close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Навчання грамоти. Письмо. 1 клас. I семестр. За Буква- рем М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко/ упоряд. О. Б. По- лєвікова. — Х. : Вид. група «Основа», 2011

код для вставкиСкачать
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
Заснована у 2009 році
Книга скачана с сайта http://e� kniga.in.ua
Издательская группа «Основа» —
«Электронные книги»
Харків
«Видавнича група “Основа”»
2011
УДК 37.16
ББК 74.263
Н15
В і д о м о с т і п р о у п о р я д н и к а:
О. Б. Полєвікова — кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри дошкільної освіти факультету дошкільної та початкової освіти
Херсонського державного університету
Р е ц е н з е н т и:
Є. П. Голобородько — доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент АПН України, академік Української академії акмеологічних
наук, Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського,
Академії педагогічних і соціальних наук, професор кафедри педагогіки
та психології Південноукраїнського регіонального інституту після­дип­
ломної освіти педагогічних кадрів (м. Херсон);
О. А. Павлик — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач ка­
фед­ри змісту і методики початкового навчання Криворізького держав­ного
педагогічного університету
Н15 Навчання грамоти. Письмо. 1 клас. I семестр. За Букварем М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко/ упоряд. О. Б. Полєвікова. — Х. : Вид. група «Основа», 2011 — 152 c. :
табл. — (Серія «Початкова школа. Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-0812-1.
Посібник містить орієнтовне календарне планування та конспекти
уроків навчання грамоти (письмо, I семестр) за букварем М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко, складені відповідно до оновлених структури
і змісту початкового навчання української мови за чинною програмою
(К. : Початкова школа, 2006).
Для швидкої підготовки до уроку всі розробки розміщені на відривних
аркушах. Місця для записів дозволяють творчому вчителю скласти, використовуючи запропоновану основу, власний конспект уроку.
Значна кількість нестандартних уроків і творчих вправ задовольнить
потреби фахівців початкової освіти.
Для вчителів початкових класів.
УДК 37.16
ББК 74.263
Навчальне видання
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
упорядник
Полєвікова Ольга Борисівна
навчання грамоти. Письмо.
1 клас. I семестр.
За Букварем М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко
Головний редактор Ю. Є. Бардакова
Редактор О. В. Грабар
Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 28.01.2011. Формат 60×90/8.
Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.
Ум. друк. арк. 19,0. Замовлення № 11-07/01-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66
тел. (057) 731-96-33
е-mail: [email protected]
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 2911 від 25.07.2007 р.
ISBN 978-617-00-0812-1
© Полєвікова О. Б., упорядкування, 2010
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2011
Зміст
Букварний період . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Орієнтовне календарне планування
уроків навчання грамоти (за букварем
М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко) . . . . . 5
Урок 30. Письмо рядкової букви а.
Розвиток зв’язного мовлення.
Улюблені герої казок
і мульт­фільмів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 32. Письмо рядкової букви у . . . . . . . . . . .
Урок 34. Письмо рядкової букви о . . . . . . . . . . .
Урок 36. Письмо великої букви О . . . . . . . . . . .
Урок 38. Письмо рядкової букви и.
Розвиток зв’язного мовлення.
Формування поняття про
мовлення як засіб впливу на
поведінку людей . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 40. Письмо рядкової букви м («ем»),
складів із нею, слова мама . . . . . . . . .
Урок 42. Письмо великої букви М («ем»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . .
Урок 44. Письмо рядкової букви і, складів
із нею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 46. Письмо великої букви І . . . . . . . . . . . .
Урок 48. Письмо рядкової літери н («ен»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . .
Урок 50. Письмо великої літери Н («ен») . . . . .
Урок 52. Письмо рядкової букви в («ве»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . .
Урок 54. Письмо великої букви В («ве»)
у поєднанні з іншими буквами.
Розвиток зв’язного мовлення.
Складання розповіді
за малюнком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 56. Письмо рядкової букви л («ел»).
Складовий диктант . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 58. Письмо великої літери Л («ел») . . . . .
Урок 60. Письмо слів і складів із вивченими
буквами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 62. Письмо рядкової букви с («ес»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . .
Урок 64. Письмо великої букви С («ес»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . .
Урок 66. Письмо рядкової букви к («ка»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . .
Урок 68. Письмо великої букви К («ка»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . .
Урок 70. Письмо слів і складів із вивченими
буквами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 72. Письмо рядкової букви п («пе»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . .
Конспекти уроків навчання грамоти
Добукварний період . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок 2.
Урок 4.
Урок 6.
Урок 8.
Урок 10.
Урок 12.
Урок 14.
Урок 16.
Урок 18.
Урок 20.
Урок 22.
Урок 24.
Урок 26.
Урок 28.
Письмове приладдя. Правила
сидіння за партою. Ознайомлення
із зошитом для письма (прописи
№ 1, № 2). Урок-презентація . . . . . . . . 9
Види ліній. Правила
користування зошитом, ручкою,
олівцем. Правила сидіння за
партою. Обведення по контуру . . . . . . 13
Сітка зошита, робочий рядок.
Письмо горизонтальних прямих
довгих та коротких ліній . . . . . . . . . . 17
Робочий рядок, його складові
частини. Письмо коротких та
довгих похилих ліній. Розвиток
зв’язного мовлення. Мовленнєві
форми привітання і прощання . . . . . . 21
Робочий рядок, його складові
частини. Письмо похилих ліній . . . . . 25
Урок-фантазія «У гості до Осені».
Письмо прямих паличок із
заокругленням знизу . . . . . . . . . . . . . . 27
Письмо малих дугоподібних
ліній . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Сітка зошита. Письмо прямих
паличок із заокругленням знизу
і зверху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Робочий рядок та його складові
частини. Письмо коротких
паличок із заокругленнями зверху
і знизу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Підготовка до написання букв.
Письмо малих та великих
півовалів. Урок-казка . . . . . . . . . . . . . 37
Підготовка до написання букв.
Письмо малих овалів . . . . . . . . . . . . . . 39
Підготовка до написання букв.
Письмо петлеподібних
елементів у напрямку «вгорувниз» (і-раз) та у напрямку «внизугору» (раз-і) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Закріплення вмінь писати вивчені
елементи букв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Підсумковий урок добукварного
періоду. Перевірна робота . . . . . . . . . . 49
3
51
53
55
57
59
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
Урок 74. Велика буква П («пе»). Написання
імен з великої літери . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 102. Письмо вивчених букв, слів із
вивченими літерами, речень за
аналогією. Творчі вправи . . . . . . . . .
Урок 104. М’який знак. Написання ь
(м’якого знака) у кінці слів . . . . . . . .
Урок 106. Продовження теми попереднього
уроку. Написання під диктовку
слів з м’яким знаком у різних
позиціях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 108. Буквосполучення ьо. Написання
складів і слів із буквосполученням ьо. Урок-подорож . . . . . . . . . . . .
Урок 110. Письмо рядкової букви б («бе»),
складів та слів із нею. Розвиток
зв’язного мовлення. Складання
усної розповіді за малюнком.
Урок-гра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 112. Письмо великої букви Б («бе»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . .
Урок 114. Закріплення вміння писати
вивчені букви . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 116. Письмо рядкової букви г («ге») . . . .
Урок 118. Письмо великої і рядкової літер Г,
г («ге») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урок 120. Письмо рядкової букви ґ («ґе»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . .
Урок 122. Письмо великої букви Ґ («ґе»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . .
Урок 124. Письмо рядкових і великих букв
Г, г («ге») та Ґ, ґ («ґе»), складів та
слів із ними. Списування
з друкованого тексту . . . . . . . . . . . . .
Урок 76. Письмо рядкової букви р («ер»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 78. Письмо великої букви Р («ер»).
Списування з друкованого
шрифту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 80. Повторення вивчених букв . . . . . . . . 103
Урок 82. Письмо рядкової букви т («те»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . 105
Урок 84. Письмо великої букви Т («те») . . . . . 107
Урок 86. Закріплення вміння писати
вивчені букви. Розвиток зв’язного
мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 88. Письмо рядкової літери е, складів
та слів із нею . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 90. Письмо великої букви Е.
Закріплення правопису великих
букв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 92. Письмо рядкової букви д («де») . . . . 115
Урок 94. Поєднання букви д («де»)
з іншими буквами. Розвиток
зв’язного мовлення. Опис дятла . . . . 117
Урок 96. Закріплення знань учнів про
вивчені букви. Списування
з друкованого тексту . . . . . . . . . . . . . 119
Урок 98. Письмо рядкової букви з («зе»),
складів та слів із нею . . . . . . . . . . . . . 121
Урок 100. Письмо великої букви З («зе»).
Письмо слів із пропущеними
літерами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4
125
127
129
131
135
139
141
143
145
147
149
151
Орієнтовне календарне планування уроків
навчання грамоти (за букварем
М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко)
I семестр
№
з/п
Тема уроку
Дата
Добукварний період
1
Розвиток артикуляційно-вимовних умінь. Словниково-логічні вправи.
Бесіда «Державні символи України». Презентація «Букваря» М. С. Вашуленка та Н. Ф. Скрипченко. Урок-презентація
2
Письмове приладдя. Правила сидіння за партою.Ознайомлення із зошитом для письма (прописи № 1, № 2). Урок-презентація
3
Практичне ознайомлення з поняттями «слово», «речення». Бесіда на
тему «Літні розваги». Спосіб умовного позначення речень. Урокзмагання «Рятівники»
4
Види ліній. Правила користування зошитом, ручкою, олівцем. Правила
сидіння за партою. Обведення по контуру
5
Закріплення знань про речення. Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Ріпка». Слухання і розповідь казки. Коротка
і повна відповіді на запитання. Складання речень заданої будови
6
Сітка зошита, робочий рядок. Письмо горизонтальних прямих довгих
та коротких ліній
7
Розширення уявлень учнів про слово та речення. Ознайомлення зі словами — назвами дій. Бесіда «Режим дня». Робота з ілюстрацією
«На уроці»
8
Робочий рядок, його складові частини. Письмо коротких та довгих
похилих ліній. Розвиток зв’язного мовлення. Мовленнєві форми
привітання і прощання
9
Ознайомлення зі словами, що називають ознаки предметів. Логічні
вправи для вміння відповідати на запитання хто це? що це? Розподіл
предметів на групи. Урок-КВК
10
Робочий рядок, його складові частини. Письмо похилих ліній
11
Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади.
Робота з дитячою книжкою. Т. Коломієць «Наймиліше слово». Слухання і розповідь вірша. Інтонування речень
12
Урок-фантазія «У гості до Осені». Письмо прямих паличок із заокругленням знизу
13
Поняття про наголос. Наголошений склад. Ознайомлення з трискладовим словом
14
Письмо малих дугоподібних ліній
15
Мовні і немовні звуки. Органи мовлення
16
Сітка зошита. Письмо прямих паличок із заокругленням знизу і зверху
17
Уявлення про голосні та приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками)
18
Робочий рядок та його складові частини. Письмо коротких паличок
із заокругленнями зверху і знизу
19
Формування у дітей початкових навичок звукового аналізу. Моделювання односкладових слів. Робота з дитячою книжкою. «Загадки на згадку»
20
Підготовка до написання букв. Письмо малих та великих півовалів.
Урок-казка
21
Тверді та м’які приголосні звуки. Умовне позначення твердих і м’яких
приголосних
22
Підготовка до написання букв. Письмо малих овалів
23
Звуковий аналіз вимовлених слів
5
№
з/п
Тема уроку
24
Підготовка до написання букв. Письмо петлеподібних елементів
у напрямку «вгору-вниз» (і-раз) та у напрямку «вниз-угору» (раз-і)
25
Повний звуковий аналіз слів. Урок-гра «Поле чудес»
26
Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв
27
Перевірка знань і вмінь учнів. Робота з дитячою книжкою. І. Малкович
«Отакий роззява!»
28
Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірна робота
Букварний період
29
Звук [а]. Позначення його буквами А, а
30
Письмо рядкової букви а. Розвиток зв’язного мовлення. Улюблені герої
казок і мультфільмів
31
Звук [у]. Позначення його буквами У, у
32
Письмо рядкової букви у
33
Звук [о]. Позначення його буквами О, о
34
Письмо рядкової букви о
35
Закріплення знань про звукові значення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою. «Щедра осінь» (збірка віршів)
36
Письмо великої букви О
37
Звук [и]. Позначення його буквою и
38
Письмо рядкової букви и. Розвиток зв’язного мовлення. Формування
поняття про мовлення як засіб впливу на поведінку людей
39
Звук [м]. Позначення його буквами М, м («ем»). Перехід до читання
прямих складів типу злиття ПГ
40
Письмо рядкової букви м («ем»), складів із нею, слова мама
41
Закріплення знань про звукові значення вивчених букв
42
Письмо великої букви М («ем»), складів та слів із нею
43
Звук [і]. Позначення його буквами І, і
44
Письмо рядкової букви і, складів із нею
45
Закріплення вміння писати букву і. Звуко-буквений аналіз слів. Робота
з дитячою книжкою. Ю. Т. Ярмиш «Зайчаткова казочка»
46
Письмо великої букви І
47
Звуки [н], [н′]. Позначення їх буквами Н, н («ен»)
48
Письмо рядкової літери н («ен»), складів та слів із нею
49
Закріплення знань про звукові значення літери н («ен»). Розвиток уміння читати склади, слова і речення з буквою н («ен»)
50
Письмо великої літери Н («ен»)
51
Звук [в]. Позначення його буквами В, в («ве»)
52
Письмо рядкової букви в («ве»), складів та слів із нею
53
Закріплення знань про букви В, в («ве») та їх звукове значення. Розвиток уміння читати склади, слова, текст
54
Письмо великої букви В («ве») у поєднанні з іншими буквами. Розвиток
зв’язного мовлення. Складання розповіді за малюнком
55
Звуки [л], [л′]. Позначення їх буквами Л, л («ел»)
56
Письмо рядкової букви л («ел»). Складовий диктант
57
Закріплення знань про звукові значення букви л «ел»
58
Письмо великої літери Л («ел»)
59
Закріплення знань про вивчені букви
60
Письмо слів і складів із вивченими буквами
61
Звуки [с], [с′]. Позначення їх буквами С, с («ес»)
62
Письмо рядкової букви с («ес»), складів та слів із нею
63
Закріплення знань про звуки [с], [с′]
6
Дата
№
з/п
Тема уроку
Дата
64
Письмо великої букви С («ес»), складів та слів із нею
65
Звук [к]. Позначення його буквами К, к («ка»)
66
Письмо рядкової букви к («ка»), складів та слів із нею
67
Закріплення знань про букви К, к («ка»), їх звукове значення. Ознайомлення з рукописним шрифтом
68
Письмо великої букви К («ка»), складів та слів із нею
69
Закріплення знань про звукові значення вивчених букв
70
Письмо слів і складів із вивченими буквами
71
Звук [п]. Позначення його буквами П, п («пе»)
72
Письмо рядкової букви п («пе»), складів та слів із нею
73
Закріплення знань про букви П, п («пе»), їх звукове значення
74
Велика буква П («пе»). Написання імен з великої літери
75
Звуки [р], [р′]. Позначення їх буквами Р, р («ер»)
76
Письмо рядкової букви р («ер»), складів та слів із нею
77
Закріплення знань про звукові значення букви Р, р («ер»)
78
Письмо великої букви Р («ер»). Списування з друкованого шрифту
79
Повторення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою. М. Стеценко
«Гіркий апельсин»
80
Повторення вивчених букв
81
Звуки [т], [т′]. Позначення їх буквами Т, т («те»)
82
Письмо рядкової букви т («те»), складів та слів із нею
83
Закріплення знань про букви Т, т («те»), їх звукове значення. Робота
з дитячою книжкою. О. Кізим «Маленька читаночка»
84
Письмо великої букви Т («те»)
85
Повторення та закріплення знань про вивчені букви. Читання тексту
«Котик і Півник»
86
Закріплення вміння писати вивчені букви. Розвиток зв’язного мовлення
87
Звук [е]. Позначення його літерами Е, е
88
Письмо рядкової літери е, складів та слів із нею
89
Закріплення знань про звук [е]; букви Е, е
90
Письмо великої букви Е. Закріплення правопису великих букв
91
Звуки [д], [д′]. Позначення їх буквами Д, д («де»). Робота з дитячою
книжкою. В. А. Симоненко «Подорож у країну Навпаки»
92
Письмо рядкової букви д («де»)
93
Продовження засвоєння звуків [д], [д′], букв Д, д («де»)
94
Поєднання букви д («де») з іншими буквами. Розвиток зв’язного мовлення. Опис дятла
95
Закріплення знань про букви Д, д («де»), звуки [д], [д′]
96
Закріплення знань учнів про вивчені букви. Списування з друкованого
тексту
97
Звуки [з], [з′]. Позначення їх буквами З, з («зе»)
98
Письмо рядкової букви з («зе»), складів та слів із нею
99
Перевірка навичок читання, звукового та складового аналізу слів. Робота з дитячою книжкою. Н. Забіла «Хатинка на ялинці»
100 Письмо великої букви З («зе»). Письмо слів із пропущеними літерами
101 Повторення вивчених букв, їх звукових значень. Читання тексту
«У зоопарку». Урок-подорож
102 Письмо вивчених букв, слів із вивченими літерами, речень за аналогією. Творчі вправи
103 Буква ь (м’який знак). Позначення ним м’якості приголосних
7
№
з/п
Тема уроку
104 М’який знак. Написання ь (м’якого знака) у кінці слів
105 Закріплення знань про букву ь (м’який знак)
106 Продовження теми попереднього уроку. Написання під диктовку слів
з м’яким знаком у різних позиціях
107 Закріплення знань про вживання м’якого знака на письмі. Робота
з дитячою книжкою. Російська народна казка«Лисиця та заєць»
108 Буквосполучення ьо. Написання складів і слів із буквосполученням ьо.
Урок-подорож
109 Звук [б]. Позначення його буквами Б, б («бе»). Урок-гра
110 Письмо рядкової букви б («бе»), складів та слів із нею. Розвиток
зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнком. Урок-гра
111 Повторення вивченого про букви Б, б та звук [б]. Формування навичок
читання на основі тексту «Білки»
112 Письмо великої букви Б («бе»), складів та слів із нею
113 Закріплення знань про вивчені звуки і букви
114 Закріплення вміння писати вивчені букви
115 Звук [г]. Позначення його буквами Г, г («ге»)
116 Письмо рядкової букви г («ге»)
117 Закріплення знань про звук [г], букви Г, г («ге»)
118 Письмо великої і рядкової літер Г, г
119 Звук [ґ]. Позначення його буквами Ґ, ґ («ґе»)
120 Письмо рядкової букви ґ («ґе»), складів та слів із нею
121 Закріплення знань про звукові значення букв Г, г та Ґ, ґ. Урокінсценізація
122 Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею
123 Закріплення знань про вивчені звуки і букви
124 Письмо рядкових і великих букв Г, г («ге») та Ґ, ґ («ґе»), складів та слів
із ними. Списування з друкованого тексту
8
Дата
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Конспекти уроків навчання грамоти
Добукварний період
Урок 2
Тема. Письмове приладдя. Правила сидіння за партою.
Ознайомлення із зошитом для письма (прописи № 1, № 2).
Урок-презентація
Мета: дати початкове поняття про предмети письмового
приладдя; ознайомити із зошитом для письма, правилами
сидіння за партою; вчити орієнтуватися на сторінці зошита;
розвивати уяву, спостережливість, кмітливість, інтерес до
навчання, дрібну моторику; формувати вміння аналізувати
навчальний матеріал, працювати за зразком; учити дітей
бути спостережливими, уважними, виробляти звичку до планування власних дій; вчити працювати спільно, формувати
позитивне ставлення до навчання; виховувати бережливе
ставлення до письмового приладдя; любов до школи.
Обладнання: аркуш паперу формату А4 із завданнями; корона; таблички з малюнками знака оклику, питання; малюнки
про правильне та неправильне сидіння під час письма; чарівна
скриня Бабака (картонна коробка, у якій лежать однакові
ручки за кількістю учнів у класі, зошити-прописи), музичні
уривки, магнітофон.
Хід уроку
I.Організаційний момент
На партах у дітей лежить лише аркуш паперу формату А4 із завданнями для творчої роботи.
— Ось і пролунав перший дзвоник. Відсьогодні ви — школярі. Ця радісна
звістка облетіла все місто. Але ж у вас є друзі в інших містах чи селах нашої
держави. Чи не так? Як же сповістити їм про цю новину? Так, можна зателефонувати і розповісти про свято Першого дзвоника. А раптом у них не працює телефон? Що ж тоді робити? (Відповіді дітей.)
— Справді, можна завітати до них у гості на вихідні і розповісти про свій
святковий настрій, поділитися враженнями. А ще можна повідомити через Інтернет. А легше за все взяти і написати листа. Так роблять усі дорослі, бо вони
вміють писати. А чи вмієте писати ви? (Ні.) Та нічого страшного в цьому немає,
бо через півроку ви вже самі зможете написати листа бабусі чи своєму найкращому другу і розповісти в ньому про свої успіхи у навчанні, про свої досягнення, перемоги. А я намагатимусь навчати вас писати так, щоб вам було цікаво.
І обіцяю, що через кілька місяців кожен з вас напише свого першого листа.
Кожен урок буде у нас незвичайним, бо на кожному уроці ви будете вчитися
писати нову літеру. А ще ми будемо подорожувати різними країнами, цікавими
містами, навіть планетами. От і сьогодні ми перенесемося до іншої країни, яка
називається Письмоляндією. Давайте заплющимо очі й уявимо, що ми — чарівні
зірочки і зараз полинемо у політ на пошуки цієї невеличкої, але гарної, квітучої,
веселої, цікавої країни. Вона знаходиться недалеко, на відстані вашої фантазії.
Учні заплющують очі. Звучить музика. Учні, сидячи на місцях, імітують рухи польоту
зірки.
II.Основна частина
З’являється Королева країни Письмоляндії. Учитель одягає корону.
К о р о л е в а. Які чарівні зірочки завітали до моєї країни! Я рада знайомству
з вами. У моїй країні живе дуже багато різних мешканців. І всі вони щасливі, бо
вміють гарно писати.
9
А чи хочете ви стати жителями країни Письмоляндії? Для цього вам слід
навчитися читати і писати. Для початку я вам допоможу. Зараз я проведу чарівною паличкою — і кожен з вас стане маленьким чарівником-фантазериком.
Звучить музика. Королева проводить паличкою.
— Ось ви і стали маленькими чарівниками. Але не простими чарівниками,
а чарівниками країни Письмоляндії. А кожен чарівник моєї країни повинен
мати те, що необхідно для письма. А чи знаєте ви, що необхідно мати для уроків
письма? (Учні дають відповіді, учитель їм допомагає.)
— У самому центрі моєї країни є чарівне місце, де можна знайти все, що нам
знадобиться на наших уроках. Але всі ці речі охороняє мудрий Бабак.
Якщо ви впораєтесь із завданнями охоронця,— станете повноцінними чарівниками країни Письмоляндії.
1.Відгадування загадок про навчальне приладдя
— Молодці! Ви відгадали всі загадки мудрого Бабака. І за це він вам подарує
письмове приладдя — предмети, що необхідні на уроках письма.
Давайте зазирнемо у чарівну скриню Бабака. (Учитель дістає ручку.)
2.Ознайомлення з ручкою
— Мабуть, кожний з вас знає цей предмет. Так, це — ручка. Вона нам знадобиться на уроках, а особливо на уроках письма. Це наша чарівна паличка. Бо
ми — чарівники, а у кожного чарівника повинна бути чарівна паличка. (Учитель роздає дітям ручки.)
— Перш ніж почати виконувати наступне завдання, нам необхідно навчитися користуватися цим предметом. А для цього виконаємо декілька нескладних практичних вправ.
3. Правила тримання ручки
1) Візьміть ручку в руку і поставте цю руку на лікоть.
2) Тримайте ручку трьома пальцями (великим, середнім, вказівним) на відстані приблизно 1–1,5 см від кульки.
3) При цьому великий, середній і вказівний пальці зігнуті; без­іменний та
мізинець — напівзігнуті, лежать опорою для кисті, але не притиснуті до
долоні.
4) Тримайте ручку пальцями на спеціальних насічках або гумці. Це необхідно, щоб пальці не посувалися донизу.
5) Верхній кінець ручки повинен дивитися у праве плече (якщо дитина
пише правою рукою).
(Бажано, щоб учитель сам уклав ручку в руку кожному учневі.)
Вправа 1. Згинання й розгинання пальців при «письмі» прямих штрихів
у повітрі.
Вправа 2. Коливання ручкою, утримуючи її вказівним і великим пальцями;
вказівним і середнім та ін.
Вправа 3. Обертання ручки пальцями правої (або лівої, якщо вона є робочою) руки.
Вправа 4. Поставити ручку кулькою на парту, тримаючи за протилежний
кінець, потім «спуститися» пальцями до кульки.
10
Вправа 5. Піднімання й обертання у повітрі ручки так, щоб кулька опинилася вгорі (при цьому пальці будуть біля кульки).
Вправа 6. Не випускаючи з рук, поставити ручку на парту вже протилежним від кульки кінцем і «спускатися» пальцями від кульки вниз (декілька
разів).
Вправа 7. Тримаючи ручку великим та середнім пальцями, піднімати вказівний.
Вправа 8. Колові оберти кистю.
Вправа 9. Покладіть ручку на парту і знову візьміть її.
— А ось і перше випробування від нашого мудрого Бабака.
Нам необхідно зачарувати прямокутники так, щоб вони перетворилися на
ручки. (Домальовування.)
— Молодці! Які гарні ручки у нас вийшли. Висловлюємо велику подяку вашим чарівним паличкам. Без них ми б не змогли впоратися з цим завданням.
4. Презентація зошитів-прописів
— Давайте ще раз зазирнемо у скриню до мудрого Бабака.
Учитель дістає і роздає дітям зошити-прописи.
— Це — зошит.
— Як ви гадаєте, чому цей предмет назвали зошитом? (Відповіді учнів.)
— Зошит — це зшиті аркуші паперу. Зошит — зшитий.
Подивіться ще раз на зошит і скажіть, з чого він складається? (З аркушів
паперу, які зшили разом.)
— Розгляньте свій зошит і скажіть, що зображено на обкладинці?
— Перегорніть декілька сторінок. Що ви бачите?
— Як ви вважаєте, для чого нам потрібен зошит? (Щоб учитися в ньому писати.)
— Запам’ятайте! Зошит — це обличчя учня. Слідкуйте за тим, щоб він завжди був чистим, охайним. А щоб не забруднилася обкладинка, треба його
обов’язково обгорнути.
5.Історія зошита
— Покладіть зощит перед собою. Як він називається?
— Так, це «Прописи». Його назва йде від слова «писати». У цьому зошиті
ми будемо вчитися писати рукописними літерами.
— Роздивіться, будь ласка, сторінки в зошиті.
— Що ви помітили? Як написані букви? (Всі букви написані під нахилом.)
— Щоб так писати, треба покласти зошит під нахилом.
Правила розташування зошита на парті
• Сторінка зошита, на якій працюємо, лежить лівим нижнім кутом проти
середини грудей.
• Похила лінія повинна бути перпендикуляром відносно краю стола.
• Права рука тримається перпендикулярно до верхнього краю зошита.
• Якщо ви малюєте, зошит чи альбом треба покласти рівно.
Положення сторінки зошита на парті
— Потренуйтеся покласти зошит для письма, для малювання.
11
6. Фізкультхвилинка
7.Ознайомлення з правилами сидіння за партою
— Сидіть рівно, не торкаючись грудьми столу, відстань від грудей до парти
має дорівнювати товщині долоні. Спробуйте перевірити цю відстань. Молодці!
Плечі тримайте на однаковій висоті. Ставте ноги на підлогу. Ліву ногу можна
трохи висунути вперед.
8.Вправи з орієнтування на сторінці
— А ось і наступне завдання.
Нам слід перетворити ці фігури так, щоб кожна з них стала «портфелем» та
«зошитом».
— Що треба намалювати, щоб прямокутник став «зошитом»? (Прямі лінії)
— Давайте і ми проведемо рівні лінії, як у справжньому зошиті, на однаковій
відстані одна від одної.
— Молодці! Ось які чудові портфелі і зошити ми намалювали.
III. Заключна частина
Підсумок уроку
— Ось і добігла кінця наша перша подорож до чарівної країни Письмоляндії. Давайте заплющимо очі й перенесемося назад до класу.
— Вам сподобалось мандрувати? Що було цікавого? Що було нового? З чим
ви познайомилися на уроці? Чого навчились?
А зараз в альбомі кольоровими олівцями намалюйте те, що найбільше вам
подобається. Не забувайте, як слід тримати ручку чи олівець, як правильно сидіти за партою під час роботи.
І ще запам’ятайте одне просте правило: зошит після уроку необхідно
обов’язково покласти до папки, а ручки і олівці — до пе­нала.
— Дякую вам за роботу на уроці!
12
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 4
Тема. Види ліній. Правила користування зошитом, ручкою,
олівцем. Правила сидіння за партою. Обведення по контуру
Мета: ознайомити учнів із видами ліній, вчити орієнтуватися
на сторінці зошита; продовжувати навчати дітей правильно
сидіти під час письма, тримати ручку; закріпити знання
правил розташування зошита на парті під час письма та
малювання; повторити назви пальчиків; розвивати дрібну
моторику; вчити працювати спільно, формувати позитивне
ставлення до навчання; виховувати бережливе ставлення до
письмового приладдя; любов до школи.
Обладнання: плакат «Сиди правильно під час письма»; пензлик, ватман, фарба; малюнки, на яких зображено предмети
пунктирними, ламаними, кривими, прямими лініями, аркуш паперу для письмових вправ; олівець, кольорові олівці,
письмове приладдя: кулькова ручка, зошит «Прописи».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
Повторення правил посадки під час письма
— Як правильно тримати спину під час письма?
— Де стоять ноги?
— Де мають лежать лікті?
— Як перевірити відстань між партою та грудьми?
— Якою повинна бути відстань від зошита до очей? Як це перевірити?
— Покажіть, як правильно тримати ручку.
— Перевірте одне одного.
III. Повторення вивченого на попередньому уроці
1. Положення зошита на парті під час письма
— Давайте згадаємо, як правильно покласти зошит.
Правила розташування зошита на парті (див. урок 2)
2. Правила тримання ручки під час письма
— Давайте згадаємо, як називаються наші пальчики. (Учні промовляють
назви пальців.)
— Візьміть ручку в ту руку, якою ви будете писати.
— Скількома пальцями ви тримаєте ручку?
— Як вони називаються?
— Що роблять під час письма інші пальчики?
Вказівний на правій
Вів всіх пальчиків в похід,
Середній братик ніс рюкзак,
Безіменний йшов просто так,
А мізинчик став всім грати,
Запросив всіх танцювати.
Раз-два-три-чотири-п’ять —
Гей, виходьте танцювать.
— А тепер продемонструйте, будь ласка, як правильно тримати ручку
в руці. Перевірте себе, свого сусіда по парті.
Положення ручки в руці під час письма
1) Ручка лежить на першій фаланзі середнього пальця і тримається двома пальцями: великим і вказівним, на відстані приблизно 1–1,5 см від
кульки.
13
2) Якщо підняти вказівний палець, то ручка лежить на середньому пальці
і тримається великим.
3) Ручка проходить біля згину третього суглоба вказівного пальця, кінець
направлений на праве плече.
4) Вказівний і середній палець зігнуті, безіменний і мізинець — напівзігнуті, лежать на папері і служать опорою для кисті.
5) Кисть руки рухається в напрямі рядка зліва направо, а в міру його
заповнення повільно і плавно має посуватися праворуч разом з передпліччям.
Вправи з ручкою (див. урок 2)
Правила сидіння за партою під час роботи
1) Сиди рівно, не торкаючись грудьми столу, відстань від грудей до парти
має дорівнювати ширині долоні.
2) Не нахиляй низько голову. Відстань від очей до зошита перевір так: постав лікоть правої руки на парту, кінцем середнього пальця доторкнись
до вуха.
3) Плечі тримай на однаковій висоті.
4) Став ноги на підлогу. Ліву ногу можна трохи висунути вперед. Лікті обох
рук тримай на парті.
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Ми вже знаємо, як правильно сидіти за партою, як тримати ручку, класти зошит. А сьогодні на уроці ми навчимося користуватися цим зошитом, орієнтуватися на його сторінках.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Орієнтування на сторінці зошита
— Розгорніть зошит на с. 6. Підведіть праву руку. Покладіть її на зображення хлопчика. Це права частина сторінки.
— Що зображено на правій частині сторінки угорі (портфель), унизу (книга), посередині (літак, пенал)?
— Роздивіться малюнки на с. 7.
14
— У якій частині сторінки зображено дівчинку (зліва), фарби (справа посередині), зошит (справа угорі), м’яч (справа унизу)?
— Де зображено ляльку? (Справа посередині)
2.Ознайомлення з видами ліній
— Лінії можуть бути короткими і довгими, товстими та вузькими, вони можуть утворювати чудернацькі візерунки та чудові орнаменти, зображення тварин, птахів, різних речей та предметів…
Лінії бувають різні.
Учитель демонструє пензликом та фарбою на білому ватмані.
Тож давайте познайомимося з лінією-чарівницею!
1)Якщо пензликом з фарбою провести
широку довгу лінію, то вона
називатиметься смуга
2)Якщо лінія коротка, але широка,
це — мазок. Він теж утворюється
пензликом
3)Якщо взяти олівець чи ручку
і провести тоненьку коротку лінію, це
буде штрих. Його можна утворити
фломастером, крейдою, пером
4)Якщо закрутити лінію, вона
називатиметься завиток
5)Якщо у лінії є початок, а кінця немає,
вона називається промінь
6)Є ще дуже багато різних
чудернацьких ліній: гіперболи,
параболи, ламані, штрих­пунктирні,
синусоїди тощо
Учитель демонструє малюнки, на яких пунктирними, ламаними, кривими лініями зображено предмети.
— Як би ви назвали ці лінії? (Відповіді дітей, оголошення назв ліній учителем.)
— А яку назву буде мати лінія, проведена під лінійку? (Пряма)
Учитель демонструє малюнки прямих горизонтальних, вертикальних, діагональних
ліній.
3. Письмові вправи
— А зараз і ми спробуємо провести різні лінії. (Вправлення за зразком учителя.)
4. Підготовка до роботи в зошиті
— Перед тим, як розпочати працювати на сторінці зошита, необхідно розігріти наші пальчики. (Пальчиковий масаж.)
Масаж пальчиків
1) Попестимо наші ручки від ліктів до кінчиків пальців із внутрішньої та
зовнішньої сторони (3 рази).
2) Вказівним пальчиком лівої руки «загостримо» олівець — вказівний
пальчик правої руки з чотирьох сторін.
15
3) Беремо в руку кожен пальчик по черзі і намагаємося ніби закрутити його,
натискаючи на шкіру з силою.
4) Розминаємо кожну фалангу на всіх пальчиках.
5) Стискаємо долоню в кулак і розминаємо кісточки.
6) Ніби ножицями намагаємося розрізати кожний пальчик, прокручуючи
його назовні.
7) Розминаємо на долоньці горбики біля великого та біля всіх інших пальців.
8) Витягуємо пальчики, поступово спускаючись до їх кінчиків.
9) Намагаємося обережно дотягнути великий палець до руки.
10) Колові оберти долонями. Руки витягнуті перед собою.
5.Робота в зошиті (с. 6)
— Ми готові працювати в зошиті.
Зошити всі розгорнули,
Правильно за парти сіли.
Щоб спини не боліли,
Щоб здорові були діти,
Треба правильно сидіти.
Отже, сядьте всі рівненько
Завдання слухайте гарненько,
Час не гайте ви дарма,
Приготуйтесь до письма.
1) Наведення по пунктирах ліній.
2) Розфарбовування предметів, які Миколка та Наталка візьмуть до школи.
Фізкультхвилинка
Хмара сонечко закрила,
Слізки срібнії зронила.
Ми ті слізки позбираєм,
У травичці пошукаєм.
Пострибаєм, як зайчата.
Політаєм, як пташата.
Потанцюємо ще трішки,
Щоб спочили руки й ніжки.
Всі веселі? От чудово!
А тепер до праці знову.
6. Продовження роботи в зошиті (с. 7)
— Як кладемо зошит під час розфарбовування малюнків?
VI. Підсумок уроку
—Чого ви навчилися сьогодні на уроці?
— Що вам найбільше запам’яталося?
— Що дізнались нового?
16
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 6
Тема. Сітка зошита, робочий рядок. Письмо горизонтальних
прямих довгих та коротких ліній
Мета: продовжувати ознайомлення учнів із різними видами
ліній; вчити орієнтуватися на сторінці зошита, добирати
слова до поданих схем; закріплювати вміння учнів правильно розміщувати на парті зошит під час письма та малювання, рівно сидіти під час письма, правильно тримати ручку,
олівець; розвивати дрібну моторику; дати поняття: «робочий
рядок», «верхня, нижня робочі лінії»; вчити працювати
самостійно, формувати позитивне ставлення до навчання;
виховувати бережливе ставлення до письмового приладдя;
любов до школи.
Обладнання: аркуш із зображенням малюнків різними видами ліній (на кожного учня); зошит з письма в косу лінію; два
малюнки: зображення букв на площині сторінки та у робочому
рядку; плакат «Правильно сиди під час письма»; кольорові
олівці; музичний фрагмент до фізкультхвилинки.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Повторення правил про правильну посадку (за плакатом «Правильно сиди
під час письма»)
2. Повторення вимог до розміщення зошита на парті, положення ручки в руках
під час письма
3.Робота за матеріалом уроку читання
— Про що ми говорили на уроці читання?
— Згадайте назви казок, про які йшла мова.
— Які назви казок складаються з одного, з двох, трьох слів?
— У назвах яких казок присутнє число?
— Згадайте назву казки, яка б відповідала поданій схемі:
.
4. Повторення видів ліній
— Розгорніть зошит на с. 8. Давайте допоможемо пташеняті долетіти до
гнізда, а конику потрапити на квітку. (Обведення по пунктиру.)
5.Розглядування малюнків
— А тепер розгляньте малюнки, що лежать у вас на парті. Якими лініями
вони зображені?
Рис. 1
Рис. 2
17
Рис. 3
Рис. 4
6.Розфарбовування зображень
— Обведіть по лініях та розфарбуйте зображення.
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Зверніть, будь ласка, увагу на ті малюнки, що залишилися незафарбованими. Якими лініями вони накреслені? (Прямими)
— Прямі лінії можуть бути горизонтальними, вертикальними, похилими.
Сьогодні на уроці ми ознайомимося з горизонтальними короткими та довгими прямими лініями.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Ознайомлення з сіткою робочого зошита
— У зошиті наші лінії живуть у певному місці. Давайте уважно роздивимося сторінку нашого зошита.
верхня міжрядкова лінія
верхня робоча лінія
робочий рядок
нижня робоча лінія
нижня міжрядкова лінія
Сітка робочого зошита
2.Ознайомлення з робочим рядком
— Я маю два малюнки: на першому — букви різного розміру, написані по
всій площині зошита; на другому — всі букви однакового розміру, написані
у робочому рядку.
— На якому малюнку вам легше прочитати запис? (На другому)
М
у
ж
р
щ
а
в
і
н
ф
д
ю
ю ш і и н к
о
— Як ви вважаєте, чому? (Букви всі одного розміру і написані в одному
рядку.)
— З яких же ліній утворився рядок? (Верхньої і нижньої робочої лінії)
—Чому вони називаються «робочі»? (Ми будемо працювати саме на них.)
— Наш рядок теж називається «робочим рядком». Здогадалися чому?
— Давайте ще раз покажемо верхню та нижню робочі лінії, робочий рядок.
Практичне завдання. Робота в сітці зошита
Виконання вправ для розвитку окоміру та вільної орієнтації учнів у зошиті
(в косу лінію).
1) Постав крапки за зразком на нижній робочій лінії (рис. 5а).
18
2) Постав крапки за зразком на верхній робочій лінії (рис. 5б).
3) Постав крапки за зразком. Зверни увагу: вони знаходяться на середині
робочого рядочка (рис. 5в).
4) Постав крапки за зразком. Зверни увагу: вони знаходяться близько до
середини робочого рядка (рис. 5г).
а
б
в
г
Рис. 5
— А зараз ми будемо вчитися писати на верхніх та нижніх робочих лініях,
утворюючи короткі та довгі горизонтальні лінії.
Горизонтальними називаються лінії, що проводяться зліва направо (вчитель демонструє на дошці).
3. Підготовка до роботи в зошиті
— Щоб красиво і правильно написати в зошиті, нам потрібно згадати вимоги до посадки під час письма, правила тримання ручки та розміщення зошита.
Зошит свій я розгортаю,
Навкосець його кладу.
Ручку правильно тримаю,—
Все у мене до ладу.
Сяду прямо, не зігнуся,
До роботи я беруся.
4.Вправи з ручкою
5. Письмо горизонтальних ліній у повітрі на рахунок раз
6.Робота у прописах на с. 6 (чотири рядки)
1) Аналіз завдання першого рядка.
— Що ви бачите у першому рядку? (Горизонтальні лінії)
— Зверніть увагу на те, що це короткі горизонтальні лінії.
— Згадайте, де можна побачити такі лінії у житті? (Дорожня розмітка)
— Утворіть свою дорожню розмітку на першому рядку вашого зошита.
2) Самостійна робота на другому рядку зошита.
3) Аналіз завдання третього рядка.
4) Самостійна робота на четвертому рядку.
Фізкультхвилинка
Під берези, під дубки
Заховалися грибки.
Поливали їх дощі,
Щоб смачні були борщі.
У червоних шапочках
Мухомори в крапочках.
Хай вони собі стоять,
Ми не будем їх чіпать,
Краще будем танцювать.
Звучить музика, учні виконують довільні рухи.
19
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1.Виконання завдання на останньому рядку зошита
— Зверніть увагу на останній рядок. Які лінії зображено? (Горизонтальні,
короткі та довгі)
— У якій послідовності вони зображені? (Вони чергуються.)
— Виконайте завдання останнього рідка самостійно
2.Розфарбовування
— Дістаньте малюнок, на якому різними видами ліній зображено предмети.
Розфарбуйте ті малюнки, предмети на яких зображені кривими лініями.
3.Вправа на безвідривне письмо (с. 8)
— Жуку необхідно перелетіти через річку. Намалюйте, як летів жучок. Намагайтеся провести лінію, не відриваючи олівця від сторінки.
VI. Підсумок уроку
— З якими лініями ви сьогодні ознайомилися?
— З якими ще лініями ви зустрічалися сьогодні на уроці?
— Що вам найбільш запам’яталося?
— Що сподобалося?
— Які завдання вам здалися важкими?
20
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 8
Тема. Робочий рядок, його складові частини. Письмо коротких та довгих похилих ліній. Розвиток зв’язного мовлення.
Мовленнєві форми привітання і прощання
Мета: ознайомити учнів з міжрядковою лінією; вчити писати
похилу коротку, похилу довгу лінію, знаходити міжрядкову
лінію у сітці робочого зошита; закріплювати вміння користуватися зошитом, ручкою, правильно сидіти під час письма;
орієнтуватися на сторінці зошита, знаходити робочий рядок
і працювати на ньому; повторити правила етикету; розвивати
уяву, спостережливість, кмітливість, інтерес до навчання,
дрібну моторику руки, музичний слух; збагачувати словниковий запас учнів; формувати вміння аналізувати навчальний
матеріал, працювати за зразком спільно та самостійно; учити
дітей бути спостережливими, уважними, виробляти звичку
планувати власні дії; формувати позитивне ставлення до
навчання; виховувати шанобливе ставлення до оточуючих,
культуру, бережливе ставлення до письмового приладдя,
любов до школи.
Обладнання: прописи, зошит з письма в косу лінію із завданнями; музичний запис дитячої пісні «Усмішка» (муз.
В. Шаїнського, сл. М. Пляцковського); плакат «Сиди правильно під час письма»; малюнок або м’яка іграшка Павучок.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда
— Про що ми говорили на уроці читання? (Відповіді дітей.)
2.Відгадування загадок про навчальне приладдя
3.Відповіді учнів на запитання вчителя (метод «Мікрофон»)
— Як слід поводитись у школі?
— Як необхідно поводитись на уроках, на перерві?
— Як вчинити, якщо тобі необхідно терміново щось запитати у вчителя?
III.Розвиток зв’язного мовлення. Мовленнєві форми привітання
і прощання
— Ми повинні бути ввічливими. А що це означає? (Відповіді учнів.) Так, це
означає, що ми повинні вміти поводитись так, щоб будь-кому дивитися на нас
було приємно, гратися з нами — весело, дружити — цікаво.
Слово ввічливий утворено від стародавнього слова вежа, що означає особливості поводження з іншими людьми.
Ми повинні вміти поводитись культурно. Ось давайте зараз подумаємо, що
ми повинні зробити на самому початку, коли зустрічаємося одне з одним? (Привітатися)
— Змалечку батьки вчили вас вітатися одне з одним, зі знайомими, зі старшими. І не тільки вчили, а і самі віталися зі своїми знайомими. А чи помічали
ви, що батьки вітаються з різними людьми по-різному?
З друзями вітаються одними словами, зі старшими — іншими. А ви вмієте
вітатися? Давайте зараз разом згадаємо слова, якими можна привітати одне одного.
• Вітаємо!
• Доброго вечора!
• Привіт!
• Доброго ранку!
• Здрастуйте!
• З приїздом!
• Добридень!
• Я радий тебе бачити!
21
Гра «Додай словечко»
— А зараз давайте перевіримо, чи знаєте ви ввічливі слова.
Розтопить серце всякого
Сердечне слово… (дякую).
Якщо ти їсти вже не в силах,
То скажеш мамі що?.. (Спасибі).
Зазеленіє старий пень,
Коли почує: … (добрий день).
Коли згоряє сонце у росі
Й зоря лягає лагідно на плечі,
Серед знайомих, рідних голосів
Ми чуємо привітне: … (добрий вечір).
Коли тебе впіймають раптом за підказку,
То вчителя розчулить: … (вибачте, будь ласка).
Щоб знову зустрітись в годину призначену,
Кажу я всім щиро завжди: … (до побачення).
IV.Музична пауза
Звучить пісня «Усмішка». Учні виконують довільні рухи.
V. Повторення вивченого на попередніх уроках
1. Повторення правил посадки за партою під час письма.
2. Повторення правил розташування зошита на парті під час письма, під
час малювання.
3. Повторення вимог до положення ручки у руці під час письма.
4. Що ми називаємо робочим рядком?
5. Згадайте назви ліній на сторінці зошита.
6. Згадайте, що ми навчилися писати на минулому уроці письма? (Горизонтальні короткі та довгі лінії)
7. А які ще види ліній ви запам’ятали?
VI. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати навчатися писати прямі лінії,
наводити по пунктирних лініях, розфарбовувати малюнки.
VII. Вивчення нового матеріалу
1.Вправи з ручкою
2.Робота з сіткою зошита
— Які зошити ви знаєте? У яких зошитах ми працюємо на уроках письма,
математики, малювання?
—Чим сторінка альбому відрізняється від сторінки зошита з математики,
з письма?
— Я буду показувати лінії сітки зошита, а ви їх хором називайте.
— Для чого служить робочий рядок? (Щоб писати букви рівно, однакової
висоти.) Полічіть, скільки робочих рядків на сторінці вашого зошита, скільки
верхніх робочих ліній?
— Подумайте, скільки може бути нижніх робочих ліній? Чому?
— Знайдіть другий, шостий, сьомий робочі рядки, поставте крапку на полях посередині цих робочих рядків.
3.Ознайомлення з міжрядковою лінією
— Зверніть, будь ласка, увагу на лінію, що знаходиться між нижньою робочою та наступною верхньою робочою лініями. Ця лінія називається міжрядковою.
Як ви гадаєте чому?
4.Виконання вправ для розвитку окоміру та вільного орієнтування учнів
у зошиті
1) Поставте крапки за зразком. Зверніть увагу: вони знаходяться на міжрядковій лінії (рис. 1а).
22
2) Поставте крапки за зразком. Зверніть увагу: вони знаходяться на середині відстані від верхньої робочої лінії до верхньої між­рядкової (рис. 1б).
3) Поставте крапки за зразком. Зверніть увагу: вони знаходяться нижче
верхньої міжрядкової лінії (рис. 1в).
а
в
б
Рис. 1
5.Робота у прописах (с. 9)
1) Перевірка в парах правильного положення зошита під час письма, правильного тримання ручки в руці.
2) Робота у «Прописах» (с. 9).
— Допоможіть жабці дострибати до своєї домівки, а бджілці віднести нектар до вулика. Намагайтеся працювати, не відриваючи олівця від сторінки.
6.Ознайомлення з вертикальними лініями
— Вертикальні лінії — лінії, що проводяться згори донизу.
— Назвіть предмети, що нагадують вам вертикальні лінії.
— Проведіть вертикальні лінії в повітрі.
— Покладіть олівець на парту горизонтально, а ручку — вертикально.
7.Ознайомлення з похилими прямими лініями
— Похилі лінії проводяться так само, як і вертикальні, зверху донизу, але
під невеликим нахилом.
Проведіть похилі лінії у повітрі.
8. Продовження роботи у прописах
1) Аналіз завдання першого рядка.
— Що ви бачите у першому рядку? (Прямі лінії)
— Зверніть увагу на те, що це короткі прямі лінії.
— Проведіть пряму лінію по пунктирах.
— Працюємо на рахунок раз.
2) Самостійна робота на другому рядку зошита.
3) Аналіз завдання третього рядка.
— Зверніть увагу, що на третьому рядку похила коротка лінія чергується
з горизонтальною короткою лінією, яка пишеться на нижній робочій лінії.
— Виконайте завдання третього рядка.
Фізкультхвилинка
одить в лісі лось сохатий,
Х
Величезний і горбатий.
Має він міцні копита,
Щоб себе оборонити.
Добрі наміри у лося:
Ми його не боїмося.
Л. Кондрацька
23
4) Аналіз завдання четвертого рядка.
— Які лінії зображено на четвертому рядку? (Довгі похилі)
— Працюємо на рахунок раз.
— Закінчіть рядок самостійно.
5) Самостійне виконання завдання на п’ятому рядку.
VIII.Узагальнення вивченого матеріалу
1.Розвиток зв’язного мовлення. Закріплення знання учнями мовленнєвих
форм привітання і прощання
— До нас у гості завітав Павучок. Давайте привітаємо його. Згадайте, якими словами можна це зробити.
• Вітаємо!
• Доброго ранку!
• Привіт!
• З приїздом!
• Добридень!
• Ми раді тебе бачити!
• Доброго вечора!
2.Творче завдання
Павучок приготував для вас цікаве завдання. Спробуйте сплести павутинку,
але так, щоб ниточка не розірвалася, тобто, не відриваючи олівця від зошита.
— Павучок дуже вдячний вам за допомогу. Як ви вважаєте, які б слова він сказав вам у цю мить?
• Дякую!
• Спасибі!
• Я дуже радий!
• Висловлюю вам свою велику подяку!
• Ви мені дуже допомогли!
— Дуже ввічливий Павучок! Нам приємно з ним спілкуватися, але час уроку добігає кінця. Давайте попрощаємося з нашим гостем. Які слова можна використати в цьому випадку?
• До побачення!
• До зустрічі!
• Бувай!
• Щасливо!
• Прощавай!
• На жаль, нам пора прощатися!
• Сподіваюся на нову зустріч!
• На все добре!
• Усього найкращого!
• Бувайте здорові!
— Складіть речення зі словами прощання, звертаючись до Павучка.
IX. Підсумок уроку
— З якими лініями ви ознайомилися сьогодні на уроці?
— Яка лінія у сітці зошита знаходиться між робочими ряд­ками?
— Полічіть кількість міжрядкових ліній на сторінці зошита.
— Яке завдання було найцікавішим?
— Яке завдання здалося вам найскладнішим?
— Подивіться ще раз на вашу роботу в «Прописах». Намалюйте квіточку навпроти того рядка, який, на вашу думку, є найкращим.
24
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 10
Тема. Робочий рядок, його складові частини. Письмо похилих
ліній
Мета: вчити першокласників писати різні види ліній,
орієнтуватися на сторінці зошита, виконувати вказівки
під час письма; закріплювати знання учнів правильно
розміщувати на парті зошит під час письма та малювання,
рівно сидіти під час письма, правильно тримати ручку,
олівець; вчити працювати самостійно, у парах; розвивати увагу, уяву, мовлення, дрібну моторику; формувати позитивне
ставлення до навчання; виховувати бережливе ставлення до
письмового приладдя, любов до школи.
Обладнання: плакат «Сиди правильно під час письма», картинки, на яких зображено предмети, що відповідають на
питання хто?, що?
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1.Вступне слово вчителя
— На минулому уроці письма ми вчилися бути ввічливими. Давайте ще раз
повторимо, що необхідно пам’ятати, щоб тебе вважали культурною людиною.
(Відповіді учнів.)
— Я вітаю вас з тим, що розпочався урок письма.
2. Повторення правил правильної посадки під час письма (за плакатом «Сиди
правильно під час письма»)
3. Повторення правил положення зошита на парті під час письма, малювання
4. Повторення правила тримання ручки
Учитель просить дітей на рахунок раз рівно сісти, на рахунок два правильно розмістити
зошит на парті, на рахунок три — правильно взяти ручку в руку. (Таку практику можна
використовувати на кожному уроці.)
5.Вправи з ручкою
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми продовжуватимемо вчитися писати похилі, а також ламані
лінії.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Гра «Який у мене настрій?»
За мімікою вчителя учні намагаються вгадати, який настрій передає обличчя. Можна запропонувати учням пограти в парах.
2.Робота з цікавим завданням у «Прописах» (с. 10)
— Роздивіться обличчя казкових героїв.
— Як ви вважаєте, який настрій вони передають? Яке з них усміхнене,
яке — зле, а яке — сумне? Чому ви так вирішили?
— Домалюйте обличчя по пунктирній лінії.
3.Робота у «Прописах» (с. 10)
1) Повторення назв ліній сітки зошита.
Учитель показує на дошці лінії сітки зошита, учні називають їх.
2) Аналіз завдання першого рядка.
— Що ви бачите на першому рядку? (Прямі довгі лінії)
— Зверніть увагу, що за довжиною ці лінії однакові, але починаються в різних місцях.
— Звідкіля починається перша лінія? (З верхньої міжрядкової лінії)
25
— Де вона закінчується? (На нижній лінії робочого рядка)
— Де починається друга довга пряма лінія? (На верхній лінії робочого рядка)
— Де вона закінчується? (На нижній міжрядковій)
— Пишемо на рахунок раз.
3) Аналіз завдання другого рядка.
— Зверніть увагу на другий рядок.
— Які лінії ви там бачите? (Короткі та довгі похилі лінії)
— Пишемо на рахунок раз.
Фізкультхвилинка
4) Аналіз завдання третього рядка.
— Роздивіться, будь ласка, що написано на третьому рядку вашого зошита?
(Ламану лінію)
— Зі скількох елементів складається ця лінія? (З двох)
— Дайте характеристику кожному елементу. (1 — пряма коротка лінія,
2 — пряма коротка похила лінія)
— Працюємо під рахунок раз, два.
5) Аналіз завдання четвертого рядка.
— Порівняйте ламану лінію, що написана на третьому рядку, з тим, що ми
бачимо на четвертому рядку. (Перший елемент — дов­га пряма лінія, другий —
однаковий)
— Працюємо під рахунок раз, два.
Пальчикова гімнастика
6) Самостійна робота учнів на останньому рядку.
V.Робота за матеріалами уроку читання
Вправи на закріплення вміння ставити питання до слів —
назв предметів
1.Відгадування загадок
• Ось вона яка —
Розбійниця морська!
Всіх би проковтнула
Зажерлива (хто?)… (акула).
• Не стулить і на мить очей,
Вночі полює на мишей,
Зате удень відпочива.
Ні, це не кішка, а… (хто?) (сова).
• Жовтошкірий, запашний,
Тане в ротику він,
Для дітей улюблений,
Що це?.. (Апельсин).
• По траві повзла змія,
Налякався добре я!
Від гадюки біг чимдуж,
А то виявився… (хто?) (вуж).
2. Постановка запитання до слів — назв предметів
Учитель показує картинки із зображеннями предметів, а учні ставлять запитання до
слів — назв.
3.Гра «Слово заблукало»
• Школа, дзвінок, парта, учень, книжковий, зошит, олівець.
• Осінь, листя, тихо, вітер, дощ, листопад, вересень, жовтень.
• Мама, тато, сестра, брат, бабуся, дідусь, люблю, родина.
VI. Підсумок уроку
— Який настрій у вас на кінець нашого уроку?
— А який настрій сьогодні на вулиці?
— Обведіть малюнок за пунктиром на с. 10. Розфарбуйте той, що відповідає
сьогоднішній погоді.
—Чого навчилися на уроці?
— Що викликало труднощі?
26
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 12
Тема. Урок-фантазія «У гості до Осені». Письмо прямих паличок із заокругленням знизу
Мета: продовжувати ознайомлювати учнів з елементами рукописних літер; навчати писати елементи «коротка пряма,
заокруглена внизу праворуч та довга пряма, заокруглена внизу праворуч»; закріплювати вміння та навички орієнтуватися
на сторінці зошита, правила правильної посадки під час
письма, положення зошита та тримання ручки; розвивати
вміння учнів розташовувати елементи в рядку на однаковій
відстані, навички складового аналізу слів, уважність; почуття
прекрасного; виховувати інтерес до уроків письма, охайність
під час роботи, старанність, працьовитість.
Обладнання: плакат «Сиди правильно під час письма»;
роздавальні картки з написаними рукописними літерами,
з’єднаннями різних літер; фото осіннього пейзажу, лірична
музика, магнітофон; кошики, малюнки овочів та фруктів
для роботи в групах; осінній букет для прикрашання класу;
малюнки із нижнім з’єднанням літер; план-мапа; музичний
супровід: аудіозапис п’єси «Жовтень» з циклу П. І. Чайковського «Пори року», музика для подорожі; костюм Осені;
яблука, груші у великому кошику; кольорові олівці.
Хід уроку
I.Організаційний момент. Вступне слово вчителя
Огляда суворо скоса
Степ, ліс, села і міста.
Розпустила жовті коси,
А їх буря запліта.
— Діти, яка пора року описана в загадці?
Демонстрація осіннього пейзажу.
— А ви хотіли б помандрувати в гості до красуні Осені?
II. Актуалізація опорних знань учнів
— Перед тим, як вирушити в путь, треба добре приготуватися.
1. Повторення правил правильної посадки під час письма (за плакатом
«Сиди правильно під час письма»)
2. Повторення правил розташування зошита на парті під час письма,
малювання
3. Повторення правила тримання ручки
Учитель просить дітей на рахунок раз рівно сісти, на рахунок два — правильно розмістити
зошит на парті, на рахунок три — правильно взяти ручку в руку. (Таку практику можна
використовувати на кожному уроці.)
III. Повідомлення теми та завдань уроку
— Молодці! Тепер ми готові вирушати в дорогу. Під час подорожі ми зустрінемося з різними випробуваннями, повинні будемо їх подолати, навчимося писати нові елементи, повторимо складову будову слів. Наш друг Лісовичокборовичок залишив нам план-мапу, за якою ми знайдемо правильний шлях.
Готові? В путь!
Звучить музика.
IV. Підготовка до вивчення нового матеріалу
— Ось і перша наша зупинка.
Осінь — вправна майстриня, вона вміє підбирати потрібний колір для кожного дерева, збирати гарний урожай фруктів та овочів.
27
А для нас Осінь приготувала цікаві завдання.
1.Робота в групах. Гра «Збери врожай»
1-ша група знаходить слова, що складаються з двох складів; 2-га група — з трьох.
(Малюнки: морква, диня, кавун, горох, квасоля, огірок, буряк, цибуля, помідор, сонях, слива, вишня, яблуко, груша, персик, виноград тощо.)
— Молодці, впоралися із першим завданням. Рухаємося далі!
Звучить музика.
2.Друга зупинка «Казкова галявинка». Робота на с. 11 «Прописів»
— Дмухнув легенький вітерець і зірвав перші листочки. Полетіли вони
й опинилися на с. 11 нашого зошита. Подивіться уважно і скажіть, з яких дерев
злетіли ці листочки. (Дуб, липа, вишня) Давайте допоможемо їм стати посправжньому осінніми.
1) Обведення по пунктиру.
2) Розфарбовування листочків (с. 11).
— Опадає листя, відлітають птахи у вирій, стає холодніше. І в Осені, звичайно, псується настрій.
V. Вивчення нового матеріалу
— Як ви вважаєте, чому осінь називають вередливою плаксою?
—Чому про осіннє небо кажуть, що воно насупилось?
— Який настрій в осіннього дощу?
—Чи відрізняється осінній дощ від весняного?
1. Зупинка третя — «Дощова»
— Коли йде дощик, нам потрібні парасольки. Погляньте на ці парасольки,
а потім відкрийте конверти із завданнями. Порівняйте рукописні букви з малюнком парасольки.
Що ви помітили? (Ручка парасольки схожа на елементи літер а, й, л, м, п,
т, ц, ч, ш, щ, я.)
— А також — на елементи рядкових літер а, и, і, ї, й, л, м, н, ц, ч, ш, щ, я.
— Щоб завітати до осені в гості, ми повинні навчитися писати елементи літер, які схожі на парасольку. А називаються вони «коротка пряма, заокруглена внизу праворуч, та довга пряма, заокруглена внизу праворуч».
2.Вправи з ручкою
28
3.Робота у прописах (с. 11)
1) Повторення назв ліній сітки зошита.
2) Аналіз завдання першого рядка.
— Хто запам’ятав назву елемента, який ми бачимо на першому рядку? («Коротка пряма, заокруглена внизу праворуч, та довга пряма, заокруглена внизу
праворуч»)
— Пишемо на рахунок раз-і.
3) Самостійна робота на другому рядку.
Фізкультхвилинка. Зупинка четверта «Відпочинь-но»
Звучить аудіозапис п’єси «Жовтень» П. І. Чайковського з циклу «Пори року».
В ясний жовтневий день
Злітають листки з старенької верби.
З собою частку забирають
Її осінньої журби.
А ряска в заводі тихенько
Плете зелені килимки.
На них гойдаються легенько
Вербові човники-листки.
4) Демонстрування малюнків, на яких зображено нижнє з’єднання букв
(ам, ял, мм, лл, тя, шл).
— Продовжуємо нашу подорож. Під сосною в лісі я знайшла ці малюнки.
Спробуйте порівняти їх з тим, що ми бачимо на третьому рядочку в «Прописах».
5) Аналіз завдання третього рядка.
— Такий елемент зустрічається, коли букви стають поруч. Вони нібито тримаються за ручки. Давайте зробимо їх друзями.
— Перший елемент з’єднання ми вже вміємо писати. Другий елемент — це
коротка пряма лінія, що починається із заокруглення.
Алгоритм написання нижнього з’єднання (Третій рядок, с. 11)
1. Починаємо писати коротку пряму, заокруглену внизу
праворуч, лінію від верхньої рядкової
2. Ведемо вниз на себе до нижньої лінії робочого рядка
3. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч
4. Доводимо вище нижньої рядкової лінії
5. Ведемо вниз, заокруглюючи вправо і торкаючись нижньої
рядкової лінії
6.Продовжуємо коротку пряму лінію вгору до верхньої лінії
робочого рядка
— Пишемо на рахунок раз-і, і-два.
Пальчикова гімнастика
Із силою по черзі учні стискають пальці обох рук в кулак.
П’ять гарненьких діточок
Заховались в кулачок.
Потім інші діточки
Поховались в кулачки.
Так вони по черзі грались,
Поки в жменьки поховались.
6) Аналіз завдання четвертого рядка.
— Як багато випробувань зустрічається в нас на шляху! Ось і наступне.
Зверніть увагу на четвертий рядок. Цей елемент називається «довга пряма, заокруглена внизу праворуч».
Зараз ми будемо вчитися її писати.
29
Алгоритм написання елемента «довга пряма, заокруглена внизу праворуч»
(Четвертий рядок, с. 11)
1. Починаємо писати довгу пряму лінію від верхньої
міжрядкової лінії
2. Ведемо вниз на себе до нижньої робочої лінії
3. Торкнувшись нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вправо
4. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка
— Пишемо на рахунок раз-і.
7) Аналіз завдання останнього рядка.
Алгоритм написання (п’ятий рядок, с. 11)
1. Починаємо писати довгу пряму лінію від верхньої
міжрядкової лінії
2. Ведемо вниз на себе до нижньої робочої лінії
3. Торкнувшись нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вправо
4. Ведемо до верхньої лінії робочого рядка
5. Повертаючись по написаному, ведемо коротку пряму лінію
вниз на себе, біля нижньої рядкової заокруглюємо її праворуч
6.Закінчуємо писати близько середини рядка
— Працюємо під рахунок раз-і, два-і.
VI. Заключна частина
Звучить музика, з’являється Осінь.
Добрий день, в добрий час!
Рада, діти, бачить вас!
— Я рада вітати вас у себе в гостях. Ви впоралися з усіма випробуваннями,
подолали всі труднощі, виконали всі завдання. На пам’ять про нашу зустріч
я хочу вам подарувати чудові серветки. Але, на жаль, вони чорно-білі. Давайте
разом зробимо їх чарівними. Для цього їх треба розфарбувати.
Розфарбовування квадратиків на с. 11.
— Хай цей подарунок нагадує вам про нашу зустріч. Я бачу, що ви допомогли мені зібрати врожай, розфарбувати дерева, змайструвати ніжки для парасольок.
А зараз я хочу пригостити вас своїми ласощами. (Осінь роздає дітям яблука,
груші.)
Тепер спокійна я! Свої турботи
Лишу на потім, на наступний рік.
Уже скінчилася моя робота
І дням моїм також скінчився вік.
І я прощаюсь з вами усіма.
Скоро у гості прийде зима.
У ч и т е л ь. Діти, давайте побажаємо Осені гарного відпочинку і попрощаємося з нею.
30
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 14
Тема. Письмо малих дугоподібних ліній
Мета: вчити писати дугоподібні лінії, графічний диктант;
закріплювати вміння та навички орієнтуватися на сторінці
зошита, правила правильної посадки під час письма, розташування зошита та тримання ручки; розвивати вміння учнів
аналізувати елементи літер, увагу, уяву, мовлення, дрібну
моторику; формувати позитивне ставлення до навчання;
виховувати бережливе ставлення до письмового приладдя;
любов до школи.
Обладнання: плакат «Сиди рівно під час письма»; аудіозапис
класичної музики для пальчикової гімнастики; магнітофон;
ілюстрація для письмової підготовчої вправи.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Закріплення правил письма
Посадка за партою; розташування зошита; тримання ручки.
2. Повторення назв ліній сітки робочого зошита
Завдання 1. Учитель показує лінії, учні їх називають.
Завдання 2. З’ясування кількості робочих рядків на сторінці «Прописів».
Завдання 3. З’ясування кількості міжрядкових ліній на сторінці «Прописів».
III. Повторення вивченого на попередніх уроках
— Які елементи ви вже навчилися писати?
— Розгляньте рукописні літери та знайдіть у них елементи, які ви вивчили.
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці продовжимо навчатися писати елементи рукописних
літер. Нам слід докласти багатьох зусиль, щоб навчитися писати правильно та
красиво, бо ці елементи зустрічаються у багатьох буквах.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Вправи з ручкою
2. Підготовка до безвідривного письма
1) Робота з цікавим завданням (с. 12).
— Допоможіть мишенятам дістатися додому. Проведіть лінії посередині
стежок, не відриваючи олівця від паперу і не торкаючись країв стежок.
2) Письмова підготовча вправа.
Рух кисті руки згори донизу, знизу вгору.
Вниз, вгору, вгору, вниз
Гойдалка гойдається.
То злітає, то знов
Додолу опускається.
3.Робота у прописах (с. 12)
1) Аналіз завдання першого рядка.
— На першому рядку ви бачите малу дугоподібну лінію.
— Звідкіля починається ця лінія? (З нижньої рядкової лінії)
— Де вона закінчується? (На нижній лінії робочого рядка)
31
2) Аналіз завдання другого рядка.
— Зверніть увагу на другий рядок.
— Чим він відрізняється від першого? (Починається з короткої прямої лінії)
3) Самостійна робота на третьому рядку.
4) Фізкультхвилинка.
5) Аналіз завдання четвертого рядка.
— Роздивіться, будь ласка, що написано на четвертому рядку вашого зошита? (Елемент, що складається з двох дугоподібних ліній)
— Зі скількох складових складається цей елемент? (З трьох)
— Дайте характеристику кожному елементові (1 — пряма коротка лінія,
2 — мала дугоподібна лінія, 3 — мала дугоподібна лінія).
— Пишемо під рахунок раз, і-два, і-три.
6) Аналіз завдання п’ятого рядка.
— Зверніть увагу на елемент, що написаний на п’ятому рядку. Цей елемент
пишеться так само, як і рядкова буква л.
— Рядкова буква л («ел») складається з двох елементів: прямої короткої похилої лінії, що починається з заокруглення, і короткої лінії, з заокругленням
унизу праворуч.
— Працюємо під рахунок і-раз, два-і.
7) Пальчикова гімнастика.
Приготуйте ваші руки, чарівні хай линуть звуки.
Звуки Баха, звуки Листа... Уявіть: ви — піаністи.
Ваші пальці, мов спішать, бо по клавішах біжать.
Раз і два, і три підряд,— тільки з музикою в лад.
8) Самостійна робота учнів на останньому рядку.
9) Диктант.
Написати елементи, які називає вчитель:
• коротка пряма лінія;
• коротка пряма лінія з заокругленням унизу праворуч;
• коротка пряма горизонтальна лінія, що пишеться на верхньому робочому рядку;
• довга пряма лінія, що починається від верхньої міжрядкової;
• мала дугоподібна лінія.
VI. Підсумок уроку
— Які елементи писемних букв ви вже навчилися писати? (Учні показують
на дошці.)
— Які з цих елементів вам писати найскладніше?
— Що подобається писати, що виходить у вас найкраще?
32
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 16
Тема. Сітка зошита. Письмо прямих паличок із заокругленням знизу і зверху
Мета: вчити учнів писати нові елементи: велику дугоподібну
лінію, коротку пряму з заокругленням вгорі та внизу, довгу
пряму з заокругленням вгорі та внизу, виконувати складовий
та звуковий аналіз слів, називати наголошений та ненаголошений склад у словах, працювати в групах; закріплювати
навички орієнтування в сітці робочого зошита, правильної
посадки за партою під час письма, тримання ручки та положення зошита; розвивати вміння учнів аналізувати елементи літер, увагу, уяву, мовлення, спостережливість, дрібну
моторику; формувати позитивне ставлення до навчання;
виховувати бережливе ставлення до письмового приладдя;
любов до школи, тварин.
Обладнання: плакат «Сиди рівно під час письма»; магнітна
дошка; малюнок кошика; яблучка із завданнями до уроку,
одне із яких має маленьку кишеньку, де лежать картки із зображенням рукописних літер на кожного учня; м’яка іграшка
їжачок; музичний запис веселої музики для пальчикової
гімнастики, для сюрпризного моменту наприкінці уроку;
магнітофон; ілюстрація для письмової підготовчої вправи.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Повторення назв ліній сітки робочого зошита
2. Закріплення правил посадки під час письма
3. Повторення правил тримання ручки
III.Робота за матеріалом уроку читання
Робота в групах
— Відгадайте загадку. Серед поданих звукових схем знайдіть ту, що відповідає слову-відгадці. (Учитель загадує загадки)
1-ша група — лисиця. 2-га група — ведмідь. 3-тя група — орел.
— Назвіть перший склад у слові.
— Назвіть звуки другого складу.
— Назвіть наголошений склад у слові (матеріал уроку читання).
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— До нас на урок завітав маленький гість. Давайте дізнаємося, хто це, відгадавши загадку. (Учитель загадує різні загадки про їжака.)
Робота в групах
— Так, діти, це — Їжачок. Він приніс вам яблука та груші. Та так сталося,
що вони розсипалися на галявинці. Давайте допоможемо нашому гостю зібрати
ласощі. А для цього нам необхідно буде виконати завдання, які є на кожному
яблуці чи грушці.
V. Вивчення нового матеріалу
Учитель знімає з магнітної дошки перше яблучко, на якому намальована ручка.
1.Вправи з ручкою
Після виконання вправ учитель переносить перше яблуко у кошик, що намальований на іншій стороні дошки.
2.Робота у прописах (с. 13)
1) Виконання графічного завдання.
— На другому яблуці ми бачимо різні стрілочки. Знайдіть такі стрілочки у себе в зошиті. Це, напевно, Їжачок малював напрямок дороги, щоб не
33
заблукати. Давайте виконаємо це завдання на с. 13 наших прописів, домалюємо
фігури за зразком, водночас і розігріємо наші ручки.
Після виконання завдання вчитель переносить друге яблуко у кошик.
2) Письмова підготовча вправа.
Учитель знімає з дошки наступне яблучко. На ньому намальований клубочок.
Рухи пальців і кисті проти часової стрілки, що нагадує змотування і розмотування клубочків.
Після виконання завдання вчитель переносить третє яблуко у кошик. З наступними яблуками виконується та сама дія.
3) Аналіз завдання першого рядка.
На іншому яблуці намальовано елемент, розміщений на першому рядку в прописах.
— На першому рядку ви бачите велику дугоподібну лінію.
— Звідкіля починається ця лінія? (З нижньої рядкової лінії)
— До якої лінії ведеться вгору? (До верхньої міжрядкової)
— У якому напрямку продовжується? (Донизу)
— Де вона закінчується? (На нижній лінії робочого рядка)
— Пишемо на рахунок і-раз.
4) Аналіз завдання другого рядка.
— Зверніть увагу на другий рядок.
—Чим він відрізняється від першого? (Починається з довгої прямої лінії із
заокругленням вгорі.)
— Пишемо під рахунок і-раз, і-два.
5) Фізкультхвилинка.
6) Аналіз завдання третього рядка.
— Ось іще одне яблучко, яке загубив Їжачок. На ньому написаний елемент
«коротка пряма лінія з заокругленням вгорі і внизу». А ще це яблучко має маленький секрет. (На цьому яблучку — маленька кишенька. Учитель дістає
з цієї кишеньки картки зі зразками рукописних літер.)
— Давайте знайдемо елемент, який написаний на яблучку у зразках рукописних літер. (Зустрічається при написанні рядкових літер г, п, р, т.)
— Пишемо під рахунок і-раз-і.
7) Самостійна робота на четвертому рядку.
8) Аналіз завдання п’ятого рядка.
— На галявинці залишилося ще декілька яблук. Отже, нам необхідно виконати ще декілька завдань. Що ж, не будемо витрачати час, а подивимося, яке
завдання причаїлося на наступному яблуці. (На яблуці написаний елемент
«довга пряма, що має заокруглення вгорі та внизу».)
Працюємо під рахунок і-раз-і.
9) Пальчикова гімнастика.
10) Аналіз завдання останнього рядка.
— У нас майже на залишилося яблучок. Давайте подивимося, яке завдання
необхідно виконати, щоб зібрати весь кошик.
На яблуці написаний елемент останнього завдання.
— Зі скількох елементів складається завдання? (З двох)
— Дайте характеристику першому елементу. (Це довга пряма лінія, що має
заокруглення вгорі і внизу.)
— Назвіть другий елемент завдання. (Коротка пряма лінія з заокругленням внизу праворуч.)
11) Самостійна робота учнів на останньому рядку.
— Їжачок просить вас самостійно попрацювати над цим завданням.
Пам’ятайте, що ці два елементи необхідно написати не відриваючи руки.
VI. Підсумок уроку
— Молодці! Ви виконали всі завдання і допомогли Їжачку зібрати яблучка.
Він дуже вдячний кожному з вас.
— Яке завдання Їжачка вам здалося найважчим, найлегшим, найцікавішим?
— А тепер наш гість пригостить вас справжніми смачними яб­лучками.
34
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 18
Тема. Робочий рядок та його складові частини. Письмо коротких паличок із заокругленнями зверху і знизу
Мета: закріпити вміння учнів писати графічні елементи,
орієнтуватися в сітці робочого зошита, правила посадки під
час письма, тримання ручки, розміщення зошита на парті,
виконувати складовий та звуковий аналіз слів, вміння складати речення за поданою схемою; працювати самостійно та
колективно; розвивати вміння аналізувати елементи, з яких
складається завдання; увагу, мовлення, дрібну моторику;
виховувати охайність під час виконання письмових робіт,
працелюбність.
Обладнання: плакат «Сиди рівно під час письма»; малюнки
різних видів транспорту; ілюстрація до підготовчої письмової
вправи.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Закріплення правил письма
• Правила посадки за партою під час письма (за плакатом «Сиди правильно під час письма»);
• правил тримання ручки;
• правил розміщення зошита (звернути увагу на похилу лінію, зошит покласти так, щоб ця лінія була прямою).
2. Повторення назв ліній робочого зошита
3.Графічний диктант (у робочому зошиті в косу лінію, один учень працює на
дошці, коментуючи написання елементів)
— Напишіть елементи, які я буду називати:
1) Коротка пряма лінія з заокругленням внизу праворуч.
2) Довга пряма лінія, яка починається із заокруглення вгорі й закінчується
заокругленням праворуч.
3) Мала дугоподібна лінія.
4) Довга пряма лінія, що заокруглюється знизу праворуч.
5) Довга горизонтальна лінія, що пишеться на нижній робочій лінії.
6) Довга пряма лінія, що починається з верхньої робочої лінії.
Учитель перевіряє написане на дошці, виправляє помилки. Учні звіряють написане з дошкою.
III. Повторення вивченого на попередніх уроках
1.Робота за матеріалом уроку читання
Завдання. Відгадати загадки. Розбити на склади слова-відгадки.
Учитель показує малюнки із зображенням відгадок.
• Дім по вулиці повзе,
На роботу всіх везе.
Не на курячих ногах,
У гумових чобітках. (Автобус)
• По полю бродить,
Зерно молотить,
Жне, косить,
Хліба не просить. (Комбайн)
• У вагоні світло, чисто,
За вагоном — темнота…
Довго їдемо ми містом,
Раптом поїзд виліта
З підземелля на Дніпро.
Гарне в Києві… (метро).
• Я не їм вівса, ні сіна,
Дайте випити бензину —
Усіх коней обжену,
Куди хочеш побіжу. (Автомобіль)
• Без рук, без ніг на животі ходить. (Корабель)
35
2. Звуковий аналіз (початковий рівень)
— Як одним словом можна назвати все, що відгадали? (Транспорт)
— Виконайте звуковий аналіз слова-відгадки (вказати скільки складів,
який наголошений; позначити фішками голосні, приголосні звуки).
3.Складання речення про транспорт за поданою схемою
.
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжуватимемо вчитися писати елементи рукописних літер.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Вправи з ручкою
2. Підготовка до безвідривного письма
1) Підготовча письмова вправа.
Рух кисті й пальців зверху вниз і знизу вгору за часовою стрілкою і проти
часової стрілки.
2) Робота у прописах (с. 14).
— Заштрихуйте по пунктирах ялинки, намагайтеся не відривати олівця від
зошита.
3.Робота у прописах (с. 14)
1) Аналіз завдання першого рядка.
— З яких елементів складається перше завдання? (З двох коротких прямих
ліній заокруглених унизу праворуч.)
— Серед написаних на дошці літер знайдіть ті, які мають у своєму складі ці
два елементи. (Перший елемент — коротка пряма, продовжена до верхньої лінії робочого рядочка. Зустрічається при написанні рядкових літер и, й, м, у, ц,
ш, щ. Другий елемент зустрічається при написанні рядкових літер а, и, і, ї, й,
л, м, н, ц, ч, ш, щ, я.)
Письмо під рахунок елементів у повітрі
— Працюємо під рахунок раз-і, два-і.
2) Самостійна робота на другому рядку.
Фізкультхвилинка
3) Аналіз завдання третього рядка.
— Зверніть увагу на третій рядок. Чим він відрізняється від першого? (Другий елемент — довга пряма лінія, яка закінчується на нижній міжрядковій.)
Письмо елементів під рахунок у повітрі
— Працюємо під рахунок раз-і, два.
4) Самостійна робота на четвертому рядку.
5) Аналіз завдання останнього рядка.
— Зверніть, будь ласка, увагу на останнє завдання.
— Зробіть аналіз: зі скількох елементів складається, які ці елементи. (Коротка пряма лінія з заокругленням вгорі і внизу, довга пряма лінія, що пишеться до нижньої міжрядкової)
Письмо елементів під рахунок у повітрі
— Працюємо під рахунок і-раз-і, два.
VI. Підсумок уроку
— Написання яких елементів прописних літер повторювали на уроці?
— Що здалося вам найскладнішим?
— Знайдіть на сторінці рядок, який вам найбільш удався.
— Намалюйте на полі біля цього рядка квіточку.
36
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 20
Тема. Підготовка до написання букв. Письмо малих та великих півовалів. Урок-казка
Мета: ознайомити учнів з новими елементами рукописних
букв: малим та великим лівими півовалами; закріплювати
вміння дітей писати вже знайомі графічні елементи, орієнтуватися у сітці робочого зошита, правила посадки під час
письма, тримання ручки, розміщення зошита на парті; вміння
виконувати складовий та звуковий аналіз слів, працювати
самостійно та колективно; розвивати вміння аналізувати
елементи, з яких складається завдання; увагу, мовлення,
фантазію та уяву, дрібну моторику; привчати до охайності під
час виконання письмових робіт, виховувати працелюбність,
співчуття до ближнього, бажання допомогти тому, хто цього
потребує.
Обладнання: Дюймовочка (малюнок або іграшка); музичний
супровід, магнітофон; ілюстрація до підготовчої письмової
вправи.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Закріплення правил письма
2. Повторення назв ліній робочого зошита
III. Повторення вивченого на попередніх уроках
Робота за матеріалами уроку читання
1. Звуковий аналіз
— Готові до гри? Тож давайте для початку посперечаємося.
Я стверджую, що у слові сіль — два склади. Ви згодні?
Я стверджую, що у слові зірка — голосні звуки [і] та [а]. А як думаєте ви?
Я стверджую, що слово море починається з приголосного [м].
Я стверджую, що у слові мрія наголос падає на другий склад.
У слові книжка — два голосних звуки.
У слові буквар — три приголосних. Чи так?
Учні висловлюють свою думку.
2.Складовий аналіз слів
Учитель пропонує учням стрибнути стільки разів, скільки складів у поданих словах.
Показує ілюстрації, учні називають слова і стрибають.
Слова для гри: гриб, хата, квітка, жолудь, учитель, ніж, життя, зима, зоопарк, зозуля, мухомор, мураха, сміх, море.
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Діти, хочете дізнатися, хто буде у нас сьогодні на уроці в гостях? Тоді відгадайте загадку. Це не проста загадка. Ім’я нашої гості зашифроване в останніх
звуках слів, які я зараз буду вимовляти. Слухайте уважно.
Сік, вода, мороз, мак, зебра. (Казка)
Лунає музика.
— А прийде з казки до нас маленька дівчинка. Її ім’я вам усім добре відоме.
Згадайте її за описом: «Вона маленька, усього з дюйм заввишки».
Так, це — Дюймовочка. (Показ малюнка або іграшки.) Ми повинні врятувати її від Жаби, Жука, старої Миші та сліпого Крота. Для цього потрібно
пам’ятати, що працювати в зошитах необхідно охайно, сидіти рівно, не нахилятися і протягом уроку виконати всі завдання, подолати всі перепони.
37
V. Вивчення нового матеріалу
1.Вправи з ручкою
— Перед тим, як вирушити у дорогу, давайте попрацюємо з нашим знаряддям праці — ручкою.
2. Підготовка до безвідривного письма
Підготовча письмова вправа
— Ми знаємо, що від Жаби та її синка Дюймовочку врятував Метелик. Він
схопив лапками сплетений поясочок та утягнув великий лист латаття далекодалеко від зелених потвор. Давайте і ми сплетемо невеличкий поясочок, щоб
допомогти Дюймовочці. (Рух пальців і кисті виконується проти часової стрілки і за часовою стрілкою.)
3.Робота у прописах (с. 15)
— Дюймовочка опинилася у великому густому лісі. На с. 15 наших «Прописів» ми бачимо цей ліс. Давайте спробуємо допомогти дівчинці. Зробимо цей
ліс кольоровим.
1) Обведення по пунктиру.
2) Розфарбовування малюнків дерев.
4.Робота у прописах (с. 15)
1) Аналіз завдання першого рядка.
— Дюймовочці дуже гарно жилося в лісі влітку. Пташки співали їй свої пісні, комашки допомагали шукати їжу. Та настала зима. Стало холодно. Дюймовочці стало важко. Вона пішла стежкою і потрапила до старої Миші. Та пригостила її зернятком. Хто пам’ятає, скільки дівчинка з’їла зерняток? (Половину
одного зернятка) Подивіться на с. 15 прописів. На що схожий елемент, що записаний на першому рядочку? (На половину зернятка) Цей елемент називається малий лівий півовал.
Щоб допомогти Дюймовочці, треба написати два рядочки цього елемента.
— Де починаємо писати? (Нижче верхньої лінії робочого рядка)
— Пишемо по часовій стрілці чи проти неї? (Проти часової стрілки)
— Де закінчуємо писати? (Вище нижньої лінії робочого рядка)
Письмо елементів під рахунок у повітрі
— Працюємо під рахунок і-раз-і.
2) Самостійна робота на другому рядочку.
Фізкультхвилинка
3) Аналіз завдання третього рядка.
— Миша примушувала Дюймовочку працювати на неї, готуватися до весілля
зі сліпим старим Кротом. Дівчинці було дуже важко. Давайте виконаємо наступне завдання і допоможемо Дюймовочці. Зверніть увагу на третій рядок.
— Зі скількох елементів складається це завдання? (З трьох)
— Назвіть їх. (Малий лівий півовал, коротка пряма, продовжена до верхньої
лінії робочого рядочка, коротка пряма лінія із за­округлення внизу праворуч.)
— На який рахунок ми будемо писати? (І-раз-і, два-і, три-і)
Письмо елементів під рахунок у повітрі
4) Аналіз завдання четвертого рядка.
— Згадайте, будь ласка, хто допоміг Дюймовочці вирватися з полону старої
Миші та сліпого Крота? (Ластівка) Як сталося, що Дюймовочка і Ластівка познайомилися? (Відповіді учнів.)
— Так, Ластівка дуже захворіла, і Дюймовочка допомогла їй одужати. Давайте і ми допоможемо цій пташці вилікувати поранене крильце.
Зверніть увагу на четвертий рядок. Як ви вважаєте, яку назву має цей елемент? (Великий лівий півовал)
Письмо елемента під рахунок і-раз-і у повітрі
Пальчикова гімнастика
5) Самостійна робота на п’ятому рядочку.
VI. Підсумок уроку
—Чи сподобалася вам наша подорож?
—Чи всі завдання ви виконали вдало?
— Які елементи ви сьогодні навчилися писати?
38
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 22
Тема. Підготовка до написання букв. Письмо малих овалів
Мета: вчити учнів писати нові елементи: овал, петлю, що
не виходить за межі робочого рядка; закріпити вміння
орієнтуватися в сітці робочого зошита, правила посадки під
час письма, тримання ручки, розташування зошита на парті,
виконувати складовий та звуковий аналіз слів, вміння складати речення за поданою схемою, працювати самостійно та
колективно; розвивати вміння аналізувати елементи, з яких
складається завдання, увагу, мовлення, дрібну моторику;
виховувати охайність під час виконання письмових робіт,
працелюбність.
Обладнання: плакат «Сиди рівно під час письма»; ілюстрація
до підготовчої письмової вправи, роздавальні картки з елементом, який вивчається на уроці.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Закріплення правил письма
— Згадайте, як потрібно правильно сидіти за партою під час письма, перевірте відстань від парти до грудей (за допомогою ребра долоні), від очей до зошита (за допомогою руки, що поставлена на лікоть і пальцями торкається вуха).
— Візьміть правильно ручку, перевірте в сусіда по парті, чи правильно він її
тримає, виправте, якщо є помилки.
— Розгорніть зошит на с. 16, покладіть його на парту, підготувавши для
письма, перевірте правильність його положення за допомогою похилої лінії.
2. Повторення назв ліній робочого зошита
— Давайте згадаємо, як називається та лінія в робочому зошиті, на якій ми
вчимося писати елементи літер.
— З яких двох ліній складається робочий рядок?
— Як називається лінія, що знаходиться між робочими рядками?
3. Повторення елементів літер
Графічний диктант
Клас працює в робочому зошиті в косу лінію, а один учень — на дошці, коментуючи написання елементів.
— Напишіть елементи, які я буду називати.
Учні спочатку «прописують» кожний елемент у повітрі, рахуючи хором. Далі можна використати прийом «Письмо по мокрому» — вчитель вологою ганчіркою пише на дошці, а учень
повторює написане крейдою.
• Довга пряма лінія, що починається від верхньої міжрядкової (раз).
• Коротка пряма лінія, яка починається із заокруглення вгорі й закінчується заокругленням внизу праворуч (і-раз-і).
• Велика дугоподібна лінія (і-раз).
• Коротка пряма лінія, що заокруглюється знизу праворуч (раз-і).
• Коротка горизонтальна лінія, що пишеться на верхній робочій лінії (раз).
• Малий лівий півовал (і-раз-і).
• Великий лівий півовал (і-раз-і).
Учитель перевіряє написане на дошці, виправляє помилки. Учні звіряються з дошкою.
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати вчитися писати елементи рукописних літер, а також закріпимо знання, отримані на уроці читання про тверді та м’які приголосні звуки.
39
IV.Робота за матеріалом уроку читання
1.Складовий аналіз слів
— Відгадайте загадку. Плесніть у долоньки стільки разів, скільки складів
у слові-відгадці.
• Зранку, вдень і в надвечір’я
Облітаю ліс уздовж і вшир я.
Занесу своє яєчко
У чуже якесь гніздечко.
Легко всівшись на суку,
Я роки лічу: ку-ку! (Зозуля)
• Швидко скрізь цей птах літає,
Безліч мошок поїдає,
За вікном гніздо будує,
Тільки в нас він не зимує.
(Ластівка)
2.Вправи на порівняння твердих і м’яких приголосних звуків
1) Промовте ще раз ці два слова: зозуля, ластівка.
— Зверніть увагу на схожі звуки, які вимовляються по-різному.
— Які це звуки? ([л], [л′])
— Послухайте наступні пари слів і знайдіть пари — твердий і м’який приголосний.
Рись — лисичка, равлик — річка, сніжинка — нитка, сіль — сад, тигр —
тінь, тюльпан — туман.
2) Звукові спостереження.
— Жили собі дві сестрички. Одну звали — Ляна, а другу — Лана. Перша дівчинка завжди була усміхненою, веселою та життєрадісною. А друга весь час
сердилася та була всім невдоволена. Ляна була доброю дівчинкою, а її сестра
Лана іноді навіть злою. Батьки дуже раділи, коли Ляна танцювала, співала пісні. У неї це дуже добре виходило. Та й самій дівчинці це подобалось робити.
Лана намагалася все робити так, як її молодша сестра, та не завжди в неї це виходило. Заспіває Ляна пісню: ля-ля-ля. І виходить мелодія красивою та ніжною.
Повторює за нею Лана: ла-ла-ла. А пісня виходить суворою та сердитою. Заспіває Ляна: льо-льо-льо.
— А якою виходить ця пісня у Лани? (Ло-ло-ло)
— Якщо Ляна співає: лі-лі-лі, то яка пісня чується від Лани? (Ли-ли-ли)
Одного разу дівчатка з бабусею пішли до іграшкової крамниці. Які ж іграшки вибере кожна з сестер?
На дошці — малюнки іграшок, учитель показує, а діти говорять, хто купить цю іграшку — Ляна чи Лана.
Лялька, лев, лисичка, літачок, ведмідь, мишеня.
3.Складання речення про улюблену іграшку за поданою схемою
.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Вправи з ручкою
2. Підготовка до безвідривного письма
1) Підготовча письмова вправа.
— Давайте повторимо вправу «Павучок», яку виконували на попередньому
уроці письма. Рух пальців і кисті виконується проти часової стрілки і за часовою стрілкою.
2) Робота у прописах (с. 16).
— Обведіть за пунктиром, не відриваючи олівця від паперу, кораблик і хвилі. Розфарбуйте малюнок.
3.Робота у прописах (с. 16)
1) Аналіз завдання першого рядка.
— Зверніть увагу на новий елемент, який ми сьогодні будемо вчитися писати. Хто знає, на яку букву він схожий? (На букву о)
— Так, молодці. Цей елемент називається малий овал.
— Знайдіть у рукописних літерах та обведіть цей елемент.
40
На картках написані літери, у яких зустрічається малий овал. Це — б, а, в, ф, д, о, ю.
Учні обводять на картках овал.
• Написання елементів під рахунок у повітрі.
• Робота на дошці, використовуючи прийом «Письмо по мокрому».
— Працюємо під рахунок і-раз-і.
2) Самостійна робота на другому рядку.
Фізкультхвилинка
Руки вже за головою,
Тож дивись перед собою.
Виправляємо хребет,
Лікті зводимо вперед.
Мов метелики літаєм,
Крильця зводим — розправляєм.
3) Аналіз завдання третього рядка.
— Зверніть увагу на третій рядок.
—Чим він відрізняється від першого? (Другий елемент — коротка пряма
лінія, що з’єднується з першим елементом за допомогою невеличкої вигнутої
лінії.)
— Ще раз уважно подивіться на цю маленьку горизонтальну лінію — це
верхнє з’єднання. Воно потрібно, щоб букви могли стояти одна поруч з іншою
і утворювати слова.
— Покладіть руку на плече сусідові по парті. Бачите, ви тепер разом. Так
і букви. Щоб вони стояли разом у словах, їх треба поєднати.
• «Написання» елементів під рахунок у повітрі.
• Робота на дошці, використовуючи прийом «Письмо по мокрому».
• Намагайтеся писати, не відриваючи руки.
— Працюємо під рахунок і-раз-і, два.
4) Аналіз завдання четвертого рядка.
— Зверніть, будь ласка, увагу на наступне завдання.
— Зробіть аналіз: зі скількох елементів воно складається? (З одного)
— Це новий елемент. Він називається «петля, яка не виходить за межі робочого рядка».
Письмо елементів під рахунок у повітрі
— Працюємо на рахунок і-раз-і.
Пальчикова гімнастика
Ось рука і ось рука,
На долоні є ріка,
А на річці плавав гусак,
Гусак великий, молодий.
Вказівний його зловив,
А середній общипав,
Безіменний суп зварив,
А Мізинчик піч топив,
Полетів гусак у ротик,
А із ротика в животик.
От тобі — на!
А гусака — нема.
(Відводять ліву руку в сторону, потім праву.)
(Вказівним пальцем правої руки виконують
кругові рухи на долоні лівої руки.)
(Обидві руки з’єднують в кулак, відхиляють
великі пальці.)
(З’єднують великі пальці з вказівними на обох
руках.)
(Середні пальці виконують щипальні рухи, доторкуючись до великого пальця.)
(Безіменні пальці погладжують великі пальці.)
(З’єднують великий палець з мізинчиком.)
(Рухи обома руками в напрямку рота.)
(Погладжують обома руками живіт.)
(Плескають у долоні.)
(Руки розводять у сторони.)
41
5) Аналіз завдання останнього рядка.
— Зверніть, будь ласка, увагу на останнє завдання.
— Зробіть аналіз: зі скількох елементів воно складається? (З двох)
— Дайте характеристику цим елементам. (Перший елемент — петля, яка
не виходить за межі робочого рядка, другий — коротка пряма лінія.)
— Як поєднуються ці елементи між собою? (За допомогою верхнього з’єднання)
Алгоритм написання (П’ятий рядок, с. 16)
1. Починаємо писати трохи нижче середини робочого рядка
2. Ведемо праворуч вгору
3. Заокруглюємо вліво, торкаючись верхньої рядкової лінії
4. Ведемо, заокруглюючи вниз на себе, до нижньої рядкової лінії
5. Заокруглюємо праворуч
6.Не відриваючи руки, ведемо до верхньої лінії робочого рядка
7. Торкнувшись верхньої робочої лінії, ведемо коротку пряму вниз на
себе до нижньої лінії робочого рядка
— Працюємо на рахунок і-раз-і, два.
VI. Підсумок уроку
— Які елементи рукописних літер ви вчилися писати на уроці?
— Що здалося вам найскладнішим?
— Який настрій у вас на кінець уроку?
— Останнє завдання — заштрихувати автомобілі. Розмалюйте ці машинки
у колір, який символізує ваш настрій.
42
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 24
Тема. Підготовка до написання букв. Письмо петлеподібних
елементів у напрямку «вгору-вниз» (і-раз) та у напрямку
«вниз-угору» (раз-і)
Мета: вчити учнів писати нові елементи: верхню та нижню
петлі; поєднувати елементи між собою верхнім з’єднанням,
виконувати звуковий аналіз слів, відгадувати загадки;
закріплювати навички орієнтування у сітці робочого зошита,
правильної посадки за партою під час письма, тримання ручки та розташування зошита; узагальнити знання про народні
та авторські казки; вчити дітей сприймати казки як джерело
знань, мудрого порадника в житті; розвивати вміння учнів
аналізувати елементи літер, пам’ять, кмітливість, увагу,
уяву, мовлення, логіку, спостережливість, дрібну моторику;
розширювати світогляд; формувати позитивне ставлення до
навчання; виховувати бережливе ставлення до письмового
приладдя; любов до книги.
Обладнання: плакат «Сиди рівно під час письма»; магнітна
дошка; ілюстрації до казок, казкові персонажі (малюнки або
м’які іграшки); роздавальні картки з рукописними літерами,
що містять у собі елементи, які учні вчитимуться писати на
уроці; ілюстрація для письмової підготовчої вправи.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Закріплення правил сидіння під час письма (за плакатом «Сиди правильно
під час письма»)
2. Повторення назв ліній сітки робочого зошита
3. Повторення правил тримання ручки
III.Робота за матеріалом уроку читання
Робота в групах. Вікторина «Знавці казок»
— Прослухайте і відгадайте, про яку казку йдеться.
1-ша група
Сидить півник на печі,
Їсть смачненькі калачі,
Тут лисичка прибігає,
Мерщій півника хапає,
Біжить котик рятувати,
В лиски півника забрати. («Котик і Півник»)
Для аналізу взяти слово «півник».
2-га група
Знайшов півник колосок,
Змолов борошна мішок.
Спік негайно у печі
Пиріжки та калачі.
Мишенят не пригощав,
Бо жоден з них не помагав. («Колосок»)
3-тя група
Що втекло від баби з дідом,
Не сиділо на вікні,
А зустрілось з зайченятком,
Й ну співать йому пісні? («Колобок»)
— Назвіть перший склад у слові-відгадці.
— Назвіть звуки другого складу.
43
— Назвіть наголошений склад у слові (матеріал уроку читання).
— Виконайте усний звуковий аналіз слова казка.
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Як ви здогадалися, сьогодні на уроці ми подорожуватимемо сторінками
відомих казок. Кожна казочка приготувала для вас завдання з письма. Виконавши їх, ви дізнаєтеся, виставу за якою казкою ми підготуємо для наших батьків.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Вправи з ручкою
— А ось і перше завдання. А приготувала його для вас казочка, назву якої
ви повинні зараз відгадати за описом.
«Оце так хвіст у цієї Мишки! Не зрівняти його ані з кулаком Дідуся, ні
з кулаком Бабусі. Й треба ж було цій Мишці вибігти у найнеслушніший момент. Зараз би усі дивувалися з мене. Лежало б я на видноті…»
(Яйце з казки «Курочка Ряба»)
— Молодці. Тепер подивимося, яке ж завдання приготувала для нас ця казочка.
Учитель дістає малюнок яйця, на зворотній стороні якого намальована рука з ручкою.
2.Робота у прописах (с. 17)
1) Виконання графічного завдання.
Усі завдання виконуються в такому порядку:
а) аналіз елемента;
б) прописування елемента в повітрі під рахунок;
в) робота на дошці (використовується прийом «Письмо по мокрому»).
— Ще одне завдання заховалося у казці, в якій є така пісенька:
Ой ви мої діточки, козеняточки!
Відімкнетеся, відчинитеся!
Ваша мати прийшла,
Молока принесла.
— Як називається ця казка? («Вовк та семеро козенят»)
Учитель вивішує ілюстрацію до цієї казки.
— Наступне завдання: відгадайте, хто з тварин відвернувся? Це друзі наших семи козенят.
— Щоб не помилитися, обведіть по пунктирах силуети тваринок.
— Назвіть їх.
2) Письмова підготовча вправа.
— Цікаве завдання приготувала для вас головна героїня казки, про яку співається у пісеньці:
Несе мене лисиця за темнії ліси,
Та за бистрі ріки, за високі гори!
Котику-братику, порятуй мене!
(«Кіт і Півник», головна героїня — Лисичка)
Учитель вивішує малюнок лисички.
— А ось і завдання.
Рухи кисті та пальців — виписування петель.
Раз — петелька, два — петля,—
Руда лиска промовля.
Не дивуйтеся з лисиці:
Виплітає рукавиці
Мама-лисичка для малят,
Для руденьких лисенят.
3) Аналіз завдання першого рядка.
— Відгадайте, про який предмет йдеться.
44
«Мені приємно знаходитися на голівці цієї дівчинки. Вона дбає про мене.
Я завжди охайна. Мені подобається разом з нею подорожувати лісом, навідуватися до бабусі. Але є одна вада: моя хазяйка занадто довірлива. Тому з нею трапляються різні негаразди…»
(Червоний капелюшок з однойменної казки)
— Так, це Червоний капелюшок.
Учитель вивішує картинку із зображенням червоного капелюшка.
— А завдання, яке приготував для нас Червоний капелюшок розміщене
у «Прописах» на першому рядочку.
Нам необхідно навчитися писати елемент літери, який називається довга
пряма лінія з петлею угорі.
— Звідкіля починається ця лінія? (З верхньої рядкової лінії)
— До якої лінії ведеться вгору? (До верхньої міжрядкової)
— У якому напрямку продовжується? (Донизу)
— Де вона закінчується? (На нижній лінії робочого рядка)
— Пишемо під рахунок і-раз.
4) Аналіз завдання другого рядка.
— Відгадавши, про який предмет йдеться, ви одразу здогадаєтеся, хто приготував для нас наступне завдання.
«Відверто кажучи, неприємно, коли тебе взуває Кіт. Бо в нього кігті. Він подряпав і розірвав усі мої устілки. Я, звичайно, розумію, що уся ця біганина заради хазяїна, але дуже вже боляче…»
(Чоботи з казки «Кіт у чоботях»)
— Молодці! Послухайте завдання від Кота у чоботях.
— Зверніть увагу на другий рядок.
—Чим він відрізняється від першого? (Закінчується заокруглення унизу
праворуч)
— Працюємо під рахунок і-раз-і.
Танцювальна хвилинка
То який танець ми станцюємо?
Козачок!
Два притопи, три прихлопи,
На носок, на каблучок,
Руку вліво, руку вправо,
Ми танцюєм козачок.
Ще крок вліво, другий вправо,
Змах руками, крок ногами,
Руки вниз на поясок,
Ми танцюєм козачок.
5) Аналіз завдання третього рядка.
— Ще одне завдання нам приніс герой усім відомої казки.
«Я вирішив просто подорожувати світом і не знав, що все так станеться.
Я гадав, що всі так само добрі, як мої Бабуся і Дідусь. Але виявилося, що у цьому світі мешкають і злі, і жорстокі, і хитрі…» (Колобок з однойменної казки)
— Упізнали? Так, це — Колобок.
Учитель вивішує ілюстрацію до казки «Колобок».
— Завдання знаходиться у «Прописах» на третьому рядочку.
— Зі скількох елементів складається це завдання? (З двох)
— Як вони називаються? (Перший — верхня петля, другий — довга пряма
лінія, що ведеться до нижньої міжрядкової)
— Зверніть увагу на з’єднання цих елементів. Яке воно? (Верхнє)
— Працюємо під рахунок і-раз-і, два.
6) Аналіз завдання четвертого рядка.
— Щоб дізнатися, хто приготував для вас наступне завдання, необхідно відгадати назву казки.
«Я, звичайно, ладна була виконати всі її побажання, бо її чоловік врятував
мені життя. Але, врешті-решт, я зрозуміла: чим більше людині давати, тим
більше вона хоче. Ось і доводиться таким людям залишатися у розбитого корита…» (Золота рибка з однойменної казки)
45
Учитель вивішує ілюстрацію до казки «Золота рибка».
— Давайте подивимося на завдання, що приготувала для нас Золота рибка.
Учитель просить дітей розкрити конверти й дістати картки з рукописними літерами.
— Це новий елемент. Він називається нижня петля.
— Спробуйте знайти цей елемент у рукописних літерах. (Зустрічається
при написанні рядкових букв д, у.)
— Пишемо під рахунок раз-і.
Пальчикова гімнастика
7) Аналіз завдання п’ятого рядка.
— Останнє завдання на робочому рядочку для нас підготував головний герой, який був володарем предмета, про який піде мова у такій загадці.
«Для мене дуже шкідливо стільки часу знаходитися у воді… Дякую цьому
допитливому й неслухняному хлопчакові. Як би не він й не черепаха, скільки б
ще довелося мені лежати на дні?..» (Золотий ключик з казки «Пригоди Буратіно»)
— Молодці, це — Буратіно.
Учитель вивішує на дошку ілюстрацію до казки «Золотий ключик».
— А ось і його завдання.
— Зі скількох елементів складається завдання? (З двох)
— Які це елементи? (Нижня петля, коротка пряма, продовжена до верхньої лінії робочого рядочка)
— Працюємо, рахуючи: раз-і, два-і.
VI. Підсумок уроку
Творча робота
— Молодці, ви впоралися зі всіма завданнями, що приготували для нас казки. Я вам обіцяла, що наприкінці уроку ми дізнаємося, яку з казок інсценуватимемо для батьків.
«До мене залізла ціла купа тварин: і Мишка, і Жабка, і Зайчик, і Лиска,
і Вовк, і Кабан, і навіть Ведмідь. Але дісталася я песику». («Рукавичка»)
— Візьміть альбомний аркуш. Обведіть на ньому свою долоньку так, щоб
вийшла рукавичка.
— Ми знаємо, що рукавички плетуть. Давайте і ми сплетемо наші рукавички. Використайте для цього елементи, які ми на уроці навчилися писати,—
верхні та нижні петлі.
Можна використовувати кольорові олівці; кожний рядочок петель — іншого кольору.
—Чи сподобався вам урок?
— Загадка якого героя була для вас найскладнішою?
— Які елементи навчилися писати?
— Знайдіть у зошиті робочий рядочок, на якому елементи літер вдалися вам
найкраще. Намалюйте маленьку рукавичку на полі навпроти цього рядочка.
46
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 26
Тема. Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв
Мета: закріплювати вміння орієнтуватися в робочому зошиті,
аналізувати та писати вивчені елементи, виконувати звуковий аналіз слів, відгадувати загадки, навички правильної
посадки за партою під час письма, тримання ручки та розташування зошита; розвивати вміння учнів аналізувати
елементи літер, пам’ять, кмітливість, увагу, уяву, мовлення,
спостережливість, дрібну моторику; позитивне ставлення до
навчання; виховувати бережливе ставлення до письмового
приладдя.
Обладнання: робочі зошити у косу лінію; телевізор, фрагмент мультфільму «Уроки тітоньки Сови. Абетка-малятко»;
ілюстрації рукописних літер; конверти із завданнями для
цікавого штрихування.
Хід уроку
I.Організаційний момент. Вступне слово вчителя
— Діти, сьогодні до нас на урок завітав шановний гість. Щоб дізнатися, хто
це, відгадайте загадку.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1.Відгадування загадок
Що воно за дивна птиця?
Світла денного боїться.
Дзьоб крючком, великі очі,
І не спиться їй щоночі.
— Ху-ху-гу! — кричить-співа.
Відгадали? Ні?.. (Сова).
— Так, це — мудра тітонька Сова.
Учитель показує картинку із зображенням тітоньки Сови, або м’яку іграшку, можна використати фрагмент з мультфільму «Уроки тітоньки Сови. Абетка-малятко».
2. Повторення правил посадки за партою під час письма (за плакатом
«Сиди рівно під час письма»)
3. Закріплення правил тримання ручки та розташування зошита під час
письма
4. Повторення назв ліній сітки зошита для письма
— Для чого в зошиті потрібні лінії?
— Як вони називаються?
— Які лінії утворюють робочий рядок?
—Чому цей рядок називається робочим?
— Полічіть кількість робочих рядків на сторінці зошита у косу лінію.
Робота на цьому уроці проводиться не в «Прописах», а у робочому зошиті в косу лінію.
— Як називається лінія, що допомагає правильно розмістити зошит на парті? (Похила)
— Як називається лінія, що не входить до складу робочих рядків? (Міжрядкова)
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми разом з тітонькою Совою дізнаємося, чи навчилися
учні першого класу писати елементи літер, будувати складові моделі слів, робити звуковий аналіз; чи вміють вони рівно сидіти під час письма, чи правильно
тримають ручку, чи правильно розміщують зошит на парті.
Давайте покажемо тітоньці Сові, чого навчилися і що вже вміємо робити.
47
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Вправи на розвиток дрібної моторики
Вправа 1. «Гра на акордеоні»
Лікті поставити на парту. Долоньки скласти одна до одної. Пальці направлені вгору. Пальці, не роз’єднуючи рук, розводити та знову ставити у вихідне
положення.
Вправа 2. «Автомобіль»
Усі, крім великих, пальці рук зціплюються в замок. Це — двигун машини.
Великими пальцями робимо обертові рухи в різних напрямах. Спочатку швидкість прискорюється, а потім знов уповільнюється.
Вправа 3. «Сонечко»
Пальчики стиснуті в кулачок. Вказівний і мізинець розведені в сторони.
Учні ворушать ними, ніби повзе комашка, просуваючи руку по парті вперед.
2. Звуковий аналіз слів акордеон, сонечко, автомобіль
3.Вправи з ручкою
4.Робота в зошиті
1) «Розписування».
Учні, які можуть самостійно впоратися із завданням, виконують його за зразком учителя,
що написаний на першому рядочку. Учитель допомагає слабшим учням проаналізувати елементи і виконати завдання за зразком.
(У зошиті написані зразки найпростіших елементів).
2) Письмо більш складних елементів букв.
— Тітонька Сова пропонує виконати таке завдання. Вам необхідно з представлених літер виділити елементи і записати їх окремо.
Учитель показує рукописні літери, діти виділяють вивчені елементи. Вчитель просить
назвати ці елементи. Якщо виникають труднощі, вчитель допомагає. Учні хором повторюють
назву кожного елемента, «прописують» у повітрі під рахунок, на дошці «по мокрому» і записують їх у зошит.
1. Великі літери А, Й, Л, М, П, Т, Ц, Ч, Ш, Щ, Я.
2. Великі літери М, Ш, Щ.
3. Великі літери Є, С, Ж, Х.
4. Рядкові літери а, и, і, ї, й, л, м, н, ц, ч, ш, щ, я.
5. Рядкові літери и, й, м, у, ц, ш, щ.
6. Рядкові літери г, п, р, т.
7. Рядкова літера е.
8. Рядкові букви д, у.
9. Рядкові літери б, а, в, ф, д, о, ю.
10. Рядкові літери є, с, ж, х.
Фізкультхвилинка
3) Рольова гра «Я — учитель».
Учень виходить до дошки, називає елемент, який пропонує вчитель, аналізує його, пояснює, як написати.
4) Цікаве штрихування.
— Діти, тітонька Сова приготувала для вас цікаве завдання. Воно лежить
у конвертах.
Вам необхідно заштрихувати малюнки вивченими елементами літер.
V. Підсумок уроку
— Що ви повторили сьогодні на уроці?
— Які з вивчених елементів вам здаються найскладнішими, а які — найпростішими?
— Ще раз назвіть елементи літер, які ви вже вмієте писати.
—Чи сподобався вам вірш І. Малковича «Отакий роззява!»? Чим?
—Чи можна про героя вірша сказати: «Поспішиш — людей насмішиш»?
48
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 28
Тема. Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірна
робота
Мета: перевірити вміння учнів орієнтуватися на сторінці
робочого зошита, правильно сидіти під час письма, тримати
ручку; закріпити навички написання основних графічних
елементів підготовчого періоду; самостійно зображувати,
розташовувати їх на робочому рядку; розвивати творчі
здібності; вміння учнів аналізувати елементи літер; пам’ять,
кмітливість, увагу, уяву, мовлення, спостережливість; дрібну
моторику; формувати позитивне ставлення до навчання; виховувати бережливе ставлення до письмового приладдя.
Обладнання: казковий персонаж — Королева країни
Букволяндії; робочий зошит у косу лінію, зошит з калькою,
аркуш-вкладиш з вивченими елементами літер; картки
з творчим завданням.
Хід уроку
I.Організаційний момент
— Сьогодні до нас у гості завітала Королева країни Букволяндії. Вона повинна переконатися, що кожен з вас опанував елементами літер, навчився їх писати і готовий вивчати букви. Ми повин­ні дуже добре працювати й довести Королеві, що готові до подорожі її країною.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Перевірка знань гігієнічних правил письма
1) Правила посадки за партою під час письма.
2) Правила розміщення зошита на парті.
3) Правила тримання ручки.
2. Перевірка знань сітки робочого зошита
Робота в парах
Учні одне одному показують та називають лінії сітки зошита.
III.Ознайомлення із зошитом із калькою та робота в ньому
1 Ознайомлення із зошитом із калькою
— Діти, Королева Букволяндії принесла вам у подарунок цікаві зошити.
Вони незвичні. Подивіться самі. Розгляньте першу сторінку незвичайного зошита. Ми будемо писати на ній, підкладаючи під сторінку аркуш-вкладиш, на якому вже будуть написані сьогодні ще елементи літер, а на наступному уроці —
самі букви.
2.Робота в зошиті з калькою
IV. Фізкультхвилинка
Хмара сонечко закрила,
Слізки срібнії зронила.
Ми ті слізки позбираєм,
У травичці пошукаєм.
Пострибаєм, як зайчата.
Політаєм, як пташата.
Потанцюємо ще трішки,
Щоб спочили руки й ніжки.
Всі веселі? От чудово!
А тепер до праці знову.
V. Виконання письмових вправ у робочому зошиті
1.Робота за зразком учителя
Учні прописують рядочки за зразком учителя.
49
2.Диктант
Учитель диктує вивчені елементи літер. Учні записують їх у робочому зошиті в косу
лінію.
3.Творчі вправи
VII. Підсумок уроку
— Молодці, ви впоралися з усіма завданнями. Кожен з вас отримає від Королеви країни Букволяндії дозвіл на подорож. У цю мандрівку ми вирушимо на
наступному уроці.
— Які з вивчених елементів вам і досі здаються найскладнішими?
— Які елементи — найпростіші?
— Давайте пообіцяємо Королеві, що ми й надалі будемо намагатися вчитися охайно писати.
50
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
букварний період
Урок 30
Тема. Письмо рядкової букви а. Розвиток зв’язного мовлення.
Улюблені герої казок і мульт­фільмів
Мета: формувати поняття про букву як знак для позначення
відповідного звука; ознайомити дітей з написанням рядкової
букви а, вчити писати її окремо та у поєднанні з іншими елементами; розвивати фонетичний слух, аналітико-синтетичні
вміння роботи зі звуком, збагачувати словниковий запас,
розвивати мовлення учнів, графічні навички; виховувати
співчутливість, турботливість, інтерес до рідної мови.
Обладнання: звукові схеми, фішки для звукового аналізу,
магнітофон, аудіозапис колискової пісні, набори малюнків,
олівці (фломастери), «Прописи».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
1.Актуалізація вивченого на уроці читання
Звучить колискова пісня.
— Тихіше, діти, тихіше! Прислухайтеся, мама колисає свою дитину.
А-а-а! — співає пісню
Мама потихеньку.
А-а-а! — звучить це, звісно,
Колискова неньки.
— Який звук ви почули в маминій пісні?
— Дайте йому характеристику.
— Якою буквою він позначається на письмі?
2. Повідомлення теми і мети уроку
— Дорогі діти, до вас звертається буква А:
З мене, певно, почнемо.
В алфавіті перша я;
Звуся «А» — і немовля
Зна мене і каже: «А».
— Але немовля не вміє писати, а ми вже трошечки вміємо, і сьогодні навчимося писати рядкову букву а. Для цього нам потрібно бути уважними, наполегливими та старанними.
3.Вправа з розвитку дрібної моторики руки. Обведення контурів малюнка
по штриховій лінії
4.Робота над загадками. Розгляд та аналіз звукових схем до слів-відгадок:
аґрус та автобус
• Низький та колючий,
Солодкий, непахучий.
Ягідку зірвеш —
Руку обдереш. (Аґрус)
• Дім по вулиці повзе,
На роботу всіх везе.
Не на курячих ногах,
У гумових чобітках. (Автобус)
III. Вивчення нового матеріалу
1.Ознайомлення з рядковою буквою а
• Розгляд букви.
• Виділення складових елементів.
Рядкова буква а складається з маленького овалу та короткої палички із заокругленням унизу.
Порівняння рукописної букви а з друкованою.
2. Пальчикова гімнастика
3. Повторення назв ліній зошита, правильного його розташування під час
письма
4. Підготовчі вправи. Пояснення та письмо елементів букви («Прописи», с. 18)
— Овал починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо ліворуч. Ведемо вниз на себе,
51
теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч. Ведемо, заокруглюючи, до початку півовала і далі до верхньої лінії робочого рядка.
— Коротку похилу лінію із заокругленням унизу починаємо писати від
верхньої рядкової, ведем униз рухом на себе, трохи не доводячи до нижньої рядкової, робимо заокруглення праворуч, торкаючись лінії і пишемо вгору-вправо
до середини рядка.
Мала буква а складається з двох елементів — лівого півовала і прямої лінії,
заокругленої внизу праворуч.
Пишемо під рахунок і-раз-і, два-і.
5. Підготовчі вправи
• Робота з калькою.
• Обведення пальчиком наждачних букв.
• Письмо «у повітрі»
6.Обведення букви під рахунок учителя і-раз-і, два-і («Прописи», с. 18)
7. Порівняння написаного зі зразком
8.Самостійне написання букви. Аналіз своєї роботи: визначення букви,
написаної найкраще
— Намалюйте букві, написаній найкраще, корону.
Фізкультхвилинка
IV. Закріплення вивченого матеріалу
Робота за таблицею з’єднань
У словах букви з’єднані між собою. Для цього треба навчитися з’єднувати
пари букв або букву і якийсь елемент букви.
З’єднання бувають верхні, нижні та середні.
Роздивіться елементи, що записані на рядку. Це рядкова буква а та подовжена петля.
— Спробуйте за таблицею визначити вид з’єднання. (У цьому випадку
з’єднання верхнє.)
1.Коментар до написання даного з’єднання
2.Обведення дітьми цього з’єднання через кальку
3. Письмо опрацьованого з’єднання
V.Розвиток зв’язного мовлення. Улюблені герої казок і мультфільмів
1.Розгляд малюнків та обговорення характеру відомих казкових героїв
На дошці — малюнки до відомих дітям казок та мультфільмів (зображені Айболить, Антошка, Аладдін та ін.)
— Назвіть слова, у яких вам зустрівся звук [а].
2.Гра «На прийомі в Айболитя»
— Айболить хоче перевірити, чи добре чують вушка звіряток. Яким звуком
починається й кінчається слово акула? Чи є цей звук у слові зайчатко?
Аналогічно звук [а] виділяється в інших словах, складаються їх звукові схеми.
VI. Підсумок уроку
— Яку букву ви навчилися писати на уроці?
— Який звук вона позначає на письмі?
— З яких елементів складається?
— Що на уроці було цікавим, складним, веселим?
52
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 32
Тема. Письмо рядкової букви у
Мета: продовжувати формувати поняття про букву як знак для
позначення відповідного звука; ознайомити дітей з написанням рядкової букви у, вчити писати її окремо та у поєднанні
з іншими елементами та вивченими буквами; розвивати фонетичний слух, аналітико-синтетичні вміння, збагачувати
словниковий запас, розвивати мовлення учнів, графічні навички, дрібну моторику; виховувати працьовитість, інтерес
до рідної мови.
Обладнання: звукові схеми, фішки для звукового аналізу,
набори малюнків, «Прописи».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1.Актуалізація вивченого на уроці читання
Звучить кування зозулі.
— Де ми побували на уроці читання? (У лісі)
— Що трапилося з однією дівчинкою? (Вона заблукала.)
— Як вона гукала? (Ау-у-у!)
Складання речень за схемами та малюнком «Прописів» (с. 20).
Наприклад: Марійка кричить. Дівчинка заблукала у лісі.
— Який другий звук у вигуку «ау»? Дайте йому характеристику.
Гра «Спіймай звук»
У класі букву «у» вивчали —
— У-а, у-а, — у візку маля пищало.
— А-у-у! — гучно діти так кричали,
Бо в темнім лісі заблукали.
— Якою буквою позначається звук [у]?
2. Повідомлення теми і мети уроку
— Щоб скоріше дівчинка знайшла дорогу додому, нам необхідно навчитися
писати рядкову букву у. Для цього вам слід бути уважними, наполегливими та
старанними.
3.Робота над загадкою
• У двох матерів по п’ятеро синів. (Руки і пальці)
Звуковий аналіз слова рука. Визначення місця вивчених букв у слові.
4. Бесіда «Для чого людині руки»
— Для чого, на вашу думку, людині руки?
— Що можна ними робити?
РУКИ
Тепла і ніжна — в матусі рука.
Дужа й солона вона в моряка.
У сталевара — міцна, мозолиста.
Легка, мов крило,— в піаніста-артиста.
В лікаря — чуйна.
Шорстка — в хлібороба...
Тільки ніяка рука — у нероби.
Л. Савчук
— Коли кажуть «золоті руки»?
— Давайте і ми будемо прагнути того, щоб наші ручки були вмілими і працьовитими.
5. Пальчикова гімнастика
53
III. Вивчення нового матеріалу
1.Ознайомлення з рядковою буквою у
• Розгляд букви.
• Виділення складових елементів.
— Рядкова буква у складається з короткої палички з заокругленням унизу
та подовженої петлі.
• Порівняння рукописної букви у з друкованою.
2. Підготовчі вправи. Пояснення та письмо елементів букви («Прописи», с. 18,
1–3 рядки)
Перший елемент починаємо писати від верхньої рядкової, ведемо вниз рухом на себе, трохи не доводячи до нижньої рядкової, робимо заокруглення праворуч, торкаючись лінії і пишемо вгору-вправо до верхньої рядкової.
Подовжена похила лінія з петлею внизу починається з верхньої рядкової,
пишемо похилу лінію до нижньої міжрядкової, заокруглюємо ліворуч і ведемо
лінію, що утворює петлю, вгору-вправо так, щоб вона перетнула подовжену на
місці збігу її з нижньою лінією робочого рядка.
3.Коментований показ учителем написання рядкової букви у
— Рядкова буква у складається з двох елементів: короткої прямої похилої
лінії, заокругленої внизу праворуч, і нижньої петлі.
— Пишемо під рахунок раз-і, два-і.
4. Підготовчі вправи
• Робота з калькою.
• Обведення пальчиком «наждачних» букв.
• Письмо «у повітрі».
5.Обведення букви під рахунок учителя раз-і, два-і («Прописи», с. 18,
4-й рядок)
6. Порівняння написаного зі зразком
7.Самостійне письмо букви. Аналіз своєї роботи: визначення букви, яку
вдалося написати найкраще
— Намалюйте «найкращій» букві корону.
Фізкультхвилинка
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1.Робота за таблицею з’єднань
— Роздивіться елементи, що записані на рядку. Це рядкова буква у в поєднанні з іншими буквами.
— Спробуйте за таблицею визначити вид з’єднання. (Верхнє, нижнє чи середнє)
2.Коментар до написання даного з’єднання
3.Обведення дітьми цього з’єднання через кальку
4. Письмо опрацьованого з’єднання
5.Гра «Пошуковець»
Знайдіть серед букв заховані слова ау, уа та підкресліть їх.
• праоваоаоаудвлаопоруажідвлпоршнллбаулпопррауоїл
• орлолоуадплроршноуалдрплороауждєдлалорпшнуадлр
• лпортбйїкщуалілоарааудрлрьєгкаудплрруадвідпалрш
V. Підсумок уроку
— Яку букву ви навчилися писати на уроці?
— Який звук вона позначає на письмі?
— З яких елементів складається?
— Що на уроці було цікавим, складним?
54
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 34
Тема. Письмо рядкової букви о
Мета: ознайомити учнів з рукописною буквою о, вчити їх
писати нову букву, з’єднувати її з вивченими буквами;
розвивати навички звукового аналізу; зв’язне мовлення
дітей, спостережливість; збагачувати словниковий запас
дітей; виховувати старанність, охайність.
Обладнання: схеми речень, малюнок дівчинки Оленки, друкована і рукописна букви о, предметні малюнки, вірші, ребуси,
кросворд.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1.Виділення звука [о] з вірша
— Сьогодні до нас завітала Оленка з кошиком, повним овочей. Вона принесла нам нову рукописну букву. А яку саме, ви згодом дізнаєтесь. А спочатку
послухайте вірш.
Голосна очеретянка
Оселилась якось ранком
У рясних очеретах.
Одягнувши окуляри,
Написала незабаром
Олівцем очеретяним
На воротах номер ґанку.
Ось-ось одуд-листоноша
Принесе новин хороших.
— Який звук найчастіше повторюється у вірші?
— Знайдіть у класі предмети, в назвах яких зустрічається звук [о].
2.Робота за малюнками у зошиті (с. 22)
— Розгляньте малюнки. Що на них зображено? (Оса, огірок)
— Слова оса, огірок поділіть на склади. Назвіть перший склад. Який звук
його утворює?
Учні роблять звуковий аналіз слів з опорою на схеми, подані під малюнком. Складають
речення за схемами з цими словами.
.
.
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми навчимося писати малу букву о, яку принесла нам Оленка.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Ознайомлення з новою буквою
Буква О на сонце схожа,
І на бублик, й на обруч.
Мов кермо, я хочу взяти
Круглу букву обіруч.
Порівняння друкованої букви о з рукописною.
— Розгляньте друковану і рукописну букви о. Що чи кого нагадує вам ця
буква?
2. Повторення правил сидіння за партою, відомостей щодо того, як тримати
ручку, розміщувати зошит під час письма
Учні розказують правила посадки під час письма, розміщення зошита на
парті, показують, як тримати ручку.
55
3. Написання рядкової букви о
— Рядкова буква о складається з одного елемента — овалу.
— Пишемо під рахунок і-раз-і.
4.Робота у зошитах з друкованою основою: письмо букви о
Спочатку учні пишуть овал у повітрі, обводять зразок і пишуть у рядку. Порівнюють написане зі зразком, виділяють помилки. Наступний рядок пишуть
самостійно.
Пальчикова гімнастика
V. Узагальнення вивченого матеріалу
— Давайте розглянемо овочі, які принесла нам Оленка.
1.Відгадування загадок про овочі
— Скажіть, у назвах яких овочів зустрічається буква о? Зробіть звукоскладовий аналіз цих слів.
2.Гра «Пошуковець»
— На малюнку знайдіть предмети, у назвах яких є буква о.
3.Розгадування ребусів
ОО
,,,
О
(Океан)
(Місто)
МОЛ
(молоко)
Учні називають слова-відгадки, ділять слова на склади, визначають місцезнаходження
звука [о].
VI. Підсумок уроку
1.Кросворд
1
2
1) Портфель у першокласника… (новий).
2) Великі двері. (Ворота)
О
56
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 36
Тема. Письмо великої букви О
Мета: ознайомити учнів із великою рукописною буквою О,
вчити писати цю букву, поєднувати її з вивченими літерами;
закріплювати уміння переписувати цю букву з рукописного
та друкованого шрифту; удосконалювати навички звукового
аналізу слів; формувати елементи самоконтролю; виховувати
спостережливість.
Обладнання: друкована і рукописна велика буква О, предметні
малюнки, загадки, лист, малюнок дерева із завданнями,
різнокольорові листочки.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
— Зранку мене зустрів листоноша, який передав вам лист. Але цей лист не
відомо від кого, і щоб дізнатись про це, потрібно відгадати загадку.
1. Загадка
В зеленім лісі побував
Якийсь художник — і по волі
Дерева перефарбував
У золотисто-жовтий колір.
— Ти хто такий? — я здивувавсь.—
Чому тебе не бачив досі?
— То придивися, — хтось озвавсь,—
І ти тоді побачиш… (осінь).
— То цей лист нам написала Осінь. Послухайте його.
Любі діти! Злий чаклун відібрав мої чарівні фарби, без яких я не можу розфарбувати землю. Щоб їх повернути, мені потрібно виконати завдання. Але
сама впоратись я не можу і тому звертаюсь до вас за допомогою.
— Допоможемо Осені?
2. Перше завдання
— Прочитайте слова, які «заховалися» на дереві.
— Які з цих букв ви вже навчилися писати?
— Ви впоралися із завданням і отримуєте першу винагороду (листочок жовтого кольору).
Фізкультхвилинка
3.Друге завдання
— Послухайте вірш і скажіть, яка буква не виходила в Олі під час письма.
«Ох,— зітхнула Оля тихо.—
Не виходить буква, лихо.
Наче бублик, ось яка.
Що за літера така?»
— З якої літери починається ім’я цієї дівчинки?
— Які ще імена дівчаток, що починаються буквою О, ви знаєте?
— Які імена хлопчиків починаються з літери О?
— А хто скаже, з якої букви пишуться імена?
— Ви добре попрацювали і за це ви отримуєте другу винагороду (листочок
червоного кольору).
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Давайте сьогодні навчимось писати велику букву О.
IV. Вивчення нового матеріалу
— Розгляньте велику рукописну літеру О. Чим вона подібна до друкованої?
Чим відрізняється?
— Велика буква О складається з одного елемента — овалу.
57
1.Робота в зошиті (с. 23)
— Пригадайте, як пишеться буквосполучення ао, пропишіть до кінця рядочка.
Пальчикова гімнастика
2. Повторення правил про те, як сидіти за партою, тримати ручку, розміщувати
зошит
— Хто нагадає, як треба сидіти за партою, тримати ручку і розміщувати зошит на парті?
3.Робота у зошитах з друкованою основою: написання букви О
1) Письмо великої букви О.
— Велика буква О складається з одного елемента — овалу.
— Пишемо під рахунок і-раз-і.
2) Письмо буквосполучень О, Оа, Оу.
V. Узагальнення вивченого матеріалу
Списування друкованого речення (запис — на дошці)
— Ось вам останнє завдання. Прочитайте речення. (Олег купив морозиво.)
— Про кого воно? (Про Олега)
— Що сказано про Олега?
— Скільки в реченні слів?
— Якими літерами — друкованими чи рукописними — подано речення?
(Друкованими)
— Прочитайте складами перше слово.
— Як його слід писати?
— Прочитайте друге слово.
— Скільки у ньому букв?
— Назвіть останнє слово.
— Які голосні у ньому?
— Запишіть речення.
— Діти, ось ви отримали останній листочок з фарбою — зелений.
— Усі завдання вже виконані! Ви допомогли Осені отримати свої чарівні
фарби! І нарешті вона розфарбує все навкруги.
VI. Підсумок уроку
—Чи сподобався вам урок?
— Що найбільше запам’яталося вам?
— Яку букву вчилися писати?
— Назвіть слова, у яких зустрічається ця буква.
58
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 38
Тема. Письмо рядкової букви и. Розвиток зв’язного мовлення. Формування поняття про мовлення як засіб впливу на
поведінку людей
Мета: вчити учнів писати рядкову букву и, з’єднувати її
з вивченими буквами; закріплювати вміння розрізняти
рукописні й друковані літери; вдосконалювати навички
звуко-складового аналізу слів; вчити правильно спілкуватися
з ровесниками, дорослими; розвивати увагу, логічне мислення, мовлення учнів; виховувати у дітей старанність,
охайність, бажання робити добрі справи.
Обладнання: малюнок сови, предметні малюнки, каса букв,
картки з друкованою й рукописною літерою и, зошит, схеми
слів, кросворд.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
— Діти, до нас завітала гостя. Вона працює у лісовій школі. А сьогодні вона
хоче побачити, як діти нашого класу вміють гарно писати і працювати.
А яка це гостя, ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку.
Що воно за дивна птиця —
Світла денного боїться,
Дзьоб гачком, великі очі,
І не спиться їй щоночі.
—Ху-ху-ху! — кричить, співа.
Відгадали? Це... (сова).
— Так, діти, до нас завітала Мудра Сова, і принесла з собою багато завдань,
щоб перевірити ваші знання.
1.Гра «Чарівні звірі»
— Сова запрошує нас до лісу. (Учитель на дошці вивішує малюнки, на яких
зображені звірі.) Кого ви бачите? Що вони тримають у руках?
Учні називають букви, які тримають звірі, по черзі пишуть на дошці відповідні рукописні
(великі, маленькі), називають звуки, що позначає кожна буква.
— З першим завданням ви впорались на відмінно. Сова переконалася, що ви
вже навчилися гарно писати вивчені букви, і принесла вам нову рукописну букву. А яку саме, ви згодом дізнаєтесь. А спочатку послухайте вірш.
В абетці букву ми зустріли
Таку, що слів не починає.
А у словах дуби, гриби
Останнє місце посідає.
—Чи здогадалися ви, яку букву принесла нам Сова? Яким звуком закінчуються слова дуби, гриби? Якою літерою позначається цей звук? (Звуко-складовий
аналіз слів дуби, гриби.)
— Назвіть слова, у яких літера а захована всередині слова.
59
2.Робота в зошиті (с. 24)
— Розгляньте малюнки. Складіть речення відповідно до схеми. Чи бачите
на малюнку предмети, у назвах яких зустрічається звук [и]? Назвіть їх.
Учні називають місце звука [и] у словах, проводять повний звуковий аналіз слів сир, рушник з опорою на схеми, подані під малюнками.
Фізкультхвилинка
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися писати букву, яку принесла нам Мудра
Сова.
IV. Вивчення нового матеріалу
— Розгляньте і порівняйте друковану й рукописну літери. Чи подібні вони
між собою? Які елементи траплялися в уже відомих вам літерах?
И — цікава буква є.
На початку слова
Вона не стає!
Але вона завжди готова
Стати в кінці чи всередині слова.
1. Повторення правил про посадку під час письма, положення зошита на
парті, тримання ручки
Зошит свій я розгортаю,
Навскоси його кладу.
Ручку правильно тримаю.
Буду я писати вправно,
Сяду прямо, не зігнуся,
До роботи вже беруся.
— Щоб гарно написати нову букву, Мудра Сова пропонує вам зробити пальчикову гімнастику.
2. Письмо короткої прямої, продовженої до верхньої лінії робочого рядка
— Починаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму коротку лінію вниз
на себе. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Торкнувшись нижньої
лінії робочого рядочка, ведемо вгору до верхньої рядкової лінії.
Учні спочатку «пишуть» елемент у повітрі, потім обводять зразок у зошиті. Далі пишуть
самостійно до кінця рядка.
3. Письмо короткої прямої заокругленої внизу праворуч
— Починаємо писати від верхньої рядкової пряму коротку лінію вниз на
себе. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка.
4. Почергове письмо елементів під рахунок
5. Письмо букви и
— Буква и складається з двох елементів: двох коротких прямих ліній, заокруглених унизу праворуч.
— Пишемо під рахунок раз-і, два-і.
6. Письмо буквосполучень ил
— Починаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму коротку лінію вниз на
себе. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч. Торкнувшись нижньої лінії
робочого рядочка, ведемо вгору до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи руки,
ведемо по писаному на себе коротку пряму вниз. Заокруглюємо біля нижньої
рядко­вої праворуч угору. Закінчуємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії.
За­округлюємо вниз праворуч. Торкаючись нижньої рядкової, ведемо вгору пряму коротку похилу лінію до верхньої лінії робочого рядочка. Не відриваючи руки,
ведемо вниз на себе по писаному майже до середини робочого рядка. Продовжуємо вести вниз на себе до нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо праворуч,
торкаючись нижньої рядкової лінії. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка.
7. Письмо буквосполучень ио, иу
Учитель пояснює принцип з’єднання букв. Звертає увагу на нахил букв,
призначення похилої лінії.
60
Фізкультхвилинка (гімнастика для очей)
Пальчикова гімнастика
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1.Гра «Знайди слово»
Скласти слова за поданими схемами.
– И –
– И – И
– И –
– И
– И –
– И Й
Слова для довідки: лис, кит, сир, жити, лити, мити, нитки, миски, пишний, дивний, жирний.
2. «Відгадай загадку»
• По землі — не пробіжуся
І на небо не дивлюся,
Очі маю — не моргаю,
Маю рот — не розмовляю.
Маю хвіст, але не звір я,
І не птиця, хоча з пір’ям.
Хати з роду не будую,
Та нітрохи не жалкую. (Риба)
• Я не їм вівса, ні сіна,
Дайте випити бензину —
Коней всіх я обжену,
Куди хочеш побіжу. (Машина)
• Я кругленька, червоненька,
З хвостиком тоненьким.
На городі мене рвуть
І до столу подають. (Редис)
VI.Розвиток зв’язного мовлення
— Діти, давайте згадаємо, що ми зробили на початку уроку, коли зустрілися. Привітатися — це прояв ввічливості. Змалечку мами й тата вчили нас вітатися одне з одним i зі старшими. І не тільки вчили, a й самі віталися зі своїми
знайомими. Наша мова настільки багата, що в ній завжди знайдеться тепле
і привітне слово. Добре слово — наче зернятко, що, зійшовши, дарує нам радість. Ось як українська поетеса Тамара Коломієць сказала про це.
Сію дитині
в серденько ласкy:
Сійся-родися,
Ніжне «будь ласка»,
Вдячне «спасибі»,
«Вибач» тремтливе —
Слово y серці,
Як зернятко в ниві.
«Доброго ранкy!»,
«Світлої днини!» —
Щедро даруй ти
Людям, дитино.
Мова барвиста,
Мова багата,
Рідна і тепла,
Як батьківська хата.
— Не привітатися або не відповісти на привітання в усі часи в усіх народів
вважалося невихованістю та неповагою. Чи можна вітати людину непривітно?
Чи можна бажати здоров’я людині крізь зуби, а доброго дня зі злим виразом
обличчя? Тлумачний словник пояснює так: привітний — той, що виявляє доброзичливість, привітність. Бути привітним — значить радіти іншому, доброзичливим — бажати добра. Значення слів привітання залежить від інтонації,
з якою ми вимовляємо їх. Вітатися треба вміти. Один хлопчик скаржився, що
з цим здоровканням — одні неприємності. Послухайте вірш Ірини Кульської
«Неприємності від чемності». (Читає вчитель.)
—Чому дорослі були хлопчиком незадоволені?
— Як Пилипкові слід було поводитися?
—Чи вмів Пилипко вітатися з людьми?
— Ми вивчили слова ввічливості, a зараз я перевірю ваш словник чемності.
Чи знаєте ви «ввічливі» слова?
61
Розтопить серце всякого
Сердечне слово... (дякую).
Коли тебе впіймають за підказку,
Ти вчителя розчулиш:... (Вибачте, будь ласка).
Зазеленіє древній пень,
Коли почує: ... (Добрий день).
Коли згасає сонце y росі
Й зоря лягає лагідно на плечі,
Серед знайомих, рідних голосів
Ми чуємо привітне: ... (Добрий вечір).
Щоб знову зустрітися в годину призначену,
Кaжy щиро завжди я всім: ... (До побачення).
— Молодці! А зараз пограємо в гру «Намисто гарних слів».
Перед вами лежать намистинки. Ви повинні взяти намистинку і назвати
гарну рису вашого товариша.
— Закінчуємо й одягаємо одне одному намисто. Подивіться, скільки гарних
рис ви побачили одне в одного!
— Необхідно бути ввічливим для того, щоб зробити приємним спілкування з іншими людьми, мати багато друзів і повагу від близьких. І сьогодні, діти, і надалі, ми
вчитимемося бути ввічливими, чемними. Адже в народі кажуть: «Ввічливих і лагідних скрізь шанують».
VII. Підсумок уроку
— Яку букву ви навчилися сьогодні писати?
—Чи важко було її писати?
— Який звук вона позначає на письмі?
— Назвіть слова, де був би цей звук.
— За допомогою яких слів ми оцінюємо вчинки і поведінку людини?
62
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 40
Тема. Письмо рядкової букви м («ем»), складів із нею, слова
мама
Мета: вчити учнів писати рядкову букву м («ем»), складів
та слів з нею; закріплювати вміння розрізняти рукописні
й друковані літери; розвивати увагу, логічне мислення,
мовлення учнів; виховувати у дітей старанність, охайність,
бажання чинити добрі справи.
Обладнання: каса букв, предметні малюнки, картки з друкованими й рукописними літерами.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1.Гра «Знайди пару»
— До карток з друкованими буквами доберіть відповідні рукописні.
Учні називають букви, що позначають голосні та приголосні. Пояснюють, чим вони
відрізняються.
2.Відгадування загадки
— Сьогодні до нас завітав… Відгадайте хто?
Навесні барвиста квітка
На галявині розквітла.
Лиш поглянути хотіли,
Враз знялась і полетіла. (Метелик)
— Зробіть звуко-буквений аналіз слова метелик. Назвіть перший звук
у цьому слові. Який це звук за звучанням?
— Метелик приніс нам букву. А яку саме, ви дізнаєтесь з вір­шика.
Дві сестрички невеличкі
Одягли нові спіднички,
Узялись міцніш за руки—
І гулять мерщій на луки.
Біжимо — не доженем,
Не сестричок — букву «ем».
3.Гра «Впіймай звук»
Морж у морі днями кисне,
Море для моржа корисне.
Морж на хвилях може спати,
Може глибоко пірнати.
4.Робота у зошиті (с. 26)
Розглядування малюнків. Складання звуко-буквеного аналізу слів.
— Назвіть перший звук у слові машина.
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву м («ем»), яку приніс
нам метелик, поєднувати її з іншими буквами.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Ознайомлення з новою буквою
— Розгляньте і порівняйте друковану й рукописну літери м.
— На письмі звук [м] позначається буквою м («ем»). Рядкова буква м («ем»)
складається з трьох елементів: короткої прямої похилої, що починається із заокруглення, і двох коротких прямих ліній, заокруглених унизу праворуч.
2. Повторення правил про те, як сидіти за партою, тримати ручку, розміщувати
зошит
Фізкультхвилинка
63
3.Робота у зошиті (с. 26)
Письмо елементів букви м («ем»)
1) Письмо короткої похилої, що починається з заокругленням внизу.
2) Письмо короткої прямої, продовженої до верхньої лінії робочого
рядочка.
3) Письмо короткої прямої, що заокруглюється внизу праворуч.
4) Почергове письмо елементів під рахунок.
Письмо рядкової букви м («ем»)
— Рядкова буква м («ем») складається з трьох елементів: короткої прямої
похилої, що починається з заокруглення, і двох коротких прямих ліній, заокруглених унизу праворуч.
— Пишемо під рахунок і-раз, два-і, три-і.
— Заплющте очі. Спробуйте написати маленьку букву м («ем») у повітрі.
Потім обведіть букву в зошиті до кінця рядка. Роздивіться, чи правильно ви це
зробили. Підкресліть олівцем букву, яка вам сподобалась. Наступний рядок напишіть самостійно.
Пальчикова гімнастика
Письмо буквосполучень мо, ма, мм, ам, му, ми
Учитель звертає увагу на поєднання букв мм.
Письмо буквосполучень у зошиті до кінця рядочка
4.Гра «Конкурс красунь» (робота в парах)
Після того, як учні написали рядок букв, їм пропонується серед букв вибрати «Красуню» і «вдягнути» їй корону (намалювати над нею) та «Попелюшку»
(найгірше написану букву) і поставити над нею лише крапочку.
V. Узагальнення вивченого матеріалу
— У багатьох мовах світу слово мама починається буквою м («ем»).
1.Робота у зошиті (с. 27). Письмо слова мама
— Найперше слово, що вимовляє дитина,— це слово мама. Воно близьке
для кожного. І тому перше слово, яке ми будемо писати,— це слово мама.
Вимовте це слово. Назвіть звуки у цьому слові. Якими буквами позначаються ці звуки? Запишемо це слово спочатку в повітрі, а потім у «Прописах».
2.Складання речень за схемами
— Діти, а як ви звертаєтесь до мами? (Мамо, матусю, ненько...)
— Складіть з цим словом речення за схемами.
.
.
3.Робота з чистомовкою
Учні промовляють чистомовку «луною» за вчителем.
Ма-ма-ма — ой, весела вже зима!
Мі-мі-мі — дуже раді ми зимі.
Мо-мо-мо — пташкам корму ми дамо.
Му-му-му — а морквиночку кому?
Ям-ям-ям — цім білесеньким зайцям.
VI. Підсумок уроку
— Яку букву ви навчилися писати?
— Який звук вона позначає на письмі?
— Зі скількох елементів вона складається? Назвіть їх.
— Яке слово найрідніше, найдорожче ви навчилися писати?
64
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 42
Тема. Письмо великої букви М («ем»), складів та слів із нею
Мета: вчити писати велику М («ем»), поєднувати її з вивченими літерами; розвивати вміння списувати речення з рукописного та друкованого шрифту, удосконалювати вміння
будувати звукові моделі слів, порівнювати, працювати за
зразком; виховувати спостережливість, уважність, вчити
працювати спільно, формувати позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами, каса, предметні малюнки, фішки для
звукових моделей, плакат «Правильно сиди під час письма»,
девіз, малюнки з гімнастикою для очей.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Повторення вивченого про звуки і букви
— Які букви позначають голосні звуки?
— Покажіть, де вони живуть у касі.
— Які букви позначають вивчені приголосні звуки?
— Покажіть їх у касі.
— Коли пишемо велику букву?
— Доберіть кілька імен, щоб починалися на букви, які ви вже вивчили.
(Відповіді учнів.)
2.Робота із загадкою
— Послухайте і відгадайте загадку.
Хто у Африці живе, цілий день банан жує?
Дражнить всіх мале звірятко.
Хто це, дітки?.. (Мавпенятко).
— Викладіть фішками звукову схему слова мавпа.
— Придумайте їй ім’я, щоб починалося на м.
— З якої літери ми будемо писати ім’я мавпочки?
— Які ще імена починаються на цю літеру?
— А чи зможемо ми записати ці імена? (Ні) Правильно, адже ми ще не вміємо писати велику літеру М.
Фізкультхвилинка
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву М («ем»).
IV. Вивчення нового матеріалу
— Розгляньте велику рукописну літеру М. Чим вона подібна до друкованої?
Чим відрізняється? Які елементи вам уже відомі?
— Велика буква М («ем») складається з трьох елементів: довгої прямої похилої лінії, що починається із заокруглення, і двох довгих прямих, заокруглених унизу праворуч.
Робота в зошиті (с. 27)
Повторення відомостей про правильне розташування зошита на парті, тримання ручки, поставу.
1. Письмо довгої похилої, що починається із заокруглення внизу
— Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Ведемо вниз до
нижньої лінії робочого рядка. Торкнувшись нижньої рядкової, заокруглюємо
вправо. Ведемо довгу пряму похилу вгору до верхньої міжрядкової лінії.
Учні «пишуть» елемент у повітрі.
65
2. Письмо довгої прямої, що заокруглюється внизу праворуч і продовжується
до верхньої міжрядкової лінії
— Починаємо писати на верхній міжрядковій лінії. Ведемо пряму лінію вниз
на себе до нижньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо вправо. Ведемо вгору довгу пряму до верхньої міжрядкової лінії.
Учні «пишуть» елемент у повітрі.
3. Письмо довгої прямої, що заокруглюється внизу праворуч
— Починаємо писати на верхній міжрядковій лінії. Ведемо довгу пряму лінію вниз на себе до нижньої лінії робочого рядка, за­округлюючи праворуч, доводимо до середини робочого рядка.
Учні «пишуть» елемент у повітрі.
4. Почергове письмо елементів під рахунок
5. Письмо букви М («ем»)
— Велика буква М («ем») складається з трьох елементів: довгої прямої похилої лінії, що починається із заокруглення, і двох довгих прямих, заокруглених унизу праворуч.
— Пишемо під рахунок і-раз, два-і, три-і.
— Заплющте очі. Спробуйте написати велику букву М («ем») у повітрі. Потім обведіть букву в зошиті до кінця рядка. Роздивіться, чи правильно ви це
зробили. Підкресліть олівцем букву, яка вам сподобалась. Наступний рядок напишіть самостійно.
Фізкультхвилинка (гімнастика для очей)
Пальчикова гімнастика
6. Письмо буквосполучень
Учитель звертає увагу учнів на поєднання букв. Під час написання слова
мама нагадує дітям поєднання першого складу з другим (безвідривне).
V. Узагальнення вивченого матеріалу
Списування друкованого речення
— Прочитайте речення. Скільки слів у цьому реченні? Прочитайте перше
слово. Якими літерами, друкованими чи рукописними, записано речення?
Біля дошки один учень робить схему цього речення.
— Запишіть речення рукописними літерами. Перевірте, чи пра­вильно записали речення.
VI. Підсумок уроку
— Яку букву вчилися писати?
— Назвіть імена, які починаються буквою М.
— З якої букви їх писатимемо?
— Коли ще будемо писати велику букву М?
66
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 44
Тема. Письмо рядкової букви і, складів із нею
Мета: вчити учнів писати рядкову букву і, склади з нею; розвивати зв’язне мовлення, вміння знаходити слова з вивченою
буквою; удосконалювати вміння будувати звукові моделі слів;
формувати вміння аналізувати; виробляти навички правильного сидіння, вміння користуватися письмовим приладдям;
розвивати дрібну моторику; виховувати в учнів охайність,
уважність, старанність.
Обладнання: демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами; сюжетні малюнки; фішки для звукових
моделей; зошит із навчання грамоти; плакат «Правильно
сиди під час письма»; малюнки до загадок.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Повторення вивчених букв
Гра «Знайди пару»
Учні до карток із друкованими буквами добирають відповідні рукописні літери. Називають букви, звуки, які вони позначають, складають із ними слова.
Гра «Впіймай букву і»
— Яку букву ми вивчили на попередньому уроці?
— Який звук вона позначає?
— У якому слові ви почуєте цей звук, плескайте у долоні. (Читання вірша
учителем.)
Індик в миску воду лив.
Індик шию довго мив.
Індичатко помагало —
Індика за хвіст тримало.
І гусак почав сваритись:
«Індики, вже годі митись!»
2.Розвиток зв’язного мовлення
За поданим малюнком учні складають опис індика.
— Розгляньте малюнок. Кого ви там бачите? Де він мешкає? Якого він кольору? Чим вкрите тіло? На що схожий його хвіст? Чим він харчується? Що відрізняє індика від інших свійських птахів?
Діти складають речення зі словом індик за поданою схемою. Найкраще речення учень
записує на дошці.
.
3.Робота в зошиті (с. 28)
Розглядування малюнків. Складання звуко-буквеного аналізу слів.
— Назвіть перший звук у слові індик.
III. Фізкультхвилинка
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми вчитимемося писати малу букву і.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Ознайомлення з новою буквою
Ішачок весь час кричить.
Може, і уголос вчить?
— Ні! — ішак відповідає,—
Я вам пісеньку співаю!
67
Порівняння друкованої букви і з рукописною
— Розгляньте друковану і рукописну букви і. Схожі вони чи ні? Якщо друковану букву заокруглити внизу, буде писана.
2. Повторення правил сидіння за партою, тримання ручки, розміщення
зошита
3.Робота у зошитах з друкованою основою: письмо букви і
— Рядкова буква і складається з двох елементів: короткої прямої лінії із заокругленням унизу праворуч і крапки над нею, що не поєднується з першим
елементом. Згадайте, у яких буквах ви вже писали таку паличку? (У буквах а,
у, и, м.) «Напишіть» паличку в повітрі.
Письмо рядкової букви і
— Пишемо під рахунок раз-і, два.
— Спочатку «напишіть» у повітрі, потім обведіть букву в зошиті до половини рядка. Роздивіться, чи правильно ви це зробили. Допишіть рядок до кінця.
4.Гра «Конкурс красунь» (робота в парах)
Після того, як учні написали рядок букв, їм пропонується серед букв вибрати «Красуню»
(найкраще написану букву) і «вдягнути» їй корону (намалювати над нею) та «Попелюшку»
(найгірше написану букву) і поставити над нею лише крапочку.
— А зараз перетворіть «Попелюшку» на прекрасну принцесу і напишіть
якомога краще наступний рядок букв у зошиті.
Фізкультхвилинка (гімнастика для очей)
Пальчикова гімнастика
5. Продовження роботи в зошиті
1) Письмо поєднання букви і з довгою прямою із заокругленням внизу
праворуч і петлею вгорі
— Починаємо писати від верхньої рядкової пряму коротку лінію вниз на
себе. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і ведемо похило вгору.
Заокруглюємо ліворуч на відстані, яка дорівнює половині висоти від верхньої
міжрядкової до нижньої рядкової.
Торкаючись верхньої міжрядкової лінії, ведемо вниз на себе довгу пряму лінію до нижньої рядкової лінії. Торкнувшись нижньої робочої лінії, заокруглюємо праворуч.
Закінчуємо писати близько середини робочого рядка. Одним дотиком до паперу над першим елементом вище верхньої рядкової лінії ставимо крапку.
Наступний рядок пишемо самостійно.
2) Письмо буквосполучень
— Зверніть увагу на поєднання букв і та у. Вони з’єднуються верхнім поєднанням. Букви і та м — нижнім поєднанням, і та о — середнім.
Письмо буквосполучень іу, ім, іо, уі
VI. Узагальнення вивченого матеріалу
Відгадування загадок, звуко-складовий аналіз слів-відгадок, що містять літеру і.
VII. Підсумок уроку
— Яку букву ви навчилися писати?
— Який звук вона позначає?
— Зі скількох елементів вона складається? Назвіть їх.
— Доберіть слова з цим звуком (на початку, в середині, в кінці.)
68
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 46
Тема. Письмо великої букви І
Мета: навчити дітей писати велику букву І, з’єднувати її
з іншими буквами; закріплювати вміння проводити звуковий аналіз слів; розвивати мовлення учнів, збагачувати
словниковий запас дітей; вчити працювати разом; виховувати бережливе ставлення до іграшок, шкільних речей,
спостережливість, уважність.
Обладнання: демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами, каса букв, предметні малюнки, фішки
для звукових моделей, плакат «Правильно сиди під час
письма».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
Повторення вивчених букв
Гра «Назви слова на задану букву»
Учитель показує картку з літерою, а діти називають слова, які нею починаються.
Наприкінці гри визначають переможця.
А
М
И
У
О
— Назвіть голосні звуки. Доведіть, що вони голосні.
— Назвіть приголосний, що ми вже вивчили.
— Коли будемо писати велику букву в слові?
Гра «Збери слово»
— З «розсипаних» букв слід зібрати слово.
Н
Д
І
И
Ч
К
І
П
(індик, піч)
— Послухайте уривок. З якої він казки?
…Ото Івасик як підріс трошки, став просити батька:
— Зробіть мені, татку, човник та весельце, то я буду рибку ловити, та Вас
при старощах годуватиму.
— Молодці! Здогадалися! Вимовте ім’я хлопчика. Назвіть перший звук.
Який це звук? Якою буквою він позначається на письмі? Чи можемо ми написати слово Івасик?
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми вчитимемося писати велику літеру І, складати слова та речення з нею.
Фізкультхвилинка
IV. Вивчення нового матеріалу
— Розгляньте велику рукописну літеру І. Чим вона подібна до друкованої?
Чим відрізняється? Зі скількох елементів складається ця літера?
— Велика буква І складається з двох елементів: короткої прямої та довгої
прямої лінії з заокругленням унизу вліво.
1.Робота в зошиті (с. 27)
Повторення вимог до правильного розташування зошита на парті, тримання ручки, поставу. Розглядання плакату.
69
2. Письмо букви І
— Велика буква І складається з двох елементів: короткої прямої та довгої
прямої лінії з заокругленням унизу вліво.
— Пишемо під рахунок раз, два-і.
Спочатку «напишіть» у повітрі. Потім обведіть букву в зошиті до половини
рядка. Роздивіться, чи правильно ви це зробили. Допишіть рядок до кінця.
Наступний рядок запишіть самостійно.
3. Письмо під диктовку
Аа Оо Уу и Мм Мі Ам Ім Мі
Фізкультхвилинка (гімнастика для очей, пальчикова гімнастика)
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1.Робота в зошиті (с. 29)
1) Поєднання великої букви І з іншими буквами.
— Поєднувальна лінія — коротка пряма, виведена з основної букви, яку ведемо до верхньої рядкової, звідки починаємо писати наступну букву.
2) Письмо буквосполучень Іі, Іо, Іа, Іи, Іу.
2.Гра «Розумники та розумниці»
— Для цієї гри нам потрібні дві команди. Перша команда — дів­чатка,
друга — хлопчики. Чия команда назве більше імен з буквою І?
3.Розгадування ребусів
О
і лга
іволга
А
і
Іван
н
і й
П
ТА
Ф
напій
нафта
VI. Підсумок уроку
— Яку букву вчилися писати?
— Назвіть імена, які починаються буквою І.
— З якої букви будемо їх писати?
— Коли ще будемо писати велику букву І?
70
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 48
Тема. Письмо рядкової літери н («ен»), складів та слів із нею
Мета: вчити учнів писати малу букву н («ен»), склади та слова
з нею; з’єднувати її з іншими буквами у словах; закріплювати
вміння робити звуковий аналіз слів, складати звукові схеми; удосконалювати знання назв елементів букв; виробляти
навички правильного сидіння, вміння користуватися письмовим приладдям; розвивати дрібну моторику; виховувати
в дітей старанність, любов і повагу до українського народу.
Обладнання: демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами, малюнок дівчинки в національному одязі,
малюнок з намистом, фішки для складання звукових схем,
картки із зашифрованими словами.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Повторення вивчених букв
Гра «Упіймай звук [н]»
— Яку букву ми вивчили на попередньому уроці?
— Які звуки вона позначає на письмі?
— Що це за звуки?
— Якщо ви почуєте ці звуки у слові, плескайте в долоні. (Читання вірша
учителем.)
А носоріг уздовж доріг
Насіяв незабудок.
І написав: «Не насмітіть!
Не наступіть! І не зірвіть! —
Нехай на радість будуть!»
Т. Коломієць
2.Розвиток зв’язного мовлення
— Сьогодні на урок до нас завітала ось така україночка. (Учитель демонструє
малюнок дівчинки в національному одязі.)
— Зверніть увагу на її яскраве вбрання.
Назвіть, які ви знаєте елементи українського одягу. (Вишита сорочка, фартух, чоботи)
— Які прикраси в нашої україночки? (Віночок зі стрічками, намисто)
— А зараз складіть звуко-складову схему до слова намисто.
3.Робота в зошиті (с. 30)
— Давайте розглянемо малюнки у зошиті. Що ви там бачите? Назвіть перший звук у слові ніж, який він? Порівняйте його з першим звуком у слові нитки. (Учні роблять висновок, що в слові «ніж» звук [н] м’який, а в слові «нитки» — твердий.)
Фізкультхвилинка
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати малу букву н.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Ознайомлення з новою буквою
На зарубки вкладена
Планка-перекладина.
Перестрибують хлоп’ята.
Планку вище б підійняти!
71
Настрибалися за день —
Розібрали букву Н.
Порівняння друкованої букви н з рукописною
— Розгляньте друковану і рукописну букви н («ен»). Схожі вони чи ні?
2. Повторення правил сидіння за партою та користування ручкою, зошитом
під час письма
— А зараз давайте пригадаємо правила сидіння за партою, вимоги до того,
як тримати ручку та зошит під час письма.
3.Робота у зошитах з друкованою основою: письмо букви н
— Рядкова буква н («ен») складається з трьох елементів: двох прямих коротких ліній, з яких одна заокруглена внизу праворуч, і прямої горизонтальної
короткої лінії.
Спочатку напишіть зворотною стороною ручки у зошиті елементи цієї букви,
потім обведіть їх в зошиті до половини рядка. Роздивіться, чи правильно ви це
зробили. Допишіть рядок до кінця.
Фізкультхвилинка. Пальчикова гімнастика
Вправи для очей
4. Продовження роботи в зошиті
1) Письмо рядкової букви н («ен»).
— Рядкова буква н («ен») складається з трьох елементів: двох прямих коротких ліній, з яких одна заокруглена внизу праворуч, і прямої горизонтальної
короткої лінії.
Пишемо під рахунок раз, два, три-і.
— Наступний рядок напишіть самостійно.
2) Письмо буквосполучень.
— Зверніть увагу на поєднання букв н та о. Вони з’єднуються середнім поєднанням. Буква н поєднується з і, н та у верхнім поєднанням.
Написання буквосполучень но, нн, ну, ні
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1.Гра «Розумники та розумниці»
— Для цієї гри ви розподілитесь на дві команди. Перша команда — дівчатка, друга — хлопчики. Чия команда назве більше слів з буквою н?
2.Гра «Зашифровки»
— Хтось зашифрував слова, а ми маємо їх розгадати.
НБ Н
е
о
і
с
небо
ніс
Н ТНІР
і
я
ж
у
ніж
нутрія
VI. Підсумок уроку
— Яку букву ви навчилися писати?
— Які звуки вона позначає на письмі?
— З яких елементів вона складається? Назвіть їх.
— Доберіть слова з цими звуками (на початку, в середині, в кінці).
72
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 50
Тема. Письмо великої літери Н («ен»)
Мета: вчити учнів писати велику букву Н («ен»), закріплювати
вміння з’єднувати букви у склади, слова; розвивати мовлення, увагу, спостережливість; удосконалювати навички
списування речення з рукописного та друкованого шрифту,
вміння будувати звукові моделі слів; виховувати охайність,
старанність, працьовитість.
Обладнання: демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами, каса букв, зашифровки, малюнок
пінгвінів, фішки для звукових моделей, вірш С. Чугай, плакат «Правильно сиди під час письма».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
— Яку букву вивчили на уроці читання?
— Які звуки на письмі позначає буква «ен»?
1.Гра «Знайди пару»
Учні утворюють пари друкованих та рукописних літер.
2.Робота із загадкою
Морячок наш чорно-білий
Ловить рибу дуже сміло,
Схожий трішечки на діжку,
Має крильця, має ніжки.
Між крижин відважно плава,
Обганяє пароплави.
То ж ви знаєте, що він
Називається… (пінгвін).
— Що ви дізналися із загадки про пінгвіна?
— Складіть звукову схему до слова пінгвін.
— Складіть речення з цим словом.
3.Розповідь учителя
— Пінгвін — це птах, який живе в Антарктиді. Він швидко бігає, чудово
плаває і пірнає, але не вміє літати. Його крила перетворилися на ласти, зручні
для плавання, тому більшу частину свого життя пінгвін проводить у морі.
— Придумайте імена нашим пінгвіненятам, щоб вони починалися на букву
Н («ен»).
— Які ще імена починаються на цю літеру? (Відповіді учнів.)
— А чи зможемо ми записати ці імена? (Ні) Правильно, адже ми ще не вміємо писати велику літеру Н.
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми вчитимемося писати велику літеру Н («ен»), складати слова
та речення з нею.
Фізкультхвилинка
VІ. Вивчення нового матеріалу
— Розгляньте велику рукописну літеру Н («ен»). Чим вона подібна до друкованої? Чим відрізняється? Який елемент вам уже відомий?
— Велика буква Н («ен») складається з трьох елементів: короткої прямої
похилої лінії, довгої прямої лінії, заокругленої внизу ліворуч, і довгої прямої лінії із заокругленням унизу праворуч і петлею вгорі.
Робота в зошиті (с. 31)
73
1. Повторення вимог до правильного розташування зошита на парті,
тримання ручки, постави
2. Письмо короткої похилої та довгої прямої із заокругленням унизу вліво
— Починаємо писати вище середини відстані між верхньої рядковою та
верхньою міжрядковою лініями. Ведемо коротку пряму похилу праворуч угору
до верхньої міжрядкової. Торкнувшись верхньої міжрядкової лінії, не відриваючи руки, ведемо вниз на себе довгу пряму лінію до нижньої рядкової. Заокруглюємо вліво. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка.
Учні «пишуть» елемент у повітрі.
3. Письмо прямої із заокругленням унизу праворуч і петлею вгорі
— Починаємо писати на місці перетину елемента з верхньою рядковою лінією. Ведемо пряму похилу вгору. Заокруглюємо ліворуч на відстані, яка дорівнює половині висоти від верхньої міжрядкової до нижньої рядкової. Торкаючись верхньої міжрядкової лінії, ведемо вниз на себе довгу пряму лінію до
нижньої рядкової лінії. Торкнувшись нижньої робочої лінії, заокруглюємо праворуч. Закінчуємо писати близько середини робочого рядка.
Учні «пишуть» елемент у повітрі.
4. Почергове письмо елементів під рахунок
5. Письмо букви Н («ен»)
— Велика буква Н («ен») складається з трьох елементів: короткої прямої
похилої лінії, довгої прямої лінії, заокругленої внизу ліворуч, і довгої прямої лінії із заокругленням унизу праворуч і петлею вгорі.
— Пишемо під рахунок раз, два-і, і-три-і.
— Заплющте очі. Спробуйте «написати» велику букву Н («ен») у повітрі.
Потім обведіть букву в зошиті до кінця рядка. Роздивіться, чи правильно ви це
зробили.
— Обміняйтеся зошитами із сусідом по парті. Підкресліть олівцем букву,
яка вам сподобалась. Поверніть зошити одне одному. Наступний рядок напишіть самостійно.
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1. Продовження роботи у зошиті (с. 31)
Письмо буквосполучень На, Но, Ні, Ну, Нн
Учні спочатку «пишуть» буквосполучення в повітрі, потім — у прописах. Учитель звертає
увагу на поєднання букв.
— Послухайте вірш С. Чугай.
Настуся, Нонна, Ніна, Ната
Нарвали у пакетик м’яти.
Назар, Надія у торбинку
Кладуть пахучу материнку.
— Назвіть імена дітей. Як ми будемо писати ці імена?
2.Робота в зошиті (с. 32)
Учні самостійно прописують слова та речення «Он Ніна і Наум», «Он Інна
і мама».
3.Гра «Хто найкращий скоромовець?»
Незнайко на печі сидить,
Знайко стежкою біжить.
VI. Підсумок уроку
— Яку букву вчилися писати?
— Назвіть імена, які починаються буквою Н («ен»).
— З якої букви будемо їх писати?
— Коли ще будемо писати велику букву Н («ен»)?
74
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 52
Тема. Письмо рядкової букви в («ве»), складів та слів із нею
Мета: вчити писати малу букву в («ве»), поєднувати її
з іншими буквами; продовжувати формувати раціональні
рухи рукою під час письма в рядку, правильність поєднання
під час письма складів; розвивати вміння зіставляти графічну
форму друкованих і рукописних букв, усне зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас; розвивати дрібну
моторику; виховувати в учнів охайність, старанність,
дисциплінованість, інтерес до навчання.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними
буквами, зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно
сиди під час письма», малюнки до загадок, фішки для звукових моделей.
Хід уроку
I.Організаційний момент
Любі діти!
Всі за парти ми сідаємо,
Працювати починаємо.
Учитель перевіряє наявність на партах у дітей необхідного приладдя, готовність учнів до
уроку.
II. Актуалізація опорних знань учнів
— З якими звуками ми ознайомилися на уроці читання?
— Дайте характеристику цим звукам?
— Наведіть приклади слів з вивченими звуками.
— Пригадайте вірш, вивчений на уроці читання. (Веселі виш­ні...)
— Якою буквою позначається звук [в] на письмі?
— Покажіть цю букву в касі.
— Якою може бути буква?
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Як ви гадаєте, яку букву ми будемо писати сьогодні на уроці?
— Сьогодні ми будемо не тільки писати малу букву в, а й навчимося поєднувати її з іншими буквами, будемо писати слова, робити звуковий аналіз слів та
складати речення. А щоб ваші роботи в зошитах були гарними, каліграфічними, треба уважно слухати, вчитися правильно сидіти за партою і старанно, не
поспішаючи, все виконувати.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної малої букви в
3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма. Виконання вправ для розвитку м’язів
руки
Правила сидіння за партою
— Сидіти треба зручно, ноги тримати на підлозі повною ступнею, спину
тримати прямо, голову нахилити трошки вліво і вниз так, щоб бачити написане
в зошиті, лікті покласти на парту. Між партою і грудьми повинна бути відстань
на ширину долоні. (Розглядання плаката.)
Розміщення зошита на парті
— Розгорніть зошит, покладіть перед собою, лівою рукою притримуйте його.
(Учитель звертає особливу увагу на ліворуких дітей.)
75
Вправи для розвитку м’язів руки
1) Коливайте ручкою, утримуючи її вказівним і великим пальцями; вказівним і середнім та ін.
2) Обертайте ручку пальцями правої руки.
3) Поставте ручку кулькою на парту, тримаючи за протилежний кінець, потім спустіться пальцями до кульки.
4) Підніміть й поверніть у повітрі ручку так, щоб кулька опинилася вгорі
(при цьому пальці будуть біля кульки).
5) Поставте ручку на парту протилежним від кульки кінцем, потім спустіть
пальцями від кульки вниз. Повторіть вправу декілька разів.
6) Підніміть вказівний палець, тримаючи ручку великим та середнім.
7) Зробіть колові оберти кистю.
Як тримати ручку під час письма
— Візьміть ручку в праву руку. Підніміть її, ставлячи лікоть на парту. Ручку тримайте тільки трьома пальцями — великим, вказівним, середнім, але писати допомагає вся рука. Ручка більше спирається на середній палець, підтримується великим, а зверху — вказівним. Усі три пальці знаходяться на відстані
ширини вказівного пальця від кінця ручки.
Учитель звертає особливу увагу на ліворуких дітей.
4. Письмо рядкової букви в («ве»)
— Рядкова буква в («ве») складається з двох елементів: верхньої петлі й овалу.
— Пишемо під рахунок і-раз, і-два-і.
5. Письмо букви в повітрі
6. Письмо в зошиті елемента букви (петля)
7. Письмо букви в зошиті
Фізкультхвилинка
8. Письмо складів і буквосполучень
— Доберіть слова, в яких зустрічається склад во.
9. Письмо слів
— Прочитайте слова.
— Кого можна назвати словом він?
— Як ви розумієте слово вовна?
Фізкультхвилинка
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1.Розглядування малюнка (зошит, с. 34).
— Кого ми бачимо на малюнку?
— Назвіть предмети, в назвах яких є звук [в].
2.Складання речень за малюнком
3. Звуко-складовий аналіз слова вінок
VI. Підсумок уроку
— Яку букву ви вчилися писати?
— З яким новим словом ознайомилися?
— Складіть речення з цим словом.
76
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 54
Тема. Письмо великої букви В («ве») у поєднанні з іншими
буквами. Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді
за малюнком
Мета: вчити учнів писати велику букву В (ве), буквосполучення та склади з нею; закріплювати вміння учнів писати малу
букву в і поєднувати її у словах з іншими буквами, списувати
з друкованого шрифту, складати розповідь за малюнком; повторити вживання великої букви; розвивати в дітей зв’язне
мовлення, фонематичний слух, спостережливість, дрібну
моторику; виховувати охайність, старанність, любов та бережливе ставлення до природи.
Обладнання: фішки для звукового аналізу, предметні малюнки (ворона, виноград, вареник, вулик, вінок), загадки, малюнок для розвитку зв’язного мовлення «На лісовій галявині»,
зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно сиди під
час письма», малюнки до загадок, картки з друкованими та
рукописними буквами.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1.Гра «Знайди пару» (друковані та рукописні букви)
— Яка буква залишилась без пари?
— Напишіть на дошці пару для цієї букви.
2.Робота з предметними малюнками
Ворона, виноград, вареник, вулик, вінок.
Учні називають предмет, зображений на малюнку, слово ділять на склади, на дошці записують склад з буквою в.
III.Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку
1.Слухання вірша
Віра вишень накупила,
Вареників наварила.
Запросила в гості
Вітю, Васю, Костю.
2.Робота над змістом вірша
— Про кого цей вірш?
— Скільки хлопчиків згадується у вірші?
— Назвіть ім’я дівчинки.
— Який перший звук ми чуємо в слові Віра?
— Якою буквою він позначається на письмі? Великою чи малою?
—Чому це слово ми повинні писати з великої літери?
— Яку букву ми будемо вчитися писати на уроці?
3.Оголошення теми і завдань уроку
— Сьогодні ви будете вчитися писати велику букву В («ве»), буквосполучення та склади з нею, списувати з друкованого шрифту; складати розповідь за малюнком. А для цього вам доведеться здійснити уявну подорож в один із куточків природи.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної великої букви В
3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку,
розташовувати зошит під час письма
77
4. Письмо великої букви В («ве»)
— Велика буква В («ве») складається з двох елементів: довгої прямої лінії із
заокругленням внизу вліво і двох правих півовалів.
— Пишемо під рахунок раз-і, і-два, і-три-і.
5. Письмо елементів букви в повітрі, в зошиті
6. Письмо букви в повітрі, в зошиті
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
7. Написання складів, буквосполучень
V. Узагальнення вивченого матеріалу
1.Робота з анаграмами (зошит с. 35)
2.Списування з друкованого шрифту
3.Робота в парі (побудова звукових моделей записаних слів)
Фізкультхвилинка
VI.Розвиток зв’язного мовлення
1.Вступне слово вчителя
— Куди під час фізкультхвилинки ми потрапили?
— А чи таким ви собі уявляли ліс, як на цьому малюнку?
2.Розглядування малюнка «На лісовій галявині»
— Що ви бачите на малюнку?
—Чи всі дерева зеленого кольору? Чому?
— Які дерева не змінили свого вбрання?
— Кого ви бачите на малюнку?
— Що вони роблять?
— Як потрібно поводитись у лісі, щоб не порушити спокій лісових мешканців?
— Давайте разом за цим малюнком складемо розповідь.
3.Складання розповіді за допомогою питань
— Яка пора року настала?
— У яке вбрання одяглися дерева?
— Якими стоять ялинки та сосни?
— До чого готуються звірі?
Настала осінь. Дерева одягнулися в жовте вбрання. Зеленими стоять лише
ялинки та сосни. Звірі готуються до зими.
VII. Підсумок уроку
— Яку букву ви вчилися сьогодні писати?
— Назвіть слова, в яких завжди вживається велика літера В («ве»).
— Давайте пригадаємо лісових мешканців, з якими сьогодні зустрічалися.
78
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 56
Тема. Письмо рядкової букви л («ел»). Складовий диктант
Мета: вчити правильно писати малу букву л, склади і слова
з нею, записувати рукописними буквами друковані літери;
розвивати мовлення, фонематичний слух, мислення, увагу,
дрібну моторику; виховувати у дітей охайність, старанність,
бережливе ставлення до всього живого.
Обладнання: картки з друкованими й рукописними літерами,
предметні малюнки, фішки для звукових моделей, фішки
для графічних моделей речення, малюнки кульок з буквами,
зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно сиди під час
письма», малюнки до загадок.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
— Яку букву ми вивчали на минулому уроці?
— Наведіть приклади слів, які завжди пишуться з великої літери В («ве»).
— Погляньте на ці чарівні кульки. Знайдіть однакові за формою, утворіть склади і запишіть їх на дошці. (На кульках записані букви: В, в, В, в, В, а, о,
і, и, у.)
— Утворіть слова з цими складами.
ІII. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда
— Наші кульки вміють не тільки утворювати склади, а й вміють...
Як ви гадаєте, що вони вміють робити?
— Відгадавши загадку, ви скажете, що літає швидше всіх.
2.Відгадування загадки, складання звукової моделі слова-відгадки
В синім небі путь моя,
Швидше всіх літаю я.
Маю крила, хоч не птах,
Люди звуть мене... (літак).
— Назвіть перший звук у цьому слові, охарактеризуйте його.
— Якою буквою він позначається на письмі?
— Яку букву ми будемо вчитися сьогодні писати?
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Так, ви будете вчитися писати малу букву л, склади та слова з нею. А також спробуєте скласти власні загадки, здійснете уявну подорож до лісу і пригадаєте, яких правил поведінки треба дотримуватись у ньому.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної малої букви л
3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма
4. Письмо рядкової букви л («ел»)
— Рядкова буква л («ел») складається з двох елементів: прямої короткої похилої лінії, що починається із заокруглення, і короткої лінії з заокругленням
унизу праворуч.
— Пишемо під рахунок і-раз, і-два-і.
5. Письмо елементів букви в повітрі, в зошиті (с. 36)
6. Письмо букви в повітрі, в зошиті
79
7. Письмо складів лу, ло
8. Усне добирання слів з цими складами
9. Письмо поєднання букв лл
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
VI. Узагальнення вивченого матеріалу
1.Відгадування загадок, складання звуко-складових моделей слів,
написання слів-відгадок
• Мию, мию без жалю,
Мию там, де брудно.
Цю роботу я люблю,
Бо від неї худну. (Мило)
•І у горах невидима,
І у лісі невловима.
Я кричу — вона мовчить,
Я мовчу — вона кричить:
Поверта мені назад
Всі кінцівки слів підряд. (Луна)
2.Розглядування малюнка лимона, самостійне складання загадки
3.Складовий диктант
Учитель диктує склади: ол, ли, лі, ам, ну, во. Після написання диктанту учні звіряють
написане із записом на дошці.
Фізкультхвилинка
VII.Розвиток зв’язного мовлення
1. Повторення скоромовки, вивченої на уроці читання
Лис ласкає лисеня,
А лосиха — лосеня,
Лев ласкаво лапою
Левенятко ляпає.
2. Бесіда за малюнком
— Де мешкають тварини, згадані у вірші?
— Подивіться на малюнок (зошит, с. 36). Кого з лісових мешканців ви на
ньому бачите?
— А хто завітав до лісу?
— Як ви гадаєте, навіщо дівчатка ходили до лісу?
— Дайте імена дітям і складіть речення про них.
— Викладіть фішками графічну модель речення.
— Пригадайте правила поведінки в лісі.
3.Робота в парах (складання діалогу)
4.Розфарбовування малюнка
VIII. Підсумок уроку
— Яку букву ви вчилися писати на уроці?
— Які звуки вона позначає на письмі?
— Назвіть слова, у яких зустрічаються ці звуки.
80
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 58
Тема. Письмо великої літери Л («ел»)
Мета: вчити писати велику букву Л («ел»); формувати вміння
диференційованого написання великих і малих букв; розвивати мовлення, вміння передавати свої спостереження й почуття засобами слова, дрібну моторику; виховувати у дітей
охайність, старанність.
Обладнання: предметні малюнки (м’яч, апельсин, лимон,
буква «и», ножиці, автобус), демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами, фішки для звукових
моделей, зошит із навчання грамоти, плакат «Правильно
сиди під час письма».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
На дошці — малюнки: м’яч, апельсин, лимон, буква «и», ножиці, автобус.
— Назвавши перші звуки в кожному слові, утворіть нове. (Малина)
— Запишіть це слово на дошці.
— Поділіть слово на склади. Назвіть наголошений склад.
— Які звуки утворили цей склад?
ІII. Актуалізація опорних знань учнів
1.Читання вірша вчителем
Ліда любить лимонад.
Вип’є трохи — та й у сад.
А повернеться із саду —
Знову просить лимонаду.
2. Бесіда за змістом
— Про кого цей вірш?
— Назвіть звуки у слові Ліда.
— Якою буквою позначається перший звук?
—Чому в цьому слові буква Л («ел») велика?
— Яку букву навчитеся сьогодні писати?
IV. Повідомлення теми та завдань уроку
— Сьогодні, діти, ви будете вчитися правильно писати велику букву Л,
пригадаємо разом, які слова пишуться з великої лі­тери.
Щоб урок пройшов не марно,
А корисно і цікаво,
Учні мають сісти рівно
І дивитись дуже пильно.
Лиш старанні та уважні
Знання мають завжди класні.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної великої букви Л («ел»)
3. Повторення правил сидіння за партою та користування ручкою, зошитом
під час письма
4. Пояснення алгоритму написання великої букви Л («ел»)
— Пишемо під рахунок і-раз, і-два-і.
5. Промовляння лічилки
Зошит свій я розгортаю,
Навскоси його кладу.
81
Ручку я ось так тримаю,
Сяду рівно, не зігнусь.
6. Письмо елементів букви в повітрі, в зошиті (с. 36)
— Пригадайте, при написанні яких літер ми зустрічалися з подібними елементами.
7. Письмо букви в повітрі, в зошиті
— Назвіть слова, які пишуться з великої літери Л («ел»).
Фізкультхвилинка
8. Письмо буквосполучення Лл
9. Письмо складу Ла
— Доберіть слова з цим складом.
10.Письмо складу Лі
— Доберіть слова з цим складом.
VI. Узагальнення вивченого матеріалу
1. Письмо слова Ліна
— Прочитайте слово, що записане на наступному рядку. Зверніть увагу на
поєднання букв і старанно напишіть його у зошиті.
— Назвіть звуки у слові, дайте їм характеристику.
— Складіть речення з цим словом.
2. Письмо речення
— Скільки слів у реченні?
— Побудуйте графічну модель речення.
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
Ритмічне стискання та розтискання кулачків.
Робота в парах
— Переставте слова в реченні так, щоб воно не втратило змісту.
—Чи замінилась графічна модель цього речення?
VII.Розвиток зв’язного мовлення
1.Розгляд малюнка на с. 37
— Кого ви бачите на малюнку?
— Що робить дівчинка?
— Дайте ім’я дівчинці та складіть про неї речення.
— Яке ще речення можна скласти за малюнком?
— У яких словах ми чули звук [л]?
2.Робота над чистомовкою (зошит, с. 37)
3.Вивчення чистомовки напам’ять
VIII.Підсумок уроку
— Яку букву вчилися писати?
— Напишіть її на дошці.
— Коли вживається велика буква?
— Що ж треба робити для того, щоб мати гарні знання?
82
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 60
Тема. Письмо слів і складів із вивченими буквами
Мета: повторити і закріпити навички написання вивчених
букв, слів і речень з ними; вдосконалювати навички звукового
аналізу, вміння графічно зображувати речення; розвивати
мовлення учнів, спостережливість, пізнавальні інтереси,
дрібну моторику; виховувати у дітей охайність, старанність,
бажання дотримуватись гігієни харчування.
Обладнання: предметні малюнки, демонстраційні картки
з друкованими й рукописними літерами, фішки для звукових
моделей, зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно
сиди під час письма».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
— Яку букву ви вивчали на минулому уроці?
— Які звуки вона позначає на письмі?
— Пригадайте, які з вивчених букв позначають голосні, приголосні звуки?
(На дошці написані елементи вивчених букв, учні дописують їх і називають
букву.)
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ви пригадаєте і закріпите вміння писати вивчені букви
та поєднувати їх між собою. Спостережливі учні визначать, як одна буква може
змінити значення слова, уважні — правильно складуть графічну модель речення і назвуть кількість слів у ньому, кмітливі — розкриють секрет читання, а ті,
хто дбає про своє здоров’я, доведуть, що гігієна харчування має велике значення для кожного.
IV.Робота в зошиті (с. 39)
1. Повторення правил сидіння за партою, користування ручкою і зошитом
під час письма
Правила сидіння за партою
— Сидіти треба зручно, ноги тримати на підлозі повною ступнею, спину
тримати прямо, голову нахилити трошки вліво і вниз так, щоб бачити написане
в зошиті, лікті покласти на парту. Між партою і грудьми повинна бути відстань
на ширину долоні. (Розглядання плаката.)
Розміщення зошита на парті
— Розгорніть зошит, покладіть перед собою, лівою рукою притримуйте його.
(Учитель звертає особливу увагу на ліворуких дітей.)
Вправи для розвитку м’язів руки
1) Коливайте ручкою, утримуючи її вказівним і великим пальцями; вказівним і середнім та ін.
2) Обертайте ручку пальцями правої руки.
3) Поставте ручку кулькою на парту, тримаючи за протилежний кінець, потім спустіться пальцями до кульки.
4) Підніміть й поверніть у повітрі ручку так, щоб кулька опинилася вгорі
(при цьому пальці будуть біля кульки).
5) Поставте ручку на парту протилежним від кульки кінцем, потім спустіться пальцями від кульки вниз. (Повторіть вправу декілька разів.)
6) Підніміть вказівний палець, тримаючи ручку великим та середнім.
7) Зробіть колові оберти кистю.
83
Як тримати ручку під час письма
Візьміть ручку в праву руку. Підніміть її, ставлячи лікоть на парту. Ручку
тримайте тільки трьома пальцями — великим, вказівним, середнім, але писати
допомагає вся рука. Ручка більше спирається на середній палець, підтримується великим, а зверху — вказівним. Усі три пальці знаходяться на відстані ширини вказівного пальця від кінця ручки. (Учитель звертає особливу увагу на
ліворуких дітей.)
2. Письмо слова налив
— Назвіть букви, що позначають голосні звуки в цьому слові.
— Складіть речення з цим словом.
3. Письмо слова вилив
— Прочитайте це слово навпаки.
— Що цікавого ви помітили?
4. Письмо слова вивів
— Виконайте звуко-буквений аналіз слова.
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
5.Читання анаграм і запис утворених слів
6. «Словничок-сундучок»
Лом — довга металева палиця з загостреним кінцем унизу.
7. Запис речень рукописними літерами
1) Письмо речення Ліна мала.
— Скільки слів у реченні?
— Який розділовий знак стоїть у кінці речення?
— Прочитайте речення, уявивши замість крапки знак питання.
2) Письмо речення Мама мила Ліну.
— Поясніть вживання великої літери в словах.
3) Самостійне письмо речення У мами мило.
— Складіть графічну модель речення.
Фізкультхвилинка
V.Розвиток зв’язного мовлення
1.Виконання завдання в зошиті (с. 39)
— Які букви ви отримали?
— Які звуки вони позначають на письмі?
2.Гра «Мікрофон по колу»
Учні називають слова, у яких звучать звуки [н], [н′], [м].
3.Гра «Прочитай речення»
лаНі і лаМі лими нумали.
— Як ви гадаєте, навіщо дівчатка мили малину?
4. Бесіда про вживання чистими овочів, фруктів, ягід
VI. Підсумок уроку
— Що цікавого було на уроці?
— Яку букву утворили червоні кружечки?
— Як називається довга металева палиця із загостреним кінцем унизу?
— Якими потрібно вживати фрукти, овочі, ягоди?
84
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 62
Тема. Письмо рядкової букви с («ес»), складів та слів із нею
Мета: вчити учнів писати рядкову букву с («ес»), поєднувати
її з вивченими літерами; продовжувати формувати правильну поставу під час письма, вміння писати букви зв’язно,
ритмічно, правильно розташовувати їх у рядку; виробляти
навички побудови звуко-складових моделей слів; збагачувати словниковий запас дітей; розвивати мовлення, вміння
зіставляти графічну форму друкованих і рукописних букв;
збагачувати словниковий запас, пам’ять; розвивати дрібну
моторику; виховувати інтерес до навчання, охайність,
старанність, шанобливе ставлення до рідної мови.
Обладнання: предметні малюнки, демонстраційні картки
з друкованими й рукописними літерами, каса букв, фішки
для звукових моделей, зошити із навчання грамоти, плакат
«Правильно сиди під час письма», малюнок парасольки.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
На дошці — малюнок парасольки, з якої падають краплинки. На кожній краплі написана
одна літера.
Гра «Знайди пару»
Учні до друкованої літери добирають рукописну.
III. Актуалізація опорних знань
Виділення звука [с] у слові парасолька
— Поділіть слово на склади.
— Назвіть наголошений склад.
— Назвіть звуки в цьому складі.
— Назвіть перший звук. Дайте йому характеристику, яким він ще може
бути? Наведіть приклади.
— Пригадайте, якою буквою позначаються на письмі звуки [с], [с′].
— Знайдіть її в касі букв.
— Пригадайте, на що схожа буква с («ес»).
— Отже, яку букву ви будете вчитися писати сьогодні на уроці?
Фізкультхвилинка
Хто ж там, хто вже так стомився
І наліво нахилився?
Треба дружно всім нам встати.
Фізкультхвилинку розпочати.
Руки вгору, руки вниз
На сусідів подивись.
І зроби чотири кроки.
Вище руки підніміть
І спокійно опустіть.
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні, діти, ви будете вчитися писати рядкову букву с («ес»), поєднувати її з іншими літерами. А також ще матимете змогу упевнитись, яка багата,
цікава наша рідна мова: одне слово може мати кілька значень, зі зміною лише
однієї букви змінюється значення слова. Отже, до роботи!
V. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної малої букви с («ес»)
85
3. Повторення правил сидіння за партою та користування ручкою, зошитом
4. Пояснення написання рядкової букви с («ес»)
— Рядкова буква с («ес») складається з одного елемента — лівого півовала,
у якого верхнє заокруглення слід писати вужче, ніж нижнє.
— Пишемо під рахунок і-раз-і.
5. Письмо букви в повітрі
6. Письмо першого рядка букви в зошиті
— Подивіться навколо себе і назвіть предмети, у назвах яких ми чуємо звуки [с], [с′].
7. Письмо другого рядка букви в зошиті
8.Робота зі словами сім, сум, сом
— Прочитайте слова.
—Чим вони подібні?
— Назвіть звуки, які є різними у кожному слові.
— Поміркуйте, чи змінюється значення слова від зміни одного звука.
9. Письмо слова сім
— У назвах яких казок зустрічається слово сім?
10.Письмо слова сум
— Як ви розумієте значення цього слова?
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
Наші пальчики зчепились.
І тягнулись, і крутились.
Вправо-вліво, вгору-вниз.
Хто із них одержить приз?
11.Письмо слова сом
На дошці — малюнки великого та маленького сомів.
— Про якого сома розповідається у вірші?
Спить старий сердитий сом.
Сому сниться сьомий сон.
Сонце пестить поплавок.
Сом сопе на весь ставок.
— З яким словом у вірші співзвучне слово сом?
VI. Узагальнення вивченого матеріалу
1. Письмо слова ніс
— Поясніть значення цього слова. Складіть речення з цим словом.
2. Письмо слова слива
— У назвах яких фруктів, овочів зустрічаються звуки [с], [с′]?
3. Письмо слова сосна
— Що таке сосна?
—Чим відрізняється сосна від інших дерев?
— Які ще дерева не скидають на зиму своє вбрання? (Демонстрування малюнків.)
VII. Підсумок уроку
— Яку букву ви вчилися писати сьогодні на уроці?
— Якими звуками вона позначена на письмі?
— Яке слово, що писали на уроці, має два значення?
— У нашій мові є вислів: «Сім раз відмір, один раз відріж». Як ви його розумієте?
86
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 64
Тема. Письмо великої букви С («ес»), складів та слів із нею
Мета: вчити писати велику букву С («ес»), поєднувати її
з іншими буквами; розвивати вміння складати звуко-складові
моделі; вчити списувати з друкованого шрифту; розвивати
усне зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас,
розвивати дрібну моторику; виховувати у дітей охайність,
старанність, ввічливе ставлення до людей.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними
буквами, фішки для звукових моделей, зошити із навчання
грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма».
Хід уроку
I.Організаційний момент
Сядьте зручно,
Посміхніться
І на мене подивіться.
Зробимо в науку крок.
Починаємо урок.
Учитель перевіряє наявність на партах у дітей необхідного приладдя, готовність учнів до
уроку.
II. Актуалізація опорних знань учнів
1.Читання вчителем вірша (зошит, с. 41)
2.Робота над змістом
— Який звук найчастіше повторюється у вірші?
— Назвіть слова зі звуком [с′].
— Яке ввічливе слово звучало?
— Коли ми його вживаємо?
— Які ще ввічливі слова ви знаєте?
— Як звали старого?
— Який звук ми чуємо на початку слова?
— Якою буквою він позначається на письмі?
— З якої літери пишеться це слово? Чому?
— Як ви гадаєте, яку букву ми будемо писати сьогодні на уроці?
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ви будете вчитися писати велику букву С («ес»), поєднувати її з іншими літерами, грамотно, каліграфічно писати слова, списувати
речення. А також пригадаємо, які чарівні слова потрібно використовувати
у своєму мовленні, звертаючись одне до одного.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної великої букв С («ес»)
3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма
Вправи для розвитку м’язів руки
1) Коливайте ручкою, утримуючи її вказівним і великим пальцями; вказівним і середнім та ін.
2) Обертайте ручку пальцями правої руки.
3) Поставте ручку кулькою на парту, тримаючи за протилежний кінець, потім спустіться пальцями до кульки.
4) Підніміть й поверніть у повітрі ручку так, щоб кулька опинилася вгорі
(при цьому пальці будуть біля кульки).
87
5) Не випускаючи з рук, поставте ручку на парту протилежним від кульки
кінцем, потім спустіться пальцями від кульки вниз. Зробіть декілька
разів.
6) Підніміть вказівний палець, тримаючи ручку великим та середнім.
7) Зробіть колові оберти кистю.
4. Пояснення принципів написання великої букви С («ес»)
Велика буква С («ес») складається з одного елемента — лівого півовала, у якого верхнє заокруглення слід писати вужче, ніж нижнє.
— Пишемо під рахунок і-раз-і.
5. «Письмо» букви в повітрі
6. Письмо першого рядка букви в зошиті
Гра «Назви ім’я»
7. Письмо другого рядка букви
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
8. Письмо речення Сині сливи
—Чому слово Сині написано з великої літери?
9. Письмо слова Слава
— Побудуйте звуко-складову модель цього слова.
10.Письмо слова Сава
— Складіть речення з цим словом.
Фізкультхвилинка
V. Узагальнення вивченого матеріалу
Списування друкованих речень (зошит, с. 41)
1) Списування речення Слава у лісі.
— Доповніть речення іншими словами.
2) Списування речення У лісі сосни.
— Прочитайте речення, уявивши замість крапки знак питання.
3) Списування речення На сосні сова.
— Яка з графічних моделей підходить до цього речення?
VI. Підсумок уроку
— Пригадайте, про кого йшлося у вірші на початку уроку?
— Яке слово ввічливості сказав Семен синам?
— Пригадайте слова ввічливості.
— Поміркуйте, чи потрібно вживати в мовленні ці слова. Чому? Коли?
88
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 66
Тема. Письмо рядкової букви к («ка»), складів та слів із
нею
Мета: вчити учнів писати рядкову букву к («ка»), склади,
слова з нею, поєднувати її з вивченими літерами; продовжувати формувати вміння аналізувати складові елементи,
порівнювати з вивченими літерами, виробляти навички
звуко-складових моделей слів; збагачувати словниковий запас дітей; розвивати мовлення, вміння зіставляти графічну
форму друкованих і рукописних букв; дрібну моторику;
виховувати старанність під час письма.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними
буквами, фішки для звукових моделей, зошити із навчання
грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма», малюнки до
загадок, маски (мишка, жабка, зайчик), предметні малюнки.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
1.Читання вірша вчителем
Казок чимало є на світі —
І веселих, і сумних.
Хіба зможемо прожити
Ми без них?
Казка стукає у двері —
Привітаємо її.
Казко, казко, ти з’явись!
Казко, казко, розкажись!
2.Інсценізація уривка казки
Підготовлені заздалегідь учні інсценізують уривок казки «Рукавичка» (розмова мишки,
жабки та зайчика).
— Уривок з якої казки ви щойно побачили?
3.Складання звукової моделі слова рукавичка
— Які звуки в цьому слові повторюються?
— Який з них є приголосним?
— Якою буквою він позначається на письмі?
— Назвіть героїв казки, в назвах яких зустрічається буква к («ка»).
— Як ви вважаєте, яку букву ви будете сьогодні вчитися писати?
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ви будете вчитися писати рядкову букву к («ка»), її складові
елементи, поєднувати її з іншими буквами. А також ознайомимось зі словами,
що мають кілька значень.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної малої букви к («ка»)
3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма
4. Пояснення написання рядкової букви к («ка»)
— Рядкова буква к («ка») складається з трьох елементів: прямої короткої
лінії і двох кривих.
— Пишемо під рахунок раз, два-і, і-три-і.
5. Письмо елементів рядкової букви к («ка») у повітрі, на дошці, в зошиті
6. Письмо букви в повітрі, в зошиті
— Розгляньте малюнки. У назвах яких предметів зустрічається буква
к («ка»)?
Корова, літак, дерево, мак, кінь, сонце, кіт, собака, лев.
— Зачитайте слова, у яких буква к («ка») вимовляється пом’як­шено.
89
Фізкультхвилинка
7. Письмо буквосполучення кл та складу ка
— Відгадайте загадки.
• Він замок відкрити може,
Він закрутить легко гайку,
Відлетіти птахом може.
Відгадали цю загадку? (Ключ)
• Сидить баба, одягнулась,
В сто сорочок загорнулась.
Ціле літо достигає,
До нас в борщик поспішає. (Капуста)
— Скільки складів у слові-відгадці?
— З якою буквою поєднується буква к («ка»)?
— Назвіть перший склад у цьому слові.
8. Письмо слів килим, калина
— У якому слові більше складів? Чому?
9. Письмо слів коло, коса
— До якого слова підходить подана звуко-складова модель?
На дошці вчитель записує звуко-складову модель до слова коса:
— Заглянемо до нашого «словничка-сундучка» і пояснимо значення слова
коса.
• Коса — сільськогосподарське знаряддя для косіння трави у вигляді вузького зігнутого леза, прикріпленого до дерев’яного держака.
• Коса — сплетене волосся.
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
10.Письмо слова мак
— Змініть першу літеру в слові, щоб утворились нові слова: мак, лак,
бак, рак.
11.Письмо слова сокіл
— Згадайте назву тексту, у якому йшлося про сокола.
— Як Миколка кликав птаха?
V.Розвиток мовлення
1.Розглядування малюнка (зошит, с. 42)
— Кого ви бачите на малюнку?
— Що робить дівчинка?
2.Читання тексту
3.Аналіз прочитаного
— Як звали дівчинку?
— Що ви дізналися про Ніну?
— Що ви можете про неї сказати?
— Де росте малина?
— Що таке клуня?
4. «Словничок-сундучок»
Клуня — господарська будівля для зберігання збіжжя; ще — приміщення
в житловому будинку, де тримають хатні речі тощо.
5.Робота в парі. Гра «Хто більше?»
— Знайдіть на малюнку предмети, у назвах яких зустрічається літера
к («ка»). Назвіть їх кількість.
VI. Підсумок уроку
1. Бесіда
— Яку букву ви вчилися писати сьогодні на уроці?
— Напишіть її на дошці.
— Який звук вона позначає на письмі?
— Яке слово, що писали на уроці, має два значення?
— Сьогодні на уроці звучало ще слово, що має кілька значень. Спробуйте
його назвати. Здогадались?
2. «Словничок-сундучок»
• Ключ — металевий пристрій спеціальної форми для замикання та відмикання замка.
• Ключ — ряд птахів, які летять один за одним, утворюючи гострий кут.
90
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 68
Тема. Письмо великої букви К («ка»), складів та слів із нею
Мета: вчити писати велику букву К («ка»), поєднувати її
з іншими буквами; розвивати вміння будувати звуко-складові
моделі; вчити списувати з друкованого шрифту; розвивати
усне зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас,
розвивати дрібну моторику; виховувати у дітей охайність,
старанність, дисциплінованість, інтерес до навчання, бережливе ставлення до природи.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними
буквами, фішки для звукових моделей, зошити із навчання
грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма», малюнки
до загадок.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
1.Гра «Відшукай початок»
Ридають літери у кожному рядочку:
Від слів лишилися лише шматочки.
Початок треба відшукати,
Щоб всі слова ті врятувати.
— Назвіть утворені слова.
— Який перший звук у цих словах?
— Якою буквою він позначається на письмі?
— Напишіть її на дошці.
2.Відгадування загадок, складання звукових моделей слів-відгадок
• Хто з хвостиком, і з вушками,
В кого лапки з подушками?
Як ступа, ніхто не чує,
Тихо крадучись, полює,
І маленькі сірі мишки
Утікають геть від... (кішки).
• Наче сонячні клубочки
Хтось розсипав біля квочки.
Хто це там пищить, малята?
Здогадалися?.. (Курчата).
III. Актуалізація опорних знань учнів
Гра «Впіймай звук»
Качки край копанки клопочуть,
Качаток кличуть під комиш,
Кача впіймати кішка хоче,
Катруся киці каже: — Киш!
Н. Забіла
— Назвіть слова зі звуком [к].
— Пригадайте ім’я дівчинки.
— Який звук ми чуємо на початку слова?
— Якою буквою він позначається на письмі?
— З якої літери пишеться це слово? Чому?
— Як ви гадаєте, яку букву ми будемо писати сьогодні на уроці?
Фізкультхвилинка
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву К («ка»), поєднувати її
з іншими буквами, списувати слова з друкованого шрифту. Згадаємо, які бувають професії. А також ви дізнаєтеся, хто ж такі лісники, чим вони займаються
і як слід ставитися до природи.
91
V. Вивчення нового матеріалу
1. Підготовка руки до письма
1) Виконання графічних вправ у зошиті (с. 43).
2) Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати
ручку й розміщувати зошит під час письма
2.Демонстрування зразка букви
3. Порівняння друкованої й рукописної букви К («ка»)
4. Пояснення написання букви
— Велика буква К («ка») складається з чотирьох елементів: короткої прямої похилої, довгої прямої, заокругленої внизу вліво, та двох кривих ліній.
— Пишемо під рахунок раз, два-і, і-три-і, і-чотири-і.
5. Письмо елементів букви в повітрі, на дошці, в зошиті
6. Письмо першого рядка букви в зошиті
Гра «Мікрофон по колу» («Назви ім’я»)
7. Письмо другого рядка букви
— Прочитайте речення і поясніть вживання великої букви.
лоКо навік намали.
8. Письмо слова Клим
— Скільки складів у слові? Чому?
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
9. Письмо слова Килина
— Складіть речення з цим словом.
10.Письмо речення Клим і Микола — лісники
VI.Розвиток зв’язного мовлення
1. «Словничок-сундучок»
— Хто такі лісники?
Лісник — людина зі спеціальною освітою, яка займається вирощуванням
лісів.
2. Бесіда про бережливе ставлення до лісу
3.Гра «Відшукай і поясни»
На дошці — малюнки із зображенням людей різних професій. Учні знаходять малюнок із зображенням лісника і доводять свою думку.
VII. Узагальнення вивченого матеріалу
1.Списування речення з друкованого шрифту (зошит, с. 43)
2. Побудова графічної моделі речення
VIII.Підсумок уроку
— Яку букву ви вчилися писати? Напишіть її.
— Які звуки вона позначає на письмі?
— Прочитайте речення і поясніть вживання великої літери.
У малині Килина. Коник коло малини.
— Які професії пригадали на уроці?
— Хто ж такі лісники?
— Що означає «бережливо ставитися до лісу»?
92
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 70
Тема. Письмо слів і складів із вивченими буквами
Мета: повторити й закріпити навички написання вивчених
букв, слів і речень з ними; вдосконалювати навички звукового аналізу, вміння графічно зображувати речення, списувати
з друкованого шрифту; розвивати усне зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас; розвивати дрібну моторику; виховувати у дітей охайність, старанність, інтерес до навчання.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними
буквами, фішки для звукових моделей, фішки для графічних
моделей речення, зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма», аркуш паперу, олівець.
Хід уроку
I.Організаційний момент
Учитель перевіряє наявність на партах у дітей необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.
II. Повторення вивченого матеріалу
1. Хвилинка фантазії
На парті перед кожним учнем — аркуш паперу, олівець.
— Намалюйте, що утворює дощ на землі.
— Дайте назву малюнку. (Калюжі)
— Виділіть у цьому слові перший звук.
— Якою буквою він позначається на письмі?
— Напишіть її на дошці.
— Пригадайте, коли ми пишемо велику літеру.
2.Гра «Допиши букву»
На дошці написані елементи вивчених рукописних літер. Учні дописують
букву, називають її, а також називають звуки, які вона позначає на письмі.
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчені букви та звуки, які вони позначають, згадаємо правила вживання великої літери, будемо будувати графічні
моделі речень. Будемо розвивати мовлення, збагачуючи його новими словами.
А також ви зрозумієте, як важливо бути уважним, старанним, щоб правильно
виконувати всі завдання.
IV.Робота в зошиті (с. 44)
1.Гра «Добери малюнок»
— На скільки груп можна поділити зображені предмети?
— Назвіть ці групи.
— Назвіть представників групи тварин, зображених на малюнку.
— Які з них належать до свійських тварин?
— Яких свійських тварин ви знаєте?
— Яку користь вони приносять людям?
— Назвіть зображені на малюнку транспортні засоби.
— Наведіть свої приклади.
2.Гра «Допиши пару»
До поданих великих літер учні дописують рядкові.
Фізкультхвилинка
Ми писали, ми трудились —
Наші руки вже втомились.
А щоб краще нам писати,
Варто пальці розім’яти.
93
Руки кілька раз струснемо
І писати знов почнемо.
Відпочивши, дружно враз
Приступив до праці клас.
V. Продовження роботи в зошиті
1.Читання і написання анаграм масло — смола
2. Письмо слова сосна
— Скільки складів у цьому слові?
— Переставте склади місцями. Яке слово утворилося?
3. Письмо слова насос
— Яка з поданих моделей підходить до цього слова?
4. Письмо речення Сумно сому самому!
— Прочитайте речення.
— Який розділовий знак стоїть у кінці?
— Прочитайте речення з відповідною інтонацією.
— Пригадайте скоромовку про сома, вивчену на уроці читання.
Фізкультхвилинка (гімнастика для очей)
VI. Узагальнення вивченого матеріалу
Робота над текстом, поданим друкованим шрифтом (зошит, с. 44)
1.Читання тексту та аналіз прочитаного
— Скільки речень у тексті?
— Про що ви дізналися з першого речення?
— У кого сом?
— Що зробив син із сомом?
— Знайдіть і прочитайте речення, в якому про це говориться.
2. Підготовча робота до списування тексту
— Назвіть слова, написані з великої букви, і поясніть її вживання.
— Зверніть увагу на розділові знаки в кінці речень.
3.Самостійне списування тексту
4. Побудова графічних моделей речень (перша група — першого, друга — другого, третя — третього)
VII. Підсумок уроку
— Прочитайте речення.
У ниЛі нокві.
— У кожному слові назвіть букви.
— Які з них позначають голосні звуки, приголосні тверді, приголосні м’які?
— Поясніть вживання великої літери.
94
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 72
Тема. Письмо рядкової букви п («пе»), складів та слів
із нею
Мета: вчити учнів писати рядкову букву п («пе»), склади, слова з нею, поєднувати її з вивченими літерами; продовжувати
виробляти навички складання звуко-складових моделей слів;
збагачувати словниковий запас; розвивати артикуляційний
апарат, мовлення, мислення, пам’ять, дрібну моторику; виховувати старанність під час письма, бережливе ставлення
до пташок.
Обладнання: аркуші паперу, олівці, предметні малюнки
(пенал, телевізор, автобус, хліб), каса букв, картки з друкованими і рукописними буквами, фішки для звукових моделей,
зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно сиди під час
письма».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II.Мотивація навчальної діяльності
Гра «Мовчанка»
Урок сьогодні в нас незвичний.
Фантазуватиме весь клас.
Ви аркуш паперу візьміть всі швидше
І намалюйте...
На дошці — малюнки: пенал, телевізор, автобус, хліб. Учні з перших звуків складають
слово птах і малюють його на своїх аркушах.
— Кого ви намалювали?
— Назвіть перший звук у слові птах.
— Дайте характеристику цьому звукові.
— Яким він ще може бути? Наведіть приклади.
— Якою буквою він позначається на письмі?
— Покажіть цю букву в касі.
— Яку букву ви будете вчитися писати на уроці?
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ви будете вчитися писати рядкову букву р («ер»), поєднувати її
з іншими літерами, складати звуко-складові моделі слів, будувати речення.
А також ми поговоримо про птахів, про їх користь для людей, про те, що треба
робити, щоб пташині голоси було чути і взимку.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Розгляд малюнка в зошиті (с. 46)
— Яку пташку зобразив художник?
— Що вам відомо про папугу?
Папуга — тропічний птах з яскравим і різнобарвним пір’ям, який може наслідувати звуки й вимовляти слова.
2.Складання звукових моделей слів папуга, пилка
3. Підготовка руки до письма. Графічні вправи
Фізкультхвилинка
4. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
та розміщувати зошит під час письма
5.Демонстрування зразка букви
6. Порівняння друкованої й рукописної малої букви п («пе»)
95
7. Пояснення написання букви
— Рядкова буква п («пе») складається з двох коротких прямих ліній, з яких
друга має заокруглення вгорі і внизу.
— Пишемо раз, і-два-і.
8. Письмо елементів рядкової букви п («пе») у повітрі, на дошці, в зошиті
— У яких вивчених буквах зустрічалися ці елементи?
9. Письмо букви в повітрі, в зошиті
Гра «Впіймай м’ячик і назви слово»
10.Письмо слова план
— Скільки складів у цьому слові? Чому?
— Наведіть приклади слів з одним складом.
11.Письмо слова пава
— Складіть речення з цим словом.
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
12.Письмо слова спів
—Чий спів ми можемо почути?
— Як називають людину, яка співає?
— А яких співучих птахів ви знаєте?
13.Хвилинка доброти
— На вашу думку, як зараз живеться пташкам? Чому?
— А що слід робити, щоб пташині голоси і взимку було чути?
14.Письмо речень: Ми пололи. Ми співали
— Доповніть речення новими словами.
V. Підсумок уроку
1. Бесіда
— Яку букву ви вчилися писати сьогодні на уроці?
— Напишіть її на дошці.
— Який звук вона позначає на письмі?
2.Гра «Впізнай з першого погляду»
На дошці записані слова з пропущеними літерами. Учні мають прочитати їх, запам’ятати
слова з вивченою буквою, по пам’яті відновити.
Сл..в.., п..вн..к, п..в.., с..н.., л..пк.., п..лк..
— Про яких птахів ми говорили на уроці?
— Яких пташок ви можете сьогодні зустріти?
— Як зараз живеться пташкам? Чому?
— Як ми можемо допомогти пташкам?
96
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 74
Тема. Велика буква П («пе»). Написання імен з великої
літери
Мета: вчити дітей писати велику букву П («пе»), закріплювати
вміння з’єднувати букви у словах; виконувати звуко-складові
моделі; списувати з друкованого шрифту; розвивати усне
зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас учнів;
розвивати дрібну моторику; виховувати у дітей охайність,
старанність, дисциплінованість, інтерес до навчання.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними
буквами, фішки для звукових моделей, зошит із навчання
грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма».
Хід уроку
I.Організаційний момент
Учитель перевіряє наявність на партах у дітей необхідного приладдя, готовність учнів до уроку.
II. Повторення вивченого матеріалу
1.Гра «Добери пару»
На дошці виставлені зразки друкованих і рукописних літер.
Змішались у нас букви всі.
Біда лише, та й годі.
У дві колонки розмістить
Допомогти ви згодні?
— Яку з рукописних букв ви вчилися писати минулого уроку?
— Який звук вона позначає на письмі?
2.Гра «Мікрофон по колу»
Учні добирають слова зі звуком [п] у різних позиціях.
3. Промовляння чистомовки вчителем, запис учнями на дошці складів, що
повторюються
Пи-пи-пи — яблука... (купи).
Пі-пі-пі — смітинки... (у крупі).
III.Мотивація навчальної діяльності учнів
1.Слухання вірша, відтворення прослуханого
Полінка посуд перемила.
Кімнату підмела сама.
Полінку мама похвалила,
Бо скрізь порядок навела.
— Про кого цей вірш?
— Що ви можете сказати про дівчинку?
— А як ви допомагаєте мамі?
2.Викладання звукової моделі слова Поліна
—Чи можемо ми написати це слово? Чому?
Фізкультхвилинка
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ви, діти, будете вчитися писати велику букву П («пе»), поєднувати її з іншими літерами. Також повторимо правила вживання великої літери.
Поговоримо про те, як ви вдома допомагаєте мамі.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної букви П («пе»)
97
3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
й розміщувати зошит під час письма
4. Пояснення принципів написання букви
Велика буква П («пе») складається з трьох елементів: двох довгих прямих,
заокруглених унизу, і прямої горизонтальної лінії, що починається із заокруглення.
Алгоритм написання великої букви П («пе») (див. с. 351)
— Пишемо під рахунок раз-і, два-і, і-три.
5. Письмо елементів букви в повітрі, на дошці, в зошиті
— У яких вивчених буквах зустрічалися подібні елементи?
6. Письмо букви П («пе») у повітрі, на дошці, в зошиті
Гра «Мікрофон по колу» («Назви ім’я»)
7. Письмо буквосполучення та складів з великою буквою П («пе»)
— Уважно слухайте слова і плескайте в долоні, коли почуєте у слові склад,
що тільки-но записали.
Парасолька, півник, праска, плащ, пінгвін, пухкий, пишу, портфель.
— Пригадайте, коли ці слова будуть писатися з великої літери?
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
8. Письмо речень Панас писав. Пилип співав. Поліна спала
— Доповніть речення новими словами.
— Поясніть вживання великої літери.
VI.Розвиток зв’язного мовлення
1.Відгадування загадки (зошит, с. 47)
— Що ви знаєте про півника?
— Яку користь він приносить людям?
2.Слухання вірша, утворення словосполучень
Півень півневі співав:
«Я сьогодні рано встав!»
Потім вилетів на пліт —
Заспівав на цілий світ:
«Я співати так люблю,
Що ніколи не просплю!»
Г. Чубач
Півень (який?)...
Півень (що робить?)...
3.Складання речення зі словом півень, побудова графічної моделі речення
VII. Підсумок уроку
— Яку букву ви вчилися писати?
— Який звук вона позначає на письмі?
— Прочитайте речення і поясніть вживання великої літери.
куПил сін липПи суПана.
— Пригадайте, про кого ви слухали вірш?
— За що мама похвалила Полінку?
98
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 76
Тема. Письмо рядкової букви р («ер»), складів та слів
із нею
Мета: вчити учнів писати рядкову букву р («ер»), поєднувати
її з іншими буквами; продовжувати виробляти навички
звуко-складових моделей слів; збагачувати словниковий запас дітей; розвивати мовлення, мислення, дрібну моторику;
виховувати старанність під час письма.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними
буквами, фішки для звукових моделей, предметні малюнки до
загадок, зошит із навчання грамоти, плакат «Правильно сиди
під час письма», пошукова таблиця, малюнок будиночка.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
Робота з пошуковою таблицею
У кожного учня на парті лежить таблиця.
1
2
3
4
5
коса
липа
кавун
Павло
Оксана
сосна
сова
мова
клен
сопілка
молоко
Опанас
Слава
малина
нива
ж
о
в
т
и
й
1
2
3
4
5
Поліна
сливи
півник
калина
пасіка
ласка
лосі
пилка
Павлинка
він
мило
Іван
сало
полив
віник
б
і
л
и
й
1
2
3
4
5
лавка
сапка
Поліна
сопілка
слова
парта
колос
ловив
кріп
калина
мавпа
Сава
лимон
Прокіп
Пісні
с
и
н
і
й
— Зачитайте слова із буквою п («пе»), назвіть звук, який вона позначає,
вкажіть його позицію.
— Знайдіть у таблиці слова за такими орієнтирами: четвертий синій ряд під
чотирикутником.
— Напишіть слово на дошці. Поясніть вживання великої літери.
— За графічною моделлю складіть речення зі словом Прокіп.
.
III. Актуалізація опорних знань
1. Фронтальне опитування
— З якими звуками ви ознайомилися на уроці читання?
— Назвіть слова з цими звуками.
— Якою буквою вони позначаються на письмі?
— Покажіть друковану букву р.
2.Гра «Відшукай букву»
..ука, ми..о, ли..он, со..ока.
Назвіть слова з літерою р.
99
3.Відгадування загадок
• Що це за будинок
Ходить без доріжки,
Схожий він на колобок,
А під дахом ріжки? (Равлик)
• У воді вона живе,
Не має дзьоба, а клює. (Риба)
4. Побудова звукових моделей слів-відгадок
Фізкультхвилинка
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ви будете вчитися писати рядкову букву р («ер»), поєднувати її
з іншими буквами, складати звуко-складові моделі слів, описувати предмети.
Розглянемо, як від зміни однієї букви може змінитися значення слова.
V. Вивчення нового матеріалу
1. Підготовка руки до письма. Графічні вправи (зошит, с. 48)
2. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма
3.Демонстрування зразка букви
4. Порівняння друкованої й рукописної малої букви р («ер»)
5. Пояснення принципів написання букви
— Рядкова буква р («ер») складається з двох елементів: довгої прямої лінії
і короткої прямої лінії, заокругленої вгорі і внизу.
— Пишемо під рахунок раз, і-два-і.
6. Письмо елементів рядкової букви р («ер») у повітрі, на дошці, в зошиті
— У яких вивчених буквах зустрічалися ці елементи?
7. Письмо букви в повітрі, в зошиті
— Назвіть шкільне приладдя, в назвах якого зустрічається буква р («ер»).
8. Письмо слова роса
— Заберіть одну букву. Яке слово утворилося?
— Замініть першу букву на іншу, щоб утворилося нове слово.
З к — в дівчат на голові,
З р — виблискує в траві. (Коса — роса)
9. Письмо слів рак, рік
—Чим відрізняються ці слова?
Учитель звертає увагу учнів на те, що від заміни букви змінюється значення слова. Учні
роблять висновок, що на уроках вони повинні бути уважними.
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
10.Письмо слів сорока, ранок, рукав
— Розгляньте малюнок на дошці, опишіть пташку.
— Згадайте дитячу забавлянку «Сорока-білобока».
VI. Підсумок уроку
1. Бесіда
— Яку букву ви вчилися писати сьогодні на уроці?
— Напишіть її на дошці.
— Які звуки вона позначає на письмі?
— Наведіть приклади слів, що відрізняються однією буквою.
2.Гра «Хто в будиночку живе?»
— Щоб з’ясувати, хто мешкає у будиночку, слід скласти з поданих літер
слово і вказати позицію звука [р].
Камор, коваро, ркаку, варлик.
На дошці — малюнок казкового будиночка з віконцями. Учні називають його мешканців,
учитель відкриває віконечка.
100
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 78
Тема. Письмо великої букви Р («ер»). Списування з друкованого шрифту
Мета: вчити учнів писати велику букву Р («ер»), закріплювати
їх уміння з’єднувати букви в словах, виконувати звукоскладові моделі, списувати з друкованого шрифту; розвивати усне зв’язне мовлення, збагачувати словниковий запас;
розвивати дрібну моторику; виховувати у дітей охайність,
старанність, дисциплінованість, інтерес до навчання.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними
буквами, фішки для звукових моделей, фішки для графічних
моделей, предметні малюнки до загадок, зошити із навчання
грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма», картки із
завданнями для роботи в парі.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
1. Фронтальне опитування
— Яку букву ви писали минулого уроку?
— Серед написаних елементів рукописних букв знайдіть ті, що належать
букві р («ер»). Напишіть цю букву.
2.Робота в парі. Гра «Зашифроване слово»
На партах — картка з завданням.
ирувімписумквас
— Щоб прочитати зашифроване слово, необхідно закреслити літери, що повторюються.
— Назвіть утворене слово. (Ріпка)
— Складіть із цим словом речення.
— Побудуйте графічну модель свого речення.
— Назвіть першу літеру у відгаданому слові.
— А от які звуки вона позначає, ви пригадаєте, відгадавши загадки.
3.Відгадування загадок
• Диво-птиця, хвіст горить,
До зірок вона летить. (Ракета)
• Між берегів текла, текла,
Мороз зміцнів — під скло лягла. (Річка)
4. Побудова звукових моделей до слів-відгадок
— Які звуки позначає буква р («ер») на письмі?
III.Мотивація навчальної діяльності учнів
1.Слухання вірша, відтворення прослуханого
Рогата корівка реве.
Романко травичку рве.
— Що робить корівка? Чому?
— Що робить хлопчик?
— Як його звуть?
—Чи можете ви написати це слово? Чому?
Фізкультхвилинка
IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні, діти, ви будете вчитися писати велику букву Р («ер»), поєднувати її з іншими літерами, відгадуватимете загадки, списуватимете речення,
101
подані друкованим та рукописним шрифтом, працюватимете в парах. Щоб виконати всі завдання, вам на уроці потрібно бути старанними та уважними.
V. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування зразка букви
2. Порівняння друкованої й рукописної букви Р.
3. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма
4. Пояснення принципів написання букви
— Велика буква Р («ер») складається з двох елементів: довгої прямої, заокругленої внизу ліворуч, і верхнього півовала.
— Пишемо під рахунок раз-і, і-два-і.
5. Письмо елементів букви в повітрі, на дошці, в зошиті
— У яких вивчених буквах зустрічалися подібні елементи?
6. Письмо букви Р («ер») у повітрі, на дошці, в зошиті
7.Гра «Спіймай слово»
Роман, Рівне, руками, Руслан, ручка, Раїса, риба, рукавичка, Ростислав,
рибак.
8. Письмо слів Роман, Руслан
— Складіть речення про двох друзів.
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
9. Підготовка до списування речень, поданих друкованим та рукописним
шрифтом
— Прочитайте речення.
— Назвіть імена дітей.
—Чому слово У написано з великої літери?
— Який розділовий знак стоїть у кінці речення?
— Знайдіть третє речення. З тих самих звуків останнього слова утворіть
інше слово.
— Що у Олі?
10.Самостійний запис речень
VI. Підсумок уроку
— Яку букву ви вчилися писати?
— Які звуки вона позначає на письмі?
— Коли ми пишемо велику літеру?
—Чому слово Рівне пишемо з великої літери?
102
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 80
Тема. Повторення вивчених букв
Мета: повторити та закріпити вивчені букви, удосконалювати навички написання слів, речень; розвивати усне зв’язне
мовлення, фонематичний слух, мислення; виховувати у дітей
охайність, старанність, бережливе ставлення до квітів.
Обладнання: каса букв, картки з друкованими і рукописними буквами, звукові моделі, фішки для звукових моделей,
макет галявини з квітами (троянда, нарцис, чорнобривці,
мак, ромашка, фіалка, барвінок), макети трьох ваз різних
розмірів, зошити із навчання грамоти, плакат «Правильно
сиди під час письма».
Хід уроку
I.Організаційний момент
1. Бесіда
Ось почну урок я свій
Із таких чудових слів:
Ряст, барвінок, мак, троянда,
Лілія, півонія, нарцис,
І ромашка, і фіалка,
Й чорнобривці запашні.
— Як назвати одним словом їх усіх?
— Які квіти згадуються у віршику?
— Які інші квіти ви знаєте?
— Назвіть свою найулюбленішу квітку.
— Де ростуть ці квіти?
— А чи можемо ми їх зараз побачити? Чому?
— Я вам пропоную поглянути на дошку. Від тепла, що панує у нашому класі, а також у ваших серцях, розквітла ось така чудова галявина. (Учитель розкриває дошку, на ній — галявина, вкрита квітами.)
— Скільки квітів на галявині? Ми доберемо квіточку до квіточки і зробимо
букет.
— А куди ми його поставимо? (На дошці з’являється кілька ваз різних розмірів.)
— Щоб вибрати гарну вазу, вам потрібно дати відповіді на питання.
2. Бліц-опитування
— Назвіть букву, яку писали на минулому уроці письма.
— Які звуки вона позначає?
— Наведіть приклади слів із нею, укажіть позицію звуків [р], [р′].
— У назвах яких квітів є ці звуки?
— Молодці! Вазу ви обрали. До вази потраплять тільки ті квіти, які приготували для вас завдання.
II.Основна частина
Виконання завдань у зошиті (с. 50).
1. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма
2. Письмо слова папір
Фіолетовий фломастер
Фарбувати також майстер.
Фіолетові фіалки
Фарбував для нас, Оксанко.
— Яка квітка згадується у вірші?
— Чи знаєте ви, коли цвітуть ці квіти?
— Так, ранньою весною. Ось тому і називають їх первоцвітами.
Учні знаходять фіалку і ставлять у вазу.
103
— Зачитайте слово, написане в другому рядку.
— Яка буква в ньому повторюється? Які звуки вона позначає?
— Яка звукова модель підходить до слова папір?
Фізкультхвилинка
3.Розвиток мовлення
Стоїть півень на току
У червонім ковпаку. (Мак)
Учні на галявині беруть квітку, а вчитель зачитує завдання.
— Розгляньте малюнок у зошиті.
— Кого ви бачите? Хто такі корівки? Яка від них користь?
— Що потрібно, щоб корівки давали багато молока?
— Чим різняться між собою слова корова — корови?
— Складіть речення за малюнком.
4. Письмо речень. Письмо пунктуаційних знаків
Зірка із небес злетіла —
І з’явилась квітка біла,
Ніжний запах чути скрізь.
Зветься квіточка... (нарцис).
— Скільки цих квіток на галявині? Зберіть їх і поставте у вазу.
— Отже, і завдань буде три.
1) Письмо речення Он корова.
— Прочитайте речення. Скільки слів у ньому? Доповніть речення іншими
словами.
2) Письмо складів Му-му!
— Зачитайте запис у наступному рядочку. Кому він належить?
— Які розділові знаки ви бачите? Прочитайте з відповідною інтонацією.
Фізкультхвилинка
3) Письмо речення Молока кому?
— Не читаючи наступного речення, назвіть знак, що стоїть у кінці.
— Що він означає? Прочитайте речення з відповідною інтонацією.
5.Гра «Утвори і запиши слово»
Барвіночку синьоокий
Простелився на всі боки:
До травиці, до росиці.
До глибокої криниці.
А. Камінчук
Учні на галявині беруть барвінок, ставлять у вазу, а вчитель читає завдання.
— Утворіть і запишіть слова. Складіть з ними речення.
6. Письмо слова просо
Пережили літню спеку,
А вони веселі, жваві,
До морозу недалеко,
Чорнобривці кучеряві.
Учні беруть чорнобривці, ставлять у вазу, а вчитель читає завдання.
— Прочитайте слово, записане в останньому рядочку.
— Що таке просо? (Просо — злакова рослина, з зерен якої одержують пшоно; а також — зерно цієї рослини.)
Вивчення скоромовки
Пилип посіяв просо.
Просо поспіло.
Пташки прилетіли,
Просо поїли.
III. Заключна частина
— Назвіть квіти, які ми зібрали на галявині.
— Назвіть квіти, що квітнуть тільки восени.
— Яку квітку називають первоцвітом?
— Назвіть найдовше слово; найкоротше.
— Назвіть слово, в якому кількість звуків та букв не збігається.
— Квіти — вічні супутники людського життя. Вони супроводжують людину
і в радості, і в горі, роблять людину добрішою, кращою.
104
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 82
Тема. Письмо рядкової букви т («те»), складів та слів із
нею
Мета: вчити учнів правильно аналізувати структуру малої
букви т («те»), писати її в рядках зошита, у складах та словах; розвивати мовлення, увагу, мислення, інтелектуальні
здібності; виховувати чуйність, доброту, гуманне ставлення
до всього живого, бажання працювати.
Обладнання: конверт із завданням, зображення: трьох
друзів, чарівника, хлопчика, риболова, криптограма слова
ластівка.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повідомлення теми і мети уроку
— Діти, пропоную вам завітати до редакції газети «Допомога», яка отримує
листи із проханням про допомогу. Листів приходить дуже багато, і працівники
не встигають відповісти на всі прохання. Допоможемо редакції?
III.Робота над матеріалом уроку
1.Лист 1
— Перший лист — від трьох друзів. Нещодавно вони були у країні букв, але
забули, яка буква живе у якому місті. Допоможіть їм пригадати.
• У першому місті живуть букви, які мають похилу паличку (к, н, п).
• У другому — коротку паличку із заокругленням внизу (а, и, і, л, м, н).
• У третьому — коло (о, а).
2.Лист 2
1)Читання листа вчителем.
— Другий лист — від чарівника. У ньому він просить перетворити грибочок
так, щоб у нього замість однієї ноги стало три. Як це зробити?
Підказка: яка буква схожа на грибок і має одну ніжку? (т)
— Подивіться на рукописну букву т («те»), скільки у неї ніжок? (3)
— Отже, ви знаєте, що відповісти чарівнику. Але щоб написати йому відповідь, необхідно навчитись писати малу рядкову букву т («те»).
2) Алгоритм написання.
— Рядкова буква т («те») складається з трьох коротких прямих ліній, з яких
друга починається із заокруглення, а третя має заокруглення вгорі і внизу.
3) «Письмо» букви у повітрі під рахунок.
4) Робота у прописах.
• Учні обводять букву т («те») у прописах.
• Декілька учнів пишуть букву на дошці.
• Аналіз написаного.
• Самостійне написання букв у прописах.
3.Лист 3
— Наступний лист надіслав мер міста З’єднане. У цьому місті живуть слова
та буквосполучення, але вони розсипались і не знають, що їм робити. Підкажіть, яким буде тип з’єднання цих букв.
— Останні два буквосполучення пропишіть у прописах, але стежте за
з’єднанням.
Пальчикова гімнастика
4.Лист 4
Ще один лист — від хлопчика з дитячого садочка. Сьогодні він вчинив неправильно й образив свого тата. Що йому робити? (Вибачитись.)
— Як ви просите вибачення?
105
— Зараз хлопчик у дитячому садочку. Щоб не зволікати до вечора, він вирішив написати лист-вибачення, але не вміє писати слово тато.
Пропишіть це слово у прописах — і ми відправимо йому зразок.
5.Лист 5
— Дивно, чомусь не написано, від кого цей лист. Хоча є ось що...
— Цей лист від ластівки. Ось що її цікавить.
Що це вранці за дива?
Море землю покрива,
На ліси, поля, на лан
Густий стелиться... (туман).
— Щоб день став сонячним, пропишіть це слово.
6.Друге завдання від ластівки
— День став сонячним та теплим, і ластівці захотілось пригадати літній табір, над яким вона пролітала влітку. Допоможіть їй, нагадайте, яке літо?
— Пропишіть це слово — літо, пишіть гарно, щоб глянувши на нього, стало
тепло.
Фізкультхвилинка
7.Лист 6
— Шостий лист — від риболова. Він не може працювати, тому що у нього
порвана... не можу прочитати що... Спробуйте ви.
Сітка
— Так, щоб риболов зміг ловити рибу, пропишіть слово сітка у зошитах,
але слідкуйте, щоб у слові не було «дірочок».
8.Лист 7
— Останній лист — з країни Інструментів.
Звуко-буквений аналіз слова молоток
— Скільки у слові приголосних? (4)
— Назвіть їх. (м, л, т, к)
— Скільки голосних? (3)
— Що цікавого у цьому слові? (три о)
IV. Підсумок уроку
— Діти, пригадайте, кому ми сьогодні допомогли?
— Знаєте, хлопчик, якому ми допомогли, помирився з татом. Подивіться на
малюнок. Як ви вважаєте, про що вони розмовляють зараз?
106
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 84
Тема. Письмо великої букви Т («те»)
Мета: вчити учнів правильно аналізувати структуру великої
букви Т («те»), писати її в рядках, зошитах та у словах із
нею; розвивати фонематичний слух, увагу та мислення учнів;
виховувати самостійність, доброзичливість.
Обладнання: таблиця «Сходи-читалочки», картки з голосними буквами, зразок рукописних букв П і Т, фішки для
складання звукових моделей.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повідомлення теми і мети уроку
— Діти, ви вже вмієте писати малу букву т («те»). Сьогодні на уроці ви навчитеся писати велику букву Т («те»).
III. Звукові аналітичні і синтетичні вправи
1.Розпізнавання звуків у заданих учителем словах з визначенням локального
місця звука (на початку, в середині, у кінці)
— Але давайте спочатку перевіримо, чи вмієте ви впізнавати слова, у яких
є звуки [т], [т′], що позначаються на письмі буквою т. Я буду називати слова,
якщо у них є звук [т] або [т′] на початку слова — то плескає перший ряд, якщо
у середині — другий ряд, якщо в кінці — третій ряд.
Міст, телевізор, птах, Тамара, дуб, тісто, лист, оленя, тінь, Антон, бегемот, Тарасик, кіт, стіл.
2. «Сходи-читалочки»
с
у
п
п
а
с
у
с
т
у
п
а
с
т
у
п
к
а
к
а
п
у
с
т
а
— Зійдіть сходами (прочитавши їх) і скажіть, які букви є однаковими та
у яких словах.
Словникова робота
• Пасу (пасти) — виганяти худобу на пасовисько, доглядаючи за нею.
• Ступа — пристрій для подрібнення різних речовин (зерна), неодмінним
доповненням є товкач.
3. Утворення складів типу злиття
— Я показуватиму вам букву, що позначає голосний звук, а ви називаєте
склади, які можна утворити з буквою т («те») (па­м’я­таємо, що вона позначає
два звуки), та букви, які я показуватиму.
Учитель показує букви а, и, і, о, у.
IV. Показ зразка рукописної літери у сітці зошита
— Подивіться, це рукописна велика буква Т («те»).
V. Аналіз графічної будови з переліком елементів
— На яку букву вона дуже схожа? (П («пе»))
— Чим вони відрізняються? (У букви Т («те») — три «ніжки», а у П («пе») —
дві.)
— Які елементи спільні? (Дві довгі прямі, заокруглені внизу, і пряма горизонтальна лінія, що починається із заокруглення.)
107
VI. Засвоєння конфігурації літери
1. Показ написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення
елементів
— Велика буква Т («те») складається з чотирьох елементів: трьох довгих
прямих, дві з яких заокруглені внизу, і прямої горизонтальної лінії, яка починається із заокруглення.
2. Письмо учнями в повітрі з орієнтацією на показ учителя
3.Обведення елементів літери за поданим у зошиті пунктирним зображеням
Пальчикова гімнастика
4. Письмо трьох літер (самостійно). Зіставлення написаних літер за зразком.
Аналіз помилок
5.Дописування рядка літери
6.Відгадування загадок. Звуко-буквений аналіз слів-відгадок з побудовою схем
фішками
• Крил не має, скрізь літає
та ще й куряву здіймає. (Вітер)
• У синім небі я літаю — і усіх переганяю.
Маю крила, хоч не птах,
Люди звуть мене... (літак).
• Хмара сива
увесь світ накрила. (Туман)
7. Письмо другого рядка букви (друга частина рядка — письмо під рахунок)
8.Гра «Склади нове слово»
— Складіть інші слова, використовуючи букви слова сторона. (Нора, рано,
сто, стон, рот, сон, нота, стан...)
9. Письмо буквосполучення Тл
10.Звуко-буквений аналіз слова Тарас з подальшим записом
— Скільки букв у слові?
— Скільки приголосних? Назвіть їх.
— Скільки голосних? Назвіть їх.
— Який тип з’єднання?
Фізкультхвилинка
В годівниці зустрілися
Голуб з горобцем,
Горох їли, ділилися
Смачним ячмінцем.
1.Письмо слова Тимко
1
12.Добір імен, що починаються на букву Т («те»)
— Скажіть, як необхідно писати імена? (З великої літери)
— Назвіть імена, які починаються буквою Т («те»). (Тетяна, Тарас, Тоня,
Тимко, Тамара, Таміла, Трохим, Тимур)
13.Письмо речення. Запис моделі речення на дошці
14.Самостійна робота у прописах
Учні записують за зразком букви, з яких починаються назви предметів.
15.Фронтальна перевірка самостійної роботи
VII. Підсумок уроку. Коментар учителя щодо роботи учнів та її результатів
— Яку букву навчилися писати?
— Які звуки нею позначаються на письмі?
— Які слова з цією буквою писали?
108
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 86
Тема. Закріплення вміння писати вивчені букви. Розвиток
зв’язного мовлення
Мета: закріпити знання учнів про букви; удосконалювати
вміння учнів писати букви, склади та речення під диктовку;
розвивати логічне мислення та мовлення учнів; виховувати
уважність, охайність, бережливе ставлення до природи.
Обладнання: конверт із завданнями, каса букв, картка-зразок
написання рукописної букви в, картки-анаграми.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці я пропоную вам зіграти у гру «Що? Де? Коли?». Наш
клас сьогодні гратиме проти жителів лісової долини, які хочуть перевірити
ваші знання та вміння.
III.Робота над матеріалом уроку
Завдання 1. Гра «Буква заблукала».
— Перше завдання: ви маєте виправити помилки, яких припустилися учні
лісової долини.
На магнітній дошці:
• Букви, що позначають голосні звуки: О С У М А.
• Букви, що позначають приголосні звуки: Л К І Р Т.
Учні виправляють помилки, вставляють букви на місце.
Завдання 2. Повторення гігієнічних правил письма.
Наступне завдання — від лікаря, який хоче дізнатися, чи правильно ви сидите за партою: чи рівна у вас спинка, чи стоять ноги на підлозі? Чи правильно
лежить зошит? Візьміть ручку. Скількома пальцями ви її тримаєте?
Завдання 3. Каліграфічна хвилинка.
— Наступне завдання — від вчителя лісової школи. Воно таке: пропишіть
букву, яка є спільною для слів: ставок, вікно і слива. (в)
— Рядкова буква в («ве») складається з двох елементів: верхньої петлі
й овалу.
— Пишемо під рахунок і-раз, і-два-і.
Завдання 4. Розгадування анаграм.
— Наступне завдання — від працівників друкарні, які надіслали нам анаграми. Здогадайтесь, які слова зашифровані.
ЛТІО
СТКІА
РСАО
КСРОА
ПРСОО
ВКНІО
РНКАО
(Літо, сітка, вікно, косар, просо, роса, ранок)
Завдання 5. Запис букв під диктовку.
— Ви довели, що вмієте розгадувати ребуси, писати букву в («ве»). Покажіть, що ви добре пишете й інші букви. Запишіть букви: л, с, а, і, р, т, в, и, к.
Завдання 6. Гра «Хто більше?»
— Утворіть слова, використовуючи букви, які ви записали. (Стіл, лавка,
віл, сітка, кіт, ліс, рис)
Фізкультхвилинка
Завдання 7. Письмо складів під диктовку.
— Наступне завдання — це незвичайні склади, які ви маєте записати під
диктовку. Візьміть ручки. Починаємо писати: во ли сі но ра но.
109
— Якщо ви правильно все записали і не пропустили жодного складу, то ви
зможете прочитати п’ять двоскладових слів, утворені з першого і другого складів, з другого і третього складів... Назвіть ці слова. (Воли, лисі, сіно, нора,
рано)
Завдання 8. Відгадування загадок і запис слів-відгадок.
— Ще одне завдання — це загадки із загадкового будинку.
Відгадайте їх і запишіть слова-відгадки.
• Він дрімучий та темний,
завжди ріс він і росте,
Не загляне тепле сонце
Крізь гілля його густе.
Що це? (Ліс)
• Хоч бачить він погано,
Але копа старанно.
Під землею вирив хід
Сліпкуватий сірий... (кріт).
• Відкриваються щоночі
Величезні її очі.
Землю темрява вкрива —
Полювать летить... (сова).
• Здивувалась дітвора:
«Це тварина чи гора?
Як же їсть він, як він п’є?»
А для цього хобот є! (Слон)
— Прочитайте слова, які ви записали.
— Яке слово зайве? Чому?
Фізкультхвилинка
Завдання 9. Письмо речення під диктовку.
— Наступне завдання — від садівника. Запишіть речення.
Тарас полив липку влітку.
— Чому ми мусимо дбати про дерева?
— Розкажіть, як ви дбаєте про рослини.
IV. Підсумок уроку
— Згадайте, що робили сьогодні на уроці?
— Сьогодні ви добре впорались з усіма завданнями і продемонстрували міцні знання і гарні вміння.
110
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 88
Тема. Письмо рядкової літери е, складів та слів із нею
Мета: вчити учнів правильно аналізувати структуру малої
букви е, писати її в рядках зошитах, у складах та словах;
розвивати мислення, площу зорового сприймання, мовлення
учнів, уважність; виховувати доброзичливість, охайність при
письмі.
Обладнання: картки для «Сходів-читалочки», макет квітки
для складання складів, зразок рукописної букви е, фішки
для складання звукових моделей, розрізна азбука.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Звукові аналітичні й синтетичні вправи зі звуками
1.Розпізнавання звуків у заданих учителем словах з визначенням локального
місця звука (на початку, в середині, у кінці)
— Я називатиму слова. Якщо у них є звук [е] на початку слова, то плескає
перший ряд, якщо у середині — другий ряд, якщо в кінці — третій ряд.
Стежка, екран, сонце, небо, ліс, Еверест, віконце, диван, електрика, поле,
село.
2. «Сходи-читалочки»
— Зійдіть сходами (прочитавши їх) і скажіть, яка буква є спільною і для
яких слів.
л
и
с
с
о
л
и
о
с
л
и
к
с
л
о
н
и
к
с
л
о
в
н
и
к
р
а
к
р
у
к
а
к
р
у
п
а
п
е
р
у
к
а
п
е
р
у
к
а
р
Словникова робота
• Соли — наказ, прохання сипати сіль у їжу.
• Словник — книга, у якій подані слова певної мови (з поясненням, перекладом тощо).
• Перука — штучний головний покрив з синтетичного або спра­вжнього волосся (парик).
• Перукар — майстер, який підстригає, робить зачіску.
3. Утворення складів типу злиття
— Подивіться на квітку, утворіть можливі склади з буквою е.
м
к
в
л
Е
п
с
р
т
III. Повідомлення теми і мети уроку
— На цьому уроці ви будете вчитися писати малу рядкову букву е, склади та
слова з нею.
IV. Демонстрування зразка рукописної літери е у сітці зошита
— Подивіться на рукописну букву е, порівняйте її з друкованою (вони дуже
схожі).
111
V. Аналіз графічної будови з переліком елементів
— Рядкова буква е складається з одного елемента: петлі, що не виходить за
межі робочого рядка.
VI. Засвоєння конфігурації літери
1. Показ написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення
елементів
2. Письмо учнями в повітрі з орієнтацією на показ учителя під рахунок
і-раз-і
3.Аналіз зразка букви в навчальному зошиті (з друкованою основою)
VII. Вправи з письма
1.Обведення літери за поданим у зошиті пунктирним зображенням
Пальчикова гімнастика
2. Письмо трьох літер (самостійно)
3. Зіставлення написаних літер за зразком. Аналіз помилок
4.Дописування рядка літери
5. Звуко-буквений аналіз слів-відгадок з побудовою схем фішками
і викладанням з букв розрізної азбуки
• Не пташка, а з крилами,
Не бджола, а над квітами літає. (Метелик)
• Вийшла звідкись гарна дівка,
На ній стрічка-семицвітка,
А де з річки воду брала,
Там коромисло зламала. (Веселка)
•Летить, а не горобець, виє, а не звір. (Вітер)
6. Письмо буквосполучення еле
7.Гра «Хто уважний?»
Учитель на набірному полотні викладає слово. Діти уважно його читають, називають
букви. Потім заплющують очі, а вчитель змінює слово. Діти розплющують очі, читають слово
і пояснюють, що в ньому змінилося.
Тік — кіт, сир — рис, село — осел, пилка — липка, носик — синок.
8. Письмо слова село
9. Звуко-буквений аналіз слова весло з наступним записом за зразком
— Викладіть звукову модель слова весло за допомогою фішок.
— Скільки звуків у слові? Скільки букв?
— Скільки приголосних? Назвіть їх.
— Скільки голосних? Назвіть їх.
Фізкультхвилинка
10.Письмо слова весело
11.Добирання слів з виучуваним звуком, які відповідають на питання який?
— Які слова зі звуком [е], що відповідають на питання який?, ви знаєте?
(Веселий, дерев’яний, червоний, зелений, великий, періодичний...)
12.Складання з одним зі слів (на вибір) речення. Запис моделі речення
13.Запис речення в зошитах
VIII. Підсумок уроку. Коментар учителя щодо роботи учнів та її результатів
— Яку букву навчилися писати?
— Який звук нею позначається на письмі?
— Молодці, ви добре працювали сьогодні на уроці!
112
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 90
Тема. Письмо великої букви Е. Закріплення правопису великих букв
Мета: вчити учнів правильно писати велику букву Е, удосконалювати навички списувати з друкованого тексту; розвивати
мислення учнів, площу зорового сприймання; виховувати
охайність при письмі, дотримання норм каліграфічного
письма.
Обладнання: зразки друкованих і рукописних букв, картка
для утворення складів, картки для вправи «Чарівні квадрати», фішки для складання звукових моделей слів.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ви навчитесь писати велику букву Е, дізнаєтесь, з яких
елементів вона складається, закріпите вміння писати букви.
III. Актуалізація опорних знань
1. Утворення складів типу злиття
— Утворіть склади і прочитайте їх.
М
Т
Н
Е
В
Р
П
Л
2.Вправа «Чарівні квадрати»
— Прочитайте слова у рядках і стовпчиках.
П
Л
О
В
В
О
В
К
Л
І
С
И
О
С
Е
Л
О
С
Е
Л
В
Е
Н
А
В
И
Л
А
К
Л
А
С
Словникова робота
• Плов — страва з вареного рису і шматочків м’яса або риби.
• Вила — знаряддя праці з довгими зубами на держаку, використовується
для піднімання, розтрушування сіна та соломи.
• Вена — кровоносна судина, яка несе кров з різних частин тіла.
IV. Показ зразка рукописної літери у сітці зошита
— Подивіться: це велика рукописна буква Е.
—Чи схожа вона на друковану?
V. Аналіз графічної будови з переліком елементів
— Велика буква Е складається з двох лівих півовалів: верхнього меншого
і нижнього більшого.
113
VI. Засвоєння конфігурації літери
1. «Письмо» учнями у повітрі з орієнтацією на показ учителя (стоячи спиною
до класу) під рахунок і-раз, і-два-і
2.Аналіз зразка букви в навчальному зошиті (з друкованою основою)
VII. Вправи з письма
1.Обведення елементів літери за поданим у зошиті пунктиром
Пальчикова гімнастика
• «Миємо руки»: ритмічно потираємо долоні, наче миємо руки.
Узяли пахуче мило,
Добре руки з ним помили.
• «Струшуємо водичку з рук»: пальці стиснуті в кулачок, потім з силою
випрямити їх, наче струшуючи водичку.
Полетіли від води
Бризки з рук туди-сюди.
• «Витираємо руки»: енергійні рухи імітують почергове витирання кожної руки рушником.
Рушничок я свій беру,
Швидко ручки обітру.
2.Обведення літери за поданим у зошиті пунктиром
3. Звуко-буквений аналіз слів-відгадок з побудовою схем фішками
і викладанням з букв розрізної азбуки
• Дощ пройшов, через ставок
Перекинувся місток.
Кольорів у ньому сім,
Він подобається всім! (Веселка)
• Тане сніжок.
Оживає лужок.
День прибуває.
Коли це буває? (Весна)
4. Письмо трьох літер (самостійно). Зіставлення написаних літер за зразком.
Аналіз помилок
5.Дописування рядка літери
6.Складання речень за схемою
.
— Складіть за схемою речення про дерева.
(Виросло чудове дерево.
Стоїть високе дерево.
Лісничий посадив дерево.
Ялинка — вічнозелене дерево.)
7. Письмо речення У селі весна
Фізкультхвилинка
8.Читання та списування речень з рукописного тексту
9.Добирання імен, які починаються буквою Е
— Ви навчилися писати велику букву Е, отже, ви зможете написати імена,
які починаються буквою Е. (Едуард, Еммануїл, Елла, Ельвіра)
VIII. Підсумок уроку
— Яку букву навчилися писати?
— Що ми ще робили сьогодні на уроці?
114
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 92
Тема. Письмо рядкової букви д («де»)
Мета: вчити учнів правильно аналізувати структуру малої
букви д («де»), писати її в рядках зошита, у складах та словах;
розвивати в дітей логічне мислення, увагу, пам’ять, зв’язне
мовлення; виховувати охайність при письмі.
Обладнання: зразки друкованих і рукописних букв, картка
для утворення складів, картки для вправ «Чарівні квадрати»,
«Ланцюжки» і «Піжмурки», фішки для складання звукових
моделей слів, розрізна азбука.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ви навчитесь писати велику букву Е, дізнаєтесь з яких
елементів вона складається, закріпите вміння писати букви.
III. Звукові аналітичні і синтетичні вправи зі звуками
1.Розпізнавання звуків у заданих учителем словах з визначенням локального
місця звука (на початку, в середині, у кінці)
— Приготуйте долоні.
Я називатиму слова; якщо ви почуєте звук [д] або [д′] на початку слова, то
плескає перший ряд, якщо в середині слова — другий ряд, а якщо в кінці — третій ряд. (Дім, будинок, клен, велосипед, диван, сад, удав, кущ, дочка, мед,
школа, помідор)
2.Вправа «Піжмурки»
— Прочитайте слово, яке заховалось серед букв д («де»).
ТДРДАДДКДТДОДРД
3. Утворення складів типу злиття
— Утворіть склади і прочитайте їх.
А
А
А
д
А
А
А
А
4. Повторення вивченого на уроці читання напам’ять висловлювання
Буква «де» на письмі може позначати два приголосних звуки: твердий [д]
і м’який [д′].
IV. Показ зразка рукописної літери в сітці зошита
— Подивіться на рукописну букву д («де»). Чи схожа вона на друковану?
— А на яку букву вона схожа? (На букву в («ве»))
— Що спільного? Чим відрізняються?
V. Аналіз графічної будови з переліком елементів
Рядкова буква д («де») складається з двох елементів: овалу і нижньої петлі.
VI. Засвоєння конфігурації літери
1. Показ написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення
елементів
2. «Письмо» учнями в повітрі під рахунок і-раз-і, два-і з орієнтацією на показ
учителя (стоячи спиною до класу)
115
VII. Вправи з письма
1.Обведення елементів літери за поданим у зошиті контуром
Пальчикова гімнастика
2.Обведення літери за поданим у зошиті пунктирним зображенням
3.Вправа «Ланцюжки»
СА
ДИ
ВО
ДА
РИ
БА
— Прочитайте слова. (Сади, диво, вода, дари, риба)
4. Письмо трьох літер (самостійно). Зіставлення написаних літер за зразком.
Аналіз помилок
5.Дописування рядка літери
6. Звуко-буквений аналіз слів з побудовою схем фішками і викладанням з букв
розрізної азбуки
• Коли я з «де» — росту на гілці,
Коли ж із «те» — пливу по річці. (Плід і пліт)
— Що ви можете сказати про звукові моделі цих слів? (Вони однакові.)
— А про значення слів?
Словникова робота
• Плід — соковита їстівна частина деяких рослин (фрукт, ягода).
• Пліт — скріплені в один або декілька рядів колоди для переправи на них
по воді.
7. Письмо буквосполучення дл
8. Звуковий аналіз слів-відгадок з наступним записом за зразком
— Відгадайте загадки.
• Сива людина стоїть над огорожею,
Дістає до самого неба.
Хто це? (Дим)
• Стоїть на дорозі
Всім заважає.
Хто йде, той штовхне,
А з дороги не прийме. (Двері)
Фізкультхвилинка
9.Читання і запис речень
10.Вправа «Чарівні квадрати»
— Прочитайте слова у рядках і стовпчиках.
О
Д
У
Д
Д
А
Л
И
У
Л
О
В
Д
И
В
О
11.Добирання слів з виучуваним звуком, що відповідають на запитання
який?(Добрий, дужий, дерев’яний, довгоочікуваний, довгий, дитячий)
Складання з одним зі слів (на вибір) речення. Запис моделі речення.
VIII. Підсумок уроку
Коментар учителя про роботу учнів і її результати.
— Яку букву навчилися писати?
— Які звуки нею позначаються на письмі?
116
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 94
Тема. Поєднання букви д («де») з іншими буквами. Розвиток
зв’язного мовлення. Опис дятла
Мета: удосконалювати вміння робити звуко-буквений аналіз
слів; зіставляти кількість звуків та букв у словах, складати
речення за схемою; збагачувати словниковий запас учнів;
розвивати увагу під час списування з друкованого тексту, фонематичний слух, пам’ять дітей; виховувати в дітей охайність
при письмі та дотримання норм каліграфічного письма, бережливе ставлення до природи, почуття відповідальності за
збереження довкілля.
Обладнання: картки з друкованими та рукописними буквами, предметні малюнки, зошит з навчання грамоти, плакат
«Правильно сиди під час письма», малюнки до загадок.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
1. Бесіда
— Яку букву ви вивчали на минулому уроці?
— Які звуки вона позначає?
— Пригадайте, які з вивчених букв позначають голосні, приголосні звуки?
2.Гра «Впіймай звук»
У порожньому дуплі
Дятел мешкав у теплі,
Й дуб довбав, як долотом,
Своїм довгим тонким дзьобом.
3.Гра «Знайди пару» (друковані та рукописні букви)
— Яка буква залишилась без пари?
— Напишіть на дошці їй пару.
4.Робота з предметними малюнками
Дерево, двері, дрова, дім, дітвора.
Діти називають предмет, зображений на малюнку, слово ділять на склади, на дошці записують склад з буквою д («де»).
5. Повторення вивченого на уроці читання напам’ять висловлювання
Буква д («де») на письмі може позначати два приголосних звуки: твердий [д]
і м’який [д′].
III. Повідомлення теми і завдань уроку
1.Слухання вірша
Данилко, Дмитрик і Дарина
Дерева садять у долині.
Один дубок і десять кленів,—
Хай буде світ увесь зелений.
С. Чугай
2.Робота над змістом вірша
— Хто садив дерева в долині? (Данилко, Дмитрик і Дарина)
— Що означають ці слова? (Імена дітей)
— З якої букви вони повинні друкуватися і писатися? (З великої букви
«де»)
— Отже, сьогодні на уроці ми навчимося писати велику букву «де», склади,
слова з нею та будемо виконувати багато цікавих вправ.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування та порівняння друкованої літери з відповідною їй
рукописною, з раніше вивченими літерами
117
2. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма
3. Показ і пояснення вчителем написання букви на дошці
— Велика буква Д («де») складається з двох елементів: довгої прямої лінії
з горизонтальною петлею і правого великого півовала.
— Пишемо під рахунок раз-і, два-і.
4. «Письмо» у повітрі
5. Пальчикова гімнастика
6.Робота в зошиті (с. 59)
1) Письмо букви по пунктирах зразка, потім — самостійно до кінця рядка.
2) Письмо складів і слів (звертається увага на з’єднання букви з іншими
буквами).
Фізкультхвилинка
V. Узагальнення та систематизація вивченого
1.Робота над малюнком у зошиті (штрихування)
2.Робота над загадкою
• Вірно людям я служу,
Їм дерева стережу,
Дзьоб міцний і гострий маю,
Шкідників їм добуваю. (Дятел)
— Давайте поглянемо, який він.
Учитель демонструє картинку із зображенням дятла.
VI.Розвиток зв’язного мовлення. Опис дятла
— Якого розміру пташка?
— Який у нього дзьоб?
— Яка шапочка на голівці?
— Якого кольору крильця?
— Якої форми тулуб?
— Який у нього хвіст?
— Чи подобається вам цей птах? (Варіанти відповідей учнів.)
Складання дітьми опису дятла.
Складання речень зі словом-відгадкою за схемою
.
VII. Підсумок уроку
— Яку букву навчилися сьогодні писати?
— Чи важко було писати цю букву?
— Які слова з цією літерою ви писали?
118
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 96
Тема. Закріплення знань учнів про вивчені букви. Списування
з друкованого тексту
Мета: удосконалювати вміння робити звуко-буквений
аналіз слів, збагачувати словниковий запас дітей, вміння
записувати слова і речення під диктовку; закріплювати
навички писати рядкові та великі літери, поєднувати їх
у словах і реченнях під диктовку, складати речення за схемою; розвивати увагу під час списування з друкованого тексту, фонематичний слух, увагу, пам’ять, образне мислення та
мовлення; виховувати охайність при письмі та дотримання
норм каліграфічного письма, бережливе ставлення до природи, почуття відповідальності за збереження довкілля.
Обладнання: зображення Буратіно, фішки-золоті ключики,
картки із завданнями, предметні малюнки: літак, капуста,
автобус, морква.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
— До нас в гості завітав Буратіно. Ви ж знаєте хто це? Так, це казковий герой, якого тато Карло відправив до школи вчитися. Але з ним сталася пригода,
під час якої він розгубив усі літери з Букваря. Допоможемо йому їх позбирати?
1. Повторення знань учнів про звуки та букви
— На які групи поділяються звуки? (Голосні та приголосні)
— Чим голосні звуки відрізняються від приголосних? (Голосні звуки вимовляються без перешкод, а при вимові приголосних звуків є перешкоди: зуби, губи,
язик.)
— Якими буквами позначаються голосні звуки? (а, о, у, и, і, е)
— Які букви, що позначають приголосні звуки, ви вивчили? (в, д, к, л, м, н,
п, р, с, т)
— Нашому гостеві сподобалося те, як ви швиденько впоралися з його завданням, а тому він захотів ще побачити, як вони правильно пишуться і чи гарно це у вас виходить. Тож, перед тим, як почати виконувати завдання, слід повторити правила, яких потрібно дотримуватися на письмі.
2. Повторення гігієнічних правил письма
3.Каліграфічна хвилинка
1) Письмо букв, що позначають голосні звуки.
2) Письмо букв, що позначають приголосні звуки.
3) Письмо буквосполучень: Бу, ур, ра, ат, ті, ін, но.
— Які буквосполучення ми написали з верхнім з’єднанням? З середнім
з’єднанням? З нижнім з’єднанням?
— Низьке з’єднання.
4. Письмо слів (запис слова Буратіно)
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Я думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні на уроці ми з вами повторимо всі
звуки і букви, якими вони позначаються, та будемо виконувати багато цікавих
вправ. А за кожне правильно виконане завдання Буратіно вам даватиме
фішки — золоті ключики, і в кінці уроку ми побачимо, хто найкраще знає вивчені нами раніше букви.
IV.Робота над матеріалом уроку
1. Бесіда за матеріалом уроку читання
— Про що ми говорили на уроці читання?
119
— Який текст ми прочитали?
— Саме так. А ви пам’ятаєте, яка гарна була «галявина» у подруги Буратіно — Мальвіни?
— А як можна перетворити пустир на чудовий та затишний край?
2.Словниковий диктант
• Парк — великий сад або гай для прогулянок з алеями, квітниками, а також з обладнанням для відпочинку і розваг.
• Пустир — незабудоване, запущене місце.
Запис слів під диктовку: парк, пустир, ставок.
— Поставте у словах наголос.
3. Звуко-буквений аналіз слова пустир
Фізкультхвилинка
4.Списування з карток
— Прочитайте. Спишіть, вставляючи замість пропусків потрібні літери,
підкресліть їх.
1-й варіант
Пасіка у по..і. У лісі ли..и. Пилип сі.. коло вули..ів.
2-й варіант
Ні..а по..ола і співала. Сла..ко косив.. ..ама сапала.
Перевірка — в парах, взаємоперевірка.
5.Складання речення зі слів для довідок за схемою
.
Слова для довідок: кватирка, ворота, влітку.
6.Словникова робота
— Хто знає, що таке кватирка?
Кватирка — шибка у вікні, вставлена в раму, яку можна відчиняти для
провітрювання приміщення.
7.Робота за підручником
Переписати скоромовку з Букваря (с. 69).
Пальчикова гімнастика
V. Закріплення та систематизація знань
1.Випишіть слова, що відповідають звуковим моделям
Аліна, коні, трава, мамі, дині, слива, зорі, опіка, ступа, Еріка.
2.Спишіть слова. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки
Родина, понеділок, середа, дерево, весна, село, літо, квітка, осінь.
3.Спишіть слова. Підкресліть букви, що позначають тверді приголосні звуки
Став, коник, вудка, роса, театр, скатертина, сніданок.
4.Малюнковий диктант
Літак, капуста, автобус, морква.
— Як можна погрупувати ці слова?
— В одну колонку запишіть слова — назви овочів, а в другу — слова — назви
транспортних засобів.
Усно зробіть звуко-буквений розбір слів.
— Складіть речення з одним із цих слів.
VI. Підсумок уроку
Підрахунок фішок та визначення кращого знавця вивчених букв.
— Правопис яких букв ми повторили сьогодні на уроці?
— Що виконували?
— Із яким завданням впоралися легко?
— Під час виконання яких завдань виникли труднощі?
120
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 98
Тема. Письмо рядкової букви з («зе»), складів та слів із нею
Мета: навчити писати рядкову літеру з («зе»), склади, слова
з нею, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати
вміння аналізувати структуру букви, порівнювати її з іншими
буквами, увагу, спостережливість, кмітливість; працювати
над розвитком в учнів зв’язного мовлення; виховувати в дітей
охайність при письмі та дотримання норм каліграфічного
письма, бережливе ставлення та любов до природи.
Обладнання: фішки для звукових моделей, предметні
малюнки: верболіз, замок і замок, картки з друкованими
і рукописними буквами.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
1. Бесіда
— Яку букву вивчили на уроці читання?
— На що вона схожа?
— Які звуки вона позначає на письмі?
2. Повторення вивченого на уроці читання висловлювання
Буква «зе» на письмі може позначати два приголосних звуки: твердий [з]
і м’який [з′].
3.Гра «Впіймай звук»
У полі, в лісі проживають,
А хатиноньки не мають —
Довговухі стрибунці,
Сірі й білі є зайці.
Взимку від лисиць тікають,
Їстоньки собі шукають:
Обгризають верболіз,
Кору кленів і беріз.
В. Бутрім
4.Словникова робота
— Що обгризають зайці взимку? (Верболіз)
Верболіз — високий кущ або невелике дерево з довгими блискучими гілками
і вузьким листям, що росте зазвичай у вологих місцях.
5. Звуко-буквений аналіз слова верболіз
III. Повідомлення теми та завдань уроку
— На цьому уроці письма ви навчитесь писати рядкову літеру з («зе»), а також склади і слова з нею.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування та порівняння друкованої літери з відповідною їй
рукописної, з раніше вивченими літерами
2. Показ і пояснення вчителем написання букви на дошці
— Рядкова буква з («зе») складається з двох елементів: маленького правого
півовала і великого правого півовала, що переходить у петлю.
3. «Письмо» букви у повітрі
V.Робота в зошиті (с. 60)
1. Письмо букви по пунктирах зразка, потім — самостійно до кінця рядка
2. Письмо складів і слів (звертається увага на з’єднання букви з іншими
буквами)
Пальчикова гімнастика
3. Письмо речення
121
VI. Узагальнення та систематизація вивченого
1.Гра «Вгадай букву»
Учні вгадують букву за першим елементом й дописують інші елементи.
2.Списування з дошки
— Спишіть. Підкресліть букви, між якими стоїть буква з («зе»).
Зірка, зошит, візок, морозиво, озеро, залізо.
Фізкультхвилинка
Клас принишк,
Настала тиша.
Вже ніхто нічого не пише.
Треба паузу зробити,
Щоб здоров’ячко зміцнити.
Стали, сіли,
Сіли, стали,
Поробили різні вправи.
На сусіда подивились,
Усміхнулись, звеселились,
Й до роботи знову взялись.
3.Робота над малюнком в зошиті (розмальовування)
4.Робота над загадкою
• Нелегку я службу маю —
Мовчки дім охороняю.
Будь-хто в хату потрапля
Без надійного… (замка).
В. Степанов
— Назвати слово-відгадку до цієї загадки вам допоможе спостережливість.
Подумайте, що є в дверях кожного будинку або квартири? (Замок) На який звук
починається слово? А зараз послухайте, яке значення може мати ще слово замок. (Слово-відгадка означає пристрій для замикання дверей у приміщенні,
застібка в намисті браслета, металева або пластмасова застібка для одягу,
папок, портфелів.)
5.Вправа «Думай про наголос»
— Подивіться на речення, яке записане на дошці, і подумайте, в яких словах треба правильно поставити наголос. Прочитайте це речення вголос і поясніть, чому саме так ви визначили наголос.
Двері замку були на замку.
6.Складання речень за схемою
.
VII. Підсумок уроку
— Яку букву навчилися сьогодні писати?
— Чи важко було писати цю букву?
— Які слова з цією літерою ви писали?
122
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 100
Тема. Письмо великої букви З («зе»). Письмо слів із пропущеними літерами
Мета: навчити писати велику букву З («зе»), склади, слова
з нею, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати
вміння аналізувати структуру букви, порівнювати її з іншими
буквами, увагу, спостережливість, кмітливість, зв’язне
мовлення; виховувати охайність при письмі та дотримання
норм каліграфічного письма, бережливе ставлення та любов
до природи.
Обладнання: картки з друкованими та рукописними буквами, предметні малюнки: лозина, кизил, зошит з навчання
грамоти, плакат «Правильно сиди під час письма», картки
з завданнями.
Хід уроку
І.Організаційний момент
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1.Чистомовка
За-за-за — в лузі паслася …коза.
Зу-зу-зу — я їй сіна …привезу.
Зе-зе-зе — по стежині вуж …повзе.
Зи-зи-зи — до дітей своїх повзи.
2.Гра «Впіймай звук»
Зійди, зіронько-зірнице,
Золотава зорянице,
Завітай до нас в долину,
Засіяй хоч на хвилину,
Бо згубились зайченятка
І не можуть знайти татка.
Л. Вознюк
3.Словникова робота
• Зірниця — те саме, що зірка.
• Золотава — кольору золота.
• Завітати — зайти до кого-небудь, відвідати когось.
4.Гра «Добери слова»
— А хто скучив за Дідом-Буквоїдом?
З
(Коза, лоза, ваза, Ліза)
5. Звуко-буквений аналіз слова Ліза
6. Повторення вивченого на уроці читання висловлювання
— Буква «зе» на письмі може позначати два приголосних звуки: твердий [з]
і м’який [з′].
ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку
— На цьому уроці письма ви навчитесь писати велику літеру З («зе»), а також склади і слова з нею.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування та порівняння друкованої літери з відповідною їй писаною,
з раніше вивченими літерами
2. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
і розміщувати зошит під час письма
123
3. Показ і пояснення вчителем написання букви на дошці
Велика буква З («зе») складається з двох правих півовалів (верхнього меншого і нижнього більшого).
4. «Письмо» в повітрі
Пальчикова гімнастика
V.Робота в зошиті (с. 61)
1. Письмо елементів букви по пунктирах зразка
2. Письмо по пунктирах самостійно
Фізкультхвилинка
Клас принишк,
Настала тиша.
Вже ніхто нічого не пише.
Треба паузу зробити,
Щоб здоров’ячко зміцнити.
Стали, сіли, сіли, стали,
Поробили різні вправи.
На сусіда подивились,
Усміхнулись, звеселились,
Й до роботи знову взялись.
3. Письмо рядка букви самостійно
4. Письмо слів (звертається увага на з’єднання букви з іншими буквами)
5. Письмо речень
VI. Узагальнення та систематизація вивченого
1.Робота над віршем у зошиті (с. 61)
— Послухайте вірш. У яких словах вживається буква з («зе»)?
Зоя і Зіна
Знайшли лозини.
Лозина до лозини
І зроблено корзини.
Зоя і Зіна
Взяли корзини,
Стали завзято
Кизил збирати.
Г. Бойко
2.Словникова робота
• Лозина — народна назва деяких кущових порід верби.
• Кизил — рослина або деревце з жовтими квітками та їстівними ягодами.
3. Бесіда за змістом вірша
— Про кого віршик?
— Що робили дівчатка?
— Чому слова Зоя і Зіна написані з великої літери?
4.Розфарбовування малюнка в зошиті
5.Спишіть і вставте пропущені букви (робота з картками)
..ила, ні.., ..іно, ..авук, м..ска, ..кула, ..кол, ..ак, ..оса, ..оза, віно.., ..іти, ..ім, са..,
..орква, ласті..ка, ..рава, ..авка, ли..ка.
VII. Підсумок уроку
— Яку букву навчилися сьогодні писати?
— Чи важко було писати цю букву?
— Які слова з цією літерою ви писали?
124
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 102
Тема. Письмо вивчених букв, слів із вивченими літерами,
речень за аналогією. Творчі вправи
Мета: збагачувати словниковий запас дітей, повторити правила написання слів з великою буквою; удосконалювати
вміння робити звуко-буквений аналіз слів, складати речення,
записувати слова і речення під диктовку, складати речення
за схемою; розвивати увагу під час списування з друкованого
тексту, фонематичний слух, образне мислення та мовлення;
виховувати в дітей охайність при письмі.
Обладнання: схеми для читання складів та слів, плакат «Правильно сиди під час письма», картки для роботи по варіантам,
схеми до речень.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда
— Які бувають звуки? (Голосні і приголосні)
— Наведіть приклад голосних звуків.
— Наведіть приклад приголосних звуків.
— Чим позначаються звуки на письмі? (Буквами)
2. Утворення та читання складів
А
А
О
О
У
У
И
И
І
І
Е
Е
3. Утворення та читання слів
Ми
Се
Са
Сі
ло
Си
лина
ла
Ми
ріжка
до
свід
шка
слід
віра
4. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
й розташовувати зошит під час письма
5.Каліграфічна хвилинка
1) Запис під диктовку букв: а, у, м, в, н, р, і, т.
2) Запис буквосполучень: ам, во, ні, ум, ни, ав, ім.
Звертається увага на поєднання букв між собою.
3) Запис слів: Анна, Аліна, Ніна, мама, Інна.
III. Повідомлення теми та завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми закріпимо знання про раніше вивчені букви, згадаємо, як вони пишуться, поєднуються між собою та виконаємо багато цікавих
вправ.
IV.Робота над матеріалом уроку
1.Гра «Кому — що?» (робота на картках)
— У кожного з вас на парті є картки, на яких записані слова. Ви маєте поєднати стрілочками першу колонку слів з другою.
125
Варіант 1
Бабусі
Борису
Зубру
Буслу
Варіант 2
Сіно
Бабку
Жабу
Абетку
У тигра
У гуски
У корови
У лева
лапи
роги
кігті
грива
— Складіть з одним словосполученням речення і запишіть його.
2. «Яке слово зайве?»
Коса, косар, косити, квітка, косила.
— Яке з даних слів зайве? Чому?
3. Звуко-буквений розбір слова квітка (усно)
Фізкультхвилинка
4.Робота на картках
Варіант 1
— Вставити потрібну букву.
Вар..а, мар..а, ко..ик, пло..ик, ро..ик, міс..ок, кві..и, пас..а, міс..о.
Варіант 2
— З’єднати слова з тими буквами і буквосполученнями, яких не вистачає
у слові.
Зір..а
Роз..
Ва..а
Ваз..
ум
к
он
з
5.Скласти схеми до поданих речень
З дерев восени падав лист.
Тато та Петрик гуляли в парку.
Лиска хотіла викрасти півника.
V. Узагальнення та систематизація вивченого
1.Робота за варіантами за картками
Варіант 1
— Виписати слова з буквою «ес».
Іван, мама, сила, сіно, мило, слон, слова, вона, слива, мова.
Варіант 2
— Виписати слова з буквою «пе».
Липа, півник, млин, мавпа, сум, сапа, Панас, масив, пісок, вулик.
Варіант 3
— Виписати слова з буквою «ка».
Ліки, лісок, вода, санки, сніг, малина, сумка, синок, син, вуси, мама.
Варіант 4
— Виписати слова з буквою «де».
Весна, лід, ліс, садівник, вода, дерево, пенал, тварина.
Фізкультхвилинка
2.Робота з деформованим текстом
ниПівки
Ватинлен ат синаВали ростивили нипівки. тиКві росвили вісикра. ниВо
линеспри нипівки міма і вітато.
3.Добір речень до схем з тексту «Півники»
.
.
.
VI. Підсумок уроку
— Що сьогодні робили на уроці?
— Що вдалося зробити одразу?
— Під час виконання якого завдання виникли труднощі?
126
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 104
Тема. М’який знак. Написання ь (м’якого знака) у кінці
слів
Мета: удосконалювати вміння робити звуко-буквений аналіз
слів, зіставляти кількість звуків та букв у словах, складати речення за схемою; розвивати фонематичний слух,
увагу, пам’ять дітей, уміння аналізувати структуру букви,
порівнювати її з іншими; виховувати охайність при письмі,
вимагати дотримання норм каліграфічного письма.
Обладнання: картки з друкованими та рукописними буквами,
предметні малюнки, плакат «Правильно сиди під час письма», малюнки до загадок, картки із завданнями.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда за матеріалом уроку читання
— З якою буквою ми ознайомилися на уроці читання?
— Чи позначає вона звук?
— Назвіть приклади слів, в яких вживається м’який знак.
— Покажіть цю букву в касі.
2.Гра «Впіймай звук»
— Зараз я буду вам називати слова, а ви повинні «спіймати» (плеснути в долоні) і запам’ятати лише ті з них, у яких є м’який знак.
Сіль, сир, тин, тінь, лось, ліс, рись, рис, карась, село, лосі, горобець.
3. Повторення вивченого про м’який знак
— Пригадайте, що особливого про цю букву ви дізналися на попередньому
уроці читання. (Буква ь (м’який знак) лише вказує на м’якість попереднього
приголосного і не позначає ніякого звука.)
4. Усний звуко-буквений аналіз слова карась
III. Повідомлення теми та завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати м’який знак, слова з м’яким
знаком та будемо виконувати багато цікавих вправ.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Демонстрування та порівняння друкованої літери з відповідною їй
рукописною, з раніше вивченими літерами
2. Повторення правил сидіння за партою, вимог щодо того, як тримати ручку
й розміщувати зошит під час письма
3. Показ і пояснення вчителем написання букви на дошці
М’який знак — це один елемент: коротка пряма лінія із заокругленням
у вигляді овалу.
Алгоритм написання м’якого знака (див. с. 459)
Зошит свій я розгортаю
І похило покладу,
Ручку правильно тримаю,
Сяду рівно, не зігнусь.
4. «Письмо» у повітрі
Пальчикова гімнастика
V.Робота в зошиті
1. Письмо букви по пунктирах зразка, потім — самостійно до кінця рядка
127
2. Письмо складів і слів (звертається увага на з’єднання букви з іншими
буквами)
Фізкультхвилинка
Клас принишк,
Настала тиша.
Вже ніхто нічого не пише.
Треба паузу зробити,
Щоб здоров’ячко зміцнити.
Стали, сіли, сіли, стали,
Поробили різні вправи.
На сусіда подивились,
Усміхнулись, звеселились,
Й до роботи знову взялись.
3. Письмо речення з буквою
VI. Узагальнення та систематизація вивченого
1.Робота за варіантами
Варіант 1
Переписати скоромовку. Підкреслити м’який знак.
Сів Сень на пень,
Просидів весь день.
Варіант 2
Переписати скоромовку. Підкреслити м’який знак.
Маленький горобчик
Сів на стовпчик.
2.Робота за картками
— Треба виправити помилки, яких припустився Незнайко, і записати правильно слова в зошити.
Івась і Василько пишуть слова: осінь, міль, пальто, слизько, низько. А Незнайко написав: зелень, л…он, пол…оти, сл…оза, пол…ові, кол…ори.
Пальчикова гімнастика
ДРУЖНІ ПАЛЬЧИКИ
Цю вправу можна попередити невеличким оповіданням про те, яку назву
має кожний палець: великий, вказівний, середній, безіменний та мізинець.
Вихідне положення: усі п’ять пальців витягнуті та розведені — пальчики
«посварилися». Потім усі пальці притиснуті один до одного — «помирилися».
Чергувати ці дві позиції, супроводжуючи словами:
Посварились,— та одразу
Помирилися і разом!
3.Списування з дошки
— Спишіть. Підкресліть букви, які позначають м’які приголосні звуки.
Пень, кінь, окунь, півень, рись, лось, липень, серпень, вересень, міль.
VII. Підсумок уроку
— Яку букву навчилися сьогодні писати?
— Чи важко було писати цю букву?
— Які слова з цією буквою ви писали?
128
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 106
Тема. Продовження теми попереднього уроку. Написання під
диктовку слів з м’яким знаком у різних позиціях
Мета: удосконалювати вміння дітей записувати слова і речення під диктовку, складати схеми до речень; розвивати
увагу під час списування з друкованого тексту, мислення,
інтелектуальні здібності, формувати навички самоконтролю;
виховувати бережливе ставлення до природи; прищеплювати
бажання пізнавати нове, бути освіченою людиною.
Обладнання: картки літер, кросворди, предметні малюнки,
зображення звірів, звукові моделі слів, картки із завданнями.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повідомлення теми уроку та мотивація навчальної діяльності учнів
Гуркочуть колеса, рейки дзвенять,
В чарівному поїзді діти сидять,
Бажають навчитися гарно писати,
Вправи виконувать, правила знати.
Є у них карта маршрутів до знань,
Та треба докласти зусиль і старань!
— Як ви вже здогадалися, сьогодні ми вирушимо в подорож, та на шляху
нам треба буде виконувати завдання від лісових жителів, під час виконання
яких ми закріпимо наші знання про роль м’якого знака, уміння правильно писати букви, поєднувати їх, правильно списувати з друкованого тексту та під
диктовку. Отже, справ у нас багато, тож не будемо гаяти часу!
III.Робота над матеріалом уроку
1.Каліграфічна хвилинка
— Коли пишеться закритий м’який знак?
— А коли відкритий?
2.Гра «Допиши пару»
До поданих на дошці великих літер учні дописують рядкові.
3.Гра «Впіймай звук»
— Якщо в слові є приголосний звук, пом’якшений за допомогою м’якого
знака, ви показуватимете картку зеленого кольору, а якщо немає — червоного
кольору.
Окунь, лан, пень, ходить, лис, сталь, опеньки, горобець, маленький, береза.
4. «Квітка-алфавітка»
Ь
— Доберіть слова з шести букв з м’яким знаком, який би стояв в кінці слова.
(Липень, повінь, півень, камінь, ремінь,…)
Фізкультхвилинка
129
5.Робота в зошитах
Сірий зайчик поспішав,
Та спіткнувся і упав.
З торби випали слова,
Заховала їх трава.
Букви швидко відшукаєм,
З них слова ми поскладаєм.
— Зайчик хоче побажати, щоб ви працювали на уроці. А як саме? Розшифруйте і запишіть: ЕБРОД, ЛЕСОЕВ.
6. Запис тексту під диктовку
— Кого ми зустрінемо далі, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку.
• Не стулить і на мить очей,
Вночі полює на мишей,
Зате удень відпочива.
Ні, це не кішка, а… (сова).
— Мудра Сова хоче знати, чи вмієте ви писати під диктовку.
У Льоні нове пальто. Пальто красиве. А у Ніни сіра куртка.
— Підкресліть слова, у яких написали м’який знак.
Пальчикова гімнастика
7.Складання схем до речень
1-ша група — скласти схему до третього речення;
2-га група — скласти схему до першого речення;
3-тя група — скласти схему до другого речення.
8.Робота зі звуковими моделями
— З тексту, який ми записали, підберіть слова до поданих моделей.
9.Гра «Математика»
ЛИПА + ДЕНЬ – А – Д = … (ЛИПЕНЬ)
МЕД – Д + ДАЛЬ = … (МЕДАЛЬ)
ПАН – Н + Т + РУЛЬ = … (ПАТРУЛЬ)
IV. Узагальнення та систематизація вивченого
1.Розгадування загадок
• Росте вона додолу головою,
Росте вона холодною зимою.
А тільки сонечко засяє —
Вона заплаче й помирає. (Бурулька)
• Полем мчить, копитом б’є,
Вітер в гриві виграє.
Він і сильний, і прудкий,
Здогадались, хто такий? (Кінь)
• Довкола пеньочків
Вмостились грибочки.
Більші та маленькі,
А звуться… (опеньки).
• Квітка сонячна, красива,
Стане згодом сива-сива,
Вітерець її подмуха —
Стане миттю сивим пухом. (Кульбаба)
2.Робота за варіантами
1-й варіант — скласти речення зі словом бурулька;
2-й варіант — скласти речення зі словом опеньки;
3-й варіант — скласти речення зі словом кінь;
4-й варіант — скласти речення зі словом кульбаба.
V. Підсумок уроку
— Що сьогодні робили на уроці?
— Що вдалося найкраще?
— З чим виникли проблеми?
130
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 108
Тема. Буквосполучення ьо. Написання складів і слів із буквосполученням ьо. Урок-подорож
Мета: закріпити знання учнів про вживання м’якого знака
на письмі; вчити написання буквосполучення ьо окремо,
у складах, словах і реченнях; вдосконалювати навички звукобуквеного аналізу слів; збагачувати активний і пасивний
словник учнів, формувати у школярів навички орфографічно
правильного письма; розвивати пізнавальний інтерес до
орфографії, каліграфії й орфоепії; спостережливість, пам’ять,
увагу, волю; виховувати акуратність, працелюбність, інтерес
до навчання, письма, бережливе ставлення до природи.
Обладнання: грамзапис пісні солов’я і королька, гудіння
джмеля, рохкання поросяти, звуки лісу, шум дерев, дзюрчання струмочка; зображення дельтаплана, літака, крила
птаха, повітряної кульки, льоду, льону, льоху, пасльону,
малюнок лісу; конверт з маркою журавля; картки зі словами
і звуковими моделями до них; малюнки лісових мешканців
(з «секретом» — ьо): хмаринка, льон, метелик, гусінь.
Хід уроку
I.Організаційний момент
Звучить грамзапис пісні солов’я.
Тьох-тьох-тьох — соловей співає,
З добрим ранком нас вітає.
Чи готові до уроку?
Ручка, зошит, олівець,
Ще й маленький папірець,
Все на парті? От чудово!
Почнемо урок ми знову!
II.Мотивація навчальної діяльності учнів. Актуалізація опорних знань
учнів
— До нас прилетіла маленька сіренька пташка. (Учитель демонструє
іграшку-пташку.) Як її звати? (Соловей) Бачите, він щось тримає у дзьобі? Це
лист! Зараз подивимось, що там? (Учитель бере листа у соловейка й зачитує.)
«Шановні учні! Запрошуємо вас до нашого казкового лісу! Там на вас чекають
зачаровані звірі, птахи й незвичайні рослини! А чому вони зачаровані ви дізнаєтесь лише тоді, коли дістанетесь лісу!» Чи готові ви подорожувати? (Готові)
Щоб нам дістатися чарівного лісу, треба знати правила подорожі! А для цього
необхідно виконати ряд завдань! Спершу визначимо, як можна потрапити до
чарівної країни лісу!
1. Бесіда за матеріалами уроку читання
Завдання 1. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, що там зо­бражено:
а) дельтаплан; б) літак; в) крило; г) повітряна кулька; д) килим-літак.
Учитель пише на дошці слова: дельтаплан, літак, крило, кулька, килим-літак.
— Що спільного між цими словами? (Всі вони означають «політ», «рух
у повітрі», й мають спільну літеру л («ел»), що позначає звуки: [л], [л′].)
У яких словах звук [л] твердий? (Крило, килим) А в яких м’який? (Дельтаплан,
літак, кулька) А зараз будьте уважні! Який звук у цих словах (дельтаплан, літак, кулька) пом’якшує приголосний [л]? Правильно, це голосний звук [і].
А що робить м’який знак? Який звук він утворює? (М’який знак — єдина буква
в алфавіті, яка самостійно не позначає ніякого звука, а вживається тільки
для позначення м’якості попереднього приголосного на письмі.)
131
и.
о-
— Молодці! Із першим завданням ви вправно впоралися! Тому кожен з вас
отримує квиток до лісу! (Учитель роздає «квитки» — картки 10 × 10 см, із зображенням журавля.)
2.Гра «Знайди слово до моделі»
На кожну парту вчитель кладе конверт з маркою із зображенням журавля.
Завдання 2
— Подивіться, на крилах якого птаха ми полетимо? (Так, наша подорож почнеться на могутніх крилах птаха-легенди — журавля!) Але крила у нього не
такі сильні й могутні, щоб донести нас аж до лісу. Тому ми повинні допомогти
йому в цьому, з’єднавши слова з відповідною звуковою схемою. (У конвертах
учні знаходять слова і звукові моделі до них, які розкладають на парті.)
Учні кожної парти працюють окремо. Діти, які виконали завдання, підводять руки.
день
→
пеньок
→
кулька →
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Певно, ви вже здогадалися, з якою буквою ми будемо працювати! Так, це
м’який знак! Але він не один, а разом з подружкою. Як її звуть, ви дізнаєтесь із
загадки.
Чим закінчується літо, починається осінь? (Буквою о)
— Звичайно, його подружка — це буква о! Вони полюбляють ходити разом.
У яких словах ви щойно їх зустріли? (Льод, пеньок)
— Отже, сьогодні ми будемо вчитися гарно й правильно писати буквосполучення ьо як окремо, у складах, так і в словах, і в невеличких реченнях.
льод
→
IV. Фізкультхвилинка
V. Вивчення нового матеріалу
1.Графічний аналіз буквосполучення ьо
— Ось ми і дісталися казкового лісу. (На дошці з’являється малюнок лісу, звучить спів пташок, шум дерев і дзюрчання струмочка.)
— У кожного з лісових мешканців є чарівний ключик! І ми його знайшли!
Це буквосполучення ьо.
— Поглянемо, на що воно схоже? (Воно схоже на букву ю, на ніс з оком, на
велосипед з одним колесом, на два ока, одне з яких приморгує…)
2. Пояснення написання буквосполучення ьо
— Мешканці лісу кажуть: «Бачите, наш ключик непростий! Він складається аж… (пауза — учні відповідають) з двох букв, що поєднані… (верхнім поєднанням)».
— Діти, допоможемо мешканцям лісу навчитися гарно писати ьо? (Так)
— Порівняймо друковане й рукописне написання буквосполучення ьо. Чим
воно схоже і чим відрізняється? (На дошці з’являється друковане й рукописне
написання буквосполучення ьо.) При друкованому написанні буквосполучення
ьо відсутнє відкрите поєднання літер ь і о, літери пишуться без нахилу, й маленький овал у літері ь закритий. Водночас рукописне написання передбачає
відкрите поєднання ь з літерою о.
— Згадаємо, з яких елементів складаються літери ь і о. (М’який знак складається з одного елемента — короткої прямої лінії із заокругленням у вигляді овалу. А буква о — з одного елемента — овалу.)
— Яке поєднання нам потрібне? Чому? (Ці літери поєднуються відкритим поєднанням, подібно до поєднувальної лінії бук­ви в («ве»), тому що таке поєднання
є більш економним і зручним. Воно вимагає менше часу й зусиль на написання буквосполучення ьо.)
— Таким чином, щоб написати буквосполучення ьо, потрібно спершу написати м’який знак під рахунок раз-і. (Починаємо писати від верхньої рядкової
лінії. Ведемо коротку пряму вниз на себе. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч. Торкнувшись цієї лінії, ведемо, заокруглюючи, угору. Близько
середини робочого рядка заокруглюємо ліворуч.) Не доводячи до середини короткої прямої лінії, заокруглюємо, ведемо поєднувальну лінію вгору і пишемо малу
132
букву о під рахунок і-раз-і. (Починаємо писати букву нижче верхньої рядкової
лінії. Ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка. Торкнувшись верхньої робочої лінії, заокруглюємо ліворуч. Ведемо вниз на себе, теж заокруглюючи. Біля
нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч. Торкнувшись нижньої лінії робочого рядка, ведемо вгору до початку овалу.)
— Подивіться, чи вийшло буквосполучення ьо? (Так) Що для цього потрібно? (Поєднати букви ь і о через відкрите поєднання.)
3. Пальчикова гімнастика
4. Письмо буквосполучення ьо
— Подивіться спершу на плакат з буквосполученням ьо. Що ми бачимо? Як
слід писати?
1) Почнемо «очима» ми писати,
(Очима слідкують за учителем.)
Раз-і, і-раз-і — написали.
2) А тепер мокрий пензлик ми візьмемо,
Малювати ключик знов почнемо!
(Троє учнів пишуть пензликом на дошці.)
Рахуючи, ми пишемо: раз-і, і-раз-і.
(Аналіз написаних буквосполучень ьо.)
3) А тепер пташкою хоче політати ключик чарівний.
Спробуй його «спіймати» у повітрі лісовім!
(«Письмо» буквосполучення ьо у повітрі.)
4) Взяли ручки — обведемо тильною стороною зразок в зошиті: раз-і,
і-раз-і.
5) Порівняння написаного.
— Подивіться, як написали буквосполучення ьо синьоокий Льон, помідор
Пасльон і соловейко Тьох-тьох.
— Хто з них написав це буквосполучення без помилок? До­ведіть.
6)
А тепер ми можемо й самостійно «ключик» написати,
За пунктиром спершу, потім — за зразком списати.
(Письмо рядка буквосполучення ьо.)
7) Конкурс «короля й королеви».
Робота в парах: діти обмінюються зошитами, знаходять найкраще написане
буквосполучення, вдягають йому корону — «це король і королева, що тримають справжній ключ лісу». І знаходять «Бабу Ягу і Чахлика невмирущого» —
найгірш написане буквосполучення, ставлять над ним крапочку.
8) Письмо другого рядка буквосполучення ьо.
— Перетворимо «Бабу Ягу» і «Чахлика невмирущого» на «доб­рого короля
і королеву», написавши красиво рядок букв.
VI. Фізкультхвилинка
VII. Письмо складів і слів з буквосполученням ьо
1.Гра «Хто співає?»
— Тшш… чуєте, хтось співає?! (Звучить гудіння джмеля, комара, тьохкання солов’я, крякання каченят.)
дзьо…, сьо…, крьо…, тьох-тьох…
Учні сприймають «спів» мешканців лісу. Після цього аналізують написання буквосполучень дзьо, сьо, крьо, тьох-тьох з подальшим записом їх у зошит.
2.Робота із прописами (с. 5)
На дошці з’являється малюнок льону.
— Ми знаходимося в центрі самісінького поля льону. Як затишно навкруги.
Легенький вітерець ніжно колише блакитні квіточки! Лише одна мить —
а скільки вражень! Їх нам подарували мешканці лісу за нашу плідну працю.
Давайте подякуємо їм за це диво! Напишемо листа, де розкажемо про казкове
поле. А в пригоді нам стануть прописи. Відкриймо їх на с. 5 і гарно напишемо:
133
«На полі льон. У льону квіти. Вони синенькі». (Разом із учителем учні розбирають речення і записують його у прописи.)
VIII.Підсумок уроку
— Ось ми і повернулися до класу. Щоб від подорожі залишилися не тільки
цікаві спогади, а й гарні знання, друзі нам подарували листочки (червоний і зелений). За допомогою них ми зараз пограймо у гру: «Що я дізнався з уроку?» А для
цього поділимося на команди: перший ряд — «Соловейки», другий — «Журавлики», і третій — «Корольки». Зараз визначимо, яка команда була найуважнішою
й найкмітливішою. Кожному ряду я пропонуватиму запитання. Коли одна команда відповідає, решта уважно слідкують за її відповіддю. Якщо згодні — піднімають зелений листочок, якщо ні — червоний. Готові?
— Яке буквосполучення ми навчилися писати на уроці?
— Яке поєднання букв у ньому? Чому? (Відкрите, тому що воно вимагає
менше часу й зусиль на поєднання букв ь і о.)
— Наведіть приклади складів із буквосполученням ьо. (Льо, рьо, дзьо,
крьо, сьо)
— Які слова ви знаєте з буквосполученням ьо? (Льон, льод, льох, дзьоб, сльоза, пеньок, опеньок, польот, пасльон, корольок та ін.)
— Придумайте речення з одним зі згаданих слів. (Завдання для всіх команд)
— Зашифруйте вивчене буквосполучення у малюнках. (Представники команд виходять до дошки, де пишуть буквосполучення ьо, яке домальовують
так, щоб утворився малюнок пташки, комашки, дерева, квітки…)
Аналіз робіт команд
— Отже, яким був наш урок? Чого ми навчилися? Що було цікавим, складним, веселим? З чого ми починали роботу? На виконання яких завдань ми витратили найбільше часу? Яке із завдань було найскладнішим? Що допомогло
вам впоратися з ним? Оцініть власну роботу. Біля найвдалішого слова, написаного вами в прописах (зошитах), намалюйте маленьке червоне яблучко.
Учитель оцінює роботу всього класу і кожної команди окремо, а дітям, які працювали
особливо старанно, роздає картонні яблучка-фішки.
134
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 110
Тема. Письмо рядкової букви б («бе»), складів та слів із нею.
Розвиток зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за
малюнком. Урок-гра
Мета: вчити учнів писати малу букву б («бе»), зіставляти схоже й відмінне у її елементах з іншими буквами, з’єднувати її
в склади та слова; вчити учнів складати розповідь за малюнком, будувати зв’язні висловлювання, збагачувати словниковий запас; закріплювати вміння розпізнавати наголошені та
ненаголошені склади; показати, що зі зміною наголосу у слова
може змінитися значення; удосконалювати вміння робити
звуко-буквений аналіз слів; розвивати пізнавальний інтерес
до орфографії, каліграфії й орфоепії; спостережливість, волю,
уміння зіставляти; виховувати в учнів охайність, уважність,
бережливе ставлення до природи, прищеплювати любов до
праці, бажання допомагати одне одному.
Обладнання: грамзапис звуків труби, грому, гудка автомобіля,
бекання баранця, шелесту листя; таблиця «Пиши правильно»; таблиці з планом роботи на урок; малюнки із зображенням барвінку-квітки й хлопчика-барвінку, бобра, бегемота,
броду, бузька, білки, автомобіля Макквіна, боровика, горобчика, кульбабки, незабудки, баранця, барбарису, берези, бабки, риби; фішки для побудови звукових моделей; мікрофон
(гілка бобра).
Хід уроку
I.Організаційний момент
— Сьогодні до нас на урок завітав незвичний гість. А хто він, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку.
• Цвіте синьо, лист зелений,
Квітник прикрашає.
Хоч мороз усе побив —
Його не займає... (барвінок).
Учитель дістає іграшку або малюнок Барвінку-хлопчика.
II.Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети
і завдань уроку
Б а р в і н о к. Я прийшов до вас, бо знав, що сьогодні урок ви присвятите
моїй улюбленій рядковій букві «бе», яку ви будете вчитися гарно писати, складати не тільки склади й слова з нею, а й цілі речення. Але я прийшов не один.
Зі мною — моя команда. А хто вони, ви дізнаєтесь із загадок. (Учні відгадують
загадки про друзів Барвінку.)
Б а р в і н о к. Мешканці моєї країни принесли вам цікаві завдання. Порахуйте, скільки їх? (9) Отже, нам треба виконати 9 завдань. За кожне виконане завдання ви отримаєте кольорову фішку.
III. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда за матеріалами уроку читання. Словникова робота
— Прослухайте розповідь про друга бобра. Запам’ятайте і порахуйте слова
зі звуками [б].
Бродом брів бобер до хати,
Букву «бе» ніс бобренятам.
Ось вона, як бегемотик,
Отакий товстий животик.
Усього 7 слів зі звуком [б]: бродом, бобер, букву, «бе», бобренятам, бегемотик, брів.
135
— Охарактеризуйте звук [б]. Якою буквою його позначають на письмі?
— Що означає слово брід? (Брід — неглибоке місце у водоймі, яким можна
йти пішки.)
— А хто такий бегемот? (Бегемот, гіпопотам — велика тварина, що живе
в Африці і проводить більшість часу в воді, де ховається від сонця вдень.
На сьогодні бегемот — найнебезпечніша тварина для людини в Африці.
Хоча бегемоти й не хижі тварини, вони можуть вбити або важко покалічити
будь-кого своїми зубами, й роблять це (з переляку) частіше за левів чи інших
хижаків.)
— Пригадайте ще птахів, тварин, у назві яких зустрічається звук [б]. (За допомогою «мікрофону — гілки бобра» учні називають по одній живій істоті: борсук, білка, собака, зубр, бик, баклан та ін.)
2. Звуко-буквений аналіз слів бузок, бузько
— А хто це до нас завітав? Він бузок на стіл поклав!
На дошці зашифроване слово:
У
Ь
З
О
Б
К
2
4
3
6
1
5
(Бузько)
— Це священний птах нашої України, символ щастя, благополуччя і миру.
(Учитель демонструє малюнок із зображенням бузька.) Це ж лелека. У народі
його називають бусол, чорногуз, боцюн, бузько.
Б у з ь к о. Коли я був зовсім маленьким, моя мати поклала мені квітку бузка. І сказала, щоб я її беріг, бо її ім’я схоже на моє. Але я птах, а бузок — квіткакущ. Я вже дорослий і ніяк не можу збагнути, що спільного і відмінного у наших іменах?
— Допоможемо бузькові? А для цього нам потрібно зробити звуко-буквений
аналіз слів «бузок» і «бузько».
бузок (5 б., 5 зв.)
бузько (6 б., 5 зв.)
IV. Вивчення нового матеріалу
1.Графічний аналіз рядкової букви «бе»
Б і л к а. Подивіться на букву «бе» і знайдіть у ній мене. (Учитель демонструє рукописну літеру «бе», а поряд — додає малюнок цієї літери в образі
білки.)
— З яких елементів складається буква «бе»? Який із них ми ще ніколи не
писали?
— Зіставте друковану і рукописну букви («бе»). (Учні порівнюють літери.)
— Що вам нагадує буква «бе»? На що вона схожа? (На саксофон, обернену
шістірку, вишеньку, роги буйвола, білочку, свисток, люльку, самокат, ополоник і т. ін.)
Раптом звучить гудок автомобіля.
— Діти, до нас заїхав автомобіль з мультфільму «Тачки». Це сам блискавка
Макквін!
Макквін
Бі-бі-бі — ви мене не забудьте!
Чуєте, як сигналю я до вас!
З букви «бе» мене ви намалюйте,
І почуєте мій бас!
Учні виконують роботу на альбомних аркушах.
— Зараз з букви «бе» намалюймо блискавку Макквіна. Це дуже просто.
Тільки треба взяти в руку відразу два олівці. Спочатку робимо колеса, потім —
капот. Не забудьмо про задні колеса. А тепер зробимо так, щоб звук «бі» всі почули! Намалюємо ми вітер, що розносить звук автомобіля: «Бі-бі-бі-бі-бі».
Звучить звук автомобіля.
136
— «Бі-бі-бі» — радісно співає Макквін, бо ви чудово впоралися з його завданням.
2. Пояснення принципів написання рядкової букви «бе»
1) Розповідь боровика про написання рядкової букви «бе».
Б о р о в и к. Будьте уважні! Мала буква б («бе») складається з двох елементів: овалу і прямої лінії з плавним поворотом праворуч угорі.
— Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка. Заокруглюємо ліворуч. Ведемо вниз на себе, теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч. Ведемо пряму лінію вгору за верхню рядкову до верхньої міжрядкової лінії з плавним
поворотом праворуч по верхній міжрядковій лінії на ширину букви и.
Літеру пишемо під рахунок і-раз-і, два-і.
2) Письмо букви «бе» у повітрі разом з бабкою.
— До нас бабка прилетіла й до мене на руку сіла. Вона хоче нам сказати:
«Навчіть і мене букву «бе» писати». Давайте їй у цьому допоможемо. (Учні
з учителем імітують політ бабки й у повітрі «пишуть» літеру «бе» з коментуванням дій під рахунок: «І-раз-і, два-і».)
3) Письмо букви «бе» мокрим пензликом з рибкою.
Троє учнів працюють біля дошки, решта — на маленьких дощечках, що
швидко висихають. Вони пишуть пальцем, який змочують у воді. Після цього
аналізують написане на дошці й у себе.
3. Пальчикова гімнастика (з горобчиком)
4. Письмо рядкової літери «бе»
1) Підготовка руки до написання букви «бе»
— А зараз — завдання від кульбабки. Розгорніть прописи на с. 6, складіть
барабан, з’єднавши усі пунктирні лінії, й потренуйтеся у письмі елементів букви «бе» на першому робочому рядку.
2) Письмо літери б («бе»)
— За добру роботу кульбабка вам дарить ось цей букет квітів.
Учитель розкладає кожному на парту малюнок з буквами «бе».
— Подивіться на нього і скажіть, що цікавого ви помітили? Так, у ньому
ховається буква «бе». Знайдіть її та обведіть.
— Ви чудово впоралися з цим завданням! Тепер ви зможете впоратися із завданням блакитних незабудок.
У прописах знайдіть другий робочий рядок. Уважно обведіть літеру «бе» за
пунктирними лініями, запам’ятайте кожен рух і продовжте писати літеру «бе»
самостійно.
Учитель задає ритм: «І-раз-і, два-і».
— Знайдіть королеву букву «бе» і вдягніть їй корону.
— Які розумнички! Тепер ви не забудете, як гарно і правильно писати букву
«бе».
5. Письмо складів із літерою б («бе»)
Звучить грамзапис грому і «бекання» баранця.
— Грім і блискавка теж хочуть, щоб ви їх не забули. Подивіться на четвертий
рядок. Яке буквосполучення вони хочуть, щоб ми написали? Яке поєднання?
(бл — нижнє поєднання) А баранець що нам каже? (бе — нижнє поєднання)
— А про кого треба згадати на п’ятому і шостому рядочках? (Відповіді учнів.
Аналіз написання поданих буквосполучень.)
6. Письмо слів з літерою б («бе»)
— А чудовий барбарис хоче нас плодами пригостить. Треба сі­сти рівно,
струнко й маленькі слова з літерою «бе» написати гарно. Прочитайте слово
«барбариска».
Слово — на дошці.
Які слова-плоди з літерою «бе» ховаються у ньому? (Риба, раб, краб, бик,
бак, бар) Запишемо слова риба, бик, кран на третій рядочок.
Учні аналізують написання слів.
137
7. Письмо речень з літерою «бе»
— На березі хтось сидить. І вона не знає: «Чи бобер то, чи то білка?» Допоможемо берізці розібратися у цьому? Прочитаймо останні два рядки у прописах. (Учні читають, аналізують написане. Порівнюють речення між собою;
з малюнком, поданим у прописі; записують речення.)
V. Фізкультхвилинка
VI.Розвиток зв’язного мовлення учнів
1. Бесіда про бузька
— Щойно кожен із вас був великим птахом — бузьком. Відчули, скільки
мужності, чарівності, поважності ховається в цьому створінні! Подивімось на
малюнок бузька й складемо розповідь про цього білого птаха.
— Хто це? Як ще називають його у народі?
— Яка в нього голівка? Очі? Дзьоб? Шия? Крила? Хвіст? Ноги?
— Де він живе? Чим живиться?
— Який він?
2.Складання розповіді про бузька
Це лелека. У народі його ще називають бузько, бусол, боцюн, чорногуз. Цей
великий птах має довгу шию, великий червоний дзьоб і довгі червоні ноги.
У нього біле пір’я. Лише кінчики крил і хвіст чорні. Живе у лісі, біля річки.
Живиться бабками, жабами, зміями. Він добрий і приносить людям щастя.
VII. Підбиття підсумку уроку та результатів гри
1.Гра «Мікрофон»
Час прийшов урок кінчати.
Треба гостям нагадати:
З якою буквою працювали?
Що нового дізнались?
Що виходило найкраще?
З чим ще треба працювати,
Щоб гарно наступний наш урок почати?
2.Оцінювання учнями власної діяльності на уроці за кількістю отриманих
фішок
Учень, який набрав до 4 фішок, отримує «Старайся», 5–6 фішок — подяку
«Добре!», 6–8 фішок — «Молодець!», 9 і більше (за додаткові завдання) — «Розумничок! Розумничка!»
Фішки можуть бути у вигляді зашифрованих слів з буквою б, або малюнків,
де «сховалася» ця літера, щоб учні самі захотіли зробити подібні малюнки.
138
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 112
Тема. Письмо великої букви Б («бе»), складів та слів із нею
Мета: навчити учнів писати велику букву Б («бе»), з’єднувати
її з іншими буквами у склади та слова; закріплювати вміння
робити звуковий аналіз слів; розвивати усне мовлення,
фантазію; виховувати любов до читання казки.
Обладнання: малюнок із зображенням Буратіно, картка з великою буквою Б («бе»), прописи В. Федієнко (ІІ частина),
солодощі, ключики, плакат «Сиди правильно, коли пишеш».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого матеріалу
1. Повторення вивчених букв
Учитель на дошці пише елементи букв.
— Подивіться на дошку, що ви бачите? (Елементи букв) Назвіть рядкові
букви, які ми вивчили, що мають такі елементи.
(л, м)
(к, н, п, т)
(т)
— Молодці! Ви добре впоралися з цим завданням. Ви добре знаєте, з яких
елементів складаються букви. Ви отримуєте ключик. (Учитель вручає найактивнішим учням ключики й уточнює, що той, хто більше збере їх, отримає
солодкий приз.)
— Яку букву ми повторювали на уроці читання? (Букву («бе»))
— Який звук позначає ця буква на письмі? ([б])
2.Гра «Слова з буквою»
— Пограємо в гру «Слова з буквою б («бе»)».
Учні називають слова з буквою б («бе») і місце їх розташування. Виграє той, хто назве
більше слів з цією буквою.
Учитель роздає найактивнішим учням ключики.
III.Мотивація навчальної діяльності учнів
— Сьогодні до нас на урок завітав дуже незвичайний гість. А хто він, дізнаєтеся, прочитавши криптограму, починаючи з великої букви. (Буратіно)
— Героєм якої казки є Буратіно? (Казки «Золотий ключик»)
— Що ви знаєте про Буратіно? (Він нестриманий, у всьому зацікавлений,
кумедний…)
— Ви знаєте, що Буратіно поміняв свій Буквар на квиток, щоб піти на виставу. Буратіно так нічого і не навчився. І за його навчання взялася Мальвіна.
Ось так він і потрапив до школи Мальвіни, яка задає йому дуже багато завдань,
одне з яких — навчитися писати своє власне ім’я. Буратіно вирішив прийти
сьогодні до нас на урок, щоб попросити у вас допомоги у виконанні такого завдання. Він впевнений, що для вас це буде дуже просто.
Допоможемо Буратіно? (Так)
— З якої букви пишеться ім’я Буратіно? (З великої)
— А чи вміємо ми її писати? (Ні)
IV. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми навчимося писати велику букву Б («бе»), склади і слова
з нею. Повторимо разом з Буратіно звуковий аналіз слів.
V. Вивчення нового матеріалу
1. Звуковий аналіз слів
— Перше завдання, яке отримав Буратіно,— це звуковий аналіз слів, який
він буде виконувати разом з вами. З’єднайте предмети з відповідними звуковими схемами. (Слова — за вибором учителя.)
139
2. Повторення правил сидіння за партою, вимог до положення зошита,
тримання ручки
3.Розгляд друкованої і рукописної букв Б («бе»), їх порівняння
4. Повторення назв ліній сітки зошита
5. Пальчикова гімнастика
6.Інструктаж щодо написання
— Пишемо під рахунок раз-і, і-два, і-три-і.
7. «Письмо» великої букви Б («бе») у повітрі (тричі)
8.Робота у зошиті (прописи, с. 7)
1) Аналіз написання елементів на першому рядку.
2) Другий рядок — з коментуванням учнів по черзі.
3) Третій рядок — самостійно.
У цей час учитель ходить класом і від імені Буратіно роздає ключики за кожний безпомилково написаний учнями рядочок.
9. Фізкультхвилинка
10.Аналіз написання слова Борис
На дошці зашифроване слово.
о
Б
и
р
с
(Борис)
— Буратіно приготував нам на дошці завдання. Ми повинні розшифрувати
слово, яке знаходиться на дошці.
1)Читання слова.
2) Промовляння його по складах.
3) Запис учителем на дошці.
4) Запис учнями у зошит.
11.Робота над реченням
— Прочитайте речення, яке приготував Буратіно.
12.Словникова робота
Бориспіль — місто під Києвом, у якому знаходиться великий аеропорт.
13.Аналіз речення
— Скільки слів у реченні? (Три)
— Які розділові знаки є в цьому реченні? (Тире, крапка)
— Як пишемо перше слово в реченні? (З великої букви)
— Як з’єднуються велика буква Б («бе») з буквою о? (Нижнім з’єднанням)
Учні обводять речення, на другому рядочку пишуть самостійно. За кожний правильно
написаний рядок учитель роздає ключики.
4.Фізкультхвилинка
1
15.Списування з друкованого тексту
— Ми всі знаємо, що Буратіно не дуже любить учитися, він вже стомився.
І тому надрукував ціле речення одним словом. Нам потрібно допомогти йому
правильно записати це речення.
1)Читання учнями речення.
2) Виділяння слів у реченні.
3) Запис під диктовку окремого учня.
Учитель контролює процес написання, видає учням ключики.
VI. Підсумок уроку
— Яку ж букву ви сьогодні вчилися писати на уроці?
— Буратіно дякує за вашу допомогу сьогодні, він нарешті навчився розбирати слова, писати своє ім’я, речення.
— А чого навчилися сьогодні ви?
— Яке завдання вам найбільше сподобалось?
Підрахунок ключиків. Учитель вручає солодкі сюрпризи від Буратіно.
140
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 114
Тема. Закріплення вміння писати вивчені букви
Мета: закріплювати вміння писати раніше вивчені букви,
склади і слова з ними; вчити списувати з друкованого і рукописного текстів; вдосконалювати навички звуко-складового
аналізу слів; розвивати зв’язне мовлення, увагу; виховувати
охайність, старанність.
Обладнання: предметні малюнки, плакат «Правильно
сиди, коли пишеш», картки з друкованими та прописними
літерами.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II.Мотивація навчальної діяльності учнів
— Сьогодні на уроці ми подорожуватимемо. А куди саме ми поїдемо, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку Лесі Вознюк.
• Взимку — чорний і сумний,
Навесні він гомінкий,
Влітку — щедрий і зелений,
Восени — жовто-багряний. (Ліс)
— А проводжати нас лісом буде його мешканець.
• Він із казки, він із пісні,
Зуби в нього, як залізні,
Капустину він гризе.
Зветься звір на букву З. (Зайчик)
— Що ж, вирушаймо!
III. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми разом із Зайчиком повторимо написання всіх раніше вивчених букв.
IV. Повторення вивченого матеріалу
— У лісі живе дуже багато звірів. І вони на вас давно вже чекали. Але ми
знаємо, що є там і багато перешкод.
Ось і перша перешкода. Діти, це лисичка!
1.Гра «Віднови букву»
— Лисичка хитра. Вона стерла частинки букв. І хоче, щоб ми з вами їх відновили. Лисичка впевнена, що ви цього зробити не зможете. А Зайчик її переконує, що все навпаки. (На дошці заздалегідь приготовлені частинки букв.)
Ви повинні назвати букву і записати її на дошці.
ОУКНМБ
— Молодці! Ви дуже добре впоралися із завданням Лисички. Вона нас пропускає. Але з’явилася інша перешкода. Це Вовчик.
2. Повторення гігієнічних правил письма
3. Повторення назв ліній сітки зошита
— Давайте згадаємо, як називаються лінії у сітці зошита. Покажіть їх Вовчикові.
4. Повторення написання великих і рядкових букв Бб («бе»), Дд («де»)
1) Аналіз елементів букв.
Учитель виставляє рукописні букви на дошку.
— З яких елементів складається велика буква Б («бе»)? рядкова буква
б («бе»)? велика буква Д («де»)? рядкова буква д («де»)?
141
2) Письмо букв у робочому зошиті.
Фізкультхвилинка (пальчикова гімнастика)
5. Письмо складів
— Але перед нами — наступна перешкода. Це річка, яку нам потрібно перейти, побудувавши місток з цеглинок.
мав
ві
па
зір
зок
мок
ка
ка
риб
за
— Запишіть склади в робочі зошити.
— Молодці! Ми впоралися із завданням, перейшли через місток. Але за деревом на нас чекає, відгадайте, хто.
Навіть в спеку, відчайдуха,
Не скидає він кожуха.
Взимку ж холоду боїться.
Лізе до барлоги грітись. (Ведмідь)
— Ведмедик теж нам приготував завдання і, лише виконавши його, ми пройдемо далі по лісу. Але перед цим Ведмедик пропонує нам трішки відпочити.
6. Фізкультхвилинка
7. Письмо слів
— Утворіть нові слова, змінюючи букву, що позначає голосний звук.
Зразок: лак — лік.
Рука — (ріка), віл — (вал), сама — (сома).
— Молодці! Ви швидко впоралися із цим завданням. Тому Ведмедик пропонує вам виписати слова з буквою «де».
Весна, лід, ліс, садівник, вода, пенал, бинт.
— Ведмедик дякує нам за роботу, він нас пропускає.
8. Письмо речень
— Назустріч нам — Їжачок. Він хоче перевірити, як ми складаємо і записуємо речення, списуємо з друкованого і рукописного тексту.
1) Списування з рукописного тексту.
— Спишіть речення, що написав для нас Їжачок.
2) Списування з друкованого тексту.
— Побудуйте правильно речення. (Учитель вивішує на дошку картки зі
словами, учні складають і записують речення.)
трактора.
акваріума.
коло
Ми
коло
сів
Лесик
(Ми коло трактора. Лесик сів коло акваріума.)
V. Підсумок уроку
— Ось завершилася наша подорож чарівним лісом. Час повертатися додому.
Зайчик дякує нам за нашу допомогу. Він довів жителям лісу, що учні нашого
класу впораються з будь-яким завданням.
— Написання яких букв ви повторили на сьогоднішньому уроці?
— Яке завдання вам найбільше сподобалося?
— Яке завдання для вас було найскладнішим?
142
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 116
Тема. Письмо рядкової букви г («ге»)
Мета: навчити писати рядкову букву г («ге»), правильно
з’єднувати її з іншими літерами; збагачувати словниковий
запас учнів, удосконалювати вміння робити звуко-буквений
аналіз, відгадувати загадки, складати речення із запропонованими словами; розвивати творче мислення, увагу, мовлення учнів; виховувати повагу до праці, бажання охороняти
і любити природу.
Обладнання: малюнки овочів, грибів; таблиця «Пиши правильно», асоціативні малюнки рукописної літери; зразок
рукописної букви г («ге»).
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повторення вивченого
1. Звукові аналітичні й синтетичні вправи
1) Загадка.
І великі, і малі
Повдягалися в брилі.
І дощу ці одноніжки
Не бояться анітрішки.
Ліс — улюблений їх край.
А як звуться — відгадай. (Гриби)
2) Звуко-буквений аналіз слова гриби.
— Яку літеру нещодавно ми вивчили? («ге»)
— Яку позицію вона займає у слові-відгадці? (На початку, перша літера)
— Зробіть звукову модель слова в зошиті на с. 8.
— Що ми знаємо з попереднього уроку про букву Г («ге»)? (Буква Г («ге»)
позначає приголосний звук [г].)
Заучування і повторення правила хором.
— Утворіть речення про захист рослин, в якому буде слово гриби.
— Погляньте, які гриби до нас завітали. Які серед них ви знаєте?
— Які з них можна назвати отруйними? (Мухомор, бліда поганка)
— А який ви бажаєте створити у зошиті гриб: їстівний чи отруйний? Розфарбуйте його за бажанням, вам допоможуть малюнки.
2.Робота над віршем Г. Чубач
1) Виразне читання вірша вчителем.
2) Словникова робота.
— Спробуйте з’ясувати значення слів, з’єднавши слова лівого і правого
стовпчика, однакові за значенням.
Заблукав
погані
кепські
загубився
глянув
подивився
3) Вибіркове читання.
— Відшукайте ці слова у вірші та прочитайте рядочки з ними.
— Які слова з літерою г (ге) на початку зустрічаються у вірші?
4)Читання слів «луною» за сильним учнем.
III. Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні на уроці ми навчимося писати рядкову букву г («ге»), зрозуміємо, як її правильно з’єднувати з іншими літерами, зустрінемо нові слова та
з’ясуємо їх значення.
143
IV. Підготовча робота до письма
1. Повторення гігієнічних норм письма
2. Повторення назв ліній сітки зошита
— Назвіть «хором» назви ліній у зошиті, які я показую. (Верхня лінія робочого рядочка, нижня лінія робочого рядочка, верхня міжрядкова лінія, нижня
міжрядкова лінія)
3.Вправи для розвитку дрібної моторики
1) Пальчикова гімнастика.
2) Штрихування «гриба» у зошиті на с. 8.
— Зверніть увагу на те, що штрихувати потрібно, починаючи ліворуч, рухатись праворуч.
V.Ознайомлення з рядковою літерою г («ге»)
1.Демонстрування літери та асоціативне сприйняття
— Діти, погляньте на рукописну рядкову літеру. Що чи кого вона вам нагадує? (Гачок, хвиля, черв’як)
2.Аналіз елементів рукописної літери г («ге»)
— Рядкова літера г («ге») складається з одного елемента: короткої прямої,
заокругленої вгорі і внизу.
3.Тренувальні вправи в повітрі під диктовку та в зошиті
4. Написання г з іншими літерами, у словах
Коментоване письмо слів: глина, гак, гусак.
— Складіть речення з цими словами за схемою:
.
VI. Фізкультхвилинка
VII. Написання слів, речень з літерою г
1. Загадки
Учитель загадує загадки про огірок та гарбуз.
— Давайте ці слова потренуємося «писати» в повітрі.
— А тепер можна прописати за пунктирним зразком.
— Утворіть слова, щоб вони лунали лагідно, ніжно. (Огірочок, огірочки, гарбузик, гарбузочок)
— Чи відрізняються звуки в прописаних словах, які позначаються на письмі за допомогою букви г («ге»)? (Відрізняються) Чим? (У слові огірок приголосний [г’] вимовляємо пом’як­шено, а в слові гарбуз — [г] вимовляємо твердо.)
2.Складання речень
— Складіть речення, щоб у ньому були обидва слова. (Огірок зелений, а гарбуз жовтий. Огірочки маленькі, а гарбуз великий.)
3.Списування речення
— Прочитайте з’єднані слова. Яке речення утворилося?
— Скільки слів у реченні? (4 слова)
— Назвіть слова, які починаються на літеру г. (Городі, гарні, гарбузи)
— Яке слово не розпочинається на г? (На)
— Яке найдовше слово? (Гарбуз)
— Яке — найкоротше? (На)
— Спишіть речення, роз’єднавши слова.
VIII.Підсумок уроку
— Яку літеру ви сьогодні навчилися писати?
— Які слова зустріли на уроці, що розпочинаються на літеру г («ге»)?
— Який звук позначає буква г («ге») на письмі?
— Зберіть слово — і ви отримаєте винагороду за хорошу роботу на уроці.
Д О Ц І Л О М (Молодці)
— Так, ви дійсно сьогодні — молодці!
144
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 118
Тема. Письмо великої і рядкової літер Г, г («ге»)
Мета: вчити учнів писати велику і рядкову букви Г, г («ге»)
у власних та загальних назвах; закріплювати їх уміння робити звукові моделі слів, розпізнавати слова за їхніми моделями; розвивати зв’язне мовлення, фонематичний слух; дрібну
моторику; формувати навички самоконтролю; виховувати
почуття охайності та поваги до однолітків, працелюбність.
Обладнання: аркуші з текстом «На городі».
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Повідомлення теми та мети уроку
— На сьогоднішньому уроці ми закріпимо вміння робити звукові моделі
слів, складати з ними речення, розпізнавати слова за моделями, навчимося писати велику літеру Г («ге»), з’єднувати її з іншими буквами, з’ясовувати значення нових слів.
1.Словникова робота
1) Робота над з’ясуванням значення слова.
— Поясніть значення слова город. (Місце, де вирощують овочі та городину)
— Скільки складів у цьому слові? (Два: го-род)
— На який склад падає наголос? (На другий)
— Як називається такий склад? (Наголошений)
— Зробіть характеристику складів у слові город. (Го — перший склад, відкритий ненаголошений; род — другий склад; закритий наголошений.)
2) Порівняння вимови та значень слів.
— Спробуйте перекласти російською мовою, з’єднавши слова у стовпчиках.
Город
Місто
Город
Огород
— На що потрібно звернути увагу, читаючи слова, які однаково пишуться
в українській та російській мовах? (На наголос)
2.Робота над текстом «На городі»
Текст — на аркушах у кожної дитини.
— Нам потрібно вставити пропущену літеру і утворити текст «На городі».
Прочитайте самостійно.
На городі
У моєї тітки ..анни і дядька ..ната ..арний ..ород. Вони чудово на ньому
..осподарюють. На ..ороді зібрали прекрасний урожай, а я їм допоміг. Це були
..арбузи, зелені о..ірки, ..арні помідори, солодка морква та молоденький
..орох.
Мені сподобалось доглядати та збирати городину.
— Яку літеру пропущено? («ге»)
— Прочитайте слова з пропущеними буквами. (Ганни, Гната, гарний, город,
господарюють, городі, допоміг, гарбузи, огірочки, гарні, горох)
— Чи схожі друковані літери — велика Г і маленька г?
— Які з цих слів можна назвати «зайвими»? (Ганна, Гнат — бо пишуться
з великої літери; огірочки, допоміг — бо г («ге») знаходиться в середині та кінці слова.)
— Які з цих слів є назвами предметів? (Ганна, Гнат, город, городі, гарбузи,
огірочки, горох) Які — ознаками предметів? (Гарний, гарні) А дією предметів?
(Господарюють, допоміг)
— Чи зустрічалися на попередніх уроках ми на городі з іншими господарями? Хто це були? (Баба Галина та дід Богдан)
145
3.Гра «Склади речення» (зошит, с. 9)
— Спробуємо скласти речення за допомогою стрілочок і з’я­сувати, що спільного між змістом цього речення попередньо прочитаного тексту? (Розповідається про город.)
— Що відрізняється? (На городі бабусі та дідуся не росла капуста. Головний герой — зайчик.) Що вам це підказало? (Малюнок)
III. Фізкультхвилинка
IV. Підготовка до письма
— Сьогодні ми вивчимо, як звук [г] на письмі позначається великою літерою. Але перед цим згадаємо, як треба покласти зошит, тримати ручку та правильно сидіти під час письма.
1. Повторення гігієнічних правил письма
2. Повторення назв ліній сітки зошита
V.Ознайомлення з літерою Г («ге»)
1.Демонстрування прописної великої літери Г («ге»)
— Погляньте, на що схожа велика літера Г («ге»)? (Припущення дітей.)
2.Аналіз елементів, з яких складається літера
— Літера Г («ге») складається з двох елементів: довгої прямої із заокругленням
унизу вліво та прямої горизонтальної лінії, що починається із заокруглення.
Учитель прописує на дошці, промовляючи: «Раз-і, і-два».
3. Письмо у повітрі елементів та літери
Промовляючи хором, учитель з дітьми «пише» у повітрі.
— А тепер спробуємо ці елементи прописати в першому рядочку, промовляючи про себе: «Раз-і, -і два». Якщо ці елементи з’єднати, то отримаємо велику
літеру Г («ге»).
Учитель пише на дошці та промовляє алгоритм написання. Після чого прописує в повітрі
з дітьми літеру Г.
— А зараз пропишемо другий рядок. У третьому рядочку спробуємо самостійно без пунктиру прописати Г («ге»).
Фізкультхвилинка
VI.Робота в зошиті
1. Письмо слів із великої літери Г («ге»)
— А в яких словах можуть зустрічатися великі літери? (У власних назвах)
— А сьогодні нам зустрічалися імена, прізвища, клички чи назви міст; країн, річок? (Так. Імена — Ганна та Гнат.)
— Зараз ми будемо вчитися писати ці імена.
— Спробуємо пригадати з’єднання, які зустрічаються в цих іменах.
— Пропишемо в повітрі, а потім — у зошиті.
2. Письмо речень
— А тепер ці імена зустрічаються у реченні. Прочитайте за пунктиром.
— Скільки слів у реченні? (4)
— Які зустрічаються з великою літерою Г («ге»)?
— Які — з рядковою г («ге»)? (Гукав)
— А чи є слова, які не починаються ні на велику, ні на рядкову «ге»? (до)
— Зверніть увагу: це слово пишемо окремо. Пропишіть речення за пунктиром.
— Прочитайте речення, яке записане друкованими літерами. (Грім гримить.) Я пропишу на дошці для тих, хто невпевнений, що сам напише правильно. А той, хто відчуває, що пропише сам,— може починати.
VII. Підсумок уроку
— Яку сьогодні навчилися писати букву? (Велику літеру Г («ге»))
— Який звук вона позначає на письмі? (Твердий приголосний)
— Перегляньте свою роботу в зошиті. Оберіть слово, яке, на вашу думку,
важко прописувати, і в останньому рядочку пропишіть його.
— Які слова з літерою «ге» ми зустрічали на уроці?
— Молодці, ви попрацювали старанно!
146
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 120
Тема. Письмо рядкової букви ґ («ґе»), складів та слів із нею
Мета: навчити писати малу букву «ґе», склади та слова
з нею; розвивати вміння складати речення зі слів; виховувати
акуратність, терплячість.
Обладнання: підготовлена дошка, зображення рукописної
букви «ґе», зображення гнізда та ґави зі зворотного боку,
малюнки ґрунту, аґрусу, ґулі.
Хід уроку
I.Організаційний момент
— Увага! Увага! Який ряд найкраще підготовлений до уроку: в кого все необхідне на парті, хто рівно сидить та уважно слухає? Що ж, бачу: готовий увесь
клас.
II. Звукові аналітичні і синтетичні вправи
— Прослухайте вірш і плесніть у долоні, коли почуєте звук [ґ].
Що за ґвалт зчинився
На подвір’ї зранку?
Загубила ґудзик
Ґава біля ґанку.
З гаража за нею
Ґедзь спостерігав
І порадив Ґаві
Не ловити ґав.
— Які слова зі звуком [ґ] ви запам’ятали? (Відповіді учнів.) А що означає вислів «Не ловити ґав»? (Бути уважним.)
— Назвіть місце звука [ґ] у словах: ґрунт, ґелґіт, гуска, аґрус, кава, ґроно,
ґуля, ґанок.
— А що це на дошці? (Учитель показує на малюнок.) (Гніздо)
— Назвіть перший звук у слові. ([г])
— То поки була перерва, якась пташка звила гніздо на дошці. Як ви гадаєте,
хто міг таке зробити? (Учні називають відомих їм птахів.)
— Назвіть птахів, назви яких починаються на букву «ге». (Горобець, голуб,
гусак, гуска, грач, глухар)
— Загадковий птах сховався у гнізді, але обіцяв вилізти, якщо ви будете
писати акуратно та каліграфічно правильно. Хочете побачити птаха? (Так)
— Прочитайте слова.
Ґ
роно
уля
ава
аздиня
рунт
— Покажіть значок, яким ви позначите перший звук у звуковій схемі цих
слів. (–) Дайте йому характеристику. (Приголосний, твердий)
— Згадайте правило, яке ми вчили на уроці читання. («Буква ґ на письмі
позначає приголосний твердий звук [ґ]».)
III. Повідомлення теми уроку
— Погляньте, Дід Буквоїд повиїдав букви у словах.
На дошці каліграфічно записано вірш:
Гуска _удзик відшукала,
І на _анку заховала.
— Хто здогадався, яких букв не вистачає? (Букв «ґе») Прочитаймо разом.
(Усі читають.)
— Необхідно дописати букву «ґе», а чи знаємо ми, як це зробити? (Ні)
— Сьогодні на уроці ми навчимося писати малу букву «ґе», склади та слова
з нею. Тому всі сядьте рівненько та подивіться на дошку.
147
IV. Вивчення нової букви
Учитель показує зображення рукописної букви та звертає увагу на складові елементи:
буква ґ («ґе») складається з двох елементів: короткої прямої, що починається з правого заокруглення, і горизонтальної короткої лінії, вигнутої вниз.
— Починаємо писати трішечки вище нижньої рядкової лінії; заокруглюємо
праворуч, торкаючись нижньої рядкової лінії; продов­жуємо коротку пряму лінію вгору до верхньої лінії робочого рядка; не відриваючи руки пишемо горизонтальну коротку лінію, вигнуту вниз, на ширину рядкової букви и: і-раз, два.
— Спробуємо разом «прописати» букву в повітрі. (Учитель, стоячи спиною
до учнів, разом з ними пише букву в повітрі.)
V. Вправи з письма
— Розгорніть свої зошити, уважно розгляньте зразок рукописної букви ґ
(«ґе»), акуратно обведіть контури букви. Пропишіть далі три букви самостійно.
Порівняйте написані букви зі зразком. Що вдалося зробити правильно, а що потребує вдосконалення?
— Ще раз повторюю, як правильно писати букву, увага на дошку! (Учитель
прописує букву, коментуючи написання.) Допишіть рядок у зошиті до кінця.
— Складіть на парті слова: ґанок, ґудзик, ґвалт, аґрус. Перший варіант
складає звукову схему слова ґанок, другий — ґудзик, третій — ґвалт, четвертий — аґрус.
— Перевірте одне одного.
— Пишемо на другому рядку букву ґ під рахунок. (Учитель до середини рядка рахує і-раз, два, потім учні пишуть самостійно.)
— Добре, ми написали букву «ґе», а тепер спробуємо написати її у поєднанні
з іншими буквами.
Учитель пише на дошці, коментуючи поєднання букв:
ґу, ґі, ґи — верхнє з’єднання;
ґа, ґо, ґе — середнє з’єднання.
Пальчикова гімнастика
— Напишемо дві букви «ґе» разом. Спочатку пишемо одну букву, а потім
іншу через нижнє з’єднання.
— Тепер ми зможемо дописати букви до слів у вірші. Я писатиму на дошці,
а ви випишіть ці слова в зошиті. Нагадайте, які слова писатимемо. (Ґудзик,
ґанок)
— Перепишіть вірш у зошити, а я подивлюсь, чи варто нашому птахові вилізти із гнізда.
Учитель ходить між рядами, непомітно повертає малюнок гнізда, де зі зворотного боку
зображено ґаву.
— То хто ж ховався у гнізді? (Ґава) Їй сподобалось на уроці, і вона теж підготувала вам завдання — малюнковий диктант. Що зображено на малюнках?
Учитель показує зображення ґрунту, аґрусу, ґулі, діти називають слова. Потім учитель
показує малюнок, а учні записують слова в зошит.
Фізкультхвилинка
— Побудуйте речення з кожним словом.
Учитель показує зображення, учні пропонують свій варіант речення, обирається один,
його записують на дошці та у зошитах. Якщо дітям важко побудувати речення, учитель
пропонує їм допоміжні слова, наприклад: ґрунт — підмерзає, аґрус — дозріє, ґуля —
з’явилася.
Можна запропонувати допоміжні схеми:
(Який?)… ґрунт (що робить?)… (коли?)…;
(Який?)… аґрус (що зробить?)… (коли?)…;
(Яка?)… ґуля (що зробила?)… (де?)… .
VI. Підсумок уроку
— Хто був у нас сьогодні в гостях?
— Яку букву навчилися писати?
— «Напишіть» букву «ґе» в повітрі.
— Який звук вона позначає на письмі?
— Що сподобалось на уроці?
148
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 122
Тема. Письмо великої букви Ґ («ґе»), складів та слів із нею
Мета: навчити писати велику букву Ґ («ґе»), склади та слова
з нею; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати
акуратність, працелюбність.
Обладнання: підготовлена дошка, зображення великої
рукописної букви Ґ («ґе»), картки для індивідуального завдання за варіантами.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Звукові аналітичні і синтетичні вправи
— Послухайте вірш, і скажіть, у яких словах почули звук [ґ]:
Ґедзь із ґавою зустрівся,
наче дзиґа закрутився,
Не ловила ґава ґав
і у дзьоб їй ґедзь попав.
— Утворіть злиття зі звуків: [ґ] [e], [ґ] [а], [ґ] [р] [у], [ґ] [в] [а], [ґ] [у] [л], [ґ] [е]
[л], [ґ] [а] [з], [ґ] [р] [о].
— Які слова можна утворити з кожним злиттям? (Ґедзь, ґава, ґанок, ґрунт,
аґрус, ґвалт, ґуля, ґелґіт, ґазда, ґаздиня, ґаздівство, ґроно)
— Складіть кожен на парті звукову схему слів ґанок та ґуля. Охарактеризуйте звук [ґ] у цих словах. (Приголосний твердий) Якою буквою він позначається на письмі? (Буквою «ґе»)
— Хто може нагадати правило про букву «ґе»? (Буква «ґе» на письмі позначає приголосний твердий звук [ґ].)
III. Повідомлення теми уроку
— Згадайте, будь ласка, коли слова пишуться з великої букви? (Коли вони
позначають імена та клички тварин або стоять на початку речення.)
— Погляньте на дошку і спробуйте прочитати речення.
гава на ганку пекла запіканку. гелготали ґуси у садку.
— Чи правильно написані слова? (Ні) Чому? (Треба написати букву «ґе»
у словах ґава, ґанку, ґелґотали, а у слові гуси — букву «ге».) Правильно, а як
написані речення, що вимагає виправлення? (Перше слово у реченні треба писати з великої букви.)
Учитель робить виправлення на дошці.
— Скажіть, скільки слів у першому, другому реченні? (5 та 4) Хто бажає
вийти до дошки та накреслити схему до першого / другого речення? (Учитель
викликає охочих учнів. решта перевіряють, або роблять це самостійно у своїх
зошитах.)
— Щоб правильно записати подані речення в зошити, що ми повинні уміти?
(Писати велику букву.)
— Сьогодні на уроці ми навчимося писати велику букву Ґ та слова з нею.
IV.Ознайомлення з рукописною літерою
— Погляньте на зображення великої букви Ґ («ґе»), порівняйте її з маленькою буквою і скажіть, чим вони схожі, а чим відрізняються? (Схожі будовою,
але різні за формою.)
— Правильно, велика буква Ґ («ґе»), як і маленька, складається з двох елементів: короткої прямої, що починається з правого заокруглення, і горизонтальної короткої лінії, вигнутої вниз.
149
— Починаємо писати трішки вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо
праворуч, торкаючись нижньої лінії робочого рядка. Продовжуємо довгу лінію
до верхньої міжрядкової, не відриваючи руки, ведемо коротку горизонтальну
лінію, вигнуту вниз на ширину великої букви Й: і-раз, два.
Учитель пише на дошці.
— Спробуємо «написати» велику букву Ґ («ґе») в повітрі. (Учитель, стоячи
спиною до класу, разом з учнями пише букву в по­вітрі.)
— Ще раз уважно подивіться на зразок великої букви Ґ («ґе») у своїх зошитах.
V. Вправи з письма
— На початку уроку ми визначили, що потрібно для каліграфічного письма. Покажіть, як ви це зрозуміли! (Учні рівненько сідають.) Обведіть літери за
поданим у зошиті контуром. Не поспішайте, правильно покладіть зошит та
правильно тримайте ручку.
— Далі напишіть три літери самостійно. Порівняйте їх зі зразком, подивіться, який елемент гарно написаний, а який — не дуже. Ще раз подивіться
і послухайте, як пишеться велика буква Ґ («ґе»). (Учитель коментує письмо
на дошці.) Допишіть рядок до кінця.
Фізкультхвилинка
— Пропишіть велику букву Ґ («ґе») до кінця другого рядка. (Спочатку діти
пишуть під рахунок учителя.)
— На дошці записані злиття великої букви Ґ («ґе»): Ґав Ґул Ґро Ґе Ґо Ґми
Ґлу Ґну Ґґр. Наше завдання — записати злиття, починаючи з верхнього
з’єднання, далі — середнього і закінчуючи нижнім. Назвіть злиття, які мають
верхнє з’єднання з великою буквою Ґ («ґе»)? (Ґул Ґро Ґну) Записуємо їх у зошит разом зі мною. (Учні пишуть за зразком учителя.) Знайдіть злиття з середнім з’єднанням великої букви Ґ («ґе»). (Ґав Ґе Ґо) Запишемо, продов­жуючи
рядок у зошитах. Які залишилися злиття з нижнім з’єднанням? (Ґми Ґлу Ґґр)
Продовжуємо писати за зразком.
— Зверніть увагу на речення на дошці, промовте по звуках слова ґава та
ґелґотали. Запишіть їх у зошити, за моїм зразком. (Учитель записує на дошці,
коментуючи з’єднання великої букви Ґ («ґе») з наступною.)
Фізкультхвилинка
— Складіть речення зі слів за схемою та запишіть їх у зо­шитах.
Кожен варіант виконує завдання за картками:
1) Ґавеня ____ ____ ____ ____.
аґрус, допомагало, садити, мамі
2) Ґедзь ____ __ ____ __ ____ ____.
із, сидів, ранку, ґанку, на, самого.
3) Ґаздиня ____ ____ __ ____.
у, гусей, дворі, годувала.
— Прочитайте речення, які ви записали. (Учні читають свої речення.) Скажіть, хто у реченнях працював, а хто — ні . (Працювали Ґавеня і ґаздиня, ґедзь
нічого не робив.) На кого ви хотіли б бути схожими та чому? (Відповіді учнів.) Чи
допомагаєте ви батькам і як саме? (Відповіді учнів.)
VI. Підсумок уроку
— Яку букву навчилися писати сьогодні?
— Підведіть руку, хто сьогодні був уважний!
— А хто навчився гарно писати велику букву Ґ («ґе»)?
Учитель аналізує роботу учнів.
150
І семестр
Клас
Дата проведення уроку
Урок 124
Тема. Письмо рядкових і великих букв Г, г («ге») та Ґ, ґ («ґе»),
складів та слів із ними. Списування з друкованого тексту
Мета: закріплювати навички написання рядкових і великих букв Г, г («ге») та Ґ, ґ («ґе»); формувати вміння
диференційованого написання великих і малих букв; розвивати мовлення, вміння передавати свої спостереження
й почуття засобами слова, дрібну моторику; виховувати
у дітей охайність, старанність.
Обладнання: предметні малюнки (ґава, гуска), сюжетний
малюнок «До нас прийшли гості», різнокольорові літери.
Хід уроку
I.Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів
Гра «Впіймай слово на гачок»
— Яке слово відрізняється від інших?
Кора — гора — кора — кора
Калина — калина — Галина — калина
Грай — край — край — край
Кава — кава — кава — ґава
(Гора, Галина, грай, ґава)
— Яке слово означає назву птаха? Назвіть звук, який ми чуємо на початку
цього слова.
— Яке ще слово відповідає на питання хто? Назвіть звук, який ми чуємо на
початку цього слова.
— Яке слово відповідає на питання що робить?
— Які слова починаються одним звуком? Назвіть їх.
— Якою буквою позначається звук [г] на письмі?
— Яке слово пишеться з великої літери Г («ге»)? Чому?
— Назвіть перший звук у слові, що залишилося. Якою буквою він позначається на письмі?
III. Повідомлення теми і завдань уроку
— Як ви думаєте, які букви ми будемо писати сьогодні на уроці?
Гарний буде в нас урок —
Слів напишемо рядок,
У яких є буква «ге», (показує літеру «ге»)
А можливо — не «ге», а «ґе», (показує літеру «ґе»)
Їх не сплутає ніхто!
Знають в класі всі давно:
Буква «ґе» — з ріжком вгорі,
Буква «ге» — гачок собі.
Ґава й гуска — ось вони, (показує малюнки птахів)
Кажуть: ручки беріть всі.
— Сьогодні ми пригадаємо написання букв «ге», «ґе», поєднання їх з іншими буквами, а також будемо складати і записувати прислів’я, списувати з друкованого шрифту. Ви дізнаєтесь, що ж треба робити, щоб гостям у вашому домі
було затишно і приємно.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Написання рядкових і великих букв Г, г («ге»), Ґґ («ґе»)
— Які букви схожі між собою? Чим вони відрізняються?
— Коли ми вживаємо велику літеру?
151
2. Утворення і написання складів
На дошці — різнокольорові літери.
ґеґаиуґгогвн
— За кольором утворіть склади. Назвіть їх і запишіть на дошці та в зошитах.
3.Гра «Назвіть слово, в якому є записаний склад»
Ґудзик упав і скотився під ґанок.
Ґава подумала: з’їм на сніданок.
І гонорово ґава ходила,
Ґудзик шукала — ґулю набила.
Пальчикова гімнастика
V.Розвиток зв’язного мовлення
1. Бесіда
—Чому люди ходять у гості? (В основі цього звичаю лежить прагнення людей до спілкування.)
— Що означає бути гостинним господарем? (Гостинність — уміння прийняти гостя, щоб йому було добре, приємно, цікаво.)
— Чи доводилось комусь із вас почуватися незручно, перебуваючи в гостях?
— Чим це можна пояснити?
— Що слід робити, щоб перебування у вашому домі приносило гостям задоволення? (Заздалегідь дізнатися про інтереси гостей, подумати, чим їх зайняти, пригостити.)
2.Творча робота
— Ідучи за стрілками, прочитайте прислів’я і запишіть його.
у
Гі
в
дім —
дість
сть
ра
нім.
— Як ви розумієте це прислів’я?
Фізкультхвилинка
VI.Списування з друкованого шрифту
— Чи любите ви гратися?
— Які ігри вам найбільше подобаються?
— Спишіть із тексту «Весела гра» останні два речення.
VII. Підсумок уроку
— Написання яких літер ми повторили на уроці?
— Які звуки вони позначають на письмі?
— У яких словах з написаних речень є названі звуки? Укажіть їх позицію
в слові.
— Яке з цих слів ви написали з великої літери? Чому?
— Пригадайте, яке прислів’я ви записали на уроці?
— Розкажіть, як ви будете приймати вдома своїх гостей.
152
Автор
super-ivasiki
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 547
Размер файла
2 516 Кб
Теги
gramoti, pol, PiS
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа