка на информация с помощта на
компютърни системи.
С термина информационни (компютърни)
технологии означаваме съвкупността от технологични инструменти, които информатиката
предоставя на крайните потребители, за да
могат да решават задачи от практиката.
Значението на И&ИТ за изграждането на
съвременната личност нараства непрекъснато от появата на ПК до днес.
Компютър-ната грамотност вече е
толкова необходи-ма за подрастващите,
колкото българският език и математиката.
Мястото на И&ИТ в училищната програма
все още е недостатъчно. Битката за
повече И&ИТ в средното училище трябва
да се води аргументирано и умно.
Информатиката и Информационните
техноло-гии са двете страни на една и съща
монета и не бива да бъдат грубо
противопоставяни.
Съществуването на два предмета в българското училище беше оправдано, защото даде
някои предимства.
Дисбалансът между обема в който се преподават ИТ и Информатика е обезпокояващ –
само 72 часа Информатика за целия период
на обучение в училище.
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
География и икономика
История и цивилизация
???
Информатика и инф. технологии
1
ПП
ИТ
ЗП
ПП
И
2 3 4
5
6
7
8
9
10 11
12
36 72 144 108
36 36 36 72 72 72
ИТ ИТ ИТ И & ИТ
36 72 144 108
Създаден преди да бъде въведено задължителното изучаване на ИТ в 5-8 клас и доста
остарял.
В преамбюла на плана старателно се избягват
думите програмиране, език и т.н.
В замяна може да се види че изучаването на
Информатиката формира отзивчивост и
толерантност
Информация и формални модели
Компютърни системи
Операционни системи
Алгоритми и структури от данни
Програмиране
Одобрен от МОН
Заповед № РД 09219/27.02.2013 г.
Работен език
C# (си шарп)
Структура:
6 раздела, 144 стр.
64 урочни единици
I. Въведение в информатиката
1. Информация и информатика
2. Компютри и програми
3. Бройни системи
4. Съхраняване на данни в компютъра
5. Система за програмиране
6. Средата Microsoft Visual C# 2010 Express
7. Алгоритми
II. Въведение в програмирането
8. Кратка история на програмирането
9. Обектно и събитийно програмиране
10. Програма на C# — основни елементи
11. Променливи и константи. Инициали-зация
12-13. Операции и изрази
14. Стандартен клас математически методи
II. Въведение в програмирането
15. Въвеждане и извеждане на данни
16. Форматиране на извежданите данни
17. Примери за конзолни приложения
18. Разклоняване на програмата
19. Програми с условен оператор
20. Тест: Променливи. Условен оператор
III. Програми с графичен интерфейс
21. Изграждане на графичния интерфейс
22. Основни компоненти
23. Основни компоненти — упражнение
24-25. Проект: Периметър и лице на фигури
26-27. Проект: Обработка на грешките
III. Програми с графичен интерфейс
28. Оформяне на проекта
29. Самостоятелна работа
30. Реализация на алгоритъм в метод
31. Генериране на случайни числа
32-33. Проект: Калкулатор
IV. Цикли и масиви
34. Оператор for
35. Оператори while и do...while
36-37. Калкулатор за дроби
38. Едномерен масив
39. Едномерен масив — упражнение
IV. Цикли и масиви
40. Вложени цикли. Сортиране
41-42. Двумерен масив
43. Масиви. Тест
44-46. Проект: Статистика за паралелка
V. Низове
47. Типовете char и string
48-49. Операции с низове
50-51. Проект: Операции с низове
52. Сравняване на низове
53. Низове — упражнение
54. Тест. Низове
VI. Графика в C#
55. Въведение в графиката на C#
56-57. Геометрични фигури
58. Геометрични фигури — упражнение
59. Правоъгълник, елипса и дъга от елипса
VI. Графика в C#
60. Запълване на затворени фигури
61. Проект: Компютърна графика
62. Графика на математическа функция
63-64. Първи опити за анимация
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
50
Размер файла
740 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа