close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

М'який знак

код для вставки
М‘який знак
2015
1. Без м'якого знака на місці пропуску треба писати всі слова рядка
А мен..ший, Марин..чин, брин..чати, ц..вях
Б кін..чик, воротар.., дзелен..чати, інтер..єр
В сер..йозний, чотир..ма, нен..чин, доповід..дю
Г корін..ці, куз..ня, с..вітловий, дівчинон..ці
Д шіст..десят, Поділ..ля, сен..йор, облич..
2. М’який знак на місці крапок НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
А багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят
Б вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик
В хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин
Г русал..чин, спитаєш.., нен..чин
Д радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр
3. Усі слова написано правильно в рядку
А польовий, рельєф, камінчик, дівчиньці
Б боязкий, медальйон, портьєра, гуаш
В різбяр, подільський, гребінчик, сімдесят
Г ін'єкція, нюанс, тоньший, няньчити
Д кізоньці, він’єтка, батальйон, ательє
4. М'який знак на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А долон..ці, піклуєт..ся, промінец..
Б передден.., міс..кий, дивуєш..ся
В близ..кість, чотир..ох, матін..чин
Г т..охкати, людс..кість, радіст..ю
2014
1. М ’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
А їдал..ня не працює, далеке майбут..нє
Б ткац..кий верстат, срібний лан..цюжок
В на тонкій жердин..ці, стан..те поруч
Г обчислювал..ний прилад, дон..чине свято
2. М’який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка
А багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят
Б вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик
В хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин
Г русал..чин, спитаєш.., нен..чин
Д радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр
2012
1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А перелаз..те, стежин..ці, памороз..
Б уман..ський, люд..ми, пісен..ці
В л..лється, поглян..те, гір..кий
Г волос..кий, брун..ці, різ..блення
2. М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка
А лял..чин, кін..чик, щас..тя
Б совіс..тю, близ..ко, американ..ський
В ковз..кий, камін..чик, сер..йозний
Г познач..мо, кин..мо, ріж..мо
Д л..лється, секретар.., пол..ський
3. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у словах
А пробиваєт..ся промін..чик
Б заход..те до книгозбір..ні
В гуцул..ське різ..блення
Г чотир..ох велет..нів
4. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
А виставковий павіл..йон, шановне пан..ство
Б громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду
В п’ят..сот гривень, перевірка знан..
Г абсолютна мен..шість, пол..ське посольство
Д підійти близ..ко, гетьман..ський палац
2010
1. Прочитайте речення.
Коли переконуєт(1)ся, що все йде за його сценарієм, малюсін(2)кий жайвір
починає повіл(3)но, ніби на невидимій ниточ(4)ці, підніматися в т(5)мяну
височину.
М’який знак треба писати на місці всіх цифр, окрім
А1
Б2
В3
Г4
Д5
2. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А мал..овничий, з..омка, опрац..ований
Б давн..окиївський, чотир..ох, ра..он
В кра..овий, пен..ок, прац..овитість
Г с..орбати, сер..озний, багат..ом
Д с..огодні, пізн..ого, кол..оровий
3. М'який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка
А дівчин..ці, порад..те, сіл..лю
Б кур..йозний, соломин..ці, тон..ший
В батал..йон, сяд..те, ремін..чик
Г куз..ня, смієш..ся, голубон..ці
Д велетен..ський, Галин..ці, посун..ся
4. М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка
А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший
Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина
В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю
Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський
Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо
5. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з м’яким знаком:
А крад..кома, ослін..чик, виріз..блений, мал...ва
Б волос..кий, дівчинон..ці, зац..вірінькати, воєначал..ник
В ган..бити, ковал..ський, лос..йон, вигул..кнути
Г консул..ський, буд...те, вит..охкувати, задзелен..чати
2006
1. Позначте рядки, у яких усі слова пишуться без м’якого знака:
1 Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бджіл..ці
2
3
4
5
6
7
землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія
буквар.., ін..ший, куз..ня, чотир..ма
тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці
сопіл..ці, домен..щик, степ.., удар..те
ад..ютант, ковз..кий, україн..ський, кан..йон
ц..вях, наріж..те, різ..бяр, бояз..кість
Автор
Наталія
Документ
Категория
Образование
Просмотров
155
Размер файла
25 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа