close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

4 kl test 1 movlennia v 2

код для вставкиСкачать
 Презентацію підготувала вчитель
-
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляче
нко Ольга Василівна Добери слова до поданої схеми.
•
а) школа;
•
б) весна; •
в) вербичка; •
г) лісник; •
д) ліси.
Ш
к
о
л
а
, в
е
с
н
а
, л
і
с
и
. Підкресли спорідненні слова до слова малюнок.
Мальований, малюк, мальовничий, малювати, малина.
М
а
л
ь
о
в
а
н
и
й
, м
а
л
ь
о
в
н
и
ч
и
й
, м
а
л
ю
в
а
т
и
.
Вставити в слова префікси С -
, 3 -
, виписати
слова з префіксом 3 -
.
.лити, .переду, .хлюпнути, .дивуватись, .плеснути, .ростити, .права, .тримати, .садити, .шити, .сукати. З
л
и
т
и
, з
д
и
в
у
в
а
т
и
с
ь
, з
р
о
с
т
и
т
и
, з
с
а
д
и
т
и
, з
ш
и
т
и
, з
с
у
к
а
т
и
.
Вставити ненаголошені *Е+ , *И+ в корені, підкреслити слова з *Е+ .
М.чі, шв.дкий, д.мовий, в.сна, т.пленький, ш.рокий, т.мніє, с.ніє.
М
е
ч
і
, ш
в
и
д
к
и
й
, д
и
м
о
в
и
й
, в
е
с
н
а
, т
е
п
л
е
н
ь
к
и
й
, ш
и
р
о
к
и
й
, т
е
м
н
і
є
, с
и
н
і
є
.
Визначити слова, в яких букви Я, Ю,Є
позначають один звук і м'якість приголосного.
•
а) поле; •
б) зоря;
•
в) людина; •
г) луки; •
д) літнє.
З
о
р
я
, л
ю
д
и
н
а
, л
і
т
н
є
.
Визначити слова з подовженим м'яким приголосним [
Л’
:].
•
а) гі..я; •
б) О..я; •
в) зі..я;
•
г) ко..ють;
•
д) ..ють.
Г
і
л
л
я
, з
і
л
л
я
, л
л
ю
т
ь
.
Визначити слова з апострофом перед Я.
•
а) р..д; •
б) п..ять; •
в) здоров..я; •
г) p
..
дію; •
д) м..ясо.
П
’
я
т
ь
, з
д
о
р
о
в
’
я
, м
’
я
с
о
.
Вставити потрібний ненаголошений
*Е+, *И+, підкреслити слова з *Е+.
Абр.кос, ч.ремха, оч.рет, д.ректор, парт.зан, т.атр, м.тро, б.тон, бр.гада.
А
б
р
и
к
о
с
, ч
е
р
е
м
х
а
, о
ч
е
р
е
т
,
д
и
р
е
к
т
о
р
, п
а
р
т
и
з
а
н
, т
е
а
т
р
, м
е
т
р
о
, б
е
т
о
н
,
б
р
и
г
а
д
а
.
Підкреслити слова з глухими приголосними в кінці слова.
Сад, ріг, ліс, голуб, ідуть, хлопець, ґедзь.
С
а
д
, р
і
г
, л
і
с
, г
о
л
у
б
, і
д
у
т
ь
,
х
л
о
п
е
ц
ь
, ґ
е
д
з
ь
.
Визначити в словах всі букви, що позначають глухі приголосні.
Дуб, дзьоб, книжка, мороз, сніг, сміх, шарф, рукав .
Д
у
б
, д
з
ь
о
б
, к
н
и
ж
к
а
, м
о
р
о
з
,
с
н
і
г
, с
м
і
х
, ш
а
р
ф
, р
у
к
а
в
.
Дібрати перевірні слова до слів.
Моло
.
ьба -
…
, ні
. тик -
…, ле
.ко -
... . М
о
л
о
т
ь
б
а
-
м
о
л
о
т
и
т
и
, н
і
г
т
и
к
-
н
і
г
о
т
ь
, л
е
г
к
о
-
л
е
г
е
н
ь
к
и
й
.
Підкреслити слова, що складаються з префікса, кореня.
Безмежний, долина, вигляд, відхил, подяка, запис, вигріб, бій, зліт, льон.
В
и
г
л
я
д
, в
і
д
х
и
л
, з
а
п
и
с
, в
и
г
р
і
б
, з
л
і
т
.
До поданих слів дібрати слова з протилежним значенням (антоніми).
Широкий -
... , гірке -
... , глибоке -
… .
Ш
и
р
о
к
и
й
-
в
у
з
ь
к
и
й
, г
і
р
к
е
-
с
о
л
о
д
к
е
, г
л
и
б
о
к
е
–
м
і
л
к
е
.
Підкреслити слова, в яких букв більше, ніж звуків. Сіль, ящірка, асфальт, літає, дощ, кущ, ходжу, саджаю, ґедзь.
С
і
л
ь
, а
с
ф
а
л
ь
т
, х
о
д
ж
у
, ґ
е
д
з
ь
.
Вставити буквосполучення ЬО, ЙО, підкреслити слова з ЙО.
Л..тчик, ма..р, бо..вий, бад..рий, Ст..па, Вороб..в, л..н, рси.н, дз..б, ма..нез, сл..зи, ..д.
Л
ь
о
т
ч
и
к
, м
а
й
о
р
, б
о
й
о
в
и
й
, б
а
д
ь
о
р
и
й
, С
т
ь
о
п
а
, В
о
р
о
б
й
о
в
, л
ь
о
н
, р
а
й
о
н
, д
з
ь
о
б
, м
а
й
о
н
е
з
,
с
л
ь
о
з
и
, й
о
д
.
Шаблон: Доброгорська Г.В.
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
397
Размер файла
1 268 Кб
Теги
movlennia, test
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа