close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно-тематичне планування. Математика 6 клас

код для вставки
МАТЕМАТИКА 6 А,Б,В,Г класи(4 год на тиждень, всього 140 год.)
№
Назва теми
з/п
Кількість
годин
Контрольні роботи
1.
Подільність чисел
10
1 + діагностична
2.
Звичайні дроби
30
2
3.
Відношення і пропорції
24
2
4.
Раціональні числа та дії над ними
64
5
5.
Повторення і систематизація навчального матеріалу
12
1
І семестр: 64 год.
Учні повинні
ІІ семестр :76 год.
За рік :140 год.
Дата
проведення
уроку
Домашне
завдання
знати
Повторення
вміти
1
Повторення вивченого в 5 класі
01.09
Власт. множення
2
Розв’язування задач
03.09.
Власт. множення
3
Вхідна діагностична робота
04.09
Власт. множення
ТЕМА 1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ.(10 год.)
07.09
5
Дільники і кратні натурального числа.
Прості числа
Ознаки подільності на 2, 5 і10
6
Ознаки подільності на 3 і 9
10.09
7
Розкладання чисел на множники.
11.09
8
Найбільший спільний дільник кількох
чисел.
Найбільший спільний дільник кількох
чисел. Самостійна робота №1
Найменше спільне кратне
14.09
18.09
12
Розв’язування задач. Самостійна робота
№2
Розв’язування задач
13
Контрольна робота №1
22.09
4
9
10
11
08.09
15.09
17.09
наводить
приклади:
простих
і
складених чисел; парних і
непарних чисел; чисел, що
діляться націло на 2, 3, 5,
9, 10
пояснює правила
знаходження: найбільшого
спільного дільника (НСД)
і найменшого спільного
кратного
(НСК)
двох
чисел
формулює
означення
понять:
дільник; кратне; просте
число; складене число;
спільний дільник; спільне
кратне; ознаки подільності
на 2, 3, 5, 9, 10
Розв’язує вправи, що
передбачають:
використання
ознак
подільності
чисел
на
2, 3, 5, 9, 10;
розкладання
натуральних чисел на прості
множники;
знаходження спільних
дільників та спільних
кратних двох— трьох чисел;
найбільшого спільного
дільника (НСД) і
найменшого спільного
кратного (НСК) двох—трьох
чисел.
Наводить приклади:
звичайних
дробів;
десяткових
дробів,
Формулює
основну
властивість дробу.
Описує
правила:
порівняння,
додавання,
віднімання
Розв’язує вправи, що
передбачають:
скорочення дробу і
зведення
дробів
до
спільного знаменника;
порівняння дробів;
додавання, віднімання
звичайних дробів;
Розв’язує текстові задачі.
Власт. множення
Власт. множення
Власт. множення
Власт. множення
Власт. множення
Власт. множення
21.09
ТЕМА 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (27 год.)
І. Додавання і віднімання дробових чисел (13 год)
24.09
15
Корекція знань учнів.
Основна властивість дробу.
Скорочення звичайних дробів.
16
Скорочення звичайних дробів.
28.09
Власт. множення
17
Зведення звичайних дробів до спільного
знаменника. Порівняння дробів.
Порівняння дробів
29.09
НСК, НСД
01.10
НСК, НСД
14
18
25.09
Власт. множення
Власт. множення
02.10
НСК, НСД
20
Розв’язування вправ. Самостійна робота
№3
Додавання і віднімання дробів
05.10
НСК, НСД
21
Додавання і віднімання дробів
06.10
НСК, НСД
22
08.10
НСК, НСД
23
Додавання і віднімання дробів. Самостійна
робота №4
Розв’язування задач і вправ
24
Розв’язування задач і вправ
12.10
25
Розв’язування задач і вправ
13.10
26
Контрольна робота №2
15.10
19
09.10
ІІ. Множення та ділення звичайних дробів. (14 год)
Наводить приклади:
звичайних
дробів;
десяткових
дробів,
Формулює
основну
властивість дробу.
Описує
правила:
множення
звичайних
дробів; правила: ділення
звичайних
дробів;
перетворення звичайного
дробу
в
десятковий;
знаходження дробу від
числа та числа за його
дробом.
Розв’язує
вправи,
що
передбачають:
множення
звичайних
дробів;
знаходження дробу від
числа множення і ділення
звичайних дробів;
знаходження дробу від
числа та числа за його
дробом;
запис звичайного дробу
у
вигляді
десяткового
дробу.
Розв’язує текстові задачі.
НСК, НСД
Осн. вл. дробу
Осн. вл. дробу
27
Корекція знань учнів .Множення звичайних
дробів.
16.10
28
Множення звичайних дробів.
19.10
Осн. вл. дробу
29
Множення звичайних дробів. Самостійна
робот№5
20.10
Осн. вл. дробу
30
Знаходження дробу від числа
02.11
31
Знаходження дробу від числа Самостійна
робот№6
03.11
Осн. вл. дробу
32
Ділення звичайних дробів.
05.11
Осн. вл. дробу
33
Ділення звичайних дробів.
06.11
Осн. вл. дробу
34
Ділення звичайних дробів. Самостійна
робота№7
09.11
Осн. вл. дробу
Осн. вл. дробу
35
Знаходження числа за значенням дробу від
нього
10.11
36
Знаходження числа за значенням дробу від
нього
12.11
37
Перетворення звичайного дробу на
десятковий.
13.11
38
Десяткове наближення звичайного дробу.
Самостійна робота№8
16.11
39
Розв’язування вправ.
17.11
40
Контрольна робота №3.
19.11
Осн. вл. дробу
Наводить
приклади
пропорційних
величин;
Описує
поняття:
відношення, пропорції
Формулює:
означення пропорції;
основну
властивість
пропорції.
розв’язує вправи,
що
передбачають:
знаходження відношення
чисел
і
величин;
знаходження
невідомого
члена пропорції; запис
відсотків
у
вигляді
звичайного і десяткового
дробів;
знаходження
довжини кола і площі
круга; аналіз стовпчастих
та кругових діаграм
розв’язує:
основні
задачі на відсотки; задачі на
пропорційні величини і
пропорційний поділ
Осн. вл. дробу
Ділення з остач
Ділення з остач
Ділення з остач
Ділення з остач
ТЕМА 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ.(24 год.)
І. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки. (12 год)
41
Корекція знань учнів. Відношення.
Основна властивість відношення
20.11
42
Пропорції. Основна властивість пропорції
23.11
43
Розв’язування рівнянь з використанням
пропорцій.. Самостійна робота№9
24.11
44
Пряма та обернена пропорційна
залежність.
26.11
45
Пряма та обернена пропорційна
залежність.
27.11
46
Задачі на пропорційний поділ
30.11
47
Задачі на пропорційний поділ.
01.12
Власт множення
наводить
приклади пропорційних
величин
пояснює, що таке:
відношення;
пряма
пропорційна залежність;
коло,
круг,
круговий
сектор; діаграма
формулює:
означення
пропорції;
основну
властивість
пропорції
записує і пояснює
формули довжини кола і
площі круга
зображує
та
знаходить на малюнках:
Власт множення
Власт множення
Власт множення
Власт множення
Власт множення
Власт множення
Самостійна робота№10
48
Масштаб
03.12
49
Розв’язування вправ.
04.12
50
Контрольна робота №4
07.12
коло і круг; круговий
сектор,
стовпчасті
та
кругові діаграми; циліндр,
конус, кулю
Власт множення
Власт множення
ІІ. Коло. Круг. Діаграми. (12 год)
51
Корекція знань учнів. Коло. Довжина кола.
08.12
Осн вл пропорції
52
Круг. Площа круга. Круговий сектор.
10.12
Осн вл пропорції
53
Кругові діаграми.
11.12
Осн вл пропорції
54
Стовпчасті діаграми. Самостійна
робота№11
12.12
Осн вл пропорції
55
Циліндр. Конус. Куля.
14.12
Осн вл пропорції
56
Відсоткові розрахунки.
15.12
Осн вл пропорції
57
Відсоткові розрахунки.
17.12
Осн вл пропорції
58
Відсоткові розрахунки. Самостійна
робота№12
18.12
Осн вл пропорції
59
Відсоткові розрахунки.
21.12
Осн вл пропорції
60
Розв’язування вправ
22.12
Осн вл пропорції
61
Розв’язування вправ .Самостійна
робота№13
24.12
Осн вл пропорції
62
Розв’язування типових задач.
25.12
Осн вл пропорції
63
Контрольна робота №5.
28.12
64
Корекція знань учнів. Узагальнення
вивченого матеріалу.
29.12
Осн вл пропорції
ТЕМА 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ.
(64год.)
Власт. множення
І. Раціональні числа. (14 год)
Розв’язує вправи, що
передбачають:
знаходження
модуля
числа;
порівняння
раціональних чисел;
знаходження
координати
точки
на
координатній прямій та
побудову точки за її
координатою;
Розв’язує вправи, що
передбачають:
додавання,
віднімання
раціональних чисел;
обчислення
значень
числових
виразів,
що
містять додатні й від’ємні
числа;
Власт. множення
65
Додатні і від’ємні числа. Число О.
66
Додатні і від’ємні числа. Число О.
67
Координатна пряма.
68
Координатна пряма. . Самостійна
робота№14
69
Координатна пряма
70
Модуль числа.
71
Модуль числа.
72
Модуль числа. . Самостійна робота№15
73
Цілі числа. Раціональні числа.
74
Цілі числа. Раціональні числа.
75
Порівняння раціональних чисел чисел.
Осн. вл. дробу
76
Порівняння раціональних чисел чисел. .
Самостійна робота№16
Осн. вл. дробу
Наводить
приклади
додатних
та
від’ємних
чисел.
Називає:
модуль
заданого числа; число,
протилежне
даному;
коефіцієнт
буквеного
виразу.
координатну пряму;.
Описує
поняття:
модуль числа; раціональне
число; координатна пряма;
Власт. множення
НСК, НСД
НСК, НСД
НСК, НСД
НСК, НСД
НСК, НСД
НСК, НСД
НСК, НСД
77
Розв’язування типових задач.
78
Контрольна робота №6.
Осн. вл. дробу
ІІ. Додавання і віднімання раціональних чисел (11 год)
79
Додавання раціональних чисел.
Властивості додавання.
80
Додавання раціональних чисел.
Властивості додавання.
81
Додавання раціональних чисел.
Властивості додавання.
82
Додавання раціональних чисел.
Властивості додавання.
83
Додавання раціональних чисел.
Властивості додавання. Самостійна
робота№17
84
Відніманні раціональних чисел.
Властивості віднімання.
85
Відніманні раціональних чисел.
Властивості віднімання.
86
Відніманні раціональних чисел.
Властивості віднімання.
87
Відніманні раціональних чисел.
Властивості віднімання. Самостійна
робота№18
88
Додавання і відніманні раціональних
чисел. Властивості віднімання.
Формулює:
правила
виконання
арифметичних
дій
з
додатними і від’ємними
числами;
Розпізнає
подібні
доданки.
Описує
поняття:
подібні
доданки;
Формулює:
правила
виконання
арифметичних
дій
з
додатними і від’ємними
числами; розкриття дужок;
зведення подібних доданків;
Розв’язує вправи, що
передбачають:
множення
і
ділення
раціональних чисел;
обчислення
значень
числових
виразів,
що
містять додатні й від’ємні
числа;
розкриття
дужок,
зведення подібних доданків;
рівняння; задачі за
допомогою рівнянь.
Осн. вл. дробу
Осн. вл. дробу
Осн. вл. дробу
Осн. вл. дробу
Формулює:
правила
виконання
чотирьох
арифметичних
дій
з
додатними
і
від’ємними
числами;
розкриття дужок; зведення
подібних доданків;
основні
властивості
рівняння
Осн. вл. дробу
Розв’язує: рівняння з
використанням правил, що
ґрунтуються на основних
властивостях рівняння;
задачі за допомогою рівнянь.
89
Контрольна робота №7
Осн. вл. дробу
ІІІ. Множення та ділення раціональних чисел. (11 год)
90
Множення раціональних чисел.
91
Множення раціональних чисел.
92
Множення раціональних чисел.
93
Множення раціональних чисел.
94
Множення раціональних чисел.
Самостійна робота№19
95
Ділення раціональних чисел.
96
Ділення раціональних чисел.
97
Ділення раціональних чисел.
98
Ділення раціональних чисел. Самостійна
робота№20
99
Ділення і множення раціональних чисел.
100
Контрольна робота №8.
ІV. Рівняння. (15 год)
Осн. вл. дробу
Розпізнає і зображує:
перпендикулярні
й
паралельні прямі;
координатну
пряму;
прямокутну
систему
координат на площині.
Описує
поняття:
координатна
площина;
подібні
доданки;
перпендикулярні
прямі;
паралельні прямі.
Формулює:
основні
властивості
стовпчастих діаграм та
аналіз кругових.
Розв’язує
вправи,
що
передбачають:
знаходження координат
точки
на
координатній
площині та побудову точки
за її координатами;
побудову
перпендикулярних
і
паралельних прямих за
допомогою
лінійки
і
косинця;
побудову окремих графіків
залежностей між величинами
по точках;
аналізує
графіки
залежностей
між
величинами (відстань, час;
температура, час тощо).
Осн. вл. дробу
Осн. вл. дробу
Ділення з остач
Ділення з остач
Ділення з остач
Ділення з остач
Ділення з остач
Ділення з остач
Власт множення
101
Корекція знань учнів .Вирази та їх
спрощення
Власт множення
102
Вирази та їх спрощення
Власт множення
103
Вирази та їх спрощення
Власт множення
104
Вирази та їх спрощення . Самостійна
робота№21.
105
Розв’язування рівнянь.
Осн вл пропорції
106
Розв’язування рівнянь.
Осн вл пропорції
107
Розв’язування рівнянь.
108
Розв’язування рівнянь. . Самостійна
робота№22.
Осн вл пропорції
109
Розв’язування задач за допомогою
рівнянь..
Осн вл пропорції
110
Розв’язування задач за допомогою
рівнянь..
Осн вл пропорції
111
Розв’язування задач за допомогою
рівнянь..
Осн вл пропорції
112
Розв’язування задач за допомогою
рівнянь..
Осн вл пропорції
113
Розв’язування задач за допомогою рівнянь.
Самостійна робота№23..
114
Розв’язування типових задач.
115
Контрольна робота №9.
V. Перпендикулярні ті паралельні
прямі. Координатна площина. (13 год)
Осн вл пропорції
116
Перпендикулярні прямі.
Осн вл пропорції
117
Перпендикулярні прямі.
Осн вл пропорції
118
Паралельні прямі.
Осн вл пропорції
119.
Паралельні прямі. Самостійна робота
№24.
Осн вл пропорції
120
Координатна площина.
Осн вл пропорції
121
Координатна площина.
Власт. множення
122
Координатна площина.
Власт. множення
123
Координатна площина. Самостійна
робота №25.
Власт. множення
124
Графіки
НСК, НСД
125
Приклади графіків залежностей між
величинами.
НСК, НСД
126
Приклади графіків залежностей між
величинами. Самостійна робота №26.
НСК, НСД
127
Розв’язування задач
НСК, НСД
128
Контрольна робота №10.
НСК, НСД
ТЕМА 5. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА 6 КЛАС (12 год.)
Осн. вл. дробу
129
Подільність натуральних чисел.
Осн. вл. дробу
130
Звичайні дроби та дії з ними.
Осн. вл. дробу
131
Відношення і пропорції
132
Відношення і пропорції
Осн. вл. дробу
133
Раціональні числа та дії з ними
Осн. вл. дробу
Осн. вл. дробу
134
Раціональні числа та дії з ними
135
Вирази і рівняння
136
Вирази і рівняння
Осн. вл. дробу
137
Контрольна робота №11.
Осн. вл. дробу
138
Корекція знань учнів.
Осн. вл. дробу
139
Розв’язування задач підвищеної складності
Осн. вл. дробу
140
Узагальнення матеріалу , вивченого за рік.
Осн. вл. дробу
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
88
Размер файла
49 Кб
Теги
математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа