close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl test 1 movlennia v 1

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Добери слова до поданої схеми
(закінчення –
нульове).
•
а) грибок;
•
б) підхід; •
в) великий; •
г) лісок;
•
д) лісник.
Г
р
и
б
о
к
, л
і
с
о
к
, л
і
с
н
и
к
.
Випиши спорідненні слова до слова маля.
Маленький, малесенький, малий, малина, малюк, малюнок.
М
а
л
е
н
ь
к
и
й
, м
а
л
е
с
е
н
ь
к
и
й
, м
а
л
и
й
, м
а
л
ю
к
.
Вставити в слова префікси С -
, 3 -
, визначити
слова з префіксом С -
.
.лити, .переду, .хлюпнути, .дивуватись, .плеснути, .ростити, .права, .тримати, .садити, .шити, .сукати.
З
л
и
т
и
, с
п
е
р
е
д
у
, с
х
л
ю
п
н
у
т
и
, з
д
и
в
у
в
а
т
и
с
ь
, с
п
л
е
с
н
у
т
и
, з
р
о
с
т
и
т
и
, с
п
р
а
в
а
, с
т
р
и
м
а
т
и
, з
с
а
д
и
т
и
, з
ш
и
т
и
, з
с
у
к
а
т
и
.
Вставити ненаголошені *Е+ , *И+ в корені, підкреслити слова з *Е+ .
М.чі, шв.дкий, д.мовий, в.сна, т.пленький, ш.рокий, т.мніє, с.ніє.
М
е
ч
і
, ш
в
и
д
к
и
й
, д
и
м
о
в
и
й
, в
е
с
н
а
, т
е
п
л
е
н
ь
к
и
й
, ш
и
р
о
к
и
й
, т
е
м
н
і
є
, с
и
н
і
є
.
Визначити слова, в яких букви Я,Ю,Є позначають два звуки.
•
а) миє; •
б) зоря;
•
в) ялинка; •
г) літнє; •
д) Юрась.
М
и
є
, я
л
и
н
к
а
, Ю
р
а
с
ь
.
Визначити слова з подовженим м'яким приголосним *Н’:+
.
•
а) зна..я; •
б) си..я; •
в
) стер..я; •
г) чита..я; •
д) вбра..я.
З
н
а
н
н
я
, ч
и
т
а
н
н
я
, в
б
р
а
н
н
я
.
Визначити слова з апострофом перед Ю.
•
а) в..юн; •
б) кр.ючок; •
в) б..ють; •
г) р..юкзак; •
д) матір..ю.
В
’
ю
н
, б
’
ю
т
ь
, м
а
т
і
р
’
ю
.
Вставити потрібний ненаголошений
*Е+, *И+, підкреслити слова з *Е+.
Абр.кос, ч.ремха, оч.рет, д.ректор, парт.зан, т.атр, м.тро, б.тон, бр.гада.
А
б
р
и
к
о
с
, ч
е
р
е
м
х
а
, о
ч
е
р
е
т
,
д
и
р
е
к
т
о
р
, п
а
р
т
и
з
а
н
, т
е
а
т
р
, м
е
т
р
о
, б
е
т
о
н
,
б
р
и
г
а
д
а
.
Виписати слова із дзвінкими приголосними в кінці слова.
Сад, ріг, ліс, голуб, лебідь, ідуть, хлопець, ґедзь.
С
а
д
, р
і
г
, г
о
л
у
б
, л
е
б
і
д
ь
, ґ
е
д
з
ь
.
Визначити в словах всі букви, що позначають дзвінкі приголосні.
Дуб, дзьоб, книжка, мороз, редька, іграшка, сиджу, зошит.
Д
у
б
, д
з
ь
о
б
, к
н
и
ж
к
а
, м
о
р
о
з
,
р
е
д
ь
к
а
, і
г
р
а
ш
к
а
, с
и
д
ж
у
, з
о
ш
и
т
.
Дібрати перевірні слова до слів.
Боро
.ь
ба -
… , кі
.
тик -
…, ле
.
кий -
...
.
Б
о
р
о
т
ь
б
а
-
б
о
р
о
т
и
с
я
,
к
і
г
т
и
к
-
к
і
г
о
т
ь
, л
е
г
к
и
й
–
л
е
г
е
н
ь
к
и
й
.
Визначити слова, що складаються з кореня, суфікса, закінчення.
Ґрунтовий, вигляд, варений, далекий, льонок, подяка, вечірній, липовий, джміль, зліт.
Ґ
р
у
н
т
о
в
и
й
, в
а
р
е
н
и
й
, д
а
л
е
к
и
й
, в
е
ч
і
р
н
і
й
, л
и
п
о
в
и
й
.
До поданих слів дібрати слова з протилежним значенням (антоніми).
Далеко -
... , високий -
... , повільний -
… .
Д
а
л
е
к
о
-
б
л
и
з
ь
к
о
, в
и
с
о
к
и
й
-
н
и
з
ь
к
и
й
, п
о
в
і
л
ь
н
и
й
–
ш
в
и
д
к
и
й
.
Виписати слова, в яких звуків більше, ніж букв.
Ґедзь, саджаю, ходжу, кущ, дощ, літає, асфальт, ящірка, сіль.
К
у
щ
, д
о
щ
, л
і
т
а
є
, я
щ
і
р
к
а
.
Вставити буквосполучення ЬО, ЙО, підкреслити слова з ЬО.
Л..тчик, ма..р, бо..вий, бад..рий, Ст..па, Вороб..в, л..н, ра..н, дз..б, ма..нез, сл..зи, ..д.
Л
ь
о
т
ч
и
к
, м
а
й
о
р
, б
о
й
о
в
и
й
, б
а
д
ь
о
р
и
й
, С
т
ь
о
п
а
, В
о
р
о
б
й
о
в
, л
ь
о
н
, р
а
й
о
н
, д
з
ь
о
б
, м
а
й
о
н
е
з
,
с
л
ь
о
з
и
, й
о
д
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
429
Размер файла
1 380 Кб
Теги
movlennia, test
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа