close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

961.УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЬНА-СЫРЦА

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
А-3/С83
УКРАШСЬКИЙ ДЕРЖАВШИ АГРАРНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ
На правах рукопису
САМКЕБИЧ ТЕТЯНА IBAHIBHA
УД0СК011АЛЕННЯ ТЕЖОЛОПЧНОГО ПЮЦЕСУ ОЦШКИ
ЯКОСТ1 ЛЬОНОСИРОЕИШ
Г
•
Спец1альн1сть 0 5 . 1 8 . 0 3 - первинна обробка, а б е р т ч н н я з е р н а
т а iHiirai продутаиi
роелинництва
АВТОРЕФЕРАТ
диеертац11 на вдобуття паукового ступеня
кандидата е1льеьгсогосподарськи>с наук
Кии - 19'J4.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Робота виконана в 1нститут1 С1льського господарства Полюея
в 1S88-1992 p.p.
Науковий кер1вник - доктор сишськогосподарських наук,
професор 1ван Панкратович Карпець
ОфЩ1йн1 опоненти: доктор техшчних наук, професор
Людмила Андрпвна Чурсина;
кандидат С1льськогосподарських наук
Анатол1й Миколайович Сеньков
Пров1дна орган18ащя - Укрльоноконоплепром
Захист в1дбудеть.ся
годиш на зас1данн1 спетал1зовано1 вчено1 ради Д 01.05.01 при
Укра(нському державному аграрному ун1верситет1 за адресою:
252041, Ки1в - 41, вул. Геро1в оборони, 16, сектор захисту
дисертатй.
3 дисертащею мржна оэнайомитись в б^блютещ агроун1версит.ету.
Автореферат роаюланий "'^
" ^ ^ ^ ^ £ 1 9 9 4 р.
В1дгуки на автореферат в двох прим1рниках, вав1рених гербовою печаткою, просимо надюлати вченому секретарю ради.
Бчсний секретар спещал130вано1
ради, кандидат с1льськогосподареьких
наук, доцент
^
~$&/L/
С К-^У В. С. Хилевич
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
1 1 АктхалмШ£_теш,. Промисловють первинно! переробки
луб'яних культур прагие до наиб!льш повногоЧ використання ' технолопчних влаетивостей волокнисто! сировшш,
зокрема.
зб!льшення .
виходу довгого волокна та шдвищення його якост!.
Волокно у лляному стебл! знаходиться Т!льки у ЕИГЛЯД! довго­
го. а коротке е насл!Дком пошкодження довгого у процес! його
вид1лення 13 стебел при механ!чн1Й переробц! останн1х.
' причиною"утворення у процесс переробки сировини велико!
к1Лькост! короткого волокна в також пошкодження i нав1ть псування
стебел у процес! приготування трести. п!Д час и реал1заци та
тимчасового збер1гання перед обробкою.
Останнш часом у виробництв! освоюеться високомехак!эований
i прогресивний метод шдняття трести рулонним прес-тдбирачеи.
який дозволяв прискореними темпами адШсиювати вбирания волокнис­
то! сировини з поля 1 Тим самим максимально зберегти його
перв!сну як!сть та домогтися п!д час переробки високого виходу
довгого волокна.
На жаль, вказана технология пов!лыю освоюеться у вироб„ицтв! i головними причинами такого стану е в!дсутн!сть над1 иного
i нетрудомюткого методу визначення якост! сировини в рулонах.
незвична форма вгаданого пакування ; значие "затирания" й роэмочалювання стебел у веРх!вков!й та гузиРев!й частинах рулона робочими органами прее-ш.дбирача й !нш! пошкодження стебел.
Низький коефЩ!ент використання волокнисто! сировшш п!Д час
перерос™ на волокно пояснюеться ше й недостатнш вивченням взаеЦ&-;ТРАЛЬНАЯ
ИДУЧГ 1.Щ БИБЛИОТЕКА
.Уоск. С'Г-^ь^го-оз ачадз>*!и
и -.. К. t\. "< K£wp;ia#aa. _.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 2 мо8в"яэку м!ж волопстю стебел та рёзулиатами ix ОЩНКИ.
Лишаеться складним
й недосконалим Юнуючий стандарт на виэ-
начення якост1 волокнисто1 сировини,
а тому е велика
потреба -у
розробщ принципово нового нацюнального стандарту.
Все це
св!дчить
про
досл1джень, спрямованих
необхинють
проведения
нових
на' удосконалення технолончного процесу
•ошнки сировини. Треба домогтися такого стану, шоб державн1 стандарти на сировину льону-довгунця були взаемопов"язаними з виходом
волокна, шо отримуеться
як1стю волокна.
13
Стандарти
гранично простими,
конкретного номера трести,
а
також
i закладен1 в них методи повинн1 бути
шшйними, зрозумыими як для загот1вельника,;
так 1 виробника продукт i.
.1.2.
Мета та завдання досл!джень.
проведения поглиблених
досл1джень
пов'язаних з ощнкою льоносировини,
процесу визначення • якост1
дом1сткост1 анашзу,
Bci досл1дження
Метою нашо1
щодо
роботи
невирипених
було
питань,
i на ix OCHOBI удосконалення
льонотрести
у напрямку зниження тру-
шдвищення достов1рност1
отриманих
даних.
прив"язувалися до сучасного мехашзованого пото­
кового рулонного способу збирання льонотрести з поля.
У эв'язку з поставленою метою в програму досл!джень входило:
1. Пор1вняти.спос1б в1дбору середни проб трести у
пол1
13
стр1чок комбайнового збирання перед шдняттям у рулони з безпосередн1м в1дбором таких же проб 1з сформованих рулон1в.
2. Встановити
лопстю трести,
зв'язок
м!ж
виходом довгого
ступеней и вилежування та
волокна 1 во­
результатами
оцшки
щ е г сировини.
3. Вивчйти взаемозв'яоок основних ф!зико-механ1чних
власти-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- з -.-.
востей стебел а показниками виходу i якоот1 волокна Яри переробц1
трести на виробничому льонопереробному агрегат!
1 розробити
на
Ц1й 6aai принципово новий споо1б ощнки вказано1 сировини.
4. Вивчити вплив способ1в тдняття трести на
и
ф1зико-ме-
хан1чн1 властивост!.. технолоПчн1 показники.та насл1дки ощнки: ,
Б. Встановити вплив тривалого
8бер1гання
трести
у
р1зних
формах пакування на вих1д 1 якють довгого волокна.
1.3. Наукова новизна. Запропонований простий, надгний i ма-'
лотрудом.1сткий спосЮ в1дбору середшх проб трести для визначення
И якост1 при рулонному способ1 вбирания i реал!зацН льонотрести
а поля.
Встановлена роль вологоси 1 ступеия вилежування льонот­
рести на результати н ощнки.
рести, васнований
Роароблеко спос1б ощнки
на кореляц1йн1й
льонот­
еалежноси показник!в виходу
довгого волокна 13 станка СмТ-200М в фактичними результатами переробки на•виробничому агрегатt.
1.4. Практична Ц1нн!сть. Впровадження запропонованого методу
на льонозаводах
Украши
зменшить
трудом1сткють
точнють анал1а1в при оц!нщ якоста .трести,
та
шдвишить
а виробники сировини
виграють В1д б1льш об'ективно! ощнки и продукт 1.
1. Б. Апробатя роботи.
Результати досл!джень оприлюднен1 на
науково-практичних конферентях
кого господарства
Пол1еся
молоднх вчених 1нституту с1льсь-
УААН
/1986,
1987/,
(сонференцН
acnipaHTiB та молодих наукових працшшк1в 1нституту землеробства
. УААН /1991/,
науково-виробничих народах В1дд1лу льону
Шституту
землеробства УААН /1987, 1989, 1993, 1994/.
1.6. ПубЛ1кац1Я результатiв
дослджень.
дисертаци опублпювшп у 8 наукових працях.
OCHOBHI
положения
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
1.7. Структура 1 об*ем роботи." Дизертащя включав вагальну
характеристику роботи, огляд лиератури, методику 1 результата
досл1джень. висновки й пропоэици виробництву, б1блюграф1чнии
покааник використано1 л1тератури.
Робота викладена на 123
стор1нках машинописного тексту, у тому числ1 мютить 32 таблиЩ.
Список лиератури включае 222 джерела, у тому числ1 8 1ноземних.
2. УМОВИ. ОБ' ЕКТ I МЕТОДИКА Д0СЛ1ДЖЕНЬ
Польов1 1 технолог1чн1 досл1ди проводили у досл1дному господарств1 1нституту'с1льського господарства Полюся УААН та на Коростенському льоноаавод1
Китомирсько!
облает 1.
Поглиблен1
досл1дмення матер 1алу зд1йснювали у технолопчшй лабораторп
якост1 волокнисто i сировини агаданого шетитуту.
Для аакладання польового досл1ду по вивченню впливу способiв
в1дбору середн!х проб льонотрести при рулошпй технологи вбиран­
ия а поля на точнють ревультапв ощнки шдбиради р1вном!рну ва
стеблестоем Д1лянку льону. На н1й, пюля збирання врожаю комбай­
ном, вид 1 ляли площу, на як1й в1дбирали апдно схеми 1 методики
проведения досл1ду середню пробу льонотрести 1э стр1чок, а також
В1дм1чали рулони для в1дбору а них проб при ро8мотуванн1 на льоноаавод1.
Для досл1д1в по вивченню впливу
ф18ико-механ1чн1 властивост1, вих1д
набирали потрЮну К1льк1сть сировини
пол1. При цьому щдбирали д1лянку а
сировиною.
вологост1 льонотрести на и
1 якють волокна la стебел
бевпосередньо la стр1чок у
однор1дною, добре вилежаною
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
" Б
-.;•
,
Аналопчним способом Д1яли л при в1дбор1 трести для виявдення рол1 ступеня вилежування стебел в покаэниках виходу 1 якост1
волокна Р1зниця полягала у тому, що на одн1й 1 т1й же Д1лянц1.
В1дб1р потр1бно1 маси трести зд1йснювали К1лька pasiB - у'перюд
недолежаност!, оптимального ступеня вилежування та перележаност4.
Досл1ди по вивченню взаемозалежностей MIX ф1зико-механ1чними
властивостями трести i показниками виходу та як1стю довгого во­
локна эдШснювали на сировиш одного сорту, однакових умов вирощування i збирання. •
Пэд1бним чином Д1яли i при в1дбор1 сношв i рулон1в для вивчення р18них строк1в абер1гання в умовах сировинного складу
льонозаводу.
' " . - . .
Анал1зи Д0СЛ1ДН0ГО матер1алу 8Д1йснювали в!дпов1дно а юнуючими ГОСТами на тресту 1 волокно льону та роэробленими, апробованими i рекомендованими методиками, котр! висв1тлен1 у працях
ВНД1Л, 1ЩЦ1Л 1 1нших наукових установах, що працюють а льоном
довгунцем.
3. РЕЗУЛЬТАТИ Д0СЛ1ДЖЕНЬ
3.1. Залежнють виходу довгого волокна 1 результат!в ощнки
В1д методу в!дбору середн!х проб, вологост! 1 ступеня вилежування
трести.
За результатами статистично1 обробки отриманих даних можна
зробити висновок, що В1дб1р проб трести по одн(й д1агонал1 суттево не впливае на оц1нку якост1 трести у пор!внянн1 э выбором
проб по двох д1агоналях. Номер льонотрести залежить в1д К1лыоост1
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 6 -
В1д1браних для ощнки проб.
"
Встановлено, то досить точн1 показники результата ощнки
якост1 трести одержан! при набор 1 б-ти проб стебел по одн1й
д!агонал! роз1слано1 стр1чки, а тому немае необх1дност! в!дбирати
б1лыцу К1льк1сть проб, так як вони не эабезпечують б1льш високу
достов1рнють показник!в.
При о т и т льоносировини у рулонах достатньо в!Д1брати проби
в1д перших половин двох типових рулон!в для дано! парти трести.
Результатами досл!джень доведено, що номер сировини визначений за пробами, в!д1браними у пол! 1 при розмотуванш контрольних
рулон!в перед переробкою трести, практично однаковий 1 обидва m
способи можуть бути рекомендован! для вианачення якостi трести у
процес1 рулонно! технологи збирання льонотрести з поля /табл.1/.
Однак, на наш погляд, б1льш технолопчно придатним е споо!б
в1дбору проб беапосередньо у пол! перед шдняттям стр1чок.
Вих!д довгого волокна при переробцд трести на станку СМТ200М залежить в!д И вологост1.
Максимальний вих1д довгого волокна is станка СМГ-гоом був
при вологост! трести 14-18Х - В!Д 28,2 до 30,42. Як зниження так i
шдвищення вологост i стебел энижувало показник виходу довгого во­
локна. Так, при эниженн! вологост1 трести до 12, 10 l 8X вих1д
довгого волокна зменшувався в1дпов1дно на Б,3; 7,5 1 9,4Х. Шдвищення вологост1 до 20 1 25 абсолютних процентiв привело до зни­
ження виходу довгого волокна В1дпов1дно на 2,9 i 7.1%.
Номер сировини виявився найвишм аа абсолютно! вологост1
трести в!д 14 до 18Z - 1,07-2,12 одиниць /табл.2/.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Таблиця 1.
Пор1вняльна характеристика трести
при р1зних способах в'1дбору проб
По пробах. в1Д1браних
у пол! .
:
Показники
| По пробах, вшбраних
I
| В1д контродьних рулон1в I
.__,
,
Н __
Ч
|Серед}
Р о к и
Нне
за|
Нне
ваН
г~
~
-г
1989|199011991|1992|4роки|1989|1990|1991|1992|4роки|
Роки
| Серед|
_1_
Номер 2.0. 2.12 1.93 1.96 1.96
ЗаетчеHSCTb, X
6.1
7.1 8 . 6 , 7 . 3 7.3
ВОЛОПСТЬ.Х 11.6 12,0 15,3 13.3 13.3
2,00 1,93 1 . 8 1 1 . 9 3
1.92
6.9 8.6 8,8 8.6
12.1 12.4 15.2 15.6
8.2
13.8
Таблиця 2.
Залежнють якосп трести 1 ф1зико-механ1чних
властивостей чесаного волокна В1д вологост!
стебел (середне за 1989-1992 p . p . )
Треста
Чесане волокно
I
I .
,
—
f
,
,
,
|Волопеть, |Вих1д
|
|Розривне|
|ЛЛИйиа ЦНдносне
I
Z|довгого |Номер по|наванта-|Гнуч|щ1ль|розривне
|
|волокна,|ГОСТу
|ження, |к1сть, |н1сть, |наваитаI
| 7.
|24383-89| кгс
|" мм
I теко |ження,
'
'
'
''•'''.
I
I гс/текс
i
i
8
10
12
14
16
18
20
•25,,
5 'i-43','j
1
21.0
22,9
25,1
28,2
30,2
30,4
27,6
23,3
i
1.62
1.75
1.75
,1,87
2,00
2,12
1.87
1,73
i
17.1
19,2
20,4
21,8
24.6
26,7
24,5
19,2
i
56
61
61
64
67
70
73
77
i
3,03
3,74
3,77
3,92
4,12
4,18
4,25
4.32
14,7
16.5
15.8
16.1
16,8
17.4
1?.3
17.3
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 8 -
Суть виявлежи
эаконом1рност1" шдзищення ровривного наван-
таження i s эростанням вологост1 матерюлу в!д 14 до
етьоя тим,
ар,
зволожуючись,
елементарн1
18Z поясню-
волокна
у техшчних
комплексах набрякають, внасл1док чого 1 тиск м1ж ними 8б1лыпуеться, що веде до зб1льшення сили тертя М1ж елементарними волокнами
1 ст1йкост1 до розривного вусилля.
Зростання показника
гнучкосп
волокна
можна пояснитй його
"пом'якшенням" при 8воложенн1.
Результатами досл1джень встановлено, що достов1рн1сть ощнки
якост1 трести р1вних ступени вилежування залежить також
вологостк Виявлена
в1д
и
законом!рнють вб!льшення виходу волокна при
П1двишен1й вологоси стебел в 8-10Х до 14-16Х взноситься лише до
трести нормального
ступени
вилежування (в1докремлюван!сть 4,6).
Якшр треста перележана,
то найвиший вих1д волокна 18 не!
одержати при
вологост!
понижен1й
-
10-14Х
можна
(в!докремлюван!сть
Б,б), а 1э 80BC1M ослаблено! трести (в!докремлюван1сть 6,7) - при
ВОЛОГОСТ1 8-10Х.
Таким чином,
.
ступ1нь вилежування трести суттево впливае
на
и якють. Тому з а нашими, даними е недотльним передчасне шдняття трести, до якого змушен1 1нод1 удаватися льонос1юч1 господаре-.
тва, шоб уникнути негативного впливу дощово! погоди на якють сировини, так
як
переробка
волокно високо1 якост1.
тако1
трести
не
довволяе
отримати
Воно виходить 18 машини лубопод!бним,
високим вмютом недоробки.
Перележанють
впливае на вих1д довгого волокна.
но1 трести слабке 1 пухляве,
трести
теж
в
негативно
Ирш того волокно ia перележа-
8 низькими ф1зико-механ1чними влао-
тивостями чесаного волокна (табл.3).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
.- в--.;
Таблица 3.
Вплив ступеня вилежування трести на ф1эико-механ1чн1
властивоси чесаного волокна (середне ea 1Q89-1991 p.p.)
;
I—:
г—
|
|В1докрем|люван1сть
1 .
\
1
ч
|Розривне ' |навантажен|ня, кгс
|
'
:
I '
.
|Гнучкють,
|
мм
|
3,5
18,2
48
4,6
16,6
7,6
10,0
1
•
^
•
1
I Л1н1йна
| шдльнють,
| ' текс
|
1
|В1дносне
,|
|роэривне на-|
!зантаження, |
| гс/текс
|
3,73
14,02
53
3.08
14,94
68
2,89
14,38
Гнучк1сть волокна у во! роки проведения
досл1д1в
неухильно
зростала э шдвищенням ступеня в1докремлюваноет1 волокнистого ша­
ру В1д деревини. Протилежна 8аконом1рн1сть споетер1галась в1дносHO Л1Н1ЙН01 Щ1ЛЬН0СТ1.
3.2. Взаемоав'язок основних ф1вико-механ1чних вдаотивостей
трести а покааниками виходу 1 якост! волокна. Нин1 якють трести
ОЩНЮЮТЬ за методикою ГОСТа 24383^89, але 1нод1 для пориняння
номер визначаеться i по ГОСТу 2975-73. Ф1зико-механ1чн1 влаетиBocTi, як1 покладен! в основу визначення HKOCTI льонотрести по
ГОСТу 2975-73, взаемопов'язан1 одна а одною. Причому значения
одн1е1 ознаки зумовлено впливом двох-трьох iHumx. Наприклад, роаривне навантаження трести залежить в!д довжини стебел трести,
вмюту в них волокна i в1докремлюваност1. 301льшення показника
3*
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 10 довжини стеОел 1 вмюту в них волокна супроводжуеться шдвиценням
роэривного навантаження i полшшенням якоси трести.
Ревультати переробки льонотрести на м*ялько-т1пальному агре- .
гат1 валежать
те
й в1д 1нших.
не врахованих цим методом овнак.
Часто льонотреста при ощнц1 по ГОСТу мае однаковий номер,
а об-
робка и на льоновавод1 покавуе pisHi технолог1чн1 ревультати. Це
можна пояснити тим, по якють 1 юлькють волокна, отриманого при
обробщ трести на вавод1, вивначаетьоя сподученим впливом ф1викомехан1чних властивостей трести, а не сумою овнак и якост1.
В основу
ГОСТ 24383-80
покладена валежнють номера лляно1
трести В1Д виходу довгого волокна 1 його кольору, який вивначають
шляхом пор1вняння пасм волокна 18 стандартними эразками. В1И менш
трудомюткий, Н1Ж ГОСТ 2975-73.
У той же час ГОСТи 24383-80 1 24383-89 мають ряд недол1к1в,':
як1 приаводять до необ'ективност1 в ощнщ.
введено 19
доповнень
1 зм1н,
У ГОСТ 24383-80 було
як1 ускладнили процес вивначення
ЯКОСТ1 трести.
Вих1д довгого
волокна
18 станка CkfT-2O0M.
при продали-куп 1вл1 парпй трести,
нок дае
шдвишений,
що вивначаеться
е овнакою И якост1. Але ста­
у пор1внянн1 8 ваводським агрегатом,
вих1д
довгого волокна. . Проведенi нами досл1дження дозволили встановити
корелящйн1 эалежност1 М1ж виходом довгого волокна з агрегата иТА
-1Л та в станка
СМТ-200М, на основ! яких були розроблен1 форму-
ли для визначення виходу довгого 1 вмюту всього волокна у виробництв! ва результатами переробки середн1х проб трести
СМТ-200М.
на
станку
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 11 И - 21,0 + 0.261' В2; де:
81 - вих1д всього волокна у виробництв1, X;
21,0 - П0СТ1ЙНИЙ додаток;
0,261 - пост1йний коеф1Щент
82 - вих1д довгого волокна 18 станка
СмТ-гООМ, X.
Вв - 2,62 + 0.623 • В2, де:
Вв - вих1д ДОВГОГО волокна у виробництвг, X;
2,62 - посланий додаток;
0,623 - посийний коеф1шент;
В2 - вих1д ДОВГОГО волокна la
станка СМТ-200М, X.
Удосконалений ГОСТ 24383-89
мае суттев1 недол1ки.
трести визначаеться по номерах,
яких
одинадцять.
Якють
Пе зумовлюе
складнють виэначення якост1, Оо номери не мають Ч1тких мет Нами
сп 1 ль но а кафедрою первинно1 обробки,
продуктi рослинництва
зОери-ання верна та
Укратського державного аграрного ун1вер-
ситету 1 В1ДД1ЛОМ льону 1нституту ввмлеробства
якють треоти виэначати эа чотирма сортами:
ший, другий,
1нию1
УААН пропонуеться
супер (виший),
пер­
1 трет1й. Кожен сорт мае меж! покааник1в вмюту во­
локна в стеблах та проценто-номер!в довгого волокна у виробництв1
(табл.4).
При о т и т парпй недолежано! трести вавищуеться
бо вих1д • довгого
волокна
а
станка
и
номер,
СмТ-200М в частково
повнютю недообробденими жменями бишший,
або
Н1ж 1в трести нормаль­
ного ступеня вилежування.
При ощнщ
недолежано1
трести
пропонуемо
в!Д1бран1
для •
анал1зу 10 жмень попарно обробляти на станку СМГ-ЕООМ. 1а отрима-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
-'12 '• 'v
Таблиця 4.
Сорти трести т а покавники ix якост!
!
j
.
|
|
|
|
|
| Номер п о
|,
I
BMICT
I Ч И С Л О проценте-
|
волокна,
|номер1в довгого |
|
X
|волокна у ви-
|
|
|робництв1, X Л /
i
: i
Сорт
трести
—
|
| ГОСТу 24383-89 |
(
|
i
|
zi
i _ _
31 1 вище
251 I вище
супер
2,0 ! вище
29-30
201-260
перший
1,50-1,75
26-29
151-200
ДРУГИЙ
1,00-1,25
10-26
: 40-150
трет!й
0,50-0.75
ного волокна в1дбираеться лише чисте в1д кострищ волокно 1
. жуеться. Недолежане волокно обробляеться на станку вдруте,
необх!дност1 1 т р е п й раз.
зом 1 визначаеться
а при
Все оброблене волокно складаеться ра­
ВИХ1Д довгого
волокна
is станка СМТ-200М,
поим вираховуеться вих1д довгого волокна 1 вмют волокна -у
робництв1 по
-.
Вплив способ!в шдняття трести на
властивост!, номер
li
ф1зико-механ1чн!
i технолопчн! показники волокна.
Пор!вняння
ручного Шдняття трести у снопи та механ1вованого у рулони
зало, що за
ручного
Шдняття
иижч1, Н1ж з а рулонного.
cnociO 6iju>m
ви-
еапропонован1й методищ i по таблиц! 4 визначаеться
сорт трести.
3.3.
зва-
пока­
пошкоджеяня стебел сировини дещо
Однак це не
випдний у виробництв!.
е
доказом
того,
що цей
У широк!й'виробнич!й прак-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 13 тиц1 BlH не Бабевпечуе своечасного Шдняття
сировини 8
шющ, а ' це
i pisKoro попршення
привводить
до. втрати
врожаю
великих
ЯКОСТ1.
Основна доля
пошкоджень припадав на ровплющення стебел, яке
В1дбуваеться у середнШ частин! та на верх1вках.
За комбайнового
вбирания льону притискш
паси льонокомбайна ровплющунть стебла
посередини шр прискорюе
у
BepxiBKH стебел
цьому MICUI
процес
бана 1 вилежутотьея
швидше.
Лише гувирева
практично бев суттевих деформащй.
частика
гувиря до верх1вки стебла.
валишаеться
При ручному 8биранн1 верх1вка
эавади В1дставала у вилежувшш в1д середньо1
особливо В1Д гувирево1,
при формуванн1
вилежування..
теж роамочалюються гребенями очюувального бара­
частини
стебла 1
бо BMICT пектинових речовин вростае в и
Ровплющування стебел
в1дбуваеться
рулон1 в пресуючими пасами по середин1 стебла,
1
до
призводить до вниження ровривного навантаження на 10-16Х.
трести
ва
рулонного способу щдняття на вих1д волокна можна дов1датись
Про вплив
окремих
вид1в
пошкоджень
стебел
18
даних таблиц1 5.
Як видно ,13 даних таблищ В1дкритий перелом стебла а ровривом волокна
привводить до втрати довгого волокна.
Загальна лош-
кодженють стебел у снопах ручного в'язання становила
13Х.
а в
рулонах - 27Х.
Горсткова довжина стебел трести у
р1вних формах
пакування
практично не вшнюеться.
В1дбуваеться пом1тне вниження придатност1 трести до переробки, що пояснюеться бигьшим вичесом пошкоджених стебел.
Депо вни-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 14 - '
• •'<
Таблиця Б.
Вплив пошкодженост 1 стебел ва рулонного способу шдняття
на вих1д довгого волокна (середне sa 1080-1992 p.p.)
Види
пошкоджень
|Вага отриманого
| Вих1д волокна, 7.
Вага
| волокна, г
трести, \
1
Ндовгого |чесаного
г
|довгого |чесаного |тшаного |в1д Ti­
ll такого |
|ви
|паного
I
I
|треоти
|волокна
i
Стебла непошкодЖН1 /контроль/ 226,6
Сильно сплющен! 200.2
217.3
Слабосплюиев!
3 надломом деревнмн бее роариву
волокна
£34,6
1
i
i
78,1
66,4
62,1
42,0
32.4 '
36.4
32,0
28,2
28. Б
69.4
67,4.
Б8.6
68.0
37, Б
28,9
Б5.1
жуетьея роаривне наваиташння волокна (на • 0,7-2,0 кто) у
nopiBHamn в ручнмм ыдняттам. аагалом якють трести is рулон 1в
була ннжчою в середяьому на О,£5 номера, шж is сношв.
Таким чином шдняття трести рулонинм прес-шдбирачем ПРП-1,6
знижувшм ф1амко-механ1ЧШ покашткн та 1нш1 технолопчш властиBOOT» сировиня. Оанак, ак показали дан1 виро0ничо1 перев1рки,
вастосуйнння рулонного способу не пдьки пе анияуе, а й виачио
Шдвищуе як!сть сировинм па рахунок эменшення строк!в вбирания 1
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 16 -
ч
реал18аци трести.
. 3. 4: ЗалемШсть технодопчних якостей дьонотрести В1Д тривадост1 з0ер1гання Н у снопах та рулонах. Збереження сировини 8алежить в1д вологост1, форми пакування, характеру сховиша 1 умов
його середовища.
При збер1ганн! п1д ватэобетонним дахом ваводського сховища
на протяв! перпюго року якють трести як у снопах ручного в'яван-.
ня, так 1 у рулонах а низ и лас ь на 0,19- та 0,26 номера. Знижения
"в1дбувалося в основному ва рахунок вменшення ровривного навантаження, що в1ропдно,- е результатом життед1яльиост1 р1зноман1тно1
м1крофлори. Вказаний покааник т е л я перпюго року 8бер1гання
сношв анизився на'1,3 кгс, а у рулонах - на 1,6 кгс. За другий
piK вбер1гання эниження було 01льш значним як у снопах, так i в
рулонах - в1дпов1дно на 3,6 i 4,0 кгс. ТенденЩя до б1льшо1 втрати роаривного навантаження i вм!сту волокна у трестi в процес!
збер1гання у перюд В1д 12 до 24-х мюящв можна пояснити тим, щр
вказаний пер!од абер1гання припадав на Оеревень-вересень, тобто
на перюди часу, коли П1двищен1 температура Г волопсть повлря.
Так1 умови сприятлив 1 для роввитку ешф1тно1 м1крофлори, у тому
числ! i целюлозоруйнуючих бактер1й.
Статистична обробка отриманих даних показала, по вбереження
якост! трести неэначною м1рою еалежить В1д попкодженост1 вакладено1 льоносировини (12Х), вниження якюних покавник1в В1дбуваеться
в основному эа рахунок строк1в збер1гання (64Z).
Проведен1 розробки по 8бер1ганню трести у снопах та рулонах
показали, то а подовженням строку збер1гання трести спостер1гаеться тенденщя до зменшення виходу 1 номера волокна (табл. 6).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 16 Таблица 6.
Залежнють виходу 1 якост1 волокна В1д форми
пакування при тривалому вбер1ганн1 трести
(середне аа 1989-1092 p.p.)
• — i
1
—
:
i
1
|
| Форма
| пакування
|
|Трива- IBMICT | Довге
| Коротке
|Сума
|
|л1сть |волокна| .волокно - [ волокно
|процен-|.
|абер1- | X |
1
1— :—i
|тономе-1
|гання |
|вих1д,Х|номер|вих1д,Х|номер|р1в
|
I
i—'.
:
Снопи
ручного
в'яаання
Рулони
i
I
1
i
I
:
1
:
i
;
I
1.
:
i
О
28,4 16.6 11,7 11.8
3
229,6
12
28,2 14,7 10.3 13,5
3
191,9
24
27.3 12,8
9.7 14.Б
2
153,2
О
28,6 16.3 11.0 12.3
3
216,2
12
27,9 14.6
9.Б
13.3
3
178.6
24
27,4 13,2
8,6
14,2
2
141,9
Вих1д довгого волокна черев piK абер1гання у снопах ручного
в'яаання 1 рулонах анивився в1дпов1дно в 16,6 до 14,7Х l a 16,3
до 14,6%. Законом1рно, що la вменшенням виходу довгого волокна
в1дбувалось аб1лыоення виходу короткого волокна. Пояснюеться це
тим, шр у процес! вбер1гання волокно ciapie,. деякою м1рою втрачае
сво1 nepBioHl властивост1. При цьому послаблюеться зв'язок Mix
елементарними волокнами, аменшуеться стушнь пол1меризацп целюлоаи та спор1днених речовин. Тому при первинн1й обробц1 трести
частина довгого волокна потрапляе у коротке. Сл1д В1дм1тити i те,
up эоЧльшення виходу короткого волокна не супроводжуеться п1двищгнням номера.
.'
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 17 OCHOBHI ВИСНОВКИ
1. ГОСТ 24383-89 по вивначенню якост1 льонотрести лишавться
складним й недосконалим, а тому е велика потреба у роэробт принципово нового стандарту. Проведения ощнки якост» по запропонованому стандарту в градашею по чотирьох сортах: супер (витий),
перший, другиЯ 1 треий дозволяв скоротити час та шдвишити
точнють анал181в при ощнц1, а виробники сиройини виграють в1д
*б1льш об'ективнхи ощнки ix продукци.
2. Належнють до того чи 1нпюго сорту виэначають га иокааниками проценто-номер1в ДОВГОГО волокна i вмюту волокнистих речовин у виробництв1, вирахуваних за результатами переробки трести
на м'яльно-т шальному станку СМТ-200М.
3. Проведения анализу на якють при вологост1 трести 14-18Х
дае 01льш об'ективш показники, Н1ж при вологоси 16-20Х з достов1рн1стю 95%, що дозволяв у!'очнити пункт Держстандарту по цьому
показнику.
4. На результати ощнки трести сильно впливае стушнь и вилежування. НедолежанЮть (в1докремлюван1сть 3,6) призводить у
пор1внянн1 з оптимальним ступенем вилежування (4,5-5,0)
до зниження якост1 трести на 0,54 номера по ГОСТ 24383-89, а перележанють (в1докремлюван1сть 7,6) - на 0,76 номера. В1дпов1дно энижуються показники виходу 1 якост1 виробленого 8 не1 найСИльш
ЩННОГО довгого волокна.
б. В1дб1р проб для ощнки якост! трести у рулонах можна
ад1йснпвати, як у пол1'is стр1чок роэюланих стебел перед ix
щдняттям, так 1 18 сформованих рулон!в. Р1вниця в результатах
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 18 внаходитьея в межах помилки досл1ду.
6. Проведения анал1зу на якють трести у рулонах при в1дбор1
проб в1д перших чаотин двох типовых рулон!в показують б1льш
тов1рн1 покавники,
дос-
н1ж при в1дбор1 проб В1д одного рулону парт и
еировини вагою до 6 тон.
7. Рулонний спос1б шдняття льонотрести а поля призводить до
деякого пошкодження стебел,
на зииження
якост1
еировини
яке у юнцевому рахунку не впливае
за
рахунок
своечасного виконання
роб1т 1 максимального вбереження lx перв!сних аначень.
8. Незалежно
в!д
форми пакування
збер1гання трести (1-2 роки) в1дбуваеться
властивостей, а
саме:
розривного
у
процес1
тривалого
зниження технолопчних
навантаження
на 0.9-2,6 кто,
вмюту волокна в стеблах на 0.2-1.2Z. При цьому, збер1гання в ру­
лонах ефективн1ше, Н1ж у снопах.
РЕКОМЕНДАЦП ВДРОБНИЦТВУ
1. Пропонуем о т н к у якоет! трести проводити по чотирьох сор­
тах: супер (вищий).
перший,
другий i т р е и й . Для цього потрЮно
на льонозаводах Украши провести виробничу перев1рку запропонованого проекту стандарту.
2. У д1ючий ГОСТ 24383-89 включити поправку до пункту 3.2.2:
визначення якост1 льонотрести
оптимального
ступеня
вилежування
сл1д зд1йсиювати при вологоси стебел 14-18%. При пониженна волоrocTi 12 1 13% користуватися поправочними коеф1Ц1ентами 1,06 i
1,06.
3. Визначення.якост 1 перележано! трести l п наступну
пере-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- 19 робку необх1дно эд1йснювати при поиижен1й вологост1 10-14Х.
4. Лаборатор1ям льоновавод1 в при виеначенн1 якост1 трести у
рулонах проби сл1д в1дбирати В1д перших половин двох типових ру­
лона для парт11 сировини вагою до Б тон.
OCHOBHI
ревультати дисертацп в1дображен1 у сл1дуючих друко-
ваних працях:
1. Самкевич Т. I. Залежнють ревультапв отнки льонотрести
в1д метода в1дбору середни проб для анав1ва//Внесок молодих вчених у 1нтенсиф1кац1ю с1льського господаротва УРСР. Теви допов1дей
науково-техн1чно1 конференцп молодих вчених. - Чабани, 1991, ч. Ш.
- С. 102.
2. Самкевич Т: I., Рибак М. Ф. , Острик М. U. Вивначення якост1
льонотрести у рулонах//Наукове вабевпечення АПК в умовах цент­
рального Полюся 1 люостепу Укра1ни. Эб(рник наукових праць. Житомир: Льонок, 1992. - С. 311-312.
3. Самкевич Т. I., Коб' яков С. Ы. Якють льонотрести валежно
В1д ступеня и вилежування//Науков1 основи ведения с1льського
господаротва Укра1ни. Теви допов1дей науково-техн1чно1 конфе­
ренцп молодих вчених.-Чабани, 1994, ч. 1.- С. 90..
4. Карпець 1.П., Самкевич Т. I., Вовсун1вський М. В. Зм)нення
технолопчних властивостей льонотрвсти при тривалому вбер1ганн1 у
снопах та рулонах//1нформац1йний лист.- Житомир: ЦНТЕ1, 1994.- С.
1-3.
5. Ковальов & Б., Самкевич Т. 1., Баканова о. М. Взаемозв' явок
основних ф1вико-механ1чних властивостей трести в покаэниками виходу 1 якост! волокна//1нформац1йний лист.- Житомир: ЦНТЕ1, 1994.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
- С. 1-4.
6. Самкевич Т. I . ,
Карпець I.IL,
Головенко В. I. Вплив воло-
гоет! трести на ревультати п оц1нки//Лляне д1ло. - N2.- С. 28-29.
7. Карпець I . E .
Самкевич Т. I . , Баканова О. М. Вплив засоб1в
Б1дбору середн1х проб на ревультати и ощнки у снопах та рулонах'
/Лнформащиний лист. -Житомир: ЦНТЕ1, 1994.- С. 1-4.
8. Карпець I. П.,
Самкевич Т. I. Залежнють якоси трести В1Д
И вологост1//1нформац1йния лист.- Житомир: ЦНТЕ1. 1994.- С. 1-3.
По матер1алах попереднIX досл1джень опубл1кован1 так! робот и:
1. Острик U. U. ,
трести та 1х зв'яаок
Рибак М. Ф. ,
а
н
Самкевич Т. I.
к1лькюними
1 якюними
Способи суш1ння
показника-
ми//В1сник С1льськогосподарсько1 науки.- 1987.- N4.- С. 80-81.
2. Острик U. U.,
Самкевич Т. I . ,
Удосконалення технолопчно1
Рибак М. Ф., Какон1шена Т. I.
ощнки льоносировини//1нтенсиф1кащя
технологи вироОництва та вбер1гання техн!чних культур на Украпи
/ЗЙ1рник наукових праць УСГА. - К и т , 1988.- С. 38-40.
3. Бовсутвський М. В. ,
васоб!в приготування
Баканова О. М. ,
1 строк1в
реал1эацн
Самкевич Т.-1.
льонотрести
на
Вплив
11
як1сть//1нформац1йний лист.- Житомир: ЩГГЕ1, 1994.- С. 1-3.
4. Коб'яков
СМ.,
Самкевич Т. I.
Удосконалення промислових
засоб1в приготування льонотрести//Науков1 основи ведения
кого господарства
Укра1ни
Чабани, 1994.- Ч. 1 . - С. 88.
у сучаених умовах.
С1льсь-
Тези допов1дей ..-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
П1дп. до друку тсвЗ*
. Формат 6 0 X 8 4 V n .
flariip друк. Nk * . СлосНб друку офсетнин. Умовн. друк. арк. * , / е .
Умоан. фарбо-а!дб. fli
. Обл.-вид. арк. у. о
.
Тираж 1<г<#' . Зам. J * f 4iW3
Ф1рма . В 1 П О Л . '
252151. КиУв, аул. Волинська, SO.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
414 Кб
Теги
технологическая, оценки, усовершенствования, качества, процесс, сырцы, 961, льна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа