close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт завідувача за 2015-2016 н.р.

код для вставкиСкачать
З В І Т завідувача Комсомольського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 1 Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області ДЕРЕГИ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ
ЗВІТ
завідувача Комсомольського дошкільного навчального
закладу (ясла – садок) № 1 Комсомольської селищної ради
Зміївського району Харківської області
ДЕРЕГИ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ
перед педагогічним колективом і громадськістю про
виконання роботи за 2015/2016 навчальний рік
На сьогоднішній день, завдання сучасного управлінця донести до
кожного з вас, що сучасний дитячий садок - це не «камера зберігання», де
діти харчуються і де за ними доглядають. Дитячий садок - це перша і дуже
важлива сходинка в освіті.
Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх
першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її
можна, на наш погляд, тільки пред'являючи єдині вимоги як з боку батьків і
вихователів.
Такі заходи як ці публічні слухання, спільні свята і дозвілля
допомагають нам стати єдиною командою в нашій нелегкій справі. Даний
звіт - засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи
нашого закладу.
Головними завданнями мого звіту, як засобу
інформування
громадськості є:
 підвищення відкритості дошкільного закладу;
 задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів:
батьки, педагоги, засоби масової інформації, та органи влади;
 інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг в ДНЗ;
 проведення громадської експертизи управлінських рішень,
стратегій і програм розвитку установи;
 залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого саду.
У своїй роботі завідувач керуєтьсязаконодавчими та нормативними
документами:
 Конституцією України;
 Законом України «Про освіту»;
 Законом України «Про дошкільну освіту»;
 «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні»;
 Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське
дошкілля»;
 Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку
«Впевнений старт».
 Положенням про дошкільний навчальний заклад (затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305),
 Державними санітарними нормами та правилами «Влаштування,
обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та
організації життєдіяльності дітей» від 01.08.2013 № 678, інших
нормативно-правових актів.
Комсомольський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1
(вул.Ярослава Мудрого б.11) побудовано за типовим проектом. Дошкільний
заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.
Щоденний графік роботи груп закладу становить : 2 групи- 12 -годинний
режим роботи , 4 групи – 10,30 годинний режим роботи.Вихідні дні субота,
неділя та святкові дні.
Проектна потужність - 6 груп
Фактично функціонує – 6 груп.
Планова кількість місць – 82.
Фактично відвідувало заклад – 145 вихованців.
Кадрова політика
Гасло «Кадри вирішують усе» є актуальним у всі часи. Тому
забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту кожного
педагога є другою важливою складовою та обов’язком завідувача ДНЗ.
Роботу дошкільного навчального закладу та освітньо-виховний процес
забезпечує 33 працівника. З них у відпустці по догляду за дитиною до 3-х
років перебуває1 працівник. За штатним розписом у дошкільному закладі
працює завідувач, вихователь-методист, вихователі, музичний керівник,
помічники вихователя, машиніст з прання білизни, кастелянка, робітник по
обслуговуванню приміщень, двірник, сторож, старша медична сестра,
завгосп, кухар, підсобний робітник. Дошкільний заклад забезпечений
кадрами на 100%. Плинність кадрів у 2015-2016 - роках складала 6 %
(звільнення 2 працівників за власним бажанням.).
Освітній процес у 2015\2016 навчального року здійснювало 15педагогів
з них 12 – мають вищу освіту, 2 – неповну вищу, 1 – базову вищу.
Освітній рівень педагогів:
9% 6.00%
Вища освіта
Базова вища
85%
Заклад укомплектовано педагогічними
кваліфікаційних категорій:
Кваліфікаційний рівень
Спеціаліст вищої
категорії
Спеціаліст І категорії
Спеціаліст ІІ категорії
Неповна вища
кадрами на 100% таких
Кількість
%
3
20
2
6
13
40
Спеціаліст
Тарифний розряд
звання
«вихователь - методист»
3
1
3
20
7
20
Робота з педкадрами була спрямована на підвищення професійного
рівня вихователів. Курси підвищення кваліфікації впродовж року пройшли
вихователі: вихователі: Миргородець Л.О., Омельченко І.І.
У 2015/2016 н. р. було атестовано 3 педагоги. Атестація педагогічних
працівників проводилась згідно з перспективним планом, відповідно до змін
Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу.
За результатами атестації вихователям Сіроус Л.В. та Бобуновій М.О.
було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІI категорії»,
вихователю Омельченко І.І. – відповідає раніше встановленому 9 тарифному
розряду посади вихователя.
За результатами атестації
28%
21%
Вища категорія
I категорія
II категорія
21%
22%
Спеціаліст
ВИСНОВОК: кадрова політика здійснюється у відповідності до
нормативних
потреб,
суворо
дотримується
штатна
дисципліна,
забезпечується стабільність облікового складу.
Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи
на 2015-2016н.р.
У 2015/2016 н. р. педагогічний колектив поглиблено працював над
провідною проблемою:
Забезпечення адаптивного управління дошкільним навчальним закладом
в умовах модернізації освітнього процесу, та за єдиною науково –
методичною темою:
«Формування професійної мобільності педагогів на концептуальних
засадах Державного стандарту дошкільної освіти».
Для реалізації якої висувались наступні пріоритетні завдання:
1. Формування національної свідомості, загальнолюдського духовного,
патріотичного досвіду дошкільника через різні види діяльності.
2. Активізація економіко-математичної, мовленнєвої компетенції
дошкільників через використання інформаційно-комунікаційних
технологій.
3. Забезпечення розвивально-виховного впливу праці у контексті
формування ціннісного ставлення дошкільників до предметнопрактичної діяльності.
Завдання на літній оздоровчий період 2016 року:
1. Розвиток у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей
свого народу через ознайомлення з літніми народними та
календарними святами.
2. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом
упровадження
сучасних
здоров`язбережувальних
та
здоров`яформувальних освітніх технологій.
3. Удосконалення роботи по трудовому вихованню дітей дошкільного
віку шляхом ознайомлення з працею дорослих, тапрацею в природі.
Колектив закладу, доклав максим зусиль до якісного виконання річних
завдань. На 4 педагогічних радах обговорювались проміжні результати, на
підсумковій педраді зроблено аналіз виконання усього плану. Головним
результатом, який свідчить про якість роботи є задовільна підготовка
випускників до шкільного навчання.
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала
діагностично - прогностичний характер, базувалась на аналізі корекційно розвивального, освітньо - виховного процесів і була спрямована на
підвищення професійного рівня педагогів.
Науково-методичне зростання педагогічної майстерності забезпечили
такі форми роботи, як:
- система навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;
- консультації,
що
сприяли
підвищенню
рівня
методичної
компетентності,
оптимізації
педагогічного
процесу,
покращенню
дидактичного забезпечення педпроцесу, ознайомленню з педагогічними
технологіями, залученням передового досвіду в практичну діяльність;
- проблемні, навчальні, теоретичні семінари, практикуми та інші форми
роботи з актуальних питань розширили знання педагогів про нормативноправові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу
педагогам різнобічно та поглиблено розглянути окремі напрями, структурні
компоненти, змістові наповнення, концептуальну основу та цілісність
Базового компоненту (нова редакція), підтримували на належному рівні
педагогічні зусилля та можливості педагогів, що позитивно впливає на
підвищення рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.
Педагоги ДНЗ систематично працювали над вдосконаленням своєї
фахової майстерності. Протягом навчального року педагогічні працівники
були залучені до участі в постійно діючих методичних об’єднаннях,
майстер – класах, педагогічних майстернях.
З метою розвитку творчих здібностей дошкільників, реалізації
варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти в дошкільному
закладі організовано гурткову роботу з використанням парціальних освітніх
програм:
 «Формування основ здоров'язберігаючої компетентності дитини»
– вихователь Овчаренко Н.В.
 «Розвиток логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку
з використанням ЛЕГО» - вихователь Грібанова Н.С.
 «Конструювання – як розвиток логічного мислення дітей
старшого дошкільного віку» - вихователь Омельченко І.І.
 «Казка, як засіб розвитку мовленнєвої компетентності
дошкільників» - вихователь Бобунова М.О.
 «Математична країна» - вихователь Перевалова В.О.
 «Мнемотехніка – інтелектуальний розвиток особистості » вихователь Сіроус Л.В.
 «Здоров’я дітей – здоров’я нації» - формування валеологічних
знань дітей дошкільного віку - вихователь Новікова О.А.
 «Квілінг – засіб творчого уявлення дошкільників у створенні
композицій з паперу» - вихователь Курочкіна О.М.
 «Степ аеробіка» - музичний керівник Ступка Л.Ю.
Колектив
постійно працює над створенням позитивного іміджу
дошкільного закладу.
Так в рамках обласного педагогічного тижня на базі Комунального
вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
вихователем-методистом Костенко Н.Л. був проведений майстер-клас на
тему: «Активізація мовленнєвої компетенції дошкільників через
використання інноваційних технологій (засобом театралізованої діяльності).
Для
підвищення якості організації
роботи
педагогів
щодо
впровадження у навчально - виховний
процес ДНЗ інформаційно комунікаційних технологій та забезпечення подальшого розвитку єдиного
інформаційно - освітнього простору, в ДНЗ функціонує сайт закладу на
освітньому порталі «Класна оцінка», куратором закладу по ІКТ є
вихователь-методист Костенко Н.Л. В результаті
проведеної роботи
підвищилась технічна якість матеріалів та регулярність їх подання на сайт
закладу.
Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкрила
перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну
практику сучасних методичних розробок. Згідно проведеного моніторингу
визначено, що лише 7% (1педагог) не володіє комп’ютером. За бажанням
педагогів та в рамках виконання завдань річного плану в 2015-2016н.р. в ДНЗ
було організовано навчання з оволодіння навичками роботи з програмами
Microsoft Word, PoverPoint. Використання ІКТ в системі освіти ДНЗ дало
змогу:
- підвищити ефективність освітнього процесу (заощадився час на
розробку дидактичних матеріалів, стало презентабельнішим їх оформлення);
- підвищити якість дошкільної освіти в групах (підвищилась динаміка
занять, їх ефективність, а також мотивація дітей до їх проведення,
активізувалась пізнавальна діяльність дітей);
- змінити рівень роботи методичної служби ДНЗ завдяки активному
використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм
методичної роботи;
- вдосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на
сайті ДНЗ інформаційно-практичних матеріалів з різних питань
життєдіяльності дітей, проведення Інтернет-консультацій тощо.
Про якість засвоєння програми «Українське дошкілля», рівень
досягнення державних стандартів дошкільної освіти свідчать позитивні
результати підсумкової діагностики дітей усіх вікових груп. З ними ви
мали змогу ознайомитись на підсумкових групових зборах, чи в
індивідуальному порядку або на підсумкових заняттях. Адже кожного
перш за все цікавить рівень успіху своєї дитини, її досягнення, динаміка
розвитку.
Освітньо-виховна роботу з дітьми 6-го року життя будувалася на основі
особистісно орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило
розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних
особливостей, здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтирів та
суб’єктивного досвіду, можливість реалізувати своє «Я».
Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку
пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість
вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють
слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої
відповіді й відповіді однолітків.
Моніторинг стану готовності дітей до школи, показав,
що у
дошкільників
більш сформована ключова компетентність
«Уміння
вчитися» в порівнянні з 2014/2015 н. р.
Формування у дошкільників ключових компетентностей
(компетентність «Уміння вчитися»)
2015/2016н.р.
90%
80%
78%
80%
77%
80%
70%
60%
50%
40%
Високий
30%
Середній
20%
10%
15%
7%
18%
5%
15%
5%
17%
3%
0%
Розвиток
Саморегуляція Вміння слухати Діяти за зразком
пізнавальних та самоконтроль та виконувати
процесів
вказівки
Низький
Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх
медичного супроводу
Що може бути важливішим ніж здоров’я дитини. Адміністрація та
увесь колектив особливу увагу приділяли питанням охорони та зміцнення
здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Безумовно, щаслива дитина – це
здорова дитина. У 2015/2016 навчальному році велика увага приділялась
фізичному розвитку дітей. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей в
дошкільному закладі проводились усі необхідні профілактичні заходи:
-певна
система
загартування:
повітряні
ванни,
часникова-цибулетерапія, ходіння по ребристій дошці, соляній доріжці, каштанах та
ґудзиках;
- контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками
закладу на всіх ділянках;
- здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні
куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;
- здійснювався постійний контроль за виконання фізкультурнооздоровчих заходів;
- здійснювався постійний моніторинг стану здоров’я дітей,
захворюваності;
- розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах,
виробничих нарадах, консультаціях та батьківських зборах.
В цілому це позитивно вплинуло на загальний стан здоров’я дітей.
В порівнянні з минулим роком рівень розвитку основних рухів у дітей
значно покращився.
Порівняльний рівень розвитку основних рухів у
дітей дошкільного закладу
80%
78%
72%
71%
70%
60%
50%
Високий рівень
40%
30%
Середній рівень
22%
20%
20%
10%
7%
5%
19%
Низький рівень
3%
0%
2013/2014 н.р.
2014/2015 н.р.
2015/2016н.р.
Зниження показників захворюваності пояснюється підвищенням рівня
організації та проведення роботи колективу щодо збереження та зміцнення
здоров’я дітей.
Велике значення для зміцнення здоров’я дітей, підвищення їх рухової
активності мали заняття з фізичної культури, що проводились щоденно.
Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми.
Старшою медичною сестрою, Переверзєвою Т. О. на протязі року
здійснювала постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності,
організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих
заходів.
Медичні огляди проводились своєчасно, ведеться відповідна
документація, запроваджено ведення паспортів здоров’я дитини, що дає
можливість відстежувати зміни стану здоров’я конкретної дитини та
спланувати фізкультурно-оздоровчо-профілактичну роботу відповідно до
рекомендацій лікаря та медичної сестри.
Простежується зменшення кількості пропущених днів однією дитиною,
що свідчить про результативність оздоровчої роботи.
Аналіз стану захворюваності дітей ДНЗ
На підставі системного аналізу захворюваності дітей і медичного
моніторингу можна зробити висновок: отримані результати зумовлено
своєчасністю заходів, а саме:
1) системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на:
пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту
захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення
імунної системи часто хворіючих дітей; загартування;
2) системою занять з фізичної культури;
3) корекцією працездатності дітей на заняттях;
4) індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування
результатів і виконання рекомендацій згідно з моніторинґом стану здоров’я
дітей);
5) постійною співпрацею із сім’єю;
6) контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування
дошкільників;
7)розробкою рекомендацій та надання консультацій на допомогу
вихователям, постійною роботою над теоретичною обізнаністю педагогів і
практичною їхньою підготовкою.
Порівняльний аналіз стану захворюваності дітей ДНЗ
23%
18%
14%
10%
2014/2015 н.р
9% 8%
Ранній вік
2015/2016 н.р.
Дошкільний
вік
Разом по ДНЗ
Одним з головних питань на яке потрібно було звернути свою увагу –
це недостатній рівень виконання дітоднів 14024 який складав 51%.
Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я
дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль,
відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування
дитиною групи залишає бажати кращого.
Для зміни стану персонально здійснювала щоденний контроль за
відвідуванням вихованцями навчального закладу, спільно з старшою
медичною сестрою, з'ясовували причини відсутності в закладі. Встановлено,
що причинами тривалих пропусків є: неплатіжоспроможність батьків,
перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує
ДНЗ, безробіття. У цьому навчальному році це і значна кількість
новоприбулих дітей – 57 дітей (17% від загальної кількості – часті хвороби у
адаптаційний період). Батькам 7 вихованців були направлені листи про
попередження їх щодо можливого відрахування зі списків в зв’язку з
несистематичним відвідуванням закладу їх дітьми більше 2 місяців і більше.
Батьки, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, подавали медичні
довідки , писали заяви про збереження місця за їх дитиною це - 9 дітей. Є
потреба посилити індивідуальну роботу педагогів з батьками вихованців, які
незадовільно відвідують ДНЗ.
З метою підготовки до майбутнього набору дітей в групи раннього віку
( дітей 2 року життя) адміністрацією було підготовлено и проведено День
відкритих дверей в середині травня для майбутніх вихованців з метою
ознайомлення батьків майбутніх дошкільників з діяльністю ДНЗ, його
традиціями правилами, особливостями роботи. Підготовлені заходи
допомогли ознайомити батьків з умовами зарахування до закладу, статутом,
правилами трудового розпорядку, особливостями адаптації до умов дитячого
садочку. Сподіваюсь, що проведена робота принесе позитивні результати під
час відкриття груп. Була проведена попередня комплектації груп під час
проведення якої дотримано принципу рівності дітей по групам, рівномірності
кількості хлопчиків та дівчаток, враховано площі групових кімнат але чесно
кажучи недотримано мною нормативних вимог щодо кількості дітей груп 3
року життя ( при нормі 15 – в середньому – 22 дитини) .
Організація харчування дітей
Харчування дітей здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від
17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування
дітей у дошкільних навчальних та оздоровчих закладах». Скерованість членів
Ради по організації харчування дітей в складі - територіального лікаря,
кухарів: Жарко Н.С. та Сокур І.В., завгоспа Лукінової О.В. та старшої
медичної сестри Переверзєвої Т.О., забезпечувала повноцінне збалансоване
харчування, своєчасний режим та виконання норм харчування. В продовж
навчального року постійно поповнюється картотека страв. З метою
підвищення якості та ефективності організації харчування складається
двохтижневе перспективне меню, проводиться аналіз вартості харчування
однієї дитини в день та виконання норм харчування.
Вартість харчування підвищилася з 01.01.2016 р. і становить 21,00 грн.
(12,60 грн. за рахунок коштів батьків (60 % від вартості харчування) та 8,40
грн. з селищного бюджету (40 % від вартості харчування).
З боку завідувача та старшої медичної сестри протягом року
здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних
умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та
оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю
приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримувалися технології
приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та
продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними
документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за
культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався
відповідно до режиму кожної вікової групи.
Вивчення складу дітей закріпленого мікрорайону
З метою забезпечення своєчасного обліку дітей дошкільного віку, з
метою прогнозування попередньої мережі дошкільного навчального закладу
відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття
дітьми дошкільної освіти за ДНЗ була визначена територія обслуговування.
На закріпленій за дошкільним закладом території обслуговування, згідно з
проведеним у 2015 році обліком, мешкає 204дітей віком від 0 до 6 років.
діти, охоплені дошкільною освітою – 100 % .
Батькам, чиї діти не відвідують ДНЗ пропонується методична та
практична допомога у їх самостійному вихованні дітей або на консультпункті
у нашому ДНЗ , соціально – педагогічний патронат.
Забезпечення оптимальних умов праці та соціального захисту
працівників дошкільного закладу
Створення оптимальних умов праці та соціального захисту працівників
ДНЗ є невід’ємною складовою діяльності завідувача.
Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений
Колективний договір, ухвалений на зборах трудового коллективу у грудні
2013 року. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється
регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.
Зараз іде підготовча робота до укладання нового договору з урахуванням
змін у законодавчій базі.
Адміністрація та орган профспілкової первинної організації
забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Зобов’язання
адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.
Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок.
Завідувачем узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання,
нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового
комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації
техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.
Створені належні умови для здійснення навчально – виховної роботи,
відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен
працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю
відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків.
Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності
працівників. Провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення
фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її
гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне розвитку особистості дитини.
У дошкільному навчальному закладі ведеться систематична робота по
моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та
обслуговуючого персоналу.
При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники
та
обслуговуючий персонал отримують, крім відпускних і оздоровчі в розмірі
місячного посадового окладу.
Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та
категорію, 20% за престижність професії. Старша медична сестра, кухарі та
машиніст з прання (білизни), завгосп, підсобний робітник, отримують згідно
Колдоговору за ненормований робочий час, важку та напружену роботу
додаткові дні відпустки. Адміністрація та профспілка разом виступають за
належний контроль дотримання ПВТР, якості навчально – виховної,
оздоровчої та культурно – масової роботи.
Мікроклімат в колективі можна визнати добрим, конфліктних ситуацій
не було.
Забезпечення виконання Закону України
«Про звернення громадян»
На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996
р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в
дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями:
ведуться
журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації
пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів
гарячих ліній.
За 2015-2016 навчальний рік кількість усних звернень склала 40, із
них:
 25 щодо оформлення дітей у дошкільний заклад;
 5 щодо працевлаштування;
 3 різне.
Порушені питання були оперативно розглянуті, відповіді надані у межах
компетенції завідувача. Письмових звернень 0.
Залучення позабюджетних коштів
Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача
є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази ДНЗ.
Адміністрацією, колективом дошкільного закладу та батьками з року в
рік створюються належні умови для всебічного, повноцінного розвитку,
комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Оформлення
групових приміщень, кабінетів, залів відповідає естетичним вимогам.
Завдяки проведеній просвітницькій роботі серед батьків, та за рахунок
благодійних батьківських внесків за навчальний рік було збагачено
матеріальну базу ДНЗ.
Бюджетні кошти
1. - Поточний ремонт підлоги в приміщеннях
107836,00 грн.
дошкільного закладу.
2. - Поточний ремонт м’якої покрівлі дошкільного
15428,00 грн.
закладу.
3.
Ремонт покрівель господарчих будівель та
115883,00 грн.
павільйонів.
4.
Заміну вітражів, вікон та дверей дошкільного
278273,00 грн.
закладу.
5.
Придбання промислових газових плит в кількості
54450,00 грн.
2 шт.
6.
Придбання опромінювачів бактерицидних
11960,00 грн.
6-лампових пересувних.
583830,00 грн.
Позабюджетні кошти
1.
Матеріал для косметичного ремонту приміщень,
12000 грн.
ганків.
3.
Фарбування малих форм.
4000 грн.
4.
Придбання матеріалів для естетичного
8000 грн.
оформлення приміщення дошкільного закладу:
- люстри;
- замки;
- москітні сітки;
- самок лейка вітражна;
- штучні квіти;
- штори.
24000 грн.
Таким чином матеріально – технічна база дошкільного закладу зміцнена
на 5% порівняно з 2014/2015 навчальним роком .
Порівняльний аналіз матеріально – технічної бази
дошкільного закладу
88%
88%
2014/2015 н.р.
87%
86%
85%
2015/2016 н.р.2
86%
Разом з тим, наявні суттєві проблеми в створенні матеріально-технічних
умов: потребує оновлення обладнання для фізичного розвитку,
удосконалення ігрових майданчиків, також потребує заміни лінолеум в
спальнях, кабінетах та коридорі адміністративного корпусу. Вже не перший
рік залишається проблемою капітальний ремонт твердого покриття на
подвір’ї ДНЗ і його відновлення на ігрових майданчиках, пофарбування
паркану по периметру дошкільного закладу.
Я, як керівник ДНЗ і надалі буду робити все , що залежить від мене, для
забезпечення належних умов життя і виховання дітей, для підвищення іміджу
сучасного закладу та збільшення потенційних його можливостей.
Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато
добрих відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не
байдужі, яких цікавить кожна прожита дитиною хвилина в дошкільному
закладі.
Завтра новий день, і ми разом з вами повинні зробити все можливе, щоб
він був спокійним, добрим і радісним для наших дітей.Сподіваюсь на
подальшу співпрацю з колективом та батьками. Дякую за увагу!
Автор
natalykostenko78
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
80
Размер файла
140 Кб
Теги
2015, звіт, 2016, завідувача
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа