close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Словник педагогічних термінів

код для вставки
Для педагогів
1
Автомоніторинг — це внутрішнє, індивідуальне самодослідження і самокорекція суб'єктом
освітнього простору власних особистісних і. професійних якостей.
Адаптивні (варіативні) моделі діяльності — це певне зведення дій, які повною мірою
розкривають посадові обов'язки, функції працівника або організації.
Адаптація — пристосування людини до умов життя, що змінилися, у результаті чого можливе
набуття нових для неї властивостей.
Алгоритм (від імені середньовічного узбецького математика Мухамеда-ібн-Суса, арабізоване
аль-Хорезмі) — формальний припис, що однозначно визначає зміст І послідовність
операцій, які переводять сукупність вихідних даних у результат — розв'язок задачі.
Алгоритм складається із системи послідовних елементарних перетворень над
текстами певного виду і рівня, що регулюють порядок виконання цих перетворень.
Акмеологія — наука, що вивчає процес дорослішання, виявлення того, що становить собою
людина, яка досягла розквіту у своєму фізичному та психічному розвиткові, а також
який шлях кожна людина повинна подолати, щоб піднятися на якомога вищий для
неї ступінь у фізичній досконалості й відбутися як яскрава особистість, як дійсно
талановитий суб'єкт діяльності, як багата духовно й дуже самобутня індивідуальність.
Активність людини — спроможність робити дії відповідно до поставленої цілі.
Акмеологія — наука про закономірності психічного розвитку і самореалізації дорослої людини в
процесі досягнення нею високих результатів професіоналізму, майстерності та
творчості.
Аналіз — розумова операція, яка дозволяє проводити розчленування цілого на частини.
— один з найпопулярніших аналітичних інструментів, призначений для впорядкування
інформації. Застосовується у всіх сферах стратегічного плануваня.
Анкета — 1) опитувальний лист, який самостійно заповнюється опитуваним за вказаними в ній
правилами;
2)методичний засіб для одержання первинної інформації.
Атестація (від лат. "свідчення") — визначення кваліфікації, рівня знань працівника чи того, хто
вчиться; відгук про його здібності, ділові та інші якості.
Аутотренінг (аутогенне тренування) — система вправ, спрямованих на саморегуляцію
поведінки та управління власним психічним станом.
Безперервна освіта - термін, який не має чіткого визначення. Образно кажучи, це стадійний і
цілісний у своїх елементах по життєвий потік, який забезпечує розвиток творчого
потенціалу особистості і збагачення її духовного розвитку. Це освіта, яка прямує за
розвитком і задовольняє потреби розвитку.
Бюджет розвитку - асигнування на інноваційну і інвестиційну діяльність, пов'язану з
капітальними вкладеннями в соціально-економічний розвиток муніципальної освіти на
соціальні програми, інші витрати на розширене відтворення.
Валідність — якісна характеристика вимірювання. Вона встановлює головне: чи справді ми
вимірюємо те, що нам треба, чи щось інше, подібне.
—
критерій
якості
педагогічного
моніторингу,
технологій
відстеження
результативності діяльності освітньої системи; чим більш валідні ці технології, тим
надійніше вивчається та вимірюється дана якість.
Відкрита соціально-педагогічна система — це система, здатна до систематичного
генерування і впровадження освітніх інновацій (наукових та практичних
вітчизняних І зарубіжних досліджень у галузі соціально-педагогічних, психологічних
дисциплін, в управлінні); оперативної та педагогічно-доцільної трансформації
соціально-педа-гогічних перетворень, що відбуваються у суспільстві; входження у
міжнародне педагогічне співтовариство; створення умов для отримання прямої та
зворотної Інформації; встановлення оптимальних комунікативних зв'язків з
2
громадськістю та учасниками навчально-виховного процесу.
Вибірка — група людей, на якій проводиться дослідження.
Вимірювання — виявлення кількісних характеристик педагогічних явищ, процесів, які
вивчаються та оцінюються.
Внутрішній моніторинг — моніторинг,
навчального закладу освіти.
який
здійснюється
адміністрацією,
педагогами
Гедоністична педагогіка — це освіта, від якої учні отримують насолоду.
Грамотність — рівень освіченості молодшого школяра, який характеризується оволодінням
елементарними засобами пізнавальної діяльності: читанням, рахуванням, письмом.
Ґрант - фінансові ресурси, що надаються донором реципієнту на безповоротній основі та
спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою, проектом міжнародної
технічної допомоги.
Громадська рада - одна з форм участі громадськості у процесі ухвалення рішень, зокрема
рекомендується українським законодавством для створення при виконавчих органів
влади.
Громадська (суспільна) школа - одна з недержавних організаційно-правових форм освітнього
закладу (крім приватної школи), у якій засновника відіграє Суспільне Освітнє
Товариство, а процес керування закладом носить громадський характер, перш за все
завдяки поглибленому залученню батьків.
Гіпотеза — науково обґрунтоване, цілком імовірне/припущення, яке потребує спеціального
доказу для свого остаточного ствердження в якості теоретичного положення.
Дедуктивний підхід або. моделювання — методологічний підхід до проектування
перспективного педагогічного досвіду, який ґрунтується на педагогічному
експерименті.
Деволюція - спосіб територіальної організації влади, за яким повноваження передаються
органам, які реалізують їх незалежно і не зобов'язані просити дозволу на ухвалення
певних рішень.
Деконцентрація - спосіб територіальної організації влади, за яким передаються повноваження
щодо впровадження рішень, але не щодо їх ухвалення.
Делегування - спосіб територіальної організації влади, за яким повноваження передаються з
вищого на нижчий ієрархічний рівень, однак орган, який делегував повноваження,
може їх забрати своїм розпорядженням.
Децентралізація - спосіб територіальної організації влади, за яким держава має право на
ухвалення рішень з певних питань або в певній сфері структурам локального
регіонального рівня, що знаходяться поза системою виконавчої влади і є відповідно
незалежними від неї.
Дидактичний менеджмент — це теорія і практика ефективного управління навчанням у групі
або організаційна форма надання освітньої (дидактичної) послуги.
Діагностика — система технологій, засобів, процедур, методик і методів висвітлення обставин,
умов та факторів функціонування педагогічних об'єктів, перебігу педагогічних
процесів, встановлення їх ефективності та наслідків у зв'язку із заходами, що
передбачаються або здійснюються.
Діагностування — (від "діа" — прозорий та "гнозис" — знання) в буквальному перекладі
означає прояснення, розпізнавання або отримання Інформації про стан та розвиток
контрольованого об'єкта, його відхилення від норми.
3
Діяльність — активна взаємодія людини Із середовищем для досягнення поставленої мети в
разі виникнення у неї певної потреби.
Діяльність — це система взаємодії суб'єкта з постійно змінюваним світом, в процесі якої
формується, втілюється в об'єкті психічний образ та реалізуються відносини
суб'єкта.
Дольові субсидії - механізм фінансування освіти, у якому поєднано участь держави і
приватного сектора.
Донор - держава, уряд іноземної держави, а також організація, установа, які уповноважені
урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає міжнародну технічну
допомогу Україні.
Експертиза — діагностування із залученням експертів.
Екологічна (здоров'язберігаюча) педагогіка — це сукупність форм, методів, прийомів щодо
створення психологічно комфортного, успішного навчального середовища з
урахуванням сильних сторін навчального стилю кожного учня або це технологія
проектування імідж-траєкторій для кожного учня.
Експертиза — сукупність вимірів, які необхідні для одержання колективної оцінки педагогічного
об'єкта, процесу або явища.
Експерт — спеціаліст у певній галузі, який компетентний у вирішенні даної проблеми.
Європейська програма добросусідства - програма співпраці Європейського Союзу з країнами,
які не входять до його складу, але мають з ним спільний кордон.
Загальнокультурна компетентність — це рівень освіченості, достатній для самоосвіти,
самостійного вирішення пізнавальних проблем, що виникають при цьому; орієнтація
в культурному просторі, визначення своєї позиції.
Завдання
Завдання достатнього рівня — тип завдання, що діагностує уміння учнів
застосовувати знання у стандартних умовах з вибором способів дій.
Завдання початкового рівня — завдання, які діагностують уміння учнів відтворювати
фактичний матеріал (знання-розпізнавання).
Завдання середнього рівня — завдання, які діагностують уміння учнів відтворювати
навчальний матеріал за алгоритмом (знання-розуміння).
Завдання високого рівня (творчі завдання) — це завдання, які діагностують уміння
учнів застосовувати знання в нестандартних умовах з пошуком способів дій.
Застосування-розумова операція, яка дозволяє пояснити застосування вивченого матеріалу в
конкретних умовах і нових ситуаціях. Застосування законів, правил, понять, теорій,
методів і засобів.
Зелена книга - один з видів політичних документів, що складається з започаткування
обговорення та консультацій щодо конкретного питання чи проблеми.
Знання — розумова операція запам'ятовування і репродукування специфічної інформації
(конкретних фактів, законів, теорій тощо).
Зовнішній моніторинг — моніторинг, який здійснюється управлінськими структурами освіти
(управління освіти, методична служба тощо).
Імідж освітньої організації — ступінь продуктивності (характер інтелектуально-духовного
ресурсу) освітньої системи, конкурентоспроможності організації в умовах ринку.
Імідж-траєкторія — це технологія самореалізації особистості суб'єктів освітнього простору,
технологія творчого навчання і збагачення суб'єктного досвіду педагога та учня,
технологія створення позитивної «Я-концепції» кожного суб'єкта освітнього
середовища.
4
Індуктивний підхід — методологічний підхід щодо створення перспективного педагогічного
досвіду, який включає такі етапи: виявлення, вивчення, узагальнення та
розповсюдження.
Інновація — створення та впровадження різного виду нововведень, які породжують значні зміни
в освіті та інших галузях.
Інтелект — відносно стійка структура розумових здібностей індивіда.
Кваліметрія — наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних
кількісних оцінок якості будь-яких об'єктів-предметів або процесів.
— наука, яка вивчає методологію та проблематику розробки комплексних оцінок
якості різних об'єктів та процесів; педагогічна кваліметрія — наука про педагогічні
виміри, кількісну та якісну оцінку психолого-педагогічних та дидактичних об'єктів.
Керівництво — здійснення впливу на людей та налагодження з ними міжособистісних стосунків
з метою виконання завдань, які стоять перед організацією.
Концепція — система поглядів на те чи інше явище, процеси; спосіб розуміння, тлумачення
якихось явищ, подій; основна ідея будь-якої теорії.
Компетентність — це сфера складних умінь та якостей особистості. Бути компетентним — це
означає вміти мобілізувати в даній ситуації здобуті знання і досвід.
Компетенція — це загальна здатність, яка базується на знаннях, здібностях, досвіді, цінностях,
які набуті завдяки навчанню.
Кореляційний аналіз — метод математико-статистичного аналізу, пов'язаний з обчисленням та
вивченням коефіцієнтів кореляції між змінними.
Комунальні гранти - механізм фінансування освіти, за яким студентам надають разову виплату
для навчання в інституціях, що перебувають у комунальній власності.
Конкурс
соціальних проектів - комплекс заходів організаційно-правового характеру,
спрямованих на розв'язання соціальних проблем, які здійснюються неприбутковими
недержавними організаціями за рахунок коштів бюджетних і позабюджетних джерел
фінансування та залучених коштів. При цьому розв'язання соціальних проблем
здійснюється, як правило, за допомогою цільових соціальних програм (соціальних
проектів), а виконавець соціального проекту визначається на конкурсній основі.
Кошик учня - механізм фінансування освіти, за яким бюджет на освіту розраховується на основі
основних витрат на навчання „стандартного" учня (учня восьмого класу міської школи
з нормальним станом здоров'я). Застосовується, зокрема, у Литві.
Кошти йдуть за учнем - принцип фінансування освіти, за яким субвенція для освітнього закладу
розраховується на основі кількості учнів, які в ньому навчаються.
Критерій (від грецьк. kriterion) — засіб для судження, ознака, на основі якої здійснюється оцінка
чого-небудь, мірило.
— показник якості об'єкта, який характеризує одну із його властивостей, оцінка якої
можлива за рахунок використання одного із способів виміру або експертного
методу.
Метод управління - сукупність способів і засобів цілеспрямованого впливу суб'єкта управління
на об'єкт управління.
Міжбюджетний трансферт - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного
бюджету до іншого.
Міжнародна технічна допомога - ресурси, які відповідно до міжнародних договорів України
надаються донорами на безоплатній основі Україні для здійснення програм, проектів
міжнародної технічної допомоги з метою проведення реформ та реалізації програм
соціально-економічного розвитку України.
5
Моделювання — відтворення характеристик певного об'єкта на іншому, спеціально створеному
для їх вивчення.
Моніторинг — комплекс процедур зі спостереження, поточного оцінюванню перетворень
керованого об'єкта і спрямування цих перетворень на досягнення заданих
параметрів розвитку об'єкта (наприклад, стандарту).
Моніторинг — постійне спостереження за якимсь процесом, явищем з метою виявлення його
відповідності певним нормам, прогнозам, бажаному результату тощо.
— система збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про освітню
систему або окремі її компоненти, яка дозволяє зробити висновок про стан об'єкта у
будь-який момент, і дати прогноз його розвитку.
Моніторинг якості освіти — це систематична і регулярна процедура збереження даних з
важливих освітніх аспектів на національному, регіональному та місцевому
(включаючи школу) рівнях.
Навчання упродовж життя - всебічна навчальна діяльність, яка здійснюється на постійній
основі і має на меті поліпшити знання, навички і професійну компетентність.
Надійність — точність вимірювання.
Неприбуткові недержавні організації (НДО) - громадські і благодійні організації, створені і
діючі на основі Законів України «Про об'єднання громадян» і «Про благодійність і
благодійні організації», що не мають метою своєї діяльності отримання прибутку.
Трапляються принаймні ще два терміни на означення цих організацій: неурядові
організації (НУО) та організації громадянського суспільства (ОГС).
Нормативне фінансування - принцип формування та розподілу бюджету на освіту на основі
мінімальної вартості навчання (утримання) одного учня, вихованця на рік по кожному
типу навчального закладу з врахуванням регіональних та інших особливостей.
Об'єкт управління — елемент (група елементів) системи управління, який змінює свою
поведінку під впливом суб'єкта.
Об'єктивність — передбачає, що результат вимірювань відповідає певним вимогам, що
висуваються до досліджень.
Об'єкт дослідження — об'єкт, на якому проводиться наукове дослідження. Об'єктом
дослідження може бути особистість, група людей, педагогічний процес тощо.
Ознака — одиниця виміру або властивість змінної (розмір, колір, вік, характер, час реакції,
якість, кількість, вага, кіловати).
Освітній моніторинг - це супроводжуюче оцінювання і поточна регуляція будь-якого процесу.
— система організації збору, збереження, обробки і поширення інформації про
діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і дає
змогу прогнозувати її розвиток.
Освітньо-педагогічна прогностика — це галузь наукових знань, яка розглядає принципи,
закономірності і методи прогнозування стосовно об'єктів, які вивчаються науками про
освіту.
Освітня послуга — продуктивний механізм задоволення індивідуальних потреб суб'єктів
освітнього простору або механізм продуктивного управління психологічним
комфортом педагогів та учнів.
Освітній ваучер (бон) - визначене у грошовому вимірі зобов'язання держави повністю або
частково оплатити певний обсяг освітніх послуг. Це зобов'язання матеріалізується у
формі сертифікатів (купонів), які передають безпосередньо споживачам освітніх
послуг.
6
Освітній округ - добровільне об'єднання загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і
форм власності з дошкільними, позашкільними та іншими навчальними закладами, а
також установами охорони здоров'я, що сприяють здійсненню освітньої діяльності.
Створюється для забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб громадян, які
проживають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Освітня позика - поворотна фінансова допомога учням/студентам для повного або часткового
покриття витрат на навчання. Може виплачуватись у формі комерційних приватних
позик або освітніх позик на умовах урядових гарантій.
Освітня політика - складова частина державної або місцевої політики, сукупність теоретичних
ідей, цілей і завдань, практичних заходів, спрямованих на розвиток освіти.
Оцінка — це ставлення до соціальних явиш, людської діяльності, поведінки, встановлення їх
значущості, відповідності певним нормам та принципам.
Оцінювання — розумова операція визначення цінності матеріалу, методів, коли визначені мета
і критерії. Висловлювання суджень і умовиводів.
Параметр (від грецьк. parametron) — основна властивість процесу, явища, системи.
Піклувальна рада - це орган самоврядування, який формується з представників органів
виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих
громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти,
забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального
закладу.
Педагогічна майстерність — синтез психолого-педагогічного мислення, відповідних знань,
навичок, умінь і емоційно-вольових засобів виразності, які у взаємозв'язку з
високорозвиненими якостями особистості педагога дають змогу йому ефективно
вирішувати навчально-виховні завдання. Загальні ознаки педагогічної майстерності:
міцні й глибокі знання, розвинені навички та вміння, авторитет у науково-дослідній,
виробничій, методичній діяльності, широта кругозору та здатність знаходити
ефективні методи, прийоми й засоби для досягнення мети навчання.
Педагогічний експеримент — строго спрямована педагогічна діяльність щодо створення нових
технологій навчання, виховання, розвитку дітей, управління школою.
Педагогічний менеджмент — це комплекс принципів, методів, організаційних форм та
технологічних прийомів управління освітнім процесом, спрямований на підвищення
його ефективності або це теорія і практика управління педагогічними системами в
умовах ринку.
Педагогічний моніторинг — система збору, обробки, збереження і розповсюдження інформації
про освітню систему на рівні вчителя (про рівень розвитку особистості, її просування
в системі ключових компетентностей, рівень навчальних досягнень учнів) та на рівні
адміністрації — це система внутрішньошкільного керівництва та контролю.
Педагогічна прогностика — педагогічна наука, яка займається проблемами прогнозування і
перспективного планування в сфері освіти.
Перспективний педагогічний досвід (ППД) — це творчий інтелектуальний продукт педагога,
який становить емпіричний базис теорії освіти.
Показник — доказ, ознака, свідчення чого-небудь; дані про результати роботи, діяльності.
Предмет дослідження — сторона об'єкта дослідження, яка в даному випадку вивчається.
Наприклад, об'єктом дослідження може бути особистість, а предметом особливості
когнітивної сфери (пам'ять, увага, мислення тощо).
Проспект дослідження — програма експериментальної діяльності педагога (визначення
об'єкта предмета дослідження, формулювання цілей та завдань дослідження,
гіпотези, прогнозування результатів дослідження, визначення методів та етапів
дослідження).
7
Приватизація - форма деволюції, при якій повноваження передаються від державного сектору
до інституцій приватного сектору.
Проект - комплексний захід, спрямований на досягнення конкретної мети в межах графіку та
бюджету, який об'єднує ресурси різних рівнів або відділів організації, є унікальним та
не повторює повністю деякі попередні заходи.
Принцип (лат. рrincipium — начало, основа) — певне правило, сформульоване людьми на
основі пізнання законів чи закономірностей, якими керуються люди, зважаючи на
свою внутрішню переконаність І досвід щодо необхідності чинити саме так.
Принцип — первокорінь, що лежить в основі певної теорії науки. Внутрішнє переконання
людини; основне правило поведінки.
Прогноз — науково аргументоване передбачення, що дає випереджаючу інформацію про
розвиток певних явищ, процесів у майбутньому.
Процес (лат. "рух уперед") — послідовна закономірність зміни якихось явищ, станів тощо;
сукупність послідовних дій для досягнення певного результату відповідно до мети.
Рада школи - постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган
громадського самоврядування на рівні школи.
Ранжування — розміщення зібраних фактів (об'єктів, подій тощо) у певній послідовності
(зростання або спадання зафіксованих показників), визначення місця в цьому ряду
досліджуваних об'єктів.
— метод дослідження, який полягає у розташуванні респондентом або експертом
перерахованих критеріїв за ранговими місцями (від першого, вищого рангу до n-ного
за числом перерахованих критеріїв).
Реєстрація — виявлення належності певних об'єктів до певного класу і підрахунок їх кількості за
належністю (наявністю або відсутністю певної якості).
Рейтинг — термін, який означає суб'єктивну оцінку будь-якого явища за заданою шкалою.
Респондент — учасник соціологічного, педагогічного, психологічного дослідження.
Реципієнт - визначений у програмі, проекті міжнародної технічної допомоги резидент України,
що одержує міжнародну технічну допомогу.
Рівний доступ - один з фундаментальних принципів сучасної освіти, за яким кожна дитина,
юнак чи дорослий має право на освіту, яка задовольнятиме його базові освітні
потреби у найвищому і найповнішому значенні цього поняття, тобто на освіту, яка дає
йому змогу навчитись пізнавати, діяти, жити разом з іншими та існувати.
Розуміння — розумова операція, яка дозволяє пояснити явища і передбачити подальший
перебіг процесів, явищ тощо.
Рівень освіченості -- «якість особистості, що характеризує здатність особистості вирішувати
завдання різного характеру (пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, комунікативної і
перетворювальної діяльності), спираючись на здобутий соціальний досвід».
Стосовно дошкільної освіти виділяються рівні освіченості, що відповідають етапам
вікового становлення школярів:
 грамотність (початкова школа),
 функціональна грамотність (основна школа),
 компетентність (повна середня школа), кожен з яких може бути виражений у
вигляді загальнокультурної, допрофесійної і методологічної готовності.
Самоменеджмент — внутрішній механізм розвитку власних особистісних якостей шляхом
самопізнання, самореалізації або здатність особистості до цілеспрямованої психічної
роботи.
Самоосвіта — 1) одна із форм пізнавальної діяльності, вид самостійної роботи (В. О. Онищук);
8
2) це свідомий рух особистості від «Я»реального до «Я» ідеального (в
психологічному розумінні);
3) це оволодіння знаннями з ініціативи самої особистості, а також самостійний вибір
форм задоволення пізнавальних потреб та інтересів.
Самоосвітня компетентність — компетентність, яка пов'язана з потребою і готовністю
навчатись як у професіональному відношенні, так і в особистому та суспільному
житті.
Самооцінка — метод, який використовується в педагогічному моніторингу для оцінки
особистістю самої себе, а також визначення її якості та місця серед інших людей.
Система — сукупність взаємопов'язаних і розміщених у певному порядку елементів, які
утворюють єдине ціле для досягнення певної мети.
Системний
підхід у науці менеджменту — трактування організації як сукупності
взаємозалежних елементів (люди, структура, завдання, технологія), орієнтованих
на досягнення різноманітних цілей в умовах мінливого зовнішнього середовища.
Синтез — розумова операція поєднання різних елементів, сторін об'єктів у єдине ціле.
Система освіти - сукупність взаємодіючих освітніх програм і державних освітніх стандартів
різного рівня і спрямованості; мережі освітніх закладів, які їх реалізовують, різних за
організаційно-правовою формою, типом, видом; система органів управління освітою і
підвідомчих закладів, підприємств, організацій.
Системний підхід — один із методологічних напрямків розвитку пізнання оточуючої дійсності,
передбачає, що соціально-педагогічні об'єкти, явища, процеси розглядаються як
цілісні системи.
Системний підхід використовувався у дослідженнях проблем виховання (Л. Ю.
Гордін, А. Т. Куракін); моделювання навчального предмета, його логічної структури
(М. А. Алексєєв, І. І. Левітов, Н. М. Островерхова, О. М. Сохор); засвоєння знань (ТІ.
М. Єрднієв, В. П. Максименко); вивчення процесу навчання як цілісного явища (В. І.
Загвязинський, В. Ф. Щербань, А. В. Фурман); загальнопедагогічних проблем (Ю. К.
Бабанський).
Системно-аспектний підхід — це методологічний напрямок управління соціальнопедагогічними системами, який передбачає виділення основних аспектів проблеми
(процесу, явища, об'єкта), об'єднання їх на об'єктивній основі, тобто за їх спільними
ознаками, оцінку ефективності означеного аспекту процесу управління.
Системно-діяльнісний підхід — методологічний напрямок управління соціально-педагогічними
системами, який передбачає наявність взаємопов'язаних та взаємозумовлених видів
діяльності суб'єктів педагогічного процесу (навчання, виховання, управління,
розвиток, учіння тощо).
Системио-структурний підхід — методологічний напрямок управління соціальнопедагогічними системами, який передбачає наявність компонентів (підрозділів,
складових) об'єктивних прямих і зворотніх взаємозв'язків між ними, їх взаємодію та
ієрархічну підпорядкованість, зв'язок із зовнішнім середовищем. Цей підхід
використовується Т..І. Ільїною, А. Т. Куракіним, Ю. А. Конаржевським.
Системно-функціональний підхід — методологічний напрямок управління соціальнопедагогічними системами, який передбачає наявність компонентів, визначення
функцій та узгодженості по горизонталі і вертикалі, тобто забезпечення координації і
субординації у їх реалізації.
Соціальний проект - комплекс пов'язаних за термінами, ресурсами і виконавцями заходів,
спрямованих на вирішення одного із завдань цільової соціальної програми, або
локального завдання, що має самостійне соціальне значення.
Спостереження — цілеспрямоване та організоване сприйняття предметів, явищ і процесів
навчання.
9
Стандарт — встановлений зразок, норма, документ, що містить єдині державні норми та
вимоги до сировини, виробу, готової продукції; прийнятий тип виробів, що відповідає
певним вимогам за якістю, хімічним складом, фізичними властивостями, вагою,
розміром, об'ємом тощо.
Стандарт (еталон, норма-зразок) — це модельне представлення ідеалу об'єкта, де зібрані всі
унормовані вимоги до його цілей, завдань, структури, діяльності, продукту цієї
діяльності тощо.
Структура (лат. structura — побудова, зв'язок) — міцний, відносно стійкий зв'язок (відношення) і
взаємодія елементів, сторін, частин предмета, явищ, процесу як цілого.
Стипендії - готівкові виплати студентам або їхнім сім'ям, які дають змогу покрити видатки на
навчання.
Суб'єкт управління (лат. subjectivus — підкладений) — елемент (група елементів) системи,
який своїми свідомими чи надусвідомленими активними діями (поведінкою) або
бездіяльністю впливає на об'єкт управління.
Таксономія цілей — класифікація і систематизація цілей, організаційних форм навчання,
структурні етапи якої мають ієрархічну будову.
Технологія — чинник внутрішнього середовища організації: поєднання кваліфікованих навичок
персоналу, обладнання, інфраструктури, інструментів та відповідних технічних
знань, необхідних для проведення бажаних перетворень матеріалів, інформації,
людей.
Тест — сукупність взаємопов'язаних контрольних завдань, які дозволяють надійно та валідно
вимірити та оцінити знання, уміння та будь-які інші характеристики особистості.
Третій сектор - сегмент суспільства, в якому діють неприбуткові недержавні організації.
Третинна освіта - рівень освіти, який іде після повної середньої освіти. Здебільшого цим
терміном називають вищу освіту.
Технологічна карта — опис процесу у вигляді покрокової, поетапної послідовності дій з
позначенням застосованих засобів.
Толерантність — терпимість до чужих думок і вірувань.
Уміння — засвоєний суб'єктом спосіб виконання дій.
Уміння виділяти головне — це вміння визначати суть питання, головну думку, ідею.
Уміння доводити — це вміння підтверджувати будь-які положення фактами або доказами.
Уміння класифікувати — це вміння розподіляти будь-які об'єкти за класами, відділами,
розрядами в залежності від їх загальних ознак.
Уміння порівнювати — це вміння встановлювати риси подібності (співставляти) та відмінності
(протиставляти).
Уміння проводити аналогії — це вміння знаходити подібність у будь-якому відношенні між
предметами, явищами або поняттями.
Уміння узагальнювати — це вміння виражати основні результати в загальному положенні,
робити висновок, надавати загального значення будь-чому.
Управління — забезпечення ефективного функціонування та розвитку організації.
Функція (від лат. function — діяльність) — обов'язки, коло діяльності, призначення.
Функціональна грамотність учнів основної школи характеризується оволодінням пізнавальними засобами основних видів життєдіяльності. Вона виражається знанням зведень
10
правил, принципів; засвоєнням загальних понять і умінь, що складають основу
рішення стандартних задач у сферах трудової, суспільно-політичної, сімейнопобутової, культурно-дозвільної, освітньої і комунікативної діяльності.
У структурі функціональної грамотності можна виділити досить велику кількість
компонентів:
 уміння читати складні тексти, що стосуються повсякденної інформації та
життя (матеріали преси, технічну документацію тощо);
 комп'ютерна грамотність на рівні користувача;
 уміння ділового письма: заповнення різних бланків, документів;
 володіння
правилами
дорожнього
руху
й
правилами
безпеки
життєдіяльності;
 лікувально-профілактична грамотність;
 технічна грамотність (володіння побутовою технікою);
 орієнтація у сфері проживання;
 екологічна грамотність;
 орієнтація в явищах природи та ін.
Шкалування — присвоєння балів або інших цифрових (умовних) показників досліджуваним
об'єктам чи їхнім характеристикам.
Школа —
це система, що складається з декількох підсистем, які тісно пов'язані між собою
цілями і завданнями І взаємодіють не тільки одна з одною, а й з оточуючим
зовнішнім середовищем.
Цільові стипендії - готівкові виплати, спрямовані безпосередньо до шкіл, муніципалітетів чи
регіонів, відкладені для специфічних цілей, наприклад, поліпшення навчальних
програм або підвищення доступу до навчання у школах для представників меншин,
аборигенів, дітей з бідних сімей.
Чартерні школи - школи в США, які залишаються у системі державної освіти, але відображають
потреби, запити й очікування конкретного середовища (зокрема, педагогічні погляди
колективу вчителів). Існують у дуже розмаїтих організаційно-правових формах.
Якість освіти — система соціально обумовлених показників рівня знань, умінь, досвіду творчої
діяльності, ціннісного ставлення до світу тощо.
-- інтегрована характеристика системи освіти, яка відображає ступінь відповідності
реальних досягнених освітніх результатів нормативним вимогам, суспільним і
особистісним очікуванням.
11
Автор
yura-xtop
Документ
Категория
Образование
Просмотров
455
Размер файла
63 Кб
Теги
словник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа