close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

лекція 3

код для вставкиСкачать
Т е м а
Т е м а
Т е м а
Т е м а:
:
:
:В і р т у а л ь н і
В і р т у а л ь н і
В і р т у а л ь н і
В і р т у а л ь н іп р и л а д и
п р и л а д и
п р и л а д и
п р и л а д и( V I
( V I
( V I
( V I-
-
-
-V i r t u a l
V i r t u a l
V i r t u a l
V i r t u a lI n s t r u m e n t )
I n s t r u m e n t )
I n s t r u m e n t )
I n s t r u m e n t )Т р а д и ц і й н ів и м і р ю в а л ь н іп р и л а д ин ед о з в о л я ю т ьз м і н ю в а т иї хф у н к ц і о н а л ь н ім о ж л и в о с т і,т о м уд о в о д и т ь с яз а к у п о в у в а т ив с іп р и л а д и,я к ін е о б х і д н ід л яв и в ч е н н яя к о г о-н е б у д ьо б'є к т а.Т е х н о л о г і яв і р т у а л ь н и хп р и л а д і вд о з в о л я єп е р е т в о р и т из в и ч а й н и йп е р с о н а л ь н и йк о м п'ю т е руп р и с т р і йзд о в і л ь н о юф у н к ц і о н а л ь н і с т ю.К о м п'ю т е рзп і д к л ю ч е н и м ид он ь о г об а г а т о ф у н к ц і о н а л ь н и м ип л а т а м им о ж еб у т иіп о т у ж н о їр о з р а х у н к о в о їм а ш и н о ю,іо с ц и л о г р а ф о м,ів о л ь т м е т р о м,ік о м у т а т о р о мс и г н а л і в,іч а с т о т о м і р о м,іс и с т е м о юу п р а в л і н н ят е х н о л о г і ч н и мп р о ц е с о міт.п.С к л а дб і б л і о т е кс и с т е м иL a b V I E Wд о з в о л я євк о р о т к іт е р м і н ис т в о р ю в а т ин е о б х і д н іі н с т р у м е н т ид л яр і з н и хе т а п і вд о с л і д ж е н ь,п о ч и н а ю ч ив і де л е м е н т а р н и хп р и л а д і віз а к і н ч у ю ч ик е р у ю ч и м и,і н ф о р м а ц і й н о-п о ш у к о в и м ит аа н а л і т и ч н и м ис и с т е м а м и.Ц ед а єп і д с т а в уг о в о р и т ип р оп р и н ц и п о в із м і н и,я к ів н о с и т ьт е х н о л о г і яL a b V I E Wус т в о р е н н яп р и к л а д н о г оп р о г р а м н о г оз а б е з п е ч е н н я,о с к і л ь к иц яс и с т е м ад о з в о л я єр е а л і з у в а т ид о в і л ь н и йн а б і рм е т о д і вв и м і р ю в а н н я,а н а л і з у,в і д о б р а ж е н н ят ау п р а в л і н н ява в т о м а т и з о в а н и хс и с т е м а хр і з н о г оп р о ф і л юн аб а з із в и ч а й н о г оп е р с о н а л ь н о г ок о м п'ю т е р а[ 2 ].Б у д ь-я к ап р о г р а м а,с т в о р е н авс и с т е м іL a b V I E W,н а з и в а є т ь с яв і р т у а л ь н и йп р и л а д(В П)а б ов і р т у а л ь н и йі н с т р у м е н т(В І-д о с л і в н и йп е р е к л а дза н г л і й с ь к о їм о в и:V I - V i r t u a lI n s t r u m e n t ).К о м п о н е н т а м и,с к л а д о в и м иВ Пєп е р е д н яп а н е л ь,б л о к-д і а г р а м аіп і к т о г р а м а/к о н е к т о р.П е р е д н яп а н е л ьр е а л і з у єк о р и с т у в а л ь н и ц ь к и йі н т е р ф е й сзВ П,д о з в о л я єз а д а в а т ив и х і д н ід а н іт ав і д о б р а ж а т ир е з у л ь т а т ир о б о т иВ П.Б л о к-д і а г р а м аєа н а л о г о мт р а д и ц і й н о їп р о г р а м иір е а л і з у єф у н к ц і о н а л ь н ім о ж л и в о с т іВ П.П і к т о г р а м а/к о н н е к т о рд о з в о л я ю т ьв и к о р и с т о в у в а т иВ Пвя к о с т іп і д п р о г р а м и( S u b V I,в і р т у а л ь н и й"п о д п р і б о р")п р ип о б у д о в ім о д у л ь н и хі є р а р х і ч н и хп р о г р а м.Т і л ь к ис а м іп р о с т іп р о г р а м ир о з р о б л я ю т ь с явL a b V I E Wя ко д и нє д и н и йВ П.С е р й о з н іп р о г р а м ия в л я ю т ьс о б о юі є р а р х і юВ П(і н о д іб і л ь ш ет и с я ч іВ П).
Т а к еі є р а р х і ч н ед о д а т о км о ж н ар о з р о б л я т им е т о д о м"з в е р х ув н и з",к о л ив и х і д н ас к л а д н а,в е л и к ез а в д а н н яр о з б и в а є т ь с ян ак і л ь к ам е н ш и хп і д з а д а ч.Т і,ус в о юч е р г у,т е жр о з б и в а ю т ь с ян ап і д з а д а ч ііт.д.З р е ш т о ю,п р ит а к о м у"д р о б л е н н і"ур о з р о б н и к аб у д ен а б і ре л е м е н т а р н и хз а в д а н ь,я к ім о ж н ап о с л і д о в н оп р о г р а м у в а т и,н а л а г о д ж у в а т иіс т в о р ю в а т изн и хо с н о в н и йд о д а т о к-В Пв е р х н ь о г ор і в н я.Ч и мд о к л а д н і ш еп р о д у м а н ас т р у к т у р ап р о г р а м и,ч и мк р а щ ео п и с а н ас п е ц и ф і к а ц і яв и х і д н и хд а н и хір е з у л ь т а т і вр о б о т и,т и мш в и д ш ед о д а т о кб у д ес т в о р е н о,н а л а г о д ж е н оів п р о в а д ж е н о.В а ж л и в ов і д з н а ч и т и,щ ос и с т е м аL a b V I E Wм а єм о ж л и в і с т ьі с т о т н оп о л е г ш и т ир о з р о б к ут а к и хс к л а д н и хд о д а т к і вц і л и мк о л е к т и в о мп р о г р а м і с т і в,к о л ик о ж е нп р о г р а м і с тр е а л і з у єс в о юп і д з а д а ч у.П р иц ь о м уL a b V I E Wз а б е з п е ч у єк о р е к т н і с т ьт аа к т у а л ь н і с т ьв е р с і йр і з н и хВ П,в і д с т е ж у єз м і н ип о ч а т к о в о г ок о д уВ П,п о л е г ш у єн а л а г о д ж е н н яВ П.1.1.
1.1.
1.1.
1.1.П е р е д н я
П е р е д н я
П е р е д н я
П е р е д н яп а н е л ь
п а н е л ь
п а н е л ь
п а н е л ь(
(
(
(F r o n t
F r o n t
F r o n t
F r o n tP a n e l )
P a n e l )
P a n e l )
P a n e l )П е р е д н яп а н е л ь-ц еі н т е р а к т и в н и йі н т е р ф е й ск о р и с т у в а ч а.С а м езп е р е д н ь о юп а н е л л юб у д еп р а ц ю в а т ик о р и с т у в а чп р о г р а м и,т о м ув о н ап о в и н н аб у т из р у ч н о ю,і н ф о р м а т и в н о юіе р г о н о м і ч н о ю.Н ар и с.1-ап о к а з а н ап е р е д н яп а н е л ьд в о к а н а л ь н о г ов і р т у а л ь н о г оо с ц и л о г р а ф а.Н а с п р а в д іс а м о с т і й н о г оп р и л а д у-о с ц и л о г р а ф ан е м а є.Уд а н о м ув и п а д к ув и к о р и с т о в у ю т ь с яв б у д о в у є т ь с явп е р с о н а л ь н и йк о м п'ю т е рб а г а т о ф у н к ц і о н а л ь н ав и м і р ю в а л ь н ап л а т ат аL a b V I E W,щ оп е р е т в о р ю ю т ьк о м п'ю т е рув і р т у а л ь н и йо с ц и л о г р а ф.С и с т е м аL a b V I E Wн а д а єм о ж л и в і с т ьд о с л і д н и к о в іп р а ц ю в а т изт и мо б л а д н а н н я м,д оя к о г ов і нз в и к,н а в і т ья к щ оа п а р а т н ар е а л і з а ц і яз о в с і мі н ш а.
Н ар и с.1 -бз о б р а ж е н ап е р е д н яп а н е л ьВ Пс и с т е м им о н і т о р и н г ут ау п р а в л і н н яв і т р о е л е к т р о с т а н ц і ї(Ч у к о т к а,г.А н а д и р ь,р о з р о б к аА Т З Тц а т і),н ан і йв і д о б р а ж а ю т ь с ян е о б х і д н іп а р а м е т р и,п о в н і с т юх а р а к т е р и з у ю т ьр о б о т уо б'є к т а.Зо с н о в н о г ом е н юВ Пм о ж н ав и к л и к а т ийі н ш іп а н е л ід л яб і л ь шд е т а л ь н о г ок о н т р о л юа б ок е р у в а н н яс т а н ц і є ю.Н ар и с.2п о к а з а н ап е р е д н яп а н е л ьВ П,я к и йц и к л і ч н о,в і дм о м е н т уз а п у с к уд он а т и с к а н н ян ак н о п к у"С т о п",г е н е р у єв и п а д к о в еч и с л ов і д0д оз н а ч е н н я"Д і а п а з о н",в і д о б р а ж а єр е з у л ь т а тн аг р а ф і к уіс т р і л о ч н о м уі н д и к а т о р і.Ун и ж н і йч а с т и н ір и с.2п о к а з а н ід е я к іп а л і т р и-м е н ю,щ ом і с т я т ье л е м е н т ип р и з н а ч е н о г од л як о р и с т у в а ч аі н т е р ф е й с у:л о г і ч н ід а н і,ч и с л о в ід а н і,г р а ф і к и.Ц іп а л і т р ив и к о р и с т о в у в а л и с яп р о г р а м і с т о мп р ир о з р о б ц іп е р е д н і йп а н е л іВ П.
Р и с2.П е р е д н яп а н е л ьВ Пг е н е р а ц і їів і д о б р а ж е н н яв и п а д к о в о г оч и с л а.П о к а з а н од е я к іп а л і т р и-м е н ю,в и к о р и с т о в у в а н іп р ир о з р о б ц іп е р е д н і йп а н е л іВ П.П е р е д н яп а н е л ьм о ж ем і с т и т ин е о б х і д н ік н о п к и,т у м б л е р и,р е г у л я т о р ич и с л о в и хз н а ч е н ь,г р а ф і к и,л а м п и,в п р о в а д ж е н іо б'є к т иA c t i v e X( E x c e l,W o r dт аі н)іт.п.Б і л ь ш і с т ье л е м е н т і вп е р е д н ь о їп а н е л ім о ж у т ьп р а ц ю в а т иво д н о м узд в о хр е ж и м і в-р е г у л я т о р(C o n t r o l )а б оі н д и к а т о р(I n d i c a t o r ).Р е г у л я т о р ид о з в о л я ю т ьк о р и с т у в а ч е в із а д а т ив и х і д н ід а н ід л яВ П,аі н д и к а т о р ив і д о б р а ж а ю т ьр е з у л ь т а т ир о б о т и.П р ип р и м і щ е н н іо б'є к т ан ае к р а нп е р е д н і йп а н е л іВ ПL a bV I E Wв и з н а ч а єр е ж и мр о б о т и,в и х о д я ч из із д о р о в о г ог л у з д у.Т а к,н а п р и к л а д,т у м б л е рб у д ез аз а м о в ч у в а н н я мп р а ц ю в а т ивр е ж и м і"р е г у л я т о р",ат е р м о м е т р-ур е ж и м і"і н д и к а т о р".З ад о п о м о г о юм е н юв л а с т и в о с т е йо б'є к т а,щ ов и к л и к а є т ь с як л а ц а н н я мп р а в о їк н о п к им и ш і,р о з р о б н и кВ Пм о ж еп е р е м и к а т ир е ж и мр о б о т и,ат а к о жв с т а н о в л ю в а т иі н ш ів л а с т и в о с т іо б'є к т а.
1.2
1.2
1.2
1.2.
.
.
.Б л о к
Б л о к
Б л о к
Б л о к-
-
-
-д і а г р а м а
д і а г р а м а
д і а г р а м а
д і а г р а м а(
(
(
(B l o c k
B l o c k
B l o c k
B l o c kD i a g r a m )
D i a g r a m )
D i a g r a m )
D i a g r a m )Ф у н к ц і о н а л ь н ім о ж л и в о с т іВ Пв и з н а ч а ю т ь с яй о г об л о к-д і а г р а м о ю,я к аєг р а ф і ч н о юр е а л і з а ц і є юа л г о р и т м у,б л о к-с х е м и.Н ар и с.3з о б р а ж е н об л о к-д і а г р а м аВ Пг е н е р а ц і їів і д о б р а ж е н н яв и п а д к о в о г оч и с л а,ат а к о жп р е д с т а в л е н ід е я к іп а л і т р и-м е н юе л е м е н т і вд л яп о б у д о в иб л о к-д і а г р а м(а р и ф м е т и к а,б у л е в іо п е р а ц і ї,б а з о в аР и с3.Б л о к-д і а г р а м аВ Пг е н е р а ц і їів і д о б р а ж е н н яв и п а д к о в о г оч и с л а.Б л о к-д і а г р а м ас к л а д а є т ь с язт е р м і н а л і в,в у з л і в,п р о в о д і вік о н с т а н т,ат а к о жм о ж ем і с т и т ин е о б х і д н іт е к с т о в іа б ог р а ф і ч н ік о м е н т а р і.Б л о к-д і а г р а м аб у д ь-я к о г оВ Пм о ж еб у т ид о в і л ь н о г ор о з м і р ут ас к л а д н о с т і.П р о т ев в а ж а є т ь с я,щ оя к щ об л о к-д і а г р а м ан ев м і щ у є т ь с ян ао д н о м у-д в о хе к р а н а хм о н і т о р ап р из р у ч н о м уд л яп р о г р а м і с т ад о з в о л іг р а ф і ч н о їс и с т е м и,т оа б оа л г о р и т мВ Пн е д о с т а т н ь оп р о д у м а н и й,а б оо к р е м іч а с т и н ик о д ут а к о г оВ Пм о ж н ао ф о р м и т ия кп і д п р о г р а м и.
Т е р м і н а л
Т е р м і н а л
Т е р м і н а л
Т е р м і н а л( T e r m i n a l )
( T e r m i n a l )
( T e r m i n a l )
( T e r m i n a l )К о ж н о м уе л е м е н т уп е р е д н ь о їп а н е л ів і д п о в і д а єо д и нт е р м і н а лн аб л о к-д і а г р а м і.Т е р м і н а л ис т в о р ю ю т ь с яс и с т е м о юL a bV I E Wн аб л о к-д і а г р а м іа в т о м а т и ч н о,я кт і л ь к ия к и й-н е б у д ье л е м е н тс т в о р ю є т ь с яп р о г р а м і с т о мн ап е р е д н і йп а н е л і.З а л е ж н ов і дн а л а ш т у в а н ьL a bV I E Wт е р м і н а л ив і д о б р а ж а ю т ь с яа б оя кп і к т о г р а м и,в і д п о в і д н іе л е м е н т а мп е р е д н і йп а н е л і,а б оя кк о л ь о р о в іп р я м о к у т н и к ир і з н о г ов и д у.К о л і різ о в н і ш н і йв и г л я дт е р м і н а л ув і д п о в і д а єз і с т а в л е н н іт и п уд а н и х,ан а з в а( L a b e l )т е р м і н а л у-н а з в іе л е м е н т уп е р е д н ь о їп а н е л і,д и вР и с4.К о н т е к с т н ем е н ю(п р а в ак н о п к ам и ш і)д о з в о л я єш в и д к оз н а й т ие л е м е н тп е р е д н ь о їп а н е л і,щ ов і д п о в і д а єо б р а н о м ут е р м і н а л у.Р и с4.П е р е д н яп а н е л ьВ Пзр і з н и м ир е г у л я т о р а м иіі н д и к а т о р а м иів і д п о в і д н аб л о к-д і а г р а м а.Т е р м і н а лр е г у л я т о р ад о з в о л я єв в а ж а т ид а н ізп е р е д н ь о їп а н е л ііп е р е д а т иї хвп р о г р а м уд л яп о д а л ь ш о їо б р о б к и;в і нм а єр а м к уув и г л я д іт о в с т о їл і н і їім а л е н ь к ус т р і л к уп р а в о р у ч,п о к а з у є,щ од а н і"в и х о д я т ьі зт е р м і н а л у"вб л о к-д і а г р а м у.Т е р м і н а лі н д и к а т о р ад о з в о л я єв і д о б р а з и т ир е з у л ь т а т ир о б о т иВ Пн ал и ц ь о в і йп а н е л і;в і нм а єт о н к ур а м к уіс т р і л к ул і в о р у ч-д а н ін а д х о д я т ьзб л о к-д і а г р а м ин ат е р м і н а л.
В у з о л
В у з о л
В у з о л
В у з о л( N o d e )
( N o d e )
( N o d e )
( N o d e )В у з о л-ц еа н а л о гп о н я т т я"о п е р а т о р"ут е к с т о в о м ум о в іп р о г р а-м у в а н н я.В у з л и-в с ет е,щ ов и к о н у є т ь с яп і дч а ср о б о т иВ П:в б у д о в а н іф у н к ц і їL a b V I E W,п і д п р о г р а м и(в і р т у а л ь н і"п о д п р і б о р и",S u b V I ).В у з л иб у в а ю т ьп р о с т і(о п е р а т о р иz=x+y;a=c o s( b ) )іс к л а д н і(к о н с т р у к ц і їп р о г р а м у в а н н ят а к і,я ку м о в и(о п е р а т о р иi f,s w i t c h,c a s eo f ),ц и к л и(о п е р а т о р иf o r,d o - w h i l e )іт.п.С к л а д н ів у з л ир о з г л я д а ю т ь с ян и ж ч евр о з д і л іК о н с т р у к ц і їп р о г р а м у в а н н яL a b V I E W.Н аР и с.4з о б р а ж е н оп'я т ьп р о с т и хв у з л і в-р о з р а х у н о кк о с и н у с а,д о д а в а н н яд в о хв е л и ч и н,м о д у л ь,к в а д р а т н и йк о р і н ьіл о г і ч н ез а п е р е ч е н н я.П р о в і д
П р о в і д
П р о в і д
П р о в і д( W i r e )
( W i r e )
( W i r e )
( W i r e )П р о в і д-ц ер і з н о к о л ь о р о в іл і н і їн аб л о к-д і а г р а м і,щ ов и з н а ч а ю т ьп е р е д а ч уд а н и хв і дд ж е р е л ад оп р и й м а ч ап і дч а ср о б о т иВ П.Н ар и с.4д а н ів и п л и в а ю т ьв і дт е р м і н а л у"Д і й с н еч и с л оп о д в і й н о їт о ч н о с т і,р е г у л я т о р"д ов у з л а"к о с и н у с",в і дв у з л а"м о д у л ь"д ов у з л а"к в а д р а т н и йк о р і н ь",в і дв у з л а"с у м а"д от е р м і н а л у"К о м п л е к с н еч и с л о,і н д и к а т о р".Р и с5.П р о в і д,р о з т а ш о в а н и й"п р а в и л ь н о"і"н е п р а в и л ь н о".К о л і різ о в н і ш н і йв и г л я дд р о т ив і д п о в і д а єт и п уд а н и х,п е р е д а н и хп од р о т у.Уб у д ь-я к о г оп р о в о д уп о в и н е нб у т иє д и н ед ж е р е л од а н и х,ім о ж у т ьб у т ид е к і л ь к ап р и й м а ч і в.П р о в і дз а в ж д ип о в и н е нб у т ип р и є д н а н и йд он е о б х і д н о м ук о н т а к т ук о н н е к т о р ав у з л аа б од от е р м і н а л у,а б од ок о н с т а н т і
а б од оі н ш о г оп р о в о д у.Ум і с ц іп р и є д н а н н яо д н о г оп р о в о д уд оі н ш о г ов і д о б р а ж а є т ь с ят о ч к а(я к щ ов к л ю ч е н оц е йр е ж и мвм е н юн а л а ш т у в а н ьL a b V I E W,м е н юT o o l s> >O p t i o n s,в к л а д к аB l o c kD i a g r a m,п у н к т"S h o wd o t sa tw i r ej u n c t i o n").П р о в і дм о ж ем а т ин е о б м е ж е н ук і л ь к і с т ьт о ч о кп о в о р о т у,м о ж еб у т иб у д ь-я к о їд о в ж и н и-е ф е к т и в н і с т ьв и к о н а н н яп р о г р а м ив і дц ь о г он ез а л е ж и т ь.О д н а кп р о г р а м і с тп о в и н е нн а м а г а т и с яр о з т а ш о в у в а т ит е р м і н а л и,в у з л ит ад р о т ит а к,щ о бб л о к-д і а г р а м аб у л ан а о ч н о ю,п р о с т и йік р а с и в о ю,д и в и с ьр и с.5.Т і л ь к ик р а с и в он а м а л ь о в а н ап р о г р а м аб у д ен а д і й н оп р а ц ю в а т и,р о з в и в а т и с яім о д е р н і з у в а т и с я!1.3.
1.3.
1.3.
1.3.П і к т о г р а м а
П і к т о г р а м а
П і к т о г р а м а
П і к т о г р а м а/
/
/
/к о н н е к т о р
к о н н е к т о р
к о н н е к т о р
к о н н е к т о р( I c o n
( I c o n
( I c o n
( I c o n/
/
/
/C o n n e c t o r )
C o n n e c t o r )
C o n n e c t o r )
C o n n e c t o r )П і к т о г р а м а-к о м п а к т н ег р а ф і ч н ез о б р а ж е н н яв у з л а.З а з в и ч а йп р ис т в о р е н н іб л о к-д і а г р а м ив с ів у з л из о б р а ж у ю т ь с яув и г л я д іп і к т о г р а м.К о н е к т о р-п е в н ак о н ф і г у р а ц і як о н т а к т і в,щ од о з в о л я ю т ьп е р е д а т ив у з л ув и х і д н ід а н ііо т р и м а т ир е з у л ь т а т ий о г ор о б о т и.К о н е к т о рв у з л ам о ж н ав і д о б р а з и т из ад о п о м о г о юс п л и в а ю ч о г ом е н юв л а с т и в о с т е йв у з л а.Н ар и с.6п р е д с т а в л е н аб л о к-д і а г р а м аВ Пд л яр о з р а х у н к ук о е ф і ц і є н т і вп о л і н о м а,щ оа п р о к с и м у єд а н і"м а с и вX":"м а с и вY",з ам е т о д о мн а й м е н ш и хк в а д р а т і в.В и к о р и с т о в у є т ь с яг о т о в ап і д п р о г р а м а,щ ов х о д и т ьвд и с т р и б у т и вL a b V I E W.Ув е р х н і йч а с т и н іб л о к-д і а г р а м иц яжп і д п р о г р а м аз о б р а ж е н аув и г л я д ік о н н е к т о р а.
П р ип і д к л ю ч е н н іп р о в о д і вд ок о н т а к т і вк о н в е к т о р аL a b V I E Wр о б и т ьп е р е в і р к ут и п і вд а н и х,ат а к о жп і д к а з у єп р о г р а м і с т о в і,д оя к о г ос а м ек о н т а к т уп і д к л ю ч а є т ь с яп р о в і д.Т о м уп р а к т и ч н он е м о ж л и в оп о м и л и т и с язп і д к л ю ч е н н я мп р о в о д і вд ов у з л а,п р о г р а м і с т ир і д к ов и к о р и с т о в у ю т ьп е р е г л я дк о н в е к т о р а.Д л яв с і хв і р т у а л ь н и хп р и л а д і в,я к ім о ж у т ьв и к о р и с т о в у в а т и с яя кп і д п р о г р а м и( S u b V I ),с л і дн а м а л ю в а т ип і к т о г р а м уір о з р о б и т ик о н в е к т о р.Д л яз а в д а н н яв с і хв и х і д н и хд а н и хт ао т р и м а н н яр е з у л ь т а т і вр о б о т иВ Пв и к о р и с т о в у ю т ь с яр е г у л я т о р ит аі н д и к а т о р ин ап е р е д н і йп а н е л і.С а м ец ір е г у л я т о р ит аі н д и к а т о р им о ж н ап о с т а в и т иув і д п о в і д н і с т ьп о т р і б н и мк о н т а к т а мк о н в е к т о р а.Д л яр о з р о б к ип і к т о г р а м иік о н в е к т о р ав и к о р и с т о в у є т ь с яс п л и в а ю ч ем е н ю,д о с т у п н еп оп р а в і йк н о п ц ім и ш ін ак в а д р а т н о м уе л е м е н т іп і к т о г р а м а/к о н в е к т о рвп р а в о м ув е р х н ь о м ук у т ів і к н ап е р е д н ь о їп а н е л і.Зм е н юм о ж н аз а п у с т и т иг р а ф і ч н и йр е д а к т о рд л яс т в о р е н н яп і к т о г р а м и,ат а к о жп р о в о д и т ин е о б х і д н ім а н і п у л я ц і їзк о н в е к т о р о м(в и б и р а т иш а б л о нк о н в е к т о р а,п о в е р т а т ий о г оіт.п.).К о н т а к т ик о н в е к т о р ас т а в л я т ь с яув і д п о в і д н і с т ье л е м е н т а мп е р е д н ь о їп а н е л із ад о п о м о г о юі н с т р у м е н т у"к о т у ш к азп р о в о д а м и".
1.4.
1.4.
1.4.
1.4.Д о к у м е н т у в а н н я
Д о к у м е н т у в а н н я
Д о к у м е н т у в а н н я
Д о к у м е н т у в а н н яВ П
В П
В П
В ПГ р а ф і ч н и йм о в ап р о г р а м у в а н н я"G",в и к о р и с т о в у в а н и йвL a b V I E Wв е л ь м ин а о ч н и й,п р о г р а м ас х о ж ан ат р а д и ц і й н уб л о к-с х е м уа л г о р и т м у.С и с т е м аL a b V I E Wд о з в о л я єр о з р о б н и к уВ Пр о б и т иб у д ь-я к іт е к с т о в іп о я с н е н н ян ап е р е д н і йп а н е л іа б об л о к-д і а г р а м і,ат а к о жз а п и с у в а т ио с н о в н уд о в і д к о в уі н ф о р м а ц і юп р ов і р т у а л ь н о м уп р и л а д і(м е н юF i l e> >V IP r o p e r t i e s,в к л а д к аD o c u m e n t a t i o n ).К р і мт о г о,і зс п л и в а ю ч о г ом е н ю,м о ж н ав к а з а т ип о я с н ю в а л ь н уі н ф о р м а ц і юд л яб у д ь-я к о г ое л е м е н т ап е р е д н і йп а н е л і.В с іц іп о я с н е н н яік о м е н т а р іб у д у т ьс п р и й н я т ів б у д о в а н о їд о в і д к о в о їс и с т е м о юL a b V I E W.В о н иб у д у т ьв і д о б р а ж а т и с яув і к н ік о н т е к с т н о-ч у т л и в о юд о в і д к иL a b V I E Wт о ч н от а к о ж,я кіп р ив и к о р и с т а н н іс т а н д а р т н и хВ П,щ ов х о д я т ьвд и с т р и б у т и вL a b V I E W(р и с7 ).К р і мт о г оL a b V I E Wз м о ж еа в т о м а т и ч н оз г е н е р у в а т ид о к у м е н т а ц і юн аВ Пзо п и с о мс а м о г ов і р т у а л ь н о г оп р и л а д уів с і хв х і д н и хів и х і д н и хп а р а м е т р і в.Х о р о ш ід о к л а д н ік о м е н т а р ід о з в о л я т ьп о л е г ш и т иіі с т о т н ос к о р о т и т ит е р м і н и,н е о б х і д н ід л ям о д е р н і з а ц і їп р о г р а м н о г оз а б е з п е ч е н н я.
Автор
vasylevss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
40
Размер файла
427 Кб
Теги
лекція
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа