close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Plan zakupivel na 2015

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада
від 26 листопада 2012 року № 1220)
Затверджений у сумі
11208358 грн
Одинадцять млн.двісті вісім тисяч
триста п'ятдесят вісім
грн.
(сума словами і цифрами)
Заступник міністра____________________________
(посада)
_________________________________П. Б.П олянський
(підпис)
(ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік)
М.П.
КОШ ТОРИС на 2015 рік
Код 37861860, Індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу "Криворізький
_________________________________________ національний університет"______________________________________
(код за ЄДРПОУ та найменування бю дж етної установи)
_______________________м.Кривий Ріг, Тернівський район, Дніпропетровська область___________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету
Державний
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
220 М іністерство освіти і науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
2201150 П ідготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації та
забезпечення діяльності їх баз практики
Найменування
Код
Усього на рік
Спеціальний
Загальний фонд
Фонд
3
4
1
2
НАДХОДЖЕННЯ - усього
X
10885358
Надходження коштів із загального фонду бюджету
X
10885358
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.
надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством
плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю
надходження бюджетних установ від додаткової
(господарської) діяльності
X
Поточні видатки
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпеченя військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата т еплопост ачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
5
11208358
10885358
X
323000
323000
X
323000
323000
X
320000
320000
25010100
25010200
X
0
X
плата за оренду майна бюджетних установ
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього
X
РАЗОМ
25010000
25010300
1
323000
(три.)
3000
X
2000
2110
2111
2112
2120
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2271
2272
2273
3000
10885358
323000
112083581
10885358
323000
11208358*
10885358
323000
11208358
і
;
1
?
. і
5
..
і
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм
2274
2275
2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов'язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх зобов'язань
П от очні т рансф ерт и
Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
2281
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі і нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших
цівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
Н адання внутріш ніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Н адання зовніш ніх кредитів
нерозподілені видатки
10885358
323000
11208358
10885358
323000
11208358
0
0
0
0
0
0
2282
2400
2410
2420
2600
2610
2620
2630
2700
2710
2720
2730
2800
3000
3100
3110
3120
3121
3122
3130
3131
3132
3140
3141
3142
3143
3150
3160
3200
3210
0
3220
3230
3240
4110
4111
4112
4113
4210
9000
щ
тщ
Головний бухгалтер
Погоджено з головою профспілки
МП.
(ч и с л о , м іс я ц ь , р ік )
4т
( ін іц ііл й 1 їір Н аи ш й )
О.Василенко
(п ід п и с)
(ін іц іа л и і п р ізв и щ е )
(п ід п и с)
(ін іц іа л и і п р ізв и щ е )
у
О.Турканов
Д о д а т о к 14
до
Порядку
звітності
кош тів
складання
ф ін а н сової,
розпорядниками
іа
б ю д ж е т н о ї та
одержувачами
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2014 р.
Коди
Установа І н д у с т р і а л ь н и й т е х н і к у м ЛЕМ І З « К р и в о р і з ь к и й н а ц і о н а л ь н и й у н і в е р с и т е т »
Територія Д н і п р о п е т р о в с ь к а о б л . . 5 0 0 7 9 м . К р и в и й Р і г , в ч . і . Ю . С м і р н г -гіа. 4 7
за Є Д Р П О У
за КО А Т У У
Організаційно-правова форма господарювання Ф і л і я ( і н ш и й в і д о к р е м л е н и й п і д р о з д і л )
за КОП Ф Г
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2 2 0 М і н і с т е р с т в о
378бТ860
1211037200
610
о св іт и і н а у к и У к раїн и
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Періодичність ^квартальна, річна.
К о р о т к и й о п и с о с н о в н о ї д ія л ь н о сті
установи
Н айм енування
о р га н у у п р а в л ін н я ,
д о сф е р и у п р а в л ін н я
як о го н а л е ж и т ь
установа
С ер ед н я
ч и с ел ьн іс
ть
п р а ц ів н и к
ів
і
Ін д у с т р іа л ь н и й те х н ік у м Д В Н З
« К р и в о р із ь к и й н а ц іо н а л ь н и й
у н ів е р с и т е т » с т в о р е н и й як
с т р у к т у р н и й п ід р о зд іл Д е р ж а в н о г о
в и щ о г о н а в ч а л ь н о г о за к л а д у
К р и в о р із ь к о г о н а ц іо н а л ь н о го
у н ів е р с и т е т у у в ід п о в ід н о с т і до
н а к а зу М ін іс т е р с т в а о с в іт и і н ау к и ,
м о л о д і т а с п о р т у У к р а їн и від
0 6 .1 0 .2 0 1 1 № 1 1 5 5 " П р о у т в о р е н н я
в ід о к р е м л е н и х п ід р о зд іл ів
Д е р ж а в н о г о в и щ о го н а в ч а л ь н о г о
з а к л а д у « К р и в о р із ь к и й н а ц іо н а л ь н и й
у н ів е р с и т е т » ”
О с н о в н а д ія л ь н іс т ь зг ід н о п о с т а н о в и
К М У в ід 2 7 .0 8 .2 0 1 0 № 796:
п ід г о т о в к а ф а х ів ц ів з а о с в ітн ь о к в а л іф ік а ц ій н и м р ів н е м « сп ец іал іст» ,
н а д а н н я п р и м іщ е н ь у г у р т о ж и т к у д л я
ти м ч асового п рож и ван н я, навчання з
п ід г о т о в ч и х к у р с ів , то щ о .
П р и м ітк а
4
М ін іс т е р с т в о о св іти
і н ау к и У к р аїн и .
ін ш ої
бю джетних
!
130 чол.
Д ерж авний вищ ий
н а в ч а л ь н и й зак л ад
« К р и в о р ізь к и й
н а ц іо н а л ь н и й
у н ів е р с и т е т »
і
І
!
і
'
;
І
1
З а 2 0 1 4 р о к у н а ф ін а н с у в а н н я в и д а т к ів у с т а н о в и з загального фонду н а д ій ш л о 1 0 7 4 8 3 7 6 ,0 6 гр н ..
з них :
•
з а р о б іт н а п л а т а - 4 3 1 4 0 0 0 ,0 0 грн .
•
н а р а х у в а н н я н а за р о б іт н у п л а т у - 1 5 6 9 9 2 8 ,0 6 грн .;
•
м а т е р іа л ь н а д о п о м о г а д іт я м п іл ь г о в и х к а тего р ій н а п р и д б а н н я о д ягу - 5 9 5 0 ,0 0 грн . (10
ч о л .);
•
м а т е р іа л ь н а д о п о м о г а п іс л я за к ін ч е н н я за к л а д у п р и п р о д о в ж е н н і н а в ч а н н я (о д я г та в зу ття)
- 4 0 8 ,0 0 грн . (2 чол.)
•
м а т е р іа л ь н а д о п о м о г а н а п о п о в н е н н я г а р д е р о б у - 9 6 6 8 ,7 5 грн . ( 25 ч о л.);
•
м а т е р іа л ь н а д о п о м о г а п р и п р а ц е в л а ш т у в а н н я - 2 0 4 0 ,0 0 грн. ( 3 ч о л .);
•
к а р т р и д ж - 6 5 3 ,2 5 грн.
•
к о м п е н с а ц ія за х а р ч у в а н н я д іте й п іл ь г о в и х к а те го р ій - 5 7 8 5 6 5 .0 0 грн .;
•
с у п р о в ід п р о г р а м и Є Д Б О - 4 9 3 ,9 2 гр н .;
•
с у п р о в ід п р о г р а м и « Д е р ж а в н і за к у п ів л і» - 5 0 6 ,0 8 грн .;
•
т е п л о п о с т а ч а н н я - 8 2 3 7 0 0 .0 0 гр н .;
•
в о д о п о с т а ч а н н я т а в о д о в ід в е д е н н я - 8 0 0 0 ,0 0 грн .;
•
е л е к т р о е н е р г ія - 1 5 4 0 0 0 ,0 0 грн .;
•
с т и п е н д ії - 3 2 0 8 9 5 4 ,0 0 грн.
•
м а т е р іа л ь н а д о п о м о г а н а п р и д б а н н я л іт е р а т у р и - 4 9 5 0 0 .0 0 гр н .( 30 ч о л .);
•
м а т е р іа л ь н а д о п о м о г а п р и п р а ц е в л а ш т у в а н н я - 2 1 9 2 4 ,0 0 грн . ( 3 ч о л .);
• г р о ш о в а д о п о м о г а п р и п р о д о в ж е н н і н а в ч а н н я - 85,00 грн . (2 ч о л .)
Ф а к т и ч н і в и д а т к и ск л а л и 1 0 7 8 2 0 7 0 ,4 8 грн .
П е р е в и щ е н н я ф а к т и ч н и х в и д а т к ів н ад к а с о в и м и н а су м у 1 2 0 94,42 грн . за р а х у н о к сп и с а н и х
м а т е р іа л ів п р и д б а н и х у 2 0 1 0 р о ц і т а н а с у м у 2 1 6 0 0 ,0 0 грн . за р а х у н о к к р е д и т о р с ь к о ї
з а б о р г о в а н о с т і п о е л е к т р и ч н ій е н е р г ії .
Н е в и к о р и с т а н н і ас и гн у в а н н я :
К Е К В 2 1 2 0 в су м і 3 9 7 1 .9 7 грн. в и н и к л о , в з в 'я з к у з в ід с у т н іс т ю н а р а х у в а н н я Є С В ;
К Е К В 2 2 7 3 в сум і 2 1 6 0 0 ,0 0 грн . - в з в ’я зк у з т и м ч а с о в и м п р и п и н е н н я м в ід а т к ів У Д К С У .
Н а спеціальний рахунок з а 2 0 1 4 р о к у н а д ій ш л о к о ш т ів - 3 7 7 1 3 2 ,4 1 гр н ., а сам е;
о п л а т а з а н а в ч а н н я - 2 6 3 6 7 4 ,9 6 гр н .;
о п л а т а п ід г о т о в ч и х к у р с ів - 1 7 0 6 2 .5 0 грн .;
о п л а т а д и п л о м ів т а а т е с т а т ів - 2 2 6 1 8 ,3 8 грн .;
п л а т а з а п р о ж и в а н н я в гу р т о ж и т к у - 5 1 0 9 2 ,5 0 гр н .;
с у б с и д ія за м е ш к а н н я в гу р т о ж и т к у - 1 1 2 8 6 ,6 9 грн.;
п е р е с е л е н ц і зі с х ід н и х о б л а с т е й - 4 3 2 9 ,8 9 грн .;
п л а т а з а п о с л у ги з а о р е н д у п р и м іщ е н н я в ід ГІН О с т а н ін а О .О . - 2 6 1 5 ,2 7 гр н . т а к о м п е н с а ц ія
зе м е л ь н о г о п о д а т к у - 6 4 ,3 0 гр н .;
п л а т а за п о сл у ги з а о р е н д у п р и м іщ е н н я в ід Ф О П К у л іш І.О . 3 8 3 ,7 9 гр н . т а к о м п е н с а ц ія
з е м е л ь н о г о п о д а т к у - 3,18 гр н .;
о п р и б у т к у в а н н я м е т а л у ( н ад х . в н атур, ф о р м і) - 2 2 0 3 ,7 7 грн .;
р е а л із а ц ія м а й н а ( зд а ч а м е т а л у ) - 1775.07 грн.
с п л а т а н еста ч і - 22,11 грн .
У в ’я з к а д о х о д ів с п е ц іа л ь н о г о ф он ду:
Д-т заб-ть
на
поч.
року
( ф № 7д)
Д-т забть на кін.
пер.
(ф№ 7д)
Нараховано
доходів
(ф4.1д)
Надійшло
коштів
(ф4.1д)
К-т заб-ть
на
поч.
року
( ф №
7д)
К-т заб-ть
на
кін.
періоду
( ф № 7д)
Списана
дебіторськ
Списана
кредитор
а
ська
за б -ть
заб
Перерах.
1 Іо ве
задиш ок
риут
а
-1ь
спис
спи
забть
15970,00
-1 4 0 4 8 .6 4
+443171,74
-377132,41
-1 0 3 2 1 3 .2 3
+33788,61
-5 2 1 2 .6 0
+5294,1
+ 732,43
+650
0
П е р е р а х о в а н о за л и ш о к к о ш т ів с п е ц іа л ь н о г о ф он ду:
К Б П р и в а т б а н к к о ш т и в су м і 3 2 0 .0 0 грн . я к і п о м и л к о в о н а д ій ш л и в 2013 р о ц і;
Г а в р и л іш и н Д іа н і - 4 12,43 грн . п е р е п л а т а за п р о ж и в а н н я в гу р т о ж и т к у (2013 рік).
В л и п н і 2 0 1 4 р . в ід ш к о д о в а н а д е б іт о р с ь к а за б о р го в а н іс т ь в су м і 6 5 0 ,0 0 гр н ., я к а о б л ік о в у в а л а с ь
п о н а д 3 -х р о к ів н а п о за б а л а н с о в о м у р а х у н к у 07 « С п и са н і ак ти в и т а з о б о в 'я з а н н я » т а с п и с а н а в
ч ер в н і 2 0 1 4 р .
К о ш т и в и к о р и с т а н і в су м і 4 0 6 9 1 6 ,1 8 грн . за н а с т у п н и м и в и д атк ам и :
•
з а р о б іт н а п л а т а - 2 0 4 0 0 6 ,3 4 грн .
•
н а р а х у в а н н я н а за р о б іт н у п л а т у - 7 4 3 3 8 ,9 8 гр н .;
•
д и п л о м и т а а т е с т а т и , с т у д е н т с ь к і к в и тк и - 2 8 4 7 8 ,6 2 гри .;
•
б л а н к и -6 3 8 ,0 0 гри .;
•
о п р и б у т к у в а н н я м е т а л у ( н ад х. в н ату р , ф о р м і) - 2 2 0 3 ,7 7 грн .;
•
с у п р о в ід п р о г р а м и M .D O C - 1 5 30.00 грн .;
•
п о с л у г и з в 'я з к у - 1 2 7 97,64 гри .;
•
с у п р о в ід п р о г р а м и Є Д Е Б О - 1687,02 грн .;
•
в и в із с м іт т я - 3 1 4 3 ,0 7 гри .;
•
д е р а т и з а ц ія - 7 1 8 ,0 0 грн .;
•
з а п е р е о ф о р м л е н н я у с т а н о в ч и х д о к у м е н т ів - 5 2 0 ,0 0 грн .;
•
в ід р я д ж е н н я - 6 4 6 1 ,6 9 г р н .
•
т е п л о п о с т а ч а н н я - 3 4 7 3 0 ,0 0 грн .;
•
в о д о п о с т а ч а н н я т а в о д о в ід в е д е н н я - 7 2 8 0 ,3 7 грн .;
•
е л е к т р о е н е р г ія - 2 3 4 1 1 ,0 2 грн.;
•
с п л а т а П Д В - 4 2 5 1 ,2 7 грн .;
•
с п л а т а зе м е л ь н о г о п о д а т к у 6 7 ,5 7 грн .;
•
о п л а т а п ен і п о е л е к т р о е н е р г ії - 6 5 2 ,8 2 грн ..
Ф а к т и ч н і в и д а т к и ск л а л и 3 9 1 1 1 3 6 ,3 6 грн .
П е р е в и щ е н н я к а с о в и х в и д а т к ів н ад ф а к т и ч н и м и в и н и к л о за р а х у н о к о п л а т и к р е д и т о р с ь к о ї
з а б о р г о в а н о с т і м и н у л о г о р о к у т а 2 2 ,1 9 грн . с п и с а н и х м а тер іал ів п р и д б а н и х в м и н у л и х р о к ах .
З а л и ш о к к о ш т ів сп е ц іа л ь н о г о ф о н д у н а р а х у н к а х Д е р ж а в н о го К а з н а ч е й с т в а с т а н о м н а
0 1 .0 1 .2 0 1 5 - 1 0 6 3 6 1 ,1 7 грн .
О п р и б у т к о в а н і п о д а р у н к и в ід б а т ь к ів н а су м у 2 8 4 4 8 ,0 0 гр н .( с т іл ь ц і 4 0 5 0 ,0 0 гр и ., ш т о р и 6 8 ,0 0 гр н ., е л е к т р о в о д о н а г р ів а ч - 1 1 04,00 гр н .. с тіл ь ц і -3 5 2 0 ,0 0 гр н ., к о м и , п р и л а д д я - 1191,00
гр н ., д о ш к а м а гн іт н о -м е л о в а - 9 5 5 ,0 0 гр н ., н о у т б у к - 4 6 0 0 гр н ., п р о е к т о р - 1 2 9 6 0 ,0 0 гр н .)
С т а н о м н а 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р о к у кредиторська з а б о р го в а н іс т ь по загальному фонду ста н о в и т ь:
е л е к т р и ч н а е н е р гія Д Т Е К Д н іп р о о б л е н е р г о - 2 1 6 0 0 .0 0 грн .
С т а н о м н а 0 1 .0 1 .2 0 1 5 р о к у за б о р г о в а н іс т ь по спеціальному фонду с т а н о в и т ь :
1) дебіторська - 19597,66 грн.:
з а п л а т н е н а в ч а н н я - 7 0 0 5 ,9 6 грн .;
з а м е ш к а н н я в г у р т о ж и т к у - 7 0 06,73 грн .;
з а о р е н д у п р и м іщ е н н я Ф О П К у л іш І.С . за гр у д е н ь 2 0 1 4 р . - 35,95 три .;
з а л ік а р н я н і л и с т и за л и с т о п а д -гр у д е н ь 2 0 1 4 р . в ід Ф С С з Т В П - 5 5 4 9 ,0 2 грн .
Т е р м ін с п л а т и за б о р г о в а н о с т і в січ н і 2015 року.
2) кредиторська - 63584,06 грн.:
з а п л а т н е н а в ч а н н я - 2 4 7 7 3 .3 4 грн .;
з а п ід г о т о в ч і к у р с и - 49,01 грн.;
з а м е ш к а н н я в г у р т о ж и т к у -8 7 2 6 ,2 6 грн .;
п р а ц ів н и к а м з а л ік а р н я н і л и с т и за л и с т о п а д -г р у д е н ь 2 0 1 4 р 5 5 4 9 ,0 2 гр н .;
з а с у п р о в ід п р о г р а м и M .D O K Т О В « Т е х н о ц е н т р М аяк» - 3 0 0 ,0 0 гр н .;
с у п р о в ід п р о г р а м и Є Д Е Б О Д ії « Ін ф о р е с у р с » - 4 9 3 .9 2 грн .;
за д и п л о м и Д П « Ін ф о р е с у р с » - 9 3 6 .3 6 гр и .;
з а п о с л у г и з д е р а т и з а ц ії - 8 0 .0 0 грн .;
з а в и в із с м іт т я Т О В « Е к о с п е ц т р а н с » - 3 3 5 ,2 3 гр н .;
п е н я (е л е к т р о е н е р г ія ) К М Е М - 4 6 0 ,9 2 грн .:
П Д В з а г р у д е н ь - 4 0 ,0 0 грн.
Т е р м ін с п л а т и з а б о р г о в а н о с т і в січ н і 2 0 1 5 року.
Н а п ід с т а в і н а к а зу в ід 3 0 .0 9 2 0 1 4 № 140-0 п р о в е д е н а щ о р іч н а ін в е н т а р и за ц ія . В х о д і
ін в е н т а р и з а ц ії л и ш к ів та н еста ч н е в и я в л е н о .
В д о д а т к у 15 у р я д к у 800 в ід о б р а ж е н о н а су м у 1 0 8 6 0 3 ,0 0 грн . с п и с а н н я а в т о м а т и з о в а н и х
ком плексних
а у д и т о р ій
(6 ш т.),
в ід е о м а г н іт о ф о н ів , д іа - к ін о п р о е к т о р и , т е л е в ізо р и ,
м а г н іт о ф о н и ,т о щ о т а н а 2 2 ,0 0 грн . н е с т а ч а с е к ц ії о г о р о ж і, я к а в ід ш к о д о в а н а в и н н о ю о со б о ю .
В д о д а т к у 16
у р я д к у 300 в ід о б р а ж е н о с п и с а н н я тр у б , к р а н ів , б у д ів е л ь н и х м а т е р іа л ів ,
ш п а к л ів к и , р у б ір о їд у , к а х е л ь н о ї п л и т к и , м е т а л о б р у х т у та н а с у м у 2 9 1 ,4 7 грн . - с п и с а н н я су х о ї
ф а р б и , п а к у в а л ь н о г о я щ и к а.
Р у х п о з а б а л а н с о в и х р ах у н к ів :
* 02 « А к т и в и н а в ід п о в ід а л ь н о м у зб е р іга н н і» - 2 5 5 7 1 ,1 4 грн. вл асн і р еч і п р а ц ів н и к ів тех н ік у м у .
* 0 7 1 » С п и с а н а д е б іт о р с ь к а за б о р го в а н іс т ь » - н а д х о д ж е н н я : - 5 2 1 2 ,6 0 грн . (н а к а з в ід 02.06.201ч-з'І2
8 6 -0 , н а к а з в ід 0 1 .1 2 .2 0 1 4 № 178-0); в и б у т т я : с п и с а н а д е б іт о р с ь к а за б о р г о в а н іс т ь в су м і 2 9 8 8 ,9 2
гр и ., я к а о б л ік о в у в а л а с я п о н а д 3-х р о к ів т а к р е д и т о р с ь к а за б о р го в а н іс т ь - 3 2 8 2 ,7 2 гр н ., я к а
п о м и л к о в о о б л ік о в у в а л а с ь н а п о за б а л а н с о в о м у р ах у н к у .
* 08 « Б л а н к и с у в о р о ї зв іт н о с т і» - а т е с т а т и т а д и п л о м и - 18848,65 гр н ., п у т ів к и (7 ш т.) - 5 3 8 2 3 ,0 0
грн .
П р о ф ін а н с о в а н о з п о ч а т к у р о к у в ід Ф С С з Т В П за л ік а р н я н і л и с т и в сум і 9 5 9 6 8 ,0 7 грн . т а
н а д а н о п у т ів о к ( 7 ш т.) н а су м у 5 3 8 2 3 ,0 0 грн .
К е р ів н и к
З .К а за н о в а
(підпис)
Е оловни й бухгалтер
О .В асш тен к о
(П ІДП И С)
"09" січня 2015 року
(ін іціали, п р ізв и щ е )
Затверджено
Наказ Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106 *
Річний план закупівель
на 2015 рік
по Індустріальному технікуму Державного вищого навчального закладу
«Криворізький національний університет». ЄДРПОУ 37861860
Предмет закупівлі
Код
КЕКВ
Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
Процедура
закупівлі
1
2
3
971028,00
(Дев’ятсот
сімдесят одна
тисяча двадцять
вісім грн.. 00
коп.)
4
Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
Переговорна
процедура
закупівлі
січень грудень
2015 року
Переговорна
процедура
закупівлі
січень грудень
2015 року
Переговорна
процедура
закупівлі
січень грудень
2015 року
35.30.1 Пара та
гаряча вода;
постачання пари та
гарячої води
(навчальний
корпус)
35.30.1 Пара та
гаряча вода;
постачання пари та
гарячої води
(гуртожиток)
35.11.1 Енергія
електрична
2282
(2271)
2282
(2271)
157662,00
(Сто п’ятдесят
сім тисяч
шістсот
шістдесят дві
гри. 00 коп.)
2282
(2273)
210000.00
(Двісті десять
тисяч гри. 00
коп.)
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.12.2014 № 4
Голова комітету з конкурсних торгів
І.О.Стаднік
Секретар комітету з конкурсних торгів
Л.І.Кучеренко
Примітка
,
'
6
Автор
st-nikolina
Документ
Категория
Журналы и газеты
Просмотров
30
Размер файла
271 Кб
Теги
2015, zakupivel, plan
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа