close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Педрада

код для вставкиСкачать
Жовтень,2015
•
Запалити в учнів бажання вчитися – основне завдання
кожного творчого вчителя. І зробити це доцільно на етапі
мотивації навчальної діяльності.
•
Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації
навчально – виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку
інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в
цілому. Формування мотивації у учнів до навчально–пізнавальної
діяльності є однією з головних проблем сучасної школи.
ЇЇ актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановою
завдань формування у школярів прийомів самостійного набуття знань,
пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої
позиції, здійснення в єдності національно–патріотичного, трудового,
морального виховання учнів, введенням
профільного навчання у
старших класах.
• Мотив (франц. motif, лат.motus - рух) спонукання до діяльності, пов'язане із
задоволенням потреб людини.
Пов'язаний він із задоволенням наявних потреб
суб'єкта діяльності, а тому відіграє спонукальну
функцію, зумовлює предметну спрямованість
активності людини. Розрізняючи мотиви, учень
розуміє, чому потрібно вчитися, але це може і не
спонукати його до навчальної діяльності.
• Мотивація - система спонукань, які зумовлюють
активність
організму
і
визначають
її
спрямованість.
МОТИВАЦІЯ МОЖЕ БУТИ ВНУТРІШНЬОЮ АБО ЗОВНІШНЬОЮ
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ, ОДНАК ЗАВЖДИ Є ВНУТРІШНЬОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ
ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ'ЄКТА ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕРЕДУМОВОЮ УСПІХУ В НІЙ Є
СФОРМОВАНІСТЬ СПОНУКАЛЬНОЇ СФЕРИ, РОЗВИТОК ЯКОЇ ПОТРЕБУЄ
ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ .
ЗАЛЕЖНО ВІД ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
УЧНІ МОЖУТЬ ВИЯВЛЯТИ ТАКІ ТИПИ МОТИВАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Мотиви навчальної
діяльності учнів
Суспільнополітичні
СОЦІАЛЬНІ
(пов’язані із взаємодіями
школяра з іншими людьми)
Відповідальність
перед длизькими
людьми
Комунікативні
Професійні
ПІЗНАВАЛЬНІ
(пов’язані зі змістом навчальної
діяльності,процесом її
здійснення)
ЗА ЗМІСТОМ, СПРЯМОВАНІСТЮ І
МАСШТАБОМ ПІЗНАВАЛЬНИХ МОТИВІВ
РОЗРІЗНЯЮТЬ:
СПОНУКАЛЬНІ
ситуативним, коли спонуками є
мотиви, пов'язані з необхідністю
виявити, продемонструвати певні
знання,вміння та навички у конкретній
ситуації (на контрольній роботі, при
складанні іспиту). Вони є зовнішніми,
оскільки не стосуються глибинних
основ особистості. Такими можна
вважати мотиви-стимули (одержати
нагороду, уникнути покарання тощо);
Спонукання до
навчання може бути:
особистісним, пов'язаним з
потребою учня в самовдосконаленні,
досягненні духовних цілей, ідеалів,
безпосередньо спрямованих на
розвиток його особистості, на духовне,
моральне й інтелектуальне зростання,
а також на повноцінне функціонування
його як суб'єкта життєдіяльності.
МОТИВИ ПЕРСПЕКТИВИ
Мотиви перспективи ґрунтуються на розумінні значущості знання
взагалі; навчального предмета зокрема:
 усвідомлення світоглядного, соціального, практично прикладного
значення предмета, тих чи інших конкретних знань і вмінь;
 зв'язок навчального предмета з майбутнім самостійним життям
(вступ до інституту, вибір професії, створення сім'ї і под.);
 сподівання на отримання в перспективі нагороди;
 розвинуте почуття обов'язку, відповідальності.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НА ОКРЕМИХ
ЕТАПАХ УРОКУ
•
Діяльність учнів обов’язково повинна мати психологічно повну структуру – розуміння
й постановку учнями цілей і задач; виконання дій, прийомів, способів; здійснення
самоконтролю та самооцінки.
• Відповідно виділяють такі етапи формування мотивації:
•
•
Етап створення вихідної мотивації (спонукання до нової діяльності,
підкреслення попередніх досягнень, викликання відносної незадоволеності чимось із
попередньої діяльності, підсилення акценту на майбутній роботі, здивування,
зацікавленості);
•
•
Етап посилення та підкріплення виниклої мотивації (інтерес до кількох
способів рішення задач, до форм співпраці, різних видів діяльності, підтримка
завдань різного рівня складності, підключення учнів до самоконтролю);
•
•
Етап завершення уроку (підкреслення позитивного особистого досвіду
кожного учня, підкріплення ситуації успіху, диференційована оцінка праці,
визначення труднощів і вибір шляхів їх подолання).
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
79
Размер файла
1 828 Кб
Теги
педрада
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа