close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Козацтво віртуальна виставка

код для вставки
Славна козацька епоха
в історії України
Віртуальна виставка літератури
для старшокласників
Шановні користувачі!
•
•
•
•
До Дня українського козацтва шкільна
бібліотека підготувала віртуальну
книжкову виставку літератури «Славна
козацька епоха в історії України».
Українське козацтво - видатне явище в
європейській історії. Слово «козак»
тюркського походження, у перекладі воно
означає «вільна людина».
Унікальність українського козацтва
полягає в тому, що воно стало окремим
суспільним станом із визначеними
правами й мало свою територію,
незалежну від державної адміністрації.
Про те, що козацтву належить особливе
місце в історії України та в історичній
пам'яті українського народу , що воно
було тією силою, яка активно впливала
на історію України XVII – XVIII ст.
детально Ви і зможете дізнатися із
книжкової виставки «Славна козацька
епоха в історії України».
Розділ І. Козацька доба – то є світла епоха,
Коли українці орлами літали.
• В історії нашої країни особливе
місце належить козацтву. За
слушним висловом видатного
вченого Володимира
Антоновича, в козацтві
найвиразніше і найяскравіше
визначилася «провідна ідея, що
виявляла собою жадання
народу».
• Саме про це і розповідають
книги першого розділу
книжкової виставки
Незалежність – мрія споконвічна
Нашого великого народу.
Йшли до неї важко і трагічно,
Йшли на плаху чи на хліб і воду.
Козаки її зростили серцем,
Щоб звести до Неба храм держави,
Де Любов Господня розіллється
На Славуту, степ, козацькі лави.
Фігурний, Ю. Історичні витоки українського лицарства : нариси
про зародження і розвиток козацької традиційної культури та
національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Ю.
Фігурний. – К. : Стилос, 2004. – 308 с.
•
•
•
•
Книга знайомить читачів з історичними
витоками українського лицарства козацтва.
Автор досліджує проблему зародження
і розвитку козацької традиційної
культури та національне військове
мистецтво в українознавчому вимірі.
Окремі нариси присвячені вишколу
молодих воїнів, культу воїнів-звірів,
культам коня та меча-шаблі, кобзарям,
символіці червоного кольору,
особливому ставленню воїна до жінки,
я також побратимству, лицарському
кодексу, впливові козацької культури на
українське державотворення та
правотворення.
Книга розрахована на усіх, хто
цікавиться історією та культурою
українського лицарства – козацтва.
Апанович, О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва:
кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / Олена Апанович. - К.:
Веселка, 2009. - 719 с.: іл.
•
•
•
Книга присвячена дослідженню одного із
найважливіших періодів національної історії
- виникненню козацтва, становленню
Української Козацької республіки, без якої не
змогла б відбутися Україна як незалежна
суверенна держава.
Багато в цій книзі сторінок героїчних,
постатей величних і звитяжних, якими ми
вправі гордитися, приклад наслідувати,
пам'ять про яких свято берегти. Багато тут
сторінок трагічних, коли чорна зрада,
роз'єднаність козацьких ватажків приводили
наш народ до поразки, до руїни. І про це ми
не маємо права забувати.
«Козацька енциклопедія для юнацтва»
адресована найширшим читацьким колам,
насамперед – допитливому юнацтву –
школярам та студентам.
Андрущенко В. Запорозька Січ як український феномен /
В. Андрущенко, В. Федосов. – К. : Заповіт, 1995. – 173 с.
•
•
•
•
Ця книга – про загадковий феномен нашої
національної історії – українське
козацтво, про створену ним Запорозьку
Січ і суспільні інститути в ній.
Не переповідаючи хрестоматійних
історичних сюжетів, автори в основу
свого дослідження поклали маловідомі
або й зовсім невідомі факти, пов’язані з
передумовами виникнення і розвитку
запорожування, соціальними цінностями і
організаційними засадами держави
Війська Запорозького, її культури та
економічного устрою.
В окремому розділі йдеться про історичну
долю Запорожжя, залишену ним духовноемоційну спадщину, його роль, як
важливого чинника національного
відродження українського народу.
Для широкого кола читачів.
Щербак, В. Українське козацтво: Формування
соціального стану. Друга половина XV – середина XVIII /
В. Щербак. – К.: Видавничий дім «КМ «Academia», 2000. 300 с.
•
•
•
•
У монографії досліджується
проблема формування українського
козацтва як соціального стану.
Аналізуються правові, економічні
та духовні основи становлення
козацької верстви.
Конкретизовано етнічний склад та
чисельність козацтва напередодні
Національно-визвольної війни,
висвітлено процес долучення його
світоглядних засад до ґенези
національної свідомості українців.
Книга буде цікава усім, хто
цікавиться історичним минулим
України.
Народна пам’ять про козацтво. – Запоріжжя
«Интербук», Запорізький центр, 1991. – 160 с.
:
• Вперше в Запоріжжі видається
книга, присвячена 500-річчю
Запорозького козацтва, тим
етнографічним зв’язкам, які
корінням своїм сягають глибин
нашої історії і людської пам’яті.
• Вона цікава тим, що доносить
до нас, нащадків запорожців,
людей XX століття, пам’ять
народну про лицарів України.
— запорозьких козаків, їх
життя, будні та численні
легенди.
Косенко, Л. О. Козаки: лицарський орден України:
Факти. Міфи. Коментарі / Л. О. Косенко. – Х.: Школа,
2007. – 576 с.
•
•
•
У книзі наведено своєрідний
порівняльний аналіз, де запорізьке
козацтво розглянуто у паралелі з
різними вільними військовими
спільнотами: іллірійськими піратами,
вікінгами, новгородськими
ушкуйниками, а також із сучасниками
запоріжців – флібустьєрами
Карибського моря.
Проводячи доволі серйозну аналітичну
роботу, автор розглядає феномен
запорозького козацтва у різних аспектах
– політичному, економічному,
військовому, геополітичному тощо.
Для широкого кола читачів.
Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого
існування: 1734 – 1775 р.р. / В. О. Голобуцький. –
Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 421 с.
•
•
•
Одному з найбільш захоплюючих
періодів історії запорозького козацтва,
так званої Нової Січі (1734–1775 рр.),
присвячена книга відомого українського
історика професора Голобуцького В. О.
Використавши численні архівні
матеріали та інші джерела, автор
змалював яскраву картину життя та
боротьби славнозвісних запорожців.
З великим інтересом читаються
сторінки книги, на яких зображено
тяжке становище нижчих верств
запорозького населення, участь
запорозького козацтва в російськотурецькій війні 1768—1774 рр., в
антифеодальній і національновизвольній боротьбі народів царської
Росії, а також епізоди ліквідації
царизмом Запорізької Січі у 1775 р.
Розділ ІІ. Славні лицарі козацькі
•
•
•
•
•
Славне військо запорізьке. То були
справжні велетні волелюбного
духу.
Усі вони були носіями ідеї
незалежної самостійної Української
держави.
Втіленню цієї ідеї вони присвятили
все своє життя, поставивши за мету
звільнити український народ від
панування чужинців.
І кожен із них полишив по собі
пам’ять у народному серці, яка
живе й буде жити, доки буде жити
український народ.
Про славних лицарів війська
запорізького і розповідає другий
розділ книжкової виставки.
Козацтво – це життя святкова рівність,
Це сонячне завзяття, це буття!
Козацтво – його постаті нестримні
Все йдуть і йдуть
До нас крізь небуття!
Д.Білоус
Мельничук, Я Козацькі ватажки та гетьмани України / Я.
Мельничук. – Львів, 1991. – 174 с.
• Ця книга – свого роду
хрестоматія з історії козаччини,
що містить життєписи
найславніших її ватажків, а
також гетьманів України і
укладена на основі історичних
студій відомого дослідника
нашої минувшини Миколи
Аркаса, твори якого популярні в
багатьох країнах і лише на його
батьківщині опинилися в числі
«забутих».
Смолій, В. А. Богдан Хмельницький: соціальнополітичний портрет / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. :
Либідь, 1993. – 504 с.
• В історії України зіркою
першої величини сяє постать
великого гетьмана Богдана
Хмельницького.
• Широке історичне тло цієї
книги дає змогу показати не
тільки внутрішньодержавний,
а й загальноєвропейський
аспекти його діяльності.
Сас Петро Полководець Петро Сагайдачний. / П. Сас. –
К.: КЛІО, 2014. – 280 с.
•
•
•
•
У легкій для сприйняття формі змальовано
обставини походження, дитинства і
змужніння знаменитого запорозького
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Значну увагу приділено воєнному мистецтву,
завдяки якому він зажив слави блискучого
полководця свого часу.
Відтворено несподівані повороти реальних
подій, що ними вирізнялися, зокрема,
морський похід козаків на Кафу 1616 р.,
посольська мандрівка запорожців 1618 р. до
перського шаха Аббаса І, польськомосковська війна 1617 – 1618 рр., мужня
оборона козаків – героїв ПрутськоРадавецьких Фермопіл, нічні вилазки
запорожців проти ворога під Хотином, а
також інші події Хотинської війни 1621 р.
Для старшокласників, широкого кола читачів.
Іван Сірко: збірка для серед., та ст. шк. віку. — К.:
Веселка, 1992.—151 с.: іл.— (Кошові Запорозької Січі).
• До ілюстрованого збірника
увійшли уривки з літопису
Самійла Величка, відома праця
Д. І. Яворницького «Іван
Дмитрович Сірко, кошовий
отаман війська запорозьких
низових козаків», листи,
народні пісні, думи та легенди,
з яких постає образ мужнього
лицаря, самовідданого
захисника українського народу
Івана Сірка.
Журавльов, Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда /
Журавльов Д.В. – Харків: Фоліо, 2007. – 382 с.
• Іван Мазепа – одна з тих
знакових постатей
української історії, життя та
вчинки котрих і сьогодні
викликають гарячі суперечки
як фахових істориків, так і
аматорів, а також людей,
взагалі далеких від
історичних перипетій.
• Політичний діяч, військовий,
дипломат, меценат…
Сергійчик, В. І. Дмитро Вишневецький / В. І. Сергійчик. –
К. : Україна, 2003. – 192 с.
• Книга про легендарного
козака - героя Дмитра
Вишневецького (Байду),
засновника Запорозької
Січі – суспільнополітичної та військовоадміністративної
організації українського
козацтва.
Гетьмани України. - Харків: Промінь, 2011. - 248 с.: іл.
• Книга розповідає про
минуле нашої рідної
України, про народження
козаччини, боротьбу
запорозьких козаків з
ворогами українського
народу, про славних
гетьманів козацьких.
• Адресована тим, хто
прагне поглибити свої
знання з історії України.
Розділ ІІІ. Запорізьке козацтво в художній літературі
• Козацька доба залишила
значний слід в історії України.
Славні рицарі запорозькі, які
боронили рідну землю від
ворогів, зажили собі вічної
слави.
• Про цю славу козацьку,
мужність, завзятість
розповідають не лише історичні
нариси, але й художні твори.
• Третій розділ книжкової
виставки і представить нам
образ українського козацтва у
художній літературі.
Скрізь гриміла ваша слава,
Що живе й донині.
Стала слава козацькая
Славою Вкраїни.
Загребельний, П. Я, Богдан (сповідь у славі): роман / П.
Загребельний. - Х.: Фоліо, 2001.- 654 с.
• Історико-філософський роман
про Богдана Хмельницького,
написаний у формі сповідімонологу.
• Павло Загребельний, виписуючи
психологічний образ видатного
полководця, тонкого дипломата,
не приховує нічого: ні слави, ні
хули, ні звитяг, ані програшів.
• Твір оптимістичний, проте
наскрізь пройнятий пекучим
болем за кожну краплю крові,
пролитої народом за волю
Української держави.
Іваничук, Р. Орда: псалом: роман / Р. Іваничук. - Л.:
Просвіта, 1992. – 199 с.
•
•
•
Роман "Орда" — цікаве явище в нашому
мистецькому житті: психологічний
художній аналіз трагічних подій XVIII
століття, пов'язаних з руйнуванням
Батурина.
Роман «Орда» розпочинається
страшною картиною: «Орда вже ревіла
моторошним ревом… рубали шаблями
й бойовими сокирами козацькі голови;
жінки вибігали на мур і кидалися на
вірну смерть у Сейм… Ординці ревіли
вже в Батурині».
Головний герой твору — вчений,
протоієрей схимник Єпіфаній,
улюбленець Мазепи. Його очима ми
бачимо палаючий Батурин, а також
Мотрю Кочубеївну, котра з матір’ю
залишилася в Батурині.
Славна козацька епоха в історії України. Художні твори
вітчизняних класиків / Під ред. О. В. Зав’язкіна, О. А.
Полідовича – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2009. – 640 с.
•
•
•
•
Козацька доба вплинула на всю
історію України. Мужні лицарі
запорозькі, які боронили рідну
землю від ворогів, зажили собі
вічної слави.
До видання ввійшли твори
вітчизняних письменників, у яких
розповідається про складні
історичні події козацьких часів.
Захопливі пригоди, яскраві
характери, масштабні батальні
сцени роблять ці твори справжніми
шедеврами.
Видання адресоване широкому
читацькому загалу.
Кащенко, А. Ф. Історичні оповідання : збірка творів / А.
Ф. Кащенко. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2008. – 480 с.
• У своїй творчості А. Ф. Кащенко особливої уваги
надавав зображенню
української історії.
• Автор історичних
оповідань «Запорожська
слава», «На руїнах Січі»,
«Мандрівка на пороги» із
патріотичних позицій
висвітлює важливі сторінки
української минувшини.
Нечуй-Левицький, І. С. Запорожці / І. С. НечуйЛевицький. – Х. : Фоліо, 2007. – 319 с. – (Українська
класика).
• Славному героїчному минулому
українського народу
присвячено романтичну казку
«Запорожці», хвилюючу повість
про вільну козацьку державу –
Запорозьку Січ.
• Письменник переносить Січ у
зачарований казковий світ під
дніпровськими порогами,
звеличує січове козацьке
лицарство, що навічно
залишилося у пам'яті народній.
Джерела інформації:
•
•
•
•
•
https://www.google.com.ua
http://histua.com
http://ukrcossacks.at.ua
https://uk.wikipedia.org
http://www.history.vn.ua
Автор
Larisa6666819
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
117
Размер файла
10 216 Кб
Теги
виставка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа