close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лицензия на осуществление медицинской деятельностиFile

код для вставкиСкачать
Mecro Haxo)KAeHI,rr r,r Mecra ocyruecrBneHl{t nuqeH3r4pyeMoro Br,rAa AesrenbHocrr4
(yKa3;rBarorct aApec Mecra Haxox,AeHrr;r (lrecro xare:rscrna I\Jrs. trnp.xBrr4yurbHoro npeAnpr4nnrrare:r.a) u aApeca Mecr
ocyqecrBneHH.a pa6or (yc:ryr), Br,rnorHqeMbrx (oxa:rreaeurrx) e cocrane rt,rueH3r]pyeMoro BuAa gexrerlnoe:ru)
160032, BonorogcKac o6nacrb, r. Boror4a, yn. Boprynancnaf,, A.2a
AApeca Mecr ocylqecrBneH lrs Aeeren bHocr'r cornac H o n plrr oxe H t,t rc(e M )
Hacroxqax nurleH3r4r rrpeAocraBneHa Ha
M 6eccpo.*ro
cpoK:
I a o < ))
( yxa:ueaer cx B cnyqae, ecl n r peqepa:r r,H6l M14 3aKoHaMr {,
perynr4pyroxlnMr.t ocynlecTBneHue BHAOB AS'TeI6HOCTU, yKa3aHHbIX
B qacrll 4 crau,u 1 @e4epa,rruoro :arona <<O mqenluponanuu
or.[eJr bH br x BHnoB nerrer bHocrHD. npeAycMorpeH uHoi i cpox gei i cr eur
:ruqeH:uIa)
Hacroxtqax II4IIeH3r4r npeAocraBneHa Ha ocHoBaHr.ru pemeHrz{ nr{rleH3rrpyrcruero
opraHa - nprrKa3a (pacnopfiKeHr4r)
oT ((
Ilb
Hac:roxqax JIHueH3rlr nepeo$opMneHa
opraHa - npr{Ka3a (pacnop{xeHr{r)
Ha ocHoBaHr,rr4 perueHr4r nr4rleH3r{pyrcuefo
or (< 27 yy Seepane 2012
==_ r Ns _
41-l1pl12
Hacrosutas JurrreH3r4r r{Meer _ flpfino){(eHr4e (Ilpilno)Ker{vfl,, {Bnrrouleecs ee
HCOTbEMNEMOII qACTbIO HA JII,ICTAX.
Ynpaenenrn
T.B. MoxaueA
(O.1,{.O. ynonHoMoqeHuoro :ruqa)
Автор
wospitalka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
33
Размер файла
3 687 Кб
Теги
file
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа