close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Гвоздецька Ю.В.

код для вставкиСкачать
Криворізький Жовтневий ліцей Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Використання тестового контролю знань
учнів в процесі дистанційного навчання
математики
Гвоздецька Ю.В.,
вчитель математики та
інформатики
Кривий Ріг
2015
Гвоздецька Ю.В.
Використання тестового контролю знань учнів в процесі
дистанційного навчання математики
У даній роботі описані сучасні тенденції, які існують в
галузі дистанційного навчання та у відповідних програмних
комплексах. Висвітлені питання організації самого процесу
дистанційного навчання в школі; методики його реалізації;
наведені способи проведення контролю знань учнів, зокрема з
математики, у вигляді електронного тестування.
Рекомендовано учителям математики загальноосвітніх
навчальних закладів
2
3
Зміст
Вступ ...................................................................................................5
Розділ 1. Поняття та основні принципи впровадження
дистанційного навчання в школі ......................................................6
1.1. Поняття та основні моделі дистанційного навчання ......6
1.2. Впровадження дистанційного навчання в школі .............9
Розділ 2. Використання тестового контролю знань учнів в
процесі дистанційного навчання математики ...............................13
Висновки...........................................................................................21
Список використаних джерел .........................................................22
4
Вступ
В останні роки активно розвивається дистанційне
навчання, що об'єднує в собі сучасні технології подання
матеріалу і величезний методологічний досвід. Розвиток
обумовлено в першу чергу підвищенням технічних
характеристик глобальних мереж (як внутрішніх корпоративних,
так і Інтернет). Раніше дистанційне навчання будувалося за
принципами заочного - викладач готував посібники, що
включають матеріал і завдання, посібники розсилалися учням,
вони вирішували завдання, відповідали на питання і відсилали
відповіді на перевірку. На сучасному етапі відмінність полягає в
тому, що замість звичайної пошти використовувалася
електронна. Сучасний технологічний рівень дозволяє проводити
як самостійне навчання слухачів, віддалених на величезні
відстані, так і синхронні сеанси. Останнє особливо важливо,
тому що це відкриває можливості організації групової роботи
вчителя з учнями за аналогією з традиційними формами
навчання – уроками.
Можна з упевненістю сказати, що в сучасних умовах
широкого
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій у сферу освіти за дистанційним навчанням майбутнє. І абсолютно ясно і очевидно, що технології
дистанційного навчання треба розвивати і далі. Одним з
перспективних
напрямків
можна
вважати
розвиток
дистанційного навчання силами шкільних вчителів
5
Розділ 1. Поняття та основні принципи впровадження
дистанційного навчання в школі
1.1. Поняття та основні моделі дистанційного навчання
У зв’язку з прийняттям нового Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти на компетентнісних
засадах, особливої ваги набуває дистанційне навчання.
Сьогодні дистанційна освіта перетворилася на невід'ємну
складову частину освітньої системи розвинених країн світу.
Термін ―дистанційне навчання‖ говорить сам за себе – це
навчання на відстані від навчального закладу.
В широкому розумінні дистанційне навчання – це
індивідуалізований процес набуття учнями ключових та
предметних компетентностей, який відбувається в основному за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та
інформаційно-комунікаційних технологій.
Дистанційне навчання дозволяє навчатися протягом всього
життя, зокрема без відриву від виробництва. Ця форма навчання
набуває все більшої популярності, оскільки збільшується
кількість людей, які потребують якісної і доступної освіти. У
Концепції
науково-педагогічного
проекту
«Дистанційне
навчання учнів» зазначається, що за експертними оцінками в
Україні до 50 000 учнів потребують навчання за дистанційною
формою.
Питання широкого використання дистанційної форми
навчання постає в періоди карантинів, для дітей з обмеженими
фізичними можливостями, для роботи з обдарованими дітьми,
зокрема при підготовці до написання науково-дослідницьких
робіт та предметних олімпіад.
Перспективність і ефективність дистанційного навчання
багато в чому залежить від його проектування. Виділяють
чотири моделі дистанційних форм навчання: інтеграція очних і
6
дистанційних форм навчання, мережеве навчання, інтеграції
Інтернет і кейс-технології, навчальний процес на основі
відеозв’язку.
Інтеграція очної та дистанційної форми навчання дозволяє
працювати учневі в своєму темпі, в зручний для нього час, з
врахуванням його нахилів і можливостей, а також розвантажити
аудиторні заняття для більш продуктивних видів діяльності в
безпосередньому спілкуванні з учителем. При такій моделі
структурується матеріал, що виноситься на дистанційну форму
навчання, організовується контроль чи тестування видів
діяльності, налагоджується зв’язок усіх учасників дистанційного
курсу.
Мережеве навчання необхідне в тих випадках, коли
виникають труднощі з якісним забезпеченням учнів очними
формами навчання (для дітей-інвалідів, дітей сільської
місцевості тощо).
Інтеграція Інтернет та кейс-технології направлена на
диференціацію навчання.
Навчальний процес на основі відеозв’язку повністю імітує
очну форму за допомогою відеокамер та телевізійного
обладнання, що транслюють заняття на відстані.
Навчальна діяльність школярів в дистанційному навчанні
може бути представлена моделлю, що складається з декількох
компонентів - видів діяльності, що відображають специфічні цілі
та завдання дистанційного навчання:
- Пізнавально-продуктивна діяльність - створення учнями
творчого продукту в певній предметній області за допомогою
комп'ютерних засобів;
- Комунікативна діяльність - взаємодія суб'єктів
дистанційного навчання;
- Методолого-змістовна діяльність - управління учням
змістом і методами навчального процесу в дистантном режимі;
- Психолого-виховна діяльність - розвиток наявних і
придбання
специфічних
для
дистанційного
навчання
особистісних якостей;
7
- Технічна діяльність - оволодіння необхідними вміннями
роботи з комп'ютерними програмами та ресурсами мережі
Інтернет та ін.
Оскільки, визначальною тенденцією сучасного навчання є
перехід до особистісно-орієнтованої системи освіти, дистанційне
навчання повинно відповідати таким принципам:
1.
Принцип
інтерактивності.
Сучасні
засоби
телекомунікацій у дистанційному навчанні забезпечують більш
інтерактивний спосіб навчання в порівнянні з заочним
навчанням. Контакти учнів з викладачем інтерактивні.
2.
Принцип стартових знань. Для того, щоб
ефективно навчатися в системі дистанційної освіти, необхідні
деякі стартові знання та апаратно-технічне забезпечення.
Необхідно мати не тільки комп'ютер з виходом в Інтернет, але й
володіти мінімальними навичками роботи в мережі. Тому, щоб
ефективно навчатися необхідна попередня підготовка.
3.
Принцип індивідуалізації. В силу інтерактивного
стилю спілкування і оперативного зв'язку в дистанційному
навчанні відкривається можливість індивідуалізувати процес
навчання. Викладач в залежності від успіхів учня може
застосовувати гнучку, індивідуальну методику навчання,
пропонувати йому додаткові, орієнтовані на учня блоки
навчальних матеріалів, посилання на інформаційні ресурси.
Оскільки фактор часу стає не критичним, учень може також
вибрати свій темп вивчення матеріалу, тобто може працювати за
індивідуальною програмою, погодженою із загальною
програмою курсу.
4.
Принцип педагогічної доцільності застосування
засобів нових інформаційних технологій. Принцип є провідним
педагогічним принципом і вимагає педагогічної оцінки кожного
кроку проектування, створення та організації системи
дистанційного навчання. Більшості освітніх установ, що
починають впроваджувати технології дистанційної освіти,
притаманна «дитяча хвороба» захоплення засобами нових
інформаційних технологій, особливо Інтернетом. Це викликано,
8
в першу чергу, їх привабливими дидактичними властивостями і
деколи приводить до фетишизації, а як наслідок - до
неправильної переважної орієнтації на якийсь засіб навчання.
При прийнятті таких рішень потрібно враховувати російський
досвід мережевого навчання. Так, досвід Санкт-Петербурзького
технічного
університету
показав,
що
оптимальне
співвідношення різних засобів дистанційної освіти, виглядає
наступним чином: друковані матеріали - 40: 50%, навчальні
матеріали на WWW-серверах - 30: 35%, комп'ютерна
відеоконференцзв'язок - 10: 15%, інші засоби-5:20%. [2]
1.2. Впровадження дистанційного навчання в школі
Розглянемо першу модель, тобто інтеграцію очної та
дистанційної форми навчання, яка є найбільш доцільною при
впровадженні
системи
дистанційного
навчання
в
загальноосвітніх школах та школах нового типу (ліцеях та
гімназіях). Інтеграція очної та дистанційної форми навчання
дозволяє організувати навчання в профільних класах, дати
додатковий матеріал для ліквідації прогалин в знаннях, чи,
навпаки, поглиблення вже набутих.
При інтеграції очної та дистанційної форми очна форма
буде передбачати:
– вступні уроки, завданням яких є узагальнення мети,
завдань курсу, особливостей організації вивчення навчального
матеріалу;
– проведення уроків узагальнення і систематизації для
учнів, які бажають вивчати матеріал дистанційно;
– організацію дискусій, семінарів, конференцій зі складних
проблем;
– захист проектів;
–
перевірочні роботи, підсумковий контроль.
Дистанційна форма такого курсу може охоплювати:
– цикл уроків для учнів, які з певних причин пропускали
заняття;
– самостійну пізнавальну, пошукову, дослідницьку
9
діяльність учнів;
– обмін відомостями, розподіл завдань, дискусії серед
учнів, телеконференції;
– виконання практичних робіт, передбачених курсом;
– спільне виконання завдань творчого характеру;
– консультації викладача через форум, чат, засобами
відеозв’язку;
– самоконтроль, проміжне тестування.
Для реалізації даної моделі навчання необхідно розробляти
наступні матеріали дистанційного курсу:
–
теоретичний матеріал за темами, що відповідають
програмі за новим Державним стандартом, при цьому учень
може самостійно обирати тему, завдання для підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання;
–
завдання практичного і дослідницького характеру з
тем, які містять різного роду підказки і поради;
–
електронні наочності, що є зручним інструментом для
проведення експериментів;
–
презентації,
за
допомогою
яких
доцільно
продемонструвати прикладну спрямованість матеріалу, що
необхідно вивчити (для вироблення внутрішньої мотивації учнів
для вивчення предмету). Причому учням пропонується
самостійно доповнювати її слайди, а, отже, знайти ще одну свою
власну причину для вивчення тієї чи іншої теми;
–
навчально-творчі проекти;
–
в кінці вивчення кожної теми, учням пропонується
пройти тест самоконтролю;
–
кросворди для активізації пізнавальної діяльності
учнів з перевіркою його розв’язання;
–
самостійні та контрольні роботи для перевірки та
корекції знань учнів;
–
сторінки з історичними відомостями з метою
ознайомлення з етапами розвитку науки, для всебічного
розвитку школярів, формування пізнавальної активності та
стимулювання пізнавального інтересу, а також реалізації
10
міжпредметних зв’язків, гуманізації навчального процесу;
–
предметний покажчик, який об’єднано зі словником,
до якого учень може звернутися в будь-який момент.
Дану систему можна умовно представити у вигляді схеми:
Система дистанційного
навчання
Навчальний
матеріал
Інструменти
Тести та
заліки
Сторінки
Комунікації
Off-line
комунікації
On-line
комунікації
Глосарій
Дошка
об’яв
Переговори
Бібліографія
Пошта
Грифельна
дошка
Ілюстрації
Відео
матеріали
Аудіо
матеріали
Одним важливим кроком для впровадження дистанційного
навчання є створення сайтів навчальних закладів та
персональних сайтів вчителів.
У зв’язку з тим, що активно розробляються сайти
навчальних закладів на порталі «Класна оцінка», де розміщено і
11
сайт нашого ліцею, кожен вчитель може безкоштовно або за
невелику оплату створити власні дистанційні курси. Зокрема, у
Дніпропетровській області, започатковано науково-педагогічний
проект «Школа, відкрита для всіх» для навчання обдарованих
учнів та учнів з особливими потребами. В Україні створення
дистанційних курсів є нецентралізованим. Курси розрізнені за
змістом, що не в повній мірі відповідає сучасним підручникам,
учні однієї школи не мають доступу до ресурсів іншої.
На мій погляд, школярі ще не зовсім розуміють, що таке
дистанційне навчання (спираюся на свою практику!). Один з
учнів 10 класу мені сказав: "А чого мене можуть навчити
дистанційні курси?". Учні повинні працювати з великим
теоретичним матеріалом, потрібно самостійно його вивчити,
вибрати головне з різних джерел!
Наші діти звикли до готових знань і вмінь. Щоб створити
свій творчий продукт, треба попрацювати. Самостійно вміти
аналізувати, систематизувати, класифікувати, і, врешті-решт,
доводити, що поки що важко дається. Учитель повинен сам
підводити дитину до цього на своїх уроках, треба відходити від
простих записів у зошиті, більше самостійності, більше роботи з
інформацією, яку потрібно знайти самостійно.
По-моєму, починати роботу по залученню школярів до
дистанційного навчання треба якомога раніше, з початкової
школи, діти повинні відчути "смак" дистанційного навчання,
перейнятися розумінням того, як вони можуть розкрити свої
можливості, розширити загальний кругозір. А перемоги в
конкурсах і олімпіадах будуть хорошим "мотиватором" участі в
дистанційному навчанні. І роль вчителя і керівника школи
підказати цю "доріжку" батькам, яким небайдуже майбутнє їхніх
дітей. Чим старша дитина, тим важче його чимось зацікавити,
захопити. Тому роботу треба починати з "малюками" та їх
батьками. Якщо ми зможемо донести значущість дистанційного
навчання до батьків, якщо вони це зрозуміють і приймуть - все
вийде. Кожен батько хоче бачити успіхи своєї дитини. Потрібно
допомогти йому в цьому!
12
Розділ 2. Використання тестового контролю знань учнів в
процесі дистанційного навчання математики
Найважливішим аспектом дистанційного навчання є
тестування. Питання повинні бути складені так, щоб вчитель міг
оцінити знання учнів заочно.
У даній системі існує п'ять видів питань:
1. Варіантний. Це класичний тип питання. Правильна
відповідь може бути єдиною, або їх може бути кілька.
2. На відповідність. Пред'являються два списки з
однаковою кількістю елементів. Учень повинен зіставити
кожному елементу першого списку елемент з другого.
3. З короткою відповіддю. Учень повинен перерахувати
кілька односкладових відповідей.
4. З довгою відповіддю. Це єдиний тип питань, яке не
перевіряється системою автоматично, а повністю віддається на
розсуд вчителя.
5. На обчислення. Дозволяє задавати питання типу: «Яка
площа прямокутника зі сторонами {x} і {y}?». Учню питання
пред'являється з підставленими замість змінних (в даному
прикладі {x} і {y}) випадковими значеннями.
Система оцінювання гнучка. Кожна відповідь має вагу у
відсотках від загальної кількості балів. Неправильні відповіді
оцінюються в негативну кількість або в нуль балів. Загальна
оцінка за питання формується за принципом «Все або нічого»
або підсумовуванням відповідей.
Тест складається з декількох груп питань. Кожна група
влаштована таким чином, що учню пред'являються кілька
питань з групи, обираних випадковим чином. Наприклад,
викладач може створити групу з п'яти питань так, щоб учень
бачив довільні три. Такий спосіб побудови тесту дозволяє внести
фактор випадковості і, таким чином, зменшити можливість
прямого списування.
Окремо стоять питання для самоперевірки. Вони
13
відрізняються від тестів тим, що правильність відповідей на ці
питання повідомляється тільки самому учню, а результати тестів
завжди зберігаються в базі даних і вчитель може їх подивитися.
Н. Гронланд надає свої поради щодо складання тестів
контролю: тести контролю повинні вимірювати чітко визначені
результати навчання, що співпадають з цілями навчання; тести
повинні контролювати типові зразки ї навичок, отриманих під
час навчання; тести з контролю знань повинні виключати
завдання, що найбільше підходять для виміру очікуваних
результатів навчання; тести контролю знань повинні відповідати
конкретному використанню їх результатів; тести контролю рівня
знань повинні бути надійні і висновки треба робити дуже
обережно; тести контролю знань повинні покращувати якість
навчання учнів.
Отже, сформулюємо такий алгоритм складання тесту
контролю знань учнів з математики:
1. Визначити цілі тестування.
2. Визначити вид контролю (пропедевтичний, поточний,
тематичний, підсумковий, резидуальний тестовий контроль).
3. Вибрати форму тестового завдання, яка залежить від
цілей тестування і змісту.
4. Скласти інструкцію, текст завдання і ключ.
5. Текст, завдання повинен бути чітким, зрозумілим для
виконання:
 вибрати
правильний
малюнок
з
декількох
запропонованих;
 доповнити, вписати, заповнити, закінчити, обчислити;
 вставити правильну відповідність;
 визначити істинність тверджень.
6. При формулюванні тексту завдання необхідно
дотримуватися наступних методичних порад:
 завдання повинні бути короткими, чіткими, легко
читаними, думку виражати просто й лаконічно, і не в
запитальній формі;
14
 формулювання
завдань
не
повинне
містити
двозначностей, а тим більше пасток;
 уникати таких слів, як "іноді", "часто", "звичайно" в
правильних твердженнях і слів "завжди", "іноді", "неможливо", в
невірних;
 розташовувати тести за збільшенням труднощів;
 кожне завдання і відповідь формулювати так, щоб вірну
відповідь могли дати тільки ті хто добре засвоїв матеріал;
 завдання сформулювати так, щоб відповіді могли бути
одержані шляхом розв'язання, а в число невірних відповідей в
першу чергу включати такі, які були результатом типових
помилок, що допускають учні;
 правильні відповіді повинні визначатися у випадковому
порядку, не підлягати жодній закономірності;
 відповіді на одне питання не повинні залежати від
відповідей на інше питання;
 відповіді не повинні містити підказки.
7.
Тест повинен включати різноманітні тестові
завдання за формою, змістом, ступенем складності і достатньо
охопити матеріал теми з математики.
8.
Тестові завдання повинні бути різнорівневими за
ступенем складання:
 рівень І – завдання, розраховане на засвоєння основних
понять, просте відображення матеріалу, на рівні пізнання і
відтворення;
 рівень II – завдання, що вимагають міркувань, охоплюють
малий матеріал, виявляють уміння застосовувати знання в
стандартних ситуаціях;
 рівень III – завдання, що вимагають творчого
використання придбаних знань і дозволяють виявити уміння,
застосувати знання в нестандартних умовах.
9.
Завдання тесту повинне забезпечувати перевірку
знань і умінь на трьох рівнях: пізнавання і відтворення,
застосування в знайомих умовах, застосування в новій ситуації
15
або творчого застосування.
10.
Складання шкали оцінювання.
11.
Час на виконання кожного завдання визначається
залежно від складності: рівень І – 5-10 хвилин; рівень II – 10-20
хвилин; рівень III – 20-30 хвилин [5].
При оформленні завдань для комп’ютерного тестового
контролю необхідно дотримуватися таких вимог:
 завдання та варіанти відповідей повинні бути набрані без
будь-яких пропусків суттєвих виразів, слів, знаків; без будь-яких
граматичних помилок;
 палітра екрану не повинна бути дуже яскравою;
 нумерація завдань та варіантів відповідей повинна бути
виділена жирним шрифтом, в тестах закритого типу шрифт
завдання повинен бути більш крупнішим в порівнянні з
шрифтом відповіді;
 слід чітко виділяти під кожним питанням місця для
вибору того чи іншого варіанту (який здійснюється за
допомогою натискання мишки) або місця для введення відповіді
(яка здійснюється за допомогою клавіатури).
 якщо тестове завдання базується на графічних малюнках,
то зображати їх слід під тестовим завданням і будувати з
врахуванням всіх геометричних вимог (особливо якщо це
стосується просторових зображень).
Перевагами комп'ютерного тестування є:
 швидкість проведення тестування;
 швидка обробка результатів;
 підвищення об'єктивності в оцінюванні знань учнів;
 забезпечення можливості проведення самоконтролю
учнями.
Не виключно, що вчителі можуть використовувати готові
комп'ютерні програми, що дозволяють проводити тестовий
контроль учнів, попередньо надавши учням програму-тестер та
обговоривши варіанти надсилання результатів тестування.
Досить легкими в використанні є програма MyTestXPro. Дана
16
программа дозволяє створити тест з параметрами необхідними
для впровадження дистанційного навчання:
Також при створенні тестів в даній програмі є можливість
запрограмувати надсилання результатів на електронну пошту
автоматично. При створенні тестів в MyTestXPro є можливість
додавати запитання всіх типів та встановлювати режими
навчання та контролю.
17
В режимі навчання при неправильній відповіді
висвітлюється правильна та надається підказка та розв’язання, а
в режимі контролю результат повідомляється лише по
закінченню тестування з вказаними правильними та
неправильними відповідями.
Учням в користування надається тестер MyTestStudent, за
допомогою якого вони й проходять тести.
Також, широкі можливості для проведення тестового
контролю надає корпорація Intel, яка навесні 2007 року
приступила до реалізації дистанційної форми програми для
вчителів "Навчання для майбутнього". Серед нових стратегій,
підтримуваних програмою Intel "Навчання для майбутнього", реалізація методу проектів у гіпермедіа-середовищах, створення
моделі мережевої взаємодії користувачів: ВікіВікі, Флікр,
Делішес та ін.
З технічної точки зору ВікіВікі (wikiwiki - від гавайського
"швидко-швидко") - це колекція взаємопов'язаних між собою
записів. За формою ВікіВікі являє собою ідеальне середовище
для реалізації технології педагогічного співробітництва. З точки
зору змісту ВікіВікі - це спільна творчість широкого кола
користувачів, як початківців, так і з досвідом роботи в мережі. У
програмі "Навчання для майбутнього" ВікіВікі розглядається як
ефективний засіб для організації педагогічної діяльності і як
елемент дистанційного навчального курсу.
ВікіВікі підтримує колективну мережеву діяльність,
спрямовану на створення загального гіпертексту. Кожен учасник
цього проекту одночасно є і його автором. Розвиток проекту
відбувається завдяки творчій ініціативі колективу і тільки в тому
напрямку, який цікаво самим "літописцям". Проект Літописи
сьогодні є масштабним експериментом з вивчення можливостей
ВікіВікі в навчальній практиці. І використання цих можливостей
якнайкраще вписується в загальну ідею розвитку єдиного
інформаційно-освітнього простору.
Більшість вчителів нашого ліцею пройшли курси Intel10,
під час яких створили власні сторінки на Вікі та ознайомилися з
18
усіма можливостями Google. Зокрема для подальшого
впровадження дистанційного навчання можна створювати тести
саме на Google, який генерує посилання на створений тест і
робить його доступним всім користувачам. Тести створені в
Google доцільно використовувати як навчальні, оскільки, вони
не дають змоги виставити індивідуальну оцінку, проте є
можливість статистичної обробки даних – вчитель бачить які
завдання тесту викликали складнощі в учнів, а з якими більшість
впоралася добре.
Наприклад,
тест
створений
на
диску
Google
(https://docs.google.com/forms/d/1haHroMgrWXB7LnUkCQngc3K6J38xZJTRdn8o-HJ3Po/viewform):
19
Он-лайн курс Google Apps для навчальних закладів
показав, що в школі можна організувати єдину корпоративну
навчальну середу, в якій всі ресурси будуть допомагати
здійснювати індивідуальне та групове, в тому числі, дистанційне
навчання, організовувати групи учнів та вчителів, спільне
створення навчальних ресурсів та навчальних програм (у тому
числі, он-лайн), вести спільну проектну і дослідницьку роботу з
предмета.
20
Висновки
Система дистанційного навчання найбільш адекватно й
гнучко реагує на потреби суспільства та забезпечує реалізацію
конституційного права на освіту кожного громадянина країни.
Дистанційна освіта відповідає логіці розвитку системи освіти і
суспільства в цілому, де в першу чергу мають значення потреби
кожної окремої людини. Перспективу і вдосконалення системи
дистанційного навчання в Україні складає впровадження в
процес комп'ютерної і аудіо-візуальної техніки. Це дозволяє
значно покращити результативність навчального процесу,
вивести його на принципово новий, якісний рівень.
Сучасні досягнення в галузі телекомунікацій дозволили
досягти нового рівня в дистанційному навчанні. Воно поступово
йде від електронного аналога заочної форми освіти до систем,
що дозволяє поряд з перевагами самостійної роботи своєчасно
отримувати та консультації викладачів, і брати участь в
повноцінних дискусіях в незалежності від свого географічного
положення. У майбутньому технології дозволять спілкуватися не
тільки засобами текстових повідомлень на дошках оголошень і
по електронній пошті, а й організовувати відеоконференції.
Дистанційне навчання перестало бути для нас дивиною. У
нашому місті педагоги активно використовують можливості
дистанційного навчання, Інтернету.
Світова практика констатує педагогічну і економічну
доцільність інтеграції дистанційних та очних форм навчання для
старшої щаблі середньої школи і для старших класів. Це прогноз
розвитку школи майбутнього. За такої моделі навчання учні
можуть ряд навчальних предметів або розділів програми, або
окремі види діяльності вивчати, виконувати дистанційно у
зручний для них час під контролем вчителя.
21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Список використаних джерел
Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г.
Дистанційне
навчання:
Умови
застосування.
Дістанційний курс : Навчальний посібник 3-е вид. /За ред.
В.М. Кухаренка .- Х. : НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2002 .- 320с.
Никитин А.Б., Синегал В.С., Сороцкий В.А., Цикин И.А.
Интерактивные информационные технологии на основе
Web-серверов
и
систем
компьютерной
видеоконференцсвязи.\\ ДО. -№1,-1998
Освітній портал/ Дистанційна освіта [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.osvita.org.ua
Теория и практика дистанционного обучения: Учеб.
Пособие / Под ред. Е.С. Полат – М.: Изд. Центр
"Академия", 2004. - 416 с.
Теорія та методика навчання математики, фізики,
інформатики. Збірник наукових праць. Випуск VI: В 3-х
томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2006. –
ІІ: Теорія та методика навчання математики. – 397 с
Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного навчання
та контролю знань на базі інтелектульних інтернеттехнологій: автореферат дис. на здоб. ступеня доктора
тех.наук: спец. 05.13.06 ―Інформаційні технології‖/ П.І.
Федорук. — Київ, 2009. - 37 с.
22
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
54
Размер файла
520 Кб
Теги
гвоздецька
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа