close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

96.Мазитова Ф.Л., Москалева Д.Р. Деловые переговоры и деловая переписка на английском языке Учебное пособие.- Казань, 2012.- 182 с.

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный торгово-экономический университет»
Казанский институт (филиал)
Мазитова Ф.Л., Москалева Д.Р.
Деловые переговоры и деловая переписка
на английском языке
Учебное пособие
Казань 2012
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
УДК '*+.//.334
ББК ..я
М+6
Составители:
Ф.Л. Мазитова, канд. филол. наук, профессор;
Д.Р. Москалёва, ст. преподаватель
Рецензенты:
Е.А. Андреева, доцент кафедры иностранных языков Казанского института (филиала) РГТЭУ, канд. филол. наук;
Р.И. Куряева, доцент кафедры иностранных языков Института экономики, управления и права, канд. филол. наук.
Учебное пособие «Деловые переговоры и деловая переписка на английском языке»
предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих английский
язык и совершенствующих его в рамках дисциплины «Деловые переговоры и деловая
переписка на английском языке».
Данное учебное пособие рассчитано также на широкий круг лиц, уже владеющих английским языком и желающих усовершенствовать его в области бизнеса и коммерческой
коммуникации. Особый интерес оно может представлять для бизнесменов, бухгалтеров,
секретарей, референтов, администраторов и других офисных работников.
Основная цель пособия – овладение навыками написания делового письма и совершенствование навыков владения деловым разговорным английским. Предлагаемые модели писем и упражнения, составленные на оригинальном языковом материале, помогут
грамотно оформить и составить деловое письмо и провести деловую встречу.
Статьи англо-русского экономического словаря, включённого в пособие, охватывают терминологию, используемую в современном банковском деле, на финансовых и валютных рынках, в коммерческих сделках, в страховом бизнесе, рекламе и т.д.
ISBN 849-*-86996-+;6-3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
7KH)RUPRIWKH%XVLQHVV/HWWHU
,W VKRXOG EH QRWHG WKDW LQ WKH (QJOLVKVSHDNLQJ FRXQWULHV WKHUH DUH QR
XQLIRUPVWDQGDUGVIRUEXVLQHVVOHWWHUV&HUWDLQJHQHUDOUXOHVDUHREVHUYHGLQDOO
WKHVHFRXQWULHVEXWWKHUHDUHPDQ\YDULDWLRQVLQGHWDLOV
7KHHVVHQWLDOSDUWVRIWKHEXVLQHVVOHWWHUDUH
+HDGLQJ
7KHOHWWHUKHDGRUKHDGLQJFRQVLVWVRIWKHQDPHDQGDGGUHVVRIWKHrUP
DQGDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQVXFKDVWHOHSKRQHQXPEHURUQXPEHUVWHOHJUDSKLF
DGGUHVVFDEOHDGGUHVVFRGHRUFRGHVXVHGE\WKHrUPWHOH[QXPEHURUQXP
EHUVQDPHVRISDUWQHUVRUGLUHFWRUVEUDQFKRî
FHVHWF
'DWH
7KHGDWHLVSODFHGEHORZWKHSULQWHGOHWWHUKHDGRULWIRUPVDSDUWRIWKH
W\SHG KHDGLQJ ,Q *UHDW %ULWDLQ LW LV XVXDOO\ ZULWWHQ LQ HLWKHU RI WKH IROORZLQJ
ZD\VŔŕƗƋŃŤƘƊƘƖƗŏŃŕœőőőŃƒƕŃŤƘƊƘƖƗŃŔŕƗƋŏŃŕœőőő
7KH$PHULFDQVXVHWKHODWWHUIRUPEXWRPLWWKHƖƗŏŃƑƇŏŃƕƇŃRUƗƋŃDIWHUWKHGD\
RIWKHPRQWK7KLVVKRUWHUIRUPKDVDOVREHFRPHTXLWHSRSXODULQ%ULWDLQŰƄƜŃ
ŕŏŃŕœőőőƒƕŃŔřŃŶƈƓƗƈƐƅƈƕŃŕœőőő
,QVLGH$GGUHVV
7KHLQVLGHDGGUHVVLQFOXGHV
D DGGUHVVHHbVQDPH
E KLVWLWOH
F KRXVHQXPEHUVWUHHWHWF
6DOXWDWLRQ
(YHU\(QJOLVKOHWWHUŒUHJDUGOHVVRIZKHWKHULWLVDGGUHVVHGWRDSULYDWHSHU
VRQDEXVLQHVVrUPRUDJRYHUQPHQWRî
FHŒUHTXLUHVDVDOXWDWLRQ
7KHPRVWFRPPRQVDOXWDWLRQVLQOHWWHUVWRLQGLYLGXDOVDUHŧƈƄƕŃŶƌƕŃRUŧƈƄƕŃ
ŰƄƇƄƐŏŃŧƈƄƕŃŰƕőŃťƄƎƈƕŏŃŧƈƄƕŃŰƕƖőŃŶƐƌƗƋŃRUŧƈƄƕŃŰƌƖƖŃťƕƒƚƑő
7KH $PHULFDQV XVXDOO\ SUHIHU WKH VDOXWDWLRQ ŧƈƄƕŃ ŰƕőŃ ŋŧƈƄƕŃ ŰƕƖőŃ ŒŃ ŧƈƄƕŃ
ŰƌƖƖŌŃ
,QOHWWHUVWRWZRRUPRUHPHQDQGWREXVLQHVVrUPVWKHVDOXWDWLRQVŧƈƄƕŃ
ŶƌƕƖŃDQGŪƈƑƗƏƈƐƈƑŃDUHXVHG7KHIRUPHULVSUHIHUUHGLQ*UHDW%ULWDLQWKHODW
WHUŒLQWKH8QLWHG6WDWHV
%RG\
7KHERG\RIWKHOHWWHUFRQWDLQVWKHPHVVDJH,Q*UHDW%ULWDLQDQGWKH8QLWHG
6WDWHVJUHDWLPSRUWDQFHLVDWWDFKHGWRWKHSDUDJUDSKLQJRIOHWWHUV$VHSDUDWH
SDUDJUDSKVKRXOGEHGHYRWHGWRHDFKQHZWRSLFRULGHD0RVWOHWWHUVGRQRWH[
FHHGRQHSDJH,IWKHOHWWHULVORQJHULWLVFRQWLQXHGRQDVHFRQGVKHHW
3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
&RPSOLPHQWDU\&ORVH
7KHFRPSOLPHQWDU\FORVHVKRXOGDOZD\VEHFRQVLVWHQWZLWKWKHVDOXWDWLRQ
,Q*UHDW%ULWDLQWKHVXLWDEOHFRPSOLPHQWDU\FORVHIRUOHWWHUVEHJLQQLQJZLWK
ŧƈƄƕŃŶƌƕŃRUŧƈƄƕŃŰƄƇƄƐŏŃŧƈƄƕŃŶƌƕƖŃRUŰƈƖƇƄƐƈƖŃLVŃżƒƘƕƖŃƉƄƌƗƋƉƘƏƏƜőŃ/HWWHUVXVLQJ
WKHVDOXWDWLRQŧƈƄƕŃŰƕőŃőőőŏŃŧƈƄƕŃŰƕƖőŃRUŧƈƄƕŃŰƌƖƖŃőőőŃDUHFORVHGZLWKżƒƘƕƖŃ
ƖƌƑƆƈƕƈƏƜőŃ2WKHULQIRUPDOFORVHVDUHżƒƘƕƖŃƗƕƘƏƜŃDQGżƒƘƕƖŃƙƈƕƜŃƗƕƘƏƜő
,Q$PHULFDQEXVLQHVVOHWWHUVżƒƘƕƖŃƖƌƑƆƈƕƈƏƜŃRUŶƌƑƆƈƕƈƏƜŃƜƒƘƕƖŃLVLQFUHDV
LQJO\UHSODFLQJżƒƘƕƖŃƙƈƕƜŃƗƕƘƏƜŃRUŹƈƕƜŃƗƕƘƏƜŃƜƒƘƕƖőŃ&RUUHVSRQGHQWVZKRNQRZ
HDFKRWKHUZHOODOVRXVHWKHIROORZLQJFORVHVŶƌƑƆƈƕƈƏƜŏŃżƒƘƕƖŃƆƒƕƇƌƄƏƏƜŏŃŦƒƕƇƌƄƏƏƜŃ
ƜƒƘƕƖŃDQGŦƒƕƇƌƄƏƏƜő
6LJQDWXUH
6LQFH PDQ\ VLJQDWXUHV DUH GLî
FXOW WR UHDG WKH QDPH RI WKH XQGHUVLJQHG
LVXVXDOO\W\SHGEHORZRUDERYHKLVVLJQDWXUH
5HIHUHQFH,QLWLDOV
,WLVFXVWRPDU\IRUWKHVHFUHWDU\RUVKRUWKDQGW\SLVWWRLQGLFDWHRQWKHOHWWHU
WKHLQLWLDOVRIWKHSHUVRQZKRGLFWDWHGWKHOHWWHUDQGKHURZQLQLWLDOV7KHGLFWD
WRU
VLQLWLDOVDUHDOZD\VSODFHGrUVWDQGVHSDUDWHGIURPWKRVHRIWKHWUDQVFULEHU
E\ D VWURNH RU FRORQ $'7HM RU $'7(- 'LFWDWRU
V QDPH ŤƏƉƕƈƇŃ ŧőŃ ŷƋƒƐƄƖŞŃ
WUDQVFULEHU
VQDPHŨƏƌƝƄƅƈƗƋŃŭƒƑƈƖŌő
4
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
7\SHVRI%XVLQHVV/HWWHUV
I. Inquiries
7KHPRVWLPSRUWDQWLQTXLU\LQEXVLQHVVLVWKHLQTXLU\UHODWLQJWRJRRGV
,QTXLULHVRIWKLVW\SHDUHDGGUHVVHGWRVXSSOLHUVE\SURVSHFWLYHFXVWRPHUV
DOVRFDOOHGSURVSHFWVLQEXVLQHVV7KH\FDQEHPDGHRUDOO\RULQZULWLQJ0DQ\
rUPVKDYHSULQWHGLQTXLU\IRUPV$QLQTXLU\LVZLWKRXWDQ\REOLJDWLRQIRUWKHLQ
TXLUHU
%XVLQHVVPHQXVXDOO\VHQGLQTXLULHVWRVHYHUDOOLNHO\VXSSOLHUVDVWKH\ZDQW
WRrQGRXWZKLFKRIWKHVHVXSSOLHUVRíHUVWKHEHVWTXDOLW\WKHPRVWIDYRXUDEOH
SULFHVDQGWHUPVDQGRUWKHVKRUWHVWGHOLYHU\GDWHV
2IWHQWKHEX\HULQKLVLQTXLU\PHUHO\DVNVWKHVXSSOLHUWRIXUQLVKOLWHUDWXUH
RUWRVHQGKLVUHSUHVHQWDWLYHƊƈƑƈƕƄƏRUƕƒƘƗƌƑƈŃƌƑƔƘƌƕƜ,IWKHFXVWRPHUZDQWV
DGHWDLOHGRíHURULIKHKDVDVSHFLDOSUREOHPKLVLQTXLU\PXVWFRQWDLQIXOOGHWDLOV
RIKLVUHTXLUHPHQWVƖƓƈƆƌƄƏRUƖƓƈƆƌƲŃƆŃƌƑƔƘƌƕƜ
6RPHWLPHVGUDZLQJVSDWWHUQVRUWKHOLNHKDYHWREHDGGHG
Terms and phrases
D5HIHUHQFHWR$GYHUWLVHPHQWHWF
Ψωϓσςηυηψμςσητϋπϊλ
:HUHIHUWR\RXUDGYHUWLVHPHQWLQo([SRUW
1HZV}
Σϓωωϓσημτωϗυη΋ηϐϋψμςσητϋιo([SRUW
1HZV}
:H KDYH VHHQ \RXU VWDQG DW WKH +DQRYHU
)DLU
Σϓ ιπλμσπ ΋ηϐ ωϊμυλ υη Όηυυφιμψωςφρ
ζψτηψςμ
:HKHDUWKDW\RXKDYHSXWDQHZHOHFWULF
VKDYHURQWKHPDUNHW
Σϓ ωσϓϐησπ Ϗϊφ ΋ϓ χφτμωϊπσπ υη ψϓ
υφςυφιϋϖϕσμςϊψπϏμωςϋϖθψπϊιϋ
$VZHKDYHOHDUQHGIURP0HVVUV
0LOOHU 6RQV \RX DUH PDQXIDFWXUHUV
RIK\GUDXOLFSXPSV
Ρηςτϓϋουησπϋκφωχφλ0LOOHU6RQV΋ϓ
ϗισϗμϊμωϔ ποκφϊφιπϊμσϗτπ κπλψηισπϏμ
ωςπύυηωφωφι
<RXUrUPKDVEHHQPHQWLRQHGWRXVDVRQH
RIWKHOHDGLQJLPSRUWHUVRIWH[WLOHV
΋ηϐη όπψτη θϓση ψμςφτμυλφιηυη υητ
ςης φλυη πο ιμλϋϑπύ ςφτχηυπρ πτχφψ
ϊμψφιϊμςωϊπσϗ
E5HDVRQVIRU,QTXLULQJ
ΦψπϏπυϓοηχψφωη
:HQHHG
:HDUHLQQHHGRI
:HUHTXLUH
Τητυϋξυϓ
Τητϊψμθϋϖϊωϗ
:HDUHLQWKHPDUNHWIRU
Σϓυηύφλπτωϗυηψϓυςμλσϗ
:H DUH LQWHUHVWHG LQ LPSRUWLQJ *HUPDQ
FXWOHU\
Σϓοηπυϊμψμωφιηυϓιπτχφψϊμυμτμώςπύ
ψμξϋϑπύχψπθφψφι
$VZHKDYHUHFHLYHGPDQ\LQTXLULHVIURP
FXVWRPHUVIRU
ΦφωςφσϔςϋτϓχφσϋϏπσπτυφκφοηχψφωφι
φϊςσπμυϊφιφ
2XUVWRFNLVUXQQLQJORZ
ΤηϐοηχηωπωϏμψχϓιημϊωϗ
2XUVWRFNLVQHDUO\H[KDXVWHGGHSOHWHG
ΤηϐοηχηωχφϏϊππωϏμψχηυ
5
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
F$VNLQJIRU3DUWLFXODUVZLWK5HJDUGWR
*RRGV3ULFHVHWF
Ξηχψφω χφλψφθυφωϊμρ φϊυφωπϊμσϔυφ
ϊφιηψφιώμυπϊλ
3OHDVHVHQGXVFRPSOHWHGHWDLOVRQ
Φφξησϋρωϊη ιϓϐσπϊμ υητ χφσυϋϖ πυ
όφψτηώπϖφ
:HVKRXOGDSSUHFLDWHIXOOSDUWLFXODUVFRQ
FHUQLQJ
:H VKRXOG ZHOFRPH GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ
RQ
Σϓθϋλμτψηλϓχφλψφθυφρπυόφψτηώππ
φ
:LOO \RX SOHDVH VHQG XV SDWWHUQV RI \RXU
WZHHGV
Φφξησϋρωϊηιϓϐσπϊμυητφθψηοώϓ΋ηϐπύ
ςφωϊϖτφιποϊιπλη
:HVKRXOGEHSOHDVHGWRUHFHLYH\RXULOOXV
WUDWHGFDWDORJXH
ΣϓθϋλμτψηλϓχφσϋϏπϊϔ΋ηϐπσσϖωϊψπ
ψφιηυυϓρςηϊησφκ
:HVKRXOGEHREOLJHG:HVKRXOGEHJUDWH
IXOLI\RXZRXOGDUUDQJHIRUDGHPRQVWUD
WLRQRI\RXUPDFKLQH
Σϓ θϓσπ θϓ ΋ητ θσηκφληψυϓ μωσπ θϓ
΋ϓ ϋωϊψφπσπ λμτφυωϊψηώπϖ ΋ηϐμρ τη
ϐπυϓ
3OHDVHOHWXVNQRZWKHHDUOLHVWGDWHRIGH
OLYHU\
Φφξησϋρωϊη ωφφθϑπϊμ υητ ωητϋϖ ψηυ
υϖϖληϊϋχφωϊηιςπ
ZKHWKHU\RXFDQVXSSO\IURPVWRFN
ωτφξμϊμσπ΋ϓχφωϊηιπϊϔωφωςσηλη
$YLVLWRI\RXUUHSUHVHQWDWLYHZRXOGEHDS
SUHFLDWHG
΋ποπϊ΋ηϐμκφχψμλωϊηιπϊμσϗθϓσθϓλσϗ
υηωώμυυϓτ
G*LYLQJ5HIHUHQFHV
Φψμλφωϊηισμυπμψμςφτμυληώπρ
,QIRUPDWLRQ DERXW RXU FRPSDQ\ FDQ EH
REWDLQHGIURP
Ουόφψτηώπϗ φ υηϐμρ ςφτχηυππ τφξμϊ
θϓϊϔχφσϋϏμυηφϊ
)RULQIRUPDWLRQDERXWRXUFRPSDQ\SOHDVH
UHIHUWRZULWHWRFRQWDFW
΍σϗ χφσϋϏμυπϗ πυόφψτηώππ φ υηϐμρ
ςφτχηυππχφξησϋρωϊηφθψηϊπϊμωϔςυη
χπϐπϊμωιϗξπϊμωϔω
6KRXOG \RX ZLVK WR PDNH DQ\ LQTXLULHV
ZHUHIHUGLUHFW\RXWR
Ύωσπ ΋ϓ ξμσημϊμ υηιμωϊπ ωχψηιςπ φθ
ψηϊπϊμωϔς
0HVVUV%URZQ6PLWKZLOOEHJODGWRJLYH
DQ\LQIRUPDWLRQDERXWXV\RXPD\GHVLUH
Όφωχφλη%URZQ6PLWKθϋλϋϊψηλϓληϊϔ
φ υηω σϖθϋϖ πυόφψτηώπϖ ςφϊφψϋϖ
΋ϓξμσημϊμ
)LUVWFODVV %ULWLVK DQG *HUPDQ UHIHUHQFHV
FDQEHIXUQLVKHG
Σφκϋϊ θϓϊϔ χψμλωϊηισμυϓ χμψιφςσηωω
υϓμθψπϊηυωςπμπυμτμώςπμψμςφτμυλη
ώππ
,I ZH JLYH \RX DQ RUGHU ZH VKDOO VXSSO\
UHIHUHQFHV
Ύωσπτϓωλμσημτοηςηοϊφτϓχψμλφωϊη
ιπτψμςφτμυληώππ
H6XJJHVWLQJ)XWXUH%XVLQHVV
Φψμλχφσφξμυπμ φ θϋλϋϑμτ ωφϊψϋλ
υπϏμωϊιμ
,I\RXUSULFHVDUHFRPSHWLWLYHIDYRXUDEOH
UHDVRQDEOH
Ύωσπ ΋ηϐπ ώμυϓ ςφυςϋψμυϊφωχφωφθυϓ
θσηκφχψπϗϊυϓψηοϋτυϓ
,I\RXUSURGXFWVDUHRIrUVWFODVVTXDOLW\
Ύωσπ΋ηϐπχψφλϋςϊϓπτμϖϊχμψιφςσηωω
υφμςηϏμωϊιφ
,I WKH TXDOLW\ RI WKH JRRGV FRPHV XS
WRPHHWVRXUH[SHFWDWLRQV
Ύωσπ ςηϏμωϊιφ ϊφιηψφι φϊιμϏημϊ υηϐπτ
φξπληυπϗτ
,I WKH VDPSOHV rQG PHHW ZLWK RXU FXV
WRPHUVbDSSURYDO
Ύωσπ φθψηοώϓ θϋλϋϊ φλφθψμυϓ υηϐπτπ
ςσπμυϊητπ
6
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
,IWKHJRRGVPHHWRXUUHTXLUHPHQWV
Ύωσπ ϊφιηψϓ φϊιμϏηϖϊ υηϐπτ ϊψμθφιη
υπϗτ
,I\RXFDQJXDUDQWHHGHOLYHU\RIWKHJRRGV
ZLWKLQWZRZHHNV
Ύωσπ΋ϓτφξμϊμκηψηυϊπψφιηϊϔχφωϊηιςϋ
ϊφιηψφιιϊμϏμυπμλιϋύυμλμσϔ
ZHVKRXOGEHSUHSDUHG WRSODFHDWULDO
RUGHU
τϓθϓσπθϓκφϊφιϓψηοτμωϊπϊϔχψφθ
υϓροηςηο
ZHVKRXOGEHLQDSRVLWLRQWRSODFHVXE
VWDQWLDORUGHUV
τϓ θϓσπ θϓ ι ωφωϊφϗυππ ψηοτμωϊπϊϔ
ουηϏπϊμσϔυϓμοηςηοϓ
\RXU SURGXFWV VKRXOG rQG PHHW ZLWK
DUHDG\PDUNHWDUHDG\VDOH
΋ηϐπ χψφλϋςϊϓ υηϐσπ θϓ ύφψφϐπρ
ωθϓϊ
\RXUSURGXFWVVKRXOGVHOOUHDGLO\LQWKLV
PDUNHW
΋ηϐπχψφλϋςϊϓθϓσπθϓθϓωϊψφχψφ
ληυϓυηϕϊφτψϓυςμ
Specimen letters
,QTXLU\IURP&DQDGLDQ,PSRUWHUWR*HUPDQ0DQXIDFWXUHURIWR\V
*HQWOHPHQ
:HKDYHOHDUQHGIURPRXUUHSUHVHQWDWLYHLQ1HZ<RUNWKDW\RXU&RQVWUXFWLRQ
.LWVIRUER\VKDYHSURYHGYHU\SRSXODULQWKH8QLWHG6WDWHV
$VWKH\VKRXOGDOVREHRILQWHUHVWWR&DQDGLDQFXVWRPHUVZHZRXOGEHJODG
WRUHFHLYHVDPSOHVDQGTXRWDWLRQV
3OHDVHLQFOXGHLQ\RXUTXRWDWLRQIXOOLQIRUPDWLRQRQSDFNLQJTXDQWLWLHVDQG
VKLSSLQJZHLJKWVDVZHOODVSULFHVWHUPVDQGSUREDEOHGHOLYHU\GDWHV
:HDUHRQHRIWKHOHDGLQJLPSRUWHUVRIWR\VLQWKLVFRXQWU\DQGDUHWKHUHIRUH
YHU\PXFKLQWHUHVWHGLQOHDUQLQJLI\RXDUHSUHSDUHGWRJUDQWXVWKHVROHDJHQF\
IRU \RXU SURGXFWV LQ &DQDGD 7KHUH LV D FRQVLGHUDEOH GHPDQG IRU *HUPDQ WR\V
KHUHDQGZHDUHFRQYLQFHGWKDWJRRGEXVLQHVVFRXOGEHGHYHORSHG
<RXUVYHU\WUXO\
$QRWKHU,QTXLU\IRU*HUPDQ7R\V
'HDU6LUV
:HDUHORRNLQJIRUDUHOLDEOHVXSSOLHURIPHFKDQLFDOWR\VLQ*HUPDQ\
<RXUrUPKDVEHHQUHFRPPHQGHGWRXVDVRQHRIWKHOHDGLQJPDQXIDFWXUHUV
RIWKHVHDUWLFOHVDQGZHVKRXOGEHJODGLI\RXZRXOGVHQGXV\RXUFDWDORJXHWR
JHWKHUZLWKTXRWDWLRQVIRUODUJHTXDQWLWLHV3OHDVHDOVRVWDWH\RXUWHUPVRISD\
PHQWDQGWKHHDUOLHVWGHOLYHU\GDWHV
7KH IROORZLQJ rUPV ZLOO EH JODG WR IXUQLVK LQIRUPDWLRQ DV WR RXU rQDQFLDO
VWDQGLQJDQGUHSXWDWLRQ
:HKRSHWKDW\RXZLOOIDFLOLWDWHEXVLQHVVE\TXRWLQJ\RXUNHHQHVWSULFHV
<RXUVIDLWKIXOO\
7
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
,QTXLU\IRU$LU&RPSUHVVRUVDQG&RQFUHWH0L[HUV
+(15<&+$30$1&203$1</,0,7('
1257+&,5&8/$552$'/21'211:
7HOHSKRQH
*/$GVWRQH
7HOHJUDPV
&KDSFR/RQGRQ
WK)HEUXDU\
żƒƘƕŃŵƈƉő
ŲƘƕŃ$+(1)LUPD*UHLPHO6RKQH
'RUWPXQG
5XKUVWUDVVH
:*HUPDQ\
'HDU6LUV
:HKDYHUHFHLYHGDQLQTXLU\IURP,QWHUQDWLRQDO7UDGLQJ&RPSDQ\7HKUDQ
,UDQ
7KHLU PDLQ DFWLYLW\ LV SDUWLFLSDWLRQ LQ JRYHUQPHQW WHQGHUV DQG WKH\ HQMR\
JRRGUHODWLRQVZLWKPRVWJRYHUQPHQWSXUFKDVLQJRUJDQL]DWLRQV
7KH\ZRXOGOLNHWRUHFHLYH\RXURíHUVDQGGHVFULSWLYHOLWHUDWXUHUHJDUGLQJ
WKHIROORZLQJ
y WZRZKHHO WUDLOHU XQLW DLU FRPSUHVVRUV SURYLGLQJ DSSUR[LPDWHO\
EKSDQGFRQWUROOHGE\SQHXPDWLFVSHHGJRYHUQRU
y WLOWLQJGUXPFRQFUHWHPL[HUVZLWKDFDSDFLW\RIDSSUR[LPDWHO\FXIW
7KHLU ORFDO UHIHUHQFH LV WKH ,UDQ &UHGLW %DQN 7HKUDQ )RUHLJQ UHIHUHQFHV
PD\ EH REWDLQHG IURP 0HVVUV +ROPHV %URV 7KHREDOG
V 5RDG /RQGRQ
:&,DQG&RUUDP(QJLQHHULQJ:RUNV/WG(GLQEXUJK
:HWUXVWWKDW\RXZLOOEHDEOHWRTXRWHWKHVHFOLHQWVRIRXUVDQGSURWHFWRXU
LQWHUHVWVE\FUHGLWLQJXVZLWKDQ\EXVLQHVVZKLFKPD\EHUHFHLYHGIURPWKHP
<RXUVIDLWKIXOO\
+(15<&+$30$1&203$1</,0,7('
+DUROG(OOLVRQ
6DOHV0DQDJHU
8
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
,QTXLU\IRU)LOLQJ&DELQHWV
&$/':(//352'8&76&25325$7,21
352'8&(56$1'',675,%87256
&2167,787,21$9(
%267210$66
0D\
0RGHUQ2î
FH)XUQLWXUH&RPSDQ\
0DGLVRQ$YHQXH
1HZ<RUN1<
*HQWOHPHQ
:HDUHLQWKHPDUNHWIRUrOLQJFDELQHWVDQGZRXOGOLNHWRVHH\RXUQHZHVW
PRGHOV:LOO\RXSOHDVHVHQGXV\RXUODWHVWFDWDORJXHWKDWJLYHVIXOOLQIRUPDWLRQ
DERXWWKHP
7KH FDELQHW VKRZQ LQ \RXU DGYHUWLVHPHQW LQ WKH 0D\ LVVXH RI WKH n2î
FH
(TXLSPHQW -RXUQDO| VHHPV WR EH ZKDW ZH ZDQW 3OHDVH VHQG FRPSOHWH GHWDLOV
RQWKDWPRGHO
<RXUVYHU\WUXO\
/%3OXPEHU
3XUFKDVLQJ$JHQW
,QTXLU\IURP,QGLDQ'HSDUWPHQW6WRUHWR*HUPDQ([SRUW0HUFKDQW
*HUKDUGVHQ&R
([SRUW,PSRUW
%UHPHQ
'HDU6LUV
<RXUQDPHZDVJLYHQWRXVE\WKH*HUPDQ(PEDVV\LQ1HZ'HOKL
:H DUH WKH SURSULHWRUV RI D PHGLXPVL]HG GHSDUWPHQW VWRUH LQ %RPED\
8S WR QRZ ZH KDYH EHHQ VXSSOLHG E\ LPSRUWHUV LQ %RPED\ EXW DV RXU VDOHV
DUH VWHDGLO\ ULVLQJ ZH DUH QRZ WKLQNLQJ RI REWDLQLQJ PHUFKDQGLVH IURP RYHUVHDV
GLUHFW
:HHQFORVHDOLVWRIWKHJRRGVZHLQWHQGWREX\IURP*HUPDQPDQXIDFWXU
HUVDQGVKRXOGEHPXFKREOLJHGLI\RXZRXOGVHQGXVTXRWDWLRQVDQGVDPSOHV
:HDUHDOVRVHQGLQJ\RXVRPHUHIHUHQFHVLQFOXGLQJWKHQDPHVRIRXUEDQN
HUVRXUSULQFLSDOVXSSOLHUVLQ,QGLDDQGWKHQDPHRIDPDQXIDFWXUHULQ/HHGV
ZKRNQRZVWKHXQGHUVLJQHGSHUVRQDOO\
<RXUSURPSWUHSO\ZLOOEHDSSUHFLDWHG
<RXUVIDLWKIXOO\
6LYDUDPDQ6WRUHV/WG
.96LYDUDPDQ
'LUHFWRU
(QFO
9
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
7DVNV
I.
Translate letters from Russian into English:
Ξηχψφωϓ
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Υ΋ηϐμρόπψτμτϓϋουησπφϊυηϐπύλμσφιϓύχηψϊυμψφιΣϓθϓσπ
οηπυϊμψμωφιηυϓ ι όπψτμποκφϊφιπϊμσμ ϊφιηψφι ϋςηοηυυϓύ ι χψπσηκημτφτ
ωχπωςμ Υυπ χφψμςφτμυλφιησπ φθψηϊπϊϔωϗ ς ΋ητ π ωφφθϑπσπ Ϗϊφ πτμϖϊ
ω΋ητπλμσφιϓμφϊυφϐμυπϗθφσμμλμωϗϊπσμϊ
Ρφυόπλμυώπησϔυφωφφθϑημτ΋ητϏϊφυηϐφθϓϏυϓρχφωϊηιϑπςφςηοησ
ωϗυμιωφωϊφϗυππωφθσϖληϊϔωψφςπχφωϊηιςπιϕϊφτκφλϋπποοηϕϊφκφτϓ
τφξμτωφψιηϊϔωψφςπιϓχφσυμυπϗιυμϐυπύλφκφιφψφι
Ύωσπ ΋ϓ ωτφξμϊμ χφωϊηιπϊϔ υητ υμφθύφλπτϓμ ϊφιηψϓ χφξησϋρωϊη
ωϏπϊηρϊμ ϕϊφ υηϐπτ οηςηοφτ Υχσηϊη θϋλμϊ χψφποιμλμυη ι ωφφϊιμϊωϊιππ
ω΋ηϐπτπφθϓϏυϓτπϋωσφιπϗτπ
Σϓθϓσπθϓθσηκφληψυϓμωσπθϓ΋ϓχψπωσησπυητφϊιμϊϊμσμςωφτ
Ψϋιηξμυπμτ
Φψπσφξμυπμ
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Οοξϋψυησηn&DPHUDUHYLHZ|τϓϋουησπϏϊφ΋ϓϗισϗμϊμωϔχψμλωϊηιπϊμ
σϗτπσφυλφυωςφρόπψτϓn'HUE\6RQV|ιεξυφρΉόψπςμΦψφϐϋ΋ηωχψπ
ωσηϊϔυητχψμρωςϋψηυϊπςηϊησφκιωμρχψφλϋςώπππτμϖϑμρωϗϋ΋ηωιυησπ
Ϗππηϊηςξμπυόφψτηώπϖφωςπλςηύπϋωσφιπϗύφχσηϊϓ
Ψυμϊμψχμυπμτξλμτ΋ηϐμκφφϊιμϊη
Ψϋιηξμυπμτ
II. Draft letters in English from the following
particulars:
⋾
ΫπψτηoΉ}ιΣϖυύμυμχψφϏπϊησηιξϋψυησμo7UDGH&KDQQHO}φθϒ
ϗισμυπμ όπψτϓ o΋} ι ίμόόπσλμ φ υησπϏππ υμφθύφλπτϓύ μρ ϊφιηψφι
Τμτμώςηϗόπψτηχψφωπϊιϓωσηϊϔμρςηϊησφκωφθψηοώητππληϊϔπτπυόφψ
τηώπϖ φ υηπθφσμμ θσηκφχψπϗϊυϓύ ϕςωχφψϊυϓύ ώμυηύ η ϊηςξμ φθ ϋωσφιπϗύ
χψφληξπ
⋾
Ϋπψτη oΉ} ι ΢φυλφυμ πϑμϊ χφωϊηιϑπςη ςσμυφιφκφ ωπψφχη PDSOH
V\UXSΥϊςηυηλωςφκφχφωφσϔωϊιηι΢φυλφυμωϊησφποιμωϊυφϏϊφόπψτηo΋}
ϗισϗμϊωϗφλυπτποιμλϋϑπύπτχφψϊμψφιςσμυφιφκφωπψφχηΫπψτηoΉ}χψφ
ωπϊόπψτϋo΋}ιϓωσηϊϔμρφθψηοώϓωπψφχηπυηπθφσμμθσηκφχψπϗϊυϓμώμυϓ
χψποηςηομθφσμμθϋϊϓσφς
10
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
III. Read, translate and act out the dialogue:
'LVFXVVLQJWKH3ULFH
%t%HUHVRY3t3HWHUVRQ
3+HOOR0U%HUHVRY1LFHWRVHH\RXDJDLQ
%+HOOR0U3HWHUVRQ1LFHWRVHH\RXWRR
3,I,JRW\RXULJKWIURPRXUWHOHSKRQHFRQYHUVDWLRQ\RXZDQWWRVSHDN
DERXWWKHSULFHV
%<RXDUHTXLWHULJKW,bYHVWXGLHG\RXUFDWDORJXHVYHU\FDUHIXOO\DQGrQG
\RXUSULFHVVRPHZKDWKLJKHUDVFRPSDUHGZLWKWKRVHRQWKHZRUOGPDUNHW
3<HV,DJUHHZLWK\RXEXW\RXVKRXOGWDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQWKDWWKHVH
SULFHVLQFOXGHSDFNLQJWUDQVSRUWDWLRQDQGLQVXUDQFHH[SHQVHV
%5HDOO\",VHH,QDQ\FDVH,bGOLNHWRrQGRXWLI\RXJUDQWTXDQWLW\GLV
FRXQWV"
3 $V D PDWWHU RI IDFW ZH GR :H JUDQW D GLVFRXQW IRU RUGHUV IURP
LWHPV
%7KDWVXLWVPHSHUIHFWO\
3:KDWFDQ,VD\",bPJODGZHbYHVHWWOHGWKHSULFHTXHVWLRQ
%6RDP,
IV. Make up dialogues based on the following
assignments:
1) <RX DUH VHOOLQJ FKHPLFDO HTXLSPHQW <RXU SDUWQHU LV LQWHUHVWHG EXW
UHOXFWDQWWREX\LWDWWKHSULFHVXJJHVWHG+RZHYHUKHLVLQWHUHVWHGDQGLVZLOO
LQJWRQHJRWLDWH
2) <RXU FXVWRPHUbV UHSUHVHQWDWLYHV KDYH EHHQ WR \RXU SODQW $VN WKHP
DERXWWKHYLVLWWKHLULPSUHVVLRQVRIWKHSODQWDQGHTXLSPHQWDQVZHUWKHLUTXHV
WLRQVDERXWWKHSODQWDQGWKHHTXLSPHQW
3) 0HHWDSURVSHFWLYHFXVWRPHULQWKHVKRZURRP\RXUXQ7HOOKLPDERXW
WKHJRRGVRQGLVSOD\VSHFLI\WKHSULFHVDQGWHUPVRIVDOH2íHU\RXUFDWDORJXHV
DQGSULFHOLVWV
4) <RXKDYHUHDGDQDGYHUWLVHPHQWFRQFHUQLQJWKHJRRGV\RXDUHLQWHU
HVWHGLQ*HWLQWRXFKZLWKWKHrUPDQGDVNWKHPDERXWDOOWKHSDUWLFXODUV
V.
Read and translate the text:
:KDWLVWKH3ULFH"
,OODWHDVHDPLGVWELJFLW\VXUURXQGLQJVDQHOGHUO\IDUPFRXSOHDSSURDFKHG
RQHRIWKHWLFNHWZLQGRZVLQDUDLOURDGVWDWLRQ
o:KDWLVWKHIDUHWR3ODWWVYLOOH"}DVNHGWKHZRPDQ
o7KDWLV0D
DP}UHVSRQGHGWKHFOHUN7XUQLQJWRKHUKXVEDQGVKH
VDLGo:HOO'DGZHPLJKWDVZHOOEX\WKHWLFNHWVKHUH,KDYHDVNHGDWDOOWKHVH
ZLQGRZVDQGWKH\DOOFKDUJHWKHVDPH}
11
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
II. Offers
5HSOLHVWR,QTXLULHV
(YHU\ LQTXLU\ KROGV WKH SURPLVH RI IXWXUH EXVLQHVV DQG VKRXOG WKHUHIRUH
EHDQVZHUHGSURPSWO\,QKLVUHSO\WRDQLQTXLU\WKHVXSSOLHUJLYHVWKHGHVLUHG
LQIRUPDWLRQVHQGVWKHSULFHOLVWFDWDORJXHHWFWKDWWKHSURVSHFWLYHFXVWRPHU
DVNHGIRURUVXEPLWVDGHWDLOHGRíHU
,IDGHOD\LQDQVZHULQJWKHLQTXLU\LVLQHYLWDEOHWKHVHOOHUVKRXOGVHQGDEULHI
DFNQRZOHGJPHQWWRLQIRUPWKHSURVSHFWWKDWKLVLQTXLU\LVUHFHLYLQJDWWHQWLRQ
6RPHWLPHVWKHVHOOHUKDVWRDVNIRUDGGLWLRQDOLQIRUPDWLRQEHIRUHKHFDQDQVZHU
WKHLQTXLU\6KRXOGLWEHQHFHVVDU\WRUHIHUWKHLQTXLU\WRDQDJHQWRUGLVWULEXWRU
ERWKWKHLQTXLUHUDQGWKHDJHQWRUGLVWULEXWRUDUHQRWLrHG
,IWKHVXSSOLHULVXQDEOHWRTXRWHKHVKRXOGLQIRUPWKHLQTXLUHULPPHGLDWHO\
VXJJHVWLQJ LI SRVVLEOH RWKHU VRXUFHV RI VXSSO\ IURP ZKLFK WKH ODWWHU LV OLNHO\
WRREWDLQWKHJRRGVKHUHTXLUHV
2íHUV
%\ VXEPLWWLQJ DQ RíHU WKH VHOOHU GHFODUHV KLV ZLOOLQJQHVV WR VHOO FHUWDLQ
JRRGVDWFHUWDLQSULFHVDQGRQFHUWDLQWHUPV7KHSULFHDWZKLFKWKHVHOOHURíHUV
WKHJRRGVDQGWKHRíHUFRQWDLQLQJWKHSULFHDUHFDOOHGƔƘƒƗƄƗƌƒƑƖőŃ4XRWDWLRQV
DUH VRPHWLPHV PDGH LQ WKH IRUP RI D ƓƕƒŐƉƒƕƐƄŃ ƌƑƙƒƌƆƈ $ ƗƈƑƇƈƕ 86 ELG
LVDTXRWDWLRQIRUWKHVXSSO\RIJRRGVRUWKHSHUIRUPDQFHRIZRUNPDGHLQUH
VSRQVHWRDQƌƑƙƌƗƄƗƌƒƑŃƗƒŃƗƈƑƇƈƕWKHWHUPLVDOVRORRVHO\DSSOLHGWRWKHZKROH
V\VWHPRIDZDUGLQJFRQWUDFWVRQDWHQGHUEDVLV
2íHUVFDQEHPDGHRUDOO\RULQZULWLQJ9HUEDODQGWHOHJUDSKLFRíHUVVKRXOG
EHFRQrUPHGE\OHWWHU)UHTXHQWO\RíHUVDUHSUHSDUHGRQSULQWHGIRUPVƔƘƒƗƄŐ
ƗƌƒƑŃƉƒƕƐƖZKLFKDUHPDLOHGHLWKHUZLWKRUZLWKRXWDFRYHULQJOHWWHU
2íHUVPD\EHVXEPLWWHGLQDQVZHUWRDQLQTXLU\ŋƖƒƏƌƆƌƗƈƇŃƒȭŃƈƕƖŌŃRUZLWKRXW
DQLQTXLU\KDYLQJEHHQPDGHŋƘƑƖƒƏƌƆƌƗƈƇŃRUƙƒƏƘƑƗƄƕƜŃƒȭŃƈƕƖŌő
8QVROLFLWHGRíHUVDUHVHQWWRROGFXVWRPHUVWRLQIRUPWKHPRIVSHFLDORS
SRUWXQLW\RUoWRUHYLYHLQDFWLYHDFFRXQWV}WKDWLVWRZLQEDFNROGFXVWRPHUVZKR
KDYHFHDVHGVHQGLQJRUGHUV7RFUHDWHQHZEXVLQHVVEXVLQHVVPHQVHQGXQVR
OLFLWHG RíHUV DQG VDOHV OHWWHUV WR D FDUHIXOO\ FKRVHQ OLVW RI SRWHQWLDO FXVWRPHUV
ƐƄƌƏƌƑƊŃƏƌƖƗ
$QRíHULVrUPWKDWLVELQGLQJRQWKHVHOOHUXQOHVVLWFRQWDLQVDFODXVHWRWKH
FRQWUDU\ ,I WKH VHOOHU PDNHV D rUP RíHU KH XQGHUWDNHV WR VXSSO\ WKH JRRGV
LQTXHVWLRQDWWKHSULFHVDQGRQWKHWHUPVVWDWHGSURYLGHGWKHRíHULVDFFHSWHG
ZLWKLQUHDVRQDEOHWLPH7KHVHOOHURIWHQr[HVDWLPHOLPLWIRUDFFHSWDQFHIRUH[
DPSOHŬŃƒȭŃƈƕŃƜƒƘŃƲŃƕƐŃƘƑƗƌƏŃƑƒƒƑŃũƕƌƇƄƜŃƑƈƛƗŃRUŃŷƋƌƖŃƒȭŃƈƕŃƌƖŃƲŃƕƐŃƖƘƅƍƈƆƗŃƗƒŃƄƆŐ
ƆƈƓƗƄƑƆƈŃƅƜŃŔœƗƋŃŭƘƑƈő
$rUPRíHUFDQEHZLWKGUDZQDWDQ\WLPHEHIRUHWKHEX\HUKDVPDLOHGKLV
DFFHSWDQFHRUGHU2QFHWKHDFFHSWDQFHKDVEHHQPDLOHGWKHVHOOHUFDQUHYRNH
KLVRíHURQO\ZLWKWKHEX\HUbVFRQVHQW
12
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
$FRPSOHWHRíHUVKRXOGFRYHUWKHIROORZLQJSRLQWV
1DWXUHDQGTXDOLW\RIWKHJRRGVRíHUHG
4XDQWLW\
3ULFHVDQGGLVFRXQWVLIGLVFRXQWVDUHJUDQWHG
'HOLYHU\SHULRG
7HUPVRIGHOLYHU\
7HUPVRISD\PHQW
,I QHFHVVDU\ WKH RíHU LV VXSSOHPHQWHG E\ SULQWHG PDWHULDO LOOXVWUDWLRQV
VDPSOHVRUSDWWHUQV$QRUGHUIRUPPD\EHHQFORVHGIRUWKHFXVWRPHU
VFRQYH
QLHQFHLQRUGHULQJ6KRXOGWKHRíHUIDLOWRSURGXFHDUHVSRQVHƉƒƏƏƒƚŐƘƓŃƏƈƗƗƈƕƖŃ
PD\EHVHQW
6DOHV/HWWHUV
6DOHVOHWWHUVDUHXVXDOO\XQVROLFLWHG7KH\GRQRWQHFHVVDULO\DVNIRURUGHUV
WKHLUSXUSRVHPD\EHWRSURGXFHLQTXLULHVWRSUHSDUHWKHJURXQGIRUWKHUHSUH
VHQWDWLYHRUWREXLOGJRRGZLOO
6DOHVOHWWHUVPD\EHSHUVRQDOOHWWHUVRUGXSOLFDWHGOHWWHUVŋƆƌƕƆƘƏƄƕƖŌŃGLVWULEX
WHGWRDODUJHQXPEHURISULYDWHLQGLYLGXDOVRUrUPV
Terms and phrases
D2SHQLQJ3KUDVHV
ΫψηοϓλσϗυηϏησηχπωϔτη
:HWKDQN\RX7KDQN\RX:HDUHREOLJHG
IRU\RXULQTXLU\RI
Σϓθσηκφληψπτ΋ηωΨχηωπθφΣϓθσηκφ
ληψυϓ΋ητοη΋ηϐοηχψφωφϊληϊη
0DQ\ WKDQNV 7KDQN \RX YHU\ PXFK IRU
\RXUOHWWHURI
Ίφσϔϐφμ ωχηωπθφ οη ΋ηϐμ χπωϔτφ φϊ ληϊη
$VUHTXHVWHG$VGHVLUHGZHDUHVHQGLQJ
\RX
Φφ ΋ηϐμτϋ ϊψμθφιηυπϖ τϓ ιϓωϓσημτ
΋ητ
:H KDYH UHFHLYHG \RXU OHWWHU RI IURP
ZKLFKZHDUHSOHDVHGWRQRWHWKDW\RXDUH
LQWHUHVWHGLQRXUSURGXFWV
ΣϓχφσϋϏπσπ΋ηϐμχπωϔτφφϊληϊη
ποςφϊφψφκφτϓψηλϓϋουηϊϔϏϊφ΋ϓπυ
ϊμψμωϋμϊμωϔυηϐμρχψφλϋςώπμρ
:HUHIHUWR\RXULQTXLU\RIDQGDUHJODG
WRTXRWHDVIROORZVWRVXEPLWWKHIROORZ
LQJTXRWDWLRQ
Σϓ ωωϓσημτωϗ υη ΋ηϐ οηχψφω φϊ ληϊη π ψηλϓ υηουηϏπϊϔ ωσμλϋϖϑπμ
ώμυϓ χψμλωϊηιπϊϔ ωσμλϋϖϑπμ ψηωώμυ
ςπ
7KH *HUPDQ &RQVXO *HQHUDO KDV NLQGO\
SURYLGHGXVZLWK\RXUDGGUHVV
Τμτμώςφμ Όμυμψησϔυφμ ςφυωϋσϔωϊιφ σϖ
θμουφχψμλφωϊηιπσφυητ΋ηϐηλψμω
:H KDYH EHHQ DGYLVHG E\ WKH *HUPDQ
$PHULFDQ&KDPEHURI&RPPHUFHWKDW\RX
DUHLQWHUHVWHGLQ
Όμψτηυφητμψπςηυωςηϗ Ωφψκφιηϗ χησηϊη
ωφφθϑπσηυητϏϊφ΋ϓπυϊμψμωϋμϊμωϔ
E3ULFHVDQG'LVFRXQWV
έμυϓπωςπλςπ
2XUSULFHVDUHTXRWHG)2%/RQGRQ
Τηϐπ ώμυϓ ϋςηοηυϓ υη ϋωσφιπϗύ ΫΥΊ
΢φυλφυ
3DFNLQJLQFOXGHG
ΪχηςφιςηιςσϖϏμυη
3DFNLQJQRWLQFOXGHG
ΪχηςφιςηυμιςσϖϏμυη
3DFNLQJH[WUD
Ϊχηςφιςηφϊλμσϔυφ
13
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3DFNLQJDWFRVW
ΪχηςφιςηοηωϏνϊ
*URVVIRUQHW
Ίψϋϊϊφλσϗυμϊϊφ
:HJUDQWDWUDGHGLVFRXQWRIRQRXU
OLVWSULFHV
Σϓ χψμλφωϊηισϗμτ ϊφψκφιϋϖ ωςπλςϋ
υηώμυϓχφυηϐμτϋχψηρωσπωϊϋ
7KH TXDQWLW\ GLVFRXQWV LQGLFDWHG LQ RXU
SULFHOLVWYDU\DFFRUGLQJWRWKHVL]HRIWKH
RUGHU
ΡφσπϏμωϊιμυυϓμ ωςπλςπ ϋςηοηυυϓμ
ι υηϐμτ χψηρωσπωϊμ ποτμυϗϖϊωϗ ωφ
κσηωυφψηοτμψϋοηςηοη
2XUFDWDORJXHSULFHVDUHVXEMHFWWRDVSH
FLDOGLVFRXQWRI
Τη υηϐπ ώμυϓ χφ ςηϊησφκϋ τϓ χψμλφ
ωϊηισϗμτωχμώπησϔυϋϖωςπλςϋι
F7HUPVRI'HOLYHU\
Ϊωσφιπϗχφωϊηιςπ
H[ZRUNVH[IDFWRU\
όψηυςφοηιφλόψηυςφόηθψπςη
H[ZDUHKRXVH
όψηυςφωςσηλ
)UDQFR
όψηυςφ ϋωσφιπμ χφωϊηιςπ ι τμξλϋυη
ψφλυφρϊφψκφισμιωφφϊιμϊωϊιππωςφϊφ
ψϓτψηωύφλϓχφλφωϊηιςμκψϋοηλφχφψ
ϊη ωϊηυώππ ωςσηλη χφςϋχηϊμσϗ π ϊλ
υμωνϊχψφληιμώ
)25)27RUIRUIRWIUHHRQUDLO
IUHHRQWUXFN
)25 )27 πσπ IRU IRW όψηυςφ
ξμσμουηϗλφψφκηόψηυςφκψϋοφιπς
)$6RUIDVIUHHDORQJVLGHVKLS
ΫΉΨπσπόηωόψηυςφϋθφψϊηωϋλυη
)2%RUIREIUHHRQERDUG
ΫΥΊπσπόφθόψηυςφθφψϊ
&,)RUFLIFRVWLQVXUDQFHIUHLJKW
ΨΟΫ πσπ ωπό ωϊφπτφωϊϔ ωϊψηύφιηυπμ
όψηύϊ
&)RUFIFRVWDQGIUHLJKW
ΨΫπσπωόωϊφπτφωϊϔπόψηύϊ
&DUULDJHSDLGWR
ΦψφιφοφχσηϏμυλφ
)UDQFRIURQWLHU)UDQFRERUGHU
Ϋψηυςφκψηυπώη
&DUULDJHSDLGWRIURQWLHUWRERUGHU
ΦψφιφοφχσηϏμυλφκψηυπώϓ
)UDQFRGRPLFLOHIUHHEX\HUbVDGGUHVV
86)2%EX\HUbVZDUHKRXVH
Ϋψηυςφλφτ ηλψμω χφςϋχηϊμσϗ ΨίΉ
ΫΥΊωςσηλχφςϋχηϊμσϗ
&DUULDJHRUIUHLJKWSDLG86IUHLJKWSUH
SDLG
Φψφιφο πσπ όψηύϊ φχσηϏμυ ΨίΉ
όψηύϊφχσηϏμυοηψηυμμ
&DUULDJH RU IUHLJKW IRUZDUG 86 IUHLJKW
FROOHFW
Φψφιφο πσπ κψϋο όφψιηψλ ητμψπςηυ
ωςπρηυκσπρωςπρκψϋουηλσμξπϊϋχσηϊμ
κψϋοφχφσϋϏηϊμσμτιχφψϊϋυηουηϏμυπϗ
G'HOLYHU\3HULRG
Ψψφςπχφωϊηιςπ
7KH JRRGV FDQ EH GHOLYHUHG LPPHGLDWHO\
RQUHFHLSWRI\RXURUGHU
Ωφιηψϓ τφκϋϊ θϓϊϔ χφωϊηισμυϓ ωψηοϋ
ξμχφωσμχφσϋϏμυπϗ΋ηϐμκφοηςηοη
'HOLYHU\ ZLOO EH HíHFWHG DV VRRQ DV SRV
VLEOHDWWKHHDUOLHVWSRVVLEOHGDWH
Φφωϊηιςηθϋλμϊχψφποιμλμυηςηςϊφσϔςφ
ϕϊφ ωϊηυμϊ ιφοτφξυϓτ ι ιφοτφξυφ ςφ
ψφϊςπμωψφςπ
0DFKLQHV PDGH WR EX\HUVb VSHFLrFDWLRQV
FDQEHVXSSOLHGZLWKLQPRQWKV
Σηϐπυϓωλμσηυυϓμχφοηςηοητχφςϋχη
ϊμσμρτφκϋϊθϓϊϔχφωϊηισμυϓιϊμϏμυπμ
τμωϗώμι
14
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
:HFDQQRWSURPLVHGHOLYHU\ZLWKLQWKHSH
ULRG VWDWHG LQ \RXU LQTXLU\ XQOHVV ZH UH
FHLYH\RXURUGHUE\0RQGD\QH[W
Σϓυμτφξμτφθμϑηϊϔχφωϊηιςϋιωψφςπ
ϋςηοηυυϓμι΋ηϐμτοηχψφωμμωσπτϓυμ
χφσϋϏπτ΋ηϐοηςηοςωσμλϋϖϑμτϋχφυμ
λμσϔυπςϋ
H7HUPVRI3D\PHQW
Ϊωσφιπϗχσηϊμξη
3D\PHQWLQDGYDQFH
Υχσηϊηοηψηυμμ
&DVKZLWKRUGHU&:2RUFZR
ΤησπϏυϓρψηωϏνϊχψπιϓληϏμοηςηοη
3D\PHQWRQUHFHLSWRILQYRLFH
ΥχσηϊηχφχφσϋϏμυππωϏμϊηόηςϊϋψϓ
3D\PHQWRQLQYRLFH
ΥχσηϊηχφωϏμϊϋόηςϊϋψμ
3D\PHQWE\EDQNGUDIWRQ/RQGRQDJDLQVW
SURIRUPDLQYRLFH
Υχσηϊη θηυςφιωςφρ ϊψηϊφρ ι ΢φυλφυμ
χφ χφσϋϏμυππ χψμλιηψπϊμσϔυφκφ ωϏμϊη
όηςϊϋψϓ
2QHWKLUG ZLWK RUGHU RQHWKLUG RQ GHOLY
HU\DQGRQHWKLUGZLWKLQWZRPRQWKVDIWHU
GHOLYHU\
Υλυηϊψμϊϔωοηςηοφτφλυηϊψμϊϔχφλφ
ωϊηιςμπφλυηϊψμϊϔιϊμϏμυπμλιϋύτμ
ωϗώμιχφωσμχφωϊηιςπ
&DVKRQGHOLYHU\&2'RUFRG
Υχσηϊηχφλφωϊηιςμ
3D\PHQWRQUHFHLSWRIJRRGV
ΥχσηϊηχφχφσϋϏμυππϊφιηψφι
3D\PHQW ZLWKLQ GD\V IURP GDWH RI LQ
YRLFH
Υχσηϊη ι ϊμϏμυπμ λυμρ χφωσμ χφσϋ
ϏμυπϗωϏμϊη
GD\VQHW
λυμρυμϊϊφ
7ZRPRQWKVFUHGLW
Ρψμλπϊυηλιητμωϗώη
6WULFWO\QHW
ΩφϏυφυμϊϊφ
IRUFDVK
ωςπλςποηυησπϏυϓμλμυϔκπ
OHVV FDVK GLVFRXQW IRU SD\PHQW
ZLWKLQVHYHQGD\V
τμυμμ ωςπλςπ χψπ φχσηϊμ υησπϏ
υϓτπιϊμϏμυπμωμτπλυμρ
GD\V GD\V QHW RU QHW
ΥχσηϊηιϊμϏμυπμλυμρωωςπλςφρ
πσπιϊμϏμυπμλυμρυμϊϊφ
$JDLQVWWKUHHPRQWKVDFFHSWDQFH
Φψφϊπιϊψμύτμωϗώμιχψπυϗϊπϗ
'RFXPHQWV DJDLQVW SD\PHQW '3 FDVK
DJDLQVWGRFXPHQWV&$'
΍φςϋτμυϊϓ χψφϊπι φχσηϊϓ υησπϏυϓμ
χψφϊπιλφςϋτμυϊφι
'RFXPHQWVDJDLQVWDFFHSWDQFH'$
΍φςϋτμυϊϓχψφϊπιχψπυϗϊπϗ
6KLSSLQJ GRFXPHQWV ZLOO EH VXUUHQGHUHG
DJDLQVWEDQNDFFHSWDQFH
΍φςϋτμυϊϓυηκψϋοφχφωϊηιςϋθϋλϋϊφϊλη
υϓχψφϊπιθηυςφιωςφκφηςώμχϊη
3D\PHQW E\ LUUHYRFDEOH DQG FRQrUPHG
GRFXPHQWDU\ OHWWHU RI FUHGLW GRFXPHQ
WDU\FUHGLW
Υχσηϊηθμοφϊοϓιυϓτπχφλϊιμψξλμυυϓτ
λφςϋτμυϊηψυϓτηςςψμλπϊπιφτ
I )LUP 8QWLO :LWKRXW (QJDJHPHQW
HWF
΍μρωϊιπϊμσϔυφ λφ θμο φθϗοηϊμσϔ
ωϊιηπϊλ
7KLVRíHULVrUPVXEMHFWWRLPPHGLDWHDF
FHSWDQFHRWKHUZLVHZLWKRXWHQJDJHPHQW
δϊφχψμλσφξμυπμϗισϗμϊωϗϊιμψλϓτχψπ
υμτμλσμυυφτ χψπυϗϊππ ι χψφϊπιυφτ
ωσϋϏημθμοφθϗοηϊμσϔωϊιη
2XURíHULVrUPVXEMHFWWRDFFHSWDQFHE\
WK-XQH
Τηϐη φόμψϊη λμρωϊιπϊμσϔυη χψπ ϋωσφ
ιππμμχφλϊιμψξλμυπϗλφπϖυϗ
:HRíHU\RXrUPXQWLO
Τηϐη φόμψϊη λμρωϊιπϊμσϔυη λφ ληϊη
15
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
:HJLYH\RXWKHUHIXVDORIWKHVHJRRGVXQ
WLO
Σϓλημτ΋ητιφοτφξυφωϊϔφϊςηοηφϊϕϊπύ
ϊφιηψφιλφληϊη
7KHRíHULVrUPIRUWKUHHGD\VRQO\
Φψμλσφξμυπμλμρωϊιπϊμσϔυφϊφσϔςφιϊμ
Ϗμυπμϊψμύλυμρ
7KHRíHULVZLWKRXWHQJDJHPHQWVXEMHFW
WRFRQrUPDWLRQ
Φψμλσφξμυπμθμοφθϗοηϊμσϔωϊιηχφλσμ
ξπϊχφλϊιμψξλμυπϖ
3ULFHV DUH VXEMHFW WR FKDQJH DOWHUDWLRQ
ZLWKRXWQRWLFH
έμυϓ χφλσμξηϊ ποτμυμυπϖ θμο χψμλϋ
χψμξλμυπϗ
3ULFHVDUHVXEMHFWWRPDUNHWsXFWXDWLRQV
έμυϓοηιπωϗϊφϊςφσμθηυπρψϓυςη
6XEMHFWWRSULFHUXOLQJDWWLPHRIGLVSDWFK
ΧηωϏνϊϓ χψφποιφλϗϊωϗ χφ λμρωϊιϋϖϑπτ
υητφτμυϊφϊχψηιςπώμυητ
DVORQJDVRXUVWRFNVODVW
χφςηϋυηωμωϊϔοηχηωϓ
XQWLO RXU VWRFNV DUH GHSOHWHG H[KDXV
WHG
χφςηυηϐποηχηωϓυμπωϏμψχηυϓ
J&ORVLQJ3KUDVHV
ΞηςσϖϏπϊμσϔυϓμόψηοϓ
3OHDVH OHW XV NQRZ \RXU UHTXLUHPHQWV
VRRQLISRVVLEOHE\FDEOH
Φφξησϋρωϊη ωφφθϑπϊμ υητ ωιφπ ϊψμθφ
ιηυπϗωςφψμμμωσπιφοτφξυφϊμσμκψητ
τφρ
$VSULFHVDUHOLNHO\WRULVHVRRQZHZRXOG
DGYLVH \RX WR WDNH SURPSW DGYDQWDJH
RIWKLVRíHU
Φφωςφσϔςϋώμυϓιμψφϗϊυφωςφψφιϓψη
ωϊϋϊϊφτϓχφωφιμϊφιησπθϓ΋ητφχμψη
ϊπιυφ ιφωχφσϔοφιηϊϔωϗ χψμπτϋϑμωϊιφτ
ϕϊφκφχψμλσφξμυπϗ
:HWUXVWWKDWRXUIDYRXUDEOHSULFHVZLOOLQ
GXFH\RXWRSODFHDQRUGHU
Σϓ χφσηκημτ Ϗϊφ υηϐπ θσηκφχψπϗϊυϓμ
ώμυϓχφθϋλϗϊ΋ηωωλμσηϊϔοηςηο
:HDVVXUH\RXWKDW\RXURUGHUZLOOEHFDU
ULHGRXWWR\RXUFRPSOHWHVDWLVIDFWLRQ
Σϓ ϋιμψϗμτ ΋ηω Ϗϊφ ΋ηϐ οηςηο θϋλμϊ
ιϓχφσυμυ ς ΋ηϐμτϋ χφσυφτϋ ϋλφισμϊ
ιφψμυπϖ
<RX PD\ UHO\ RQ WKH SURPSW DQG FDUHIXO
H[HFXWLRQRI\RXURUGHU
΋ϓ τφξμϊμ ψηωωϏπϊϓιηϊϔ υη θϓωϊψφμ
π ϊϑηϊμσϔυφμ ιϓχφσυμυπμ ωιφμκφ οηςη
οη
$WULDORUGHUZLOOFRQYLQFH\RXRIWKHHî
FLHQF\RIRXUVHUYLFH
Φψφθυϓροηςηοϋθμλπϊ΋ηωιϕόόμςϊπι
υφωϊπυηϐμκφφθωσϋξπιηυπϗ
$V ZH KDYH QRW \HW KDG WKH SOHDVXUH RI
GRLQJ EXVLQHVV ZLWK \RX ZH ZRXOG DVN
\RXWRIXUQLVKXVZLWKWKHXVXDOUHIHUHQFHV
ZKHQVHQGLQJ\RXURUGHU
Φφωςφσϔςϋϋυηωμϑμυμθϓσφφχϓϊηιμ
λμυπϗ λμσφιϓύ φϊυφϐμυπρ ω ΋ητπ τϓ
χφχψφωπσπ θϓ ΋ηω χψπ ψηοτμϑμυππ οη
ςηοη χψμλφωϊηιπϊϔ υητ φθϓϏυϓμ ψμςφ
τμυληώππ
Specimen letters
5HTXHVWIRU$GGLWLRQDO,QIRUPDWLRQ
'HDU6LUV
7KDQN\RXYHU\PXFKIRU\RXULQTXLU\RIWKHWK2FWREHUFRQFHUQLQJDQ
$XWRPDWLF&DU:DVKLQJ3ODQW
:HDSSUHFLDWH\RXULQWHUHVWLQRXUHTXLSPHQWDQGVKDOOEHSOHDVHGWRVXEPLW
DGHWDLOHGTXRWDWLRQ%HIRUHZHFDQGRVRKRZHYHUZHPXVWKDYHVRPHPRUH
GHWDLOVIURP\RX
16
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
:HHQFORVH)RUP1RZKLFKZHZRXOGDVN\RXWRrOOLQDQGUHWXUQWRXV
2QUHFHLSWRIWKLVLQIRUPDWLRQZHVKDOOTXRWH\RXIRUDQ$XWRPDWLF&DU:DVKLQJ
3ODQWZKLFKLVVWULFWO\LQOLQHZLWK\RXUSDUWLFXODUUHTXLUHPHQWV
3OHDVH VHQG XV WKH FRPSOHWHG IRUP ZLWKRXW GHOD\ :H ORRN IRUZDUG
WRWKHSOHDVXUHRIVHUYLQJ\RX
<RXUVIDLWKIXOO\
(QFO
5HSO\WR,QTXLU\IRU7HDFKLQJ0DWHULDO
'HDU0LVV-RQHV
:H KDYH UHFHLYHG \RXU OHWWHU RI 1RYHPEHU LQTXLULQJ DERXW WKH n9RL[
HW,PDJHVGH)UDQFH|VWXGHQWUHFRUGVDQGERRNV
:HDUHVHQGLQJ\RXRXUFDWDORJIRU\RXUFRQYHQLHQFHLQRUGHULQJ:HEH
OLHYHWKHLQIRUPDWLRQ\RXUHTXLUHZLOOEHIRXQGRQSDJHVDQG
:HWKDQN\RXIRU\RXULQWHUHVWLQRXUPDWHULDOVDQGORRNIRUZDUGWRVHUY
LQJ\RX
6LQFHUHO\\RXUV
(QFORVXUH
5HSO\WR,QTXLU\IRU+ROLGD\&DUDYDQV
'HDU6LUV
:HWKDQN\RXIRU\RXULQTXLU\RIWK'HFHPEHUDQGDUHVHQGLQJ\RXRXU
ODWHVWFDWDORJXH
7KH 0LGODQG 0RWRUV +ROLGD\ &DUDYDQV FRPELQH WKH JUHDWHVW FRPIRUW DQG
FRQYHQLHQFHZLWKH[FHOOHQWURDGKROGLQJDQGPDQRHXYULQJTXDOLWLHV1RZRQGHU
WKH\DUHIDEXORXVO\SRSXODULQ*UHDW%ULWDLQDQGRQWKH&RQWLQHQW$QHZHQJLQH
VWHSVXSSHUIRUPDQFHFRQVLGHUDEO\EHWWHUDFFHOHUDWLRQKLJKHUFUXLVLQJVSHHG
EHWWHUKLOOFOLPELQJ
$V\RXZLOOVHHIURPWKHFDWDORJXHZHRíHUIRXUGLíHUHQWPRGHOVZLWKSULFHV
UDQJLQJIURP凣WR凣,QRUGHUWRIDFLOLWDWHWKHLQWURGXFWLRQRIRXUFDUDYDQV
ZHDUHSUHSDUHGWRJUDQW\RXDVSHFLDOGLVFRXQWRIRQRXUFDWDORJXHSULFHV
7KH TXRWDWLRQ LV ZLWKRXW REOLJDWLRQ XQWLO rQDO FRQrUPDWLRQ 2XU WHUPV
RI SD\PHQW DUH FDVK DJDLQVW GRFXPHQWV $W SUHVHQW RXU WLPH RI GHOLYHU\
LVWZRWRWKUHHPRQWKV
$Q\RUGHUV\RXHQWUXVWWRXVZLOOUHFHLYHRXUPRVWFDUHIXODWWHQWLRQ
<RXUVIDLWKIXOO\
(QFO
17
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
)ROORZ8S/HWWHUWR3URVSHFW
'HDU0U&RRSHU
,WLVREYLRXV\RXDUHLQWHUHVWHGLQRXUQHZ3KRHQL[&KDUJH3RVWLQJ&DVK
5HJLVWHU7KDWbVZK\\RXDVNHGIRURXUFDWDORJXHZKLFKZHVHQW\RXODVWPRQWK
$IHZZHHNVDJRRQHRIRXUUHSUHVHQWDWLYHV0U%ODFNGHPRQVWUDWHGRXU
V\VWHPWR0U%DXHURI%DXHUbV)RRG)DLULQ\RXUFLW\7KHV\VWHPKDVQRZEHHQ
LQVWDOOHGDQG0U%DXHUZULWHVn0\QHZ3KRHQL[&KDUJH3RVLWLQJ&DVK5HJLVWHU
PDNHV WKH KDQGOLQJ RI FKDUJH DFFRXQWV DV HDV\ DV UHFRUGLQJ RI FDVK VDOHV
,WKHOSVPHVDYHDORWRIWLPHDQGP\FKDUJHDFFRXQWVDUHDOZD\VXSWRGDWH
,bPYHU\SOHDVHGZLWKLWVRSHUDWLRQ|
<RX ZLOO UHDOL]H QR GRXEW WKDW D FDWDORJXH FDQQRW DQVZHU DOO \RXU TXHV
WLRQV 2QO\ DQ H[SHUW FDQ GR VR DIWHU KH KDV FDUHIXOO\ VWXGLHG \RXU SDUWLFXODU
UHTXLUHPHQWV0U%ODFNZRXOGEHSOHDVHGWRVKRZ\RXKRZD3KRHQL[&KDUJH
3RVWLQJ&DVK5HJLVWHUFDQKHOS\RXWRRVDYHDORWRIWLPHDQGPRQH\-XVWrOO
RXWDQGPDLOWKHHQFORVHGFDUG
7KHUHZLOORIFRXUVHEHQRREOLJDWLRQIRU\RX
<RXUVYHU\WUXO\
(QFO
5HYLYLQJ,QDFWLYH$FFRXQW
'HDU6LUV
:H QRWH WKDW \RX KDYH QRW HQWUXVWHG XV ZLWK \RXU RUGHUV IRU VRPH WLPH
7KLVLVDPDWWHURIJUHDWFRQFHUQWRXVDQGZHDUHZRQGHULQJLILQDQ\ZD\ZH
IDLOHG LQ RXU HíRUWV WR SOHDVH \RX 6KRXOG WKLV EH WKH FDVH \RX ZRXOG GR XV
DJUHDWIDYRXUE\OHWWLQJXVKDYH\RXUIUDQNFRPPHQWV<RXPD\EHVXUHWKDWZH
ZLOOPDNHHYHU\HíRUWWRVHWWKLQJVULJKW
8QGHUVHSDUDWHFRYHUZHDUHVHQGLQJ\RXRXUODWHVWFDWDORJXHIURPZKLFK\RX
ZLOOVHHWKDWZHFDQQRZRíHUDQHYHQZLGHUUDQJHRQrUVWFODVVNLWFKHQXWHQVLOVDQG
DSSOLDQFHV:HKDYHUHFHQWO\H[WHQGHGDQGPRGHUQL]HGRXUIDFWRU\7KHVHLPSURYH
PHQWVKDYHHQDEOHGXVWRLQFUHDVHRXURXWSXWDQGVKRUWHQGHOLYHU\GDWHV
:HORRNIRUZDUGWRDUHQHZDORIRXUFRUGLDOEXVLQHVVUHODWLRQVDQGDVVXUH
\RXWKDWZHZLOOGRRXUEHVWWRJLYH\RXHî
FLHQWVHUYLFH
<RXUVIDLWKIXOO\
,QTXLU\5HIHUUHGWR'LVWULEXWRU
*HQWOHPHQ
7KDQN\RXIRU\RXUUHFHQWLQTXLU\UHJDUGLQJODERUDWRU\TXLSPHQW
:HDUHDVNLQJRXUGLVWULEXWRUVLQ\RXUDUHD*HUQRW.RFK.*'XVVHOGRUI
WRVHHWKDWGHVFULSWLYHOLWHUDWXUHLVPDGHDYDLODEOHWR\RXDWWKHHDUOLHVWSRVVLEOH
GDWH 6KRXOG \RX GHVLUH DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ RQ VSHFLrF DSSOLFDWLRQV RI WKLV
HTXLSPHQWSOHDVHGRQRWKHVLWDWHWRFRQWDFWWKHPDWDQ\WLPH
<RXULQWHUHVWLQRXUSURGXFWVLVVLQFHUHO\DSSUHFLDWHG
9HU\WUXO\\RXUV
18
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
6XSSOLHU8QDEOHWR4XRWH
'HDU6LUV
7KDQN\RXIRU\RXUOHWWHURIWK)HEUXDU\
:HUHJUHWWRLQIRUP\RXKRZHYHUWKDWZHFDQQRWTXRWH\RXIRUWKHHTXLS
PHQW\RXUHTXLUHDVLWLVQRWLQFOXGHGLQRXUOLQH
:HZRXOGVXJJHVWWKDW\RXZULWHWRWKH%(/&2&RPSDQ\/WGLQWKLVFLW\
ZKLFKZLOOQRGRXEWEHDEOHWRVXEPLWWKHTXRWDWLRQUHTXHVWHG
:H HQFORVHG VRPH OLWHUDWXUH JLYLQJ \RX DQ RXWOLQH RI WKH FRPSOHWH UDQJH
RIRXUSURGXFWVDQGVKDOOEHJODGWRKHDUIURP\RXZKHQHYHU\RXDUHLQWKHPDU
NHWIRUDQ\RIWKHHTXLSPHQWPDQXIDFWXUHGE\XV
<RXUVIDLWKIXOO\
(QFO
7DVNV
I.
Translate letters from Russian into English:
Υϊιμϊϓυηχπωϔτηοηχψφωϓ
⋾
ΪιηξημτϓρκυΊψηϋυ
Ίσηκφληψπτ΋ηωοη΋ηϐοηχψφωφϊηχψμσϗφϊυφωπϊμσϔυφυηϐμκφηω
ωφψϊπτμυϊη ςσμϗ λσϗ χσηωϊπςη Σϓ ψηλϓ χψμλφωϊηιπϊϔ ΋ητ ιωϖ υμφθύφλπ
τϋϖπυόφψτηώπϖπχψπσηκημτςηϊησφκυηϐμρχψφλϋςώππψηωώμυςππϋωσφ
ιπϗφχσηϊϓ
ΣϓυηλμμτωϗϏϊφ΋ϓιϓθμψμϊμπουηϐμκφηωωφψϊπτμυϊηπτμυυφϊφϏϊφ
΋ητυϋξυφπωυμϊμψχμυπμτξλμτιφοτφξυφωϊποηςσϖϏπϊϔω΋ητπςφυϊψηςϊ
Ψϋιηξμυπμτ
Φψπσφξμυπμ
⋾
ΪιηξημτϓρκυΩφυκ
ΣϓφϏμυϔώμυπτ΋ηϐπυϊμψμωςχψφλϋςώππυηϐμρςφτχηυππΩμτυμτμ
υμμϗυμωτφκϋχψμλφωϊηιπϊϔπυϊμψμωϋϖϑϋϖ΋ηωπυόφψτηώπϖ
Φφωςφσϔςϋ τϓ υμ ψηθφϊημτ υηχψϗτϋϖ ω χφϊψμθπϊμσϗτπ τϓ ωϊηψημτωϗ
ύψηυπϊϔψηοτμψφχϊφιϓύώμυτμξλϋυητππυηϐπτπλπσμψητπ
Ωμτυμτμυμμτϓχψπσηκημτωχπωφςυηϐπύλπσμψφιιιηϐμτκφψφλμ
Ψϋιηξμυπμτ
Φψπσφξμυπμ
19
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Υόμψϊϓψηωώμυςπ
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
ΪσϋϏϐμυυϓμτμϊφλϓχψφποιφλωϊιηχφοιφσϗϖϊυητχψμλσφξπϊϔ΋ητυηϐϋ
χψφλϋςώπϖχφωυπξμυυφρώμυμΡχπωϔτϋχψπσηκημϊωϗχφλψφθυηϗπυόφψτη
ώπϗφυηϐπύυφιϓύψηωώμυςηύπουμμ΋ϓχφρτμϊμϏϊφιωψμλυμτώμυηωυποπ
σηωϔυηΪϏπϊϓιηϗϏϊφτϓϋωϊηυηισπιημτώμυϓυηϋωσφιπϗύ&,)΋ϓωφ
κσηωπϊμωϔ Ϗϊφ φυπ ουηϏπϊμσϔυφ υπξμ ψηωώμυφς υηϐπύ ςφυςϋψμυϊφι Τηϐπ
υφιϓμψηωώμυςπλμρωϊιπϊμσϔυϓλσϗοηςηοφιφϊéωϗυιηψϗκφλη
Σϓ ώμυπτ υηϐμ χψφϐσφμ ωφϊψϋλυπϏμωϊιφ π ω υμϊμψχμυπμτ ξλμτ χψφ
λφσξμυπϗυηϐπύλμσφιϓύφϊυφϐμυπριυφιφτκφλϋ
Οωςψμυυμ΋ηϐπ
Φψπσφξμυπμ
⋾
ΪιηξημτϓρκυΡσηψς
Ίσηκφληψπτ΋ηωοη΋ηϐοηχψφωφϊπϖυϗφλησϔυμρϐπύχφωϊηιςηύυη
ϐμρχφωϋλϓΣϓψηλϓχψμλωϊηιπϊϔυηϐπώμυϓ
ήηρυϓμϏηϐςπ
éοηϐϊϋς
Ίσϖλώη
éοηϐϊϋς
ΞηιηψφϏυϓμϏηρυπςπσπϊψ éοηϐϊϋςϋ
δϊπώμυϓιςσϖϏηϖϊϋχηςφιςϋπλφωϊηιςϋΦφωϊηιςηιφοτφξυηωφωςση
λη π τϓ χψμλφωϊηισϗμτ ωςπλςϋ υη ϊφιηψϓ οηςηοηυυϓμ ι ςφσπϏμωϊιμ
φϊϐϊϋςπθφσμμ
ΣϓυηλμμτωϗϏϊφ΋ϓωφϏϊμϊμϕϊπϋωσφιπϗχψπισμςηϊμσϔυϓτπ
Ψϋιηξμυπμτ
II. Draft letters in English from the following
particulars:
⋾
Ρϋςφσϔυηϗ όηθψπςη ι Ίηλ Ωνσϔώμ ϋουηση φϊ Ωφψκφιφρ χησηϊϓ
ι Σϖυύμυμ Ϗϊφ ςϋςφσϔυηϗ ςφτχηυπϗ 'ROO &RPSDQ\ ι Ίψπωϊφσμ οηπυϊμψμ
ωφιηυηιϊφτϏϊφθϓιϓχπωηϊϔςϋςσϓιυηώπφυησϔυφρφλμξλμFRVWXPHGROOV
ποΊηιηψππΡϋςφσϔυηϗόηθψπςηφθψηϑημϊωϗςςϋςφσϔυφρςφτχηυππωχψμλ
σφξμυπμτφχφωϊηιςμωιφπύςϋςφσΧηοτμψςϋςφσωφωϊηισϗμϊωτφλμξλη
ιυηώπφυησϔυφτωϊπσμποφψπκπυησϔυφρϊςηυπέμυηοηφλυϋςϋςσϋωφωϊηισϗ
μϊéΡϋςσϓϋχηςφιϓιηϖϊωϗιωχμώπησϔυϓμςφψφθςπχφϐϊϋςιςηξλφρ
ΦφωϊηιςητφξμϊθϓϊϔφωϋϑμωϊισμυηηιπηχφϏϊφρπσπφθϓϏυφρχφϏϊφρωψηοϋ
χφωσμχφσϋϏμυπϗοηςηοηΫηθψπςηκφϊφιηιϓωσηϊϔφθψηοώϓςϋςφσπυηλμμϊωϗ
υηωςφψϓρφϊιμϊπλμσφιφμωφϊψϋλυπϏμωϊιφήϊφςηωημϊωϗφχσηϊϓϊφςϋςφσϔ
υηϗόηθψπςηχψμλσηκημϊφχσηϊϋχφχφσϋϏμυππϊφιηψη
20
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
⋾
ΫπψτηoΉ}ιΡφιμυϊψπωφφθϑημϊφχφσϋϏμυππχπωϔτηφϊόπψτϓo΋}
ι Ωϋσϋομ πο ςφϊφψφκφ φυη ω ψηλφωϊϔϖ ϋουηση Ϗϊφ όπψτη o΋} οηπυϊμψμωφ
ιησηωϔ μν χψφλϋςώπμρ Υλυηςφ όπψτη oΉ} ωφφθϑημϊ Ϗϊφ μν χψμλσφξμυπμ
λμρωϊιπϊμσϔυφχψπϋωσφιππχψπυϗϊπϗμκφλφπϖυϗέμυϓχφλσμξηϊποτμ
υμυπϖθμοχψμλϋχψμξλμυπϗΦψφθυϓροηςηοϋθμλπϊόπψτϋo΋}ιϕόόμςϊπι
υφωϊπμνφθωσϋξπιηυπϗπφυητφξμϊψηωωϏπϊϓιηϊϔυηθϓωϊψφμπϊϑηϊμσϔυφμ
ιϓχφσυμυπμωιφμκφοηςηοη
III. Read, translate and act out the dialogues:
'LVFXVVLQJDQ2íHU
/t/DXUD5t5DFKHO
/6RDV\RXNQRZ,bGOLNHWRGLVFXVVVRPHRIWKHWHUPVLQWKHRíHU\RXVHQW
5<HVZKDWLV\RXURYHUDOOLPSUHVVLRQ"
/:HOOFRPSDUHGWRWKHRWKHURíHUVZHbYHUHFHLYHGVRIDULWbVFHUWDLQO\
LQWKHEDOOSDUN%XWDV,VDLGZHQHHGWRGLVFXVVVRPHRIWKHGHWDLOV
52.ZKHUHZRXOG\RXOLNHWRVWDUW"
/3HUKDSVZLWKWKHOHDVLQJSHULRG,WLVYHU\ORQJ
5<HV,DJUHH7KDWHQDEOHVXVWRRíHU\RXDEHWWHUSULFHZKLFK,bPVXUH
LVLQ\RXUEHVWLQWHUHVWVLVQbWLW"
/1RUPDOO\LWLV\HVEXWXQIRUWXQDWHO\QRWLQWKLVFDVH<RXVHHWKHPD[L
PXPOHDVLQJSHULRGZDVr[HGE\RXUERDUGRIGLUHFWRUV
5 $K , XQGHUVWDQG \RXU GLî
FXOW\ +RZHYHU WKH SHULRG ZH DUH RíHULQJ
LVWKHVWDQGDUGWHUPKHUHLQ/RQGRQ,I\RXZDQWWRGLíHUIURPWKDWZHZLOOKDYH
WRLQFUHDVHWKHOHDVLQJUDWH
/1RUPDOO\ZHFRXOGDFFHSWWKDWEXW,WKLQNZHDOVRQHHGWRFRQVLGHUWKDW
WKHEXLOGLQJKDVEHHQHPSW\IRUWKHSDVWWKUHHPRQWKVDQGWKHUHVHHPWREH
QRRWKHULQWHUHVWHGSDUWLHV
5 <RX PD\ KDYH D SRLQW WKHUH EXW WKH OHDVLQJ SHULRG LV DQ H[WUHPHO\
LPSRUWDQWIDFWRULQVHWWLQJRXUSULFH0D\EHZHFRXOGVHWDG\QDPLFUDWHEDVHG
RQ\RXUWXUQRYHUDWWKHVHSUHPLVHV
/,bPVRUU\,bPQRWZLWK\RX:KDWH[DFWO\DUH\RXSURSRVLQJ"
5 :HOO ZH FRXOG r[ D EDVLF UDWH WKDW LV ORZHU WKDQ RXU FXUUHQW RíHU
%XW WKHQ ZH ZRXOG UHFHLYH D SHUFHQWDJH RI \RXU WXUQRYHU ,I WKH FDIË LV WKH
VXFFHVVZHbUHDOOKRSLQJIRULWZLOOEHEHQHrFLDOWRERWK\RXDQGXV:RXOGWKDW
EHDFFHSWDEOH"
/7KDWPD\EHDSRVVLELOLW\EXW,ZRXOGKDYHWRWDONWRP\ERVVDERXWLW
DQGJHWEDFNWR\RX2QWKHQH[WSRLQW
21
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
'LVFXVVLQJ'DWHVDQG7HUPVRI'HOLYHU\
%t%HUHVRY3t3HWHUVRQ
%,
YHEHHQDXWKRUL]HGWRGLVFXVVWKHWHUPVRIGHOLYHU\ZLWK\RX
3,VHH
%:KDWWLPHRIGHOLYHU\FRXOG\RXRíHU"
3 :H FDQ GHOLYHU WKH JRRGV ZLWKLQ WKUHH ZHHNV RI WKH GDWH RI UHFHLYLQJ
WKHEDQNWUDQVIHU,WbVRXUXVXDOSUDFWLFH
%&RXOG\RXRíHUHDUOLHUGHOLYHU\GDWHV"
3,KDYHQRLGHDKRZWRGRLW
%:HDJUHHWRWDNHSDUWGHOLYHULHVLILWbVSRVVLEOH
3 7KHQ ZHbOO GHOLYHU WKH JRRGV LQ WKUHH ORWV RI LWHPV HDFK DW UHJXODU
LQWHUYDOVZLWKLQWKUHHZHHNV'RHVWKDWVXLW\RX"
%<HVSHUIHFWO\
IV. Make up dialogues based on the following
assignments:
1) 0HHW\RXUIXWXUHFXVWRPHU$VNKLPZKDWKHWKLQNVRI\RXUGUDIWFRQ
WUDFW2QWKHZKROHWKHGUDIWLVDFFHSWDEOHEXWWKHFXVWRPHUZDQWV\RXWRFKDQJH
WKHGHOLYHU\GDWH)LQDOL]HWKHRXWVWDQGLQJSRLQWV
2) *UHHW0U)LVKHUDW\RXURî
FH)LQGRXWZKDWHTXLSPHQWKLVrUPLVJR
LQJWREX\IURP\RX'LVFXVVWKHSULFHV
3) 0HHW\RXUIXWXUHFXVWRPHU$VNKLPZKDWKHWKLQNVRI\RXUGUDIWFRQ
WUDFW2QWKHZKROHWKHGUDIWLVDFFHSWDEOHEXWWKHFXVWRPHUZDQWV\RXWRFKDQJH
WKHWHUPVRIGHOLYHU\)LQDOL]HWKHRXWVWDQGLQJSRLQWV
4) &RQWDFW0U-RKQVRQDQGrQGRXWWKHLUWHUPVRIGHOLYHU\DQGSD\PHQW
7HOOKLPWKDW\RXZRXOGEHFRPHWKHLUUHJXODUEX\HUVLIWKHLUWHUPVDUHDFFHSWDEOH
V.
Read and translate the text:
7KH0RGHUQ:D\WR'R,W
2QHFRUSRUDWLRQZURWHWRDQRWKHUn2XUHOHFWURQLFEUDLQKDVFRPSXWHGWKDW
WKHFRVWRIWKHZRUN\RXZDQWGRQHZLOOEH|
7KH IROORZLQJ UHSO\ ZDV UHFHLYHG D IHZ GD\V ODWHU n$V WKLV LV PRUH WKDQ
ZHDQWLFLSDWHGZHZRXOGOLNHWRVXJJHVWWKDW\RXUHOHFWURQLFEUDLQPDNHDQDS
SRLQWPHQWZLWKRXUHOHFWURQLFEUDLQWRGLVFXVVZD\VDQGPHDQVRIFXWWLQJFRVWV|
22
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
III. Orders
5HSOLHVWR2íHUV
:KHQ D SURVSHFWLYH EX\HU UHFHLYHV DQ RíHU KH ZLOO H[DPLQH LW FDUHIXOO\
DQG SHUKDSV FRPSDUH LW ZLWK RíHUV IURP RWKHU VXSSOLHUV ,I WKH WHUPV RI WKH
RíHUVXLWKLPKHZLOOSODFHDQRUGHU $QRUGHUIROORZLQJDrUPRíHUSURYLGHGLW
LVSODFHGRQWLPHDQGFRQVWLWXWHVDQXQTXDOLrHGDFFHSWDQFHRIWKHRíHUUHVXOWV
LQDFRQWUDFW,IWKHRíHUZDVPDGHZLWKRXWHQJDJHPHQWWKHUHLVQRFRQWUDFW
XQOHVVEX\HU
VRUGHULVDFFHSWHGE\WKHVHOOHU
6RPHWLPHVFHUWDLQSRLQWVLQWKHRíHUKDYHWREHFODULrHGRUDGGLWLRQDOLQ
IRUPDWLRQKDVWREHREWDLQHGIURPWKHVXSSOLHUEHIRUHWKHEX\HUFDQSODFHDQ
RUGHU%\PDNLQJKLVRíHUFOHDUDQGFRPSOHWHWKHVXSSOLHUFDQVDYHKLVFXVWRPHU
DQGKLPVHOIWLPHDQGWURXEOH
,IWKHEX\HUFDQQRWPDNHXVHRIWKHRíHUKHVKRXOGDVDPDWWHURISROLWH
QHVVLQIRUPWKHVHOOHURIKLVUHIXVDO
3HUKDSV WKH EX\HU LV LQWHUHVWHG LQ WKH JRRGV RíHUHG EXW GRHV QRW DJUHH
WRWKHSULFHVRUWHUPVSURSRVHGE\WKHVHOOHU,QVXFKFDVHVKHPD\WU\WRRE
WDLQFRQFHVVLRQVIURPWKHVXSSOLHURUPDNHDƆƒƘƑƗƈƕŐƒȭŃƈƕőŃ:KHQWKHVXSSOLHU
UHFHLYHVDFRXQWHURíHUKHPXVWGHFLGHZKHWKHURUQRWKHZDQWVWRDFFHSWLW
2UGHUV
2UGHUV DUH SODFHG HLWKHU LQ UHVSRQVH WR DQ RíHU DV PHQWLRQHG DERYH
RURQWKHEX\HU
VRZQLQLWLDWLYHZLWKRXWDSUHFHGLQJRíHU,QWKHODWWHUFDVHWKH
EX\HUGHFODUHVWKDWKHLVSUHSDUHGWREX\FHUWDLQJRRGVLIWKH\FDQEHVXSSOLHG
DWWKHSULFHVDQGRQWKHWHUPVVWDWHG
7KHRUGHUZKLFKRSHQVEXVLQHVVEHWZHHQWZRrUPVLVFDOOHGWKHƲŃƕƖƗŃƒƕƇƈƕŃ
RUƌƑƌƗƌƄƏŃƒƕƇƈƕőŃ2UGHUVIRUJRRGVSUHYLRXVO\ERXJKWIURPWKHVDPHrUPDUHƕƈŐ
ƓƈƄƗŃƒƕƇƈƕƖŃRUƕƈŐƒƕƇƈƕƖőŃ$ƗƕƌƄƏŃƒƕƇƈƕŃLVDQRUGHUIRUDVPDOOTXDQWLW\IRUWHVWLQJ
SXUSRVHVZKLFKLVIROORZHGE\DODUJHURUGHULIWKHEX\HULVVDWLVrHGZLWKWKH
TXDOLW\RIWKHJRRGVRULIKHrQGVWKDWWKHUHLVDPDUNHWIRUWKHPŤƇƙƄƑƆƈŃƒƕŐ
ƇƈƕƖŃDUHSODFHGLQDGYDQFHRIWKHWLPHZKHQGHOLYHU\LVGHVLUHG$ƖƗƄƑƇƌƑƊŃƒƕƇƈƕŃ
LV DQ DUUDQJHPHQW ZLWK WKH VXSSOLHU DFFRUGLQJ WR ZKLFK WKH VXSSOLHU GHOLYHUV
JRRGVLQVSHFLrHGTXDQWLWLHVDWFHUWDLQLQWHUYDOVXQWLOIXUWKHUQRWLFH
2UGHUVFDQEHSODFHGRUDOO\RULQZULWLQJ9HUEDORUWHOHJUDSKLFRUGHUVVKRXOG
EHIROORZHGXSE\DZULWWHQFRQrUPDWLRQ7KHRUGHUOHWWHULVEHLQJUHSODFHGPRUH
DQGPRUHE\SULQWHGIRUPVŋƒƕƇƈƕŃƉƒƕƐƖŏŃƒƕƇƈƕŃƅƏƄƑƎƖŏŃƓƘƕƆƋƄƖƈŃƒƕƇƈƕŃƉƒƕƐƖŌőŃ
2UGHUIRUPVDUHQXPEHUHGWRIDFLOLWDWHUHIHUHQFHWKH\DUHXVXDOO\DFFRPSDQLHG
E\DEULHIQRWH
$FRPSOHWHRUGHUVKRXOGFRYHUWKHVDPHSRLQWVDVWKRVHOLVWHGXQGHURíHUV
2UGHUVIROORZLQJDGHWDLOHGRíHURUSODFHGZLWKDUHJXODUVXSSOLHUQHHGQRWEH
VRVSHFLrF,QWKHODWWHUFDVHWKHVXSSOLHUZLOODVVXPHWKDWWKHJRRGVDUHWREH
GHOLYHUHGDVXVXDO*HQHUDOO\VSHDNLQJKRZHYHULWLVDGYLVDEOHWRUHSHDWLQWKH
RUGHUWKHPDLQSRLQWVRIWKHRíHU
23
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
$IWHUWKHRUGHUKDVEHHQSODFHGIROORZXSOHWWHUVPD\KDYHWREHZULWWHQ
7KHEX\HUPD\ZDQWWRNQRZZKHQWKHJRRGVZLOOEHGHOLYHUHGKHPD\ZDQW
WRLQFUHDVHRUUHGXFHKLVRUGHUFKDQJHKLVRULJLQDOLQVWUXFWLRQVJLYHDGGLWLRQDO
LQIRUPDWLRQHWF
)ROORZXS LV DOVR QHFHVVDU\ LI WKH VXSSOLHU IDLOV WR DFNQRZOHGJH WKH RUGHU
RUGRHVQRWGHOLYHUWKHJRRGVRQWLPH
6RPHWLPHVXQIRUHVHHQFLUFXPVWDQFHVDULVHZKLFKIRUFHWKHEX\HUWRUHYRNH
KLVRUGHU7KHFDQFHOOHGRUGHUPD\EHUHSODFHGE\DQHZRQH
:KHQDQRUGHUKDVWREHFDQFHOOHGWKLVVKRXOGEHGRQHDVTXLFNO\DVSRV
VLEOHLIQHFHVVDU\E\WHOHJUDP7KHVXSSOLHUZLOODVDUXOHDFFHSWWKHFDQFHO
ODWLRQ LI LW GRHV QRW FDXVH KLP DQ\ ORVV 2Q WKH RWKHU KDQG WKH FDQFHOODWLRQ
RIDQRUGHUPD\DOVREHWKHFRQVHTXHQFHRIWKHVHOOHU
VIDLOXUHWRSHUIRUPKLV
FRQWUDFWXDOGXWLHV
Terms and phrases
D2SHQLQJ3KUDVHV
ΫψηοϓλσϗυηϏησηχπωϔτη
:H WKDQN \RX IRU \RXU TXRWDWLRQ RI DQGVKRXOGEHJODGLI\RXZRXOGVHQGXV
Σϓ θσηκφληψπτ ΋ηω οη ΋ηϐϋ ψηωώμυςϋ
φϊληϊηπθϋλμτψηλϓμωσπ΋ϓχφ
ϐσμϊμυητ
:HHQFORVH:HDUHVHQGLQJ\RXHQFORVHG
3XUFKDVH2UGHU1R
ΣϓχψπσηκημτΞηςηουηχφωϊηιςϋ⋾
3OHDVH HQWHU ERRN WKH IROORZLQJ RUGHU
IRULPPHGLDWHGHOLYHU\
Φφξησϋρωϊη χψπτπϊμ ωσμλϋϖϑπρ οηςηο
λσϗυμτμλσμυυφρχφωϊηιςπ
3OHDVH VHQG PH WKH IROORZLQJ DUWLFOHV
DQGFKDUJHWKHPWRP\DFFRXQW
Φφξησϋρωϊη χψπϐσπϊμ τυμ ωσμλϋϖϑπμ
ϊφιηψϓφχσηϊϋοηςφϊφψϓμωυπτπϊμωτφ
μκφωϏνϊη
E%X\HUbV,QVWUXFWLRQVDQG&RQGLWLRQV
Ϊςηοηυπϗπϋωσφιπϗχφςϋχηϊμσϗ
3OHDVH DFNQRZOHGJH WKLV RUGHU SURPSWO\
JLYLQJHDUOLHVWGHOLYHU\GDWH
Φφξησϋρωϊηωψηοϋχφλϊιμψλπϊμϕϊφϊοη
ςηοωϋςηοηυπμτωητφρψηυυμρληϊϓχφ
ωϊηιςπ
7KHJRRGVPXVWEHGHOLYHUHGZLWKRXWIDLO
E\WKHHQGRIQH[WZHHN
Ωφιηψϓλφσξυϓθϓϊϔχφωϊηισμυϓφθϗοη
ϊμσϔυφςςφυώϋωσμλϋϖϑμρυμλμσπ
3OHDVH VHH WKDW WKH JRRGV DUH VKLSSHG
E\WKHrUVWDYDLODEOHVWHDPHU
Φφξησϋρωϊη χψφωσμλπϊμ Ϗϊφθϓ ϊφιη
ψϓ θϓσπ φϊχψηισμυϓ χμψιϓτ ξμ χηψφ
ύφλφτ
7KH GHOLYHU\ GDWHV LQ RXU RUGHU PXVW
EHVWULFWO\DGKHUHGWR
Ψψφςπ χφωϊηιφς υηϐμκφ οηςηοη λφσξυϓ
θϓϊϔωϊψφκφιϓλμψξηυϓ
:H UHVHUYH WKH ULJKW WR FDQFHO WKH RUGHU
LIGHOLYHU\LVQRWPDGHE\VW0DUFK
Σϓ φωϊηισϗμτ οη ωφθφρ χψηιφ φϊτμυπϊϔ
οηςηομωσπχφωϊηιςηυμθϋλμϊχψφποιμ
λμυηςτηψϊη
:HPXVWKROG\RXUHVSRQVLEOHIRUDOOORVVHV
ZKLFK PD\ DULVH DV D UHVXOW RI DQ\ GHOD\
LQGHOLYHU\
΋ϓ λφσξυϓ ιοϗϊϔ υη ωμθϗ φϊιμϊωϊιμυ
υφωϊϔοηχφϊμψπςφϊφψϓμτφκϋϊιφουπς
υϋϊϔ ι ψμοϋσϔϊηϊμ σϖθφρ οηλμψξςπ χφ
ωϊηιςπ
24
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
7KHJRRGVPXVWEHXSWRFRUUHVSRQGWR
FRQIRUPWRDJUHHZLWKWKHVDPSOH
Ωφιηψϓ λφσξυϓ ωφφϊιμϊωϊιφιηϊϔ φθψηο
ώϋ
*RRGV RI LQIHULRU TXDOLW\ ZLOO EH UHWXUQHG
DWVXSSOLHUbVULVNDQGH[SHQVH
Ωφιηψϓ υποςφκφ ςηϏμωϊιη θϋλϋϊ ιφοιψη
ϑμυϓωψπωςφτλσϗχφωϊηιϑπςηποημκφ
ωϏνϊ
,I \RX FDQQRW PDWFK RXU VDPSOH SOHDVH
VHQG XV WKH QHDUHVW VXEVWLWXWH \RX KDYH
LQVWRFN
Ύωσπ ΋ϓ υμ τφξμϊμ χψμλφωϊηιπϊϔ υητ
ϊφιηψϓ ωφφϊιμϊωϊιϋϖϑπμ υηϐμτϋ φθ
ψηοώϋ χφξησϋρωϊη χφϐσπϊμ υητ ωητϋϖ
χφλύφλϗϑϋϖ οητμυϋ ςφϊφψηϗ πτμμϊωϗ
ϋ΋ηωυηωςσηλμ
3OHDVH HQVXUH WKDW WKH JRRGV DUH ZHOO
SDFNHG
Φφξησϋρωϊη χψφωσμλπϊμ Ϗϊφθϓ ϊφιηψϓ
θϓσπύφψφϐφϋχηςφιηυϓ
&DUHIXOSDFNLQJLVHVVHQWLDO
Ωϑηϊμσϔυηϗϋχηςφιςηυμφθύφλπτη
3DFNLQJ PXVW EH VWURQJ HQRXJK WR DíRUG
WKHJRRGVDGHTXDWHSURWHFWLRQ
ΪχηςφιςηλφσξυηθϓϊϔλφωϊηϊφϏυφχψφϏ
υφρ Ϗϊφθϓ φθμωχμϏπϊϔ ϊφιηψητ υηλσμ
ξηϑϋϖοηϑπϊϋ
'HWDLOHG LQVWUXFWLRQV UHJDUGLQJ SDFNLQJ
DQGVKLSSLQJPDUNVZLOOIROORZ
Φφλψφθυϓμ πυωϊψϋςώππ φϊυφωπϊμσϔυφ
ϋχηςφιφϏυφρπφϊκψϋοφϏυφρτηψςπψφιςπ
χφωσμλϋϖϊ
0DUNVDVXVXDO
ΣηψςπψφιςηφθϓϏυηϗ
,QVXUDQFH WR EH HíHFWHG IURP ZDUHKRXVH
WR ZDUHKRXVH FRYHULQJ WKH LQYRLFH YDOXH
SOXV
Ψϊψηύφιηυπμφϊωςσηληλφωςσηληχφςψϓ
ιημϊ ωϊφπτφωϊϔ χφ ωϏνϊϋόηςϊϋψμ χσϖω
7KLVRUGHULVVXEMHFWWRRXU*HQHUDO7HUPV
DQG&RQGLWLRQV
δϊφϊ οηςηο χφλϏπυμυ υηϐπτ φθϑπτ χφ
σφξμυπϗτπϋωσφιπϗτ
ω&ORVLQJ3KUDVHV
ΞηςσϖϏπϊμσϔυϓμόψηοϓ
:HWUXVWWKDW\RXZLOOJLYHWKLVRUGHU\RXU
XVXDOSURPSWDWWHQWLRQ
ΣϓχφσηκημτϏϊφ΋ϓϋλμσπϊμϕϊφτϋοη
ςηοϋ΋ηϐμφθϓϏυφμωιφμιψμτμυυφμιυπ
τηυπμ
<RXU FDUHIXO DWWHQWLRQ WR RXU LQVWUXFWLRQV
ZLOOEHDSSUHFLDWHG
΋ηϐμ λφσξυφμ ιυπτηυπμ ς υηϐπτ πυ
ωϊψϋςώπϗτθϋλμϊφώμυμυφ
,I WKLV rUVW WUDQVDFWLRQ LV VDWLVIDFWRU\
ZHDUHSUHSDUHGWRSODFHDVWDQGLQJRUGHU
Ύωσπχμψιηϗωλμσςηθϋλμϊϋλφισμϊιφψπ
ϊμσϔυφρτϓκφϊφιϓψηοτμωϊπϊϔχφωϊφϗυ
υϓροηςηο
G&DQFHOODWLRQRI2UGHUV
Υϊτμυηοηςηοφι
:H DUH VRUU\ WKDW LW LV QHFHVVDU\ ZH UH
JUHW EHLQJ FRPSHOOHG ZH UHJUHW KDYLQJ
WRFDQFHORXURUGHURI
Σϓ ωφξησμμτ Ϗϊφ υμφθύφλπτφ τϓ ωφ
ξησμμτ Ϗϊφ ιϓυϋξλμυϓ φϊτμυπϊϔ υηϐ
οηςηοφϊληϊη
3OHDVH FDQFHO RXU RUGHU IRU DQG VHQG
XVLQVWHDG
Φφξησϋρωϊη φϊτμυπϊμ υηϐ οηςηο υη πχφϐσπϊμυητιτμωϊφϕϊφκφ
$VWKHEX\HURIWKHJRRGVKDVZLWKGUDZQ
IURPWKHFRQWUDFWZHKDYHQRDOWHUQDWLYH
EXWWRFDQFHORXURUGHU
Φφωςφσϔςϋ χφςϋχηϊμσϔ ϊφιηψφι υμ ιϓ
χφσυπσςφυϊψηςϊϋυηωυμϊλψϋκφκφιϓ
θφψηςψφτμςηςφϊτμυπϊϔυηϐοηςηο
:H KDYH MXVW OHDUQHG WKDW WKH rUP
IRUZKLFKWKHVHJRRGVZHUHLQWHQGHG KDV
JRQHEDQNUXSW
Σϓ ϊφσϔςφ Ϗϊφ ϋουησπ Ϗϊφ όπψτη λσϗ
ςφϊφψφρ θϓσπ χψμλυηουηϏμυϓ ϕϊπ ϊφιη
ψϓφθηυςψφϊπσηωϔ
25
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
:H KRSH WKDW ZH VKDOO VRRQ EH DEOH
WR PDNH XS IRU WKH LQFRQYHQLHQFH FDXVHG
E\SODFLQJDQRWKHURUGHU
Σϓ υηλμμτωϗ Ϗϊφ ωςφψφ θϋλμτ ι ωφωϊφ
ϗυππιφοτμωϊπϊϔχψπϏπυνυυϓμ΋ητυμϋ
λφθωϊιη χϋϊντ ψηοτμϑμυπϗ λψϋκφκφ οη
ςηοη
H5HIXVDORI2íHUV&RXQWHU2íHUV
Υϊςηο φϊ χψμλσφξμυπρ ιωϊψμϏυϓμ
χψμλσφξμυπϗ
:HUHJUHWWKDWZHDUHXQDEOHWRPDNHXVH
RIWRDYDLORXUVHOYHVRI\RXURíHUDWSUHV
HQW
ΣϓωφξησμμτϏϊφυμτφξμτιφωχφσϔοφ
ιηϊϔωϗ ΋ηϐπτ χψμλσφξμυπμτ ι υηωϊφϗ
ϑμμιψμτϗ
$V \RXU SULFHV DUH WRR KLJK ZH FDQQRW
WDNH\RXURíHULQWRFRQVLGHUDWLRQ
Φφωςφσϔςϋ΋ηϐπώμυϓωσπϐςφτιϓωφςπ
τϓ υμ τφξμτ ιοϗϊϔ ΋ηϐμ χψμλσφξμυπμ
υηψηωωτφϊψμυπμ
:H KDYH EHHQ DEOH WR REWDLQ WKH JRRGV
DWDPRUHIDYRXUDEOHSULFH
Σϓ ωτφκσπ χφσϋϏπϊϔ ϊφιηψϓ χφ θφσμμ
θσηκφχψπϗϊυφρώμυμ
7KHVHDUWLFOHVDUHQRWVXLWHGIRURXUPDU
NHW
δϊπ πολμσπϗ υμ χφλύφλϗϊ λσϗ υηϐμκφ
ψϓυςη
:HKDYHDVXî
FLHQWO\ODUJHVWRFN
ΣϓπτμμτλφωϊηϊφϏυφθφσϔϐφροηχηω
:HKDYHMXVWUHSOHQLVKHGRXUVWRFN
ΣϓϊφσϔςφϏϊφχφχφσυπσπυηϐοηχηω
:H FDQQRW H[SHFW WR DFKLHYH VDWLVIDFWRU\
VDOHV XQOHVV \RX UHGXFH \RXU SULFHV E\
DWOHDVW
Σϓυμτφξμτφξπληϊϔλφωϊπξμυπϗϋλφι
σμϊιφψπϊμσϔυϓύ χψφληξ μωσπ ΋ϓ υμ
ωυποπϊμ ΋ηϐπ ώμυϓ χφ τμυϔϐμρ τμψμ
υη
,I \RX FDQ DFFRPPRGDWH XV ZLWK UHJDUGV
WRWKHSULFHZHVKDOOEHJODGWRJLYH\RX
DQRUGHU
Ύωσπ τϓ ωτφξμτ λφκφιφψπϊϔωϗ φϊυφωπ
ϊμσϔυφ ώμυϓ τϓ θϋλμτ ψηλϓ ληϊϔ ΋ητ
οηςηο
:HFDQQRWGRUHJXODUEXVLQHVVRQWKHED
VLVRIWKHWHUPVVXJJHVWHGE\\RX
Σϓυμτφξμτπτμϊϔψμκϋσϗψυϓμλμσφιϓμ
φϊυφϐμυπϗ υη φωυφιμ ϋωσφιπρ χψμλσφ
ξμυυϓύ΋ητπ
:HUHTXLUHDWOHDVWWKLUW\GD\VFUHGLW
Σϓϊψμθϋμτχφτμυϔϐμρτμψμϊψπλώη
ϊπλυμιυφκφςψμλπϊη
Specimen letters
5HTXHVWIRUD6DPSOH
'HDU6LUV
7KDQN \RX IRU \RXU OHWWHU GDWHG WK -XQH UHJDUGLQJ \RXU '(&2 *OXH IRU
3ODVWLFV
%HIRUH PDNLQJ D GHFLVLRQ DV WR ZKHWKHU ZH VKRXOG SODFH DQ RUGHU IRU D
TXDQWLW\,VKRXOGEHSOHDVHGLI\RXFRXOGDUUDQJHIRUDVDPSOHWREHVHQWWRPH
LQRUGHUWKDWZHPD\WHVWWKHVXLWDELOLW\RIWKHJOXHIRUWKHDSSOLFDWLRQZHKDYH
LQPLQG
<RXUVIDLWKIXOO\
26
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
&RXQWHU2íHU3ULFH7RR+LJK
'HDU6LUV
:HWKDQN\RXIRU\RXURíHURIWK0D\DQGWKHSDWWHUQVRI&ORWK1R'
7KHWHUPVRI\RXURíHUKDYHRXUDSSURYDOEXWZHIHHOWKDWWKHSULFHRIi
SHU\DUGLVUDWKHUKLJK7KHFORWKLVIRUH[SRUWWRDPDUNHWZKHUHFRPSHWLWLRQ
LVYHU\NHHQDQGDWWKLVrJXUHRXUSURrWZRXOGEHRQO\QRPLQDO+RZHYHULI\RX
FRXOGUHGXFHWKHSULFHWRiSHU\DUGZHVKRXOGEHJODGWRSODFHDQRUGHU
IRUVRPH\DUGV
:HWUXVWWKDWLQYLHZRIWKHVL]HRIWKLVRUGHU\RXZLOOVHH\RXUZD\WRPDN
LQJWKLVFRQFHVVLRQ
<RXUVIDLWKIXOO\
5HIXVDORI4XRWDWLRQ
'HDU6LUV
:HUHJUHWWKDWZHFDQQRWPDNHXVHRI\RXUTXRWDWLRQRIWK2FWREHUIRU
7LQSODWHDVZHKDYHEHHQDEOHWRREWDLQWKLVPDWHULDODWDORZHUSULFHIURPDQ
RWKHUVXSSOLHU
0DQ\WKDQNVIRUWKHWURXEOH\RXKDYHWDNHQLQWKLVPDWWHU
<RXUVIDLWKIXOO\
&RQrUPDWLRQRI2UGHU3ODFHGE\7HOHSKRQH
'HDU0U6PLWK
:HHQFORVH3XUFKDVH2UGHU1RLQFRQrUPDWLRQRIWKHRUGHUZHKDYH
SODFHGZLWK\RXRYHUWKHSKRQHWKLVPRUQLQJ
$V DJUHHG GHOLYHU\ LV WR EH PDGH QRW ODWHU WKDQ 2FWREHU :H DUH UHO\
LQJRQ\RXWRVHHWKDWWKLVRUGHULVrOOHGSURPSWO\DQGLQDFFRUGDQFHZLWKRXU
LQVWUXFWLRQV
6LQFHUHO\\RXUV
(QFO
&DQFHOODWLRQRI2UGHU
*HQWOHPHQ
:HUHJUHWKDYLQJWRFDQFHO2UGHU1RRI-DQXDU\
2XUFXVWRPHUKDVMXVWLQIRUPHGXVWKDWKHKDVERXJKWWKHIXUQLWXUHIURP
DORFDOVXSSOLHU
:HKRSHWKDWZHVKDOOVRRQEHDEOHWRPDNHJRRGWR\RXWKHORVVRIWKLV
RUGHU
<RXUVVLQFHUHO\
27
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
7DVNV
I.
Translate letters from Russian into English:
Ξηςηοϓ
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Ίσηκφληψπτ΋ηωοη΋ηϐμχπωϔτφφϊφςϊϗθψϗΣϓκφϊφιϓψηοτμωϊπϊϔ
χψφθυϓροηςηουηωσμλϋϖϑπμϊφιηψϓ
ΡφσπϏμωϊιφ
Τηπτμυφιηυπμ
Τφτμψχφςηϊησφκϋ
έμυη
ΦψφωϊϓυϗEHGVKHHWωτωπυϗϗ
é
Φψφωϊϓυϗωτωπυϗϗ
é
ΤηιφσφϏςηSLOORZFDVHωτωπυϗϗ
é
ΤηιφσφϏςηωτωπυϗϗ
é
Ρης ϊφσϔςφ τϓ χφσϋϏπτ χφλϊιμψξλμυπμ π χψμλιηψπϊμσϔυϓρ ωϏμϊ
όηςϊϋψϋτϓχψφποιμλμτφχσηϊϋθηυςφιωςπτχμψμιφλφτ
Ψυμϊμψχμυπμτξλμτ΋ηϐμκφχπωϔτη
Οωςψμυυμ΋ηϐπ
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Ίφσϔϐφμ ωχηωπθφ οη ΋ηϐ θϓωϊψϓρ φϊιμϊ υη υηϐ οηχψφω φ ϊμσμόφυυφτ
ςηθμσμΣϓχψπσηκημτυηϐοηςηουητμϊψφιςηθμσϗςφϊφψϓμςηςτϓ
χφυπτημτ΋ϓτφξμϊμχφωϊηιπϊϔωφωςσηλη
ΡηςτϓοηϗισϗσπιυηϐμτοηχψφωμςηϏμωϊιφποφσϗώπφυυφκφτηϊμψπηση
λφσξυφωφφϊιμϊωϊιφιηϊϔφθψηοώϋςφϊφψϓρτϓ΋ητιϓωσησπ
Φφωϊηιςηυμφθύφλπτηυμχφολυμμςφυώηϕϊφκφτμωϗώη
Ψϋιηξμυπμτ
II. Draft letters in English from the following
particulars:
⋾
Ϋπψτη oΉ} ι Ίψϖωωμσμ χφωϓσημϊ όπψτμ o΋} ι Ψηψηκφωμ φϊ ςφϊφψφρ
φυηϋξμψηυϔϐμχφσϋϏησηϊφιηψϓοηςηοϓ⋾⋾πυηψηοσπϏυϓμ
λμϊωςπμϊφιηψϓπούσφχςηΤφτμψηοηςηοφιπώμυϓϋςηοηυυϓμιόφψτϋσϗψμ
οηςηοηόπψτηιοϗσηποςηϊησφκηχψφϐσφκφκφληΫπψτηoΉ}χψφωπϊϋιμλφ
τπϊϔμνυμτμλσμυυφφιφοτφξυφτποτμυμυππώμυπυησπϏπποηχψηϐπιημτϓύ
ϊφιηψφιυηωςσηλμ
28
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
⋾
Ϋπψτη oΉ} ι Ίψμτμυμ χφωσμ ωιφμκφ οηχψφωη χφσϋϏπση χψμλσφξμυπμ
υηχφωϊηιςϋςφόμφϊόπψτϓo΋}ι΢φυλφυμΫπψτηχφωϊηιϑπςπυόφψτπψϋμϊ
φϊφτϏϊφφυηθμψνϊυηωμθϗφϊιμϊωϊιμυυφωϊϔοηχφϊμψπςφϊφψϓμτφκϋϊιφο
υπςυϋϊϔιψμοϋσϔϊηϊμσϖθφροηλμψξςπχφωϊηιςπηϊφιηψϓυποςφκφςηϏμωϊιη
θϋλϋϊιφοιψηϑμυϓωψπωςφτλσϗχφωϊηιϑπςηποημκφωϏνϊΫπψτηo΋}ωφιμ
ϊϋμϊφχμψηϊπιυφιφωχφσϔοφιηϊϔωϗχψμπτϋϑμωϊιφτϕϊφκφχψμλσφξμυπϗπωψη
οϋχφλϊιμψλπϊϔοηςηοωϋςηοηυπμτωητφρψηυυμρληϊϓχφωϊηιςπχφωςφσϔςϋ
ώμυϓιμψφϗϊυφωςφψφιϓψηωϊϋϊ
III. Read, translate and act out the dialogues:
0DNLQJDQ2UGHUE\7HOHSKRQH
-t-HDQ-Xt-XQNR
-7(*,'-HDQ'XEDQVSHDNLQJ
-X +HOOR -HDQ ,WbV -XQNR IURP -DSDQ &RP LQ 7RN\R +RZ DUH \RX WKLV
PRUQLQJ"
-2KrQH-XQNRWKDQNV$QG\RXUVHOI"
-X1RWEDG$WOHDVWWKHVXQLVVKLQLQJWRGD\
-<HVKHUHWRRtDQLFHLPSURYHPHQW6RZKDWFDQ,GRIRU\RXWRGD\"
-X :H ZRXOG OLNH WR RUGHU VRPH 86% DGDSWHUV IRU RXU QHWZRUN t ERWK
WKH;35DQG;34PRGHOV
-2./HWPHMXVWZULWHWKLVGRZQ6RPRGHOQXPEHU;35KRZPDQ\
GR\RXQHHG"
-X:HQHHG$QGWKHQIRUPRGHO;34&DQ\RXPDQDJHGHOLY
HU\WRRXURî
FHLQ2VDNDE\)ULGD\PRUQLQJ"
- <HV RI FRXUVH 7KDWbV QR SUREOHP 6R OHW PH MXVW PDNH VXUH ,bYH JRW
HYHU\WKLQJ GRZQ ULJKW 6R 0RGHO ;35 XQLWV DQG ;34 XQLWV
WREHGHOLYHUHGE\)ULGD\PRUQLQJLQ2VDND
-X<HVWKDWbVULJKW
-)LQH,bOOID[\RXDPRGHOFRQWUDFWLPPHGLDWHO\$VVRRQDVZHJHWWKDW
EDFNZLWK\RXUVLJQDWXUHZHFDQVHQGRíWKHVKLSPHQW
-X2.7KDWVRXQGVrQH7KDQNV-HDQ
-0\SOHDVXUH-XQNR%\H
-X%\H
29
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3ODFLQJWKH)LUVW2UGHU
-t-HDQ$t$OH[
$3KRQH(XURSH$OH[%HFNVSHDNLQJ
- +HOOR $OH[ ,WbV -HDQ 'XEDQ DW 7(*,' LQ /\RQ ,bYH MXVW UHFHLYHG \RXU
PHVVDJH
$+L-HDQ<HVWKDQNVIRUJHWWLQJEDFNWRPH$V,VDLGLQP\PHVVDJH
ZHDUHUHDG\WRSODFHRXUrUVWRUGHUXQGHUWKHIUDPHFRQWUDFW
-7KDWbVJUHDW$OH[/HWPHMXVWrQGDSHQVR,FDQZULWHWKLVGRZQ2.JR
DKHDG
$2.ZHbGOLNHWRKDYHH[WHQVLRQOHDGV
-6RUU\$OH['LG\RXVD\RU"
$7KLUWHHQ2QHWKUHH
-2.<HVWKDWZLOOEHrQH2EYLRXVO\ZHQHHGWRWDONDERXWWKH
GHOLYHU\GDWH,I,UHPHPEHUFRUUHFWO\ZHSURPLVHGZHZRXOGGHOLYHUWKDWTXDQ
WLW\ZLWKLQWZRPRQWKV
$<HVWKDWbVFRUUHFW
- *RRG , NQRZ RXU SURGXFWLRQ XQLW LV UHDG\ VR ,bOO SDVV WKH RUGHU RQ
WRWKHP%XW\RXZLOOHPDLOXVWKHIRUPDVUHTXLUHGULJKW"
$2IFRXUVH,bOOHPDLOLWWR\RXVWUDLJKWDZD\
-7KDWbVJUHDW$OH[,bOOEHLQWRXFKWROHW\RXNQRZKRZWKLQJVDUHJRLQJ
$7KDQNV-HDQ+DYHDQLFHGD\
-<RXWRR$OH[%\H
&DQFHOOLQJDQ2UGHU
&t&XVWRPHU6t6XSSOLHU
& ,bP FDOOLQJ DERXW WKH VDOHV LQYRLFH ,bYH MXVW UHFHLYHG IURP \RX t IRU
FDU&'SOD\HUV
62.ZKDWbVWKHSUREOHP"
&:HOOWKHUHVHHPVWRKDYHEHHQDPLVXQGHUVWDQGLQJ,KDYHQbWDFWXDOO\
SODFHGDQRUGHUIRUWKHP
66RUU\,GRQbWIROORZ\RX
&:HOOZKHQ,FDOOHG\RXURî
FHODVWZHHN,ZDVMXVWPDNLQJHQTXLULHV
DERXWWKHSOD\HUVtSULFHVDYDLODELOLW\
6$UH\RXVD\LQJ\RXGRQbWZDQWWKHP"0\DVVLVWDQWWROGPH\RXQHHGHG
WKHPXUJHQWO\:HbYHSDFNHGWKHPDQGZHbUHMXVWDERXWWRVHQGWKHPRíWR\RX
& ,bP VRUU\ 7R EH KRQHVW , ZDV JHWWLQJ TXRWHV IURP VHYHUDO VXSSOLHUV
,I,bGZDQWHGWRSODFHDrUPRUGHU,bGKDYHJLYHQ\RXZULWWHQFRQrUPDWLRQ<RXU
DVVLVWDQWZDVDELWWRRKDVW\,bPDIUDLG
62.ZHOO,VXSSRVHZHbGEHWWHUFDQFHOWKHRUGHUWKHQ,WDNHLW\RXGRQbW
ZDQWWKH&'SOD\HUV
30
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
&,bPDIUDLGQRW:HbYHRUGHUHGWKHPIURPDQRWKHUVRXUFHWKLVWLPH,bP
VRUU\LIWKLVKDVFDXVHG\RXDQ\LQFRQYHQLHQFH
6'RQbWZRUU\,bOOKDYHDZRUGZLWKP\DVVLVWDQW,GRQbWZDQWKLPWRPDNH
WKHVDPHPLVWDNHDJDLQ
&<HV,WKLQN\RXVKRXOGGRWKDW:HOOJRRGE\HIRUQRZ
IV. Make up dialogues based on the following
assignments:
<RXUFXVWRPHUbVUHSUHVHQWDWLYHVKDYHVHHQ\RXUGLVSOD\DWWKHH[KLELWLRQ
$VNWKHPDERXWWKHLULPSUHVVLRQVrQGRXWLIWKH\DUHJRLQJWRSODFHDQRU
GHUIRUWKHHTXLSPHQWZLWK\RX6XJJHVWDYLVLWWRWKHSODQWZKLFKSURGXFHV
WKHHTXLSPHQW
<RXDUHQHJRWLDWLQJDSURVSHFWLYHSXUFKDVHRIFRQVXPHUJRRGV,QGLFDWH
WKH VDPSOHV \RX KDYH FKRVHQ DQG VWDWH \RXU LGHD RI D GLVFRXQW 3URPLVH
WRFRQrUP\RXUrQDOFKRLFHE\OHWWHU
<RXDUHVHOOLQJIXUQLWXUH<RXUSDUWQHULVLQWHUHVWHGEXWUHOXFWDQWWREX\LWDWWKH
WHUPVVXJJHVWHG+RZHYHUKHLVLQWHUHVWHGDQGLVZLOOLQJWRQHJRWLDWH
0HHW0U7D\ORUDQGWHOOKLPWKDWWKHLUVDPSOHVLPSUHVVHG\RXIDYRXUDEO\
DQG\RXZRXOGOLNHWRSODFHDELJRUGHUZLWKWKHPEXW\RXrQGWKHLUSULFHVKLJK
V.
Read and translate the text:
&RQIXVLQJ2UGHU
$ PLONPDQ ZKLOH RQ KLV URXQGV RQH PRUQLQJ IRXQG WKH IROORZLQJ QRWH
IURPDFXVWRPHU
n'HDU0LONPDQ
:HGRQbWZDQWPLONHYHU\GD\:HZDQWPLONOLNHWKLVWRGD\ZHZDQWPLON
7RPRUURZZHGRQbW$QGWKHQH[WGD\ZLOOEHMXVWOLNHWKHGD\EHIRUHWKHGD\
DIWHUWRPRUURZ
0UV-RQHV|
31
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
IV. Acknowledgments
5HSOLHVWR2UGHUV
:KHQDQRUGHULVUHFHLYHGLWLVFXVWRPDU\IRUWKHVHOOHUWRVHQGWKHEX\HU
DZULWWHQDFNQRZOHGJPHQW 7KHDFNQRZOHGJPHQWRIDQRUGHUSODFHGRQWKHEDVLV
RIDrUPRíHULQJRRGWLPHDQGZLWKRXWDQ\TXDOLrFDWLRQVLVVHQWPHUHO\IRU
RUGHU
V VDNH DV D rQDO FRQrUPDWLRQ RI D FRQWUDFW DOUHDG\ LQ H[LVWHQFH ,Q DOO
FDVHVZKHUHWKHVHOOHULVIUHHWRDFFHSWRUUHIXVHWKHEX\HU
VRUGHUWKHDFNQRZ
OHGJPHQWFRQVWLWXWHVWKHVHOOHU
VIRUPDODFFHSWDQFHRIWKHRUGHUZKLFKUHVXOWV
LQDFRQWUDFWEHWZHHQEX\HUDQGVHOOHU
2FFDVLRQDOO\KRZHYHUDVXSSOLHULVFRPSHOOHGWRUHIXVHDQRUGHU3HUKDSV
WKHEX\HU
VWHUPVDUHQRWDFFHSWDEOHWKHJRRGVRUGHUHGDUHQRORQJHUPDQX
IDFWXUHGRUFDUULHGLQVWRFNRUWKHrUPZKLFKSODFHGWKHRUGHULVNQRZQWREH
rQDQFLDOO\HPEDUUDVVHG0DQXIDFWXUHUVVHOOLQJWKURXJKDJHQWVRUGHDOHUVRIWHQ
KDYHWRUHIXVHRUGHUVUHFHLYHGDWWKHIDFWRU\
$FNQRZOHGJPHQWV
$FNQRZOHGJPHQWVRIRUGHUVPD\EHHLWKHUOHWWHUVRUSULQWHGIRUPV,QKLV
DFNQRZOHGJPHQW WKH VXSSOLHU WKDQNV WKH FXVWRPHU IRU KLV RUGHU DQG LQIRUPV
KLPRIWKHGDWHRQZKLFKWKHJRRGVZLOOEHGHOLYHUHG,QWKHFDVHRILPPHGLDWH
GHOLYHU\WKHDFNQRZOHGJPHQWLQFOXGHVDQDGYLFHRIGLVSDWFK,IWKHRUGHULVLQ
FRPSOHWHRUQRWFOHDUWKHVXSSOLHUDVNVWKHFXVWRPHUWRIXUQLVKIXUWKHUGHWDLOV
RU WR VSHFLI\ KLV ZLVKHV 7KH DFNQRZOHGJPHQW PD\ DOVR FRQWDLQ D UHTXHVW IRU
UHIHUHQFHVRUFUHGLWLQIRUPDWLRQ
,QRUGHUWRDYRLGPLVXQGHUVWDQGLQJVLWLVRIWHQDGYLVDEOHWRUHSHDWLQWKH
DFNQRZOHGJPHQWWKHPRVWLPSRUWDQWSRLQWVRIWKHRUGHU7KHDFNQRZOHGJPHQW
PD\DOVREHDGHWDLOHGFRQrUPDWLRQRIWKHVDOHFRQFOXGHGŋƖƄƏƈƖŃƑƒƗƈŏŃƆƒƑƗƕƄƆƗŃ
ƑƒƗƈŌőŃ6RPHWLPHVWKHVHOOHUVHQGVWKHEX\HUDFRQWUDFWLQGXSOLFDWHDQGDVNVKLP
WRUHWXUQRQHFRS\ZLWKKLVVLJQDWXUH
Terms and phrases
D$FNQRZOHGJPHQWRI2UGHUV
Φφλϊιμψξλμυπμοηςηοη
:HWKDQN\RXIRU\RXURUGHUZKLFKZHDF
NQRZOHGJHDVIROORZV
Σϓ θσηκφληψπτ ΋ηω οη οηςηο ςφϊφψϓρ
τϓ χφλϊιμψξλημτ ωσμλϋϖϑπτ φθψηοφτ
<RXURUGHUKDVEHHQSXWLQKDQGDQGZH
VKDOOGRRXUEHVWWRKDYHWKHJRRGVUHDG\
E\WKHHQGRIQH[WZHHN
΋ηϐ οηςηο χμψμληυ λσϗ πωχφσυμυπϗ
π τϓ χψπσφξπτ ιωμ ϋωπσπϗ Ϗϊφθϓ χφλ
κφϊφιπϊϔϊφιηψϓςςφυώϋωσμλϋϖϑμρυμ
λμσπ
:H VKDOO GR RXU XWPRVW WR H[SHGLWH WKH
FRPSOHWLRQRI\RXURUGHU
ΣϓωλμσημτιωνιφοτφξυφμϏϊφθϓϋωςφ
ψπϊϔοηιμψϐμυπμ΋ηϐμκφοηςηοη
32
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
:H VKDOO QRWLI\ \RXU IRUZDUGLQJ DJHQW
DV VRRQ DV WKH FRQVLJQPHQW LV UHDG\ IRU
FROOHFWLRQ
Σϓ ϋιμλφτπτ ΋ηϐμκφ ϕςωχμλπϊφψη ςης
ϊφσϔςφχφωϓσςηθϋλμϊκφϊφιηςϊφτϋϏϊφ
θϓμνοηθψησπ
:H DVVXUH \RX WKDW \RXU LQVWUXFWLRQV ZLOO
EHFDUHIXOO\REVHUYHG
Σϓ ϋιμψϗHτ ΋ηω Ϗϊφ ΋ηϐπ πυωϊψϋςώππ
θϋλϋϊϊϑηϊμσϔυφωφθσϖληϊϔωϗ
6SHFLDOFDUHZLOOEHGHYRWHGWRWKHH[HFX
WLRQRI\RXURUGHU
Υωφθφμ ιυπτηυπμ θϋλμϊ ϋλμσμυφ πωχφσ
υμυπϖ΋ηϐμκφοηςηοη
:H KRSH WKDW WKLV rUVW RUGHU ZLOO OHDG
WRIXUWKHUEXVLQHVV
Σϓ υηλμμτωϗ Ϗϊφ ϕϊφϊ χμψιϓρ οηςηο
χψπιμλνϊ ς λησϔυμρϐπτ λμσφιϓτ φϊυφ
ϐμυπϗτ
UHSUHVHQWVWKHrUVWVWHSLQWKHHVWDEOLVK
PHQW RI PDUNV WKH FRPPHQFHPHQW RI
LV WKH EHJLQQLQJ RI D ORQJ DQG PXWXDOO\
EHQHrFLDOEXVLQHVVUHODWLRQVKLS
χψμλωϊηισϗμϊ ωφθφρ χμψιϓρ ϐηκ
ι ϋωϊηυφισμυππ λφσκπύ π ιοηπτφιϓκφλ
υϓύφϊυφϐμυπρ
:H WUXVW WKDW ZH PD\ KDYH WKH SOHDVXUH
RIVHUYLQJ\RXDJDLQVRRQ
Σϓ υηλμμτωϗ Ϗϊφ ιωςφψμ ωυφιη θϋλμτ
πτμϊϔϋλφιφσϔωϊιπμφςηοηϊϔ΋ητϋωσϋκϋ
:H VKRXOG EH JODG LI \RX DYDLOHG \RXU
VHOYHVRIRXUVHUYLFHVLQWKHHYHQWRIIXU
WKHUUHTXLUHPHQWV
Σϓθϓσπθϓψηλϓμωσπθϓ΋ϓιωσϋϏημ
λησϔυμρϐμρυμφθύφλπτφωϊπιφωχφσϔοφ
ιησπωϔθϓωυφιηυηϐπτπϋωσϋκητπ
E5HIXVDORI2UGHUV&RXQWHU2íHUV
Υϊςηοφϊοηςηοφιςφυϊψχψμλσφξμυπϗ
:H UHJUHW EHLQJ XQDEOH WR VXSSO\ WKH
JRRGVRUGHUHG
ΣϓωφξησμμτφϊφτϏϊφυμτφξμτχφωϊη
ιπϊϔοηςηοηυυϓμϊφιηψϓ
:H PXVW DVN \RX WR H[FXVH XV IURP DF
FHSWLQJ\RXURUGHU
Σϓ λφσξυϓ χφχψφωπϊϔ ΋ηϐμκφ ποιπυμ
υπϗ οη υμιφοτφξυφωϊϔ χψπυϗϊϔ ΋ηϐ οη
ςηο
:HFDQQRWH[HFXWH\RXURUGHUDWWKHSULFHV
VWLSXODWHG
Σϓ υμ τφξμτ ιϓχφσυπϊϔ ΋ηϐ οηςηο
χφϋςηοηυυϓτ΋ητπώμυητ
$V ZH FDQQRW VXSSO\ RXU PRWRU VFRRWHUV
GLUHFWIURPWKHIDFWRU\ZHUHIHU\RXWR
RXUDXWKRUL]HGGHDOHUVLQ\RXUDUHD
Φφωςφσϔςϋ τϓ υμ τφξμτ χφωϊηισϗϊϔ
υηϐπ τφϊφψφσσμψϓ χψϗτφ ω όηθψπςπ
τϓυηχψηισϗμτ΋ηωςυηϐπτλπσμψητ
ι΋ηϐμτψμκπφυμ
:H KDYH SDVVHG \RXU RUGHU RQ WR RXU
DJHQWV
Σϓχμψμλησπ΋ηϐοηςηουηϐπτηκμυϊητ
:HQRORQJHUVWRFNWKLVLWHP
Σϓυμοηυπτημτωϗθφσϔϐμϕϊπτϊφιηψφτ
7KHVHVL]HVDUHQRORQJHUDYDLODEOH
δϊπύψηοτμψφιυμϊθφσϔϐμιυησπϏππ
:HDUHRXWRIWKHVHEORXVHV
δϊπθσϋοςποηςφυϏπσπωϔ
7KHVHEORXVHVDUHRXWRIVWRFN
δϊπύθσϋοφςυηωςσηλμυμϊ
2XU VWRFN KDV EHHQ VROG RXW KDYH EHHQ
FOHDUHGDUHGHSOHWHGDUHH[KDXVWHG
ΤηϐοηχηωυηωςσηλμπωϏμψχηυ
$QHZVXSSO\ZLOOQRWEHDYDLODEOHXQWLO
Τφιφρχφωϊηιςπυμθϋλμϊλφληϊη
8QOHVV \RX LQVWUXFW XV WR WKH FRQWUDU\
VKLSPHQW ZLOO EH PDGH RQ UHFHLSW RI QHZ
VXSSOLHV
΍φϊμύχφψχφςη΋ϓυμληλπϊμυητλψϋ
κπύ ϋςηοηυπρ φϊκψϋοςη θϋλμϊ φωϋϑμωϊ
ισϗϊϔωϗχφχφσϋϏμυππυφιϓύχφωϊηιφς
)RUDUWLFOH⋾ZHFRXOGVXEVWLWXWHDUWL
FOHV⋾RU⋾ZKLFKDUHYHU\VLPL
ODUWRWKHTXDOLW\RUGHUHG
Ήψϊπςϋσ ⋾ τϓ τφκσπ θϓ οητμυπϊϔ
υη ηψϊπςϋσ ⋾ πσπ ⋾ ςφϊφψϓμ
φϏμυϔ ωύφξπ χφ ςηϏμωϊιϋ ω οηςηοηυυϓτ
ηψϊπςϋσφτ
33
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
,I \RX UDLVH \RXU RUGHU WR ZH VKDOO EH
JODGWRVXSSO\WKHPDWHULDODWWKHSULFHUH
TXHVWHG
Ύωσπ ΋ϓ ϋιμσπϏπϊμ ΋ηϐ οηςηο λφ ϊφ τϓ θϋλμτ ψηλϓ χφωϊηιπϊϔ τηϊμψπησ
χφξμσημτφρώμυμ
7KHSULFHVVWDWHGLQ\RXURUGHUKDYHEHHQ
WDNHQ IURP RXU SULFH OLVW RI VW -DQXDU\
ZKLFK KDV LQ WKH PHDQWLPH EHHQ
VXSHUVHGHGE\DQHZRQH
έμυϓοηϗισμυυϓμι΋ηϐμτοηςηομθϓσπ
ιοϗϊϓπουηϐμκφχψηρωσπωϊηφϊϗυιη
ψϗκφληςφϊφψϓρϊμτιψμτμυμτθϓσ
οητμυνυυφιϓτ
Specimen letters
$FNQRZOHGJPHQWDQG'LVSDWFK$GYLFH
*HQWOHPHQ
7KDQN\RXYHU\PXFKIRUWKHRUGHU\RXJDYHRXUVDOHVPDQ0U&ROEHUW
RQ1RYHPEHU
(QFORVHG\RXZLOOrQGWKHELOORIODGLQJDQGLQYRLFHIRUWKHFRPSOHWHRUGHU
ZKLFKKDVEHHQVKLSSHGE\UDLOWKLVPRUQLQJ<RXZLOOQRWHIURPWKHLQYRLFHWKDW
ZHKDYHDOORZHG\RXDTXDQWLW\GLVFRXQWRI
:H KRSH WKDW WKH JRRGV ZLOO DUULYH LQ JRRG FRQGLWLRQ DQG ORRN IRUZDUG
WRWKHSOHDVXUHRIVHUYLQJ\RXDJDLQVRRQ
<RXUVVLQFHUHO\
(QFO
0RWRUFDU'HDOHU7KDQNV&XVWRPHUIRU+LV2UGHU
'HDU0U&RRSHU
:HDUHJODGWKDW\RXGHFLGHGWREHFRPHD9RONVZDJHQRZQHU7KDQN\RX
IRUEX\LQJ\RXUQHZ9:IURPXV
$IWHUDOO\RXPLJKWKDYHERXJKWLWLQDQ\RIWKHRWKHUVWDWHVRULQDQ\
RIRWKHUFRXQWULHVDURXQGWKHZRUOG7KDWLVKRZPDQ\SODFHV\RXFDQWUDYHO
WRDQGVWLOOJHWVHUYLFHIURPIDFWRU\WUDLQHGPHFKDQLFV
,W KDV EHHQ D SOHDVXUH KHOSLQJ \RX SLFN RXW \RXU QHZ 9: :H ZLVK \RX
PDQ\\HDUVDQGPDQ\PLOHVRIHQMR\DEOHGULYLQJ
6LQFHUHO\
0XUUD\0RWRUV,QF
$FNQRZOHGJPHQWRI2UGHUDQG5HTXHVWIRU&UHGLW,QIRUPDWLRQ
*HQWOHPHQ
7KDQN\RXIRU\RXURUGHUIRU
1R6WHHO6DIHVEHLJHrQLVK
QXPEHUFRPELQDWLRQORFNHDFK
$VWKLVLVRXUrUVWWUDQVDFWLRQZLWK\RXZHPXVWDVN\RXWRrOOLQDQGUHWXUQ
WKHHQFORVHGEODQNIRUPIURPRXUFUHGLWGHSDUWPHQW7KLVLVSDUWRIRXUURXWLQH
LQKDQGOLQJQHZDFFRXQWV
34
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
<RXURUGHUZLOOEHVKLSSHGDVVRRQDVZHUHFHLYHWKLVLQIRUPDWLRQ+RZHYHU
LI\RXDUHLQXUJHQWQHHGRIWKHVDIHV\RXPD\LQVWUXFWXVE\ZLUHWRVKLSWKHP
RQD&2'EDVLV
9HU\WUXO\\RXUV
(QFO
0DQXIDFWXUHU$FNQRZOHGJHV2UGHUŒ&XVWRPHU5HIHUUHGWR'HDOHU
'HDU0UV0\HUV
7KDQN \RX YHU\ PXFK IRU \RXU RUGHU RI $SULO IRU D FXIW %/8(6327
)URVWOHVV)UHH]HU
:HZRXOGOLNHWRVHQG\RXWKHIUHH]HUEXWDVPDQXIDFWXUHUVZHVHOORQO\
WKURXJK GHDOHUV DQG QHYHU VXSSO\ DSSOLDQFHV GLUHFW IURP WKH IDFWRU\ 0D\ ZH
WKHUHIRUHVXJJHVWWKDW\RXYLVLWRQHRIWKHIROORZLQJGHDOHUVLQ\RXUFLW\
.HQGDOO$SSOLDQFHV6WRUH:RRGEXU\$YH
+DUSHU6PLWK,QF8QLRQ6WUHHW
<RX ZLOO UHFHLYH FRXUWHRXV DQG SURPSW VHUYLFH DW HLWKHU RI WKHVH VWRUHV
DQGZHDUHVXUHWKDW\RXZLOOEHVDWLVrHGZLWK\RXU%/8(6327)URVWOHVV)UHH]HU
7KHVHDOHGUHIULJHUDWLRQV\VWHPLVJXDUDQWHHGIRUrYH\HDUV$OORWKHUSDUWVFDUU\
DVLPLODURQH\HDUJXDUDQWHH
<RXUVVLQFHUHO\
0DNHURI7ZHHG6NLUWV$FNQRZOHGJHV2UGHUIURP3ULYDWH&XVWRPHU
EXW&DQQRW3URPLVH'HOLYHU\:LWKLQWKH7LPH'HVLUHG
'HDU0UV*UH\
7KDQN\RXIRU\RXURUGHURIWK1RYHPEHU0XFKDVZHVKRXOGOLNHWRKHOS
\RXZHDUHVRUU\WRVD\WKDWZHFDQQRWSURPLVHGHOLYHU\E\UG1RYHPEHU
$WWKLVWLPHRIWKH\HDUZHDUHH[FHSWLRQDOO\EXV\LQDOOGHSDUWPHQWV$V\RX
NQRZ ZH PDNH HYHU\WKLQJ LQGLYLGXDOO\ DQG VSHFLDOO\ WR RUGHU ZKLFK QDWXUDOO\
WDNHVWLPHDQGZHQRUPDOO\UHTXLUHDERXWVL[ZHHNVIRUGHOLYHU\
:HZRXOGUDWKHUWHOO\RXWKLVQRZWKDQGLVDSSRLQW\RXODWHUDQGKRSHWKDW
\RXZLOOLQVWUXFWXVWRSXW\RXURUGHULQKDQGIRUGHOLYHU\DVVRRQDVSRVVLEOH
,Q WKH PHDQWLPH ZH VKDOO KROG \RXU RUGHU LQ RXU SHQGLQJ rOH DQG VKRXOG
EHJUDWHIXOLI\RXZRXOGTXRWHWKHUHIHUHQFH$-&'LQ\RXUUHSO\
<RXUVVLQFHUHO\
6WRFN7HPSRUDULO\'HSOHWHG
'HDU6LUV
7KDQN\RXYHU\PXFKIRU\RXURUGHURIWKHWK)HEUXDU\IRU:DOO3DSHU
7KHUH KDV EHHQ VXFK D GHPDQG IRU 3DWWHUQV DQG WKDWRXUVWRFNLVWHPSRUDULO\GHSOHWHG+RZHYHUDQHZVXSSO\LVH[SHFWHGHDUO\
QH[WPRQWKDQGZKHQLWDUULYHVZHVKDOOORVHQRWLPHLQVHQGLQJ\RXWKHSDW
WHUQVGHVLUHG
35
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
%\WKHVDPHSRVW\RXZLOOUHFHLYHIURPXVDVHOHFWLRQRIRXUODWHVWSDWWHUQV
2UGHUVIRUWKHVHSDWWHUQVFDQEHH[HFXWHGLPPHGLDWHO\
<RXUVIDLWKIXOO\
5HIXVDOWR6XSSO\DW%X\HUbV3ULFH
'HDU6LUV
7KDQN\RXIRU\RXURUGHUIRU\DUGVRI&ORWK1RDW凣SHU\DUG
:H UHJUHW KRZHYHU WKDW ZH DUH XQDEOH WR DFFHSW \RXU RUGHU DW WKLV rJ
XUH<RXZLOOrQGRQUHIHUULQJWRRXUSUHYLRXVFRUUHVSRQGHQFHWKDWZHTXRWHG
DSULFHRI凣SHU\DUG7KLVLVRXUNHHQHVWSULFHRQZKLFKZHFDQQRWJUDQW
\RXDQ\IXUWKHUFRQFHVVLRQ%HVLGHVLWLVJHQHUDOO\H[SHFWHGWKDWSULFHVZLOOULVH
LQWKHQHDUIXWXUH
:H VKDOO RI FRXUVH EH SOHDVHG WR FDUU\ RXW \RXU RUGHU LI \RX FRQrUP
LWDW凣SHU\DUGGD\VQHW
<RXUVIDLWKIXOO\
7DVNV
I.
Translate letters from Russian into English:
Φφλϊιμψξλμυπμοηςηοφι
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Ίσηκφληψπτ΋ηωοη΋ηϐοηςηουηϏηρυϓύωμψιποφιo.HOO\}΍ηυυϓρ
ϊφιηψπτμμϊωϗϋυηωιυησπϏπππθϋλμϊφϊχψηισμυ΋ητυμτμλσμυυφχφχφσϋ
Ϗμυππλμυμξυφκφχμψμιφληυηωϋττϋéωφκσηωυφχψπσηκημτφρόηςϊϋψμ
Ψϋιηξμυπμτ
Φψπσφξμυπμ
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
ΣϓθϓσπψηλϓχφσϋϏπϊϔ΋ηϐοηςηοφϊυφϗθψϗυη
ωςηϊμψϊμρωτo/XFLQGD}
χφςψϓιησωτo&RU\}
δϊπ ϊφιηψϓ πτμϖϊωϗ υη ωςσηλμ π τϓ τφξμτ κηψηυϊπψφιηϊϔ λφωϊηιςϋ
υη΋ηϐωςσηλλφλμςηθψϗΨφκσηωυφ΋ηϐμτϋϊψμθφιηυπϖτϓποιμωϊπτ΋ηω
φληϊμφϊκψϋοςπ
Οωςψμυυμ΋ηϐπ
36
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Υϊςσφυμυπμοηςηοη
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Ίσηκφληψπτ΋ηωοη΋ηϐοηςηοφϊλμςηθψϗ
ΦφωσμιυπτηϊμσϔυφκφποϋϏμυπϗτϓχψπϐσπςιϓιφλϋϏϊφλσϗ΋ηωθϓσφ
θϓσϋϏϐμυηϕϊφϊψηοφθψηϊπϊϔωϗςλψϋκφτϋποκφϊφιπϊμσϖ΍σϗποκφϊφισμυπϗ
τηϐπυϓωφφϊιμϊωϊιϋϖϑμρ΋ηϐμρωχμώπόπςηώππυητυϋξυφθϓσφθϓϋωϊη
υφιπϊϔωχμώπησϔυφμφθφψϋλφιηυπμυηυηϐμτοηιφλμηϕϊφυμϊφσϔςφυμιφο
τφξυφθϓσφθϓιϓχφσυπϊϔλφόμιψησϗυφπωμψϔμουφχφισπϗσφθϓυηιμωϔ
χψφποιφλωϊιμυυϓρχψφώμωω
ΤητλμρωϊιπϊμσϔυφφϏμυϔξησϔυφτϓυηλμμτωϗϏϊφ΋ϓχφρτμϊμυηϐϋ
χφοπώπϖ
Σϓθϋλμτψηλϓιϓχφσυπϊϔ΋ηϐπϊψμθφιηυπϗιθϋλϋϑμτμωσπϕϊφθϋλμϊ
ιυηϐπύωπσηύ
Οωςψμυυμ΋ηϐπ
II. Draft letters in English from the following
particulars:
⋾
Σηϐπυφωϊψφπϊμσϔυϓρ οηιφλ ι Τϖψυθμψκμ χφσϋϏπσ φϊ όπψτϓ o΋}
ιΦπϊμψθφψφοηςηουηηιϊφτηϊπϏμωςπμϊφςηψυϓμωϊηυςπςφϊφψϓμλφσξυϓθϓϊϔ
ποκφϊφισμυϓχφωχμώπησϔυϓτϊψμθφιηυπϗτοηςηοϏπςηΣηϐπυφωϊψφπϊμσϔυϓρ
οηιφλχφλϊιμψξλημϊχφσϋϏμυπμοηςηοηπϋςηοϓιημϊυηϊφϏϊφςηςϋξμθϓσφ
ϋχφτϗυϋϊφιμκφχψμλσφξμυππιψμτϗχφωϊηιςπχψφλϋςώππχφωχμώπησϔυϓτ
οηςηοητωφωϊηισϗμϊχφτμυϔϐμρτμψμφϊλφτμωϗώμιΤφχφωςφσϔςϋόπψ
τμo΋}ϊφςηψυϓμωϊηυςπυϋξυϓφϏμυϔωψφϏυφτηϐπυφωϊψφπϊμσϔυϓροηιφλ
κφϊφιπωχφσυπϊϔμνοηςηοιχμψιϋϖφϏμψμλϔΥυυηλμμϊωϗϏϊφϊφςηψυϓρωϊη
υφςθϋλμϊκφϊφιςφϊχψηιςμϋξμςτηϗπφθμϑημϊϋιμλφτπϊϔηυκσπρωςϋϖ
όπψτϋφκφϊφιυφωϊποηςηοη
37
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
⋾
ΫπψτηoΉ}ιΌσηοκφχφσϋϏπσηωψφϏυϓροηςηοφϊόπψτϓo΋}ιΊψπωϊφσμ
υηχφωϊηιςϋςφωτμϊπϏμωςφρχψφλϋςώππυηφωυφιμχφσμιϓύϊψηιΫπψτηo΋}
χψφωπϊχψμλφωϊηιπϊϔμρϊφιηψϓωφφϊιμϊωϊιϋϖϑπμφθψηοώϋπχψφωπϊιϓωσηϊϔ
χφλύφλϗϑϋϖ οητμυϋ ι ωσϋϏημ φϊωϋϊωϊιπϗ ϊψμθϋμτφρ χψφλϋςώππ υη ωςσηλμ
Ϋπψτη oΉ} χφλϊιμψξλημϊ χφσϋϏμυπμ οηςηοη π ωφφθϑημϊ φ ϊφτ Ϗϊφ οηςηο
χμψμληυ λσϗ πωχφσυμυπϗ π χφλκφϊφιςη ϊφιηψη ς φϊχψηιςμ θϋλμϊ φωϋϑμωϊ
ισμυηςςφυώϋωσμλϋϖϑμρυμλμσπΫπψτηυηλμμϊωϗϏϊφϕϊφϊχμψιϓροηςηο
χψπιμλνϊςλησϔυμρϐπτλμσφιϓτφϊυφϐμυπϗτ
III. Read, translate and act out the dialogue:
&KDQJLQJWKH2UGHU
5t5REHUWR$t$QQD
5)DVKLRQ0RGH5REHUWR%UDQFDVSHDNLQJ+RZFDQ,KHOS\RX"
$+HOOR5REHUWR$QQDIURP6WRUHV,QWHUQDWLRQDOLQ/HHGVKHUH+RZDUH
\RX"
5 +L $QQD ,bP rQH WKDQNV <RX WRR , KRSH 6R , VDZ \RXU rUVW RUGHU
WZRGD\VDJR
$<HVWKDWbVDFWXDOO\ZK\,bPFDOOLQJ,QHHGWRFKDQJHWKHRUGHUEXW,bP
QRWVXUHLIWKHRQOLQHWRROIRUGRLQJWKDWLVUHDG\\HW
56RUU\$QQD8QIRUWXQDWHO\WKDWbVULJKW,WVKRXOGEHDYDLODEOHQH[WZHHN
DVVRRQDVDOOWKHIHDWXUHVRI\RXUFOLHQWDFFHVVKDYHEHHQLQVWDOOHG%XWLWbVQR
SUREOHP,FDQW\SHWKHFKDQJHVLQWRWKHV\VWHPKHUH
$2.WKDQNV%XW,bOOQHHGZULWWHQFRQrUPDWLRQDVZHOO
5<HVRIFRXUVH,bOOHQWHUWKHFKDQJHVLQWRWKHV\VWHPDQGWKHVRIWZDUH
ZLOODXWRPDWLFDOO\JHQHUDWHDFRQrUPDWLRQHPDLO:RXOGWKDWEH2."
$2KDEVROXWHO\
56RrUVWFRXOG\RXSOHDVHWHOOPHWKHRUGHUQXPEHU"
$<HVLWbV:&MK
52.RQHPRPHQW5LJKWKHUHLWLV6RZKDWGR\RXQHHGFKDQJHG"
$)LUVW,KDYHWZRFRUUHFWLRQV2QHLVWKHSODFHRIGHOLYHU\IRULWHPQXP
EHUVHYHQ,WRXJKWWREH%ULJKWRQQRW%LUPLQJKDP
5%ULJKWRQ2.,bYHJRWWKDW$QGWKHVHFRQGFKDQJH"
$7KHZRPHQbV7VKLUWVVKRXOGEHOLJKWJUHHQQRWOLJKWEOXH
55LJKW7KDWbVDUWLFOHQXPEHUVL[t,bYHFKDQJHGWKDWWROLJKWJUHHQ
$:RQGHUIXO$QGrQDOO\FRXOG,DOVRDVN\RXWRDGGDQRWKHULWHPWRWKH
RUGHU"
38
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
5&HUWDLQO\
$&DQZHKDYHZRPHQbVMHDQVEODFN
5%ODFNGLG\RXVD\"1RWEOXHOLNHWKRVHIRUWKHPHQ"
$1RQREODFNLVFRUUHFW7KDWbVPRGHOQXPEHU-0.7KH\VKRXOGEH
GHOLYHUHGRQ1RYHPEHUWR/HHGV
52.,VWKHUHDQ\WKLQJHOVH,FDQGRIRU\RX"
$1RWKDWbVDOOIRUQRZ7KDQNV5REHUWR
50\SOHDVXUH$QGDV,VDLG\RXVKRXOGEHDEOHWRGRWKLVNLQGRIWKLQJ
RQOLQHE\WKHHQGRIQH[WZHHN$QGLILWVWLOOGRHVQbWZRUNWKHQMXVWOHWPHNQRZ
$*UHDW5REHUWR,UHDOO\DSSUHFLDWHLW7KDQNVDJDLQ%\H
IV. Make up dialogues based on the following
assignments:
1) <RXDUHKDYLQJWKHODVWPHHWLQJZLWK\RXUFXVWRPHUbVUHSUHVHQWDWLYHV
7RPRUURZ \RX DUH JRLQJ WR VLJQ WKH FRQWUDFW 'LVFXVV WKH UHVXOWV RI WKH WDONV
DQGSURVSHFWVRIIXUWKHUFRRSHUDWLRQ
2) 3KRQH \RXU FXVWRPHU DQG WHOO KLP \RX ZLOO FDOO IRU KLP DW KLV KRWHO
WRWDNHKLPWRWKHSODQWZKHUHKHZLOOVHHWKHHTXLSPHQWKHLVJRLQJWREX\IURP
\RX$JUHHDERXWWKHWLPH
3) 3KRQH\RXUFXVWRPHUDQGDVNKLPLIKHKDVVWXGLHG\RXUGUDIWFRQ
WUDFW)LQGRXWZKDWSRLQWVKHZRXOGOLNHWRFOHDUXS0DNHDQDSSRLQWPHQW
ZLWKKLP
4) 'LVFXVV ZLWK WKH rUP WKH TXDOLW\ RI WKH VDPSOHV DV \RX DUH JRLQJ
WRSODFHDQRUGHURQVRPHRIWKHP
V.
Read and translate the text:
7LWIRU7DW
$QHOGHUO\$PHULFDQIDUPHUZURWHWRDPDLORUGHUKRXVHDVIROORZVn3OHDVH
VHQGPHRQHRIWKHJDVROLQHHQJLQHV\RXVKRZRQSDJHDQGLILWbVDQ\JRRG
,bOOVHQG\RXDFKHFN|
,QWLPHKHUHFHLYHGWKHIROORZLQJUHSO\n3OHDVHVHQGFKHFN,ILWbVDQ\JRRG
ZHbOOVHQGWKHHQJLQH|
39
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
V. Delivery
([HFXWLRQRI2UGHUV
7KH VHOOHU H[HFXWHV EX\HU
V RUGHU E\ GHOLYHULQJ WKH JRRGV DFFRUGLQJ
WRWKHWHUPVRIWKHFRQWUDFW
%HIRUHGHOLYHU\FDQEHPDGHWKHJRRGVKDYHWREHFDUHIXOO\SDFNHGWRHQ
VXUH VDIH DUULYDO $GHTXDWH SDFNLQJ LV RI SDUWLFXODU LPSRUWDQFH LQ WKH FDVH
RIRYHUVHDVVKLSPHQWV7KHSDFNLQJFRQWDLQHUVPXVWEHVWURQJHQRXJKWRZLWK
VWDQGURXJKKDQGOLQJDQGWKHVWUHVVHVRIWUDQVSRUWEXWRQWKHRWKHUKDQGWKH\
VKRXOGEHDVOLJKWDQGFRPSDFWDVSRVVLEOH
([SRUW SDFNDJHV KDYH WR EH SURYLGHG ZLWK GLVWLQFWLYH PDUNV ZKLFK PDNH
LWSRVVLEOHWRLGHQWLI\WKHLQGLYLGXDOVKLSPHQWV&DXWLRQPDUNVZRUGVRUV\P
EROV DUH XVXDOO\ DGGHG 7KH PDUNV VKRXOG EH VKRZQ RQ DW OHDVW WZR VLGHV
RI HDFK SDFNDJH %X\HUbV LQVWUXFWLRQV ZLWK UHJDUG WR SDFNLQJ DQG PDUNLQJ
DVZHOODVWKHUHJXODWLRQRIWKHLPSRUWLQJFRXQWU\PXVWRIFRXUVHEHVWULFWO\
FRPSOLHGZLWK
8QOHVVLWKDVEHHQDJUHHGWKDWWKHEX\HULVWRFROOHFWWKHJRRGVWKHVHOOHU
KDVWRPDNHDUUDQJHPHQWVIRUWUDQVSRUW)RUWKLVSXUSRVHKHHQOLVWVWKHVHUYLFHV
RIIRUZDUGLQJDJHQWVDQGFDUULHUV6PDOOSDFNDJHVPD\EHVHQWE\SDUFHOSRVW
7RSURWHFWWKHJRRGVIURPWKHULVNVRIORVVRUGDPDJHLQWUDQVLWLQVXUDQFH
LVWDNHQRXWE\WKHVHOOHURUWKHEX\HU,QWKHFDVHRIRYHUVHDVVKLSPHQWVPD
ULQHLQVXUDQFHLVQHFHVVDU\2UGLQDULO\PDULQHLQVXUDQFHFRYHUVWKHJRRGVRQO\
DV ORQJ DV WKH\ DUH RQ ERDUG WKH FDUU\LQJ YHVVHO EXW LW FDQ DOVR EH DíHFWHG
RQDZDUHKRXVHWRZDUHKRXVHEDVLVZDUHKRXVHWRZDUHKRXVHLQVXUDQFH
$IWHUH[HFXWLRQRIWKHRUGHUWKHVHOOHUVHQGVWKHEX\HUKLVLQYRLFH+HPD\
DOVR VHQG WKH EX\HU D GLVSDWFK RU VKLSSLQJ DGYLFH DQG D SDFNLQJ OLVW VKRZLQJ
WKHFRQWHQWVRIWKHLQGLYLGXDOSDFNDJHV
6RPHWLPHV WKH VXSSOLHU KDV WR DGYLVH WKH FXVWRPHU ZKHQ WKH JRRGV DUH
UHDG\IRUGLVSDWFKRUVHQGKLPSURJUHVVUHSRUWVIURPWLPHWRWLPHLQIRUPLQJ
KLPKRZKLVRUGHULVJHWWLQJDORQJDQGZKHQKHPD\H[SHFWGHOLYHU\
,QYRLFHV
,QYRLFHV RU ELOOV DUH XVXDOO\ UHQGHUHG ZKHQ WKH JRRGV DUH GHOLYHUHG
EXWWKH\PD\DOVREHPDGHRXWEHIRUHRUDIWHUGHOLYHU\0RVWLQYRLFHVDUHSUH
SDUHGRQSULQWHGIRUPVZLWKWKHrUP
VOHWWHUKHDGŋƌƑƙƒƌƆƈŃƉƒƕƐƖŏŃ86ƅƌƏƏƋƈƄƇƖŌőŃ
$FRPSOHWHLQYRLFHFRQWDLQVWKHIROORZLQJGHWDLOV
1DPHDQGDGGUHVVRIEX\HU
'DWHDQGQXPEHURILQYRLFH
'DWHDQGQXPEHURIRUGHU
4XDQWLW\DQGGHVFULSWLRQRIWKHJRRGVPDUNVQXPEHUVHWFRISDFNDJHV
8QLWSULFHDQGH[WHQVLRQŃGHGXFWLRQVDGGLWLRQDOFKDUJHVHWFWRWDOLQ
YRLFHDPRXQW
0LVFHOODQHRXVGHWDLOVVXFKDVPHWKRGRIWUDQVSRUWWHUPVRISD\PHQWHWF
,QIRUHLJQWUDGHWKHUHJXODULQYRLFHLVNQRZQDVDƆƒƐƐƈƕƆƌƄƏŃƌƑƙƒƌƆƈWRGLV
40
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
WLQJXLVK LW IURP D ƆƘƖƗƒƐƖŃ ƌƑƙƒƌƆƈ DQG D ƆƒƑƖƘƏƄƕŃ ƌƑƙƒƌƆƈ ,W KDV WR EH PDGH
RXWZLWKJUHDWFDUHDVLWIRUPVWKHEDVLVRQZKLFKWKHRWKHUH[SRUWGRFXPHQWV
DUH SUHSDUHG &RPPHUFLDO LQYRLFHV DUH RIWHQ UHTXLUHG IRU FXVWRPV DQG RWKHU
Rî
FLDOSXUSRVHVDQGPXVWWKHUHIRUHFRQIRUPWRWKHUHJXODWLRQVRIWKHLPSRUW
LQJFRXQWU\7KHVHUHJXODWLRQVPD\UHTXLUHWKHFRPPHUFLDOLQYRLFHWREHVLJQHG
E\WKHH[SRUWHUEHPDGHRXWLQDFHUWDLQQXPEHURIFRSLHVEHDUDVSHFLDOGHFOD
UDWLRQE\WKHH[SRUWHUEHFHUWLrHGE\DFKDPEHURIFRPPHUFHHWF
$VSHFLDONLQGRILQYRLFHLVWKHƓƕƒŐƉƒƕƐƄŃƌƑƙƒƌƆƈ,WLVXVHGZKHQWKHEX\HU
LVUHTXLUHGWRSD\LQDGYDQFHZKHQJRRGVDUHVHQWRQDSSURYDORUFRQVLJQHG
WR DQ DJHQW IRU VDOH $ IRUHLJQ EX\HU PD\ QHHG D SURIRUPD LQYRLFH LQ RUGHU
WREHDEOHWRDSSO\IRUDQLPSRUWOLFHQVHRUWRLQVWUXFWKLVEDQNHUWRRSHQDGRFX
PHQWDU\ FUHGLW $ SURIRUPD LQYRLFH LV RIWHQ VHQW WR D FXVWRPHU WR VKRZ KLP
ZKDW WKH FRVW RI WKH JRRGV ZRXOG EH LI KH GHFLGHG WR EX\ WKHP ,Q WKLV FDVH
WKHSURIRUPDLQYRLFHLVPHUHO\DVSHFLDOIRUPRITXRWDWLRQ
'HOD\V,Q'HOLYHU\DQG1RQ'HOLYHU\
7KHEX\HUIROORZVXSKLVRUGHUVWRPDNHVXUHWKDWWKH JRRGV DUH GHOLYHUHG
RQWLPH,IWKHUHLVDQ\GHOD\LQGHOLYHU\WKHEX\HUVHQGVWKHVHOOHUDUHPLQGHU
RU ZDUQV KLP WKDW KH ZLOO UHVFLQG WKH FRQWUDFW XQOHVV WKH JRRGV DUH GHOLYHUHG
ZLWKLQ D FHUWDLQ SHULRG RI WLPH RU E\ D FHUWDLQ GDWH ,Q PDQ\ FDVHV WKH EX\HU
VHQGVDUHPLQGHUŒRUHYHQVHYHUDOUHPLQGHUVŒEHIRUHr[LQJDrQDOGHDGOLQH
IRUGHOLYHU\
5HPLQGHUV DQG WKH DOORZDQFH RI DGGLWLRQDO WLPH FDQ RI FRXUVH EH GLV
SHQVHGZLWKLIWKHEX\HUUHVHUYHGWKHULJKWWRFDQFHOKLVRUGHULQWKHFDVHRIDQ\
GHOD\LQGHOLYHU\RULILWLVTXLWHREYLRXVWKDWWKHVHOOHULVQRWDEOHRUQRWZLOOLQJ
WRSHUIRUPKLVFRQWUDFW
'HOD\V LQ GHOLYHU\ RU QRQGHOLYHU\ PD\ UHVXOW LQ ORVVHV IRU WKH EX\HU DQG
OHDGWRDFWLRQIRUGDPDJHV6RPHWLPHVEX\HUDQGVHOOHUWKHPVHOYHVZKHQHQWHU
LQJLQWRDFRQWUDFWr[WKHDPRXQWRIGDPDJHVSD\DEOHLQWKHHYHQWRIDEUHDFK
RIFRQWUDFWŋƏƌƔƘƌƇƄƗƈƇŃƇƄƐƄƊƈƖŌő
,I WKH SURSHU SHUIRUPDQFH RI WKH FRQWUDFW LV UHQGHUHG LPSRVVLEOH E\ DFWV
RI *RG sRRG OLJKWQLQJ HDUWKTXDNH HWF RU RWKHU FLUFXPVWDQFHV EH\RQG
WKHVHOOHU
VFRQWUROWKHVHOOHULVQRWOLDEOHIRUDQ\ORVVHVVXVWDLQHGE\WKHEX\HU
PDQ\VXSSOLHUVLQVHUWLQWKHLURíHUVRUVDOHVQRWHVDFODXVHWRWKHHíHFWWKDW
WKH\GRQRWDFFHSWDQ\OLDELOLW\LQVXFKFDVHV
,QKLVUHSO\WRDOHWWHUIURPDFXVWRPHUFRPSODLQLQJRIDGHOD\LQGHOLYHU\
WKHVXSSOLHUDSRORJL]HVDQGH[SODLQVWKHVLWXDWLRQ+RZHYHULIGLî
FXOWLHVDULVH
ZLWKUHJDUGWRGHOLYHU\WKHVXSSOLHUVKRXOGQRWZDLWXQWLOKHUHFHLYHVDUHPLQG
HU IURP WKH FXVWRPHU EXW KH VKRXOG LQIRUP WKH FXVWRPHU RI WKHVH GLî
FXOWLHV
DVVRRQDVWKH\DSSHDU
,QDQ\FDVHWKHVXSSOLHUVKRXOGLISRVVLEOHWHOOWKHFXVWRPHUZKHQKHFDQ
H[SHFWGHOLYHU\RIWKHJRRGV+HPD\VHQGSDUWRIWKHJRRGVDQGSURPLVHWRGH
OLYHUWKHEDODQFHODWHU,QRUGHUWRLQGXFHWKHFXVWRPHUWRDFFHSWWKHJRRGVZKHQ
WKH\ DUH GHOLYHUHG DW D ODWHU GDWH KH PD\ RíHU D SULFH UHGXFWLRQ RU D VLPLODU
41
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
FRQFHVVLRQ,IWKHVHOOHUrQGVWKDWKHLVXQDEOHWRGHOLYHUWKHJRRGVKHVKRXOG
DVNWKHEX\HUWRUHOHDVHKLPIURPWKHFRQWUDFW,WLVEHWWHUWRVHHNDUHOHDVHWKDQ
WRFRPPLWDEUHDFKRIFRQWUDFWDQGIDFHWKHSRVVLELOLW\RIOHJDODFWLRQ
0LVVLQJ&RQVLJQPHQWV
6RPHWLPHVDFXVWRPHUFRPSODLQVRIDGHOD\LQGHOLYHU\DOWKRXJKWKH JRRGV
KDYHEHHQGLVSDWFKHGE\WKHVXSSOLHUDQGVKRXOGDOUHDG\KDYHDUULYHGDWWKHLU
GHVWLQDWLRQ ,Q VXFK FDVHV LQYHVWLJDWLRQV KDYH WR EH PDGH 7KHVH LQYHVWLJD
WLRQV PD\ UHYHDO WKDW WKH FRQVLJQPHQW KDV EHHQ GHOD\HG PLVGLUHFWHG RU ORVW
LQWUDQVLW2FFDVLRQDOO\LWLVDOVRGLVFRYHUHGWKDWWKHFRQVLJQPHQWZDVRYHUORRNHG
E\WKHFXVWRPHURUWKDWVRPHRWKHUHUURUKDVRFFXUUHG
Terms and phrases
D$GYLVLQJ'LVSDWFK
Ϊιμλφτσμυπμφθφϊχψηιςμ
7KLVLVWRLQIRUP\RXWKDWZHKDYHVHQW\RX
WKHIROORZLQJJRRGVWRGD\
Ϊιμλφτσϗμτ΋ηωϏϊφτϓωμκφλυϗφϊχψη
ιπσπ΋ητωσμλϋϖϑπμϊφιηψϓ
:H DUH SOHDVHG WR DGYLVH WKDW WKH JRRGV
\RXRUGHUHGKDYHEHHQGLVSDWFKHGE\UDLO
WKLVPRUQLQJ
Σϓψηλϓωφφθϑπϊϔ΋ητϏϊφκψϋοςφϊφ
ψϓρ΋ϓοηςηοησπθϓσφϊχψηισμυωμκφλ
υϗϋϊψφτχφξμσμουφρλφψφκμ
7KHFRQVLJQPHQWKDVEHHQVKLSSHG
E\06n0DUWKD|OHDYLQJ/RQGRQRQ
Φηψϊπϗθϓσηφϊκψϋξμυηυηχηψφύφλ
oΣηψϊη}φϊθϓιηϖϑπρπο΢φυλφυη
ληϊη
66 n(DVWHUQ 7UDGHU| LV VFKHGXOHG GXH
WRDUULYHLQ6LQJDSRUHRQ
Φηψφύφλ o΋φωϊφϏυϓρ Ωψμρλμψ} λφσξμυ
χψπθϓϊϔιΨπυκηχϋψληϊη
:HKRSHWKHFRQVLJQPHQWZLOODUULYHVDIHO\
UHDFK\RXLQJRRGFRQGLWLRQ
Σϓ υηλμμτωϗ Ϗϊφ κψϋο χψπθϋλμϊ ι ωφ
ύψηυυφωϊπλφρλμϊλφιηωιύφψφϐμτωφ
ωϊφϗυππ
E3DFNLQJ
Ϊχηςφιςη
ZRRGHQFDVHZRRGHQER[
λμψμιϗυυϓρϗϑπςλμψμιϗυυηϗςφψφθςη
FUDWH
ϗϑπς
FDUWRQFDUGERDUGER[
ςηψϊφυςηψϊφυυηϗςφψφθςη
SO\ZRRGER[
όηυμψυϓρϗϑπς
FKHVW
ςφψφθςη
VDFNEDJ
τμϐφςωϋτςη
EDOH
ϊϖς
GUXP
θηψηθηυ λσϗ υητηϊϓιηυπϗ ϊψφωη χψφ
ιφσφςππσπσμυϊϓωητφχπωώη
FDVNEDUUHO
θφϏςηθηψψμσϔ
FDUER\GHPLMRKQ
θϋϊϓσϔ
FDVHOLQHGZLWKRLOSDSHU
ςφψφθςη ιϓωϊμσμυυηϗ πουϋϊψπ χμψκη
τμυϊυφρθϋτηκφρ
WLQOLQHGFDVH
ςφψφθςηιϓωϊμσμυυηϗπουϋϊψπόφσϔκφρ
42
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
FDVHZLWKPHWDOVWUDSSLQJVWHHOVWUDSSLQJ
PHWDOVWUDSSHG VWHHOVWUDSSHG FDVH FDVH
ERXQGZLWKPHWDOEDQGVVWHHOVWUDSV
ϗϑπςϋωπσμυυϓρτμϊησσπϏμωςφρσμυϊφρ
ZUDSSLQJSDSHUFUDIWSDSHU
φθμψϊφϏυηϗθϋτηκηςψηόϊθϋτηκη
FRUUXJDWHGFDUGERDUG
κφόψπψφιηυυϓρςηψϊφυ
ZRRGZRRO86H[FHOVLRU
λψμιμωυηϗϐμψωϊϔτϗκςηϗωϊψϋξςηλσϗ
ϋχηςφιςπ
F6HQGLQJ,QYRLFH5HTXHVWLQJ3D\PHQW
Υϊχψηιςη ωϏμϊφι Φψφωϔθη χψφποιμ
ωϊπχσηϊμξ
:HHQFORVHLQYRLFHLQGXSOLFDWHWULSOLFDWH
TXDGUXSOLFDWHTXLQWXSOLFDWH
Σϓ χψπσηκημτ ωϏμϊ ι λιϋύ ϊψμύ Ϗμϊϓ
ψμύχϗϊπϕςομτχσϗψηύ
$FRS\RIWKHLQYRLFHLVHQFORVHG7KHRULJ
LQDOWRJHWKHUZLWKWKHRWKHUGRFXPHQWVZLOO
EH VXUUHQGHUHG UHOHDVHG WR \RX E\ WKH
0HUFDQWLOH %DQN RQ SD\PHQW RI RXU GUDIW
IRU
Φψπσηκημϊωϗ ςφχπϗ ωϏμϊηόηςϊϋψϓ
Υψπκπυησιτμωϊμωλψϋκπτπλφςϋτμυϊητπ
θϋλμϊ ιψϋϏνυ ΋ητ Σμψςμυϊηρσ Ίηυςφτ
χψπφχσηϊμυηϐμρϊψηϊϊϓυηωϋττϋ
3OHDVH UHPLW WKH LQYRLFH DPRXQW E\ EDQN
GUDIWDVDUUDQJHG
Φφξησϋρωϊη χμψμϏπωσπϊμ ωϋττϋ ωϏνϊη
χφ θηυςφιωςφτϋ Ϗμςϋ ςης θϓσφ φθκφιφ
ψμυφ
3OHDVH UHPLW E\ EDQN WUDQVIHU WR RXU DF
FRXQW ZLWK HLWKHU RI WKH IROORZLQJ EDQNV
Φφξησϋρωϊηχμψμιμλπϊμθηυςφιωςπτχμ
ψμιφλφτυηυηϐωϏμϊισϖθφτποωσμλϋ
ϖϑπύθηυςφι
:H HQFORVH D WKUHHPRQWKV VLJKW GUDIW
ZKLFKZHDVNWRUHWXUQWRXVDIWHUDFFHSW
LQJ
ΣϓχψπσηκημτϊψνύτμωϗϏυϓριμςωμσϔυη
χψμλϒϗιπϊμσϗςφϊφψϓρτϓχψφωπτιμψ
υϋϊϔχφωσμχψπυϗϊπϗ
G 1RWDWLRQV DQG 'HFODUDWLRQV RQ
,QYRLFHV
ΦψπτμϏηυπϗ π λμςσηψηώππ χφ ωϏμ
ϊητόηςϊϋψητ
3OHDVHDGYLVHXVLIWKHJRRGVDUHQRWGHOLY
HUHGZLWKLQGD\VIURPGDWHRIGLVSDWFK
DV RWKHUZLVH WKH FDUULHU PD\ UHIXVH SD\
PHQWIRUORVV
Φφξησϋρωϊηωφφθϑπϊμυητμωσπϊφιηψϓ
υμθϋλϋϊλφωϊηισμυϓιϊμϏμυπμλυμρ
ω ληϊϓ φϊχψηιςπ ϊης ςης ι χψφϊπιυφτ
ωσϋϏημ χμψμιφοϏπς τφξμϊ φϊςηοηϊϔωϗ
φϊφχσηϊϓχφϊμψϔ
$OO XQHDUQHG GLVFRXQWV ZLOO EH FKDUJHG
EDFN
΋ωμ υμοηψηθφϊηυυϓμ ωςπλςπ ιοπτηϖϊωϗ
υηοηλ
&DUWRQVDUHQRQUHWXUQDEOH
Ρφψφθςπιφοιψηϊϋυμχφλσμξηϊ
3DFNLQJ FRQWDLQHUV LI UHWXUQHG LQ JRRG
FRQGLWLRQ DQG FDUULDJH SDLG ZLOO EH FUHG
LWHGLQIXOO
ΪχηςφιφϏυηϗ ϊηψη ι ωσϋϏημ ιφοιψηϑμ
υπϗ ι ύφψφϐμτ ωφωϊφϗυππ π φχσηϊϓ χμ
ψμιφοηθϋλμϊοηχπωηυηιςψμλπϊιχφσ
υφτφθϒμτμ
&RPSODLQWVZLOOEHFRQVLGHUHGRQO\LIPDGH
ZLWKLQGD\VIURPUHFHLSWRIJRRGV
Νησφθϓ θϋλϋϊ ψηωωτηϊψπιηϊϔωϗ σπϐϔ
ιωσϋϏημχψμλϒϗισμυπϗιϊμϏμυπμλυμρ
ωτφτμυϊηχφσϋϏμυπϗϊφιηψη
:HKHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVLQYRLFHLVLQDOO
UHVSHFWVWUXHDQGFRUUHFW
Τηωϊφϗϑπτ ϋλφωϊφιμψϗμτ Ϗϊφ ϕϊφϊ ωϏμϊ
ϗισϗμϊωϗιμψυϓτπχψηιπσϔυϓτιφιωμύ
φϊυφϐμυπϗύ
43
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
7KLV LV WR FHUWLI\ WKDW WKHVH JRRGV DUH
RIWKH8QLWHG.LQJGRPRULJLQ
Τηωϊφϗϑπτ ϋλφωϊφιμψϗμτ Ϗϊφ ϕϊπ ϊφ
ιηψϓ χψφποιμλμυϓ ι Ψφμλπυμυυφτ
Ρφψφσμιωϊιμ
H
5HPLQGHUV
DQG
&RPSODLQWV
&RQFHUQLQJ'HOD\VLQ'HOLYHU\
Τηχφτπυηυπϗ π ξησφθϓ ςηωηϖϑπμ
ωϗοηλμψξμςιχφωϊηιςηύ
:HH[SUHVVO\VWDWHGLQRXURUGHUWKDWWKH
JRRGVPXVWUHDFKXVQRWODWHUWKDQ
΋ υηϐμτ οηςηομ τϓ Ϗνϊςφ ϋςηοησπ Ϗϊφ
ϊφιηψϓ λφσξυϓ χψπθϓϊϔ ς υητ υμ χφο
ξμληϊη
<RXU GHOD\ LQ GHOLYHU\ SODFHV XV LQ D GLI
rFXOWSRVLWLRQ
Ξηλμψξςη ΋ηϐμρ χφωϊηιςπ ωϊηιπϊ υηω
ιϊψϋλυφμχφσφξμυπμ
:RXOG\RXEHJRRGHQRXJKWRORRNLQWRWKH
PDWWHUDQGDGYLVHXVZKHQWKHJRRGVFDQ
EHVKLSSHG
Ίϋλϔϊμλφθψϓψηοφθψηϊϔωϗιϕϊφτιφχψφ
ωμ π ωφφθϑηϊϔ υητ ςφκλη ϊφιηψ τφξμϊ
θϓϊϔφϊκψϋξμυ
:H PXVW KDYH \RXU GHrQLWH SURPLVH WKDW
WKH JRRGV ZLOO EH GLVSDWFKHG E\ WKH HQG
RIQH[WZHHN
Ϊυηωλφσξυφθϓϊϔ΋ηϐμϊιμψλφμφθμϑη
υπμϏϊφςςφυώϋωσμλϋϖϑμρυμλμσπϊφ
ιηψϓθϋλϋϊφϊφωσηυϓ
:H PXVW LQVLVW RQ \RXU LQIRUPLQJ XV E\
WHOHJUDP RI WKH HDUOLHVW SRVVLEOH GDWH
RIGHOLYHU\
ΣϓυηωϊηπιημτυηϊφτϏϊφθϓ΋ϓπυόφψ
τπψφιησπυηωϊμσμκψηττφρφωητφρψηυ
υμριφοτφξυφρληϊμχφωϊηιςπ
:HPXVWDVN\RXWRJLYHWRSSULRULW\WRDOO
RXURXWVWDQGLQJRUGHUV
Σϓλφσξυϓχφχψφωπϊϔ΋ηωϋλμσπϊϔιωμτ
υηϐπτ υμιϓχφσυμυυϓτ οηςηοητ χμψιφ
ωϊμχμυυφμιυπτηυπμ
WRKDVWHQGHOLYHU\DVRXULPSRUWOLFHQVH
ZLOOH[SLUHRQ
ϋωςφψπϊϔ χφωϊηιςϋ χφωςφσϔςϋ υηϐη
σπώμυοπϗπτχφψϊηπωϊμϏμϊληϊη
6KRXOG\RXIDLOWRGHOLYHUWKHJRRGVE\
ZHVKDOOEHFRPSHOOHGWRFDQFHOWKHRUGHU
Ύωσπ΋ϓυμιωφωϊφϗυππχφωϊηιπϊϔϊφιη
ψϓςληϊητϓθϋλμτιϓυϋξλμυϓφϊ
τμυπϊϔοηςηο
WRREWDLQWKHJRRGVIURPDQRWKHUVXS
SOLHU
χφσϋϏπϊϔ ϊφιηψϓ φϊ λψϋκφκφ χφωϊηι
ϑπςη
WR KROG \RX OLDEOH IRU DQ\ ORVVHV LQ
FXUUHG
χψπισμϏϔ ΋ηω ς φϊιμϊωϊιμυυφωϊπ
οησϖθϓμχφυμωμυυϓμχφϊμψπ
I6HOOHUbV5HSO\
Υϊιμϊχψφληιώη
:HDSRORJL]HIRUWKHGHOD\DQGVKDOOGRRXU
XWPRVWWRH[SHGLWHGHOLYHU\
Σϓ χψπυφωπτ ποιπυμυπϗ οη οηλμψξςϋ
π ωλμσημτ ιωμ ιφοτφξυφμ Ϗϊφθϓ ϋωςφ
ψπϊϔχφωϊηιςϋ
:H JUHDWO\ UHJUHW WKH GHOD\ ZKLFK LV GXH
WRFLUFXPVWDQFHVEH\RQGRXUFRQWURO
Σϓκσϋθφςφωφξησμμτφοηλμψξςμςφϊφ
ψηϗχψφποφϐσηιωπσϋφθωϊφϗϊμσϔωϊιιυμ
υηϐμκφςφυϊψφσϗ
44
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2Q UHFHLSW RI \RXU OHWWHU ZH LPPHGLDWHO\
JRW LQ WRXFK ZLWK VKLSSLQJ FRPSDQ\ DQG
WKH\ LQIRUPHG XV WKDW 09 n0DUWKD| ZDV
KHOGXSGXHWRHQJLQHWURXEOH
ΦφωσμχφσϋϏμυπϗ΋ηϐμκφχπωϔτητϓωψηοϋ
ξμωιϗοησπωϔωωϋλφύφλυφρςφτχηυπμρπ
φυπωφφθϑπσπυητϏϊφϊμχσφύφλoΣηψϊη}
θϓσοηλμψξηυποοηχφσφτςπλιπκηϊμσϗ
7KH GHOD\ LV GXH WR WKH H[FHSWLRQDO GH
PDQGGXULQJWKHSDVWIHZPRQWKV
Ξηλμψξςη ωιϗοηυη ω πωςσϖϏπϊμσϔυϓτ
ωχψφωφτ ι ϊμϏμυπμ χφωσμλυπύ υμωςφσϔ
ςπύτμωϗώμι
7KH DFXWH VKRUWDJH RI TXDOLrHG ODERXU
PDNHVLWLQFUHDVLQJO\GLî
FXOWIRUXVWRNHHS
SDFHZLWKUXVKRIRUGHUV
Οοοηφωϊψφρυμύιηϊςπςιησπόπώπψφιηυ
υφρψηθφϏμρωπσϓτϓωϊψϋλφτϋωχμιημτ
ιϓχφσυπϊϔπτμϖϑπρωϗυηχσϓιοηςηοφι
2XU IRUZDUGLQJ DJHQW KDV EHHQ XQDEOH
WR ERRN WKH QHFHVVDU\ VKLSSLQJ VSDFH
DWDQHDUOLHUGDWH
Τηϐ ϕςωχμλπϊφψ υμ πτμσ ιφοτφξυφωϊπ
οηθψφυπψφιηϊϔ υμφθύφλπτφμ χφκψϋοφϏ
υφμτμωϊφυηθφσμμψηυυϖϖληϊϋ
:HZRXOGDVN\RXWRDFFHSWRXUDSRORJLHV
IRU WKH LQFRQYHQLHQFH FDXVHG DQG KRSH
WKDW\RXZLOOJLYHXVDQRSSRUWXQLW\WRUH
JDLQ\RXUFRQrGHQFH
ΣϓχψπυφωπτωιφπποιπυμυπϗοηχψπϏπ
υμυυϓμ υμϋλφθωϊιη π υηλμμτωϗ Ϗϊφ ΋ϓ
ληλπϊμ υητ ιφοτφξυφωϊϔ ιφωωϊηυφιπϊϔ
΋ηϐμλφιμψπμ
WRUHQHZRXUFRUGLDOUHODWLRQV
ιφοφθυφιπϊϔυηϐπφϊυφϐμυπϗ
J6HOOHU,QIRUPV%X\HURI'HOD\
Φψφληιμώωφφθϑημϊχφςϋχηϊμσϖφοη
λμψξςμ
:HUHJUHWKDYLQJWRDGYLVH\RXRIDGHOD\
LQWKHH[HFXWLRQRI\RXURUGHU
Σϓ ω ωφξησμυπμτ ωφφθϑημτ ΋ητ φ οη
λμψξςμιϓχφσυμυπϗ΋ηϐμκφοηςηοη
:HDUHVRUU\WKDWDVOLJKWGHOD\ZLOOEHXQ
DYRLGDEOHLQHYLWDEOH
Τητξησϔυφυμθφσϔϐηϗοηλμψξςηθϋλμϊ
υμποθμξυη
'XHWRDQXQDXWKRUL]HGVWULNHLQRXUIDFWR
U\LWZLOOEHLPSRVVLEOHWRGHOLYHUWKHJRRGV
ZLWKLQWKHWLPHDJUHHGXSRQ
Οοοη υμωηυςώπφυπψφιηυυφρ οηθηωϊφιςπ
υη υηϐμτ οηιφλμ λφωϊηιπϊϔ ϊφιηψ ι ϊμ
Ϗμυπμ φκφιφψμυυφκφ ιψμτμυπ θϋλμϊ υμ
ιφοτφξυφ
2ZLQJWRDGHOD\LQWKHGHOLYHU\RIUDZPD
WHULDOVZHVKDOOSUREDEO\EHXQDEOHWRFRP
SOHWH\RXURUGHUEHIRUHWKHHQGRI0D\
΋ωσμλωϊιπμ οηλμψξςπ χφωϊηιςπ ωϓψϔϗ
τϓ ιμψφϗϊυφ υμ ωτφξμτ ιϓχφσυπϊϔ
΋ηϐοηςηολφςφυώητηϗ
Specimen letters
'LVSDWFK$GYLFHŒ%LOORI([FKDQJH'UDZQ
'HDU6LUV
:HDUHSOHDVHGWRLQIRUP\RXWKDW\RXURUGHURIWKHWK)HEUXDU\KDVWR
GD\EHHQGLVSDWFKHGE\UDLO
$VDJUHHGZHKDYHGUDZQRQ\RXIRUWKHDPRXQWRIRXULQYRLFHDWRQH
PRQWK:HHQFORVHWKHGUDIW3OHDVHIXUQLVKLWZLWK\RXUDFFHSWDQFHDQGUH
WXUQWRXV
<RXUVIDLWKIXOO\
(QFO
45
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
6KLSSLQJ$GYLFH
'HDU6LUV
<RXU2UGHU1RGDWHGWK2FWREHU
7KLVLVWRDGYLVH\RXWKDWWKHDERYHPHQWLRQHGRUGHUEHVKLSSHGRQERDUG
WKHYHVVHO8EDQDIURP/RQGRQWR0RPEDVDRQWK1RYHPEHU
:HDUHSOHDVHGWRKDQG\RXHQFORVHGFRS\RIFRPPHUFLDOLQYRLFHDPRXQWLQJ
WRDVZHOODVQRQQHJRWLDEOHFRS\RIWKHELOORIODGLQJ
7KHRULJLQDOVKLSSLQJGRFXPHQWVFRPPHUFLDOLQYRLFHLQWULSOLFDWHFXVWRPV
LQYRLFHLQGXSOLFDWHIXOOVHWRIFOHDQRQERDUGELOOVRIODGLQJDQGFHUWLrFDWHRILQ
VXUDQFH KDYH EHHQ SUHVHQWHG WR RXU EDQNHUV IRU FROOHFWLRQ WKURXJK %DUFOD\V
%DQN,QWHUQDWLRQDO/WG1DLUREL.HQ\DRQDVLJKWGUDIWEDVLV
:HVKDOOEHJODGWRKHDUWKDWWKHJRRGVKDYHDUULYHGVDIHO\DQGLQJRRGRUGHU
<RXUVIDLWKIXOO\
(QFO
0DQXIDFWXUHU$GYLVHV([SRUWHURI,PSHQGLQJ&RPSOHWLRQRI2UGHU
'HDU6LUV
7KH:LUH'UDZLQJ0DFKLQH\RXRUGHUHGRQWKHWK0D\IRUDQRYHUVHDV
FXVWRPHUZLOOEHFRPSOHWHGLQDERXWDIRUWQLJKW
:HVKRXOGWKHUHIRUHEHJODGWRUHFHLYH\RXUSDFNLQJDQGPDUNLQJLQVWUXF
WLRQV3HUKDSV\RXZRXOGDOVROHWXVNQRZZKHWKHUPHDVXUHPHQWVJURVVZHLJKWV
DQGQHWZHLJKWVDUHWREHVWHQFLOHGRQWKHFDVHV
:H XQGHUVWDQG WKDW \RX ZLOO DUUDQJH IRU WKH FROOHFWLRQ RI WKH VKLSPHQW
DW RXU 6KHî
HOG :RUNV DQG ZH VKDOO DGYLVH \RX DV VRRQ DV WKH PDFKLQH KDV
EHHQSDFNHG
<RXUVIDLWKIXOO\
(QJOLVK&RPSDQ\5HPLQGV*HUPDQ6XSSOLHURI'HOLYHU\
'HDU6LUV
2XU RUGHU 1R RI WK 0DUFK ZKLFK \RX DFNQRZOHGJHG RQ WK $SULO
FDOOVIRUGHOLYHU\RIYDULRXVNLQGVRISKRWRJUDSKLFHTXLSPHQW
:HDUHLQXUJHQWQHHGRIWKHHTXLSPHQWVSHFLrHGLQWKLVRUGHU3OHDVHOHW
XVNQRZKRZVRRQZHPD\H[SHFWWKLVVKLSPHQWWRDUULYHLQ(QJODQG:HZRXOG
UHPLQG\RXWKDW\RXUDFNQRZOHGJPHQWVWDWHVWKDWWKHHTXLSPHQWZLOOEHGHOLYH
UHGIURPVWRFNDQGZHDUHZRQGHULQJZK\WKHUHLVVXFKDORQJGHOD\
<RXUVIDLWKIXOO\
46
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
%X\HU*LYHV:DUQLQJRI&DQFHOODWLRQ
'HDU6LUV
2QWKHWK0DUFKZHSODFHGDQRUGHUZLWK\RXIRU\GVRI+DUULHV7ZHHG
SRLQWLQJRXWDWWKDWWLPHWKDWSURPSWGHOLYHU\ZDVHVVHQWLDO,QWKHPHDQWLPH
DOPRVWWKUHHZHHNVKDYHSDVVHGDQGZHDUHVWLOOZLWKRXWWKHPDWHULDO
$VWKHWZHHGLVXUJHQWO\UHTXLUHGIRUDQH[SRUWVKLSPHQWZHVKDOOEHFRP
SHOOHGWRFDQFHORXURUGHULIWKHFRQVLJQPHQWLVQRWUHFHLYHGKHUHE\WKHWK$SULO
<RXUVIDLWKIXOO\
%X\HU7KUHDWHQVWR&ODLP'DPDJHV
'HDU6LUV
2QWKHWK0D\ZHRUGHUHGFHQWUDOKHDWLQJUDGLDWRUVIURP\RXIRUDEXLOG
LQJ FXUUHQWO\ XQGHU FRQVWUXFWLRQ :H SRLQWHG RXW WR \RXU UHSUHVHQWDWLYH WKDW
WKH UDGLDWRUV ZHUH XUJHQWO\ QHHGHG E\ WKH WK -XQH DQG KH SURPLVHG WR VHH
WRSURPSWGHOLYHU\
:HUHJUHWWRVD\WKDWWKLVSURPLVHZDVQRWNHSWDIDFWZKLFKLVFDXVLQJXVFRQ
VLGHUDEOHLQFRQYHQLHQFH<RXZLOOXQGHUVWDQGWKDWXQGHUWKHVHFLUFXPVWDQFHV\RXU
GHOD\JLYHVXVWKHULJKWWRFODLPGDPDJHV:HDUHUHOXFWDQWWRWDNHVXFKDVWHS
KRZHYHUDQGDUHSUHSDUHGWRZDLWIRUWKHUDGLDWRUVXQWLOWKHHQGRIWKLVZHHN
:HWUXVWWKDW\RXZLOOPDNHHYHU\HíRUWWRPHHWWKLVGHDGOLQHDQGWKXVVDYH
\RXUVHOYHVDQGXVDJUHDWGHDORIWURXEOHDQGDQQR\DQFH
<RXUVIDLWKIXOO\
6XSSOLHU$SRORJL]HVIRU'HOD\LQ'HOLYHU\
'HDU6LUV
:HKDYHUHFHLYHG\RXUOHWWHURI0DUFKWKDQGRíHURXUDSRORJLHVIRUWKHGHOD\
LQWKHH[HFXWLRQRI\RXURUGHU
8QIRUWXQDWHO\WKLVRUGHUZDVRYHUORRNHGLQWKHSUHVVXUHRIEXVLQHVVEXWZH
DUHSOHDVHGWRVD\WKDWWKHJRRGVDUHQRZUHDG\IRUGLVSDWFK6KLSPHQWZLOOEH
HíHFWHGE\091RUIRONRQ$SULOWKDQGWKHFRQVLJQPHQWVKRXOGUHDFK\RX
DERXW0D\WK
:HKRSHWKLVGHOD\KDVQRWFDXVHG\RXDQ\VHULRXVLQFRQYHQLHQFHDQGDV
VXUH \RX WKDW HYHU\ HíRUW ZLOO EH PDGH LQ IXWXUH WR HQVXUH SURPSW GHOLYHU\
RI\RXURUGHUV
<RXUVIDLWKIXOO\
47
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
6XSSOLHU$VNVWR%H5HOHDVHGIURP&RQWUDFW
*HQWOHPHQ
:HDUHYHU\VRUU\WKDWZHZLOOQRWEHDEOHWRVXSSO\WKHKHDY\GXW\FRP
SUHVVRUV\RXRUGHUHGRQ6HSWHPEHU
/DVW ZHHN D rUH EURNH RXW LQ RXU SODQW ZKLFK GHVWUR\HG VHYHUDO EXLOGLQJV
LQFOXGLQJRXUZDUHKRXVH:HKDYHFOHDUHGDZD\WKHGHEULVEXWLWZLOOSUREDEO\
EHVHYHUDOPRQWKVEHIRUHZHFDQUHVXPHSURGXFWLRQ8QGHUWKHVHFLUFXPVWDQFHV
ZHDUHFRPSHOOHGWRDVN\RXWRUHOHDVHXVIURPWKHFRQWUDFW
:HDUHVXUH\RXZLOOXQGHUVWDQGWKHGLî
FXOW\RIRXUVLWXDWLRQZKLFKLVGXH
WRFLUFXPVWDQFHVEH\RQGRXUFRQWURO<RXZLOOKHDUIURPXVDVZHDUHLQDSRVL
WLRQWRVHUYH\RXDJDLQ
<RXUVYHU\WUXO\
3DUFHO0LVVLQJ
'HDU6LUV
:HZHUHYHU\PXFKVXUSULVHGWROHDUQIURP\RXUOHWWHURIWKHWK2FWREHU
WKDWWKHSDUWV\RXRUGHUHGRQWKHWK6HSWHPEHUKDYHQRW\HWDUULYHG7KHVH
SDUWV ZHUH GLVSDWFKHG E\SDUFHOSRVWRQWKHWK6HSWHPEHUDQGVKRXOGKDYH
UHDFKHG\RXORQJDJR
:HFDQQRWXQGHUVWDQGWKLVGHOD\DQGZRXOGVXJJHVWWKDW\RXDVNWKHSRVWDO
DXWKRULWLHVWRPDNHLQYHVWLJDWLRQVFRQFHUQLQJWKHPLVVLQJSDUFHO
<RXUVIDLWKIXOO\
7DVNV
I.
Translate letters from Russian into English:
Ϊιμλφτσμυπμφθφϊχψηιςμ
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Ίσηκφληψπτ΋ηωοη΋ηϐοηςηοφϊπϖσϗυηϕσμςϊψφθψπϊιϓΣϓψηλϓ
ωφφθϑπϊϔϏϊφ΋ηϐοηςηοθϓσφϊχψηισμυωμκφλυϗϋϊψφτχφξμσμουφρλφψφκμ
πλφσξμυχψπθϓϊϔς΋ητηικϋωϊη
Ρ χπωϔτϋ τϓ χψπσηκημτ ωϏμϊόηςϊϋψϋ ςφϊφψϓρ χψφωπτ φχσηϊπϊϔ ςης
τφξυφωςφψμμ
Τηλμμτωϗ Ϗϊφ ΋ϓ φωϊηυμϊμωϔ λφιφσϔυϓ ΋ηϐπτ χμψιϓτ οηςηοφτ π τϓ
ωτφξμτωφϊψϋλυπϏηϊϔω΋ητπιλησϔυμρϐμτ
Ψϋιηξμυπμτ
Φψπσφξμυπμ
48
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Ξηλμψξςηχφωϊηιςπϊφιηψη
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
ΤητφϏμυϔξησϔυφτϓιϓυϋξλμυϓϋιμλφτπϊϔ΋ηωφοηλμψξςμιιϓχφσ
υμυππ΋ηϐμκφοηςηοη⋾φϊτηψϊη
Ξηθηωϊφιςη ξμσμουφλφψφξυϓύ ψηθφϊυπςφι ιϓοιηση οηλμψξςϋ φϊκψϋοςπ
υμςφϊφψϓύϕςωχφψϊυϓύφϊχψηισμυπρ΋ηϐκψϋουηύφλπϊωϗυηξμσμουφλφψφξ
υφρωϊηυώππιφξπληυππφϊκψϋοςπςφϊφψηϗθϋλμϊχψφποιμλμυηςηςϊφσϔςφ
ιφοφθυφιπϊωϗλιπξμυπμ
ΦψπτπϊμυηϐπποιπυμυπϗοηχψπϏπυμυυϓμυμϋλφθωϊιη
Ψϋιηξμυπμτ
⋾
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Ψχηωπθφοη΋ηϐοηςηοφϊϗυιηψϗΡωφξησμυπϖϋυηωυμϊιυησπϏππ
τφλμσπςφϊφψϋϖ΋ϓοηςηοησπδϊφφθϒϗωυϗμϊωϗυμφθϓϏηρυφύφσφλυφρχφκφ
λφρςφϊφψηϗουηϏπϊμσϔυφϋιμσπϏπσηωχψφωυηληυυϋϖτφλμσϔΣϓφξπλημτ
λφχφσυπϊμσϔυϋϖ χφωϊηιςϋ ι ςφυώμ ϕϊφρ υμλμσπ Ύωσπ θϓ ΋ϓ τφκσπ χφλφ
ξληϊϔλφϕϊφκφιψμτμυπτϓωτφκσπθϓωψφϏυφιϓχφσυπϊϔ΋ηϐοηςηο
ΣϓωφξησμμτϏϊφυμτφξμτιϓχφσυπϊϔ΋ηϐοηςηοωμρϏηωυφυηλμμτωϗ
χφσϋϏπϊϔ΋ηϐφϊιμϊωχφλϊιμψξλμυπμτϏϊφ΋ηωϋωϊψφπϊχφωϊηιςηιυηϏησμ
ωσμλϋϖϑμρυμλμσπ
Ψϋιηξμυπμτ
II. Draft letters in English from the following
particulars:
⋾
Ϋπψτη oΉ} ι Ήηύμυμ ϋιμλφτσϗμϊ όπψτϋ o΋} ι ΢φυλφυμ Ϗϊφ κψϋο
ωφκσηωυφ οηςηοη ⋾ φϊχψηισμυ ωμκφλυϗ χφ ξμσμουφρ λφψφκμ Υυη χψπ
σηκημϊ ς χπωϔτϋ ωϏνϊ π ϊψνύτμωϗϏυϓρ ιμςωμσϔ υη χψμλϒϗιπϊμσϗ ςφϊφψϓρ
ηυκσπρωςφρόπψτμωσμλϋμϊιμψυϋϊϔχφωσμχψπυϗϊπϗΫπψτηoΉ}ϋθμξλμυη
Ϗϊφϊφιηψϓθϋλϋϊπτμϊϔύφψφϐπρωθϓϊπυηλμμϊωϗυηχψφλφσξμυπμλμσφιϓύ
φϊυφϐμυπρ
⋾
Ϋπψτη oΉ} ι Χϋηυμ Ϋψηυώπϗ ωφφθϑημϊ όπψτμ o΋} ι ΍ϋιψμ
Ήυκσπϗ Ϗϊφ φυη ωμκφλυϗ υηχψηιπση μρ ωσμλϋϖϑπμ ϊφιηψϓ όψηυώϋοωςφμ
ιπυφ π όψηυώϋοωςπρ ωϓψ χφ οηςηοϋ ⋾ Φηψϊπϗ θϓση φϊκψϋξμυη υη χη
ψφύφλ oΡηϊησπυη} φϊθϓιηϖϑπρ πο Όηιψη Φηψφύφλ oΡηϊησπυη} χψπθϓιημϊ
ι ΍ϋιψ χφ ψηωχπωηυπϖ Ϋπψτη oΉ} υηλμμϊωϗ υη ωφύψηυυϋϖ λφωϊηιςϋ κψϋοη
πωφφθϑημϊφϊφτϏϊφςφχπϗωϏμϊηόηςϊϋψϓχψπσηκημϊωϗςκψϋοϋηφψπκπυησ
ιτμωϊμωλψϋκπτπλφςϋτμυϊητπθϋλμϊιψϋϏνυΊηυςφτχψπφχσηϊμμνϊψηϊϊϓ
49
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
⋾
ΫπψτηoΉ}ιΣϖυωϊμψμφθψηϑημϊωϗςόπψτμo΋}ι΢φυλφυμωχψμ
ϊμυοπμρφϊφτϏϊφφυηλφωπύχφψυμφωϋϑμωϊιπσηχφωϊηιςϋοηςηοηυυφκφ
ϊφιηψηΫπψτηoΉ}ωφφθϑημϊϏϊφοηλμψξςηχφωϊηιςπωϊηιπϊμνιϊψϋλυφμ
χφσφξμυπμ π υηωϊηπιημϊ υη ϊφτ Ϗϊφθϓ όπψτη o΋} χψφπυόφψτπψφιηση
μν ϊμσμκψηττφρ φ ωητφρ ψηυυμρ ιφοτφξυφρ ληϊμ χφωϊηιςπ ΋ χψφϊπιυφτ
ωσϋϏημ όπψτη oΉ} θϋλμϊ ιϓυϋξλμυη φϊτμυπϊϔ οηςηο π χφσϋϏπϊϔ ϊφιηψϓ
φϊλψϋκφκφχφωϊηιϑπςη
⋾
Ϋπψτηo΋}ι΢φυλφυμχψπυφωπϊποιπυμυπϗόπψτμoΉ}ιΣϖυωϊμψμ
οηοηλμψξςϋοηςηοηυυφκφϊφιηψηπχψπϏπυνυυϓμιωιϗοπωϕϊπτυμϋλφθωϊιη
Ϋπψτη o΋} φθϒϗωυϗμϊ Ϗϊφ ποοη φωϊψφρ υμύιηϊςπ ςιησπόπώπψφιηυυφρ ψη
θφϏμρωπσϓφυηωϊψϋλφτϋωχμιημϊιϓχφσυπϊϔπτμϖϑπρωϗТЕФРаЗŃοηςηοφι
πϏϊφοηλμψξςηωιϗοηυηωπωςσϖϏπϊμσϔυϓτωχψφωφτυημνϊφιηψϓιϊμϏμυπμ
χφωσμλυπύ υμωςφσϔςπύ τμωϗώμι Ϋπψτη o΋} υηλμμϊωϗ Ϗϊφ όπψτη oΉ} ληωϊ
μριφοτφξυφωϊϔιφωωϊηυφιπϊϔμνλφιμψπμπφθμϑημϊφϊκψϋοπϊϔοηςηοηυυϓρ
ϊφιηψιθσπξηρϐμμιψμτϗφϏντωφφθϑπϊϊμσμκψηττφρΥυηϊηςξμυηλμμϊωϗ
υηλησϔυμρϐμμωφϊψϋλυπϏμωϊιφ
III. Read, translate and act out the dialogue:
'HOD\LQ'HOLYHU\
&t&XVWRPHU6t6XSSOLHU
&+HOOR0LFKDHO%LVKRSKHUH,bPFDOOLQJDERXWFDVKPDFKLQHVZHRUGHUHG
,bPUHDOO\YHU\XQKDSS\,ZDQWVRPHDFWLRQRQWKLV7KH\bUHQRZPRUHWKDQWZR
ZHHNVRYHUGXH2XUFXVWRPHUZDQWVWKHPXUJHQWO\:KDWRQHDUWKbVJRLQJRQ"
6+ROGRQ0U%LVKRS&RXOG\RXJLYHPHDIHZGHWDLOVSOHDVH"
&'HWDLOV":KDWGR\RXZDQWWRNQRZ"6XUHO\\RXbYHJRWHYHU\WKLQJRQrOH
6<HVEXWOHWPHMXVWFKHFN:KHQH[DFWO\GLG\RXSODFHWKHRUGHU"
&:KDW\RXZDQWWRNQRZWKHSUHFLVHGDWH"
6<HVLI\RXGRQbWPLQG
&:DLWDPLQXWHOHWPHJHWLWXSRQWKHVFUHHQ5LJKWLWZDV1RYHPEHU
WKHIRXUWK
67KDQN\RX$QGZKDWZDVWKHPRGHO\RXRUGHUHG"
&,WZDVWKH7;\RXUODWHVWPRGHOWKHRQH\RXbYHMXVWEURXJKWRXW
6 5LJKW &RXOG \RX WHOO PH RQH PRUH WKLQJ" :KDWbV WKH RUGHU QXPEHU
SOHDVHWKHRUGHUIRUPQXPEHU"
&2KOHWPHVHHLWbV&$QGZHRUGHUHGUHJLVWHUV
62.,bOOFKHFNLWRXWULJKWDZD\DQGrQGRXWZKDWbVJRQHZURQJ,bPVRUU\
WRKHDUDERXWWKLVSUREOHP,bOOFDOO\RXEDFNDVVRRQDV,FDQ
&:HOOWKDQN\RX*RRGE\H
50
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
IV. Make up dialogues based on the following
assignments:
1) 7KHUHLVDGHOD\LQGHOLYHU\RIHTXLSPHQWXQGHU\RXUFRQWUDFWZLWK
&DOOWKHFRPSDQ\bVUHSUHVHQWDWLYHWRH[SODLQZK\WKHGHOLYHU\LVXUJHQWDQGZKDW
\RXZLOOKDYHWRGRLIWKHGHOD\EHFRPHVWRRORQJ
2) 0HHW\RXUIXWXUHFXVWRPHU$VNKLPZKDWKHWKLQNVRI\RXUGUDIWFRQ
WUDFW2QWKHZKROHWKHGUDIWLVDFFHSWDEOHEXWWKHFXVWRPHUZDQWV\RXWRUHGXFH
WKHSULFH)LQDOL]HWKHRXWVWDQGLQJSRLQWV
3) <RXU9LFH3UHVLGHQWDQG\RXDUHGLVFXVVLQJWKHSURJUHVVRIWKHWDONV
ZLWK VRPH IRUHLJQ EXVLQHVVPHQ 6D\ ZKDW \RX GLG ODVW ZHHN DQG ZKDW \RX
DUHJRLQJWRGRWKLVZHHN
4) 'XULQJ\RXUWDONZLWK0U.OH\GLVFXVVWKHJXDUDQWHHSHULRGDQGWKHGH
OLYHU\GDWHV$VNKLPWRH[WHQGWKHJXDUDQWHHSHULRGDQGVKLSWKHJRRGVZLWKLQ
WKUHHPRQWKV
V.
Read and translate the texts:
6XEVWLWXWLRQ
$FXVWRPHURUGHULQJDER[RIPHQbVKDQGNHUFKLHIVLQLWLDOHGn+|IURPDODUJH
PDLORUGHUKRXVHUHFHLYHGDER[RIKDQGNHUFKLHIVZLWKWKHLQLWLDOn,|DQGWKHIRO
ORZLQJ H[SODQDWRU\ HQFORVXUH VOLS n:H UHJUHW WKDW ZH DUH DW SUHVHQW RXW
RIWKHPHUFKDQGLVH\RXRUGHUHG7KHHQFORVHGLVWKHQHDUHVWWKLQJWRLWDQGZH
WUXVWWKDWWKHVXEVWLWXWLRQZLOOEHVDWLVIDFWRU\|
6RUU\WRRODWH
$ 1HZ <RUN PDWHUQLW\ VKRS UHFHLYHG WKLV QRWH n'HDU 6LUV \RX KDYH
QRW\HWGHOLYHUHGWKHPDWHUQLW\GUHVV,RUGHUHG3OHDVHFDQFHOWKHRUGHU0\
GHOLYHU\ZDVIDVWHUWKDQ\RXUV|
51
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
VI. Payment
$FNQRZOHGJLQJ5HFHLSWRI*RRGVDQG0DNLQJ3D\PHQW
:KHQ WKHEX\HUUHFHLYHVWKHJRRGVGHOLYHUHGE\WKHVHOOHUKHZLOOH[DP
LQHWKHPFDUHIXOO\LIKHrQGVWKHPWREHLQRUGHUKHZLOOLQPDQ\FDVHVVHQG
WKHVHOOHUDQDFNQRZOHGJPHQWRIUHFHLSW6KRXOGDUHPLWWDQFHEHPDGHDWWKH
VDPHWLPHDQDGYLFHWRWKLVHíHFWLVLQFOXGHGLQWKHDFNQRZOHGJPHQW
%HIRUH SD\PHQW LV HíHFWHG WKH EX\HU FDUHIXOO\ FKHFNV WKH VHOOHU
V LQYRLFH
RUVWDWHPHQWDQGFRPSDUHVLWZLWKKLVRZQUHFRUGV,IKHGLVFRYHUVDQ\HUURURUGLV
FUHSDQF\ KH ZLOO QRWLI\ WKH VHOOHU LPPHGLDWHO\ 7KHQ WKH PDWWHU LV LQYHVWLJDWHG
E\WKHODWWHUDQGLILWLVIRXQGWKDWWKHEX\HUZDVULJKWDFRUUHFWLRQLVPDGH
,QVHWWOLQJLQGHEWHGQHVVWKHIROORZLQJPHDQVRISD\PHQWPD\EHXVHG
FDVK
SRVWDORUGHUVDQGPRQH\RUGHUV
FKHTXHVDQGEDQNGUDIWV
EDQNWUDQVIHUV
ELOOVRIH[FKDQJHDQGSURPLVVRU\QRWHV
GRFXPHQWDU\FUHGLWV
7KH PHDQV RI SD\PHQW PRVW FRPPRQO\ XVHG LQ IRUHLJQ WUDGH DUH EDQN
WUDQVIHUVEDQNGUDIWVELOOVRIH[FKDQJHDQGGRFXPHQWDU\FUHGLWV
3D\PHQWVLQIRUHLJQWUDGHLQYROYHWKHFRQYHUVLRQRIRQHFXUUHQF\LQWRDQ
RWKHU0HDQVRISD\PHQWZKLFKUHSUHVHQWDFODLPWRWKHSD\PHQWRIDFHUWDLQ
VXPLQDIRUHLJQFXUUHQF\DUHFROOHFWLYHO\NQRZQDVƉƒƕƈƌƊƑŃƈƛƆƋƄƑƊƈő
$ VXP RI PRQH\ VHQW LQ WKH IRUP RI FDVK D FKHTXH EDQN WUDQVIHU HWF
WRDSHUVRQDWDQRWKHUSODFHLVNQRZQDVDƕƈƐƌƗƗƄƑƆƈŃWKHZRUGLVDOVRDSSOLHG
WRWKHDFWRIVHQGLQJWKHPRQH\5HPLWWDQFHVDUHDFFRPSDQLHGE\DƕƈƐƌƗƗƄƑƆƈŃ
ƄƇƙƌƆƈŏŃ RU WKH\ DUH VHQW WRJHWKHU ZLWK WKH RUGHU RU WKH OHWWHU DFNQRZOHGJLQJ
UHFHLSWRIWKHJRRGV,IWKHVHQGHURIWKHUHPLWWDQFHGRHVQRWKDYHDQ\SURRI
RISD\PHQWKHZLOODVNWKHUHFLSLHQWWRVHQGKLPDUHFHLSW
$FNQRZOHGJLQJ5HFHLSWRI3D\PHQW
,W LV QRW QHFHVVDU\ IRU WKH VHOOHU WR DFNQRZOHGJH WKH EX\HU
V UHPLWWDQFH
XQOHVV WKH EX\HU DVNV IRU D UHFHLSW 7R PDQ\ VXSSOLHUV KRZHYHU VXFK DQ DF
NQRZOHGJPHQWLVDZHOFRPHRSSRUWXQLW\WREXLOGJRRGZLOODQGWRVROLFLWIXUWKHU
EXVLQHVV
(UURUVPLVXQGHUVWDQGLQJVDQGRWKHUGLî
FXOWLHVLQFRQQHFWLRQZLWKSD\PHQW
KDYH WR EH FDOOHG WR WKH EX\HU
V DWWHQWLRQ )RU H[DPSOH WKH EX\HU PD\ KDYH
PDGHDQHUURULQUHPLWWLQJKHPD\KDYHPLVXQGHUVWRRGWKHWHUPVRISD\PHQW
RU KH PD\ KDYH IRUJRWWHQ WR PHQWLRQ WKH QXPEHU DQG GDWH RI WKH LQYRLFH KH
LVSD\LQJ
52
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
6WDWHPHQWV
&XVWRPHUVZKRKDYHDFXUUHQWDFFRXQWZLWKDVXSSOLHUUHFHLYHVWDWHPHQWV
RIDFFRXQWDWUHJXODULQWHUYDOVIRUH[DPSOHRQFHDPRQWKRURQFHHYHU\TXDU
WHU7KHVWDWHPHQWLVLQHíHFWDFRS\RIWKHFXVWRPHU
VDFFRXQWVLQFHLWZDV
ODVWEDODQFHG,WVKRZVWKHEDODQFHDWWKHEHJLQQLQJRIWKHSHULRGDOOLQYRLFHV
UHQGHUHG DQG SD\PHQWV UHFHLYHG GXULQJ WKH SHULRG LQFOXGLQJ GHELW DQG FUHGLW
QRWHVLIDQ\DQGWKHEDODQFHDWWKHHQGRIWKLVSHULRG7KHVWDWHPHQWHQDEOHV
WKHWZRrUPVWRFRPSDUHWKHHQWULHVLQWKHLUERRNVLWDOVRDFWVDVDUHPLQGHU
WRWKHGHEWRUWKDWPRQH\LVVWLOORZLQJ
'HELWDQG&UHGLW1RWHV
'HELWDQGFUHGLWQRWHV86ƇƈƅƌƗŃDQGƆƕƈƇƌƗŃƐƈƐƒƕƄƑƇƄŏŃƇƈƅƌƗŃDQGƆƕƈƇƌƗŃ
ƐƈƐƒƖŌŃ DUH H[FKDQJHG EHWZHHQ WZR rUPV ZKHQ IDXOW\ JRRGV RU HPSW\ FRQ
WDLQHUVDUHUHWXUQHGE\WKHFXVWRPHURUZKHQDQHUURURURPLVVLRQLQDQLQYRLFH
RUVWDWHPHQWKDVWREHFRUUHFWHG
:KHQDGHELWQRWHKDVEHHQUHFHLYHGDQGIRXQGFRUUHFWLWLVDFNQRZOHGJHG
E\DFUHGLWQRWHDQGYLFHYHUVD
Terms and phrases
D5HFHLSWRI*RRGV,QYRLFHVHWF
ΦφσϋϏμυπμϊφιηψφιωϏμϊφιπϊλ
:H DFNQRZOHGJH UHFHLSW RI WKH JRRGV RU
GHUHG DQG WKDQN \RX IRU WKH SURPSW GH
OLYHU\
Σϓ χφλϊιμψξλημτ χφσϋϏμυπμ οηςηοηυ
υϓύ ϊφιηψφι π θσηκφληψπτ ΋ηω οη θϓ
ωϊψϋϖλφωϊηιςϋ
7KH JRRGV FRYHUHG E\ \RXU LQYRLFH RI DUULYHGE\66+DPEXUJ\HVWHUGD\
Ωφιηψϓ χφ ΋ηϐμτϋ ωϏμϊϋόηςϊϋψμ φϊ ληϊηχψπθϓσπιϏμψηυηωϋλυμΌητθϋψκ
7KHVKLSPHQWKDVUHDFKHGXVVDIHO\DQGKDV
WXUQHGRXWWRRXUFRPSOHWHVDWLVIDFWLRQ
Όψϋο θϓσ χφσϋϏμυ υητπ ι ωφύψηυυφωϊπ
π χφσυφωϊϔϖ φϊιμϏημϊ υηϐπτ ϊψμθφιη
υπϗτ
<RXU VWDWHPHQW IRU WKH ODVW TXDUWHU KDV
EHHQUHFHLYHGDQGIRXQGFRUUHFW
΋ηϐη ιϓχπωςη πο ωϏμϊη οη χφωσμλυπρ
ςιηψϊησθϓσηχφσϋϏμυηπχψπουηυηχψη
ιπσϔυφρ
:HDUHJODGWRDGYLVH\RXWKDW\RXUVWDWH
PHQWIRU'HFHPEHUFRUUHVSRQGVZLWK
RXUERRNV
Σϓψηλϓωφφθϑπϊϔ΋ητϏϊφ΋ηϐηιϓχπ
ωςη πο ωϏμϊη οη λμςηθψϔ ωφφϊιμϊ
ωϊιϋμϊυηϐπτθϋύκησϊμψωςπτςυπκητ
E$UUDQJLQJ3D\PHQW
΋ϓχφσυμυπμφχσηϊϓ
,QSD\PHQWRILQVHWWOHPHQWRI\RXULQ
YRLFHZHHQFORVHFURVVHGFKHTXHIRUi
RQ'LVWULFW%DQN/WG0DQFKHVWHU
΋ςηϏμωϊιμφχσηϊϓ΋ηϐμκφωϏμϊηόηςϊϋ
ψϓ τϓ χψπσηκημτ ςψφωωπψφιηυυϓρ Ϗμς
υηωϋττϋiι΍πωϊψπςϊΊηυς΢πτπϊμλ
ιΣηυϏμωϊμψμ
:H HQFORVH FKHTXH IRU i ZKLFK ZH
DVN \RX WR FUHGLW WR RXU DFFRXQW SODFH
WRWKHFUHGLWRIRXUDFFRXQW
Σϓ χψπσηκημτ Ϗμς υη ωϋττϋ i ςφϊφ
ψϓρχψφωπτ΋ηωοηχπωηϊϔυηςψμλπϊυη
ϐμκφωϏμϊηοηϏπωσπϊϔιςψμλπϊυηϐμκφ
ωϏμϊη
53
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
:HHQFORVHEDQNGUDIWIRUZKLFKFRY
HUV \RXU LQYRLFH DIWHU GHGXFWLRQ RI FDVKGLVFRXQW
ΣϓχψπσηκημτθηυςφιωςπρϏμςυηωϋττϋ
ςφϊφψϓρ χφςψϓιημϊ ΋ηϐϋ υηςσηλ
υϋϖ χφωσμ ιϓϏπϊηυπϗ ωςπλςπ χψπ
φχσηϊμυησπϏυϓτπ
:H KDYH LQVWUXFWHG RXU EDQN WR WUDQVIHU
WRUHPLWWKHDPRXQWRIiWR\RXUDF
FRXQWZLWK%DUFOD\V%DQN/WG%HGIRUG
Σϓ χψφπυωϊψϋςϊπψφιησπ ωιφρ θηυς φ χμ
ψμϏπωσμυππ ωϋττϓ ι ψηοτμψμ i υη ΋ηϐ ωϏμϊ ι Ίηψςσμρ Ίηυςμ ΢πτπϊμλ
ιΊμλόφψλ
:HKDYHDFFHSWHG\RXUGUDIWDQGVKDOOQRW
IDLOWRKRQRXULWSURPSWO\DWPDWXULW\
Σϓ ηςώμχϊφιησπ ΋ηϐϋ ϊψηϊϊϋ π υμχψμ
τμυυφφχσηϊπτμνωψηοϋχφυηωϊϋχσμυππ
ωψφςη
F(UURUVLQ,QYRLFHVDQG6WDWHPHQWV
ΥϐπθςπιωϏμϊηύπιϓχπωςηύποωϏμ
ϊφι
2Q FKHFNLQJ \RXU LQYRLFH ZH rQG WKDW
DQHUURUKDVRFFXUUHG
Φψπχψφιμψςμ΋ηϐμρυηςσηλυφρτϓφθ
υηψϋξπσπϏϊφχψφποφϐσηφϐπθςη
:HDUHUHWXUQLQJ\RXULQYRLFHDV\RXKDYH
PDGHDQHUURULQWRWDOLQJ
Σϓ ιφοιψηϑημτ ΋ηϐ ωϏμϊόηςϊϋψϋ χφ
ωςφσϔςϋ ΋ϓ ωλμσησπ φϐπθςϋ ι χφλωϏνϊμ
φθϑμρωϋττϓ
7KHUHLVDGLVFUHSDQF\EHWZHHQWKHJRRGV
GHOLYHUHGDQG\RXULQYRLFH
Ύωϊϔ υμωφφϊιμϊωϊιπμ τμξλϋ χφωϊηισμυ
υϓτπϊφιηψητππ΋ηϐμρυηςσηλυφρ
:H VKRXOG OLNH WR GUDZ \RXU DWWHQWLRQ
WRWZRFUHGLWLWHPVZKLFKKDYHEHHQRPLW
WHGIURP\RXUVWDWHPHQW
ΣϓύφϊμσπθϓχψπισμϏϔ΋ηϐμιυπτηυπμ
ς λιϋτ χϋυςϊητ ςψμλπϊη ςφϊφψϓμ θϓσπ
φχϋϑμυϓι΋ηϐμριϓχπωςμποωϏνϊη
:HVKRXOGEHREOLJHGLI\RXZRXOGFRUUHFW
WKH VWDWHPHQW LVVXH D FRUUHFWHG VWDWH
PHQW
Σϓ θϓσπ θϓ ΋ητ φθϗοηυϓ μωσπ θϓ ΋ϓ
πωχψηιπσπιϓχπωςϋποωϏμϊηχψμλφωϊη
ιπσππωχψηισμυυϋϖιϓχπωςϋποωϏμϊη
$V ZH DUH KDYLQJ GLî
FXOW\ RZLQJ WR WKLV
HUURULQREWDLQLQJWKHUHOHDVHRIWKHJRRGV
IURPWKHFXVWRPVZHVKRXOGEHJODGLI\RX
ZRXOGVHQGXVDQDPHQGHGLQYRLFH
Φφωςφσϔςϋποοηϕϊφρφϐπθςπϋυηωιφο
υπςσπ ϊψϋλυφωϊπ ι χφσϋϏμυππ ϊφιηψφι
ωϊητφξυπτϓθϋλμτψηλϓμωσπ΋ϓχφ
ϐσμϊμυητπωχψηισμυυϋϖυηςσηλυϋϖ
3OHDVHFRQrUPWRXVWKHDGMXVWHGEDODQFH
RI
Φφξησϋρωϊη χφλϊιμψλπϊμ υητ ϋϊφϏυνυ
υϓρθησηυω
G5HFHLSWRI3D\PHQW
ΦφσϋϏμυπμφχσηϊϓ
:H DFNQRZOHGJH UHFHLSW RI \RXU FKHTXH
IRUZKLFKZHKDYHSODFHGWRWKHFUHGLW
RI\RXUDFFRXQW
Σϓ χφλϊιμψξλημτ χφσϋϏμυπμ ΋ηϐμκφ
ϏμςηυηςφϊφψϓρτϓοηϏπωσπσπιςψμ
λπϊ΋ηϐμκφωϏμϊη
2XU EDQNHUV KDYH MXVW DGYLVHG XV WKDW
WKH\KDYHUHFHLYHG\RXUUHPLWWDQFHLQWKH
DPRXQWRI
Τηϐπ θηυςπψϓ ϊφσϔςφ Ϗϊφ ωφφθϑπσπ
υητ Ϗϊφ φυπ χφσϋϏπσπ ΋ηϐ λμυμξυϓρ
χμψμιφλυηωϋττϋ
:HWKDQN\RXIRU\RXUSURPSWUHPLWWDQFH
DQGHQFORVHRXURî
FLDOIRUPDOUHFHLSW
Σϓθσηκφληψπτ΋ηωοηθϓωϊψϓρχμψμιφλ
λμυμκ π χψπσηκημτ υηϐμ φόπώπησϔυφμ
χφλϊιμψξλμυπμ
H(UURUVLQ3D\PHQWHWF
Υϐπθςπιφχσηϊμπϊλ
:H DUH UHWXUQLQJ \RXU FKHTXH EHFDXVH
LWLVSRVWGDWHG
Σϓιφοιψηϑημτ΋ηϐϏμςχφϊφτϋϏϊφφυ
ληϊπψφιηυοηλυπτϏπωσφτ
:HKDYHQRWLFHGWKDW\RXUFKHTXHLVQRW
VLJQHG
ΣϓοητμϊπσπϏϊφ΋ηϐϏμςυμχφλχπωηυ
54
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
6LQFH SD\PHQW ZDV PDGH DIWHU H[SLU\
RI WKH GLVFRXQW SHULRG ZH FDQQRW DJUHH
WR\RXUGHGXFWLQJRIDGLVFRXQW
Ωηςςηςφχσηϊηθϓσηχψφποιμλμυηχφπωϊμ
Ϗμυππλπωςφυϊυφκφχμψπφλητϓυμτφξμτ
ωφκσηωπϊϔωϗωϋλμψξηυπμτωςπλςπ
<RXKDYHPDGHDGHGXFWLRQRIIURPRXU
LQYRLFHZLWKRXWJLYLQJDQ\UHDVRQIRULW
΋ϓωλμσησπιϓϏμϊωυηϐμκφωϏμϊηιψηο
τμψμυμϋςηοηιχψπϏπυϓ
Specimen letters
$FNQRZOHGJLQJ5HFHLSWRI*RRGV
'HDU6LUV
7RGD\ZHKDYHUHFHLYHGWKHFRQVLJQPHQWZKLFK\RXDGYLVHGXVRIRQWK0DUFK
:HKDYHH[DPLQHGWKHJRRGVDQGKDYHIRXQGWKHPWREHLQRUGHU
,QSD\PHQWRI\RXULQYRLFHZHHQFORVHFKHTXHIRUiRQWKH'LVWULFW%DQN
/WG0DQFKHVWHU3OHDVHVHQGXV\RXURî
FLDOŃUHFHLSW
<RXUVIDLWKIXOO\
(QFO
6XSSOLHU$VNVIRU'HWDLOVRI,QYRLFH3DLG
'HDU6LUV
7KDQN\RXIRU\RXUFKHTXHLQWKHDPRXQWRIi
<RXUSD\PHQWDUULYHGZLWKRXWDUHPLWWDQFHDGYLFH:HGRQRWNQRZZKLFK
LQYRLFH\RXDUHSD\LQJDQGVKRXOGDSSUHFLDWHLWLI\RXZRXOGJLYHXVWKHLQYRLFH
QXPEHUDQGGDWHLQRUGHUWKDWZHPD\FUHGLW\RXUDFFRXQWSURSHUO\
<RXUVIDLWKIXOO\
6HOOHU$SRORJL]HVIRU2YHUFKDUJH
*HQWOHPHQ
:H KDYH UHFHLYHG \RXU OHWWHU RI 1RYHPEHU DQG UHJUHW YHU\ PXFK
WKH RYHUFKDUJH RI ZKLFK \RX KDYH FDOOHG WR RXU DWWHQWLRQ 7KH FKDUJH
ZDVLQFRUUHFWDQGKDVQRZEHHQFDQFHOOHG
$FRUUHFWHGELOOIRULVHQFORVHG3OHDVHDFFHSWRXUVLQFHUHDSRORJLHV
IRUWKLVHUURU
9HU\WUXO\\RXUV
(QFO
55
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
3XEOLVKHURI7H[WERRNV&RUUHFWV(UURULQ,QYRLFH
'HDU0UV5RELQVRQ
7KDQN\RXIRU\RXUOHWWHURI)HEUXDU\UHJDUGLQJRXULQYRLFH1R
'XH WR DQ HUURU \RX ZHUH ELOOHG LQFRUUHFWO\ 7KH SULFH RI WKH WH[WERRN
LVOHVVGLVFRXQW
:HDUHFDQFHOLQJWKLVLQYRLFHDQG\RXVKRXOGUHFHLYHDFUHGLWVKRUWO\7RUHF
WLI\RXUHUURUZHDUHUHELOOLQJ\RXDWWKHFRUUHFWSULFH
7KDQN \RX IRU EULQJLQJ WKLV PDWWHU WR RXU DWWHQWLRQ DQG ZH DSRORJL]H
IRUDQ\LQFRQYHQLHQFHWKLVPLVWDNHPD\KDYHFDXVHG\RX
6LQFHUHO\\RXUV
6XSSOLHU&DOOV&XVWRPHU
V$WWHQWLRQWR8QHDUQHG'LVFRXQW7DNHQ
*HQWOHPHQ
7KDQN\RXIRU\RXUUHPLWWDQFHLQWKHDPRXQWRILQSD\PHQWRIRXU
LQYRLFHRI)HEIRURQZKLFK\RXKDYHWDNHQDFDVKGLVFRXQW
$V RXU SULFHV DUH FDVK SULFHV ZH FDQQRW JUDQW \RX DQ\ FDVK GLVFRXQW
DQGZRXOGWKHUHIRUHDSSUHFLDWH\RXUVHQGLQJXVDW\RXUFRQYHQLHQFHDFKHFN
IRUWKHDPRXQWRIWKHGLVFRXQWLQTXHVWLRQ
9HU\WUXO\\RXUV
7DVNV
I.
Translate letters from Russian into English:
Υχσηϊη
⋾
Ϊιμλφτσμυπμφθφχσηϊμ
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Ίσηκφληψπτ΋ηωοη΋ηϐμϋιμλφτσμυπμφκφϊφιυφωϊπϊφιηψηςφϊκψϋοςμ
τηψϊη
ΣϓχψπσηκημτιμςωμσϔυηχψμλϒϗιπϊμσϗυηωϋττϋιéιςηϏμ
ωϊιμφχσηϊϓ΋ηϐμκφωϏμϊη
Φφξησϋρωϊη ιϓϐσπϊμ ΋ηϐμ φόπώπησϔυφμ ϋιμλφτσμυπμ φ χφσϋϏμυππ
χσηϊμξη
Ψϋιηξμυπμτ
Φψπσφξμυπμ
⋾
ΪιμλφτσμυπμφχφσϋϏμυππχσηϊμξη
Ϊιηξημτϓμκφωχφλη
Ψχηωπθφοη΋ηϐμχπωϔτφφϊτηψϊη
δϊφ υηϐμ φόπώπησϔυφμ ϋιμλφτσμυπμ φ χφσϋϏμυππ ΋ηϐμκφ ιμςωμσϗ υη
χψμλϒϗιπϊμσϗυηωϋττϋιéιςηϏμωϊιμφχσηϊϓυηϐμκφωϏμϊη
ΤηλμμτωϗυηϐμλησϔυμρϐμμωφϊψϋλυπϏμωϊιφθϋλμϊϊηςπτξμϋωχμϐυϓτ
Οωςψμυυμ΋ηϐπ
56
Деловые переговоры и деловая переписка
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
II. Draft letters in English from the following
particulars:
⋾
ΫπψτηoΉ}ιφΫψηυςόϋψϊμυηΣηρυμποιμωϊπσηόπψτϋo΋}ι΢φυλφυμ
ϏϊφκψϋοθϓσχφσϋϏμυμϖιωφύψηυυφωϊππχφσυφωϊϔϖφϊιμϏημϊπύϊψμθφιηυπ
ϗτΥυηχψφπυωϊψϋςϊπψφιησηωιφρθηυςφχμψμϏπωσμυππωϋττϓιiυηωϏμϊ
όπψτϓo΋}ι/OR\GbV%DQN/WGι΢φυλφυμ
⋾
ΫπψτηoΉ}χφλϊιμψξλημϊχφσϋϏμυπμφϊόπψτϓo΋}οηςηοηυυϓύϊφιηψφι
πθσηκφληψπϊμνοηθϓωϊψϋϖλφωϊηιςϋΦψπχψφιμψςμυηςσηλυφρθϓσφφθυη
ψϋξμυφϏϊφχψφποφϐσηφϐπθςηΎωϊϔυμωφφϊιμϊωϊιπμτμξλϋχφωϊηισμυυϓτπ
ϊφιηψητππυηςσηλυφρ
ΦφωςφσϔςϋποοηϕϊφρφϐπθςπϋόπψτϓoΉ}ιφουπςσπϊψϋλυφωϊπιχφσϋ
Ϗμυππϊφιηψφιωϊητφξυπφυηχψφωπϊιϓωσηϊϔμρπωχψηισμυυϋϖυηςσηλυϋϖ
III. Read, translate and act out the dialogue:
'LVFXVVLQJ7HUPVRI3D\PHQW
%t%HUHVRY3t3HWHUVRQ
3:HDUHWRWDNHXSRQHPRUHTXHVWLRQ
%,VXSSRVHLWPD\FRQFHUQWKHWHUPVRISD\PHQW
37KDWbVULJKW:HZRXOGDVN\RXWRLQFUHDVHWKHDGYDQFHSD\PHQWWRé
%$DGYDQFHSD\PHQWLVRXUXVXDOSUDFWLFH
3,bPDIUDLGLWLVLQVXî
FLHQWLQWKLVFDVHWDNLQJLQWRDFFRXQWRXUPHHWLQJ
\RXKDOIZD\LQJUDQWLQJ\RXHDUOLHUGHOLYHU\GDWHV
%/HWLWEHVR
3<RXDUHWRRSHQDQLUUHYRFDEOHOHWWHURIFUHGLWZLWK7/&EDQN
%:HVKDOORSHQDOHWWHURIFUHGLWDVVRRQDVZHUHFHLYHDQRWLrFDWLRQWKDW
WKHrUVWFRQVLJQPHQWRIJRRGVLVUHDG\IRUVKLSPHQW
37KHOHWWHURIFUHGLWLVWREHYDOLGIRUGD\V
%7KDWJRHVZLWKRXWVD\LQJ
3 7KDQN \RX , PXVW VD\ WKDW ZH DUH TXLWH VDWLVrHG ZLWK WKH UHVXOWV
RIWKHGHDO
%:HDUHDOVRYHU\SOHDVHGWRKDYHQHJRWLDWHGZLWK\RX
57
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
IV. Make up dialogues based on the following
assignments:
1) 0HHW\RXUFXVWRPHUbVUHSUHVHQWDWLYHLQ.D]DQWRH[SODLQZK\\RXGH
OD\RSHQLQJD/&$VNKLPQRWWRSRVWSRQHGHOLYHULHVDV\RXU5XVVLDQSDUWQHU
H[SHFWVWKHJRRGVZ
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
811 Кб
Теги
переписку, москалева, язык, казань, учебно, деловых, английский, пособие, 182, 2012, деловая, переговоры, мазитова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа