close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Підготовка вчителів до запровадження основних ідей проекту

код для вставки
Криворізька педагогічна гімназія
Вчитель математики
В умовах становлення і розвитку високотехнологічного
інформаційного суспільства постає необхідність у
стовідсотковому впровадженні у навчально-виховний
процес
загальноосвітніх
навчальних
закладів
інформаційно-комунікаційних технологій.
У галузі освіти ці технології знаходять застосування в
багатьох напрямах діяльності, зокрема, оновлюється зміст
освіти,
започатковується
дистанційне
навчання,
упроваджуються
нові
форми
спілкування:
через
електронну пошту, відеоконференції, участь у роботі
Інтернет – конференцій, форумів тощо. А це все потребує
вищого рівня та якості запровадження інформаційнокомунікаційних технологій у навчально-виховний процес.
Упровадження ІКТ у навчальний процес і, зокрема, у
методичну роботу нині стає необхідністю, адже
інформаційне
суспільство
потребує
інформаційної
культури від кожного його члена.
Розвиток суспільства значною мірою впливає на рівень
соціальної компетентності особистості. Тому вивчення
змісту та структури соціальної компетентності дасть
можливість розкрити механізми адаптації та ефективної
взаємодії
особистості
в
соціокультурних
умовах
інформаційного суспільства, що постійно змінюються.
 Законом України
"Про освіту",
 Законом України "Про загальну середню
освіту",
 Законом України "Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на
2007-2015 роки",
 Указом Президента України "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку в Україні",
 Концепцією профільного навчання в
старшій школі, тощо.
Сайт Міністерства освіти і науки
www.mon.gov.ua








ознайомлення, вивчення і аналіз нормативних та
інструктивно-методичних матеріалів, програм;
самоосвітня діяльність;
розробка рекомендацій щодо впровадження в
начальний процес;
курсова перепідготовка;
зустрічі з науковцями;
участь у роботі семінарів-практикумів, конференцій
різного рівня.
поповнення кабінетів методичною, довідковою
інформаційно-аналітичного літературою,
розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з
досвіду роботи учителів;
тренінгові заняття.
Література :
 Створення
методичної
бази
тастандартизації
обладнання
1.Бикова
Ю.О,. Спірна О.М.,
Овчарук О.В..–
Основи
інформаційно-
кабінетів
(підключення
доосвіти
Інтернету,
наявність
комунікаційних
компетентностей
в системі
України : метод.
рекомендації
/К. : Атіка,
2010. –88 с. сканерів);
принтерів,
2.Грабовський П. П. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №1(9). –
 Організація й проведення навчальних занять
Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
для вчителів
- предметників
ізучителя
напрацювання
3.Грабовський
П. П. Інформаційна
компетентність
середньої школи / П. П.
навичок
роботи
із сучасними
Грабовський
// Вісник
Житомирського
державногоопераційними
університету імені Івана
Франка.
– 2008. – №37. –йС.прикладним
118–123.
системами
програмним
4. Жалдак
М.І., Хомік О.А. Формування інформаційної культури вчителя. Режим
забезпеченням;
доступу: www.icfcst.kiev.ua/SYMPOSIUM/Proceedings/Galdak.doc >
 Підготовка
матеріалів
методичного
характеру
5. Наказ
Міністерства освіти
і науки України
№693 від 06.12.2005
"Про проведення
педагогічного
експерименту
щодо
навчання майбутніх учителів та учителів
(пам'ятки,
схеми,
рекомендації);
інформаційно-комунікаційним технологіям"
 Поширення передового педагогічного досвіду;
6. Наказ Міністерства освіти і науки України №248 від 22.04.2005 "Про розширення
педагогічного
експерименту
за програмою
"Intel ® Навчання
для майбутнього"
 Створення
галереї
- презентації
творчих
щодо навчання
майбутніх
вчителів
ефективному
використанню
інформаційноучителів
школи,
на якій
збираються
матеріали
комунікаційних технологій у навчальному процесі" [Електронний ресурс] – Режим
діяльності вчителя, що розкривають його
доступу : http://osvita-ua.net/legislation/Vishya_osvita/3244.
педагогічну
майстерність
творчийІКТ
потенціал.
7.Науменко
Г. Г. Підготовка
вчителя в умовах ізастосування
/ Науменко Г. Г.,
Науменко О. М. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – №8(72). – С. 6–10.
система
постійно
діючих
семінарівграмотності:
з питань
Навчання
вчителів
комп'ютерній
удосконалення
навиків
роботи наелектронних
комп'ютері з
вмінню
підготовки
та опрацювання
різними програмами і використання ІКТ в
документів
(підготовка
освітньому
процесі; навчально-методичних матеріалів,
роздаткового матеріалу, наочності та ін.),
 індивідуальні консультації за запитом;
створенню презентацій (впровадження відеофрагментів,
звукових
систематапроблемних
семінарів
графічних файлів
та ін.),на основі вивчення
освітніх потреб у використанні ІКТ;
використання ресурсів мережі Інтернет (пошук та
опрацювання
система майстер-класів,
стажувань
у педагогів
інформації, електронна
пошта,
компетентних в ІКТ;
розташування особистих науково-методичних розробок в
мережі
науково
- практичні
конференції;
Інтернет,
створення
особистої сторінки),
вмінню
наради створення
– семінари;
та верстки публікацій (засоби
видавничих
тренінги; систем),
засобів управління навчальною
використанню
навчання;
та засобів її планування
(органайзер)
діяльністю
система дистанційного
навчання.

Пометун О.І. Компетентнісний підхід – найважливіший
орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. – 2005. –№1. –
С. 65–69.
Соціальна
компетентність
це те, що усвідомлено
особистістю, прийнято
ним внаслідок
роздумів, розуміння,
співвідношення
це те, що засвоєно
особистістю на рівні
стереотипів та
прийнято як
керівництво до дії
 соціальна сенситивність (мається
на увазі
точність соціальної перцепції);
 основні навики взаємодії (репертуар
умінь, особливо важливий для
професіоналів);
 навики схвалення і винагороди, що є
істотними для всіх соціальних ситуацій;
 рівновага, спокій як антитеза соціальної
тривожності .
М. Аргайл
Аргайл М. Психология счастья. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с.

оперативна соціальна компетентність — знання про соціальні
інститути і структури, їхніх представників в суспільстві;

вербальна компетентність — доцільність висловів, облік контексту і
підтексту вислову, відсутність труднощів в письмовій мові, варіативність
інтерпретації інформації, хороша орієнтація у сфері оцінних стереотипів і
1. Гончарова-Горянська
Соціальна
компетентність:
поняття,
шаблонів,
множинність сенсівМ.
понять,
що вживаються,
метафорична
зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів.
мова;

//Рідна школа. компетентність
– 2004. - №7-8. — володіння складними
комунікативна
2. Лєпіхова Л.
Соціально-психологічна
компетентність
комунікативними
навиками
та вміннями формування
адекватних умінь ву
психологічній
//Вища
України.
- №3.в
нових
соціальнихвзаємодії.
структурах,
знанняосвіта
культурних
норм–і 2004.
обмежень
спілкуванні, знання звичаїв, традицій, етикету у сфері спілкування,
дотримання пристойності, вихованість;

соціально-психологічна компетентність — міжособова орієнтація;
уявлення про різноманітність соціальних ролей і способів взаємодії;

его-компетентність — важлива складова соціальної компетентності:
усвідомлення своєї національної, статевої, станової, групової
приналежності, знання своїх сильних і слабких сторін.
М.Докторович
 здатність формувати власну точку зору та
поважати думки інших;
 вміння вступати в контакти з усіма людьми,
уникати конфліктних ситуацій;
 формувати бачення самого себе у
взаємозалежності з іншими;
 формування цінностей суспільства;
 оволодіння усним і писемним спілкуванням;
 уміння осмислювати інформацію;
 саморозвиток і самоосвіта.
постійний професійний та особистісний ріст
педагога;
 упровадження сучасних педагогічних
технологій у власний стиль роботи;
 упровадження в роботу інформаційнокомунікаційних технологій;
 пошук нових форм роботи з класом та в процесі
індивідуального навчання;
 створення таких умов навчання, при яких кожна
дитина відчуватиме себе компетентною,
значимою, матиме можливість для
самоствердження та самореалізації.

Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
71
Размер файла
314 Кб
Теги
евстигнеева
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа