close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виховуємо юних громадян України

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу «Учитель початкової школи», 2014, 11
11
2014
ВИХОВУЄМО
ГРОМАДЯНИНА
Освітянські новини
УМІННЯ
ВЧИТИСЯ
Психологопедагогічні аспекти
ТЕСТИ
Правила складання
РІВНЯННЯ
Формування
поняття,
3-й клас
ТАРАСОВЕ
СЛОВО
Добірка вправ
ЮНІ
ЖУРНАЛІСТИ
Бінарний урок
ОДИНИЦІ МАСИ
Математика,
3-й клас
НОВОРІЧНИЙ
КВК
Сценарій свята
Митець живе в дитячім серці кожнім,
І пробудить його лиш майстер може
Увага! Передплата на 2015 рік триває!
Сучасні
освітні
технології
Управління
та методична
служба
Розробки
уроків з усіх
предметів
Зробіть
ьний
правил
хід!
латіть
Передп итель
“Уч
журнал ї школи”
ово
початк
Поради
щодо роботи
з батьками
Передплачуйте у відділеннях Укрпошти або на сайті www.presa.ua
Індекс 89869. Вартість примірника — 29,13 грн
Творчим педагогам, які прагнуть зробити уроки незабутніми,
у пригоді стане журнал “ДЖМІЛЬ”
Кожна рубрика журналу
спрямована на розвиток
 логічного та образного мислення,
 чіткого доказового мовлення,
 творчих здібностей,
 пізнавальних інтересів,
 уміння вчитися.
Індекс 40295. Вартість примірника — 18,75 грн
передплатіть “УПШ” і “ДЖМІЛЬ” на 2015 рік
у комплекті за ціною лише 448,46 грн. Індекс 68604
Контроль
навчальних
досягнень
11
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
ЗМІСТ
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олексіївна, професор ка­фед­ри
математики та мето­ди­ки її навчання Південно­ук­ра­їнського
на­­ціо­нального педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
СТОРІНКА РЕДАКТОРА
1 Ніна АНДРУСИЧ
Всеукраїнська акція
“Перехрестя дружби”
ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ
 ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
4 Оксана ПРОЦЕНКО
Виховуємо юних громадян України
Репортаж з науково-практичного семінару
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
7 Наталія ГЛИНЯНЮК
Формування вміння вчитися:
психолого-педагогічний аспект
10 Наталія ГЛИНЯНЮК
Вчимо дітей вчитися
Рекомендації батькам
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
 МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
12 Олександра САВЧЕНКО
Уроки толерантності
в дитячій художній літературі
МЕТОДИЧНА СЛУЖБА
 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
15 Марія БАРНА, Ольга ВОЛОЩЕНКО,
Олександра КОЗАК
Тестування як метод справедливого
вимірювання навчальних досягнень учнів
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 МАТЕМАТИКА
22 Світлана СКВОРЦОВА
Щоб рівняння розв’язати,
треба корінь відшукати
Формування поняття рівняння у 3-му класі
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 ІНФОРМАТИКА
27 Олексій АНДРУСИЧ, Ірина СТЕЦЕНКО
Алгоритми і виконавці:
безкомп’ютерний етап
В К Л А Д К А l Антоніна МОВЧУН
Ті, хто бачить світ
дитячими очима...
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
32 Катерина ПОНОМАРЬОВА
У лісочку в холодку
чуть зозулине “ку-ку”
Урок розвитку мовлення в 3-му класі
34 Олена КАЛІНІЧ, Ольга ХАРЧЕНКО,
Валентина ЗАЙЧЕНКО
Живе Тарасове слово
Добірка вправ з української мови на
основі поезій Т. Г. Шевченка
38 Світлана КАМИШЕНЦЕВА
Подорож до казки
Особлива є принада
В днях останніх листопада.
(Надіслала Н. Нарчинська, СШ № 1, м. Жашків, Черкаська обл.)
Урок читання в 4-му класі
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ІНОЗЕМНІ МОВИ
41 Лариса БОГДАНЦЕВА, Наталія ІВАНОВА
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
49 Наталія АНТОНЕНКО
We are Journalists
Інтегрований урок природознавства,
літературного читання і трудового навчання
для 2-го класу
Бінарний урок української
та англійської мови у 3-му класі
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
 МАТЕМАТИКА
44 Ганна ДАРІЄНКО
Розв’яжуть діти залюбки
математичні ланцюжки
Збережемо ялинку
СВЯТА І РОЗВАГИ
52 Катерина ГАРАН
Змагаємось завзято —
у нас зимове свято
Новорічний КВК
Арифметика і міжпредметні зв’язки
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
 ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА
МАТЕМАТИКА
46 Ірина РОСЛЯКОВА
54 Наталя ІВАНЧЕНКО
Одиниці маси
Урок відкриття нових знань
для учнів 3-го класу
Ігри народні завжди є модні
Українські народні дитячі ігри
зимового періоду
На 1-й сторінці обкладинки: фото М. Дрюченка, м. Пологи, Запорізька обл.
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 11 (18), ЛИСТОПАД 2014
Головний редактор Олексій Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко
Літературний редактор Тетяна Небесна
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: [email protected]
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 06.11.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2117. Зам. 141326.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 89869
Освітянські новини  Громадянська освіта ВИХОВУЄМО ЮНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Репортаж з науково-практичного семінару
Сьогодні в Україні особливої актуальності набуває проблема громадянського виховання юного
покоління. Пріоритетність цього завдання зумовлена процесом відродження патріотичності та духовності суспільства, який нині відбувається в нашій державі. Зважаючи на вимоги сьогодення,
освітяни Чернівеччини нещодавно провели обласний науково-практичний семінар, присвячений
питаню громадянського виховання у початковій школі.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 11
11
С
емінар з теми “Формування громадянської
Матеріали різних підручників дають змогу розгорнути
компетентності молодших школярів шляхом
діяльність дітей у цьому напрямі. Так, результати аназасвоєння загальнолюдських, загальнокульлізу підручників “Українська мова” та “Літературне
турних та національних цінностей українського начитання” засвідчують, що тексти, подані в них, допороду” відбувся 22 жовтня на базі Колінковецького ЗНЗ
магають формувати у дітей гуманне ставлення до люІ–ІІІ ст., що у Хотинському районі. Ініціатором заходу
дей, любов до Батьківщини, уявлення про вірність,
став департамент освіти і науки Чернівецької ОДА,
сміливість, героїзм тощо. Зокрема, у підручнику з лікоординатором — Чернівецький ОІППО в особі Матературного читання для 2-го класу такі тексти скларії Одинак, завідувача науково-методичного центру
дають 38 %, для 3-го — 41,5 %; серед вправ з українбезперервної педагогічної освіти.
ської мови для 2-го класу таких 53 %, для 3-го — 68 %.
Семінар відкрила Тамара Богачик, кандидат ісАби продемонструвати учасникам семінару, як петоричних наук, заступник директора з науково-медагоги Буковини на практиці реалізують завдання
тодичної роботи Чернівецького ОІППО. Вона нагромадянського виховання молодших школярів, усіх
голосила, що громадянське виховання покликане
присутніх запросили відвідати творчу лабораторію
сприяти соборності нашої держави, адже єдність і
вчителів початкових класів Колінковецької школи*.
гармонійне співіснування різВідкритий урок позакласних культур є серцевиною украного читання у 2-му класі з теми
їнської націо нальної ідеї. До“Нема без кореня рослини,
повідач звернула увагу слухаа нас, людей, без Батьківщини”
чів на те, що в основі громадянпровела Галина Лесінська.
ської компетентності молодших
У ході уроку учні складали асошколярів лежить засвоєння діціативний кущ до слова “Батьківтьми загальнолюдських, защина”, ознайомилися з творами
гальнокультурних та національукраїнських поетів-піснярів, приних цінностей українського насвяченими Вітчизні, під час вироду. Особлива місія у реалізації
конання вправи “Опиши Украцих завдань відводиться початїну” добирали слова-ознаки, які
ковій школі. Вона виконує роль
найбільш влучно характеризують
фундаменту, на якому будується
нашу землю, розглянули й обгоСемінар відкрила Т. Богачик
вся система громадянського виворили символи України. Серед
(Це та наступне фото надіслала
О. Ватаманюк, м. Чернівці)
ховання школярів: формування
творчих завдань особливий іну них любові до рідного краю,
терес як у школярів, так і в учасУкраїни, історичної пам’яті, духовності, національників семінару викликала інтерактивна вправа “Займи
ного характеру. Набуті в школі І ступеня особистісні
позицію”: діти мали висловити свої думки з питання
якості, а також знання, вміння і навички не тільки за“Чи може бути у людини дві Батьківщини?”. Хоча кобезпечують основу навчання й виховання підлітків,
жен передавав свої міркування різними словами, але
а й значною мірою визначають практичну, громадську
в головному всі були одностайні: Батьківщина може
та професійну діяльність дорослої людини.
бути тільки одна. На завершення уроку вчитель орТ. Богачик відзначила, що у змісті багатьох навчальганізувала гру “Уяви собі”. Учні, за бажанням, могли
них предметів початкової школи є теми, які сприя* Розробки уроків, представлених на семінарі, публікуватиють формуванню громадянської компетентності.
муться у наступних випусках “УПШ”.
4
   Увага! Передплата
Освітянські новини  Громадянська освіта
листочках про добрі справи, які вони зробили, і прикрасили цими листочками спільне дерево.
Приклад організації та проведення цікавих заходів для педагогів з питань громадянської освіти продемонстрували учителі Чернівецької області під час
майстер-класу.
Творчо-аналітичну гру “Толерантність” провела
Марина Гайдамащук, учитель початкових класів
Колінковецького ЗНЗ. Під час гри педагоги розглянули поняття “толерантність”, вивели формулу толерантності, сформулювали власні визначення поняття
і створили кілька варіантів емблеми толерантності.
Кожна продемонстрована вправа, кожне завдання,
тест, гра не лише стали яскравим прикладом того,
як можна розкрити питання толерантності учням,
а й змусили усіх присутніх ще раз замислитися над
тим, як слід вибудовувати взаємини з іншими людьми.
Під час міні-тренінгу “Виховання громадянина-патріота — запорука стабільного майбутнього України”,
який провела Наталія Вирижинська, учитель початкових класів Хотинського НВК, присутні ознайомилися з ефективними формами і методами роботи,
які педагог може використовувати для формування
активної громадянської позиції учнів. Учасники тренінгу працювали в групах. Кожна з них мала, залежно
від завдання, сформулювати свою думку щодо певного питання, довести якесь твердження тощо. Так,
виконуючи вправу “Перевтілення”, слід було дати відповідь на питання “Як виховати справжнього громадянина-патріота” з позиції дітей, батьків, учителів.
Особливої гостроти набула дискусія, у якій групи
розмірковували над різними поглядами на те, кого
можна вважати справжнім патріотом: тільки того, хто
живе в Україні, того, хто живе за кордоном, але щиро
любить свою Батьківщину, чи того, хто багато робить
для блага України, незалежно від місця проживання.
Учасники тренінгу активно обговорювали запропоновані твердження, і хоча думки розділилися, всі були
одностайні: любити рідну землю не перешкодять ніякі
на 2015 рік розпочалася   
5
©
© «Учитель
«Учитель початкової
початкової школи»,
школи», 2014,
2014, №
№ 1111
від імені України висловити свої міркування: в якому
образі їм уявляється Україна, про що вона мріє, чого
боїться, з ким би хотіла товаришувати. Після уроку
гості з інтересом оглянули вернісаж дитячих малюнків, присвячених темі Батьківщини.
Як нетрадиційно провести урок з теми “Основні
обов’язки в сім’ї. Шанобливе ставлення до старших
та інших членів сім’ї” (“Я у світі”, 3-й клас), продемонструвала Марія Снігуряк. Оскільки питання стосується як маленьких, так і дорослих членів родини, педагог запросила групу батьків, які стали активними
учасниками уроку. Діти представляли традиції своїх
сімей, родовідні дерева; обговорювали прислів’я,
висловлювання видатних людей, оповідання з теми
уроку. Дуже вразило всіх присутніх, коли вчитель
запропонувала комусь із дітей, за бажанням, показати, як вони моляться за здоров’я своїх батьків.
Після цього одна з мам показала, як вона молиться
за здоров’я дітей. Подібним чином розподілялися
завдання під час роботи в групах. Так, учні мали сформулювати, а потім зачитати обов’язки дітей у сім’ї
(І група) і правила культури поведінки (ІІ група), дорослі ж записували батьківські обов’язки у сім’ї.
Свідченням того, що діти не лише знають перелік
своїх обов’язків, а й усвідомлюють, як, коли і що краще
зробити, аби допомогти батькам, стала вправа “І я…”.
Під час її виконання учитель пропонував розглянути
різні ситуації зі щоденного життя, а учні доповнювали
їх, визначаючи власну участь у кожному випадку.
Завершився урок складанням великого серця
із малих сердечок, на яких кожен з дітей записав, що
він може зробити, аби його сім’я була щасливою.
Урок громадянської освіти з теми “Людські чесноти” у 4-му класі провела Валентина Бейлишина.
Аби підвести дітей до розуміння такого складного
поняття як “чесноти”, вона запропонувала їм обрати одну з двох коробочок: гарну, однак порожню
або просту на вигляд, але наповнену необхідними
на уроці речами. У такий спосіб учні легко переконалися, що важливішим від зовнішніх ознак є внутрішнє
наповнення, зокрема і внутрішній світ людини. У ході
уроку діти опрацювали низку завдань, які допомагають краще засвоїти цю думку, та обрали з-поміж
багатьох рис, притаманних людині, ті, які вважають
чеснотами. Цікавою формою роботи, яка допомогла
здійснити такий вибір, стала гра “Крамниця цінностей”. Кожен мав змогу “придбати” якусь добру рису
характеру, яку хотів би виховати в собі.
Ще одним важливим етапом роботи на уроці став
тест самооцінювання “Про мене”, під час виконання
якого кожен учень самостійно оцінював свої чесноти
та вади і визначав, над чим йому слід попрацювати.
Свої міркування про кращі риси характеру діти зіставляли з думками письменників, про твори яких
ішлося на уроці. А підсумком роботи стало створення
“Дерева добрих справ”: діти написали на осінніх
Учасники міні-тренінгу склали вінок дружби
© «Учитель початкової школи», 2014, № 11
11
Освітянські новини  Громадянська освіта кордони, головне ж — щоб ми, українці, не створювали внутрішніх конфліктів. І саме задля визначення
причин, які викликають руйнування внутрішньої гармонії в суспільстві, і тих, що спонукають до проявів
патріотичних почуттів, а також для встановлення зовнішніх чинників, які гуртують і зміцнюють націю, було
проведено вправу “Конфліктний ескалатор”. Підбиваючи підсумки, учасники тренінгу зазначили, що важливою умовою, дотримання якої сприятиме досягненню порозуміння між людьми, є коректне, уважне
ставлення до думки інших. Дотримуючись її, можна
залагодити будь-яке непорозуміння.
По завершенні практичної частини семінару учасники зібралися за круглим столом для обговорення
науково-методичних аспектів теми.
Наукові підходи до виховання громадянської позиції
молодших школярів у контексті реалізації Державного
стандарту початкової загальної освіти розкрила Марія Іванчук, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету
імені Ю. Федьковича. Вона зазначила: історичний досвід свідчить про те, що для збереження держави необхідно зберегти громадянськість, забезпечити виховання громадян. Завдання реалізації цієї вимоги
сьогодення закладено у Державному стандарті. Так,
освітня галузь “Суспільствознавство” передбачає
усвідомлення учнями своєї приналежності до природи й суспільства, створення основ для засвоєння
учнями різних видів соціального досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових норм, традицій, формування свідомого бажання зробити свій внесок у становлення України як демократичної держави.
Доповідач відзначила, що пріоритетним напрямом
сучасної вітчизняної науки і практики є особистісно
орієнтоване виховання національно свідомого громадянина. У центрі такого підходу до виховання стоїть
людина як найвища цінність. У контексті особистісно
орієнтованого підходу виховання має гармонійно поєднувати особисті інтереси людини, потреби суспільства та держави, нації. Діяльність, спрямовану на формування громадянина-патріота, слід розгортати у кількох напрямах: українознавчому, правознавчому, художньо-естетичному, екологічному, оздоровчо-спортивному. При цьому обов’язково необхідно враховувати, що складовими громадянської компетентності є
ціннісний, діяльнісний та особистісно-творчий орієнтири. Отже, в учнів має не лише сформуватися система знань, а й виробитися чітка громадянська позиція, яка реалізуватиметься у щоденній поведінці.
Валентина Бейлишина, вчитель початкових класів Колінковецького ЗНЗ, представила учасникам семінару авторську програму курсу “Я — громадянин
України”. Програма допомагає створити умови для
розвитку особистості молодшого школяра. Зміст занять передбачає використання різноманітних методів
6
і прийомів навчання, які відповідають можливостям
та досвіду дітей: казкотерапії, інтерактивних тренінгів, аналізу літературних творів, дитячого “філософування” про добро та зло у житті людей тощо.
Ефективною формою роботи з виховання юних
громадян, на думку Вікторії Мельник, керівника методичного об’єднання вчителів початкових класів Хотинського НВК, є метод проектів. Педагогами цього
закладу розроблено і проведено низку проектів, зокрема такі: “Моя сім’я”, “Відомі імена”, “Визначні особистості краю”, “Червона книга пам’яток культури
Хотина”, “Ми ними пишаємося”, “Українська оселя”,
“Ми роду козацького діти”, “Здоровим бути — це завжди модно”. Більшість проектів реалізується у співпраці з родинами учнів. Традиційними є свята, на яких
дорослі проводять для школярів майстер-класи з народних ремесел. Окрім того, кожен вихованець Хотинського НВК має портфоліо, створене власноруч.
Це родовідне дерево, добірки: “Улюблені пісні моєї
бабусі”, “Фронтові шляхи мого прадіда” тощо.
Ще одним напрямом формування громадянина,
на думку доповідача, є екологічна освіта. Тому вчителі разом з науковцями Хотинського національного
парку організовують спільні заходи: школярі насаджують і вирощують рідкісні породи дерев та кущів,
проводять свята зустрічі птахів, День лелеки тощо.
Директор Колінковецького ЗНЗ Анастасія Боярин ознайомила учасників семінару з освітньовиховним середовищем закладу. Гості оглянули затишні класні кімнати, багато наповнені книгами зали
бібліотеки, куточки для ігор та розвитку творчості дітей, облаштовані у коридорах. Фінальним акордом
роботи зібрання стало відвідання каплички, створеної
силами педагогів і батьків учнів у приміщенні школи.
Тут кожен мав змогу звернутися до Бога з молитвою
за Україну, мирну і єдину.
Підготувала Оксана Проценко
Перехрестя дружби
Педагоги Буковини підтримали ініціативу редакції журналу “Учитель початкової школи” і виявили бажання взяти участь у Всеукраїнській акції
“Перехрестя дружби”. Молодші школярі чернівецьких шкіл хочуть спілкуватися з дітьми інших
регіонів України і мріють знайти нових друзів.
Запрошуємо всіх охочих до спілкування.
Надсилайте до редакції інформацію про клас,
школу, які бажають долучитися до акції. Не забудьте вказати адресу і телефон, які можна використовувати для зв’язку.
Чекаємо на ваші повідомлення на e-mail:
[email protected]
   З наступного року журнал
Фотостенд «УПШ»  Громадянська освіта Українець — Звучить гордо
22 жовтня 2014 р. на базі Колінковецького ЗНЗ Чернівецької області пройшов обласний семінар
з питань громадянського виховання молодших школярів. Представляємо фотозвіт з цього заходу.
Кожен клас у Колінківцях має свою
форму, пошиту в національному
стилі. Наприклад, ось таку
Учні Колінковецького ЗНЗ та педагоги району
урочисто привітали учасників семінару
Кожна група
створила своє
Сонце Доброти
Педагоги Хотинського НВК взяли участь
у міні-тренінгу “Виховання патріота —
запорука стабільного майбутнього України”
На уроці літературного читання звучали твори
українських поетів про рідний край
Фото надіслала О. Ватаманюк, методист науково-методичного центру
інформаційних технологій навчання Чернівецького ОІППО
Кожен учень у Колінковецькому ЗНЗ
добре знає свій родовід
Фотостенд «УПШ»  Дизайн
У ш к о лі з а в жд и є мі с ц е дл я г р и !
Правила для учнів вам розкажуть
З радістю казкові персонажі
Втомилися сидіти ви за партою?
На килимочку відпочити варто вам
Гей, хто бажає в казці побувати?
Це зовсім поряд — в ігровій кімнаті
Веселкові кольори
Заохочують до гри
Закони і правила руху дорожнього
У грі на перерві засвоїти можемо
За кожними дверима — казка…
Цікаво? То заходь, будь ласка!
Фото інтер’єрів Смілянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 надіслала С. Сигида, методист методичного кабінету відділу
освіти Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, м. Черкаси
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
108
Размер файла
10 117 Кб
Теги
освітянські новини, громадянська освіта
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа