close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Педагогічна рада 27.10.2015

код для вставки
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ В
УМОВАХ
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА:
ЕТАПИ, ВИДИ,
ПЕДАГОГІЧНІ
СТРАТЕГІЇ
РАДА ПЕДАГОГІЧНОГО
КОЛЕКТИВУ 27.10.2015р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Виконання рішення попередньої Ради
педагогічного колективу.
Ніколаєнко Л.П.
2. Психолого – педагогічні проблеми соціалізації
особистості в умовах демократизації суспільства:
етапи, види, педагогічні стратегії (теоретичний
аспект)
Глинська Н.С.
Андрушко І.А.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
3. Поле проблем соціалізації учнів (за результатами анкетування “Соціальна адаптація учнів)
Іванченко Н.М.
4. Актуальний діалог “Залежність успішності
учнів від вибору моделей, методів та технологій навчання” (технологія профільного уроку)
Сачава Н.М.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
5. Інноваційні системи контролю і оцінки якості
знань та їх вплив на формування самооцінки
учнів.
Логвіна О.В.
Зайцева З.В.
6. Затвердження Положення про проведення моніторингу в НВК-ДАЛ № 15.
Логвіна О.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
7. Створення єдиного безпечного простору та
виховання культури здоров’я в системі
шкільної освіти.
Зайцева З.В.
Психолого-педагогічні проблеми
соціалізації особистості в умовах
демократизації суспільства:
етапи, види, педагогічні стратегії
ГЛИНСЬКА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ
АНДРУШКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ
СОЦІАЛІЗАЦІЯ
не одноразовий
чи короткотривалий акт,
вона
здійснюється
протягом
усього життя
людини: від
дитинства до
старості
включно
Я+я
СОЦІАЛІЗАЦІЯ - ЦЕ
Прийняття індивідом групових норм
Процес розвитку самосвідомості та саморегуляції
Самовираження, становлення активної життєвої
позиції у процесі життєдіяльності дитини
Включення в суспільні структури через засвоєння
культури , норм, цінностей , зразків поведінки
Набуття дитиною досвіду співжиття в суспільстві з іншими
людьми
Процес формування особистості, невід’ємний від соціального
середовища, в якому вона живе
РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ
Соціальна захищеність.
 Моральна стійкість.
 Соціальна загартованість від спокус.
 Знання на рівні сучасної науки і техніки.
 Здоров’я фізичне і психічне.
 Самостійне прийняття рішення, вибір
поведінки, професії, партнерів, цінності і т.п..
 Здатність відповідати за свої вчинки.
 Соціальна компетентність.
 Набуття позитивних рис характеру

СУЧАСНА ШКОЛА МАЄ
.
• Готувати учнів до змін
• Розвивати в них мобільність, динамізм, конструктивність, гнучкість
• Вчити самостійно розв’язувати проблеми в різних
сферах діяльності
• Використовувати в процесі навчання соціальний і
власний досвід
БАЛАНС
АДАПТАЦІЯ
(пристосування до
соціальних умов)
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ
(автономність
особистості,
відокремлення)
ВИДИ АДАПТАЦІЇ
психофізіологічна
соціальнопсихологічна
ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРОХОДИТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАТІ
ТА ЕТАПІВ ЖИТТЯ, ЯКІ ПОДІЛЯЮТЬСЯ:
Дитинство
Старість
Зрілість
Юність
Молодість
ЕТАПИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Первинна
(Сім’я та друзі)
Вторинна
(установи та
інститути)
• вона охоплює дві стадії: від
народження до початку навчання; від
початку навчання у школі до початку
соціальної зрілості й вибору професії
• засвоєння соціальних ролей
дорослою людиною та дитиною у
процесі навчання, праці, пізнання і
спілкування
ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ
В трьох
площинах
За трьома
сферами
• Ціннісні орієнтації
• Соціальні ролі
• мотивація
• Спілкування
• Діяльність
• Свідомість
ТРИ СФЕРИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
У діяльності людина виражає себе як
суспільний індивід, проявляє особистісні
смисли, самостійність, ініціативу, творчість і
професіоналізм, засвоює нові види прояву
власної активності.
У сфері спілкування відбувається поглиблене
розуміння себе та інших учасників
комунікативного процесу, збагачення змісту
взаємодії та сприйняття людьми один одного.
Сфера самосвідомості передбачає становлення
«Я-концепції» індивіда, осмислення свого
соціального статусу, засвоєння соціальних
ролей, формування соціальної позиції,
моральної орієнтації людини.
ВИДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Гендерна соціалізація - важлива
складова частина соціалізації,
адже вивчає ролі чоловіка і жінки.
Це процес засвоєння знань і
навичок, необхідних для конкретної статі, соціальної ролі,
визначено для неї суспільством
від народження, залежно від того,
чоловіком або жінкою вона
народилася
Етнічна соціалізація (етнізація) – це
процес становлення людини як
представника певного етносу, це
опанування людиною цінностей,
настанов, зразків поведінки, що
притаманні даному етносу, відтворення
нею соціальних зв’язків і соціального
досвіду етносу, перетворення цього
досвіду на особисте надбання..
Під громадянською
соціалізацією розуміємо процес
засвоєння, активного творчого
відтворення та розвитку
особистістю громадянського
досвіду, норм, цінностей,
традицій даного суспільства,
результатом якої є
громадянськість.
ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Зроби себе сам
(самовиховання)
• вибір позитивно соціально значимої поведінки;
• вольовий баланс «хочу – можу – треба».
Навчи себе та
інших (самоосвіта)
• розширення кругозору;
• розвиток пізнавальної активності;
• формування загальноосвітніх умінь та навичок.
Ділове та
міжособистісне
спілкування
(самоутвердження)
• формування навичок самоутвердження у групі;
• формування навичок спілкування з протилежною
статтю;
• толерантність
ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Знайди себе
(самовизначення)
Вчись володіти
собою
(саморегуляція)
Реалізувати себе
(самоактуалізація)
• формування життєвих цінностей;
• вибір професії;
• формування базової культури.
• саморегуляція у конфліктах;
• соціальне загартування.
• формування навичок самозахисту;
• правове виховання;
• підготовка до сімейного життя.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Сьогодні зміст і методи середньої освіти не відповідають
вимогам сучасної соціалізації.

Зміст страждає від технократизма, перебільшення розумового
компоненту над етичним та естетичним, низький рівень
фізичної підготовки, змістовне перевантаження програм і
підручників.

Серед методів навчання переважають вербальні, репродуктивні,
які засновані на примушенні - ти повинен….

Дитина у такому середовищі позбавлена вибору самостійного
планування своєї діяльності.
ЩО ЗАВАЖАЄ ЕФЕКТИВНІЙ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ШКОЛІ ?
Авторитарні стосунки все ще переважають у
навчально-виховному процесі
 Домінування вербальних методів навчання над
діяльнісним
 Середній рівень розвитку самоврядування в
класних колективах

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РІШЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
Розробити єдину Програму соціалізації учнів з
дотриманням принципів наступності, кінцевим
результатом якої стане зріла особистість.
Грудень, 2015
 Відбір банку методів та методик щодо
соціалізації учнів різних вікових груп.
Листопад, 2015р.
 Укласти збірки-супровідник “Інноваційні освітні технології в просторі соціалізації учнів“.
Січень, 2016

Автор
mandydaki
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
445
Размер файла
4 220 Кб
Теги
педрада
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа