close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Програма діяльності ШКП

код для вставки
Підгайцівський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»
Луцького району Волинської області
ПРОГРАМА
діяльності шкільного клубу підприємництва
«STEP BY STEP»
Головний екзаменатор наших учнів – життя. Наскільки вони будуть
адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати
правильні рішення в нестандартних ситуаціях, умітимуть аналізувати і
контролювати власну діяльність, залежить насамперед від школи.
В умовах розвитку української державності важливою складовою змісту
громадянського виховання є економічне виховання, розвиток мотивації до праці,
усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи, підприємництва,
розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв’язання,
готовності до соціальної творчості, як умови соціальної адаптації,
конкурентоспроможності й підприємливості, самореалізації особистості в
ринкових відносинах. Підприємливість допомагає людям реалізувати ідеї,
надихнути, покращити досягнення учнів в школі та розвивати у них цінні
навички здобувати знання і майбутньому пошуку роботи.
В формуванні елементів економічного мислення, підприємливості як
ключової компетентності учнів надзвичайно велику роль відіграє робота
шкільного клубу підприємництва.
Його головна мета: формування стійкого
інтересу учнів до економічної науки, ознайомлення з напрямками та методами
фінансової освіти, підготовка молоді до активної діяльності на ринку праці, до
виконання ролі підприємця – планування економічної діяльності, створення
бізнес-плану, планування маркетингової та рекламної діяльності, аналіз коштів на
фірмі і ведення власного підприємства.
Клуб дає можливість творчого підходу учнів до вирішення економічних
проблем, розвитку їх нахилів – здібностей, талантів, визначення майбутньої
професії. Членство в ШКП дає змогу краще сформувати в учнів практичні
навички та вміння, розвивати пізнавальний інтерес, активізувати самостійну
діяльність, а в подальшому визначити власне місце у вивчених економічних
процесах, зорієнтуватись на ринку праці, визначитись у майбутньому
працевлаштуванні, обрати власний спосіб одержання майбутніх доходів.
Виходячи з цього, основними напрямками діяльності шкільного клубу
підприємництва «Step by step» ми визначили:
 Залучення до діяльності клубу учнівської молоді, які мають спільні
економічні погляди та прагнуть розвивати підприємницькі здібності,
отримувати знання, навички та уміння з підприємницької діяльності та
популяризувати економічні знання серед однолітків.
 Розвиток в членів клубу культури підприємництва, необхідних
компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі.
 Розвиток індивідуальних особливостей та інтересів.
 Формування навичок конкурентоспроможності та лідерства.
 Розвиток критичного мислення.
 Збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки.
 Підготовка нового покоління, яке спроможне розвивати соціокультурну,
економічну та виробничу сфери як міста, так і села.
 Обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із
розвитком професійної активності та підприємливості.
З цією метою будемо формувати такі ключові компетенції:





Уміння аналізувати отриману інформацію.
Уміння критично мислити й критично оцінювати вчинки.
Здатність використовувати знання в різних життєвих ситуаціях.
Володіння комунікативною та загальнолюдською культурою.
Вміння приймати нестандартні рішення,
виходити з нестандартних
ситуацій.
 Використання здобутих знань для професійної, суспільної й особистої
реалізації;
 Уміння бути підприємливим, конкурентоздатним і мобільним у суспільстві.
Для виконання поставлених цілей ШКП
використовує форми роботи:
здійснює такі завдання і
 Розповсюдження інформації про цілі та діяльність ШКП.
 Здійснення підготовки учнів до олімпіад, турнірів, конкурсів економічного
спрямування.
 Проведення циклу занять з основ підприємливості та етики підприємництва
з метою збільшення обсягу економічних знань учнів.
 Проведення циклу профорієнтаційних занять за програмою професійного
консультування «Моя майбутня професія».
 Проведення циклу психологічних тренінгів пов’язаних з підприємливістю і
профорієнтаційним спрямуванням.
 Організація проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, діагностичних
досліджень, аукціонів, ярмарків, акцій тощо.
 Використання активних методів, придатних для навчання підприємливості,
зокрема симуляційних, дидактичних ігор, ІКТ в економічній освіті.
 Організація та проведення конкурсів, ярмарок, шкільних розіграшів і
лотерей серед учнівської молоді, яка цікавиться змістом підприємницької
діяльності.
 Створення проектів і презентацій.
 Розробка, реалізація та впровадження в життя бізнес-ідей.
 Розвиток підприємницьких рис, економічного мислення.
 Проведення економічних ігор.
 Здійснення роботи із профорієнтації, свідомого вибору професії.
 Проведення екскурсій на приватні підприємства, в державні установи і
зустрічі з успішними людьми, представниками державних установ і
громадських організацій.
 Сприяння змістовному дозвіллю учнівської молоді.
 Співпраця з іншими організаціями, товариствами, державними та
недержавними установами з метою обміну досвіду.
 Здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством.
Автор
dsrgsldjk
Документ
Категория
Бизнес
Просмотров
22
Размер файла
196 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа