close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДосвідКорвегінаВчитРоку

код для вставкиСкачать
Опис досвіду роботи вчителя інформатики Корвегіної Віри Анатоліївни
Тема досвіду: "Використання технологій Веб 2.0 як засіб формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики."
Актуальність та перспективність проблеми.
Освітня діяльність сьогодні зазнає значних змін, що зумовлено новими вимогами до членів суспільства і зміною освітньої парадигми. Якщо раніше основною задачею освіти вважалась передача знань, умінь і навиків учням, то сьогодні "перед освітою виникло складне двоєдине завдання: вона повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а також - формувати в молоді риси, необхідні для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві після завершення навчання в школі. ІКТ проникають у навчальний процес, сприяють зміні технологічних аспектів навчання. Використання технологій Веб 2.0 як засобу формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики зумовлено одним із перспективних напрямів реформування системи освіти України, а саме застосуванням сучасних комп'ютерних і телекомунікаційних систем у діяльності закладів освіти, рівень розробки яких відповідає вимогам світової спільноти. Розвиток навчання у віртуальному середовищі, брак уваги до цієї проблеми призвів до того, що учні користуються глобальною мережею на власний розсуд. Вони взаємодіють в мережі, спілкуються, створюють товариства за інтересами, але не знайомі з усіма можливостями мережевих сервісів. Моя задача навчити учнів виявляти та використовувати можливості соціальних освітніх мереж для підвищення якості навчання та розвитку інформаційної компетентності.
Практична значимість даного досвіду. Створений навчально-методичний комплекс, бібліотека підручників та посібників з Веб 2.0, дидактичні матеріали та система використання інформаційних технологій і мультимедійних засобів навчання, яка базується на комплексному використанні у навчальному процесі з інформатики всіх можливостей технічного забезпечення гімназії, наявної бази електронних програмних засобів навчання (ЕПЗН) з інформатики, накопичення та використання власних фото- та відеоматеріалів в органічному та доцільному поєднанні з традиційними засобами навчання: підручники, посібники.
Теоретична база досвіду
Методичні та дидактичні дослідження впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес здійснювали вчені В. Варченко, М. Гольцмен, М. Жалдак, С. Іванова, Д. Клементс, М. Левшин, Н. Макарова, Т. Оппенхеймер, С. Пейперт, Ф. Рівкінд, Л. Фуксон, К. Хохман та інші. Загалом ученими відзначається збагачення діяльності тих, хто навчається, за рахунок її опосередкування інформаційними технологіями, розвиток інтелектуальних здібностей, пізнавальних інтересів і мотивів тощо.
Вагомий внесок у дослідження можливостей використання мережевих сервісів Web 2.0 у навчально-виховному процесі загальної середньої та вищої школи зробили такі науковці: О. Андрєєв, Н. Балик, Н. Діментієвська, А. Забарна, О. Круподерова, Є. Патаракін, М. Рєзнін, В Стародубцев, Б. Ярмахов, Richard E. Ferdig, KayeD. Trammell, зокрема педагогічні можливості сервісів досліджує М. Менякіна, вікі-технології у сучасній освіті - Н. Дягло, Г. Стеценко, особливості використання веб-технологій для самостійного підвищення кваліфікації - М. Німатулаєв, розвиток загальнокультурної компетенції вчителів-предметників засобами сервісів Web 2.0 - Н. Євтушенко.
Основна ідея досвіду, її інноваційна значущість
В інформаційному суспільстві, що формується, фундаментальною проблемою є зміна методології сучасної освіти як постійної освіти (освіти протягом усього життя людини), реалізація концепції якої потребує становлення в соціумі персональних освітніх сфер, що формуються самими суб'єктами для вирішення особистісних і професійних завдань на основі досягнень інформаційних технологій. Стрімкий розвиток сучасних засобів міжособистісної комунікації (блогів, вікі-сайтів), що базуються на сучасних мережевих технологіях Web 2.0, приводить до самоорганізації соціальних мереж та спільнот регіонального і глобального рівнів.
Мережеві сервіси Web 2.0 змінюють звичні стереотипи використання глобальної мережі як у повсякденному житті, так і у навчально-виховному процесі. Мережа Інтернет перестала бути середовищем передавання інформації і транспортним каналом постачання знань. Пасивна позиція учня як "читача" (споживача інформації) змінюється на інтерактивну й персоналізовану позицію "письменника" (коментатора, співучасника дискурсу, виробника інформації).
Інноваційна значущість досвіду полягає у тому, що завдяки своїй новизні використання сервісів Web 2.0 відкриває широкі можливості для активної участі учнів у наповненні мережі матеріалами, обміну своїми навичками й уміннями. Перехід учнів на рівень учасників мережевої спільноти надає нові можливості: ефективно впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології у життя; розширити кругозір; оволодіти вміннями спілкуватися; використовуючи мережу Інтернет організовувати міжособистісну взаємодію; співпрацювати у групі; систематично підвищувати рівень власної загальнокультурної, інформаційної компетентності.
Окрім цього, високий рівень ефективності взаємодії користувачів в Інтернет-середовищі, багатовид принципових особливостей і різних можливостей мережевих сервісів Web 2.0, а також відносна дешевизна зумовлюють серйозні перспективи використання подібних технологій як учителями, так і учнями і тим самим визначають необхідність їхнього глибокого впровадження у навчально-виховний процес.
Технологія реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових
Виходячи з вищезазначеного у викладанні інформатики використовую можливості мережевих сервісів, інформаційні технології та мультимедійні засоби навчання в системі та логічному і доцільному поєднанні з традиційними засобами навчання під час засвоєння нових знань (уроки вивчення нового матеріалу, уроки-лекції, навчальні проекти), узагальнення і систематизації знань (захист проектів, уроки-семінари, тренінги тощо), проведенні он-лайн редагування документів, виконанні практичних робіт, при здійсненні контролю знань, вмінь і навичок.
Застосування технологій Веб 2.0 дозволяє знайти нові шляхи переходу від репродуктивного характеру навчальної діяльності до творчого дослідницького характеру розв'язування поставлених задач. При цьому значно розширюється коло нестандартних завдань, що можуть бути запропоновані учням. Це дає можливість широко використовувати диференціацію навчання та застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня, що підвищує їхню самостійність у відшуканні шляхів пошуку нової інформації, у розвитку інформаційної компетентності.
З метою реалізації впровадження сервісів веб 2.0 у НВП впроваджую використання нестандартних уроків. А саме:
Урок - ділові ігри. Наприклад, "Суд над комп'ютером". Клас ділиться на дві групи: "адвокати" - доводять, що комп'ютер є помічником людини та "прокурори" - доводять негативний вплив комп'ютерів. Усі свої пропозиції формують у вигляді текстового документа або презентації та розміщують (для вільного доступу) на сервісі DocMe.
Уроки з груповими формами роботи. Наприклад, урок на тему "Апаратна складова інформаційної системи". Кожна група учнів отримує завдання скласти прас-лист для придбання комп'ютерної техніки та скласти список найбільш вигідних Інтернет-магазинів.
Уроки взаємонавчання учнів. Один із видів дистанційного навчання. Учнів отримують завдання та за допомогою Інтернет-ресурсів, на яких розміщені відео-уроки, опрацьовують на дану тему.
Уроки-заліки. Як підсумковий урок з теми для 9 класу прводжу он-лайн тестування за допомогою сервісу jakima.at.ua
Уроки-творчі звіти. Захист учнями творчих робіт, проектів. Після захисту учнем творчої роботи виконуємо сумісне заповнення таблиці пропозицій, рекомендацій, яка розташована на сервісі GoogleDocs
Бінарні уроки. Наприклад, "Побудова графіка функції". Кожен учень за допомогою пакета програм MS Office будує графік функції, оформлює презентацію для захисту роботи, розміщує папку з матеріалами в мережі Інтернет для вільного перегляду виконаної роботи.
Уроки "кругове тренування". Наприклад, урок на тему "Ознайомлення з мережевими сервісами". Учні знайомляться з матеріалами за даною темою, які розміщені на Заповікі в розділі Тренинги Веб 2.0 для учащихся.
Уроки-тренінги. Наприклад, "Я за безпечний Інтернет". Після проведення першої частини тренінгу, учні опрацьовують матеріал, розміщений на порталі Onlandiya.org.ua та проходять он-лайн тестування з основ безпечної Позаурочні форми організації навчання:
* домашня робота - пошук інформації в мережі та оформлення рефератів, творчих робіт;
* факультативи "Секреты компьютера" і предметні гуртки "Сходинки до інформатики" для учнів 3-4 класів;
* додаткові заняття з дітьми підвищеного інтелектуального розвитку (підготовка до олімпіади з ІТ-технологій, олімпіади з програмування, написання робіт МАН);
Результати досвіду
Впровадження сервісів Веб 2.0 надає можливість формувати та розвивати інформаційну компетентність учнів, а саме:
> здатність шукати, збирати, створювати, організовувати електронні дані;
> систематизувати отримані дані й поняття, уміння відрізняти суб'єктивне від об'єктивного, реальне від віртуального, релевантне від нерелевантного; > використовувати потрібні засоби (презентації, графіки, діаграми, картизнань) для комплексного розуміння і подання отриманих даних;
> шукати і знаходити потрібні веб-сайти і використовувати Інтернет-сервіси, які базуються на технологіях Веб 2.0; > використовувати інформаційні технології для критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних контекстах в школі, в побуті, в соціумі.
Можливості сервісів Веб 2.0 у своїй педагогічній діяльності впроваджую потягом трьох років. На даний момент учні, з якими ми розпочинали експеримент навчаються в 11 класі і на діаграмі чітко прослідковується динаміка рівня навчальних досягнень протягом трьох років.
Результативність участі учнів в олімпіадах та конкурсах
Навчальний рікНазва олімпіади, конкурсуРівеньП.І. учня, зайняте місце2008-2009Олімпіада з веб-дизайнуРай.етапКострова М. - І м.2009-2010Олімпіада з веб-дизайнуРай.етапЗалата О. - І м2010-2011Олімп. З веб-дизайнуРай.етапЗалата О.- Ім.
Поляков В. - І м.2011-2012Олімп. З ІТ-технологійРай.етапБиков З. - І м.
Поляков В. - ІІІ м.2012-2013Олімп. З ІТ-технологійРай.етапАкішин В. - І м.
Шнуровой Д. - ІІІ м.2008-2009Конкурс веб-сайтів навчальних закладівОбл. етапКострова М. - ІІ м.2010-2011Конкурс "Моральний вчинок"Рай.етапОльховікова Т. - І м.2011-2012 "Збір реальних історій постраждалих від загроз в мережі Інтернет"Обл. етапБиков З. - ІІ м.
Кулік Д. - ІІ м.2011-2012Конкурс від видавництва "Весна" "Академія Логіки"Всеукр. конкурсКорвегіна О. - учасник2011-2012Конкурс від видавництва "Весна" "Ребусотворення"Всеукр. конкурсКорвегіна О. - учасник2011-2012Міжнародний медіа-фестивальОбл.. рівеньАктивна участь у заходах фестивалю, розміщення матеріалів в мережі2012-2013 н.р.Здоров'я має бути смачним.Рай.етапКорвегіна Олександра - І м.2012-2013 н.р.Конкурс в рамках міжнародного медіа фестивалю в номінації "Друковані або електронні ЗМІ" Всеукр. етапГазета "Крик" - результати очікуються2012-2013 н.р.Конкурс від видавництва "Шкільний світ" на розробку сценарію "Кращі батьківські збори"Всеукр.етапРезультати очікуються2012-2013 н.р.Конкурс "Успішний проект"Всеукр.етапУчасник конкурсу2012-2013 н.р.Веб-квест для педагогічних працівниківВсеукр.етапУчасник квесту2012-2013 н.р.Конкурс "Творчий учитель - обдарований учень"Всеукр.етапРезультати очікуються2012-2013 н.р.Конкурс від компанії Microsoft "Мій безпечний клас"Всеукр.етапКорвегіна Олександра - результати очікуються2012-2013 н.р.Конкурс, присвячений 90-річчю утворення Веселівського району "Мій рідний край. Майбутнє"Район.етапВолошин марк - І місце в номінації "Візуальне моделювання" Досвід використання сервісів Веб 2.0 вказує на доцільність використання Інтернет-сервісів як засобу формування інформаційної компетентності за рахунок накопичення бази знань роботи з ресурсами мережі та інформаційної бази, доступ до яких є вільним для учнів і вчителів, налагодження ефективної комунікації (навчання, консультування, обговорення), створення тематичної соціальної мережі.
Труднощі реалізації досвіду полягають у:
- затратах часу вчителя на розробку відповідного методичного інструментарію для супроводу комп'ютерно-орієнтованих уроків;
- розробці відповідних дидактичних матеріалів (схем, пам'яток, алгоритмів та планів діяльності учнів при роботі в комп'ютерних класах та з мережевими сервісами;
- необхідності накопичення ресурсів з використання технологій веб 2.0 та створення каталогу;
- необхідності оновлення матеріальної бази комп'ютерного класу (придбання інтерактивної дошки, налагодження безперебійного доступу до мережі Інтернет).
Серед шляхів подолання цих труднощів слід відзначити: вільне володіння вчителем комп'ютером, офісними додатками, програмними та мультимедійними засобами навчання (глибоке і повне вивчення можливостей, інтерфейсу, засобів керування, бібліотек наочностей, змісту ППЗ та мультимедійних засобів навчання); чітке визначення доцільності використання того чи іншого засобу на різних типах уроків та визначення місця даного виду роботи на уроці; планування часу на розробку технологічного і дидактичного інструментарію його накопичення. 
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
306
Размер файла
44 Кб
Теги
досвідкорвегінавчитроку
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа