close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

еврейская энциклопедия брокгауза 2 OCR

код для вставкиСкачать
ЕВРЕЙСКАЯ Э
а О
Е
Сводъ знанш о евреаствіь а его культуріь въ прошлодаъ
а настоящетъ,
Подъ общей редакціей
д-ра Л. Наценельсона и барона Д. Г. Гинцбурга.
Том-ь второй.
Алмогады—Арабскіи языкъ.
{Оъ приложеніемь deyxz парт и пллюстрацги).
ИЗДАНІЕ
Общества для Научныхъ Еврейскихъ Изданій
и
Издательства Бронгаузъ-ЕФронъ.
С-ПЕТЕРВУРГЪ.
Библиотека «Руниверс»
Сотрудники Еврейской Энциклопедіи.
Алексаидровъ, X, (X. Ал.).
Ашкенази, Б.
Балабанъ, М. (Львовъ).
Бернштейяъ, Ник, Д. (Ник. Б—пъ).
Бернштейнъ, С,
Борецкій-Бергфельдъ, Н.
Брюллова, Н.
Винеръ, С. Е.
Впшницеръ М. {М. В.)
Выгодскій Л. (X В)
Гаіжави А., д-ръ востоковѣдѣнія.
Генкель, Г- (Г. Г—ль; Г. Г.).
Гепштейнъ. С. (С. Г.)
Гессенъ, Юлій {Ю. Г.).
Гинцбергъ, С.
Гинцбургъ, Д., барояъ (Д. Г.).
Гинцбургъ, Илья.
Горнфельдъ, А.
Гроссманъ, Л.
Гурляндъ, А. (А. I.).
Гуровичъ, С. (поты).
"Тагмаяъ, М.
Іаревскій, В. Д.
Іембо, Г. (Т. Д.).
Іинезонъ, Я.
Ірабкинъ, А. (Аг Д.).
Дубновъ, С. (С. Д.).
Зарзовскій, А. (А. 3.).
Зѣлинскій, Ѳ., проф. (Ѳ. з.х
Канторъ, Л.
Карлинъ, А.
Кастеляяскій, А.
Каценельсонъ, В. (Б, К.).
Каценелъсонъ, Л. (Л. К.).
Кипманъ, Ж.
Клаузнеръ, I.
Клейнманъ, I. А.
Коральнпкъ, A. (A. it.).
Крепсъ, М.
Красный, Г. (Т. Пр.).
Кроль, т.
Кугель, В.
Кулпшеръ, I. (I. К).
Левинъ, И. (Ж. JL).
Левинъ, С. ГС Ж.).
Лозпнскій, G. (С. Л.).
Маггпдъ, Г. (ДІМ).
Марекъ, П. (П. М.).
Марконъ, И.
Мирскій, А.
Островскій, Б. (Б. О.).
Перельманъ, А. (А. П.).
Переферковичъ, Н, (П.),
Поварняяъ, С.
Поананскій, С, (С. П.).
Познеръ, С,
Рапопортъ, С. И.
Роговъ, Г, (Я. Bogoff.)
Ростовцевъ, М., проф,
Рѣвникъ, Б. (Б. Р.).
Симоновичъ, М. (М. С—-чъ\ М. С),
Стилпнеръ, Б. (Б. С).
Тамаркина, Д. (Д. 1).
Тарле, А. (А. Т.).
Тешшцкш, ЯГ. (Я. Т.).
Фельдмаяъ, Л.
Форнбергъ, К. (Л. Ф.).
Цейтлпнъ, С, (С. If-ма,).
Цинбергъ, С. (С. Ц- Ц.).
Цукерманъ, Л.
Черновицъ, X. (В. Z.)
Черяовъ, I.
Шейнисъ, Л. (Л. III.).
Якобсонъ, I. (I. Я.).
»Jewish ЕвйуЙШйіа", статьи ко­
торый ісшьзоваяы п Ш Энн-
СОТРУДНИКИ
Adler, Cyrus.
Bacher, W.
Baeck, Samuel.
Barton, George A.
Beer, Й.
Blau, Ludwig*.
Bloch, Heinrich.
Bramij M.
Brody, H.
Broyde. I.
BUchler, Adolf.
Budde, Karl.
Buttenwieser, M.
Casanowicz, I. M.
Castig-Hone, V.
Conder, C.
McCurdy, J. Frederic.
Danon, Abraham.
Deutsch, Gotthard.
Enelow, H.
Freimann, A.
Gaster, Moses.
Ginsberg, Louis.
Gottbeil, Richard.
Guttmann, J.
•Hirsch, Emit G.
Hirschfeld, Hartwig.
Jastrow, Morris.
Jacobs, Joseph.
Kayserling, Moritz.
Klein, Julius.
Kohler, Kaufrnann.
Krauss, S.
Levi, Israel.
Lidzbarsky, Mark.
Margolis, Max.
Mendelssohn, S.
de Sola Mendes, Frederik.
Milwitzky, W.
Rosenthal, Hermann.
Schttrer, Emil.
Schwab, MoTCse.
Schwarz. Gabriel.
Seeligmann, S.
Въ редактированіи настоящаго тома принимали участіе: I отдѣлъ (бяблейскій)—Г. Я.
Лрасмый; I I отдѣлъ (іудео-эллинскій)—проф. Ѳ. Ф. Згьлинск-ій; I I I отдѣлъ (талмудиѵескій)—
д-ръ Жѣ И. Каценелъсоиъ; IV отдѣлх (гаояейско-арабскій и пр.)—бар. Д. Г. Гиицбургъ и Г. Г. Генкель:
V отдѣлъ (европейсігій періодъ еврейской исторіи)—М. Л. Вишницеръ] VI отдѣлъ (культура евро­
пейского періода)—С. Г. Лозинсхій; VII отдѣлъ (ново-еврейская литература)—С. Л. ЦиибергъѴІТІ отдѣлъ (евреи въРоссіисъ 1772 г.)—І0лійГессеиъ;ІХ отдѣлъ (раввинскій)—Раввипъ А. Дргткшъ.
ІГодъ каждой статьею помѣчена цифра отдт.ла, къ которому она относится.
Библиотека «Руниверс»
Наиболее значительный по объему оригинальная статьи.
I то мъ,
II томъ.
Ааронъ. Н. Дереферкотчъ и Д Л .
Альфаси, Исаакъ бенъ-Яковъ. І?„ Z.
Аба девятое. Л. Каценелъсоиъ и Н. Переферковичъ.Америка:
Аба Арика или Равъ, Л. Каценелъсоиъ.
Еврейская иммиграція въ Америку. К. ФорпАбрамовича, С. М. С. Циибергъ.
бергъ.
Авеста. Л. Каценелъсоиъ.
Современное положеніе евАвстрія:
реевъ въ Америкѣ.
Соединенные Штаты, какъ } Л. Выгодскій.
Осуществленіе равноправія и»антисемити8мъ.
страна еврейской имми­
С. Д.
грации.
Политическое пробужденіе. А. Кастелянскгй.
Профессіональная статистика. 7. К.
!
Еврейскіе писатели въ \
Автономлзмъ. А. Перельманъ.
1
американской
литераАвторитетъ раввинскій. X Каценелъсоиъ.
І
турѣ.
f Я, Rogoff.
Агада. Л, Каиторъ.
Еврейскіе типы въ аме- I
Адвокатура. Г. Красный, X Гроссманъ, К. Фори- \
!
риканской литературѣ. '
бергъ, М. Кроль и Ю. 7.
і] Амосъ. Г. Красный.
Азія. Is. Levy и 7. Красный.
Амъ-гаарецъ. Л. Каценелъсоиъ.
Аквила. I. Клаузнеръ.
Акты исторические. М.Балабапъ, Сш Д. и Ю. Гессеиъ. I Ананъ бенъ-Давидъ. А. Гаркави.
Александрійская религіозная фнлософія. С. По- : Анатомія въ Талмудѣ. Л. Каценелъсоиъ.
Анаѳема. А. Мирскій.
еариинъ.
I Англійскія миссіонерскія общества. С. Циибергъ.
Алѳксандръ Яняай. 7. Клаузнеръ.
Александръ I, рус. императоръ, Ю. Гессеиъ. Англія:
Александръ II, рус. императоръ.
Иммиграция евреевъ въ Англію. К. ФорпАлександръ III, рус. императоръ. Ю. Іессенъ
бергъ.
С. Познеръ.
Современное положеяіе евреевъ въ Англіл.
Алжиръ. 7. Черповъ.
М. Кипмаиъ и Л. Выгодскій.
Алименты. Г. Красный и М. К.
Евреи въ англійской ли- .
Алкоголизмъ. X Шейиисъ.
тературѣ.
с
7/
Fanonopw7)t
Alliance Universelle Israelite. L Черповъ ы 10. 1
Англо-еврейская лите- J|
^
ратура.
, Антисемитизмъ:
въ древности. Н. Брюллова.
въ средніе вѣка. М. Вишницеръ.
въ Польшѣ ДО 1793 г. М. Балабапъ.
въ новѣйшей исторіи:
во Франціи. С. Лозиискій.
въ Алжирѣ. И. Борецкгй-Бергфелъдъ.
въ Германіи. С. Лозинскій
въ Австро-Венгріи:
1) Австрія. А. Жоралъпшъ.
2) Галиція. М. Балабапъ.
3) Венгрія. I Н. Борецкш-Беріфелъдъ.
въ Румыяіи,
S
въ Швейцарии. М. Дагмапъ.
въ Россіи. Ю. Гессеиъ и С. Лозшскій.
въ Царствѣ Польскомъ. 1. А. Клеймаиъ.
Антокольскій. Илъл Гиицбургъ.
Апикоросъ. Л. Каценелъсоиъ.
Апокрифы. 7. Клаузнеръ.
Апологеты и Аполопя. Б. Ct) М. Балабапъ и А. 11.
Библиотека «Руниверс»
Алиогады—(арабск. al-Muwahhidin) — бербер­ скихъ городахъ, вавоеванныхъ Алмогадами. Боль­
ская династія, властвовавшая послѣ Алморави- шинство оставшихся въ странѣ евреевъ приняли
довъ (см.) надъ Магребомъ (Сѣверная Африка) и исламъ только для вида, тайно продолжая исчастью Испаніи во второй половинѣ 12 и въ повѣдывать свою религію; но эти притвор­
13 вв. Она возникла подъ вліяніемъ фанатиче­ ные неофиты подвергались гоненіямъ и униской проповеди Абдаллы ибнъ-Тумарты, происхо­ зительнымъ ограниченіямъ въ правахъ. О полодившая изъ племени Herg-a, въ сѣверо-западной женіи евреевъ (точнѣе: новыхъ мусульманъ) въ
Африкѣ. Ученикъ философа-мистика Алгавзали, Сѣверн. Африкѣ въ эпоху Абдельмумина и его
Ибнъ-Тумарта мечталъ о томъ, чтобы вернуть преемниковъ сохранились свѣдѣнія въ арабскихъ
берберскія племена къ первоначальной простотѣ источникахъ. Такъ, Абдельвагйдъ, написавшій
въ жизни и одеждѣ. Фанатикъ-ригористъ, онъ исторію Алмансура, внука Абдельмумина, раззадумалъ уничтожить поэзію, музыку, всѣ виды сказываетъ (арабск. манускр. № 753, въ Лейденѣ,
художественнаго творчества, которые, по его мнѣ- цитир. С. Мункомъ), что Алмансуръ повелѣлъ
нію, мѣшали искреннему и полному сліянію всѣмъ евреямъ-мусульманамъ, жившимъ въ Магвѣрующихъ съ Аллахомъ. Съ этой точки зрѣнія ребѣ, носить спещальную одежду для отличія
опъ долженъ былъ явиться сильнѣйшимъ врагомъ ихъ отъ мусульманъ. Эта одежда должна была
династіи Алморавидовъ (см.), признававшей утон­ быть чернаго цвѣта съ широкими рукавами;
ченный образъ жизни—съ одной стороны, и ев- на головѣ же, вмѣсто тюрбана, они должны
реевъ и хргстіанъ, отвергавшихъ Коранъ—съ были носить безобразной формы покрывала,
другой. Идеи реформатора-фанатика нашли 1 похожія на лошадиныя попоны. Этотъ мрач­
массу приверженцевъ среди берберовъ, и онъ осно- ный костюмъ являлся обычнымъ для всѣхъ
валъ секту Алмовахидовъ или Алмогадовъ, наз­ евреевъ Магреба въ теченіе всей жизни Алман­
ванную такъ потому, что она исповѣдывала без­ сура и въ первыя времена царствованія сына
условное единство Бога (wacbidun) безъ антро- его, Абу-Абдаллы. Впосдідствіи Абу-Абдалла
поморфическихъ представленій. Эта секта носила приказалъ имъ носить желтую одежду и желтый
еще названіѳ Тавхидовъ, по названію сочиненія тюрбанъ, который потомъ сталъ обычнымъ, въ
Ибнъ-Тумарты, въ которомъ онъ изложилъ свои свою очередь, на долгое время. Причина такого
идеи объ абстрактной сущности Божества(1аиспі<1). отношенія къ «новымъ мусульманами лежала
Основатель секты получилъ отъ своихъ привер- въ недовѣріи Алмогадскихъ правителей къ нимъ,
женцевъ званіе махди, т.-е. божественнаго главы которое выразилось въ слѣдующихъ характерислама. — Пресдѣдованіе евреевъ Алмогадами ныхъ словахъ Алмансура, приводимыхъ тѣмъначалось съ того времени, какъ власть надъ же Абдельвагидомъ: «Еслибы я былъ. увіренъ—
воинственнымъ племенемъ Herga и другими сказалъ онъ,—что они истинные мусульмане, я
берберами, примкнувшими къ нему, перешла разрѣшилъ-бы имъ слиться съ коренными му­
въ руки преемника махди, Абдельмумина, кото­ сульманами путемъ браковъ и другихъ сношеній;
рый цѣлымъ рядомъ побѣдоносныхъ войнъ раз- напротивъ, еслибы я былъ увѣренъ, что они
рушилъ царство Алморавидовъ, а затѣмъ при­ остаются и понынѣ невѣрующими, то я убилъ-бы
нялся 8а искорененіе невѣрныхъ—евреевъ и всѣхъ мужчинъ, продалъ-бы всѣхъ ихъ дѣтей въ
христіанъ. Послѣ взятія Марокко (1146) Абдель- рабство, а имущество ихъ конфисковалъ-бы въ
муминъ велѣлъ созвать евреевъ и обратился къ пользу правовѣрныхъ. Но я колеблюсь (и потому
нимъ съ рѣчью, въ которой заявилъ, что, такъ отдѣляю ихъ отъ правовѣряыхъ)». Этотъ же пи­
какъ между евреями и Магометомъ нъкогда сатель дальше признается, что во всей странѣ
было заключено условіе, въ силу котораго евреи (Магребѣ) не осталось ни одной церкви, ни одной
должны будутъ принять исламъ, если черезъ синагоги. «У насъ евреи—пишетъ онъ—исповѣ500 лѣтъ не придетъ ихъ Мессія, котораго они дуютъ исключительно исламъ; они молятся въ
ждутъ (это легендарное усдовіе—выдумка осно­ мечетяхъ, гдѣ ваставляютъ своихъ дѣтей читать
вателя одной мусульманской секты и еретика Еоранъ, укрѣпляя ихъ въ нашей религіи и заІІбнъ-Масарры; см. Dozy. Gescliichte der Mauren, II, конѣ. Только одинъ Богъ вѣдаетъ, что они скры387—3S3), и такъ какъ Мессія до сихъ поръ не ваютъ въ сердцѣ и что дѣлается въ ихъ домахъ*.
явился, несмотря на то, что прошло уже больше И дѣйствительно, будучи внѣшнимъ обраэомъ
500 лѣтъ, то онъ, отказываясь отъ ихъ податей, мусульманами, евреи втайнѣ продолжали изучать
дѣлаетъ имъ предложение либо принять исламъ, ли­ Тору, исполнять всѣ еврейскіе обряды и наста­
бо пойти на казнь; жестокость этой альтернативы влять дѣтей въеврейскомъ духѣ. «Не только люди
была впослѣдствіи нисколько ослаблена раз- изъ простонародья, но и благочестивые раввины
рѣшеніемъ евреямъ, не желавшимъ принять соглашались на подобное внѣпшее исповѣданія
исламъ, эмигрировать изъ Африки. Многіе высе­ ислама, успокаивая свою совѣсть тѣмъ, что
лились въ Египетъ, Сирію или въ европейскія отъ нихъ вѣдь не требовали ни идолопоклонства,
страны; оставшихся насильственно обращали въ ни отреченія отъ еврейства, а лишь произнесенія
исламъ, а упорствовавшихъ убивали. Такимъ же формулы, гласившей, что Магометъ былъ пронасиліямъ подвергались и христіане въ африкан- рокомъ» (Грецъ). Но были среди евреевъ и такіе,
Еврейская энииклопедія, т. II.
Библиотека «Руниверс»
АЛМОДАДЪ—АЛ-МОКАММЕЦЪ
которымъ было противно вести подобную дву­ Goeje, p. 113), въ одномъ караимскомъ коммеяличную игру; они открыто заявляли о своей при­ таріи къ кн. Левитъ и въ рукописной копіи ком­
надлежности къ евреямъ и о нежеланіи быть ментария Іефета къ той же книгѣ (Jew. Quart.
мусульманами и за это подвергались ужаснымъ Eev., VIII, 681) и является, быть можетъ, прогоненіямъ. Въ числѣ людей, вынужденныхъ скры­ изводнымъ отъ названія города Кумиса въ тавать свое іудейство, была и семья Маймонида баристанѣ (Jakut, 1Y, 203). Другой караимскій
(см.), которая въ 1160 г. эмигрировала изъ Испа­ источникъ передаетъ это имя чрезъ «Daniel alши въ Фецъ.—Въ Испаніи еврейскія гоненія Kumisi», а въ лѣтописи Ал-Гити оно пишется
начались съ того момента, какъ войска Абдельму- чрезъ у (Jew. Quart. Rev., IX, 432).—Вплоть до
мина вторглись туда и завоевали южную часть вторбй половины девятнадцатаго вѣка Давидъ
страны (1148). Еврейскимъ общинамъ Испаніи М., отецъ еврейской философіи, былъ совершенно
были предложены на выборъ мусульманство, неизвѣстенъ. Только изданіе комментария Іегуды
эмиградія или смерть, синагоги были разрушены, Барзилаи къ «Сеферъ Іецира» (Mekize Nirdamim,
еврейскія академіи въ Севильѣ и Луценѣ были 1885), оказавшееся плохимъ еврейскимъ перевозакрыты. Ненависть къ поработителямъ-Алмо- домъ 9-ой и 10-ой главъ большого философскаго
гадамъ была такъ сильна въ евреяхъ, что они труда Давида, впервые ознакомило ученый міръ съ
приняли сторону христіанъ въ ихъ борьбѣ съ этою книгою. Барзилаи говорить о своемъ невѣдѣмаврами, при нашеетвіи послѣднихъ на сѣвер- ніи,былъ ли Давидъ однимълзъ гаоновъ, или нѣтъ,
ную Испанію. Въ одномъ еврейскомъ источникѣ но заявляетъ по наслышкѣ, будто Саадія былъ зна­
(гтгр ВІВ» Іосифа ибнъ-Верги) говорится о вы- комь съ нимъ и слупіалъ его. Пинскеръ и Грецъ,
лазкахъ толедскихъ евреевъ противъ осаждав- смѣшивая его съ Даніиломъ Габабли изъ Каира,
шаго городъ войска Алмогадовъ, во главѣ котораго считаютъ его мусульманиномъ, принявшимъ кастоялъ тогда Алмавсуръ. И арабскій писатель раимство. Дѣлаютъ они это на томъ основаніи,
Ибнъ-Алкатибъ свидѣтельствуетъ, что евреи вы­ что Мокаммецъ упоминается караимскими уче­
ступали противъ А. и поддерживали предпріятія ными и именуется у Гадасси рпа *и (благочестихристіанъ въ борьбѣ съ ними. Наконецъ, имѣются вымъ прозелитомъ). Открытое Гаркави сочиненіе
данныя (Casiri, Bibliotheca, II, стр. 221), кото- караима Киркисани «Kitab al-Blyad wal-Chada'ik»
рыя говорятъ о томъ. что еврейскіе купцы добро­ проливаетъ новый свѣтъ на личность Давида.
вольно предоставили въ распоряженіе кастиль- Киркисани цитируетъ его сочиненіе о разныхъ
скаго короля Альфонса Ѵ Ш (1195) значительныя еврейскихъ сектахъ и утверждаетъ, будто Давидъ
суммы для военныхъ надобностей (Alphonsus, qui «принялъ христіанство» (tanassar), что онъ былъ
cum 25,000 equitum et 20,000 peditum militibus— впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ ученикомъ изingentera pecuniae vim judaeis mercatoribus вѣстнаго врача и философа, христіанина Ганы
suppediantibus—Jacobum—здѣсь имѣется въ виду (Наны) и что, сдѣлавъ значительные успѣхи
Алмансуръ, внукъ Абдельмумина—regem oppu- въ области философіи, онъ написалъ два сочиgnare decreverat). И при слѣдующихъ правите- ненія, направленныхъ противъ христіанства и
ляхъ династіи Алмогадовъ положеніе евреевъ |'получившихъ извѣстность. Кажется, впрочемъ,
было очень тяжело. Только съ распространеніемъ болѣе правдоподобнымъ, что выраженіе «tanassar»
власти христіанскихъ королей въ Испаніи, въ заключаетъ лишь указаніе на сношенія Давида
первой половинѣ 13-го вѣка, могущество А. было съ христіанами. И дѣйствйтельно, Киркисани не
сломлено. Въ Магребѣ же евреи еще долго сто­ упоминаетъ о возвращеніи Давида въ лоно ев­
нали подъ алмогадскимъ игомъ; вызванная гос- рейства, да и никто изъ раввинистовъ не знаетъ
подствомъ фанатиковъ мусульманская реакція объ его обращеніи въ христіанство. Это предпо­
держала африканскихъ евреевъ нѣсколько сто- лагаемое принятіе христіанства едва ли вяжется
лѣтій въ состояніи униженія и безправія.—Ср.: съ тѣмъ обстоятельствомъ, что нашего автора
Graetz, Geschichte ler Juden, У І (рус. пер., изд. цитируютъ Бахія, Іедаія Бедерси (въ «Iggeret
1902 г.), стр. 166 и дальше, примѣч. IV; VII (изд. Hitnazzelub) и Моисей ибнъ-Эзрач Киркисани
1894 г.), стр. 16. 81, 90; Ibn-Khaldta, Histoire des упоминаетъ о двухъ другихъ сочиненіяхъ Давида,
Berberes, trad, iie Slane, Alger, 1854, tt. I l l и IV, а именно о «Kitab al-Khalikah» (комментарій къ
стр. 283 и дальше; Ersch und Gruber, Allgemeine кн. Бытія, извлеченный изъ трудовъ христіанEncyklopadie, I I Section (Juden-Jttdische Litera- скихъ экзегетовъ) и о комментаріи къ Экклеtur), 207 и ел.; Mimk, Notice sur Joseph ben- зіасту. Мокаммецъ неправильно упомянутъ ДаJehnda, стр. 37 и ел.; Дубновъ, Всеобщая исторія видомъ Ал-Гити въ качествѣ ученаго караима
евреевъ, т. II, стр. 21,50, 275 и ел. Г. лрасный. 5. . въ его трудѣ о караимскихъ писателяхъ, изданАлмодадъ (Септуагинта и Вульгата читаютъ номъ Марголіесомъ (Jew. Quart Rev., IX, 432).—
Элмодадъ)—старшій сынъ Іоктана (Быт., 10, 26; Въ 1898 г. Гаркави нашелъ въ Имп. Публичной
I Хрон., 1, 20). Значеніе слова не извѣстно; въ Библіотекѣ пятнадцать (изъ двадцати) главъ
первой части—«Ал»—можно усмотрѣть арабскій философскаго труда Давида подъ заглавіемъ
опредѣдительный членъ; вторая, можетъ быть, «Ischrun Makalat» (Двадцать главъ). Содержаніе
соотвѣтствуетъ названію города Ma дуд и въ юж­ найденныхъ главъ слѣдующее: 1) Аристотелевскія категоріи; 2) наука и реальность ея суще­
ной Аравіи (см. Itiehm, HandwOrt., s. v.).
1.
Ал-Мокаммецъ (или Ал-Мнкмасъ), Давидъ (Абу ствовали; 3) міросотвореніе; 4) очевидность того,
Сулѳйманъ) нбнъ-Мѳрванъ—философъ и искусный что міръ состоитъ изъ субстанціи и акцидентовъ;
полемистъ; уроженецъ Ракки (Месопотамія). от­ 5) о сущности субстанціи и акцидентовъ; 6)
куда и его прозвище Ал-Ракки; жилъ въ 9 и 10 вѣ- критическій разборъ защитниковъ вѣчности макахъ. Гаркави производитъ имя «Мокаммецъ» отъ теріи; 7) доказательства, подтверждающая реаль­
арабскаго «kammaz» (прыгать), что будто бы ука­ ность Господа Бога и Его міросотворенія; 8)
зываете на двукратный переходъ его изъ одной единичность Бога въ противоположность утвервѣры въ другую (дополненія къ еврейск. пер. жденіямъ сабеевъ, дуалистовъ и христіанъ; 9)
исторіи Греца, III, 498). Догадка эта, впрочемъ, не­ божественные аттрибуты; 10) опроверженіе
обоснован. Имя Давида встрѣчается въ формѣ антропоморфизмовъ и христіанскихъ представле"•DOIJAK ВЪ сочиненіи «Al-Tanbih> Масуди (иэд. De ній о Божествѣ; 11) почему Богъ сталъ нашимъ
Библиотека «Руниверс»
5
Алмоли
Ѳ
Господомъ; 12) доказательства-того, что БогъІ дѣлъ Мишны (Кодапшмъ). Поводомъ къ этой
сотворилъ насъ ради добра, а не ради зла; вмѣ- работѣ послужило слѣдующее обстоятельство. Въ
стѣ съ тѣмъ опровержеяіе какъ абсолютяаго ноябрѣ 1296 г. р. Симха былъ отдравленъ рим­
пессимизма, такъ и абсолютяаго оптимизма; 13) скою общиною въ Испанію за еврейскимъ переполезность пророчествъ и пророковъ; 14) при­ водомъ маймонидова комментарія. Соломонъ
знаки истиннаго пророчества и истинныхъ про- б. Адретъ укавалъ послу на Сарагоссу, какъ на
роковъ; 15) предписанія и запрещенія. Подобно городъ, гдѣ хранился списокъ первыхъ пяти отдѣдругимъ караимамъ, напр., Іосифу ал-Басиру и ловъ комментарія Маймонида въ арабскомъ подлин­
Киркисани, Давидъ былъ нослѣдователемъ мота- н и к ; первый «седеръ» былъ уже переведенъ Алхазилитскаго калама. Особенно обнаруживаетъ онъ ризи, второй и третій перевели ученые Гуески
это въ главѣ объ аттрибутахъ Божества, гдѣ (Huesca); теперь сарагосскимъ ученымъ оставалось
заявляетъ, что, хотя мы и говоримъ объ этихъ перевести еще четвертый и пятый «отдѣлы».
аттрибутахъ, какъ о качествахъ, присущихъ Посдѣ прибытія Симхи въ Сарагоссу А. выразилъ
людямъ, однако между тѣми и другими отнюдь ' согласіе взять на себя переводъ одного отдѣла;
не можетъ быть сравненія, такъ какъ ничто не такимъ образомъ, ему былъ порученъ пятый отвоспринимается Божествомъ при посредствѣ дѣлъ комментарія Маймонида. Къ несчастью,
чувствъ, что именно наблюдается у людей. А. не оказался знатокомъ новоеврейскаго яэыка;
«Жизнь» Божества является составною частью къ тому же ему пришлось имѣть дѣло съ де­
Его «сущности* и предположеніе наличности фектною рукописью, и, по собственному привнау Него аттрибутовъ никоимъ образомъ не въ нію, онъ не былъ опытнымъ талмудистомъ; вдосостояніи умалить Его единичности и единства. бавокъ, благодаря недостатку тщательности въ
Понятіе «качество» не можетъ быть примѣнимо переписываніи текста, переводъ А. дошелъ до
къ Божеству. Въ десятой главѣ, трактующей о насъ въ крайне плачевномъ видѣ. Переводчикъ
«воздаяніяхъ и возмездіяхъ», Давидъ призяаетъ совершенно не обладалъ способностью примѣкакъ тѣ, такъ и другія вѣчными въ загробяомъ нять подходящія еврейскія выраженія для пра­
мірѣ. Въ этой главѣ у него имѣется много то- вильной передачи арабскаго оригинала, т.-е. былъ
чекъ солрикосновенія съ Саадіею, такъ какъ оба лишеяъ именно того, чѣмъ .въ столь 8начительчерпали изъ одного и того же источника (Schrei- тельной мѣрѣ отличались Алхаризи и Тиббониды.
ner, Der Kalam, p. 25).—Давидъ является пер- Стиль А. изо билу етъ неуклюжими, темными вывымъ еврейскимъ писателемъ, упоминающимъ раженіями, и его просьба о снисходительности (въ
объ Аристотелѣ (Jew. Quart. Rev., XIII, 450). предисловіи) естественна. При всѣхъ указанныхъ
Самъ Мокаммецъ цитируетъ два другихъ своихъ недостаткахъ, его переводъ всетаки важенъ уже
сочиненія, которыя, впрочемъ, не сохранились; тѣмъ, что является первою передачею знаменитаго
это «Kitab fi al-Budud» и «Kitab fi 'Ard al-Ma- маіймонидова комментарія, который раньше былъ
4alat a'la al-Mantik», о категоріяхъ. Въ одномъ нѳдоступенъ незнакомымъ съ арабскимъ язымѣстѣ Давидъ сообщаетъ о своемъ философскомъ комъ.—Ср.: Steinschneider, Cat, Bodl,, 2051; idem,
спорѣ съ мусульманскимъ ученымъ, Шабибомъ НеЪг. Uebers., II, 925; Vogelstein u. Rieger, Gesch.
ал-Басри, въ Дамаскѣ, Среди фрагментовъ генизы d. Juden in Rom, I, 254, 420.
былъ найденъ отрывокъ изъ другого его сочи2. Соломонъ бепъ-Яковъ Алмоли (Алмули)—врачъ
ненія «Kitab al-Taucbid» (объ единствѣ Бога); и писатель первой половины 16 вѣка; жилъ въ
его издали Е. Н. Адлеръ и L Бройде (въ Jew. Турціи, вѣроятно въ Констаятинополѣ. Въ каQuart. Rev., XIII, 52 и ел.). Давидъ, въ упомя- чествѣ врача, онъ, повидимому, пользовался хо­
нутомъ философскомъ сочиненіи, отнюдь не обна­ рошею репутаціею; но извѣстность его основы­
руживаетъ своего еврейскаго происхожденія. Въ валась скорѣе на его изслѣдованіяхъ по еврейской
противоположность Саадіи, Бахіи и другимъ грамматикѣ. Въ 1517 году онъ написалъ вступи­
еврейскимъ философамъ, онъ не дитируетъ Биб- тельное етихотвореніе къ сочиненію Элипіы
ліи, но приводить мнѣнія авторитетныхъ грече- б. Авраамъ б. Маттатія—«Magen David», заклю­
скихъ и арабскихъ писателей. Возможно, что чающему въ себѣ защиту грамматической си­
этимъ обстоятельствомъ объясняется и то прене­ стемы Кимхи противъ критики Профіатъ-Дурана.
брежете, въ которомъ находилось у евреевъ со­ Немного спустя, онъ издалъ «Halichoth Scnewa»,
чинение Давида.—Ср.: Fllrst, въ Litteraturblatt грамматическій эскизъ, посвященный знаку
des Orients, VIII, 617, 642; Gabriel Polak, Ha- schewa (Константинополь, 1519). А. написалъ
lichot Kedem, pp. 69 sqq.; Pinsker, Likkute Kad- также «Meassef lekol ha-machanoth» («Собиратель
moniot, II, 17 sqq.; Gr&tz, Gesch., V, 285; A. всѣхъ лагерей»; издано безъ указанія даты и
Harkavy, Le-Korot ha-Kittot be-Israel, у G-raetz, мѣста—нѣчто вродѣ проспекта для еврейской энциGesch., Ill, 498 sqq. (еврейск. перев.); онъ-же, клопедіи). Книга эта чрезвычайно рѣдка: БодВосходъ, рент. 1898; онъ-же, Извѣстія караима леяна имѣетъ лишь рукописную копію части
Абу-Юсуфа Якуба Аль-Киркисани объ еврей- этого сочиненія (Catal. Bodl., Hebr. Mss., № 1936,
скихъ сектахъ, 1894, стр. 253 и ел.; Poznanski, въ 4). Наибольшею извѣстностью пользуется сочинеJew. Quart. Rev., XIII, 328: Steinschneider, въ Jew. ніе A. «Pitron Chalomoth» или «Mefascher ChelQuart. Rev., XI, 606; XIII, 450; idem, Hebr. min»—снотолкователь, въ которомъ авторъ излаTJebersetz., p. 378; Kaufmann, Attributenlehre, гаетъ t всѣ мѣста Талмуда, посвященныя сноindex, passim. [Статья I. Broyde и R. Gottheil, въ видѣніямъ и ихъ истолкованіямъ. Книга со­
J. K, IV, 466-467].
4. стоять изъ трехъ главъна тему объ истолАлмолм (Алмулн иди Алкали)—имя испанско- кованіи сновъ и предотвращеніи дурныхъ скоеврейской семьи, происшедшее отъ арабскаго видѣній; она была впервые издана въ Салоal-mualli («возвысившійся»). Наиболѣе выдаю­ никахъ около 1516 г.; вторымъ изданіемъ она
вышла въ 1518 г. въ Константинополѣ, а затѣмъ
щееся члены семейства А. суть:
1. Натаніелъ бенъ-Іосифъ ибнъ-Алмоли—врачъ,была издана въ Краковѣ; печаталась она также
жившій въ концѣ 13 вѣка въ Сарагоссѣ. Онъ въ Амстердамѣ (1637), а въ 1694 году тамъ-же
перевелъ съ арабскаго оригинала на еврейскій вышла въ жаргонномъ переводѣ.—А. написалъ
языкъ комментарій Маймонида на пятый от- I также философскій трактатъ о сущности души и
Библиотека «Руниверс»
7
Алмоликъ—Алмоснино
8
ея безсмертіп, подъ заглавіемъ «Schaar ha-Schem I passim; Дубновъ, Всеобщая исторія еврѳѳвъ,
he-Chadasch» (Константинополь, 1533). Подъ ко- т. II, стр. 275—277; J. E. I, 434.
Г. Ер. 5.
нецъ жизни А. сталъ, повидимому, человѣкомъ
Алмоснино—еврейская фамилія, ведущая свое
зажиточнымъ, такъ какъ издалъ на собственный происхожденіе изъ Арагоніи. Имя это, по мнѣнію
счетъ цѣлый рядъ сочивеній извѣстныхъ грамма- Іеллинека (см. Штейншнейдеръ, Cat. Bodl., col.
тиковъ. Въ 1529 г. онъ издалъ книгу Ибяъ-Эзры 6430), арабскаго происхожденія и означаетъ «ора«Jesod Mora*, а въ 1530 г. сочиненіе того же ав­ торъ». Слѣдующіе члены семьи А. пользуются
тора «Sefat Jeter». Къ изданію сочинеяія Ибнъ- болѣе или менѣе значительною извѣстностью:
Яхьи «Leschon Limraudim» (1542) онъ присоеди1) Исаакъ А.—раввинъ сперва въ Гибралтарѣ,
нилъ свое собственное вступительное стихотворе- затѣмъ хахамъ испанской и португальской об­
ніе, начинающееся словами «Reu Sefer». Кромѣ щины въ Лондонѣ (Bevis Marks); умеръ въ 1784 г.
часто перепечатывавшейся книги «Pitron Chalo- [J. E. I, 434].
9.
moth», остальныя сочиненія А. представляютъ би2) Іосифъ бепъ-Исаакъ—внукъ Моисея Алмос­
бліографическую рѣдкость.—Ср.: Steinschneider, нино (см.), род. въ 1645 г. и 25 лѣтъ отъ роду былъ
Cat. Bodl., 2281; Carmoly, Hist, des medecins juifs, уже назначенъ на раввинскій постъ въ Бѣл159; Dukes. Zur rabbinischen Spruchkunde, 70; градѣ. Столь быстрый успѣхъ молодого ученаго
Litteraturbl, des Orients, XI, 265; Landau, Gesch. возбудилъ зависть у многихъ, которые стали
d. illdiscli. Aerzte, 85; Conforte, Kore ha-Doroth, подкапываться подъ его авторитетъ. Недобро­
34a; Wolf, Bibl. Hebr., I, 1041, № i960 [J. E. I, желатели А. воспользовались его свободнымъ
433].
4.
толкованіемъ Библіи и пожаловались на него
офенскому раввину, Эфраиму Когену; но тактъ
Алмоликъ,
Аврааиъ—см. Алмаликъ.
%
Алмонъ ( $ъЬу)—священническій городъ въ ко- и благоразуміе послѣдняго положили конецъ
лѣнѣ Веніаминовомъ (Іис. Нав., 21,18); въ соотвѣт- интригамъ. Въ предпсловіи къ собранію респонствующемъ спискѣ городовъ въ I Хрон.
6, 45 онъ совъ A., «Eduth bi'Jehoseph» разсказывается т о
бѣдствіяхъ, пережитыхъ авторомъ при нападеніи
значится подъ именемъ «Алеметъ» (пи1??).
1.
Алмонъ-Диблатанмъ—одна изъ стоянокъ изра- враговъ на Бѣлградъ; тутъ несомнѣняо идетъ
ильтянъ въ землѣ Моавитской (Числ., 33, 46, 47); рѣчь о тяжелой осадѣ города курфюрстомъ Максимиліаномъ Баварскимъ (11 авг. 1688 г.). А.
ср. у Іер., 48, 22—Бетъ-Диблатапмъ.
1.
Алморавнды (арабск. al-Murabathin)—названіе готовилъ тогда къ печати свои проповѣди и
берберской династіи, властвовавшей надъ Ма­ другія пропзведенія. Но его рукописи сдѣлались
рокко, Алжиромъ и частью Испапіи отъ половины жертвою пламени; самъ онъ съ семьею лишь
X I до половины X I I вѣка. Это была первая не­ съ трудомъ избѣгъ смерти. Многіе изъ бѣлградарабская династія, занявшая мусульмански скихъ евреевъ попали въ плѣнъ къ непріятелю,
тронъ на распадавшейся территоріи восточнаго другіе спаслись бѣгствомъ. А. переселился въ Герхалифата. Основатель династіи Алморавидовъ, манію; онъ ходатайствовалъ предъ вліятельными
ІОсуфъибнъ-Ташфпиъ (Тешуфинъ), чуждый тра- германскими единовѣрцами объ оказаніи помощи
дицщ фанатичнаго ислама, въ общемъ дердсался плѣннымъ и покровительства бѣлградскимъ бѣгполитики терпимости по отношенія къ немусуль- лецамъ. Эти бѣдствія и скитанія сильно подорвали
манамъ—евреямъ и христіанамъ. Только одинъ его здоровье, и онъ умеръ въ Никольсбургѣ
разъ, послѣ завоеванія южной Испапіп, Юсуфъ въ 1689 г., 46 лѣтъ отъ роду. Въ надписи на его
сдѣлалъ попытку принудить еврсевъ города Луце- могилѣ его возрастъ обозначенъ словомъ ПКЕ> (сто).
ны къ принятію ислама, грозя въ противномъ Но слово это въ еврейскомъ языкѣ обозначается
случаѣ объявить ихъ стоящими внѣ закона тремя буквами: М. a. h. = 40 +• 1 + 5, числовая
(1105). Но эта угроза не пмѣла нпкакихъ послѣд- величина которыхъ составляетъ 46. Отъ пожара,
ствій, такъ гакъ его главный визпрь, подъ влія- уничтоживніаго всѣ произведенія А., уцѣлѣла одна
піемъ полученнаго отъ евреевъ дара, съумѣлъ лишь рукопись, — собраніе его респонсовъ по воЮсуфа убѣдить въ томъ, что подобная мѣра, на­ просамъ ритуальнаго и гражданскаго права. Ру­
правленная противъ такпхъ лояльпыхъ под- копись эта, вмѣстѣ съ другимъ имуществом!
данныхъ, какъ евреи, принесетъ халифу и автора, попала въ руки какого-то солдата,
государству одинъ только вредъ. При слѣ- который продалъ ее турецкому скупщику; здѣсь
дугощпхъ халифахъ положеніе евреевъ въ черезъ нѣкоторое время она случайно была
странѣ упрочилось; они даже получали до- найдена сыновьями автора, которые выку­
ступъ ко дворцу, гдѣ занимали почетныя долж­ пили ее и издали въ двухъ томахъ подъ заности. Такъ, при халифѣ этой династіи Али главіемъ «Eduth bi'Jehoseph» (Константинополь,
(1106—1143), евреямъ-откупщикамъ было разрѣ- 1711, 1733). Іосифъ А. составилъ еще коммептарій
шено собирать подушную подать съ еврейскаго и къ саббатіанскому сочиненію «More Natan Ben­
христіанскаго населенія и доставлять ее въ jamin» (рукопись).—Ср.: Haschachar. I l l , 489, преказну. Лейбъ-медикомъ Али былъ еврейскій врачъ дисловіе; Rev. des etudes juives, XXXVII, 285.
и поэтъ Соломонъ бенъ-Алмуаллемъ (см.). Дру­
A. Д. 9.
гой еврей, писатель-астрономъ Авраамъ бенъ Хія,
3) Моисей бепъ-Барухъ—одинъ изъ многосто­
при слѣдующемъ халифѣ занималъ высокій постъ ронне образованныхъ и дѣятелыгыхъ раввиминистра полнціп (sahib asschorta)u носнлъ титулъ новъ 16 в.; род. въ Салонпкахъ въ 1510 г., ум.
князя («наси»). Однако, могущество Алморави­ въ Константпнополѣ въ 1580 г.; былъ раввиномъ
довъ продолжалось не долго—съ появленіемъ въ общинѣ «Newe Scbalom», учрежденной т. наз,
Алмогадовъ (см.) власть надъ Африкой п «каталонскими» евреями въ Салоникахъ (1553),
южной Исианіей переходнтъ къ послѣднпмъ; съ затѣмъ въ общинѣ «Liwiath Chen» (1560). Евреи
1147 года, послѣ иораженія Алморавидовъ, суро­ составляли тогда большинство салонпкскаго навые фанатики изъ алмогадской династіи дѣ- селенія и пользовались большпмъ благосостоялаются единственными властителями этпхъ ніемъ. Но несмотря на численное превосходство,
областей.—Ср.: Graetz, Geschichte der Juden, VI они сильно страдали отъ свопхъ греческихъ со(рус. пер.), стр. 108 и дальше; Ibn-Khaldun, гражданъ. Въ 1565 году салоникская общипа отHistoire des Berberes, trad, de Slane, tt. I l l и IV, J правила депутацію къ султану Селиму II съ
Библиотека «Руниверс»
9
Адмоі інино
Моисеемъ А. во главѣ, чтобы ходатайствовать о
подтверждении привиллегій, гарантирующихъ
евреямъ свободу жительства и промысловъ. Въ
столицѣ Турціи ему оказали содѣйствіе разный
лица: между прочимъ и Іосифъ Наси, герцогъ
Наксосскій, который еще предъ Сулейманомъ
Великимъ ходатайствовалъ за своихъ салоникскихъ единовѣрцевъ. Послѣ двухлѣтнихъ стараній
А. добился благопріятнаго султанскаго фирмана и
вернулся въ Салоники. Отчетъ объ этой миссіи онъ
представилъ въ своей первой проповѣди послъ
возвращенія, гдѣ между прочимъ сообщается, что
нѣкоторые изъ членовъ депутаціи умерли по
дорогѣ. Тутъ-же онъ передаетъ, что исторія
миссіи изложена имъ на нееврейскомъ языкѣ
(«Laaz»), вѣроятно на испанскомъ. Въ концѣ
этой проповѣди, гдѣ А. описываетъ всѣ труды и
непріятности, выпавшіе ему на долю, онъ гово­
рить: «Иной изъ моихъ слушателей можетъ меня
заподозрить, что я думаю извлечь изъ этого
матеріальнуго выгоду. Сохрани меня Богъ! Под­
нимаю клятвенно руку, что отказываюсь отъ
всякаго вознагражденія за мои труды по этому
дѣлу, ибо у меня, слава Богу, есть достаточно
по моему положенію (см. собраніе проповѣдей
Алмоснпно, «Meammez Koach», 126).—Литератур­
ный произведенія А. довольно многочисленны; они
касаются не только обычныхъ темъ раввинизма, но и всѣхъ почти областей знанія. Осо­
бенно интересовался Моисей естествовѣдѣніемъ,
физикой и астрономіей, снабдивъ комментаріями нѣкоторые ученые трактаты по этимъ
отраслямъ знанія, переведенные съ арабскаго
и латинскаго языковъ. Еще въ молодости А. составилъ предисловіе и указатель къ книгѣ «Newe
Schalom» раввина-философа Авраама Шалома
(КонстантинопольЛ538). Особаго сборника респонсовъ онъ не составилъ; его респонсы и резолюціи
по вопросамъ ритуальнаго права и раввинско-юридическаго содержанія помѣщены въ сборникѣ Со­
ломона ди-Модена (Рашдамъ) ивъпроизведеніяхъ
другихъ современниковъ. Зато онъ оставплъ не
мало трудовъ, посвящен ныхъ гомилетико-фцлософскому толкованію Библіи и агадической части
Талмуда, а таклке свѣтскимъ наукамъ. Изъ печатныхъ его трудовъ извѣстны слѣдующіе: 1) «Pirke
Moscheh» (Салоники. 1563 Ѵкомментарій къ Pirke
Aboth, 2) «Jede Moscheh» (Салоники, 1572),
комментарій къ пяти Гагіографамъ; 3) «Tefillah
le'Moscheh» (Салоники, 1о62—позже много разъ
перепечатывалсяХ трактуетъ о достоинствахъ
Торы и о молитвѣ предъ сномъ; книга состав­
лена въ деревнѣ Палестріи близъ Салоникъ
въ 1546 году (см. сказанное въ концѣ книги)
по просьбѣ Іосифа Наси, герцога Наксосскаго,
къ которому обращены заключительный слова
автора напослѣдней страницѣ; Іосифъ Тайтацахъ,
хотя раввинъ противнаго лагеря, однако съ боль­
шой похвалой отзывается объ этомъ трудѣ;
4) «Meammez Koach» (Венеція, 1568), 28проповѣдей2 изданныхъ послѣ смерти автора при содѣйствш Авраама и Авессалома Алмоснино; пер­
вая изъ помѣщенныхъ въ этомъ сборникѣ проповѣдей относится къ 1558 году, къ моменту
возвращенія А. съ султанскимъ фирманомъ изъ
Константинополя. Кромѣ этихъ печатныхъ тру­
довъ, остались не изданными еще слѣдующія сочиненія А.: 5) «Torath Moscheh» къ Пятикнпжію,
упоминается въ его «Pirke Moscheh»; 6) комментарій къ ккигѣ Іова (маяускриптъ де-Росси);
7) «Репе Moscheh»—этическій трактатъ, по мнѣнію Кармоли, изложенный въ формѣ комментарія
10
къ «Этикѣ» Аристотеля; 8) «Beth Elohim»—комментарій къ какому-то астрономическому трактату
прдъ заглавіемъ «Sefer ha-Kadnr»; по де-Росси^это
ничто иное, какъ первая Sfera del mondo Дж.
Сакро-Воско съ объясяеніями, составленными въ
1553 г. (рукопись приводится въ комментаріи къ
Пѣсн. Пѣсн.; см. «Jede Moscheh»); 9) «Schaar haSchamaim», астрономическій трактатъ (рукопись
приводится тамъ-же); по мнѣнію де-Росси, это
переводъ астрономическаго сочиненія Пробаха; 10)
«Migdal Oz», комментарій къ «Kawonath haphilosophim* арабскаго философа Алгаззали (ру­
копись); 11) комментарій къ толкованію ИбнъЭзры (приводится въ концѣ комментарія на
кн. Руѳь; см. «Jede Moscheh»); 12) трактатъ о
воскресеніи мертвыхъ (рукопись приводится въ
книгѣ «Meammez Koach», гл. 17). Кромѣтого, А. со­
ставилъ комментаріи на нѣкоторые трактаты
Ибнъ-Рошда по физикѣ и естествознанію.—А.
прекрасно владѣлъ испанскимъ языкомъ, на которомъ написалъ слѣдующія сочиненія: 1) Regimiento de la Vida, трактующее между прочимъ о
происхожденіи добра и зла, о вліяніи небесныхъ
свѣтилъ, о Провидѣніи, о нравственной жизни,
о воспитаніи дѣтей и о свободѣ воли, причемъ
авторъ рекомендуетъ заниматься всѣми науками,
начиная съ грамматики и кончая философіей,
ибо всѣ науки прекрасны и ни одна изъ нихъ
не идетъ въ разрѣзъ съ религіей Израиля;
сюда приложенъ трактатъ о сновидѣніяхъ, объ
ихъ происхожденіи и дѣйствительномъ значеніи,
написанный, какъ утверждаютъ, по просьбѣ Іосифа Наси, герцога Наксосскаго; написанная на
испанскомъ языкѣ, эта книга была напечатана
еврейскими литерами въ типографіи Іосифа Ябеца
въ Салоникахъ (1564) и перепечатана въ Бенеціи
(1604) и Салоникахъ (1729). Прибавленіе въ пять
страницъ содержитъ еврейскій переводъ трудныхъ испанскихъ словъ, встрѣчающихся въ
этомъ .произведеніи. Испанскими литерами это
произведете было издано Самуиломъ Мендесомъ де-Сола въ Амстердамѣ (1729) и теперь со­
став ляетъ библіографическую рѣдкость. По
утвержденію Гальперна (Seder ha-Doroth, Вар­
шава, 112а), А. написалъ также сочиненія
подъ заглавіями «Tikun Soferim» и cTikun
Schetaroth*.—И въ поэзіи А. испробовалъ свои
силы, какъ свидѣтельствуетъ его поэма въ честь
Якова Нехеміаса по случаю назначенія послѣдняго на постъ раввина (библіотека Монтефіоре
въ Рамсгейтѣ, кодексъ № 362). Творчество
А. не прошло безслѣдно и для исторической
литературы. Во время своего двухлѣтняго пребыванія въ Константинополѣ А. присматривался къ
столичной жизни; результатомъ этихъ наблюденій
явилась книга подъ заглавіемъ «Extremos у
grandezas de Constantinople (о великихъ контрастахъ въ Константине аолѣ). ТутъА. рисуетъ
наблюдаемыявъ столицѣТурщи пышное богатство
и отвратительную нищету, цѣломудріе и развратъ,
жестокость и милосердіе; онъ также излагаетъ
исторію развитія Оттоманской имперіи, преиму­
щественно при султанахъ 16 вѣка, разсуждаетъ
о турецкихъ дѣлахъ, причемъ обнаруживаетъ зна­
чительную политическую прозорливость; книга
издана Йковомъ Кансино въ Мадридѣ, въ .638 г.
Повидимому, А. написалъ подобное сочиненіе также на еврейскомъ языкѣ: въ каталогѣ
Бодлеяны оно значится подъ заглавіемъ «Исторія Оттоманской имперіи» и дало поэту Саадіи
JIOHTO поводъ для вдохновеннаго стихотворенія.—
Въ своихъ воззрѣніяхъ на библейскую и рав-
Библиотека «Руниверс»
ц
АЛМУГЬ—АЛНАКВА,
ЭФРАИМЪ
12
винскую письменность А, придерживался прин- ставителей ея.—Ср.: Jew. Chroa. и Jew. World..
циповъ Маймонида. Несмотря на то, что А. не January, lfc73. [J. E. I, 435].
9.
былъ чуждъ каббалистики, которая процвѣтала
6) Xacdaw At—раввинъ въ Тетуанѣ. Имъ со­
тогда въ Турціи, онъ не забывалъ завѣтовъ ставлены: 1) книга «Chessed El», новеллы къ
Маймонида, в и только легкіе намеки на мисти­ Библіи и Талмуду (Ливорно, 1826), и 2) объяснеческое ученіе изрѣдка встрѣчаются въ его ком- нія къ комментарію Раши на Пятикнижіе подъ
ментаріяхъ и проповѣдяхъ. Зато онъ довольно заглавіемъ «Mischmeret ha-Kodesch.» (Ливорно,
часто затрагивав тъ в философскіѳ и этическіе 1825).—Ср.: Штейншнейдеръ, Cat. Bodl., 841, 1445,
вопросы, волногавшіе умы лучпіихъ мысли­ 1770, 1773, 2404; Hebr.Uebers, p. 124; FUrst, Bibl.
телей. Образчикомъ его отношенія къ философ- jud.,I, 40; Кайзерлингъ, Bibl. esp.-port.-jud., pp.
скимъ проблемамъ можетъ служить следующее 10, 11; Carmoly, La fannlle Almosnino, въ Literaразсужденіе. Въ одномъ и&ъ своихъ объяснен turblatt des Orients, XII, 619, перепечатка изъ
ній къ «Pirke Aboth» А. касается вопроса о согла­ Univer. Israel., 1850; Sanchez, Poesias Castellaсовали предвѣдѣнія Божія съ Его дравосудіемъ, nas anteriores al siglo XV, pp. 186; Jew. Quart.
которыя на первый взглядъ исключаютъ другъ Rev., XI, 136; G-raetz, въ Monatschr., XIII, 23 и
друга; ибо если допустить, что Богу извѣстны ел. [J. E. I, 434].
А. Д. 9.
поступки человѣка до ихъ совершенія, то челоАлмугъ—см. Алгумъ,
вѣкъ поступаетъ — не по свободной волѣ, а по
Алмуаллѳмъ, Соломонъ бѳнъ — см. Ибнъ-Алпредопредѣленію, и слѣдов., ни вознагражденію, ни муаллемъ.
4.
карѣ не подлежитъ. Намекъ на этотъ вопросъ, по
Алнагарнавай (^мкпп^к)» Іосѳ—еврейскій учемнѣнію А., встрѣчается у пророка Исаіи, въ ный гаонейскаго періода, жившій повидимому
словахъ (40,27): «Почему ты говоришь, Яковъ, и ут­ въ Нагардеѣ, авторъ риѳмованнаго алфавитнаго
верждаешь, Изра­ трактата о календарь (напечатанъ въ «Kerem
иль: или пути мои Cnemed», IX). Стихотвореніе А. представляетъ
невѣдомы
Богу, интересъ, такъ какъ освѣщаетъ псторію не только
или правосудіе Бо- календаря, но и еврейской поэзіи.—Ср.: Steinжіе неустойчиво?» Schneider у Ersch и Gruber'a, Encyclopud., XXXI,
Но пророкъ Исаія, 104, § 2; Harkavy, Zikkaron la-Bischonim, У,
говоритъ А., одной 115-118. [J. E. I, 437].
4.
коротенькой фра­
Алнаква, Израиль бенъ-Іоснфъ — писатель-физой рѣшаетъ фи­ лософъ и мученикъ; жилъ въ Толедо (Испалософскую пробле­ нія) и лѣтомъ 1391 года погибъ на кострѣ,
му, а именно: «Его вмѣстѣ съ Іегудою бенъ-Апіеръ. А. составилъ
всевѣдѣніи непо­ сочнненіе по этикѣ, распадающееся на двадцать
стижимо для насъ» частей и озаглавленное «Menorath ha-Maor» (СвѣВся тутъ ошиб­ тильникъ). Сочиненіе начинается длинньшъ
ка заключается въ стихотворерсіемъ съ акростихомъ имени автора. .Затомъ, продолжаетъ тѣмъ слѣдуетъ предисловіе въ риѳмованной
А., что мы разсу- прозѣ. Каждая глава начинается стихотвореждаемъо всевѣдѣ- ніемъ съ акростихомъ Израиль (имя автора).
ніиБожіемъсъ точ­ Напечатана книга въ 1578 году. Рукописный
ки зрѣнія нашего экземпляръ ея находится въ Бодлеянѣ. Въ со­
знанія, для кото- кращенною» видѣ трудъ А. былъ изданъ въ
раго существуешь 1593 г., въ Краковѣ, подъ заглавіемъ «Menorath
Соломонъ Алмоснино.
раздѣленіе времени Zahab Kullah» (Свѣтильникъ цѣликомъ золотой).
на настоящее, про­ Онъ дѣлится на пять частей, заключающихъ:
шедшее и будущее. Богъ же выше времени, 1) общее разсмотрѣніе законовъ; 2) мысли о
Ему все извѣстно, какъ настоящее, и потому воспитаніи; 3) разсужденія о торговлѣ; 4) мысли
понятіе о предвѣдѣніи къ Нему непримѣнимо о томъ, какъ должны держаться на судѣ тяжу­
(Pirke Moscheh, л. 42).
А. Д. 9.
щееся и судьи; 5) мысли объ обращеніи съ рав­
4) Самуилъ А. — салоникскій раввинъ 16 вѣка ными. Къ этому присоединенъ трактате ІГР^К r\w
Изъ его литературныхъ произведений извѣ- плч, заключающей въ себѣ изреченія и мысли
стны: 1) объясненія къ комментарію Раши изъ Талмуда и Мидраша. Онъ былъ напечатанъ
на Пятикнижіе, напечатанный вмѣстѣ съ ком- еврейскимъ шрифтомъ на яѣмецкомъ языкѣ въ
ментаріями Аарона ал-Рабби, Якова Кнейзеля и книгѣ Вагензейля: «Belehrung der jud.-deutМоисея Албельды, и 2) объяснительныя замѣтки schen Red-und Schreibart», Кенигсбергъ, 1699,—Ср.:
къ Жалымъ Пророкамъ, помѣщенныя въ Библіи, Zunz, Zur Gesch., p. 435; Benjacob, Ozar ha-Sefaизданной Моисеемъ Франкфуртомъ подъ за- rim, p. 337, № 1436; Steinschneider, Cat. Bodl.,
главіемъ «Kohelet Moscheh» (Амстердамъ, 1724). № 5447; S. Schechter, Monats^chrift, ХХХІУ, 114,
234. [J. E. I, 437].
4.
А. Д. 9.
Алнаква, Эфраимъ бенъ-Изранль (Алнукави, Ан5) Соломонъ А.—секретарь сефардской сина­
гоги (Bevis Marks) въ Лондонѣ; родился 5 сен­ кавау Анноа, въ Африкѣ извѣстный подъ иметября 1792 г., умеръ въ Лондонѣ въ 1878 г. Онъ немъ <Ра6ъ»)—врачъ, раввинъ и писатель-теобылъвнукомъ лондонскаго раввина, Исаака Алмо- логъ, основатель еврейской общины въ Тдемснино (см. выше). Съ 1814 г. А. состоялъ писцемъ сенѣ (Сѣв. Африка), гдѣ и умеръ въ 1442 г. Со­
при секретарѣ Bevis Marks и въ 1821 году, послѣ гласно преданно. А. бѣжалъ отъ испанской инсмерти секретаря, былъ назначенъ его преемни- квизиціи, жертвами которой пали его родители,
комъ. А. въ сущности управлялъ всѣми дѣлами погибшіе на кострѣ, и прибылъ въ Африку веробщины, и всѣ ея капиталы проходили чрезъ хомъ на львѣ, причемъ недоуздкомъ ему слу­
его руки. Участвуя во всѣхъ важныхъ собы- жила змѣя. Азулаи считаетъ его волшебникомъ.
тіяхъ жизни общины въ теченіи цѣлаго полувѣка, Послѣ неудачныхъ попытокъ разныхъ врачей, А.
А. снпскадъ любовь ж уваженіе всѣхъ пред- взялся за лѣченіе единственной дочери нѣкоего
Библиотека «Руниверс»
13
•
АЛНАКИФЪ,
Ис ІААКЪ—АЛ-РАБИ
правителя изъ семейства Bene Zion и добился ея
излѣченія. Отказавшись отъ возяагражденія,
предложенного ему въ видѣ золота и серебра
правителемъ, онъ просидъ лишь о разрѣшеніи
объединиться въ Тлемсенѣ тѣмъ евреямъ, ко­
торые до того жили вблизи города. Такимъ способомъ образовалась еврейская община. Первою за­
ботою А. было возвести обширную синагогу; она
существуетъ по сей день и носитъ его имя.
Надъ каѳедрою раввина изображенъ стихъ: «Престолъ славы, издревле возвышающійся, есть мѣсто нашего святилища» (Іер., 17,12). Усыпальница
А. на старомъ кладоищѣ считается священною
у сѣверо-африканскихъ евреевъ и ее посѣщаютъ паломники изъ всей Алжиріи. У А. было
два сына, Израиль и Іуда. Послѣдній жилъ въ
Оранѣ (Мостаджанемѣ), а позже въ Тлемсенѣ, и
сталъ тестемъ Цемаха Дурана. А. написалъ для
своего старшаго сына Израиля сочиненіе «Schaar
Kebod Adonai» (Врата славы Божіей), въ которомъ
заключаются отвѣты на нападки Нахманида на
«Морэ» Маймонида. Рукописи этого сочиненія
имѣются въ Бодлеянской библіотекѣ (Оксфордъ).
Онъ—также авторъ нѣскодькихъ религіозныхъ
гимновъ.—Ср.: Azulai, Schem ha-Gedolim, s. v.;
Beniacob, Ozar ha-Sefarim, p. 599; Neubauer, Cat.
Bodl.,Hebr.Mss., №№ 939,2,1258,2; Revue Africaine,
1870, pp. 377-383; Zunz, Zur Gesch., p. 435; idem,
Literaturgesch., p. 524. [J. E. I, 437].
4.
Алнакифъ, Исаакъ бѳнъ-Іосифъ—литургическій
поэтъ 13 вѣка (въ Испаніи?); онъ сочинилътакъ
наз. «Зулатъ»—гимнъ, читаемый между «Шема» и
«Амида»2 для пасхальнаго богослуженія.—Ср.:
Zunz, Literaturgesch., p. 504; Jew. Quart. Rev.,
XI, 310. [J. E. I, 437].
4,
Алонзо де Картагена (Альфонсо де Санта Ма­
рья)—род. въ Бургосѣ (Испанш) въ 1385 г., окрещенъ прслѣ «севильской рѣзни» 1391 г. вмѣстѣ со своимъ отцомъ, впослѣдствіи епископомъ Павломъ Вургосскимъ (Пабло де Санта
Ма{)ія), братьями и сестрами. Отдавшись изученію богословія, онъ въ юности получилъ
мѣсто діакона въ Сантъ-Яго и Сеговіи; затѣмъ,
благодаря своимъ знаніямъ и ловкости, пріобрѣлъ
вліяніе при кастильскомъ дворѣ. Алваро де Луна
(см.) послалъ А. вмѣстѣ съ его братомъ на Базельскій соборъ (1431). Ставъ, по смерти отца,
епископомъ въ Бургосѣ, А. унаслѣдовалъ и
юдофобскія наклонности покойнаго. Его вліянію
можно приписать нѣкоторыя враждебный евре­
ямъ предписанія Базелъскаго собора, въ особенности буллу папы Евгенія ІУ (1442), по ко­
торой христіанамъ запрещалось имѣть сношенія
съ евреями, евреи же совершенно исключались
изъ гражданской и общественной жизни. Благо­
даря старапіямъ всесильнаго при дворѣ Алваро
де Луна, эта юдофобская булла не была опубли­
кована въ S-астиліи,—и за это А. сдѣлался заклятымъ врагомъ либеральнаго сановника, кото­
рый вскорѣ впалъ въ немилость и былъ казненъ.
А., которагоЕвгеній называлъ «радостью Испаніи
и утѣхою ре-лигіи», опубликовалъ нѣкоторыя теологическія произведенія и писалъ эротическія сти­
хи,—Ср.: Amador de los Baos, Historia de los
Judios de Espana, III, 11 ел.; Graetz, Gresch., YIII 3 ,
145 ел., 154; J. E. I, 438.
5.
Алоэ—обычный переводъ библейскаго п^пи
или ш^лк, обозначающего весьма драгоцѣнное и
благовонное дерево. Библейское дерево А. уже
въ глубокой древности употреблялось, какъ деко­
ративное растеніе въ садахъ (Числ., 24, 6; Пѣс.
Пѣсн., 4, 14) и для окуриванія платьевъ и по-
14
стели (Псалѵ 45, 9; Пѣс. Пѣсн.,4,14). Въ первый
вѣкъ христіанства его вмѣстѣ съ другими бла­
говонными веществами употребляли для бальзамированія покойниковъ (Іоан., 19, 39).—Въ тал­
мудической лиітратурѣ А. извѣстно подъ именемъ «альвы» (к^к или vby) и упоминается, какъ
растеніе, которое сажали на плоскихъ крышахъ
домовъ (тр. ІІІеб., 12; Іер. Шеб., IV, 35д.; Іер.
Кетуб., 31д). Настоящій А. получается, повидимому, отъ Aloxylon Agallochon Lour., растущаго
въ горахъ Конхина. Это—тяжелое, смолистое де­
рево, горькое на вкусъ. Нѣкоторые сорта его
растутъ въ восточной Индіи и на Малаккскомъ
полуостровѣ. На индійскихъ нарѣчіяхъ оно но­
ситъ названія Aghir, aghil и holoha, откуда, вѣроятно, ведетъ свое происхожденіе и еврейское
Aholoth.—Ср.: Riehm, Handwtfrterbuch des biblischeu Altertums, s. v.; Imm. Low, Aramaeische
Pflanzennamen, 215.
Л. Е. 1.
Алпаласъ (или Алфаласъ), Моисей—проповѣдникъ въ Салоникахъ около средины 16 вѣка.
Изъ его произведеній въ области гомилетики извѣстны: 1) книга, «OnelMoscheh» (Венедія, 1597);
первая часть этого произведенія составлена
была въ 1595 году въ Тетуанѣ (Марокко). Въ 13
главахъ авторъ даетъ апологію Торы: Тора от­
личается совершенствомъ прежде всего по свое­
му происхожденію — отъ всесовершеннѣйшаго
Верховнаго Существа; она устраняетъ жіо и содѣйствуетъ развитію добра (fol. 7, 22). Вторая
часть этой книги въ 7 главахъ трактуетъ о достоинствахъ обряда обрѣзанія и другихъ постановленій; эта часть носитъ особое заглавіе «Во
Gad». Второе произведете А., озаглавленное
«Wajakhel Moscheh» (Венеція, 1597). также гомилетическаго содержанія. Весьма характерно воззрѣніе автора на роль предопредѣленія въ человѣческой судьбѣ. Говоряоразличныхъусловіяхъ,
при которыхъ произошла первая встрѣча патріарховъ Исаака и Якова съ лицами, предназначен­
ными имъ въ подруги жизни,—у перваго встрѣча
произошла въ родной странъ, Яковъ же вынужденъ былъ самъ отправиться въ страну своей
будущей жены,—онъ объясняетъ это различіемъ
ихъ матеріальнаго положенія: обезпеченностью
Исаака, къ которому перешло все состояніе
патріарха Авраама (Быт., 25, 5), и необезпеченнымъ положеніемъ Якова; «ибо — продолжаетъ
А., — несмотря на предопредѣленіе, которымъ,
по преданію, супруги предназначаются другъ для
друга еще до ихъ рожденія, при осуществленіи
этого предначертанія Богъ предоставляетъ ши­
рокий просторъ, «естественнымъ законамъ»; л. 127).
Алпаласомъ также была составлена книга подъ
заглавіемъ «Alai Ahaba» (ibidem, л. 137). Что ка­
сается имени «Алпаласъ», то оно, вероятно,
означаетъ то же, что арабское «Алфаласъ»—
монетоторговца (Jew. Quart. Rev., XI, 591).—
Ср. Steinschneider, Cat. Bodl., col. 1768.
A. Д 9.
Алпронъ, Яковъ бенъ-Элхананъ— жилъ въ Италіи во второй половинѣ 16 и въ началѣ 17 вѣка;
умеръ 22 декабря 1620 г. Онъ переработалъ и
перевелъ на итальянскій языкъ ритуальную книгу
для женщинъ «Mizwath Naschim» Веніамина изъ
Сольника. Переводъэтотъпріобрѣлъ популярность
среди итальянскихъ евреевъ и выдержалъ ни­
сколько изданій (Падуя, Венеція—1625, 1652 и
1710). Фамильное имя А. представляетъ искаженіе
имени Гейльпринъ (Гейльбронъ). [J. E. I, 454.]:
9.
Ал-Раби нбнъ-абу-ал-Хукайкъ—еврейскій поэтъ
Библиотека «Руниверс»
15
АЛРОЙ, ДАВИДЪ
изъ мединскаго племени Бану Надиръ; время его
наибольшей славы почти соннадаетъ съ геджрою
(622). Его племени принадлежала крѣпость АлКаммузъ вблизи Хайбара. Подобно большинству
мединскихъ евреевъ, А. принималъ участіе въ
распряхъ двухъ мѣстныхъ арабскихъ клановъ.
а также въ битвѣ при БуатЬ (617), которая
произошла на территоріи Бану - Курайдза. А.
былъ выдающимся стихотворцеігъ. Онъ участвовалъ съ знаменитымъ арабскимъ поэтомъ, Ал-Набягою, въ стихотворномъ состязаніи: пока На­
бита декламировалъ одну половину стиха, А.
импровизировалъ вторую въ томъ же самомъ размѣрѣ, моментально подбирая нужную риѳму.
А. приписывалось много разныхъ стихотвореній, которыя однако едва-ли принадлежать ему.
Одно изъ такихъ произведеній часто читалось Абуномъ, сыномъ халифа Османа. Однако, судя по
его содержанію (тамъ обличается безуміе собственныхъ
соплеменниковъ), правдоподобнѣе
приписать составленіе его одному изъ сыновей
Абуна, также носившему имя Ал-Раби. Стихотвореніе это, быть можетъ, было сочинено послѣ
покоренія Бану-Курайдза. Братъ Ал-Раби, Салламъ, и его три сына были въ числѣ наиболѣе
ожесточенныхъ противниковъ Магомета. Сообщеніе объ Ал-Раби имѣется въ XXI томѣ «Кіtab al-Ag-hanb, ed. Brtlnnow, p. 91.—А. цитируется
также въ числѣ арабско-еврейскихъ поэтовъ у
Моисея ибнъ-Эзры въ его «Kitab al-Munadsharah»
(Rev. d. etudes juives, XXI, 102). Штейншнейдеръ
едва-ли правъ, утверждая, что А. былъ мусульманиномъ (Jew. Quart. Rev., XI, 609, прим. 1),
такъ какъ арабскіе писатели вполнѣ увѣрены въ ѳврейскомъ происхождении А.—Ср.: Noldeke, Beitruge гиг Kenntniss der Poesie der alten
Araber, pp. 72 sqq.; Hirschfeld въ Rev. d. et. juives,
VII, 152, 299. [ffirscbfeld, въ J. E. I, 454]. 4.
Алрой, Давидъ (также Мѳнахемъ бѳнъ-Сулейманъ ибнъ - Алруи)—псевдо-мессія, выступившій
около 1160 г. въ Багдадскомъ халифатѣ; уроженецъ города Амадіи въ Курдистанѣ, А. провелъ
юность въ возродившемся древнемъ центрѣ тогдашняго азіатскаго еврейства—въ Багдадѣ, во
время правленія эксиларха Хасдая. Тамъ онъ
изучалъ Библію и Талмудъ въ академіи, во главѣ
которой стояли эпигоны гаоновъ, Али и его сынъ
Самуилъ; онъ изучилъ также мусульманскую ли­
тературу и, какъ разсказывали, занимался магіей. Въ столицѣ халифата А. присмотрѣлся къ
царившей тамъ политической смутѣ: крестовые
походы вызвали сильное броженіе въ странахъ
Передней Азіи; султаны и эмиры отдѣльныхъ
провинцій отпадали отъ главы правовѣрныхъ—
багдадскаго халифа, и становились независимыми
правителями. Среди евреевъ Малой Азіи, Месопотаміи и Персіи все это движеніе въ связи со
слухами о завоеваніи Св. земли крестоносцами
вызвало тревогу и порождало мессіанскія чаянія.
Явилась смутная надежда на возможность сбро­
сить иго мусульманскихъ правителей, облагавшихъ евреевъ тяжелыми податями. (Особенно тя­
гостна была поголовная подать, которую долженъ
былъ уплачивать всякій еврей съ 15-лѣтняго
возраста; см. «Sepher na-Massaoth» Веніамина Ту­
дельскаго въ лондонскомъ изданіи, т. II, 318—прибавленіе Лебрехта о состояніи Багдадскаго хали­
фата). Въ этой средѣ недовольныхъ и чающихъ
спасенія А. надѣялся найти приверженцевъ для
осуществленія задуманнаго имъ плана: добиться
политической независимости для разсѣянныхъ въ
халифатѣ евреевъ. Въ Амадіи онъ поднялъ знамя
16
возстанія противъ мѣстнаго сельджукскаго сул­
тана Муктафи и обратился съ воззваніемъ къ
еврейскимъ обіцинамъ халифата, возвѣщая, что
Богъ послалъ его, какъ Мессію, для избавленія
всѣхъ евреевъ отъ мусульманскаго ига и для
завоеванія Іерусадима. Самозванный мессія ста­
рался привлечь къ себѣ въ особенности воинственныхъ еврейскихъ жителей сосѣдней области
Адербейджана, жившихъ среди горъ Хафтана,
и успѣдъ въ этомъ: горцы примкнули къ возстанію. Меньшій успѣхъ имѣла агитація А. въ
Багдадѣ, Моссулѣ и другихъ культурныхъ центрахъ еврейства, но и здѣсь набралось у него
значительное число приверженцевъ, вірившихъ
въ его мессіанское призваніе. Разсказывали, что
А. привлекъ къ себѣ многихъ легковѣрныхъ лю­
дей своими магическими опытами, принимаемыми
за «чудеса». Центромъ возстанія была Амадія:
туда сбѣжались вооруженные евреи-горцы и другіе инсургенты, которые изъ предосторожности
прятали свое оружіе подъ одеждой и говорили,
что идутъ къ А. ради изученія Торы.—Что сле­
довало" дальше—неизвѣстно, ибо источники этого
историческаго эпизода теряются въ смутныхъ
легендахъ. Повидимому, нападеніе на крѣпость
Амадіи было отбито, А. и его отрядъ инсургентовъ потерпѣли пораженіе, а самъ лжемессія
былъ казненъ. Въ легендъ, сохранившейся въ
книгѣ современнаго путешественника, Веніамина
Тудельскаго, исходъ вызваннаго Алроемъ мессіанскаго движенія представленъ въ слѣдующемъ
видѣ. Когда султанъ узналъ о возстаніи евреевъ,
онъ призвалъ къ себі вождя возставшихъ, Да­
вида Алроя. «Ты ли царь еврейскій»?—спросилъ
онъ Давида. Получивъ утвердительный отвѣтъ,
султанъ велѣлъ сослать А. въ Табаристанъ й на­
точить его тамъ въ тюрьму." Черезъ три дня,
когда султанъ и его совѣтъ обсуждали вопросъ о
возстанш евреевъ, въ ихъ средѣ внезапно поя­
вился А., «чудеснымъ образомъ» бѣжавшій изъ
тюрьмы. Султанъ приказалъ снова арестовать мя­
тежника, но тотъ посредствомъ чародѣйства сде­
лался невидимкой и безпрепятственно вышелъ
изъ дворца. Султанъ и сановники побѣжали за
нимъ по направденію его голоса и добѣжали до
берега рѣки, гдѣ А. снова показался имъ переплывающимъ рѣку, а затѣмъ навсегда скрылся
отъ ихъ взоровъ. Въ тотъ же день онъ явился
въ Амадіи къ своимъ послѣдователямъ и повѣдалъ имъ о своихъ чудесныхъ похожденіяхъ.
Йослѣ этого султанъ сталъ грозить евреямъ сво­
ихъ владѣній полнымъ истребленіемъ, если они
не выдадутъ ему дерзкаго мессію. Встревоженныя этимъ, еврейскія власти въ Багдадѣ всячески
старались убѣдить А. отказаться отъ своихъ мессіанскихъ притязаній во избѣжаніе кровопролитія; представители еврейской общины въМоссулѣ, Заккой и Іосифъ Бариханъ Алфалахъ, также
обратились къ А. съ подобнымъ увѣщаніемъ, но
все было напрасно. Наконецъ, губернаторъ Амадіи, Саифъ ал-Динъ, подкупомъ склонилъ тестя
А. убить своего зятя во время сна.-Это было ис­
полнено, и возстаніе прекратилось. Персидскимъ
евреямъ, однако, не скоро удалось успокоить
гнѣвъ султана, и жители возставшихъ мѣстностей были обложены большой контрибуціей. Съ
другой стороны, наиболѣе горячіе приверженцы
псевдо-мессіи не скоро отреклись отъ вѣры въ
его божественную миссію. Въ Багдадѣ эти легковѣрные люди подверглись грубой мистификаціи
со стороны двухъ ловкихъ обманшдковъ, выдававшихъ себя за пословъ покойнаго нессіи. Мни-
Библиотека «Руниверс»
17
АЛСАРИ,
Яковъ—•АЛ-ТАББАНЪ,
ЛЕВИ
18
мые послы возвѣстили, что скоро, въ одну ночь, I просамъ; жилъ въ Иракѣ приблизительно въ себагдадскіе евреи будутъ перенесены по воздуху рединѣ 9 в.; родился въ Табаристанѣ, Отецъ его,
изъ Багдада въ Іерусалимъ; къ этому они должны Саглъ, пользовался большою извѣстностью какъ
приготовиться и, прежде всего? отдать свое иму­ астрономъ и математикъ. Нѣкоторое время Али
щество въ распоряженіе мессіанскихъ пословъ. жилъ въРаи, гдѣ его ученикомъ по медицинѣ былъ
Одураченная толпа исполнила совѣтъ авантю- Мохаммедъ ал-Рази. Йзъ Раи А. переѣхалъ въ Саристовъ и въ назначенную" ночь взобралась на марру и впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ исполкрыши своихъ домовъ, ожидая, пока поднимется нялъ обязанности секретаря у Мазьяра ибнъ-Кавѣтеръ и перенесетъ ихъ въ Іерусалимъ. Не до­ рина. Благодаря настойчивымъпросьбамъабассидждавшись обѣщаннаго чуда, багдадцы поняли, скаго халифа Алмутасима (833—842), А. принялъ
что они стали жертвою обмана, ибо мнимые мусульманство. Халифъ опредѣлилъ его на службу
послы, забравъ тѣмъ временемъ ихъ имущество, при своемъ дворѣ, гдѣ А. продолжалъ служить
скрылись. Еще долго былъ памятенъ багдадцамъ и при Алмутаваккилѣ (847—861). Перу А. при­
«годъ перелета» (Aom al-tajaran), какъ они надлежать слѣдующія произведенія: 1) «Firdaus
прозвали это время. Тѣмъ не менѣе, въ тече­ al-Chikmah» (Садъмудрости);оно называетсятакже
т е нѣкотораго времени еще существовала секта «Al-Kunnasch» и представляетъ систематическое
«Менахемитовъ», которая продолжала чтить въ семи частяхъ изложеніе медицины; 2) «Tuchfat
память погибшагомессіи Давида—или Менахема— al-Muluk» (Даръ царя); 3) сочиненіе о правильАлроя.
номъ употреблении пищи, питья и медикаГлавнымъ источникомъ свѣдѣній объ А. яв­ ментовъ; 4) «Chafth al-Sichchah» (Попеченіе о
ляется одинъ отрывокъ въ книгѣ путешествен­ здоровьѣХ по греческимъ и индійскимъ источника Веніамина Тудельскаго, посѣтившаго страны никамъ; 5) «Kitab al-Ruka» (Книга объ амулеПередней Азіи около 1170 г., т.-е. спустя десять тахъ); 6) «Kitab fi al-Chijamah» (Книга о кроволѣтъ послѣ начала упомянутаго мессіанскаго пусканіи); 7) «Kitab fi Tartib al-Ardschiyah»
движенія (см. рпл ліуоа, еврейск. текстъ въ рус. (Трактатъ о приготовленіипищи).—Ср.: Al-Nadira
перев. Марголина, въ сборникѣ «Три еврейскихъ (жилъ приблиз. 913—936), Fihrist, изд. Rodiger,
путешественника XI и XII в.», Спб.; 1881; I, 236, откуда заимствованы замѣтки у Al-Kifti,
образцовое изданіе этой книги въ англійскомъ II, 141, и у Ибнъ-Аби-Осейбіи, изД. Mtlller, I, 309;
переводѣ, съ критическимъ комментаріемъ. было Leclerc, Hist, de la medecine arabe, I, 292; Wtlопубликовано Ашеромъ въ 1840—41 гг.), Свѣдѣ- stenfeld, Gesch. der arabischen Aerzte, № 50, p. 21;
ніями Беніамина Тудельскаго съ нѣкоторыми ва- Brockelmann, Gesch. d. arab. Literatnr, 1898,1, 231;
ріантами пользовались авторы хроники «Schebet Steinschneider, Jew. Lit., p. 194 и особенно Zeit.
Jehudah» (крит. изд. Винера, евр. текстъ, стр. 50); der Deutsch. Morgenl. Gesellschaft, 46, гдѣ цити­
здѣсь А* именуется Дави дъэл-Давидъ. Хронографъ рованы другіе авторитетные ученые; Grutz, Gesch.,
Давидъ Гансъ («Zemach David>), Гедалія ибнъ- V, 224. Извлечете изъ «Firdaus» находимъ у
Яхья («Schalscbeleth ha'kabbalah», гдѣ А. на- Schreiner'a, въ Monatsschrift, XLII, 462 [R. Gottзванъ Давидомъ Алмусаръ) и Іосифъ Самбари (въ heil, въ J. E. I, 393].
4.
коллекціи Нейбауэра «Mediaeval Jewish chroni­
Ал-Таббанъ, Левн бѳнъ-Яковъ нбнъ (съ арабcles», I, 123) точно слѣдуютъ версіи Веніамина скимъ прозвищемъ Абулфкмъ)—грамматикъ и
Тудельскаго. Другимъ первоисточникомъ — хотя и поэтъ, жившій въ началѣ 12 вѣка въ Саране вполнѣ надежнымъ—для біографіи А. является госсѣ. Онъ былъ другомъ и старшимъ современсовременное описаяіе ренегата Самуила ибнъ- никомъ Іегуды Галеви, которымъ руководило,
Аббаса (см.), воспроизведенное въ Винеровскомъ вѣроятно, болѣе личное расположеніе, чѣмъ кри­
критическомъ изданіи хроники «Emek ha-bacha», тическая справедливость, когда онъ назвалъ А.
Leipzig, 1858, стр. XXY ел.); Аббасъ называетъ «царемъ пѣсни». Мнѣніе Алхаризи о сарагоспсевдомессіюМенахемомъ Алрухи и разсказываетъ скомъ поэтѣ было не столь высоко: перечисляя
курьезный эпизодъ о багдадскомъ «перелетѣ». современныхъ поэтовъ, онъ опредѣляетъ Леви и
Имя сМенахемъ» (утѣшитель) могло служить сим- Якова ибнъ-Таббана (здѣсь, несомнѣнно, описка,
волическимъ именемъ лже-мессіи; прозвища«Ал- вм. Леви бенъ-Яковъ), какъ стихотворцевъ, ко­
рой» и «Алрухи»
явно тождественны.—Ср.:Graetz, торые «молотятъ стихи подобно соломѣ» (ТахGesch^ УІ 2 , 269—72,426; Wiener, Emek ha-bacha, кемони, гл. 3). На А. имѣется намекъ и у Авраама
стр. 168 и др.; Loeb, статья въ Rev. d. et. iuives, ибнъ-Эзры въ предисловіи къ «Mosnajim». А. соXVI, 215; XVII, 304; J. E. I, 4 5 4 - 5 . Романъ ставилъ также грамматическое сочиненіе на арабДизраэли-Биконсфильда «The wondrous tale of скомъ языкѣ подъзаглавіемъ «Mifteach» (Ключъ),
Alroy» болѣе характеренъ для автора, чѣмъ для отъ котораго, впрочемъ, дошло до насъ одно
исторической личности героя.
С. Д, 5.
только заглавіе. Изъ его литургическихъ стихоАлсари, Яковъ—учитель еврейскаго языка и твореній нѣкоторыя сохранились въ праздничспеціалистъ по грамматикѣ; много лѣтъ препо- ныхъ литургіяхъ Триполи, Авиньона и Алжира;
давалъ въ Зерковѣ (Прусская Польша), близъ ихъ легко признать по обычному въ нихъ акро­
русской границы. Сынъ его, Іосифъ, родившійся стиху, ъЬ ък или эріР р ^ . Меланхолическій тонъ,
въ 1805 году тамъ-же, перевелъ свою фамилію которымъ проникнутъ его піутъ на покаянные
на нѣмецкій языкъ и прославился подъ име-|] дни въ триполійскомъ молитвенникѣ («Еъ вамъ,
немъ Юлія Фюрста (см.). Яковъ А. написалъ о мужи, я взываю»; сиддуръ Триполи, стр. 63а),
книгу «Dore Ma'alah», посвященную ангелологіи а также его печальные припѣвы о гнетѣ и
и акцентамъ. Онъ—также авторъ религіозной нуждѣ, указываютъ на возникновеніе этого прооды и глоесъ къ Таргумамъ. Однако, ни одно изведенія въ періодъ жестокихъ гоненій на
изъ этихъ сочиненій не было издано. Фамилія евреевъ. На то-же указываютъ и другія литеА., повидимому, арабскаго происхожденія.—Ср. ратурныя творенія А.: на всѣхъ ихъ лежитъ
Delitzch, Zur (xeschicbte d> illd. Poesie, pp. 124— печать горя и страданія. Это, вѣроятно, было вы­
125, Лейпцигъ, 1835. [J. E. I, 463].
4.
звано разгромомъ провинціи Сарагоссы, учиненАл-Табарн, Алн ибнъ-Саглъ, ибнъ-Раббанъ (Абул- нымъ христіанами въ правленіе Альфонса VI
Хасанъ)—врачъ и писатель по медицинскимъ во-JJ (1118). — Ср.: Sachs, Die religiose Poesie der
Библиотека «Руниверс»
19
АЛТАБИБЪ, АВРААМЪ—АЛТАРАСЪ,
Juden in Spanien, p. 290; Blumenfeld, Ozar
Nechinad, II, 81 sqq.; Edelmann-Dukes, Trea­
sures of Oxford, p. 23, London, 1850; Steinschneider, Cat. BodL, col. 1616; idem, Jew. Quart. Rev.,
XI, 621 (имя А. переводится чрезъ «нродавецъ соломы»); Zunz, Literaturgesch., pp. 217 sqq.;
Gratz, Gesch. d. Juden 2 ed., VI, 120; Bacher,
Abraham ibn Esra als Grammatiker, p. 187; Koковцовъ, Kitab-al-Muwazana, Спб.. 1893; Steinscrmeider, Jew. Literature (1857); Berliner's Maazin, IV, 103; Michael, Or ha-Chajim, № 46;
'Urst, Bihl. Jud., II, 289, прим. [J. E. I, 464]. 4.
Алтабибъ, Авраамъ—испанскій врачъ, жившій
въ первой половинѣ 14-го в. въ Кастиліи. Онъ
былъ современникомъ Авраама ибнъ-Царцала,
лейбъ-медика донъ Педро Жестокаго, короля
Кастиліи. А. написалъ суперкомментарій къ
комментарію Авраама ибнъ-Эзры на Пятпкнижіе,
гдѣ онъ часто опровергаетъ Соломона Франко и
его суперкомментарій. Сочиненіе А. пока имѣется
лишь въ рукописномъ видѣ.—Ср. М. Friedlunder,
Essays on the writings of Abraham Ibn Ezra,
1877, pp. 223, 243, 245. [J- E. I, 464].
4.
Алтарасъ—фамильное имя, встречающееся въ
разнообразныхъ формахъ (оюв, зпка и впм). Пока
не установлено, не соотвѣтствуетъ ли это имя тому,
которымъ обозначается испанскій караимъ Сиди
ибнъ-ал-Тарасъ (окчгАк), авторъ сочиненія. посвященнаго Абулфараджу. А. упоминается Авраамомъ ибнъ-Даудомъ (Sefer ha-kabbalah; у Нейбауэра, Mediaeval jew. chron., I, 79), а также Іосифомъ бенъ-Цаддикомъ (Нейбауэръ, ibid., p. 93;
см. Schreiner, Jeschuah ben Jehudah, въ Programm
d. Berliner Lehranstalt f. d, Wiss. d. Judenth., 1900,
p. 3).—Ср. Штейншнейдеръ, Jew. Quart. Rev..,
XI, 118, 624. [J. E. 1, 469].
4.
Алтарасъ, Давидъ бенъ-Соломонъ—раввинъ и
издатель, жившій въ Венеціи (1675—1714). Ему
принадлежитъ краткая еврейская грамматика,
помѣщенная въ венеціанскомъ изданіи Библіи
1675—78 гг. (in quarto). Кромѣ того, А. составилъ
сборникъ ежедневныхъ молитвъ (Венеція, 1696)
и вокализированный текстъ Мишны съ краткими
примѣчаніями (Венеція, 1756—60). Его нравоучи­
тельное завѣщаніе было издано въ Венеціи, въ
1714 г., подъ заглавіемъ в>ап *)W ІЙО (Книга о сотовомъ медѣ).—Ср.: Zedner, Cat. hebr, books Brit.
Mus., p. 548; Van Straalen, Cat., p. 11; Steinschneider, Cat. BodL, №№ 4787, 7969 (перечень изданныхъ А. сочиненій); его-же. Bibliogr. Handbuch,
№ 35. [J. E. I, 469].
4.
Алтарасъ, Монсѳй—раввинъ въ Венеціи въ
ковцѣ 16 и началѣ 17 вв., авторъ извлечения изъ
кодекса Іосифа Каро на еврейско-испанскомъ нарѣчіи, напечатаннаго латинскими литерами лодъ
заглавіемъ «Libro de mantenimiento de la alma»
(Салоники, 1568; Венеція, 1609 и 1713). Книга со­
ставлена спеціально для маранновъ, которые не
читали по-еврейски. По утверждению Штейншнейдера, это сочиненіе было лишь издано при
поддержкѣ А., составлено же другимъ лицомъ.—
Ср.: Штейншнейдеръ, Cat. BodL, col. 1777; Kayserling, Bibl. esp.-port. jud., p. 11. [J. E. I, 469]. 9.
Алтарасъ, Соломонъ—раввинъ въ Венеціи; жилъ
въ 18 вѣкѣ; вѣроятно, сынъ Давида А. (см.);
въ числѣ другихъ произведеній онъ издалъ
ійжп юрЬ—собраніе молитвъ и религіозныхъ
гимновъ (Венеція, 1718).—Ср.: Benjakob, Ozar ha~
Sefarim,p. 270; Steinschneider, Cat. BodL, col. 3029.
[J. E. I, 469].
4.
Алтарасъ, Яковъ-Исаакъ — марсельскій негоціантъ, извѣстный по своему проекту переселить
f
ЯКОВЪ
20
часть евреевъ изъ Россіи въ Алжиръ для занятія земледѣліемъ. Сынъ палестднскаго равви­
на, А. родился въ Алеппо (Сирія) въ 1786 году,
ум. въ Аіх (Франція) въ 1873 г. Въ 1806 г. онъ
переселился изъ Іерусалима въ Марсель, гдѣ, бла­
годаря своей дѣятельности по кораблестроенію
и экспортной торговлѣ, занялъ высокое обще­
ственное положеніе, состоя членомъ торговой па­
латы. Алтарасъ выступилъ со своимъ планомъ
въ 1846 году, когда, потерявъ дѣтей, а затѣмъ
жену, остался одинокимъ. Появившіяся о немъ
свѣдѣнія въ печати противорѣчивы. Виленскій из­
датель и библіографъ Бенякобъ сообщаетъ, со
словъ редактора «Orient», Фюрста, бесѣдовавшаго
съ А., будто онъ имѣлъ намѣреніе переселить въ
Алжиръ, гдѣ французское правительство согласи­
лось отвести земельные участки, сорокъ тысячъ
семействъ, а если встрѣтятся въ Россіи препятствія, то переселить одну только тысячу, заплативъ русскому правительству изъ личныхъ
средствъ за каждое переселяемое семейство по
тысячѣ франковъ; при этомъ А. имѣлъ въ виду,
опять-таки на личныя средства, купить для колонистовъ землю и содержать ихъ въ теченіе
трехъ лѣтъ (см. сборникъ «Гамелица» — Leket
Amorim, стр. 83—84; М. А. Гинцбургъ, Debir, ч.
II, стр.116—117).Братъ виленскаго общественна™
дѣятеля Леона Розенталя, Вольфъ, лично гово­
рившей съ А. въ Берлинѣ, писалъ (въ сентябрѣ
1846 г.), что А. дѣйствуетъ отъ имени братьевъ
Ротшильдъ, такъ какъ финансовая сторона пе­
ресел енія «нѣкотораго количества евреевъ» почти
всецѣло лежитъ на нихъ; прочіе французскіе,
нѣмецкіе и англійскіе богачи окажутъ лишь ча­
стичное содѣйствіе (Leket, стр. 85—86; Debir,
стр. 123—125). Еще больше разнорѣчія замѣчается
въ сообщеніяхъ о томъ, какъ отнеслось къ проекту
русское правительство. Розенталь со словъ Алтараса писалъ, что графъ Нессельроде потребовалъ уплаты 60 рублей за каждаго выселяемаго
еврея." Варшавскій же корреспондентъ «Orient»
въ сентябрѣ 1846 г. сообщалъ, что русскіе ми­
нистры не согласны на предоставленіе евреямъ
права выселяться.
Отысканное мною въ Петербурге архивное
дѣло «О дозволеніи евреямъ переселяться въ Ал­
жиръ и объ условіяхъ, для сего составленныхъ»
показываетъ, что указанныя сообщенія частью
чрезмерно преувеличены, частью вовсе не соотвѣтствуютъ действительности. — Алтарасъ при­
быль въ Россію, снабженный документами, свидѣтельствопавшими о томъ, что французское
правительство принимаетъ участіе въ его филантропическомъ предпріятіи. Николай I, «находя,
что, можетъ быть, полезно было бы переселеніе
заграницу нѣкоторой части» еврейскаго населенія, поручилъ министру внутреннихъ дѣлъ Пе­
ровскому лично объясниться съ А. Перовскій долошилъ государю, что А. человѣкъ «весьма осно­
вательный и съ болыпимъ капиталомъ», прежде
чѣмъ приступить къ псполненію своего намѣренія, желалъ бы ознакомиться съ еврейскимъ населеніемъ на мѣстахъ, раньше всего въ Царствѣ Польскомъ, и лросилъ снабдить его письмомъ къ намѣстнику Царства Польскаго, кн.
Варшавскому. Государь разрѣшилъ. Министер­
ство внутреннихъ дѣлъ вручило Алтарасу
соотвѣтствующее письмо, которое и было пе­
редано намѣстнику чрезъ посредство французскаго
консула въ Варшавѣ, Алтарасъ
сообщилъ намѣстнику, что онъ пока не имѣетъ
еще «положительныхъ» средствъ для переселе-
Библиотека «Руниверс»
21
АЛТАРЪ, ІОІІА—АЛТАРЬ
22
нія евреевъ; что прибыль только для того, чтобы I Алтарь, Іона (ІонатанѴ Галеви)—богемскій равузнать, не встрѣтится ли препятствіе со сто­ винъ (родился въ 1755 г., ум. 25 марта 1855 г.
роны русскаго правительства; что онъ надѣется въ Гольчъ-Іеникау), представитель самой край­
получить нужное пособіе отъ Ротшильдовъ и ней ортодоксіи, какъ видно изъ его полемичедругихъ богатыхъ евреевъ и что во всякомъ скаго трактата, изданнаго въ Прагѣ въ 1826 г.
случаѣ онъ предполагаетъ пригласить отъ 30 до подъ заглавіемъ <<МТіЪ oschet ben Jehonatan». Въ
50 семействъ. Въ виду этого, по порученію на- этомъ памфлетѣ, направленномъ противъ трак­
мѣстника, были выработаны условія переселе­ тата «Eliasif» Аарона Хорина, А. силится дока­
ния, который и сообщены Алтарасу съ преду- зать безусловную обязательность покрытія го­
прежденіемъ, что они вступать въ силу лишь ловы во время молитвы. Ему дринадлежитъ
послѣ высочайшаго утвержденія. Повидимому, также цѣлый рядъ статей въ еженедѣльникѣ
А, удовлетворился ими, такъ какъ остался ждать «Zionswuchters, издававшемся ЕпосЬ'омъ. [J. E.
9.
въ Варщавѣ, пока ему не будетъ дано оконча­ I, 469].
Алтаръ, Меиръ Галеви—сынъ нредыдугцаго,
тельное рѣшепіе правительства. Въ этихъ уеловіяхъ правительство заявляло, что оно не намѣ- род. въ Гольчъ-Іеникау (Богемія) въ 1803 г.,
рено ставить препятствія переселенію бѣдныхъ ум. тамъ-же въ 1868 году. Онъ перевелъ на нѣевреевъ Царства Польскаго и что оно будетъ мецкій языкъ Jozeroth или литургическія стиснабжать ихъ безплатно паспортами; выѣхавініе хотворенія субботняго богослуженія, изданныя
4.
теряютъ права, предоставленный польскимъ ев- М. I. Ландау, Прага, 1836. [J. E. I, 469].
реямъ; могутъ эмигрировать цѣлыя семей­
Алтарь (nsm, mizbeach, по-арамейски гтліа).—
ства, за исключеніемъ мужчинъ въ возрастѣ Въ Библіи.—Въ кн. Бытія часто говорится о воз18—25 лѣтъ, не отбывшихъ военной службы; двиганіи алтарей (8, 20; 12, 7; 13, 8; 26, 25; 33,
исключеніе будетъ сдѣлано для тѣхъ изъ нихъ, 20 и т. д.). Алтари эти обыкновенно представляли
кто, достигнувъ 23 лѣтъ, уже женатъ. Дѣ- простыя груды камней; такія кучи сооружали
ломъ выселенія должеяъ вѣдать комитета
изъ нѣсколькихъ видныхъ евреевъ, при участіи
одного или двухъ чиновниковъ; выборъ членовъ
комитета предоставляется А., но правительство!
сохраняетъ за собою право дълать указанія въ
атомъ отношеніи. Комитетъ можетъ начать функдіонировать лишь послѣ того; какъ А. представить
подробный планъ предпріятія и сообщить, какія
мѣры будутъ предприняты, чтобы облегчить колонистамъ переѣздъ изъ Польши къмѣсту назна­
чен ія, на какихъ условіяхъ они получать землю
и какія средства будутъ даны имъ къ устройству.
Принятыя на себя А-мъ обязательства должны
быть оформлены оффиціальнымъ актомъ, ко­
торый давалъ бы колонистамъ возможность
требовать въ Алжирѣ своихъ правъ. Коми­
тетъ обяяанъ испрашивать особое разрѣшеніе
для выселенія каждыхъ ста семействъ. Эти условія подлежали разсмотрѣнію Еврейскаго Ко­
митета, но въ виду отсутствія его нредсѣдателя
Киселева и нѣкоторыхъ членовъ, министръстатсъ - секретарь Царства Польскаго, Туркулъ, представилъ условія непосредственно го­
сударю, такъ какъ «еврей Алтарасъ ожидаетъ въ Варшавѣ рѣшительнаго отвѣта на свое
предложеніе». 7/19 октября 1846 года государь
собственноручно положилъ на докладѣ Туркула
резолюцію: «Нѣтъ затрудненія». О дальнѣйшемъ I
ходѣ дѣла ничего нѣтъ въ архивахъ: дѣло,
очевидно, заглохло.—Въ 1845 году на средства
А. было напечатано въ Мецѣ сочиненіе Исаака
Луписа (Лопеца)—-юнп пкіаі лиівкп *рз?й ііэ,
содержащее апологію еврейскаго вѣроученія; эта
рукопись, какъ сказано въ предисловіи, относя­
щаяся къ концу 17 в., хранилась въ библіотекѣ
Алтарь для воскуренія ѳимГама.
семьи А. и была издана въ виду усилившейся
По Calmet (изъ J. E. I, 468).
на Востокѣ дѣятельности миссіонеровъ среди
евреевъ; экземпляръ книги, ставшей библиогра­ для жертвоприношеній Лабанъ и Яковъ (Быт.,
фической рѣдкостью, имѣется въ Азіатскомъ 31, 52 и ел.), почему въ рядѣ мѣстъ о такихъ
Музеѣ въ Петербургѣ.—Ср. очеркъ С. М. Гинз­ жертвенникахъ говорится, что они «строились»,
бурга, «Предтеча барона Гирша», гдѣ собранъ паа, см. кн. Быт., 8, 20; 12, 17 и др. Только одинъ
весь извѣстный печатный матеріалъ, Восходъ, разъ (тамъ-же, оЗ, 20) алтарь «поставленъ» (ази),
1897. кн. XI (перепечатанъ въ Bulletin de изъ чего можно заключить, что тутъ дѣло идетъ
Г Alliance Israelite Universelle, 1898, № 23); о сооружевіп сстолба* (гтаяь). Дилльманъ (Коммент.
въ замѣткѣ, помѣщенной въ Jew» Енс, I, 469, къ Быт., 33, 20) полагаетъ, что слово пзт (miz­
использована только часть печатныхъ источ- beach) должно быть замѣнено обычнымъ плиа
никовъ, а потому она полна невѣрныхъ свѣдѣній. (mazzebah). Въ кн. Исх., 20, 24 и ел. дредписыЮ. Г. 8. II вается сооруженіе земляного жертвенника. Пови-
Библиотека «Руниверс»
23
Алт 4РЬ
24
димому, тамъ идетъ рѣчь о такого родѣ алтарѣ, изъ дерева акаціи и облицованъ чистымъ золо­
о которомъ въ кн. Быт., 35, 1, 3 говорится, что томъ, а вокругъ доски его шла баллюстрада,
онъ былъ «сдѣланъ» (при этомъ употребляется украшенная вѣнцомъ изъ золота (Исх., 25, 23
слово пк>у). То же самое предписаніе разрѣшаетъ и ел.; 37, 10 и ел,; Лев., 24, 6; Числ., 4, 7), Въ
сооруженіе и каменныхъ жертвенниковъ, при- Второз., Щ отмѣнена свобода сооруженія жерт­
чемъ, однако, требуется, чтобы они сооружались венниковъ болѣе, чѣмъ въодномъ мѣстѣ, но точно
изъ камней неотесанныхъ, и запрещается (ст. 26) не опредѣлена желательная форма ихъ.
снабжать юсъ ступенями. Согласно приведенному
Въ періодъ, который обнимаютъ кн. Судей и Са­
предписанію, алтари могли строиться (а земляные муила, жертвы приносились, какъ и въ періодъ кн.
сооружаться, twy) вездѣ, гдѣ произошло явленіе Бо­ Вытія, во многихъмѣстахъ, особенно же тамъ,гдѣ
жества (теофанія). Указанные въ кн. Бытія алтари сохранилось воспоминаніе о теофаніи (Суд.,
воздвигались, впрочемъ, и на мѣстахъ, не отмѣ- 6, 11 и ел.; 13, 3 и ел.; II кн. Сам., 24, 16 и ел.).
ченныхъ подобными теофаніями, за исключеніемъ Подобный жертвы сперва приносились на естекамня въ Бете л ѣ (Быт., 28, 18—22), тѣсно свя- ствеяныхъ скалахъ или камняхъ (Суд., 6, 20;
занаго съ алтаремъ и воздвигнутаго именно 13, 19). Камень же исполнялъ роль жертвен­
вслѣдствіе такого явленія Господня; впослѣдствіи, ника и въ тѣхъ случаяхъ, если не было лучвѣроятно, всѣ жертвенники воздвигались на мѣ- шаго алтаря (I кн. Сам., 14, 33, 34). Въ такихъ
стахъ предполагаемой теофаніи.
мѣстахъ позже воздвигались настоящіе алтари
(Суд.,6,26; I кн. Сам.: 14,35; II кн. Сам., 24,18 и ел.).
Во всякомъ случаѣ жертвенники этого леріода
большею частью строились изъ камней (см. I кн.
Цар., 18, 31, 32) и также снабжались по
угламъ роговидными выступами (I кн. Цар., 1,
50, 51).—Главный алтарь въ,Соломоновомъ храмѣ
повидимому былъ сдѣланъ изъ бронзы (I кн.
Цар., 8, 64; II кн. Цар., 16, 14; II кн. Хрон.
4, 1 и ел.). По словамъ позднѣйшаго лѣтописца,
жертвенникъ этотъ былъ огромныхъ размѣровъ,
а именно: въ ширину онъ имѣлъ 20, въ выши­
ну 10 локтей (II кн. Хрон., 4, 1). Если эти размѣры не преувеличены (Benzinger въ Arch&ologie, 388, принимаетъ ихъ), то при такомъ алта­
ре должны были находиться ступени для всхода.
Сооруженіе это, подобно всѣмъ принадлежностямъ храма Соломона, было воздвигнуто при­
сланными изъ Финикіи мастерами и, несомнен­
но, представляло новіаество.—Святизшце, подобно
древнему храму въ Нобѣ (I Сам., 21, 6, 7) и Скиніи, заключало въ себѣ еще другого рода алтарь,
Алтарь Соломонова храма.
а именно столъ для хлѣбовъ предложенія (I кн.
(Изъ соч. Chipiez et Perrot, '«Histoire de Tart dans Цар., 6,20 ел.; 7, 48 и сл.^Ахазъ измѣнидъ все это
(II кн. Цар., 16, 10 и ел.): увидѣвъ въ Дамаскѣ
l'antiquite», Т. YI).
алтарь, понравивпгійся ему, онъ послалъ свя­
А. предъ Скиніею (Исх., 27) былъ сооруженъ щеннику Уріи модель его и приказал* соорудить
изъ дерева акащи, облицованнаго мѣдью. Онъ по этому образцу жертвенникъ для храма, что и
пмѣлъ длину и ширину въ пять локтей, вышину было исполнено. Можно предполагать, что этотъ
въ три локтя. Внизу онъ былъ окружеяъ мѣдною жертвенникъ былъ каменнымъ, такъ какъ онъ
рѣшеткою высотою въ 1И локтя (ст. 4) я надъ нею былъ «воздвигнуть» (ст. 11) и впослѣдствіи глав­
сооружался
выступомъ, ЗП13 (ст. 5), быть можетъ, для стоянія ный храмовой алтарь всегда
на немъ священнослужителей. На углахъА. былъ изъ камня. На этомъ-то алтарѣ и приносились
снабженъ отростками изъ мѣди, поднимавшимися ежедневный жертвы, тогда какъ бронзовый жер­
вверхъ въ видѣ роговъ, и четырьмя металличе­ твенникъ служилъ для одного только царя.
скими кольцами, прикрѣпленнымикъ рѣшеткѣ; въ Этотъ каменный алтарь носилъ названіе «велинихъ вкладывались шесты для перенесения А. съ каго» (II кн. Цар., 16, 15), Во времена Іосіи всѣ
мѣста на мѣсто. Составленный изъ досокъ, онъвну- алтари, кромѣ посдѣдняго, были по всей странѣ
три былъ полымъ, такъ что не представлялъособен­ уничтожены, и храмъ сталъ единственнымъ
но большой тяжести. Принадлежности А. также мѣстомъ жертвоприношеній (II кн. Цар., 23),
описаны (тамъ-же); то были: горшки длявысыпаяія такъ что съ тѣхъ поръ исторія А. неразрывно
пепла, лопатки, сосуды или чаши для крови, вилки связана съ исторіею храма (см.)
и угольницы. Согласно кн. Лев., 6, 12, на алтарѣ
Въ идеальномъ (предполагаемомъ) храмѣіезебезпрерывно горѣлъ огонь.—Въ кн. Исх., 30, опи- кшла
алтарь для жертвъ всесожікеніа долсанъ жертвенникъ для совершенія куреній
женъ
былъ
быть сооруженъ слѣдующимъ обравъ Скиніи. Онъ также былъ сдѣланъ изъ дерева
акаціи, но докрыть золотомъ. Онъ тоже имѣлъ зомъ: на квадратномъ основаніи. nsmn за, шириною
четыреугольную форму, причемъ ширина и длина и длиною въ восемнадцать локтей и вышиною
его были въ локоть, вышина же въ два локтя. въ одинъ локоть, возвышается платформа—snip
Кругомъ этого алтаря тянулся сверху вѣнецъ ттплп — въ 16 локтей ширины и 2 локтд
(it), на углахъ же находились четыре кольца вышины; на этой платформѣ воздымается пьеде­
для шестовъ, продѣвавшихся въ нихъ при стале ^кіл (Божья гора) шириною въ 14 и выши­
переноскѣ; все это было облицовано золотомъ. ною въ 4 локтя; на немъ уже стоитъ алтарьСкинія была снабжена между прочимъ сто ломъ для очагъ (^юік), шириною въ 12, вышиною въ
«хлѣбовъ предложенія»; столъ сооруженъ былъ 4 локтя. Каждый изъ угловъ его снабженъ
Библиотека «Руниверс»
25
26
АЛТАРЬ
роговидньшъ отросткомъ вышиною въ локоть (см.
Toy, Ezechiel, въ Sacred Books of the Old Testa­
ment, ed. Paul Haupt, p. 191). По мнѣнію нѣкоторьгхъ ученыхъ, это описаніе соотвѣтствуетъ А.
въ храмъ іерусалимскомъ, въ которомъ Іезекіиль,
вѣроятно, раньше служилъ; быть можетъ, описы­
ваемый имъ алтарь соотвѣтствовалъ такому жер­
твеннику, какой Ахазъ видѣлъ въ Дамаскѣ. Такимъ обравомъ, Іезекіиль является въ нѣкоторомъ
смыслѣ свидѣтелемъ, подтверждающимъ налич­
ность и другого алтаря-стола для хлѣбовъ предложенія въ храмѣ (Іезек., 41, 22).
^)Ш0^0^-
Бронзовый алтарь храма, по
ный алтарь и тамъ былъ каменный. По словамъ
Іосифа Флавія (Іуд. Война, V, 5, § 6), онъ имѣлъ
въ ширину 50 и въ вышину 15 локтей. Къ этому
алтарю вела медленно-поднимающаяся терраса
безъ ступеней [Barton въ J. E., I, 464—466].—
[Мишна (Мидд., III, 1—3) даетъ болѣе подробное
описаніе А. въ храмѣ Ирода, причемъ указанные
размѣры его, разнясь отъ данныхъ Флавія. ка­
жутся болѣе вѣроятными. Впрочемъ, по ученію
талмудистовъ, размѣры А. не существенны и могли
быть измѣнены, смотря по надобности (Зебахимъ, 62а). Общій видь А., по Мишнѣ, несколько
напоминаетъ описаніе Іезекіиля, хотя размѣры
другіе. Основаніе А. представляло квадратъ въ
32 локтя ширины и длины; верхняя площадка его
была въ28 локтя. Высота его равнялась 10 локтямъ
уже вмѣстѣ съ рогами, представлявшими кубическіе (въ 1 локоть) выступы на углахъ. Его стро­
Въ храмѣ, воздвигнутомъ нослѣ вавилонскаго
плѣна, главный алтарь былъ сооруженъ изъ ка­
мня (Хагг., 2, 15; I кн. Макк., 4, 44 и ел.),
причемъ тамъ-же находились столь для хлѣбовъ предложения и «золотой* алтарь или жертвенникъ для воскуренія (I кн. Макк., 1, 21;
4, 49 и ел.; Іосифъ Флав., Древн., XII, 5, § 4;
Прот. Апіона, I, 22). Когда эти предметы были
осквернены языческимъ жертвоприношеніемъ
Антіоха Эпифана, ихъ замѣнили новыми (I кн.
Макк., 4, 44 и ел.; 49 и ел.). Всѣ эти аксессуары
входили также въ составъ храма Ирода. Глав-
т-^%• ч^І
Caltuet ^изъ J. Е., I, 466.).
или изъ цѣльныхъ камней, соединенныхъ между
собою цементомъ изъ извести и асфальта; щели
заливались расплавденнымъ свинцомъ. Снаружи
онъ былъ покрытъ бѣлоснѣжной штукатуркой,
которая весьма часто возобновлялась; посрединѣ
онъ былъ окруженъ линіей краснаго цвѣта, а
надъ этой линіей его опоясывала широкая кайма
орнаментовъ изъ цвѣтовъ п листьевъ въ 1 локоть
шириною. Съ южной стороны А. почти съ самого
верхняго его края спускалась внизъ, со слабымъ
наклономъ терраса шириною въ 16 локтей и дли­
ною въ 32 локтя. По ней священики поднимались
на алтарь. Ж. Я.],
— Въ агадической литературѣ, «Алтарь является
символомъ прпмиренія, maa D*D, между народомъ
израильскимъ и его небеснымъ отцемъ; потому-то
желѣзо не должно быть поднято надъ нимъ. То
вещество, которое часто сѣетъ вражду между чело-
Библиотека «Руниверс»
27
АЛТАРЬ
28
вѣкомъ и человѣкомъ, между народомъи народомъ, литвы (Аб. р. Нат., 4). И подобно тому, какъ благо­
не должно прикасаться къ нему»—заявляетъ Іоха- творительность замѣняотъ жертвоприношеніе на
нанъ бенъ-Заккаи, ибо сказано: «Изъ камней цѣль- большомъ А., точно такъ же изученіе закона заныхъ (лі*Лв>) устрой жертвенникъ Господа» (Втор., мѣняетъ воскуреніе ѳиміама на золотомъ А,
27, 6). Слово schelemotn можетъ быть понято въ Эта мысль выражена была р. Іохананомъ такъ:
смыслѣ schalom—миръ, ибо эти камни устанавли­ «Какъ понимать слова пророка: На всякомъ мѣстѣ
в а ю т миръ на землѣ [намекъ на 70 жертвъ, ко­ кадятъ и прпносятъ жертвы имени Моему? (Маторый въпраздникъ Кущей приносились на А. за леах., 1—2).—Здѣсь рѣчь идетъ о молодыхъ учеблагоденствіе 70 языковъ земли]. И если противъ ныхъ, которые въ разныхъ странахъ занимаются
камней безчувственныхъ и безсловесныхъ не наукою; имъ это засчитывается, какъ будто они
должно быть поднято желѣзо, тѣмъ паче будетъ кадили ѳиміамъ во славу Бога» (Іома, 71а). Апоохраненъ отъ всякаго злополучія человѣкъ, ко­ столъ Павелъ свявываетъ подобное же предторый творить миръ между мужемъ и женою, ставленіе объ алтарѣ съ трапезою Господнею во
между однимъ братомъ и другимъ, между время евхаристіи (I Корине., X, 18—21). Подобно
однимъ народомъ и другимъ, между однимъ тому, какъ у раввиновъ бѣдные и бездомные
государствомъ и другимъ (Mech. Jithro, XI; Tosefta ученики закона являются преимущественно тѣВаЪ. Кат., VII, 6).Бътомъжедухѣ держано изре­ ми лицами, которыя должны принимать участіе
чете: «Если алтарь Бога (по Второз., 27,6) долженъ въ указанной трапезѣ, какъ «трапезѣ Господ­
быть построенъ изъ цѣлыхъ камней, то насколько ней» (см. Берах., 106), такъ и по ученію хридолжны люди способствовать тому, чтобы бо­ стіанства (Apost. const., 2, 26; 4, 3), вдовы и
жественное дѣло умиротворенія было ими отъ сироты именуются «алтарями Божьими». —
всей души споспѣшествуемо» (тамъ-же, VII).
Еврейское имя алтаря (natD) толкуется слѣдующимъ образомъ: «Онъ смываетъ грѣхи; онъ
укрѣпляетъ возвышенную душу; онъ поддерживаетъ чувство любви къ Богу; онъ достягаетъ прощенія всѣхъ прегрѣшеній» (Кетуб., 106).
Чудомъ считалось то обстоятельство, что
постоянный огонь на алтарѣ не расплавлялъ мѣди, которою были облицованы его дере­
вянный доски (Левит, раб., VII; Танх. Терума,
XI).—Алтарь служилъ предметомъ особаго поклоненія въ седьмой день праздника Кущей: народъ тогда семь разъ обходилъ вокругъ него и,
уходя, обращался къ нему съ слѣдующими воз­
гласами: «О, алтарь, какъ ты прекрасенъ! Ему,
Господу Богу, и тебѣ, алтарь, присуща красота!»
(Сукк., IV, 5). Въ народѣ было распространено
убѣжденіе, что жертвенникъ на горѣ Моріи быдъ
тѣмъ самымъ, который воздвпгъ Ной, и что уже
Адамъ на томъ-же самомъ мѣстѣ принесъ свою
первую жертву (р. Исмаилъ въ Пирке р. Эліез.,
XXXI; Тарг. Іеруш. къ Быт., VIII, 20; XXII, 9).
Впрочемъ, подобный взгдядъ на А. не былъ общераспространеянымъ среди евреевъ. Нѣкоторое
отвращеніе къ жертвеннику обнаруживали не
столько хасидеи (эссея), сколько сами священно­
служители; среди нихъ раздался вопль Миріамъ,
дочери Вилги (ставпіаго отступникомъ во время СиАсснрТйскІй алтарь
рійскаго нашествія): «О, ты, волкъ, доколѣ ты бу­
дешь дожирать благосостояніе Израиля! Те­ (ныяѣ находится въ Луврѣ; изъ J. E. I, 465).
перь ты отказываешься оказать ему помощь въ
часъ нужды!» (Сукк., 566; Іеруш. Сукк., подъ
Впрочемъ, алтарь считался также симвокошщъ; Тосефта Сукк., IV, 28). "Впрочемъ, ломъ принесенія въ жертву Богу собствен­
эпитетъ сволкъ» сталъ впослѣдствіи обыч- ной жизни единичными лицами. Знаменитая
нымъ въ устахъ народа относительно алтаря, мать, видѣвшая, какъ семеро сыновей ея умерли
причемъ въ немъ не было ни малѣйшаго намека мученическою смертью (по талмудическому пре­
на его «прожорливость» (Береш. р., ХСІХ; Тарг. ж данно, во времена Адріана, а не въ эпоху АнІеронимъ къ Быт., XLIX, 27).
тіоха Эпифана), воскликнула: «О, сыновья мои,
Ебгда разрушеніе храма и вмѣстѣ съ тѣмъ А. пойдите и скажите праотцу вашему Аврааму (о
вызвало въ народѣ смятеніе и страхъ, въ виду которомъ предполагалось, что онъ сидитъ у
того, что стало невозможнымъ искупать грѣхи вратъ рая): Тебѣ пришлось соорудить одинъ
при помощи жертвоприношеній, р. Іохананъ бенъ- алтарь, чтобы принести на немъ въ жертву
Заккаи, который вообще былъ въ душѣ противъ сына твоего; я же построила семь алтарей!»
этого рода культа, успокоилъ взволнованныхъ (Гиттинъ, 576). Въ ІУ кн. Макк., 6 29 и 17, 22,
заявленіемъ: «У васъ другія есть^ средства для ис­ разсказывается также, что кровь этихъ святыхъ
ку пленія грѣховъ, столь же могучія,что и алтарь, а мучениковъ (семерыхъ юношей) являлась искуименно дѣла милосердія; ибо сказано (Осія, 6,6): Я пленіемъ за грѣхи Израиля; мысль эта часто
милости хочу, а не жертвы». При этомъ р. Іохананъ находитъ примѣненіе въ Талмудѣ (Моэдъ
сослался еще на «мужа возлюбленнаго> (в"и | Кат., 28а). Смерть праведника обладаетъ такою
літноп)—Даніила (Дан., 10, 11), который служилъ же искупительною силою, что и закланіе «ры­
Богу путемъ раздачи милостыни и при помощи мо­ жей телицы» (см.). Аналогично этому ученіе
Библиотека «Руниверс»
29
АЛТАРЬ
30
апостола Павла объ искупительной силѣ смер­
ти Іисуса (Поел, къ Римл., 3, 25 и въ др.
мѣст.), а также отождествление Іисуса. съ алтаремъ (Поел, къ Евр., 13, 10).
Земной алтарь съ его жертвоприношеніями
имѣетъ, по убѣжденію древнихъ гностиковъ, свой
прототипъ на небесахъ: на этомъ алтарѣ прино­
сить жертвы (именно души святыхъ) архангелъ
Михаилъ (Хаг., 126; Цеб., 62а; Мен., 110а; Седеръ
Ганъ-Эденъ и Мидр. «Aseret ha-Dibberot» уіеллинека, Beth ha-Midrasch, 111,137). На подобный не­
бесный алтарь имѣются постоянныя указанія въ
христіанской литургіи. Подъ нимъ пребываютъ
святые послѣ смерти (Аб. р. Нат,,—А,—XXVI и
XII). Равнымъ образомъ и въ Откров. Іоанна (УІ,
9; VIII, 9) говорится, что души людей, погибшихъ за слово Божіе, покоятся подъ небеснымъ
алтаремъ [К. КоЫег, въ J. Е. I, 466—467]. 3.
го большого камня кучею земли и грудою небольшихъ камней. Такая куча иногда была окру­
жена канавою (I кн. Цар., 18, 22), очевидно для
стока воды и крови; примѣромъ этому можетъ
служить т. наз. «джабджабъ» въ святилищѣ
Мекки (Wellhausen. Reste des arabischen Heidenthums, p. 105).
Громадное отличіе отъ такихъ примитивныхъ
жертвенниковъ замѣчается въ алтаряхъ храма
Соломона и Скиніи. Алтарь Соломоновъ былъ
сдѣланъ изъ бронзы финпкійскими мастерами.
Форма его въ точности не установлена. Лѣтописецъ (II кн. Хрон., 4, 1) изображаетъ его въ
видѣ огромнаго четвероугольника въ десять
локтей вышины; но при описаніи храмовой
утвари (I кн. Цар., 7) объ этомъ не упоминается.
Цитируется онъ въ I кн. Цар., 8, 64 (это позд­
нейшая вставка; см. Kittel въ 1 Handkommentar
Nowack'a). Велльгаузенъ (Proleg ., 6 изд., стр. 44)
и Штаде (Gresch., 1,333) полагаютъ, что описаніе сооруженія алтаря умышленно пропущено позднѣйшимъ редакторомъ текста, полагавшимъ, что брон­
зовый алтарь Скнніи былъ помѣщенъвъ храмѣ Со­
ломона. Иначе объясняетъ этотъ пропускъ Робертсон ъСмитъ (Religion of the Semites, 2 ed., 487). Ука­
зывая на то, что въ II Цар., 25, не упоминается объ
увозѣ отдѣльнаго бронзоваго алтаря идремъ Навуходоносоромъ, онъ старается доказать, что колонны
Іахпнъи Боазъ пмѣли «аріели»нли очаги па своей
верхушкѣ; огонь тамъ поддерживался горѣніемъ
жпровыхъ частей жертвенныхъ животныхъ. Такимъ образомъ, указанныя колонны исполняли
роль огромныхъ свѣтильниковъ или факеловъ и
вмѣстѣ съ тѣмъ замѣняли собою алтарь (см.
также Toy, Ezekiel, въ Sacred Books of the
Old Testament, изд. Haupt'a, стр. 186; тамъ это
мнѣніе принято). Если это такъ, то два «аріеля>
Моаба, которые были разбиты Бенаею (II кн. Сам.,
23, 20; еврейск. текстъ), представляли подобный
же колонны, стоявшія предъ алтаремъ (см. Corp.
inscr. seinit., 1,281, гдѣ изображены столбы предъ
какимъ-то жертвенникомъ). Изъ надписи Меши
(см.; строки 11, 12, 17 и ел.) усматрпваемъ, что
«аріель» былъ такимъ сооруженіемъ, которое мож­
но было передвигать съ мѣста на мѣсто. Большин­
ство ученыхъ, однако, полагаете, что алтарь Со­
ломона представлялъ настоящій бронзовый жертвенникъ (см. Benzinger, Archaol., 388; Nowack,
ArchaoL, II, 41; Stade, Gesch., I, 333) и что объясненіе, которое даетъ Велльгаузенъ относитель­
но I Цар., 7, болѣе правильно. Въ пользу этого
скорѣе, чѣмъ въ пользу взгляда Смита, говорить
и то обстоятельство, что, согласно Іезек., 43, 16,
аріель представлялъ часть совершенно иного сооруженія. Что этотъ аріедь не былъ увезенъ Навуходоносоромъ, вполнѣ утовлетворительно объ­
ясняется тѣмъ фактомъ, что въ тяжелыя времена
его убирали (см. II кн. Цар., 16,17,18).—Широкое
Переносный алтарь пѳрсовъ.
углубленіе въ Храмовой скалѣ въ Іерусалимѣ,
(Изъ Justi, «Gescbichte der alten Perser»).
по мнѣнію нѣкоторыхъ, опредѣляетъ мѣсто, гдѣ
находился алтарь храма, а также могло служить
— Взгллдъ критической школы на форму и простокомъ для крови съ жертвенника (см. Nowack,
исхожденіе алтарей.—Выше было уже указано,
i Hebr. ArchaoL, II, 41). [Третья группа пзслѣдочто наиболѣе упрощеннымъ видомъ алтаря были ' вателей, напр., Дилльманъ, Штракъ и Г о ^
естественная скала или большой камень. Для •' манъ, соглашаясь съ Велльгаузеномъ въ томИ
этого обычно избирался камень съ широкимъ I что въ Соломоновомъ храмѣ былъ настоящіи
плоскимъ верхомъ, причемъна немъ были естест­ ! А., построенный вновь Соломономъ, не усматривенный углубленія и извилины для стока крови. | ваютъ, однако, въ пропускѣ объ этомъ въ 4 гл.
Нѣсколько такихъ камней, несомнѣнно употреб­ j I книги Царей преднамѣренной фальсификаціи
лявшихся въ древности въ качествѣ жертве н- I текста, а видятъ здѣсь чисто случайный прониковъ, уже найдено (см. «Biblical Word», | пускъ. Вѣдь авторъ кн. Хроникъ, который пряIX, 229 и ел.). Первымъшагомъ къ нѣкоторой слож­ I мо говорить о перенесеніи всей утвари Скиніи въ
ности сооруженш алтаря была замѣна просто­
Библиотека «Руниверс»
31
32
АЛТАРЬ
храмъ. не умолчиваетъ, однако, осооруженіи новаго А. Главное возраженіе Велльгаузена: для
чего было строить новый А. если существовалъ
старый, т. наз. Моисеевъ алтарь?—можетъ быть
устранено тѣмъ, что дослѣдній за ветхостью могъ
придти въ негодность (см. Библейская критика)]»
п
I і.і
<
И »
]0
ІміЬИ , I .
9
о
і : і і \ і і і.—..
«I
1
М
1
•
. , , — _ . Ь„..„••.,
Видъ алтаря Скиніи, который, по мнѣнію
Велльгаузена, въ дѣйствительности никогда не
существовалъ, значительно разнился отъ первоначальнаго типа храмового жертвенника; это уже
явствуетъ язъ вышесказаннаго. Алтарь, введенный Ахазомъ, по всей вѣроятности, описанъ у
*
1
..., , - .
9
1
.
і. . ,
f
1
*
I
• .и
5£Пел
1
•
...
і
і
*
*
Передвижной водоѳмъ; одна изъ принадлежностей алтаря (изъ кн.
Nowack'a, Lehrbuch der hebraischen Archuologie, Т. II, 44).
Іезекіиля (43,13 и ел.). Позднѣйшіе жертвенники
въ храмѣ сооружались, повидимому, по этому
общераспространенному образцу, причемъ они
различались между собою въ частностяхъ и отноептельно величины.
У древнихъ семитовъ божества предполагались
слившимися съ камнями и деревьями; когда этимъ
богамъ приносилась жертва, она либо номѣщалась
на камень, либо подвѣшивалась къ дереву (см. W.
Robertson Smith, L с, pp. 185,209 sqq. и Doughty,
Arabia Deserta, II, 515). Такой способъ жертв оприношенія въ главнѣйшихъ частяхъ своихъ до
сихъ поръ еще распространенъ въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ Аравіи (Doughty, 1. с, I, 449 sqq.).
Грубые камни, съ выемками и стоками для крови, служили алтарями у израильтянъ, по крайней
мѣрѣ кое-гдѣ, вплоть до періода Судей (см. Суд.,
6, 21 и CJL; 13, 19 и ел; «Biblical World», IX,
358 sqq.) Болынимъ прогрессомъ въ области религіозной мысли этого ранняго періода явилось
сознаніе возможности убѣдить Божество селиться
и обнаруживаться молящемуся въ избранномъ
предметѣ. Такими предметами у семитовъ были
обыкновенно камни; арабы называли ихъ ausab
Библиотека «Руниверс»
34
АЛТАРЬ
33
(един, число nusb), евреи же mazzeboth (един, а во вторыхъ, отъ юаспроетраненія болѣе войвычисло mazzebah). Они служили не только мѣстомъ шеннаго иредставленія о Ножествѣ,причемъ люди
пребыванія Божества (см. Beth-el въ кн. Быт., стали вѣрить, что Божество вдыхаетъ запахъ
28, 17), но также жертвенникомъ. На алтарь вы­ сжигаемаго жертвоприношенія и такимъ путемъ
ливалось масло, Быт,, 28, 17; жиромъ жертвен- получаетъ свою часть его. Это вызвало присоеныхъ животныхъ онъ умащался съ цѣлью свя­ диненіе очага къ маццебѣ. Переходная форма позать съ нимъ Божество какъ можно тѣснѣе (см. добвыхъ жертвенниковъ была, дѣйствительно,
Помаааніе и Маццеба, а также W. Robertson найдена въ Абиссиніи, въ видѣ монолитовъ, къ
Smith, 1, с. 204 sqq. и Wellhausen, Reste des ara- которымъ присоединялись очаги (см. Theodor
bischen Heidenthums, 2 ed., pp. 101 sqq.). По- Bent, Sacred city of the ethiopiaas, pp. 100 sqq.).
ниманіе жертвоприношенія въ тѣ времена мо- Если жертва приносилась на естественномъ
жетъ быть названо, какъ объяснилъ Смитъ, «со- камнѣ, ее легко можно было сжечь на немъ.
трапезньшъ» (см. Жертвоприношеніе); само же Бо­ Когда позже вошла въ употребленіе куча кам­
жество имѣло возможность располагать своею ней, замѣяившихъ одну большую глыбу, то причастью жертвы, лишь придя съ нею въ непо­ соедпненіе спеціальнаго очага (напр. къ алтарю
Іезекіиля) оказалось неиябѣжнымъ. Такой очагъ,
средственное, реальное соприкосновение.
Переходъ къ жертвенникамъ съ огнемъ про- естественно, помѣщался на верхушкѣ сооружения
таошедъ, во-первыхъ, отъ обычая варить пищу, въ подражаніе естественной глыбѣ, а не • сбоку,
-Jul»
J
Такъ наз. сМѣдиоѳ море», водоемъ у храмового алтаря.
(Изъ кн. Nowack'a, «Lehrbuch der hebraischen Archaologie», Т. II, 42).
какъ это дѣлалось иногда при маццебахъ. Брон­
зовый алтарь Соломона былъ нововведеніемъ,свидѣтельствующимъ о крупномъ прогрессѣ цивилизаціи. и въ концѣ концовъ подготовилъ путь
къ воз в икновеніюкаменнаго алтаря, явившагося
воврожденіемъ опять-таки болѣе ранней формы
жертвенника.
Алтарь изъ дерева акаціи, облицованный
бронзою, упоминается исключительно въ так. наз.
«священническомъ* кодексѣ и вътѣхъ текстахъ,
которые находятся подъ его вліяніемъ. На зтомъ
алтарѣ огонь вовсе не поддерживался; совре­
менные критики вообще сомневаются въ ре­
альности существованія водобнаго алтаря.
Равнымъ образомъ и алтарь для воскуренія счи­
тается критиками дополненіемъ къ ссвященническому» кодексу, и его существованіе раньше
эпохи Іезекіиля также весьма проблематично.—
Трапеза или алтарь съ хлѣбами предложенія
является пережиткомъ «еотрапезнаго»представленія о жертвоприношеніи. Исторія о Белѣ и о
Драконѣ въ греческомъ апокрифѣ Даніила свидѣтельствуетъ, что представление о Божествѣ,
фактически поѣдающемъ предлагаемую ему пиЕврейская энциклопедія, т П.
щу, основывается на подобяыхъ же взглядахъ
на ритуалъ. Съ ростомъ цивиливащи увеличива­
лась и красота этой трапезы, пока она не полу­
чила нааменованія «золотого» алтаря.
Происхожденіе роговъ на углахъ различна™
рода жертвенниковъ покрыто мракомънеизвѣстности. Штаде (Gesch., I, 465) усматриваетъ тутъ
слѣды попытки придать жертвеннику форму
быка, тогда какъ РобертсонъСмитъ (Religion of the
semits, 2 ed., p. 436) думяетъ, что эти рога замѣнили съ теченіемъ времени рога дѣйствительлыхъ жертвеняыхь животныхъ, которые въ болѣе отдаленное время привѣшивались къ алтарю.
Во всякомъ случаѣ рога считались одною
изъ самыхъ священныхъ частей послѣдняго (I кн.
Цар, 1, 51: 2, 28 и Лев., 8, 15; 9, 9; 16, 18).-.Ср.:
Smith, Religion of the semits, 1894; Stade, Gesch.
Israels, 1881—88, а также въ его Zeitschrift, III,
129 sqq.; Wellhausen, Reste des arabischen Hei­
denthums, 2 изд., 1897; Kittel, KOnigsbUcber и
Handkomment
kiel (y Haupt'a. Sacred books of the Old ^Testa2.
Библиотека «Руниверс»
15
Altneuland—АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСКІЙ
36
nent); Nowack, Lehrbuch d. hebraiscb. Arcb&ologie, островѣ, между Дофкой и Рефидимъ, которая
894; Benzinger, Hebr. Arch£ol., 1894; Greene, отмѣчена (Числ.,33,13), какъ мѣсто стоянки евlebrew rock altars въ «Biblical World», IX, реевъ во время исхода ихъ изъ Египта. Эберсъ
*29 sqq. [Г. А. Еартонъ,въ J. E. I, 467—469}. 1. (Durch Gosen zum Sinai, 180) полагаетъ, что А.
— « A l t n e u l a n d » г— берлинскій ежемѣсяч- находится на дорогѣ въ СерГалъ, у истока рѣчки
шкъ, посвященный экономическому и геогра­ Вади-Фейранъ, гдѣ находится источникъ, хотя
фическому изслѣдованію Палестины и близ- мутной, но годной для питья воды (см. Амалекъ).—
іежащихъ странъ, въ связи съ вопросомъ о Ср. Riehm, Handw, des bibl. Alterturas, s. v. 3.
солонизаціи Палестины евреями. Основанъ въ
Алфавнтъ еврейсній—развился изъ такъ назы­
іачалѣ 1904 г. учрежденной на ѴІ-мъ конгрессѣ ваемая" финикійскаго или древне-семитическаго,
ііонистовъ палестинской комиесіей. Редактиро­ слѣды котораго отмѣчаюгся также почти на
вался проф. ботаники Отто Варбургомъ, эко- всѣхъ алфавитахъ современныхъ европейскпхъ
зомистомъ д-ромъ Францемъ Оппенгеймеромъ и народовъ. Вцрочемъ, датинскій алфавитъ имѣетъ
ігрономомъ 3. Соскинымъ. Въ теченіѳ 1906 года лишь отдаленную, посредственную связь со
>дновременно съ нѣмецкимъ изданіемъ выходилъ своимъ родоначальникомъ, между тѣмъ какъ еві полный русскій перѳводъ А. (подъ редакціей рейскій алфавитъ тѣсно примыкаетъ къ финикий­
і. Соскина) въ видѣ приложенія къ ежемѣсяч- скому, къ его первоначальнымъзнакамъ. Несмотря
іику русскихъ сіонистовъ, «Еврейская жизнь*. на большіе услѣхи въ обласа и семитической лалеоЗъ 1907 года А., какъ ежемѣсячникъ, прекра- графіи за послѣднія^ десятплѣтія, успѣхи, облеггилъ свое существованіе и подъ нрвымъ наиме- чившіе изслѣдованіе разныхъ формъ ппсьюваніемъ («Палестина»)сталъ выходить разъ въ менъ, бывшихъ въ употребленіи у различныхъ
гри мѣсяца.
С. Г. 7.
семитическихъ народовъ, начиная съ 9-го вѣка
Алтыновка—с. Черниговской губ., Кролевец- дохрист. эры вплоть до настоящаго времени,—ни
хаго у.; по переписи 1897 г, жителей 4959, среди рдному, однако, изъ высказанныхъ по вопросу
хоихъ евреи составляли менѣе 10%; закономъ о происхожденіи семитическихъ алфавитовъ
L0 мая 1903 г., въ изъятіе отъ «временныхъ пра- мнѣній до сихъ поръ не суждено было по­
вшгь» 1882 г., евреямъ было разрѣшено водво­ лучить значеніе общепризнанной теоріи. Не­
однократно дѣлавшіяся попытки доказать проряться въ А.
8.
исхожденіе этихъ алфавитовъ изъ египетскихъ
Алуфъ- см. Аллуфъ.
Алушъ, ипЬ?—мѣстность на Слнайскомъ лолу- (см. ниже, въ концѣ) или вавилонскихъ пись-
Такъ иаз. Снлоамсная надпись. (По Vigouroux).
менъ оканчивались -сомнительными результа­
тами. Причину такой неонредѣленности слѣдуетъ
искать въ томъ фактѣ, что дошедшимъ до насъ
самымъ старымъ формамъ письменъ предшествовалъ долгій періодъ развитія, въ теченіе кото­
раго они могли подвергаться различнымъ измѣненіямъ. Съ нѣкоторой долей вѣроятности можно
предположить, что первоначально въ алфавитѣ
не заключались всѣ тѣ буквы и знаки, которые
теперь содержатся въ немъ. Знакъ № 1 въ помѣщенной на стр. 55 таблицѣ (на которую мы въ
этой статьѣ и впредь будемъ ссылаться, обозначая
соотвѣтственные знаки цифрами) «ге», очевидно,
происходить отъ знака . J6 2 (п); № 3 (и)—отъ
№ 4 (л), заключенная въ кругѣ; далѣе, при доба-
вленіи горизонтальной линіи между верхней
и нижней чертами № 5 (о) возникъ изъ знака
№ 6 (і), а при домддщ перпендикулярной черты:
знакъ № 7 (?) обрвовался отъ № 8 (г). Хотя
невозможно съ достовѣрностью утверждать, къ
какому племени принадлежалъ изобрѣтатедь
этихъ знаковъ, но своимъ развитіемъ алфавлтъ
безсомнѣнно обязанъ семиту. Если предположить.,
что названія буквъ алфавита происходить отъ
его изобрѣтателя, то можно было бы думать,,
что онъ арамейскаго происхожденія. такъ* какъ
эти названія арамейскія; но возможно, чтс
буквы изобрѣтены были другимъ народомъ, а
названія были присвоены имъ гораздо позже
когда арамейскій языкъ сталъ общераспростра-
Библиотека «Руниверс»
37
АЛФАВИТ* ЕЗРЁЙСКІЙ
38
неннымъ."—: Названія внаковъг приводились въ буквъ уже въ значительной степени курсивна.
связь съ именами часто встрѣчающихся жи- [Большого вниманія 8аслуясиваетъ одна особен­
выхъ существъ или другихъ близкихъ человѣку ность, присущая этому памятнику и вообще ев­
предметовъ, наэванія коихъ начинаются съ рейскому шрифту, въ которомъ она впослѣдствіи
того же звука, который изображается данной получила дальнѣйшее развитіе, именно, тёнденбуквой. Въ небольшомъ числъ случаевъ на­ ція удлиннять линіи буквъ влѣво, связывая
звание буквы заимствовано отъ названія пред­ ихъ такимъ образомъ съ слѣдующими ва ними
мета, съ которымъ изображеніе данной буквы знаками; вслѣдствіе этого буквы простираются
имѣетъ сходство. Названія эти, равно какъ и вширь, а не вдоль или въ вертикальномъ насамый лорядокъ буквъ алфавита, существовали правленіи. Вотъ 8 строкъ надписи Меши, пере­
по меньшей мѣрѣ уже за тысячелѣтіе до обычной данной позднѣйшими еврейскими знаками, со­
ѳры, такъ какъ всѣ термины установлены были гласно «Handbuch» Лицбарскаго. таблица I (см.
уже при заимство­ статью Меша и библіографію, 3):
ван^ у семитовъ
Л л «ака л ^ .РЬЭ >р jwa ѵрк 1
греческаго алфа­
ate /рю jw 4j*te ,ак& hv /jta *ж | w 2
вита. Въ ту эпоху
алфавита
пере- о jwoa fnnnpja t»D^4nm далдаі J 'ън ллк jn 3
шелъкъ эллинамъ nap | ч«* .tea ,чкпл /ai .pten ,te» дел /э jw 4
съ различными мѣстными измѣненія- naajwaa •цжѵэ.рп .]& 4ако «лн .ujm ^кточт^й .* ь
ми, которымъ онъ •wa I лма ,пк 4uya jtiiju ланч 4лза juhm j л* 6
подвергся у разnana лак
ныхъ этническихъ •nay .wvt jchp ,тан лак .Ьнтп | ллааі #лп >пм 7
групнъ сѣверныхъ
ли ,te 4лк
семитическихъпле»П jrw ,рапк 4ma /ь> /»m nw ла -.а*ч j «anna 4y 8
менъ.
' Наиболѣе важ­ Палестинскіе памятники древнѣйшаго періода
ный
памятнпкъ весьма, рѣдки. Изъ предшествовавшей вавилон­
этой эпохи, напи­ скому плѣну эпохи
Печать № I.
санный настоящи­ сохранилась над­
ми буквами, отно­ пись, найденная въ
Силоамской пеще(Изъ кн. Clermont-Ganeau, сится къ области, рѣ
въ 1881 году.
тѣсно
примыкаю­
Archeologie orientate).
щей къ ІГалестинѣ. Тутъ описывается
Нетолькоязыкъимѣетъ большое сходствосъ еврей- эпизодъ изъисторіи
скимъ, но и формы его письмеяъ носятъ на себѣ сооруженія іерусаколоритъ, бдизкій къ ѳпиграфическимъ памятни- лимскаго водопро­
камъ Палестины. Это—знаменитый камень мо- вода, датирующій,
авитскаго царя Меши, открытый въ 1868 году вѣроятно, отъ эпо­
эдьвасскимъ миссіонеромъ, Іілейномъ, около Ди- хи царя Іезекіи.
бона въ странѣ Шесть строкъ, приМоабъ. Правитель­ водимыхъ ниже въ
ства разныхъ стра­ транскрипціи сону старались другъ временнымъ еврейпередо другомъ за- скимъ шрифтомъ,
в ладѣть этимъ цѣн- взяты съ фотогранымъ камнемъ; ко­ фіи, помѣщенной
гда же Турція при­ въ Zeitschrift der
няла участіе въ Morgenlundischen
этомъ спорѣ, бе­ • GeselJschaft, томъ Торговын знакъ гончарной
дуины, въ высшей XXXVI (см. Симастерской въ Лахишѣ.
степени враждебно лоамская надпись
(Изъ J. Е. I, 441).
настроенные по от- и библіографія, 4).
ношенію къ тур':••—лі?а .ларіл nan ,rvn ,mi ,лар*л 444 1
камъ, разбили ка­ •у[ьии £]ря6 .лак jhv. ліуаі дп ,te *в>и .\іъг\
2
мень въ куски.
р •** Лр
Тѣмъ не менѣе,
л ,о*аі 4te w# i .p*Q л»? Я*п jro ^а п^п Л« *«п 3
большая
часть
фрагментовъ была
to^t фрп|л]^ .jtna ил .лпр^ 4trw Daitnn jan .пара 4
снова найдена и •HDI *ла« ^ ю ,ь*пнаа 4папал 3« #нзм»эп .р .о^ал 5
помѣщенавъ Лувр.оатп #ркп ^ л*л ,лал 4л^л ,ла« «л
6
Печать Jfi 3.
скомъ музеѣ въ Па- Какъ явствуетъ ивъ приведеннаго текста, языкъ
рижѣ. Памятникъ памятника чисто еврейскій и отличается, какъ и
(Ивъ кн. Clermont-Granneau, датируетъ отъ
камень Меши, рѣдкимъ употребленіемъ такъ нав.
Archeologie orientale).
ши, моавитскаго matres lectionum. Буквы, которыя тле пев
царя, упдминае- (искуснымъ писцомъ) были, вѣроятно, предвари­
маго во II книгѣ Цар., 3,4. Меша описъЯГетъ на тельно начертаны тростникомъ на полированэтомъ камнѣ свои побѣдоносные походьЛротивъ
Израиля и заслуги по управленію собственной стра­ номъ камнѣ, скорѣе похожи на шрифтъ, употре­
ной. Языкъ памятника, съ незначительными отсту- бляемый въ юридическихъ актахъ, чѣмъ на тапленіями, чисто еврейскій и читается почти такъ іьой, который встрѣчагтся на монументахъ. Въ
же, какъ любая глава изъ кн. Царствъ. Форма немъ отдается предпочтете изогнутымъ лиБиблиотека «Руниверс»
39
АЛФАВІіТЬ ЕВРБЙСКТЙ
ніямъ, нерѣдко заканчивающимся мелкими штри­
хами или завитушками.
Кромѣ этого памятника, существуешь еще
лишь нѣсколько коротенькпхъ надписей періода
довавплонской эпохи. Онѣ сдѣлаяы большею
пастью на печатяхъ, и нѣкоторыя изъ нихъ,
пожалуй, древнѣе Силоамской надписи. Характе­
ристической чертой этихъ надписей является
частое употреблеыіе именъ, въ составь которыхъ
входитъ слово №, и полное отсутствіе изображе­
ний одушевленныхъ предметовъ. Существуетъ,
40
всей Жалой Азіи и употреблявшейся наряду съ
мѣстными нарѣчіями, постепенно, вмѣстѣ съ
шрпфтомъ, находилъ прпмѣненіе и у евреевъ.
Но такъ какъ еврейскій языкъ продолжалъ еще
существовать, какъ языкъ литературный и свя­
щенный, то еврейскіе писатели не переставали
пользоваться древне - еврейскими письменами.
Впродолженіе первыхъ столѣтій послѣ вапнлонскаго плѣна евреи пользовались, вѣроятно,
еврейскимъ языкомъ въ письмѣ. Отъ этого періода вплоть до эпохи Маккавеевъ не имѣется
нпкакихъ эпиграфическпхъ памятниковъ; отъ послѣдующей эпохи до насъ дошли нѣкоторыя над­
писи, небольшія по размѣру, главнымъ образомъ
на монетахъ. Можно предположить, что на монетахъ пишутся такіе знаки, которые усцѣли
получить наибольшее распространение; и дѣйствптельно, въСиріи на монетахъ главнымъ обра­
зомъ употреблялись арамейскіе шрифтъ и языкъ.
По право чеканить монеты въ древности, какъ
и въ наши дни, считалось прпзнакомъ полити­
ческой независимости. Поэтому, когда евреи,
послѣ удачнаго исхода возстанія противъ дпнастіп Селевкпдовъ, оказались хозяевами въ
своей странѣ, они не только пожелали имѣть
собственныя монеты, но, съ цѣлью особенно
подчеркнуть добытую независимость, стали чеканить на нихъ надписи на собственномъ языкѣ и
собственпымъ шрифтомъ. Знаки этихъ монетъ
имѣютъ большое сходство съ буквами Силоамской
и упомянутыхъ выше менѣе значительныхъ над­
писей. Но въ то время, какъ въ послѣдппхъ ко­
ронки и украшенія буквъ являются случайными,
происходящими отъ бѣгло скользившаго трост­
ника, въ первыхъ они выступаютъ болѣе фикси­
рованными. Изогнутыя лпніи древняго шрифта
являются тутъ переломленными подъ прямымь
Снклъ Симона Маккавея; второй годъ еврейской
независимости (140—139 дохристіанской эры).
А. а [т] ѵ bwxv* bpv. В. w n p n D^BMT»
(По кн. Madden'a, «Coins of the jews»).
впрочемъ, серія печатей съ несомнѣнно еврейски­
ми легендами, украшенныхъ изображеніями животныхъ или егшіетскихъ символовъ. Особен­
ностью этихъ печатей служить раздѣленіестрокъ
двумя междустрочными параллельными чертами.
Сэх. Печати и библіографію, 5. (О печати № 1 см.
Handbuch Лицбарскаго, р. 4о7, и ClermontGanneau, RecueiJ cTarcheologie orientale, III, 189; о
№ 3—Clermont-Ganneau, Journal asiatique, 1883,
I, 129).—Другія, менѣе значительныя падписп съ
старинными еврейскими буквами встрѣчаются въ
впдѣ «торговыхъ знаковъ» на глпняныхъ сосудахъ, найденныхъ въ Іерусалимѣ, въ Телль эсСафп и въ Телль-Захаріп (къ юго-западу отъ
Хеброна). Эти сосуды, вѣроятно, представляютъ
издѣлія царскихь гончарныхъ мастерскпхъ, существовавшихъ въ разныхъ городахъ. Кромѣ
слова ^ п ^ (царю), тутъ значится иназваніе горо­
да, въ которомъ помѣщается мастерская (см.
Lidzbarsky, Ephemeris, 1,54; Palestine Exploration
Fund, Quarterly Statement, July 1900, p. 207).
Мъдная монета періода возстанія противъ
Найдены надписи съ слѣдующпми назпаніями
Нерона (06—07).
городовъ: Сохо, Зпфъ, Эзеръ, Хори, Хебронъ.
A.
thvv\\
В. ^юг* гЬк& лпм ля*.
Этимъ объясненіемъ мы обязаны Клермону-Ганно
(По
кн.
Madden'a,
«Coins
of the jews»).
и канонику Дальману. Оно пріемлемѣе другпхъ
разъясненій, по которымъ тутъ слѣдуетъ читать угломъ, такъ что кажется, будто буква покоится
имя царя или другого лица. На прилагаемой на нижней сторонѣ этого угла. Добапочныя
иллюстраціи (стр. 38) помѣщена надпись, которая черты и украшенія, раньше встрѣчавшіяся лишь
гласіітъ ппп и *fizb. Эти незначительные памят­ случайно, становятся существеннымъ ингредіенники семитической эпиграфики, какъ и большин­ томъ буквъ, между тѣмъ какъ пхъ первоначальство печатей—продуктъ довавилонской эпохи.
пыя составныя части все болѣе уменьшаются.
Подобно еврейскому языку и еврейскій алфа- Другой отличительной особенностью указанныхъ
витъ въ то время былъвъ псключптельномъ упо­ надписей является свободное размѣщеніе частей
треблен in въ Палестинѣ. Только высшіе классы і буквъ (см. на стр. 01—02 таблицу I, кол. 4—6).
общества, которые находились въ постояппыхъ Около ста лѣтъ пользовались этими знаками для
сношеніяхъ съ иностранцами, говорили и ппсалп монетъ; затѣмъ они были замѣнены греческими.
иоарамейски (II книга Цар., 18, 20; см. G. Hoff­ , Только въ эпоху возстанія противъ Нерона и
mann, въ Zeitschrift Stade, I, 337, прпмѣчапіе 1 |Адріана евреи, при чеканкѣ свопхъ монетъ,
къ I книгѣ). ІІослѣ вавилонскаго плѣна произо­ снова стали употреблять старые еврейскіе знаки,
шла значительная перемѣна въ этомъ отношеиіи. прптомъ поЧѣмъже мотивамъ, которыми они
Арамейскій языкъ, распространившійся уже по . руководствовались два или три столѣтія раньше,
Библиотека «Руниверс»
41
42
АіФАВИГЪ ЕВРЕЙСКІЙ
оба раза, правда, въ теченіе короткаго времени
(см. Монеты и библіографія, 6).
Въ донолненіе къвышеприведеннымъ эпитрафическпмъ остаткамъеврейской старины слѣдуетъ
упомянуть о существованіи еще одного неболь­
шого памятника сътѣми же знаками. Это—капи­
тель колонны, открытая въ 1881 г. КлермономъГанно около Амваса съ надписью nbiyb ю» ум
и «EU Вей;» (Богъ-единъ) *). Она, впрочемъ,
скорѣе самаритянскаго, чѣмъ еврейскаго пропсхожденія.
быхъ прпвѣскахъ давал» краткое на арамей­
скомъ языкѣ объяснительное описаніе содержа­
ния надписи (см. Corpus inscriptionum semiticaruin. II, № 15).
Эти эти кеты, написанные всецѣло курсивнымъ шрифтомъ, представляютъ особенную на­
учную цѣнность, такъ какъ даютъ возможность
прослѣдить постепенный переходъ знаковъ ара­
мейскаго алфавита отъ ихъ первоначальныхъ
формъ къ тѣмъ, въ которыхъ они стали извѣстны евреямъ Вавилоніи, равно какъ и ихъ даль­
нейшее развитіе (см. на стр. 65 табл. II, кол. 3). Въ
продолженіи этого періода алфавитъ подвергся существенымъ измѣненіямъ, такъ что отъ формъ,
существовавшихъ три столѣтія раньше, остался
едва одинъ только символъ. Характеристическимъ
примѣромъ такихъ измѣненій - можетъ служить
эволюція, происшедшая въ формѣ изображенія
Надпись на нолоннѣ, найденной Клѳрмонъ-Ганно
близъ Амваса. (Изъ J . Б. I , 441).
Въ то время какъ евреи заимствовали арамей­
ски й алфавитъ, постепенно оставляя свой собствен­
ны іѴ самаритяне упорно держались первоначалъныхъ формъ, чтобы показать, что онп истинные но­
сители древняго гебраизма. Они пользовались евреискпмъ шрифтомъ не только при ппсаніп священныхъ книгъ, но и въ другпхъ случаяхъ, а впослѣдстніи даже вмѣсто арамей с каго и арабскаго.
Знаки, уже украшенные крючками и углами, у
ннхъ становятся еще болѣе вычурными, прини­
мая порою готическую форму (ср. на стр. G1
табл. 1, кол. 8—10). Это—тѣ же буквы, которыми
печатаются и современный' самарптянскія книги:
онѣ представляютъединственный образчпкъсохра­
нившаяся древне-еврейскаго.шрифта, такъ какъ
современны^ еврейскіц алфавитъ арамейскаго
проіісхожденія.
Арамейскія буквы подверглись многимъ иямѣненіямъ, раньше чѣмъ евреи успѣлп ознакомиться
съ ними. Древнѣйшіе памятники съ этнмъ алфавитомъ были найдены, лѣтъ 10 тому назадъ, въ
разрушенномъ укрѣпленіи Сенджпрли или близъ
него, къ сѣверу отъ Никополя, и датируютъ отъ
9 столѣтія дообычной эры. Тексты ихъ частью
на арамейскомъ, частью на мѣстномъ нарѣчіп,
предпавллющемъ смѣсь языковъ еврейскаго и
арамейскаго (см. бнбліографію, 7). Нѣсколько
сотъ разлпчныхъ памяти и ко въ относятся къ
слѣдующимъ столѴпямъ; среди нихъ заслужнваютъ особепнаго вниманія два надгробныхъ
камня, найденныхъ въ Нерабскомъ укрѣпленіп
близъ Алеппо и датпрующпхъ отъ 7-го столѣтія
дообычпой эры (см. бпбліографію, 8).—Болѣе зна­
чительное количество семитическихъ ппсьменъ
было найдепо въ архпвахъ древнихъ Нпневіп и
Вавилона. Это, по большей части, клннообразныя надппсп, пмѣющія свопмъ предметомъ тор­
говый сдѣлки, съ коротенькими арамейскими
приписками на прпвѣшенпыхъ лоскутахъ пер­
гамента. Изъ ппхъ явстпуетъ, что оффпціальные
писцы Ниненіп и Вавилона не были въ совер­
шенстве, знакомы съ сложными клинообразными
письменами и потому, съ цѣлыо облегчеиія въ
будущемъ пользованія этимъ архивомъ, на осо-
Пещерная надлнсь въ Аракъ ель-Эмнрѣ.
(Изъ J. К I, 443),
буквъ п, і, ч. Первоначально онѣ писались съ
закрытыми головками (см. знаки №№ 9—11
таблицы в на стр. 55), но при бѣгломъ письмѣ
соедпненію линій стало удѣляться все меньше
и меньше вниманія. Такая небрежность по­
степенно получала повсемѣстное право граждан­
ства. Головки все болѣе и болѣе оставлялись
открытыми, и вмѣсто пересѣкающихся линій
появились параллельныя, такъ что форма названныхъ буквъ измѣнилась, какъ указано на
ЛІЛЬ 12—14. Въ знакѣ «аинъ», изображавшемся
кружкомъ, кружокъ все больше раскрывался до
тѣхъ поръ, пока изъ дугообразнаго знака № 15 не
образовался открытый вверхъ, «N? 16. Въ знакѣ
«алефъ», № 17, лпніи, образующія уголъ, сильно
разъединялись, причемъ верхняя линія, двигаясь
псе болѣе вправо, укоротилась до неузнаваемости.
Также въ знакѣ «кафъ», № 18, верхняя линія
угла двигалась все болѣе влѣво и опустилась, затѣмъ, отвѣсво къ концу другой лпніи, такъ что
«кафъ» изображался въ видѣ знака № 19,
ставъ похожпмъ на п и х. Въ буквѣ «те»
двѣ нижнія горизонтальныя линіи были отдѣлены отъ перпендикуляра; одна изъ нихъ посте­
пенно совсѣмъ исчезла, другую же прикрѣпили
къ горизонтальной - перекрещивающейся линіи
(см. JSLNI 20—23). Измѣненія, которымъ подвергся
знакъ № 24~і, «вавъ», заключаются въ посте­
пенной утратѣ имъ двухъ верхннхъ линій, такъ
что онъ сталъ совершенно однолинейнымъ. Изъ
«зайна», № 25, пзогнувъ верхнюю горизонтальную
*) Ср. Archives des missions scientifiques et черту, получили знакъ № 2(>. Възнакахъ «зайнъ»
Utteraires, 111, series IX, 292, XI, 211.
и «іодъ» сугубо изогнутая линія, № 25 постепенно
Библиотека «Руниверс»
^
АДФАВИТЪ ЕВРЕЙСКІЙ
зыпрямидась, такъ что «заинъ» изображался въ
видѣ палочки, а «іодъ»—№ 26; послѣдній знакъ все
гЗолѣе уменьшался въ величинѣ и получилъ наконецъ видъ маленькой точки. Въ «хетъ» сохра­
нилась только центральная горизонтальная черта;
она двигалась все болѣе кверху (см. №№ 27—28).
Въ «тетъ» одна изъ линій, образующихъ крестъ,
совершенно исчезла, другая же присоединилась къ
раскрытому кругу, такъ что букву эту стали пи­
сать однимъ нріемомъ (и). Въ буквахъ «мемъ>
и «шинъ» ломанная линія № 29 сперва превра­
тилась въ № 30, затѣмъ
въ »\ Средняя черта
стала параллельной пра­
вой чертв № 31; буква
«мемъ», вмѣсто № 32, изо­
бражалась въ видѣ ли­
ши или № 33. Въ этомъ
послѣднемъ видѣ пря­
Печать Jfa 2 .
мая линія впослѣдствіи
(Изъ
Clermoat-Ganneau,
It^llJLZfJ^l?
\гт
,„; n f; n ««.V линш и сталаоченъ
длинвъ J- To™
u r„n™a Il asiatxque»).
ной Р а в н ы м ъ
образомъ
головка «с&меха», № 35, превратилась въ № 36 и
постепенно перешла въ форму № 37, которая упро­
щена до знака № 38. Круглая головка «кофа»
сначала не изображалась замкнутой; она приняла
сперва форму № 38, а потомъ путемъ прибавленія
крючка слѣва измѣяилась въ № 39. Въ буквѣ
ставъ» перекрестная линія образуетъ уголъ,
Надпись на фамнльномъ склѳпѣ племени
правая сторона котораго, все удлинняясь^ дохо­
дить до основанія (см. № 40).
Особенная форма, которую писцы прида­
вали этимъ арамейскимъ знакамъ при по­
мощи чернилъ на папирусѣ въ концѣ разсматриваемаго эволюціоннаго періода, т.-е, при­
близительно въ 5 или 4 столѣтіяхъ дообычной
эры, видна изъ серіи арамеПскихъ папирусовъ
Египта, собранныхъ въ Corpus inscriptionum semiticarum, II, табл. XX. Подражанія этому кур­
сивному письму имѣются и на камнѣ. При внвмательномъ взглядѣ
на Corpus inscriptionum
semiticarum, II, табл. XVI,
обнаруживается то
удивительное
об­
стоятельство, что
не только въ общихъ чертахъ этотъ Надгробная надпись «ШаламъшрифтъимѣетъсходЦІонъ, дочери священника
ство съ средневѣкоСимеона».
вымъ еврейскимъ,
р *я а Ь ѵ
но что даже взятые
р у a tr л а
въ отдѣльности зна­
) п з п
ки почти идентичны
(Изъ
J.
E. I, 443).
съ нимъ. Едва ли
вѣроятно существованіе какихъ либо существенныхъ различай въ способѣ письма въ За­
падной Азіи въ то время, когда евреи стали
Бене-
Хезнръ. (Изъ J. E. I, 443).
пользоваться арамейскимъ алфавитомъ. Евреи
въ изгнаніи, конечно, очень быстро замѣнили
свой родной языкъ арамейскимъ, какъ въ рѣчи,
такъ и на письмѣ. Послѣ освобожденія изъ вавилонскаго плѣна масса изгнаяниковъ вернулась
на прежнюю родину, и изъ ихъ среды, главнымъ образомъ, вышли лица, профессіонально
занимавшіяся искусствомъ письма. Между тѣмъ
цѣлый рядъ другихъ народовъ переселился въ Па­
лестину, отчасти по собственному выбору, от­
части но принужденію; народы эти въ огромномъ
большинствѣ случаевъ говорили поарамейски.
Наиболѣе, однако, существеннымъ факторомъ
господства арамейскаго языка въ Палестинѣ
является то обстоятельство, что на этомъ языкѣ
говорили и писали правительственные чиновники
и учрежденія.
Частная корреспонденция едва ли существо­
вала въ то время среди палестинскихъ евреевъ; письмомъ пользовались тогда, вѣроятно,
только для литературныхъ произведеній, для
оффиціальныхъ документовъ и для коммерчеекпхъ
сяошеяій. Въ первомъ случаѣ могли успѣшно
пользоваться туземнымъ шрифтомъ. Такъ какъ
литературой занимались главнымъ образомъ
священники, то они, вѣроятно, долго остава­
лись вѣрны старому способу письма. Наобо-
44
ргт цпуоѵ min* -ѵуи гѵ;п ^рЦмЧ <д> ээсоі і э р п і
ротъ, всѣ оффиціальныо и полуоффиціальные до­
кументы должны были составляться поарамей­
ски. Поэтому населеніе было поставлено въ необ­
ходимость изучать два алфавита, однпъ для соціальныхъ нуждъ, другой же для того, чтобы быть
въ состояніи читать и понимать Св. Писаніе. Есте­
ственно, что евреи, жившіе въ иностранныхъ государствахъ, принуждены были дѣлать то же
самое. Это обстоятельство, безъ всякаго сомнѣнія,
подало поводъ къ тому, что и священныя книги
стали писаться арамейскими знаками; этотъ
обычай укоренился такъ твердо, что въ эпоху
Мишны только ппсанныя этимъ шрифтомъ книги
считались священными (Мишна, Іадапмъ, IV, 5).
Рядомъ съ вышесказаннымъ существуетъ
мнѣніе, что еврейскій алфавитъ былъ древнѣе арамейскаго и постепенно превратился въ
шрифтъ арамейскій (см. Bleek-Wellhausen, Еіпleitung in das Alte Testament, 5 изд., 551). Ho
это мнѣніе едва ли выдерживаетъ критику. У
евреевъ бокъ-о-бокъ существовало два алфавита,
что не исключало возможности случайпаго включенія ПЙСЦОМЪ, по невѣжеству ли или по неосто­
рожности, арамейскихъ буквъ въ еврейскій текстъ
и наоборотъ. Такія ошибки могли случаться въ
особенности тогда, когда параллельныя буквы
мало отличались другъ отъ друга. Подобною слу-
Библиотека «Руниверс»
4Э
46
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСКІЙ
чайностью слѣдуетъ объяснить и то, что въ при­
водимой ниже надписи, которую авторитетные
ученые считаютъ наиболѣе древнимъ изъ памятниковъ квадратнаго шрифта, встрѣчаются смѣшанные внаки. Надпись состоитъ изъ пяти
буквъ, и не всѣ онѣ одного и того же характера.
Согласно еврейскимъ и христіанскимъ традиціямъ, введете арамейскаго письма и установлен
ніе обязательности его для священныхъ книгъ при­
писывается непосредственно Эзрѣ (Сангедр., 216,
22а; Іерушалми, Мегилла, 716; Ориг., ed.Migne, 11,
кол. 11045 Іеронимъ, Prologue galeatus). Первая
часть этого положенія, однако, неправильна; вторая
также неможетъ быть установлена съ достаточной
достовѣрностью. Если предположить, что введете
арамейскаго шрифта послѣдовало въ 5-мъ столѣтіи
дообычной эры или позже, то врядъ ли по этому
поводу старыя рукописи были уничтожены. Во
всякомъ случаѣ безусловно достовѣрно, что, ос­
тавляя въ сторонѣ самаритянъ, знакомство со
старымъ шрифтомъ было распространено среди
евреевъ еще въ теченіе многихъ столѣтій (см.
Мегилла, 71а; Ориг., Нехаріа къ Іезекіилю, 9, 4,
приводить свидетельство крещенаго еврея).
Старые памятники съ квадратнымъ шрифтомъ
весьма рѣдки. Изображенная выше (стр. 42) надпись
Аракъ эль-Эмира, къ юговостоку отъ Эсъ-Сальта
на Вади эсъ-Сирѣ, должна быть разсматриваема,
какъ самая древняя (см. Хвольсонъ, Corpus inscriptionum nebraicarum, 1; Lidzbarsky, Handbucn, pp. 117, 190, 484). Она состоитъ изъ
одного только слова, правильнымъ чтеніемъ котораго является п'очр. Пещера, въ которой она
была найдена, обыкновенно отождествляется съ
одной изъ тѣхъ, который, согласно Іосифу (Іуд.
Древн., XII, 4, § 11), были сооружены Гирканомъ,
Надгробная надпись еіуды-писца».
п&оп г т п \
(Изъ J. E. I, 443).
племянникомъ первосвященника Оніи П, въ
странѣ аммонитявъ, куда онъ бѣжалъ. Такъ какъ
бѣгство это произошло въ 183 г. дохри ст. эры, то
надпись не могла быть сдѣлана раньше этого
времени, развѣ предположить, что пещера была
сооружена не Гирканомъ, а раньше, и онъ только
приспособилъ ее къ своей цѣли. Въ этомъ словѣ
буква «аинъ» имѣетъ старую семитическую форму,
а «бетъ», «ге» и «іодъ» похожи на соотвѣтствующія
арамейскія буквы персидскаго періода, между
тъмъ какъ «решъ» имѣетъ начертаніе, свойствен­
ное болѣе позднему времени (см, стр. 63, табл. III,
кол. 1). Надпись Бене-Хезиръ (см. стр. 43—44)
найденная въ фамильномъ скдепѣ въ Іосафатовой
долинѣ, вѣроятно относится къ первому дохрпстіанскому столѣтію; впослѣдствіи этотъ склепъ
считался гробницей св. Якова (см. Corpus inscriptionum hebraicarum, табл. I, № 6; Driver, Notes
on the hebrew text of the book of Samuel, pp.
XXIII; Berger, Histoire d'ecriture, 2-е изд., р. 257
и слѣд.). Надпись въ переводѣ гласитъ: «Вотъ
гробница и мѣсто упокоенія Элеазара, Хоніи,
Іоэзера, Іегуды, Сикона, Іоханана, сыновей... и
Элеазара бенъ-Хонія, изъ дѣтей Хезира».
Приблизительно къ той же эпохѣ относятся
и найденные въ большомъ количествѣ въ Палестинѣ костники или каменные саркофаги, въ
которыхъ хранились кости умерщихъ (см. табл. III,
кол. 2: Corpus inscript. hebraic, кол. 76; ClermontGanneau, въ Revue archeologique, serie III, 1,
257). Несмотря на недостаточно заботливое исполненіе указанныхъ надписей и не взирая на ихъ
мало интересныя подробности,эти каменные ящики
представляютъ всетаки выдающуюся научную
цѣнность, такъ какъ съ ихъ помощью можно прослѣдить процессъ постепеннаго развитія квадрат-
Надпксь на грачнцѣ города Гезора.
i u ьпп (граница Гезера).
(Иаъ J. E. I, 444).
наго шрифта въ такія буквенныя формы, который
мало чѣмъ отличаются отъ современнаго ихъ начертанія. Уже до образованія квадратнаго шрифта
большинство буквъ можно было начертать однимъ
пріемомъ. Тогда же была сдѣлана попытка при­
дать имъ такія формы,, чтобы явилась возмож­
ность написать цѣлое слово связно, съ наименьшимъ числомъ перерывовъ, и чтобы буквы
какъ можно тѣснѣе примыкали другъ къ другу;
такъ, въ нѣкоторыхъ знакахъ, заканчивающихся
перпендикулярной линіей (f^pl), эта линія удлиннялась влѣво. Такое удлиняете перпендику­
лярной лпніи могло, конечно, примѣняться лишь
тогда, когда лигатура между двумя буквами
была желательна или допустима; когда же
буква съ такой перпендикулярной линіей помѣщалась въ концѣ слова, то необходимости въ
измѣненіи ея формы не представлялось, и конеч­
ный буквы (р • *) • Ю ) и по настоящее время со­
хранили указанную вертикальную конечную
линію въ первоначальной ея формѣ; въформахъ
современнаго алфавита онѣ значительно длиннѣе
остальныхъ буквъ. Въ буквѣ в первоначальная
изогнутая линія все болѣе продвигалась кверху,
пока, достигнувъ верхней горизонтальной линіи,
не пріобрѣла формы «в». Въ пальмирскомъ шрифтѣ
существуете конечное «нунъ» съ удлинненной линіей; набатейскій шрифтъ имѣетъ такія же
«кафъ*, «нунъ» и «шинъ», равно и закрытое
конечное «мемъ» и конечное «ге». Въ буквѣ
«самехъ» извилистая верхняя линія превратилась
въ прямую точно такимъ же образомъ, какъ въ
буквѣ «мемъ», а изогнутая линія—какъ это было
въ пальмирскомъ и сирійскомъ шрифтахъ—была
также продолжена кверху до достиженія ею
верхней горизонтальной линіи; эта буква оста­
лась открытой болѣе продолжительное время,
чѣмъ буква «мемъ» [объ этихъ двухъ буквахъ см.
такзке НІабб., 104 а, гдѣ видно, что въ началѣ III в.
онѣ были уже совершенно замкнуты].Результатомъ
стараній приблизить одну букву къ другой было
то, что крючекъ буквы «ламедъ» все болѣе удлиннялся и продвигался впередъ, пока не получилась
Библиотека «Руниверс»
H'l
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСКІЙ
формаЬ. Также въ буквѣ «аинъ» (см. табл. стр. 55
№ 15) правая черта была продолжена за уголъ пресѣченія линій и въ концѣ концовъ пріобрѣла форму
у. Въбуквахъ 1, 1 и і перпендикулярная ливія не
могла быть загибаема влѣво безъ того, чтобы пер;выя двѣ не смѣшивались съ «бетъ» и «кафъ», з и з ,
а третья съ «нунъ», з. Но такъ какъ головка буквы
«вавъ» постепенно исчезала,изображаясьнаконецъ
въ видѣ коротенькой черты, то эта буква по формѣ
своей стала весьма походить на букву «заинъ»,
которая уже въ персидскую эпоху писалась въ
видѣ простой черточки. Во избѣжаніе смѣшенія
этихъ двухъ буквъ было признано необходимымъ
прибавить къ знаку «вавъ» коротенькую чер­
точку сверху съ лѣвой стороны, такъ что она
получила форму т. Форма буквы «іодъ» мѣнялась;
часто ее изображали съ линіей на лѣвой сто­
роны, остаткомъ нижней горизонтальной линіи;
но линія эта, весьма незначительная, нерѣдко совсѣмъ отбрасывалась. Перпендикулярная линія
обыкновенно также была очень коротка (Матѳ..
Y, 18, 1о>та ёѵ Yj [ліа xepatct); но для гармоніи съ
другими буквами она иногда удлпннялась, и тогда
походила на «вавъ». Въ болѣе старинныхъ изданіяхъ Септуагинты говорится, что тетраграмматояъ (имя Бога) писали еврейскими буквами.
которыя были похожи на греческое П I П I
(Іерон., изд. Migne, I, 429; см. также Gesenius,
Gesch. der hebr&ischen Sprache und Schrift, p.
170). Отъ верхней перекрещивающейся линіи въ
буквѣ «алефъ», к, осталась только лѣвая ея поло­
вина, которая удлиннилась до линіи основанія;
то же самое и въ буквѣ «гимельэ, з: лѣвая часть
ея опустилась къ основанію. Въ буквѣ «ге», л,
прежняя нижняя горизонтальная линія посте­
пенно превратилась въ параллельную къ верти­
кальной линіи этой буквы, прикрѣпляясь къ
верхней пересѣкающей линіи, отъ которой она.
нѣсколько суживаясь, была отдѣлепа только въ
эпоху среднихъ вѣковъ. Въ нѣкоторыхъ старыхъ изображеніяхъ ^ этой буквы вамѣчается
удлинненіе правой линіи выше угласкрещпванія.
Ёуква «хетъ>% п (см. № 28 таблицы), путемъ отня­
тая верхнихърожковъ, постепенно приведена бы­
ла къ настоящему ея виду. Замѣчается также
удлинненіе верхней части буквы «тавъ», л, въ ста­
ринныхъ формахъ ея изображенія, что дѣлаетъ
эту буквупо виду похожей на соотвѣтственный
знакъ сирійскаго алфавита. Уже въ средне-арамейскій періодъ буквы «шинъ», «кофъ» и «тетъ»
изображаются въ формѣ почти идентичной съ
современнымъ ихъ начертаніемъ. Впрочемъ, въ
старомъ «кофѣ» перпендикулярная лпнія не
длиннѣе таковой же въ другихъ буквахъ и опу­
скается съ горизонтальной линіи; линіи же въ
буквѣ «шинъ» сходятся въ одной точкѣ, и лѣвая линія часто переходитъ за эту точку (см.
табл. III, кол. 2, 3, и Талмудъ, Шабб., 104а).—
Отъ эпохи разрушенія Іерусалима цатпруютъ
только слѣдующія надписи съ квадратными' зна­
ками: 1) памятники, отмѣчающіе границы города
Гезеръ (см. стр.46 и Corp. iascr.hebr., II; Lidzbarski, Hbd., p. 484, и Ephemeris, I, 58), и 2) двухъязычная надпись на саркофагѣ царицы Цадды
(см. рис. на стр. 49). До 1901 г., благодаря Клермону-Ганно, было найдено пять такихъ пограничныхъ камней; они служили для обозначенія
предѣловъ города Гезера, за которые запрещалось
выходить по субботамъ. На саркофагѣ имѣется
коротенькая надпись—ллэ*?£ л-ія, повторенная и
по-сирійски. Царица или принцесса «Цадда», о
которой идетъ рѣчь, отождествляется съ прин­
48
цессой Еленой Адіабенской, которая, невидимому,
поселилась въ Іерусалимѣ приблизительно въ
40 г. обычнаго лѣтосчисленія. Камень имѣетъ
особую цѣнность, потому что заключаетъ въ
себѣ древнѣйшую изъ извѣстныхъ намъ си pi йскихъ надписей. Различные отрывки надписей,
найденпые въ Іерусалимѣ и его окрестностяхъ,
должны быть отнесены къ первымъ столѣтіямъ
обычной эры (Хвольсонъ, табл. 1, №№ 3, 4, 7 и
9). Къ 3-му и 4-му столѣтшмъ относятся над­
писи, найденныя въ синагогахъ Кефръ-Бирпмѣ
въ Галилеѣ, къ сѣверо-западу отъ Сафета (см.
рисунокъ на стр. 57).
Еще древнѣе надписи надъ синагогой въ
ЕГальмирѣ, содержащая молитву ІІГма (см.
табл. II, кол. 7; С. Ландауеръ, въ Sitzungsberichte der Berliner Academie, 1884, p. 933;
и Ф. Вергеръ, Historie de Teeriture, 2 изд., р.
259). Знаки на стѣнахъ катакомбъ Венозы
также весьма древняго происхожденія и отно­
сятся, вѣроятно, къ періоду между 2-мъ и 5-мъ
столѣтіями; большинство изъ нихъ выведено
свинцовой охрой. До настоящаго времени древнѣйшіе надгробные камни были найдены, въ
Италіи (см. Ascoli, Iscrizioni inedite о mal note
grecehe, latine, hebraiche di anticbi sepolcri
giudaici въ «Извѣстіяхъ» 4-го конгресса оріенталпстовъ во Флоренціи, изданныхъ въ Турппѣ и
Римѣ, 1880; также Corp. inscr. hebr., № 2 4 и ел.).
См. табл.- III, кол. 7 и 8.
Количество надписей, относящихся къ это­
му періоду, весьма незначительно, и содержаніе ихъ не имѣетъ особаго значевія. Бла­
годаря извѣстнымъ перепоротамъ, которые
имѣли мѣсто за этотъ промежутокъ времени,
преимущественно въ Палестинѣ, значительный
эпиграфическій матеріалъ, несомнѣнно, погибъ;
впрочемъ, возстановленіемъ многихъ памятниковъ можно было бы увеличить число дошедшихъ до васъ остатковъ древней эпохи. Изъ ха­
рактера выполненія ихъ явствуетъ, что эпигра­
фическое творчество тогда было мало развито;
ілрифтъ является продуктомъ неопытныхъ, неуклюжихъ рукъ. Въ сравненіп съ ними пальмпрскій шрпфтъ стоитъ на гораздо болѣе высокой
ступени совершенства; впрочемъ, въ сущности
это тотъ-же еврей скій квадратный шрпфтъ
(см. табл. I, кол. 7). Набатейскій алфавитъ въ
сравнительно небольшой промежутокъ времени
развился въ ровный красивый курсивный
шрпс]тъ, чѣмъ онъ обязанъ повторнымъ ЕОПЫТкадіъ связать буквы другъ съ другомъ. Связы­
вал іе отдѣльныхъ знаковъ въ словахъ уже
встрѣчается въ надписяхъ Вене-Хезиръ, но вооб­
ще лигатура, въ огромномъ болыиинствѣ случаевъ, встрѣчала противодѣйствіе. Такъ, по край­
ней мірѣ^ было съ текстомъ Св. Писанія, какъ о
томъ свидѣтельствуетъ Талмудъ (Менахотъ, 29а):
«Буква считается неправильно написанной, если
она совсѣхъ четырехъ сторонъ не окрулсена чпстымъ пергаментомъ». Предпясаніе это не лишено
было послѣдствій,такъ какъ, несмотря на разлпчныя измѣненія, которымъ подвергался еврейскій
алфавитъ,онъ въсравненіисъалфавитами другихъ
семитическихъ языковъ весьма незначительно
уклонился отъ своихъ первоначальныхъ формъ.
Ничто такъ^ не пзмѣняетъ индивидуальности
буквъ, какъ примѣненіе лигатуры, потому что
незначительной линіи, служащей для соедпнепія
буквъ, часто удѣляется столько вниманія, что
сама буква теряется въ ней; лучшимъ иримѣромъ
этого служитъ современный арабскій шрифтъ.—
Библиотека «Руниверс»
49
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСКІЙ
50
Какъ у&ѳ было вамѣчено, съ образцами шрифта уу\ что означаетъ «ломанный* шрифтъ.; Напродревняго періода мы знакомимся исключительно тпвъ, въ Zeitschrift Штаде, I, 336, Г. Гофманъ, ка­
изъ надписей: рукописей никакихъ не сохранилось саясь этого названія, говорить, что у Эпифанія (De
отъ этой- эпохи. Можно, однако съ положитель­ gemmis, XII, 63) именно этотъ шрифтъ называется
ностью утверждать, что къ концу древняго пе- «Deessenon», «Deession», такъ что правильнымъ
ріода священный книги писались шрифтомъ^ чтеніемъ будетъ cdaaz»; согласно тому же Гоф­
существенно не разнящимся отъ нынѣшняго. ману, погь «Ketab daaz* разумѣлся сначала
Въ одномъ мѣстѣ Талмуда даже говорится, что остроконечный шрифтъ, а затѣмъ шрифтъ, употре­
маленькія .украніенія, состоящія изъ трехъ такъ бляемый на монетахъ. Какъ Гофманъ, такъ и
наяываемыхъ рщ или ргч, которыми снабжены Галеви (Melanges de critique et d'histoire, p. 435,
головки буквъ рчпвг^, были въ то время не Парижъ, 1883) считаготъ слово «libunaa» протольро. обычнымъ явленіемъ, но и обязательны исходящимъ отъ названія города или мѣстности.
(Менахотъ, 296). Изображались ли они въ формѣ Первый, вмѣстѣ съ р. Хананелемъ въ Тоссафотъ,
«вава» или «юда», знаки эти первоначально думаетъ о мѣстности Libuna, лзіаЬ (къ сѣверу отъ
представляли изъ себя ничто иное, какъ укра- Neapolis), между тѣмъ какъ другой читаетъ Niшенія, случайно прьнпмавшія форму «зайна»; bulaa, лкѴіач (Neapolis). Такъ какъ р. Хисда жилъ
этими украіиеніями были снабжены всѣ буквы, всегда въ Вавилоніи, то онъ, весьма возможно,
заканчивавшаяся
перпендикулярной чертой; не былъ знакомъ съ самаритянскимъ алфавитомъ
теперешнія головки и счпталъ древніе знаки его идентичными съ
этпхъ буквъ болѣе тѣми формами, которыя были найдены на глппоздняго пропсхожде- няныхъ дощечкахъ,—«kitab libunaa». Мнѣніе
нія. Сначала это были р. Хпсды подкрѣпляется существованіемъ для
толстыя точки, точно нихъ также названія «kutai», *кгпа. Согласно p.
такія, какія употреб­ Натану, также вавилонца, установилось мнѣніе,
лялись въ самаритян- что cKetab daaz» означаетъ остроконечный, рѣзорнаменталь- ной, клинообразный шрифтъ. Хотя такой способъ
Надпись на саркофагѣ скомъ
номъ
шрпфтѣ
(см: таб. письма уже не существовалъ въ его время, од­
царицы Цаддьі.
I, кол. 10), и такъ какъ нако, найденныя тогда и позднѣе въ развалибольшинство буквъ нахъ гляняныя дощечки, пркрытыя надписями,
(Изъ Corp. inscri semit., начинается съ гори­ въ достаточной степени могли содѣйствовать
зонтальной лпніп, то распространен!ю убѣжденія, что именно этотъ
Д, 150). ;
писцы по привычкѣ шрифтъ является древнѣйшпмъ алфавитомъ.
прибавляли горизонтальную черточку и къ осталь- Упомпнаніе о глиняныхъ дощечкахъ встрѣчается
нымъ буквамъ. Буквы же ^вавъ» и «іодъ» не уже въ «Fihrist» Ан-Надима, составленяомъ въ 987
входятъ ві число ц"'лз"сэ^, такъ какъ их'ь верх­ году (см. Jastrow, въ Zeitschr. f. Assyr., X, 99). *
Благодаря строго установившимся правиламъ,
няя черточка является составною частью первона­
чальной формы этпхъ буквъ (см. табл. Ill, кол. которымъ подчиняется ппсаніе свитковъ Торы,
2); поэтому указанный двѣ буквы не получили въ формѣ буквъ не могло произойти сущер"і. (Подробный свѣдѣнія о «Тагпнъ» и «Куцинъ» ственныхъ измѣненій. Громадное значеніе, однако,
въ буквахъ даетъ I. Дереибургъ въ сочиненіяхъ, придававшееся этимъ рукописямъ, содѣйствовало
цитированныхъ въ перечнѣ псточпиковъ, въ концѣ особенно тщательному изображенію знаковъ;
настоящей статьи). Далѣе, весьма возможно, что ппсцы старались выводить буквы красиво, по­
ѳти особыя черточки представляютъ діакрити- скольку тѣмъ не нарушались существующія на
ческіе знаки. Весьма вѣроятно, что буква «зайпъ» этотъ счетъ постановленія. Въ алфавитахъ, въ
получила такіе виачки для отличія отъ буквъ которыхъ допускается лигатура, напр., въ араб<вавъ» и «іодъ», буква «нунъ*—во пзбѣжаніе скомъ, писецъ артистической группировкой
смѣшенія съ буквой «кафъ». Гипотеза эта, од­ буквъ могъ достигнуть прекрасныхъ резульнако, не прпмѣнпма по отношенію къ осталь- татовъ; но въ шрпфтѣ, подобномъ еврейскому,
нымъ зиакамъ. Трудно сказать, почему буквы гдѣ каждая букяа должна стоять совершенно
«бетъ*, «далетъ», «ге», «кофъ», а въ нѣкоторыхъ изолировано, всѣстаранія украсить текстъ могли
рукописяхъ и буквы «іодъ» и «хетъ» получили ограничиться только художественнымъ выпол­
вайнпиъ. (О формѣ буквъ съ этими знаками въ нен іемъ каждой буквы въ отдѣльностп. По­
современныхъ германскпхъ рукоипсяхъ см. табл. этому еврейскій шрифтъ развивался въ томъ
IV, кол. 7). Безспорно, буква «хетъ» изображается же направлении, какъ раньше пальмирскій.
съ ломанной крышей (Менахотъ, 29а; см. также
, табл. IV, кол. 7) только для отличія отъ буквы * Мнѣніе автора, что raaz или daaz отождеств­
«ге» (л).—Что касается названій, который дакали лялся р. Натаномъ съ клинописью, опровергается
еврейскому алфавиту въ эпоху Мишпы и Ге- тѣмъ, что оппонептъ р. Натана, патріархъ р. Іемары, то напменованіе «Ketab ibri» (еврейскій гуда I, также говорить о томъ, что раньше Тора
шрифтъ) не требуетъ дальнѣйшпхъ поясиеній. написана была шрпфтомъ «raaz» (Iep. Ыег., 716),
Рабби Іосе, быть можетъ, правильно объясняетъ а опъ, жпвшій въ Галилеѣ по сосѣдству съ са­
терминъ «Ketab aschuri», какъ названіе для маритянами, не могъ не знать ихъ шрифта. Да
современная шрифта; по его мнѣнію, «Aschur» и самъ р. Натанъ, хотя былъ родомъ изъ Вави­
равнозначуще 'Аззир-а, 2ир»а; отсюда «aschurit»— лон іи, но постоянно жилъ въ Иалестинѣ. Еще
спрійскій, арамейскій. Заслуживаешь вниманія убѣдительнѣе опровергается мнѣніе автора тѣмъ,
также одно пзреченіе рабби Іегуды, указывающее что р. Лепи, ученикъ и товарищъ патр. Іегуды 1,
на сильный контрастъ между прямолинейной ров­ прямо говорить (тамъ-же), что буква «аинъ» въ
ностью арамейскаго алфавита и угловатой ломан­ шрнфтѣ raaz представляетъ замкнутый кругъ,
ное» ыо самаритян ска го.
какъ буквы «мемъ» и «самехъ» въ арамейскомъ
шрііфтѣ»; стало быть, р. Леви отлично зналъ
Гораздо труднее объяснить другія названія
еврейскаго шрифта: «daaz», р;п,и «libunaa», лкпа"1?; самаритянскій шрифтъ и зналъ, что raaz ничего
вместо «daaz» весьма часто встрѣчается «raaz»,l общаго не имѣетъ съ клинописью. Пр. ред.
Библиотека «Руниверс»
52
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСК1Й
51
Уже въ раннюю эпоху, когда арамейскій алфа­
вита раздѣлился на еврейскій, пальмирскій и
арабскій, знаки его имѣли почти прямоугольную
форму (см. Lidzbarski, Handbuch, табл. XXV,
кол. 4); затѣмъ, постепенно развиваясь, они пріобрѣли форму правильныхъ квадратовъ, образовавъ такимъобразомъ «Ketab merubba» (квадрат­
ный шрифтъ).
Съ самой древней эпохи во всей Западной
Азіи писали при помощи тростника, вывезеннаго большею частью изъ Египта. Такъ какъ
тростникъ отличался большою ломкостью, то за-
остреніе его считалось непрактичнымъ. Это об­
стоятельство привело къ изобрѣтенію инстру­
мента, похожаго на современное тупое перо, что
сообщило буквамъ въ текстахъ всей Западной
Азіи округленную форму. Толстыя и тонкія линіи въ буквахъ чередуются такъ, что постепенно
горизонтальныя линіи утолщаются, между тѣмъ
какъ перпендикулярный утоньшаются. Такого
рода явленіе имѣло мѣсто и въ еврейскомъ
шрпфтѣ, гдѣ всѣ горизонтальныя линіи были
толстыми. Какъ выше уже было замѣчено, писцы,
вѣроятно въ силу привычки, прибавляли даже
Квадратное письмо.
»« t
«•
нл .
S.S
^ в
н\
у
2 ф «а
в в- £
я5*»
8
в ш
«>
.
8" И c o 8 S
e£ft
ы
•в
Із.
t:cu St °
Я и
а> а
2 ® *
л! л' лі АІ J г
ч ч "Г -г 7 т "
п 7t Л Л 7) п ^
;
1 1 1 1 Ч
1 1 f 1 *
11 n п п п
6 .10 ID ,ю о
-і i т ч
1
3 э
Г
1
1 /
*
э
1
1 Э
(И
.
и л I
-Іі
Ф Ядц
< a
•2.2*
<в ев О
со н <
•5
5-Н"8 ёг
ъ
Si
Назвавізг.
2 в
Л в cSS:
alef
i
/,
г,
beth
4;
1
^3
5 ПІ »
И
и
шѳш
і
:
QUn
1
J
D 0 samech
^
J
V
У
2
X
gimel
daleth
bo
vav
? za'in
п п
13 £
*
™
Рамввскія.
25Й
"Я CV
нія-
О CU
<Ч| N к Ь Ь К
V 3 3 3 3 ?
р
Hana-
Н л
"2 Я * й
w S
Квадратное письмо.
Раввввсві*.
cheth
teth
yod
kaf
J
V
О У
1 J
Iй
Ф
?
И ч п
>
Л
D
У
S
S
Ь 1
/
lamed
J5 Д5
i
ain
Г 3)
о
phe
Ь г
? ? 'Р
^
•э
tsade
qoi
-) 0
resch
V V S/ V? К и
Л п Л і Л Ln
і*
і
Г
schin
thav
І^
Постепенное развнтіе іарамейскаго алфавита.
(Изъ кн. Я. Б. Шницера, «Иллюстрирсованная всеобщая исторія письменъэ, 111).
къ буквамъ, начинавшимся съ прямой линіи, I тростникомъ. Стволъ пера, какъ орудіе письма еь
тоненькую черточку, весьма похожую на болѣе острымъ концомъ, былъособеннопригоден!
маленькія украшенія въ буквахъ р л м в у ѵ.для проведенія тонкихъ линій въ буквахъ, а
Удобное тростниковое перо легко скользило по его сравнительно легкая сгибаемость способство­
поверхности. Поэтому всюду, гдѣ пользовались вала тому., что линіи оказывались ломанными.
этимъ орудіемъ письма—это имѣло мѣсто въ са~ Затѣмъ, такъ какъ концы пера легко отдѣлялись
рацинскихъ странахъ—знаки, несмотря на то, что другъ отъ друга, расширяясь настолько, что
были квадратными, проявляли тенденцію къ чернила не могли заполнить промежутка между
округлости, и вертикальныя линіи въ то же ними, часто замѣчались расщелины въ начадѣ
время болѣе или меяѣе отгибались въ сторону. или концѣ толстой линіи. Въ сарацинскихъ или,
На Западѣ, однако, пользовались для письма какъ ихъ иначе называютъ, сефардскихъ стра­
стволомъ пера, заостреніе котораго также счи­ нахъ (Испанія) еврейскій шрифтъ отличается
талось неудобнымъ, почему шрифтъ и тамъ при- круглостью буквъ, незначительной разницей въ
нималъ видъ письма, сдѣланнаго при помощи толщинѣ между вертикальной и горизонтальной
тростника. Но, съ другой стороны, стѣнки пера, лияіями, а также ваклоннымъ положеніемъ
были тоньше тростниковьтхъ; вслѣдствіе этого буквъ. Шрифтъ на христіанскомъ Западѣ—такъ
получалось значительное различіе между линіей, называемый ашкеназскій по еврейскому назва­
проведенной перомъ, и таковой же, проведенной вши) Германіи, гдѣ еврейское населеніе было осо-
Библиотека «Руниверс»
53
54
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСК1Й
бенно многочисленно,—отличается остроугольностыо, тонкими вертикальными и ломанными
остроконечными прочими линіями. Различный,
менѣе значителъныя особенности встрѣчаются
въ начертаніяхъ буквъ «гимель», «цаде» и
«кофъ*. Въ разныхъ странахъ, придерживаю­
щихся одной и той же формы шрифта, тѣмъ не
менѣе вамѣчаются различный измѣненія и отступленія; такъ, у евреевъ южной Франціи и
Италіи, въ виду ихъ близкаго сосѣдства съ
испанскими евреями, равно и у греческихъ ев­
реевъ, благодаря ихъ постояннымъ сношеніямъ
съ восточными соплеменниками, буквы алфа­
вита болѣе округлены, чѣмъ чисто ашкеназскія. Поэтому ашкеназскій алфавитъ можетъ
ППГ
i E 2
8.8 .
1 h ss
S.SS
1 и «* 2
«S3
<
hл
А
К
hг
® я
Щ to
4
vL
*
e ч
*)
l
Названія
буквъ.
alef
*
beth
1 1
1 1
11 11
6 6
а
Ф M H
P*M О
fg
* daleth
he
|
vav
za'in
cheth
teth
yod
1 1 Г
leaf
ша
2
г-
Я
о
Назван!*
буквъ.
Эи
Н о
<SS
35
с С 7 < lamed
i ч1 ч > 1mem
nun
>
1
1
1 Ч!
samech 1
gimel
*
-f
J
ш
as
К
л л Л
V 4 ч
A n 1
г
n
нѳ ѳ
^
з
к
быть раввѣтвленъ на германскій, сѣверно-и южно-францувскій (Ketab provenQal), • итальянскій
(Ketab welsch) и греческій.
У сефардовъ подобнаго рода ивмѣненія менѣе
вамѣтны; однако существуютъ нѣкоторыя различія въ алфавитахъ сѣверо-африканскяхъ, палестинскихъ и вавилоно-персидскихъ евреевъ,
Шрифтъ, которымъ пишутся свитки Торы, упо­
требляется также для остальныхъ библейскихъ
книгъ и другихъ важныхъ сочиненій, причемъ
въ послѣднемъ случаѣ украшенія (тагинъ, заининъ), а также «крыша» въ буквѣ «хетъ» опу­
скаются. Шрифтъ, которымъ пишутся указан­
ный книги, сопровождается, однако, другими
украшеніями, которыя строго воспрещены при
V VV
о
7 1 11 J
f Г I Н
Ф У V •»
Л ч w
w V ч/ V
I1 h
t
am
V
0
phe
tsade
и
•
qof
resch
schin
thav
*
Постепенное развнтіе еврейскаго квадратнаго
шрифта.
(Изъ кн. Я. Б. Шницера, Lc, 119).
писаніи Торы. Украшенія эти возникли подъ
вліяніемъ христіанской миніатюрной живописи,
для чего иногда пользовались художникамихцистіанами. Два сочиненія, свободно обращавшіяся въ народѣ, были снабжены особенными
украшеніями: Мегилла (кн. Эсѳирь) и пасхаль­
ная Га гада.
Старѣйшая изъ извѣстныхъ рукописей еврей­
ской Библіи находится въ Императорской С.-Пе­
тербургской Публичной Библіотекѣ. Она датируетъ отъ 916—917 гг.; ея буквы сходны съ со­
временными, хотя и встрѣчаются незначительный
отступленія. Такъ, въ буквахъ «далетъ» и «ге»
горизонтальная линія продолжена вправо за
вертикальную, что практикуется и теперь; но
кромѣ того, въ буквахъ «ге» и «кофъ» лѣвый
перпендикуляръ опускается непосредственно съ
поперечной дрпіи; «іодъ» сравнительно длиненъ,
«вавъ» же не длиннѣе другихъ буйвъ (см. табл.
ІУ, кол. 1).—Найденная въ Египтѣ рукопись
Экклезіаста принадлежитъ къ 11-му или 12-му
столѣтію;тамъ отсутствуютъ упомянутыя особен­
ности, но слѣдуетъ отмѣтить характерное гори­
зонтальное протяженіе нижней части буквы
«ШИНЪР (ibid., кол. 2).
Колонны 3, 4 и 5 въ ІУ таблицѣ со­
держать въ себѣ другіе восточные алфавиты;
прекрасной же иллюстраціей ашкеназскихъ алфавитовъ могутъ служить различный герман-.
скія рукописи. Относительно первыхъ ср.
колонны 1—5; 6-ая колонна, въ которой преобладаютъ остроконечныя буквы, заимствована
изъ рукописей германскихъ «селихотъ» 13-го или
14-го столѣтій (Штейншнейдеръ, Verzeicbniss der
hebruiscben Handschriften, Берлинъ, I, 4, 9; таблII, 3). Чѣмъ болѣе свѣтскій характеръ носило со.
Библиотека «Руниверс»
55
чиненіе, тѣмъ менѣе внимаиія удѣлялось
его шрифту, тѣмъ менѣе стараній проявлялось
въ согласовании начертанія буквъ съ прави­
лами, установленными для писанія священныхъ
книгъ, шрифтъ которыхъ носитъ названіе «Кеtibah tammah* (см. Сифре къ Второзаконію,
ХХХУІ, thv элэ). Въ Талмудѣ (Шаббатъ, 1036)
подъ «Ketibah tammah» разумѣется просто «правильный> шрифтъ; позже терминъ этотъ сталъ
примѣняться къ квадратному шрифту, въ противо­
положность курсивному; такимъ образомъ, утвержденіе Маймонида (см. Штейншнейдеръ, Ѵогіеsungen Uber hebruische Handscbriften, p. 29), что
подъ «ПЕП п5то> слѣдуетъ понимать германскій
квадратный шрпфтъ въ противоположность во­
1
1
ѵ
і
6
у
'
%
12
13
ч
1
19
18
ч
Л*
24
IУ
30
<
X
3
4
5
Л
9
8
9
ч
14
С
15
16
?
20
А21
22
23
Л
И
И
>
27
28
29
т
10
*17
л
7 1
*
і
ч>
if
33
34
ь
?
39
32
38
11
V
26
31
*Ч
W
25
?
37
*36
сточному, по всей вѣроятяости, основано на недоразумѣніи.
Еще мелѣе старанія прилагалось при начертаніи буквъ въ тѣхъ случаяхъ, когда и са­
мый текстъ былъ нееврейскпмъ, а заимствованнымъпутемъ транскрипціи изъдру-poro языка. Въ
то время, какъ въ своей собственной страпѣ
евреи, мѣняя свой языкъ на языкъ другого на­
рода, заимствовали у него и алфавптъ, въ діаспорѣ, воспринимая постояпно языкъ страны,
она писали слова этого языка еврейскими
буквами. Такпмъ образомъ, каковъ бы ни былъ
языкъ евреевъ, нѣмецкій-ли, французскій, испанскій, итальянскій, арабскій, персидскій пли
даже татарскій, какъ это былосъ караимами въ
ѳ
2
л =
|
56
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСКІЙ
35
^
/ )
41
40
г
42
43
44
45
46
Таблица древнѣйішіхъ сѳмитичѳскихъ буквенных* знаков*, упоминаемых* въ настоящей статьѣ.
южной Россіи, всѣ они на письмѣ передавались
при помощи епрейскаго алфавита. Въ связи съ
этимъ обстоятельствомъ, наряду съ квадратнымъ,
сталъ распространяться и курсивный шрифтъ,
съ единственною цѣлыо придать буквамъ такую
форму, которая выполнима на письмѣ и легче, и
быстрѣе. Но запрещеяіе употребленія лигатуры
при пиеаніи священныхъ книгъ оказало зна­
чительное вліяніе и на эту систему письма:
лигатура рѣдко встрѣчается въ курсивѣ. Во всякомъ "случаѣодинъ могущественный факторъпри
преобразованіи алфавита оказался устраненнымъ.
Первоначальное разлпчіе между двумя
алфавитами, квадратнымъ и курсинньтмъ, со>
стояло въ величинѣ буквъ. Менѣе ва;кныя со»
чиненія писались, экоиоміи ради, буквами неі
большого размѣра. То же самое имѣло мѣсто ві
объяснительныхъ примѣчаніяхъ и аамѣткахъ ни
поляхъ. Первый (квадратный) шрпфтъ назывался
поэтому «Ketibah gassah» (крупный шрифтъ), я
шрифтъ съ маленькими буквами посилъ назі
ніе «Ketibah dakkah» или <ketannah» (мелкііі
шрифтъ). См. Steinsohneider, 1. с, примѣч. 1
и Low, Graphisehe Bequisiten, p. 73, гдѣ встрй
Библиотека «Руниверс»
57
58
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСКІЙ
чаются и другія названш для различнаго рода! квадратномъ шрифтѣ, тутъ уже болѣе явственны.
шрифта. Вслѣдствіе неаккуратности и скорости | Напримѣръ, буквы сефардскаго шрифта округ­
въ ппсьмѣ, углы квадратныхъ буквъ нѣсколько ляются сильнѣе; такъ же, какъ въ арабскомъ,
закруглялись, а головки ихъ становились все замѣчается тенденція направлять, нижяія линіи
меньше или сопсѣмъ исчезали; впослѣдствіи и влѣво, между тѣмъ какъ ашкеназскій шрифта
въ самихъ буквахъ произошли различный из­ представляется натянутымъ и ііазбитымъ. Маленькія коронки сверху вертикальныхъ линій
мене нія.
Коротенькія надписи, намалеванныя крас­ въ буквахъ р":і Ѵзвур замѣняются миніатюрными
ными чернилами на стѣнахъ катакомбъ въ Ве- украшеніями. Въ общемъ же курсивъ кодекса
нозѣ, являются, по всей вѣроятности, старѣй- сходенъ съ обычнымъ квадратнымъ шрифтомъ.
шпми образцами курсивнаго шрифта. Болѣе Документы частяаго характера, конечно, писались
длинные курсивные тексты встрѣчаются на болѣе быстро, какъ это ясно видно изъ образца
глпняныхъ сосудахъ, найденныхъ въ Вави­ одного изъ древнѣйшихъ арабскихъ ппсемъ съ
лон! и и содержаідихъ заклинанія противъ вол­ еврейскимъ шрифтомъ (10-е столѣтіе?) на папи­
шебства и элыхъ духовъ (см. библіографію, 10). р у с , изображенномъ въ «Ftlhrer diirch die
Они, безъ всякаго еомнѣнія, датируютъ отъ 7-го Ausstellung», табл:. XIX, Вѣна; 1894 (см. табл. V,
или 8-го столѣтій; нѣкоторыя изъ ихъ буквъ кол. 4). Такъ какъ сохрайенію подобныхъ пипо формѣ своей указываютъ на значительную семъ не придавалось особаго значенія^то древніе
древность (табл. V, кол. 1). Нѣсколько менѣе матерцілы подобнаго рода весьма скудны, вслѣдкурсивный характеръ носитъ рукопись? отно­ ствіе чего несколько затруднительно прослѣсящаяся къ 8-му столѣтію(см. бабліографію, 11). дить н развитіе этого шрифта.—Въ послѣднихъ
Въ колонпахъ 2—14 табл. V изображенъ кур­ двухъ колоннахъ таблицы V изображенъ герсивный шрифта въ различньтхъ странахъ и въ манскій курсивъ болѣе поздняго происхожденія.
разное время. Различія, едва замѣтныя въ Курсивъ въ предпослѣдней колоннѣ заимство-
Синагогальная надпись въ Кефръ-Бираиѣ. (Изъ Corp. inscr. semit., p. 17).
.ічрувд пата- ton ліп ерррл г\щ *A p vhn ПОР bww*говір*3featmn ырьа ЬАР w
(Переводъ: «Да будетъ миръ на этомъ мѣстѣ и повсюду во Израилѣ!
Іосе б.-Леви воздвигъ эту дритолку; да снизойдетъ благословеніе на дѣла его!»).
вапъ изъ рукописи Иліи Левиты. Второй рядъ писать въ видѣ № 45. Такому же измѣненію под­
буквъ представляетъ сефардскій шрифтъ, Въ верглись конечное «кафъ» и буква «кофъ (см.
его плавномъ курсивѣ уже чаще встрѣчаются кол. 2, 5, 11, 14), причемъ «кофъ> немного болѣе
лигатуры, главнымъ образомъ, въ буквахъ съ открыто, чѣмъ «кафъ». Нижнюю линію буквы
поворотомъ влѣво, л, і, а, 5, tf, п, особенно въ «зайнъ» остро повернули направо въ видѣ
буквѣ э, широкій изгибъ которой оставляетъ крючка. Лѣвая линія буквы «теть» была удли­
много мѣста еще для одной буквы.—Послѣдова- нена. Буква «ламедъ» постепенно выпрямила
тельныя ступени развитія каждой буквы слѣ- свой полукругъ (какъ въ набатейско-арабскомъ
дующія: буква «алефъ» раздѣлилась на двѣ и сирійскомъ шрифтахъ), пока, наконецъ, не
составныя части, изъ которыхъ первая изобра­ превратилась въ прямую линію съ острымъ пожалась въ видѣ № 55 особой таблицѣ на стр. 41, воротомъ направо въ большияствѣ совремепныхъ
а перпендикулярная линія помѣщена была на- курсивовъ. Конечное «мемъ» развѣтвилось на
лѣво, Въ сонременномъ нѣмецкомъ курсивѣ концѣ, а впослѣдствіи одна линія удлиннилась
обѣ части отдѣлены другъ отъ друга, буква изо­ либо въ лѣвую сторону, либо вертикально. Въ
бражена въ видѣы, острый уголъ округлился. Су­ буквѣ «самехъ» произошло тоже самое, но заществуете другая сокращенная форма этой буквы тѣмъ она опять превратилась въ обыкновенный
въ соединенди съ любимой встарину лигату­ кругъ. Для того, чтобы можно было писать букву
рой. № 42. Соединенію буквъ «алефъ* и «ламедъ» «аинъ», не отрывая пера отъ поверхности, ея
обязанъ своймъ происхожденіемъ восточный со­ двѣ линіи соединили петлей. Обѣ буквы «пе» закращенный «алефъ*. Въ буквѣ «бетъ» необходимо мѣтно развернулись въ завитушки. Въ буквѣ
было сдѣлать перерывъ при начертаніи нижней «цаде> головка справа удлиннилась, сначала не­
линіп; для устраненія этого неудобства букву много, затѣмъ въ значительной степени. Буква
стали писать въ видѣ №44, а затѣмъ, совершенно «шинъ» сперва развивалась, какъ въ набатейопуская вижпюю линію, въ видѣ№45. Въ буквѣ скомъ шрифтѣ, но затѣмъ центральная линія ея
«гимель* линія слѣва все болѣе и болѣе удлин- удлиннилась вверхъ, подобно правой части буквы
нилась. Въ буквѣ «далетъ» линіи приняли ко­ «цаде»; въ концѣ концовъ она соединилась
сое направленіе въ отдичіе отъ буквы «решъ»; съ лѣвой линіей, а первая линія совершенно
однако, такъ какъ при скоромъ письмѣ «далетъ» исчезла. Буквы п, \ л, j , л, ч, п подверглись
легко принималъ форму, похожую на «решь», то, незначительнымъ измѣненіямъ; онѣ округлились
по анадогіи съ «бетъ», впослѣдствіи стали его и упростились отъ устраненія ихъ головокъ.
Библиотека «Руниверс»
Надпись
Меши, 875
дохрист.
эры.
шрифгъ.
Соврем,
I
1
1*
р 3
і
Т
^
Л
з
1
a
Sis. .
1
1
Г
А
I .
1*© .
n
«;;- о о.
О
Е( Л
*Ъ\
о с о. •
«? •» и 3
Ь Хс(л
1X еэ о с.
| •a
I
«EH
«2
ІІ25
° ° х
SSfig
* - 2 _ о а.
к7n v *
S 2—
в
~ .2.
X ьео
о. о о.
et л
_ ]
2
. сц
.о
3
1- 5
в
•!
ю
—*
Illsil
I IV
оѣка.
* ъ
1
В
B B
9 \а
*л
\ч
3
^
f
О
г\
D
2
=г- і з л ^
г-
7
JM3
U\Uk
J
Ч)^уу
А
А
D
У>\ о
В
3
Ан
т
иЛ
1
17
ѵѵ
л
X
/
1" ^
3
9 ^
•9 «3
Л
if У
^
6
7
J
-р
14
W
\<>
х Г
1 1а
т*9 1я я
п
і j
/
0
Г1- '*
^t -V
£>•»
0 0
"ЪЪ-ъ
X
3
WUI
X
4
°
О 0
^
^7
Я
^ с иW
х
*
5
LU
г* Г*
/у
3
У
г»
Lt!
У
2
а
из
13
о
J
а j
Я7
Я7
9
D
д
/7/
ѵп
V
Я я Я
Г
4
Ш/
X
6
а 'в
т
т . ^т
/57
V
/Ѵ-2,%
11
Іг«г
/7/
у
Со о
* *
|2
м
^
>
V
вѣка
U
^7^7 7
і 5 К
f т>г
1 Я
WW W
V
ос
1$і
г* ПК
В в
13
ч
V
вѣка.
* *
i vw*
Т
и
II а д п в с и.
с- «£л
1 3 33 p 35 ЗЗУЭ:
1 ч
hi л -7 л I
И
л Я 4
4
4
З З П з& sf 3 ^тчз
У
п
I
Г
ш
Ш
ш
*
X
-гѴ
8 1 9 1 10
Библиотека «Руниверс»
А Р А М ЕЙС К1 Я
1 СеидICorp.Inscr.Sem.
1 жирлі, 1 Мерабъ,
VII в. III. ж—в: v-iii—in
I VIII 9. Ідоірист.
D8. ДОХріХСТ.
Ідоірнст. 1 эры. 1
эры.
1 эрі.і.
г* ГТ"
гр
ѣ
д лл
т 4
л
1<**
э
Н593У
ьу
Л
Л Л
*
^
1
ч
Ч
?
XZ
/V
п НИ
u
ЩШ
1
X
Ф
•ч.
0
2 V
ЯИМНгі
Орнамен­
тальна го
характера.
**¥•
ѴЛЧЧЧ*
№&
9ЭЗ
ЛА
МУ&
ЛА
ЗВ2
НН
НЧ Ч Ч
Л1\Л
Г°
22г|
тп
агг
пи
НПП
Х А
3
ччх 1 * У Ч
лѵл-л *ЛМ
1)1
1
j
*ч •>
7 17
г
1777 111 77
LL
г:
У 7
*7П
о
О а и і/
-w J /
>
*
л*л<
о
1
нпя мл
г \ г\* я г
6
)
^
JT J
4J
6U
ал 1 ог>
ЪЪ
У
¥т ff тТ*Ѵ И
211
III
г
>
ЯЯЯ
ч?1
6 6
97
3
^л
Ч
ЬОи
d
Курсивный
шрифтъ.
tf/Y/Y
В
0 аъ
*
3
7
Аравія,
Египетъ,
Ѵ—ІѴ вв.
Ѵ-ІѴ вв.
дохрист.
Эры.
дохрпст. эры.
ИЛ>І
л 1
НИ
в®
Л
Г
А<ИЧЧ <Ч Ч
'
*
Малая
Аэія,
V—II вв.
дохрист.
эры. .
*^к
q
Падьмврскія вадпнсп.
НАДПИСИ.
> *
іW
э^
33
•pf
?Р1
PPM УР
т> РП
ПЙ
Ч1
чч
ччх
2Y*7
V
t»v
Ѵ717^
ѵі^ ^
JfJlA
yuh
У
8
%
О V
О V
V VУ
ГП
УУУ
> ^
7
3 ?
7
Ь' V г
гги
ft Ф
-1 А
я <ичч
ч
и
ѵѵ
1
ѵѵчу^
ѵѵ
г
I
3
7
?
;
^
5
• г-
1
I
11)
w
6
3 JD
*л
^
|
Ji
Р О
Библиотека «Руниверс»
П А Л Е С Т И Н Л.
1 в о.
С й*
кто**
к
л
іі
1"
1 ьГ . .
Саркофаги
Ів. до- N 1 (Т) в.
обычм. эры:
г»гл
2 f - X
1 .5 *•
III в. (T)
1 • г »~ о*«°v э. 3с
OX ч э U X = о
о а» в
их—
k^
**
, а ^ А, -3
3
эа
Д
11
П ' Л
1 / 1 / 1 ^ 7j
Ttrin
1
пил
1
Т
Г
11
Ч
•
|
1 1
•1
м
пл n
f
П Н П \ tfrf ИП
п
о
U
*
Я
mar
п.' •
D
Г
DP
23
1Л
1
3
P
Ч
•W
1
Г
;
ІЬМ>р
0
У >
1
1
1
J
1
У
••
pp
. il
1
1
^
/іпл
плп
Л
111
1*
|;
h
т
п
iw*
*-i . э
-і.г •
^
D D
^ЭР
rr
I
t
*'
>
>
іг Г
|'9Ь WD
я
^
^
'
JtTjfl'
VvbV
У\
7
0
1
1 У\
\х
Я
>Т?
^
6
п
D
5
3 '•
V
(
1
*
f vv
^
ІІ л :п n ІЛ- ял
л
1 11 1 £
1 з 1, -*; 5
&&VP'
+
Ч^ч
"^
J*
гг
"
"
оѵг?
an
33
•
л
УУ УУ
У
3
і J-
!&
u
V
1
^
л хн
ПП 1
1 l
-
L, X г^
л
И
АЯРІІЪ.І
Сриядиэіі
VII в.
•"
J
J
0
Вевоэ»
I I - V вв.
дзд
1
:
II T А Л 1 Я.
ЛЛ
*f 1 1 1
р
KK
5
"Г
1 1
чк'
Л
А
3
к
1
Паль­
мира
in
\\№
^
^
Afr.
, 8'
•
л
;ѳ 1
Библиотека «Руниверс»
КВАДРАТНЫЙ ШГПФТЪ.
Восточны П.
I
РЛВНІЖСМЙ ШРИФТЪ.
Восточный.
Западный.
1 еГ
17
о .
а
s о
г- "V
• 1
5|х|
CQo»
=%
5*
о °*
Г
«
и
э ——
5|х
111.;
S=
sai
я
л
ft •л П
3 о
д
д 4
д
1
1 т 1 1 1
n
л
ft гг л п п
л h
1
1 ? 1
т
п
1
П п л п h n
и
и
ч
)
Л
К
р
Д р
D 1? р \ j
«eg
<2
tf
Г
D
0
М
Г D
V JM
Г
у у У
3
Г
У
и
рГ
17 р
г
S]
^
-1 4
^
г
Y
*7 •7
т п
71 ?)
Р Р
П Р
л п п
п
1
^
1
>
7
)
ч
л л
1
2
1 31 4
^
1
І
t?
й- 3
1
»
\
П П
Т> п
р
6. V
V
V V
!Э
«
^
^
•
>\
^
^
э
1
\
м ^І M l «Мі•>І
Р Р и Р
^
Д> ^ і>
G
7,1
*
V
V
»Ѵ м
0
р
J> і>
5>4
^6)
г-
е/ Г
-7)
9
8
t
1 5 1 Э1 5і
р Р
Г
т
5
щ
У - У-
p
Hл я
\
У>Ъ^ D VD »D » 0 9 0 » 0 » 0
п
*
У
п
УХ
ѵ
1
h
s>~ D-
ѵ
1
і
Р
р р р
Д>, У і> »
V
^І
л
э
5
Л4
г ? т 'f
/ '
/
*
H 5>
і
1 ^
А
1
ѵ\
л
.Л
Г
со
Jk
t
0 •о
У-
р
щ
£ г.
-t с»
5"х
3
ь\ П і Л
в ь\ 1? р
J
р
и' 5
^
*т 1
і
to
h
15
5
Л д
*
s
л з з л
Г
Г
*
вГ
г»
аГ
J
3
^
30 ЗР ро 5D !>D sn ЪНѴЪ « 0
лМ
&
Гз
ѵ\
1Ц ?•V 1;
7ѵ
J
Г
pГ
>
J
1
'
•3*
V
1
)
*
*
с
ч •>
1
г т I т i Т
*
С
g
Г7
1С р
Я
О»
ЗааадпыА.
р
ч
л л
V
10 11 12 13 114
ѵ
15
ѵ>
л
161 \7
Библиотека «Руниверс»
]
Константино­
польски, 1506.1
НА
1 « «4
1 £
1 S*
Ш 0
1 О _
1 г: ew
1
1 ffi
с Ю
c
1
~
к N
л an
ее
1
1
"
1 «*
1 m
1
x
1
1
X *
1 * ^
1 с n
, TO
1 j : -*
1
Э
3
4 4
Л
nn 2
?
*
1
;
r
л
>
. aS 11 «»
X V
«r
1 ^<
1 о
1 K >d
1 e ! ^ i ^4° 1 о
1 ш ~
1 o«a
1 С о
3
4
7
>
>
3
L*
>
1
1 я°
2
w3
>
>
1 ^ «
"^
3
J
1 S
1 v
1 в
1 ж .
U
1
х
«ѵ —
1 ^
r
Э
1 ?
1 в*
11 м
и
1 "3
1 гв 11 1 =x
1 7*
1 £I
|lx
Li
З А II А Д "Б.
1 вГ
1
1 °**
1
J-> J
r
1
to 1 1*
1 £
/A
1
>
1^
1 «a*
1 x
1 о
/Г
э
Д
>-v J
А
I
1 *
1 5»
H А
В О СТ О К ІІ
J
1
*
JI
КА
о
г^
•J
л
7
ря
?
>
1 *2
1 t>
1 £
3
?
Г
/
-\
^
1
1
и
т
•r
п
/-*
r
я
/>
/)
и
01?
о
>>
г
*
J >
I
»
1
*
J
^>0
tin
a
J:>
ЧС
D
?\
3
н
•"
н
и
p
^
• ^
J
\
г
p\
)
j
J
1
)
j
/
J
r
/
/
Г
1
{
J
1 r> n
P
л
л
/>
п
р
и
Л
6
%
1
j
>
/
/
У
У
И
P
я
V
0
U
$
»
/
1
/
1
1
9
7i
>1
JD
P
o/
Д/
J
4
?l
" ^
V-
с
z1 3
п 1 (Г
J J .VJil
-")-e h b и р 1}Ч)
J
J
\
p
о
О
с
j /
V
o>
V
Л>
А>
*1
1
P
->
)
r.
Jt
^
X.
ь
>9
1 4 | 5 [
7 1
8
|
*
*г>
jl
К
V
А>
^*
f
*
l
p
A
cc
J
l
P
J4
^
1 1
Я
•>
7
л
п
;
4
&
^
?
г>/\
3
"I
0
?
%°\У о yo\ >j o >* 0 ио J» 0 h«b
J J
•ч J l JM d J l
l l
vv\ У
H
»э
;
(S
=4
J ) j
D
r
ь?
p
4
\
0
1
дЦ
и
ч
->
г^
^
а
-Л
9 I 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1
Библиотека «Руниверс»
69
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСК1Й
70
Когда было введено книгопечатаніе, выборъ Siloamtext, ib., 204 и слѣд.; Е. I. Pilcher и Е.
шрифта сталъ зависѣть отъ тѣхъ же причинъ, Davis, On the date of the Siloam inscription, Pal.
которыя имѣли мѣсто при изготовленіи рукописей. Explor. Fund, Quarterly Statement, 1898, p. 56 и
Квадратныя и массивныя буквы служили для слѣд., 76; Ch. Clermont-Ganneau, ib., pp. 158—67;
печатанія библейскихъкяигъи другихъ важныхъ A. Socin, Die Siloahinschrift, Zeit. Deutsch. Palust.
сочиненій; въ различныхъ странахъ пользова­ Ver., XXII, 61 и слѣд.; М. Lidzbarski, Zur Siloah­
лись различными шрифтами: въ одной мѣстности inschrift, Ephemeris, I, 52 и ел.
отдавали предпочтеніе одному шрифту, въ дру­
5) Надписи на печатяхъ: М. A. Levin, Siegel п
гой—другому; однако, ашкеназскій шрифтъ всегда Gemmen mit aramuischen, phtinizischen, althebraiпревалировалъ и удержалъ свое превосходство schen Inschriften, Breslau, 1869; Ch, Clermont-Gan­
надъ другими. Книги, второстепенный по сво­ neau, Sceauxet cachets israelites, pheniciens et syему значенію, напр., комментаріи къ разнымъ riens, Journ. asiatique, 1883, I, 123 u слі.д» 506 и
сочиненіямъ и тому подобныя вещи, печатались слѣд., II, 304 и слѣд.; Le sceau de Obadyahou, fonctioкурсивомъ. Для такихъ сочиненій особенной по­ naire royal Israelite, Revue archeologique, serie
пулярностью пользовался шрифтъ. весьма схо- III, vol. V, 1; Nouvelles intailles к legendes semitiжій съ испанско-африканскимъ курсивомъ (см.! ques, Comptes-rendus del'academie des inscriptions,
табл. IV, 9). Такъ какъ этимъ шрифтомъ напе­ 1892, p. 274 и слѣд., 1894, p. 131 и слѣд.; Ph. Berger,
чатаны самые распространенные комментаріи, | ib., p. 340; CI}. Clermont-Ganneau, Le sceau d'Adoа именно Раши къ Библіи и къ Талмуду, то niphelet, въ Etudes d'archeologie orientale, I, 85 и
онъ извѣстенъ подъ названіемъ шрифта Раши. слѣд.; R. BrUnnow, Mittheilungen des DeutschДля печатанія еврейско-нѣмецкихъ сочиненій Palast. Ver., 1896, p. 4 и слѣд., р. 21 и слѣд.;
употребляется шрифтъ, называемый Weiber-1 Ch. Clermont-Ganneau, въ Nouveau cachet archaideutsch, дальнѣйшее развитіе ашкеназскаго j que, Revue archeologique, serie III, vol., XXVIII,
шрифта (см. табл. У, кол. 13; библіогр., 12).
344; E. Sachau, Aramaische Inschriften, SitzungsbeБибліографія: 1) Египетское происхожденіе алфа­ richte der Berlin. Akademie der Wissenschaften,
вита: J. Saalschtltz, Zur Geschichte d. Buchstaben- 1896 p. 1064; Stade, Vier im Jahre 1896 publizirte
schrift, Konigsberg, 1838; Archuologie der Hebr&er, altsemitische Siegelsteine, Zeitschrift der aJttestaKonigsberg, 1855, 1, стр. 323 и ел.; J. Olshausen, mentlichen Wissenschaft, XVII, 204 и слѣд.; А. Н.
Uber dm Ursprung des Alphabetes, въ Philolo- Sayce, Note on the seal found at Ophel, Pal.
gische Studien, I, 1841; H. Brugsch, Uber BiJdung Explor. Fund, Quarterly Statement, 1897, j). 18L
und Entwickelung der Schrift, въ Virchow-Hol- и слѣд.; далѣе сообщенія Клермона-Ганно,
zendorff, Sammlung gemeinwissenschaftlicher Yor- Пилхера и Сэйса, ib., p. 304 и слѣд.; Comptestruge, Serie III, № 64, Berlin, 1868; Em. de Rouge, rendus de Tacademie des inscriptions, 1897, pp. 374
Memoire sur l'origine egyptienne de Talphabet и слѣд.; Revue biblique, VI, 597; Ch. ClermontGanneau; Le sceau de Elamas, fils de Elichou,
phenicien, Paris, 1874.
2) Ассирійское происхожденіе алфавита: W. Revue archeologique, serie III, vol. XXX, 244
Deecke, Der Ursprung des altsemitischen Alphabets и слѣд.; Cachet israelite aux noms de Achaz et
a us der neuassyrischen Keilschrift, въ Z. D. M. de Pekhai, Recueil, II, 16; Cachet Israelite archaiG., XXXI, 102 и слѣд.; Friedrich Delitzsch, Die que au noms d'Ishmael et Pedayahou, ib. p. 251—
Entstehung des altesten Schriftsystems, p. 221 и 253; Comptes-rendus, 1898, p. 812; Lidzbarski,
ел., Leipzig, 1897; H. Zimmern, Zur Frage nach Handbuch, p. 486; Ch. Clermont-Ganneau, Sceau
dem Ursprung des Alphabets, въ Z. D. G. M,, I, Israelite au nora d'Abigail, femme d'Assayahou,
667 и ел.; Ball, The origin of the phenician Recueil, III, 157 и слѣд.; Quatre nouveaux sceaux
alphabet, въ Proceedings of Soc. Bibl. Arch., к legendes semitiques, ib. p. 188 и слѣд.; Lidzbarski,
Ephemeris, I, 10 и слѣд.
XV\ 392-408.
о) Моавитская надпись царя Меши: Lidzbarski,
6) Надписи на монетахъ: М. A. Levy, Gesch.
Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, I, 39 и der jtldischen Mttnzen, Leipzig, 1862; Fr. Madden,
ел,, со многими сочиненіямп о надписи; изъ Coins of the jews, London, 1881; Th. Reinach, Les
нихъ самыя выдающаяся слѣдующія: Ch. Cler­ monnaies juives, Paris, 1887.
mont- Ganneau, La stele de Dhiban ou stele de
7) Надписи въ Зеяджирли или Зинджирли:
Mesa, roi de Moab, Paris, 1870; Th. NOldeke, Die In­ Ausgrabungen in Sendschirli, ausgefuhrt und heschrift des Ktfnigs Mesa von Moab, 1870; K. Schlott- rausgegeben im Auftrage des Orient-Comite zu
mann, Die SiegessSule Mesa's, Ktmigs der Moa- Berlin, I, Berlin, 1893; I. Halevy, Deux inscripbiter, Halle, 1870; R. Smend und A. Socin, Die tios semitiques de Zindjirli, Revue semitique,
Inschrift des KOnigs Mesa von Moab, Freiburg im I, 77 и слѣд.; Les deux inscriptions heteennes de
В., 1886; Ch. Clermont-Ganneau, La stele de Mesa, Zindjirli, ib., pp. 138 и слѣд., 218 и слѣд., 319 п
въ Journ. asiat., serie VIII, vol. IX, p. 72 и слѣд.; слѣд., 11, 25 и слѣд.; D. Н. Muller, Die altsemiA. Nordlander, Die Inschrift des Komgs Mesa von tischen Inschriften von Sendschirli, W. Z. К. М.,
Moab, Leipzig, 1896; A. Socin und H. Holzinger, Ill, 33 и слѣд., ИЗ и слѣд.; Th. NOldeke, BemerDie Mesainschrift, Berichte liber die Verhandlung. kungen zu den aramaischen Inschriften von
ier KfiniglichenGesellschaft der Wissenschaften zu Sendschirli, Z. D. M. G., XLVII, 96 и слѣд.;
Leipzig, 1897, p. 171 и слѣд.; М. Lidzbarski, Eine I. Halevy, La premiere inscription de Bar-rekoub,
Nachprllfung der Mesainschrift, Ephemeris ftlr revue et corrigAe, Revue semitique, IV, 185 0
Semitische Epigraphik, I, 1 и ел.; II, 150—151.
слѣд.; D. H. MUller. Die Bauinschriften des Bar4) Силоамская надпись: Е. Kautzsch, Die rekub, W. Z. K. M., X. 193 и слѣд.; Е. Sachau,
Siloahinschrift, въ Zeitschr. Deutsch. Palust. Ver., Aramaische Inschriften, Sitzungsberichte derPreusIX, 102 и слѣд., 206 и слѣд. (съ восироизведе- sischen Akademie der Wissenschaften. 18%, p. 1051
кіемъ ея К. ІПикомъ и А. Социномъ); Н. Guthe, и слѣд.; Lidzbarski, Handbuch, I, 440 и слѣд., LL
Die Siloahinschrift, въ Z. D. M. G., XXXVI, 725 и таблицы Х Х П Т Х Х 1 Ѵ .
слѣд.; Е. L Pilcher, The date of the Siloara8) Арамейскія надписи: Ch. Clermont-Ganneau,
insrription, Proceedings of the Soc, Bibl. Arch., Les steles arameennes de Neirab, Etudes d'archeXIX, 165 и слѣд.; С. R. Conder, Date of the ologie orientale, II, 182 и слѣд.; Album d'antiqui-
Библиотека «Руниверс»
71
72
АЛФАВИТЪ ЕВРЕЙСЖІЙ
tes orientales, tables I, П, Paris, 1897; G. Hoff­
mann, Aramuische Inschriften aus Nerab bei
Aleppo, Jourti. asiat., XI, 20 и слѣд.; М. Lidz­
barski, Handbuch, I, 445, II, таблица XXY.
9) Буквы съ орнаментаціей: Sefer Tagin,
Liber Coronularurn... ed. J. J. L. Barges, Paris,
1866; Derenbourg, Journ. asiatique, serie YI,
vol. IX, 246 и слѣд.
10) Еврейскія надписи: Corpus inscriptionum
hebraicarum, cols. 18—21; Babelon et Schwab,
Revue des etudes juives, IY, 105 и слѣд.; Hyvernat, Zeitschrift fdr Keilschriftforschung, II, 113
и слѣд.; Griinbaum, ib., p. 217 и слѣд.; Ntfldeke,
ib,t 295 и слѣд.; Schwab, Revue d'assyrologie, I,
117 и слѣд., II, 136 и слѣд.; Proceedings. Soc.
Bibl. Arch. XII, 292 и слѣд., XIII, 583 и слѣд.;
Гаркави, Записки Восточпаго Отдѣла С.-Петербургскаго Археологическаго Общества, IY, 83 и
слѣд.; Lacau, Revue d'assyrologie, III, 49 и слѣд.;
Wohlstein, Zeit. fQr AssyroL T i l l , 313 и слѣд.,
IX, II и слѣд.; FrSLnkel, ib., IX, 308 и слѣд^
11) Еврейскіе
папирусы:
Steinschneider,
Hebruische Papyrusfragmente aus dein Fayyum,
Aegyptische Zeitschrift, XYII, 93 и слѣд., и таб­
лица YII; С. I. Н., cols. 120 и слѣд.; Erman u.
Krebs, Aus den Papyrus der Ktiniglichen Museen, p. 290, Berlin, 1899,—О еврейскихъ папирусахъ коллекціи герцога Райнера см. D. H. Mllller und D. Kaufmann, въ Mittheilangen aus der
Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, I, 38,
и Fuhrer durch die Sammlung etc., p. 261 и ел.
12) Общіе источники: Gesenius, Geschichte
der hebraischen Sprache und Schrift, pp. 137 и
слѣд., Leipzig;, 1815; H. Hupfeld, Kritische Beleuchtung einiger dunkeln und missverstandenen
Stellen der alttestamentlichen Textgeschichte, въ
Theologische Studien und Kritiken, III, 259 u слѣд.;
Marquis de Vogue, L'Alphabet hebraique et Г al­
phabet aranieen, Revue arcb6ologique, новая
серія, IX, 319 и слѣд.; Fr. Lenormant, Essai sur
la propagation de Talphabet pbenicien, I, 173 и
слѣд., 259 и слѣд., Paris, 1875; Ad. Neubauer,
The introduction of the square characters in
biblical manuscripts, Studia biblica. I l l , 1 и слѣд.;
Ph. Berger, Histoire de Tecriture dans l'antiquite,
2-е изд.. p. 188 и слѣд., Paris, 1892; M. Lidzbarski,
Handbuch, I, 183 и слѣд., 189 и слѣд.; Leopold
Low, Graphische Requisiten und Erzeugnisse bei
den Juden, II, 38 и слѣд., Leipzig, 1871; M. Stein­
schneider, Vorlesungen Uber die Kunde hebrilischer Handschriften, pp. 27 и слѣд., Leipzig, 1897;
De Wette-Schrader, Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in das Alte Testament, 8-ое изд.
pp. 185 п слѣд., Leipzig, 1869; B. Stade, Lehrbuch
der hebraischen Grammatik, I, 22 и слѣд., Leip­
zig, 1879; Bleek und Wellhausen, Einleitung in
das Alte Testament, 5-ое изд., р. 580 и слѣд., Berlin,
1836; С. Schlottmann, Schrift und Schriitzeiehen,
въ Riehm's HandwOrterbuch des biblischen Altertums, 2-ое изд., p. 1416 и слѣд.; H. L. Strack,
Schreibkunst und Schrift bei den Hebr&ern въ
Real-Encyclopadie fur protestantische Theologie,
2-ое изд., XIII, 690 и слѣд.—Образчики еврей­
скихъ рукописей имѣются въ слѣдующихъ пропзведеніяхъ: Хвольсонъ, С. I. Н., 1881 и слѣд., въ
Oriental series of the publications of the Paleographical Society, London, 1875 83; Steinschneider,
Catalogues of the hebrew manuscripts of the
libraries of Ley den (1858), Munich (1875), Ber­
lin, I (1878); Neubauer, Catalogue Bodl., Hebr,
Mss. (образчики); В. Stade, Gesch. des Volkes
Israel, I, 1887; для подпой бпбліографіи ср.
Штейншнейдеръ, Centralblatt fllr Bibliothekwesen, IV, 155 и сдѣд.;объалфавитныхътаблицахъ
см. Publications of the Paleographical Society,
LXXXYII (Euting); Bickell and Curtiss, Outlines
of hebrew grammar, Leipsic, 1877; Euting, Cor­
pus inscriptionum hebraicarum; Neubauer, The
introduction of the square characters (BrUnnow).
[Статья M. Lidzbarski, въ J. E. I, s. v. Alphabet].
Таблица I.
1) Камень царя Меши, 2) Печати, ср. Бпбліографію и Лицбарскій, Handbuch, таблицы III, I,
XLV. 3) Силоамская надпись. 4—6) Монеты,
по Маддепу. 7) Надпись изъ Амудаса. 8—9) Над­
писи 5-го столѣтія; ср. Лицбарскій, Handbuch,
I, 440; Berger, Histoire de l'ecriture, 2-ое изд.
pp. 200 и слѣд. 10) Самаритянская рукопись Пятикнижія, 1219 года, по-еврейски и по-арабски,
согласно Oriental series, vol. XXY1II, въ Publi­
cations of the Paleographical Society.
Таблица 11.
1) Надписи изъ Зенджирли. 2) Надписи изъ
Нераба. 3) Надписи на вѣсахъ и глиняныхъ дощечкахъ. 4) Надписи изъ Малой Азіи; см. Лицбарскій, Handbuch, I, 446, и Ephemeris, I, 59 и ел.
5) Надписи изъ Аравіи; см. С. 1. Н., II, 113—115.
6) Надписи на иапирусахъ изъ Египта, С. L S.,
II, 122 и слѣд. 7—8) Пальмирскія надписи; см.
Лицбарскій, Handbuch, II, таблица XXYII и ел.
Таблица /27.
1) Надпись изъ Аракъ эль-Эмира. 2) Надписи
на костникахъ, согласно С. I. H., таблица 1Y,
193. 3) С. L Н. 2(Гезеръ; и 3. 4) С. I. Н., 6 (Ве­
не-Хезиръ) и 8. 5) 17 (Кефръ-Виримъ), 6) Над­
писи изъ Пальмиры. 7) Надписи въ катакомбахъ
Венозы. 8) Надгробныя надписи изъ Врнндпзи, седьмого столѣтія. 9) Надгробныя надписи изъ
Адена, 66,
Таблица
If.
1) Вавилонскій кодексъ кн. Пророковъ въ С.-Пе­
тербурге. 2) Рукопись книги Сираха. 3) Пятикни­
жие съ Таргумомъ, изъ Вавилоніи или Иерсіп, 12-го
столѣтія, въ Британскомъ музеѣ, Восточное от­
делен іе, 1467 (согласно Paleographical Society,
Oriental series, LIV). 4) Рукопись книги Проро­
ковъ, изъ Персіп, Вавилоніи или южной Аравіи,
12 столѣтія, въ Британскомъ музеѣ, Harl. Mss,
5720 (Paleographical Society, Oriental series, XL).
5) Гафтаротъ съ Таргумомъ Іонаѳана изъ южной
Аравіи, 1484 г. 6) Гагіографы съ комментаріемъ Раши, германскій (ашкеназскій) шрпфтъ
1347 г., библиотека Кембриджскаго универси­
тета, Ее, 5, 9 (Paleographical Society, Oriental se­
ries, XII). 7) Новѣйніій германскій шрпфтъ
девятнадцатаго столѣтія съ орнаментаціонными
линіями. 8) Папирусы изъ Египта. 9) Рукопис­
ный алфавптъ (африканско-сефардскій) «Tahamonim» 1282 г., Брптанскій музей, дополнитель­
ное рукописное отдѣленіе, 27113 (Paleographical
Society, Oriental series, IY). 10) S-efer ha-Mischkol,
писанн. въ Мустаджанемѣ (Алжиръ) въ 1363—64 г.,
библіотека Кембриджскаго университета, кодексъ
11—12 (Paleographical Society, Oriental series,
Библиотека «Руниверс»
73
АЛФАВИТЪ, КАКЪ АКРОСТНХЪ->—АЛФАВИТЪ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
74
XXX). 11) См. 5. 12) Надпись яа караимскомъ I строку писали справа налѣво, вторую—слѣва на­
свиткѣ Торы изъ Ѳеодосіи(Ерымъ), около 1325 года право, третью—справа яалѣво и т. д.), получив­
(С. I. Н., 138). 13) Комментарій Раши къ тракта­ шее у нихъ названіе роиотроср^ѵ, они останови­
ту Баба Меція, писанный, вѣроятно, въ Моссулѣ лись на одномъ, центробѣжномъ, направленіп
(но замечаемому вліянію греческо-ашкеназскаго письма. Такпмъ образомъ, подражая во всемъ
шрифта) въ 1190 г., Британскій музей, Восточное греческому А-у, авторъ кириллицы при составотдѣленіе, 73 (согласно Paleographical Society. лент словъ заимствовалъ у грековъ я позднѣйOriental series, XV). 14) Талмудъ Іерушалми, пи­ шее направленіе письма.
санный въ Римѣ въ 1288—89 гг. (итальянско-ашкеСравнительная таблица еврейскаго, гречес­
назскій шрифтъ), библіотека Лейденскаго уни­ каго и европейскихъ алфавитовъ (на стр. 75)
верситета, еврейскіе кодексы Скалигера, 3 (Pa­ наглядно иоказываетъ происхожденіе какъ рус­
leographical Society, Oriental series, LVI). 15) Me- ской, такъ и латинской азбукъ отъ еврейсконахема «Machberot», писанный, вѣроятно, во финикійскаго алфавита.
* Д. Маггидъ. 4.
Франціи въ 1091 году (французско-ашкеназскій
Алфавитъ сравнительный.—Особенно яркое разшрифтъ), Британскій музей, дополнительное ру­ личіе между еврейскими и русскими звуками
кописное отдѣленіе, 27214 (согласно Paleogra­ чувствуется въ еврейскихъ словахъ и собственphical Society, Oriental series, XIII). 16) «Semak», ныхъ именахъ, имѣющихся въ переводѣ Бибкопированный Моисеемъ изъ Цюриха (фран- ліи и другихъ письменныхъ памятникахъ древ­
цузско-ашкеназскій шрифтъ) въ 1401 г., библіо- ности въ ^ транскрибированномъ видѣ. Такъ
тека Кембриджскаго университета, дополнитель­ какъ русскій (главнымъ образомъ принимается
ное рукописное отдѣлеяіе, 560 (Paleographical Soci­ во вниманіе синодальный) переводъ Библіи,
ety, Oriental series, LXVIII). 17) См. 6.
какъ и церковно-славянскій, сдѣланъ по Септуагинтѣ (см.), то въ транскрипціи многихъ
еврейскихъ словъ, находящихся въ русскомъ
Таблица Г.
переводѣ, сказываются не только фонетическія
особенности славянской рѣчи, но и свойства
1) Заклинаніе на вавилонской чашкѣ; С. I. древне-греческаго произношенія. Изъ нижеН., 18. 2) Египетскій курсивъ 12 столѣтія. 3) Кон изложенныхъ примѣровъ именъ явствуетъ, что не
стантинополь, 1506.4) Десятаго столѣтія. 5) Деся­ только гортанныя буквы еврейскаго алфавита
таго столѣтія. 6) Иснанскій курсивъ десятаго (см. предыд. ст.) получили новое въ русской транстолѣтія. 7) Провансальскій курсивъ десятаго скрядціи обозначение, но значительно влдоизмѣстолѣтія. 8) Итальянскій курсивъ десятаго сто- нились также звуки небные, губные, язычные
лѣтія. 9) Греческій курсивъ, датирующій съ 1375 г. я шипящіе.
10) Итальянскій курсивъ, датярующій съ 1451 г.
N, которое произносилось всегда, какъ греч.
11) Итальянскій курсивъ десятаго столѣтія.
12) Германскій курсивъ десятаго столѣтія. spiritus lenis ('), совершенно утратилось въ рус­
13) Элеазаръ изъ Вормса, к"п ^іа, копированный ской транскрипціи; напр.: агк ~ ( )Іовъ (НюЬ),
въ Римѣ Йліей Левитою въ 1515 г., германско- пло^=г( )Эсѳирь, ^Хчв"-Изра( )иль, nxb—Лі( )я.
яшкеназскій курсивъ; Британскій музей, допол­ Слышимый лишній носовой звукъ въ словѣ
нительное рукописное отдѣленіе, 2719*9 (Paleogra­ Амхусъ (ігак) относится не къ tf, а къ гласному
phical Society, Oriental series, LXXIX). 14) Ашке- звуку а.
назскій курсивъ девятнадцатаго столѣтія. 4.
З и 2 транскрибируются черезъ в: .Виѳ-сямисъ
Алфавитъ, какъ акростихъ—см. Псалмы, Піутъ. (Puff лъ), ^еніаминъ (ро^з), Далаамъ (п;^з), а
Алфавитъ еврейско-финикійскій.—Будучи прото- также (рѣдко) и черезъ б: £ецеръ. Передъ буквою
типомъ греческой азбуки, онъ является тѣмъ са- п—д переходитъ въ родственный звукъ м: Ѳалемымъ родоначальникомъ кириллицы, а, слѣдо- ній (чдл).
вательно, также современной русской (граждан­
^—г, но въ концѣ слова переходитъ иногда то
ской), равно и болгарской и сербской азбукъ. Не въ х—Серуагь (дѵто), то въ и--Фалекгъ (А-з).
только начертаніе буквъ, но и порядокъ и число­
П (— лат. h, греч. spiritus asper) порусски боль­
вое ихъ значеніе, почти вполнѣ сохранившіеся шей частью не произносится: ( )Авель (^дл),
даже въ современной русской азбукѣ, указываютъ ( )Осія (?&чл), Авра( )амъ (плпзк), иин( )едріонъ
на прямую связь ихъ съ архаическимъ алфа- ѵ) гп:п), или, ассимилируясь съ гласнымъ звувитомъ западныхъ семитовъ. Но такъ какъ комъ, выражается буквою и (=греч. ?], происхоодинъ греческій алфавитъ не могъ вполнѣ выра­ дящимъ отъ евр. п ), напр.: Іиуй (кіл1 — win4),
зить всѣ звуки славянской рѣчи, то пришлось Іису(съ) ( j w n ^ j w w ) . Подобно п, и л въ концѣ
изобрѣтателю кириллицы искать новыхъ формъ слова выражается черезъ й: Моасем (лга). Впро­
для звуковъ п, ч, ш, щ и обратиться къ совре­ чемъ, л иногда выражается черезъ г (и): Лилменному ему еврейскому алфавиту. Заимствуя лель (^л), -Гегай Олл).
изъ греческаго алфавита начертанія и порядокъ,
]=в, напр., і/офси. і, скрытое въ звукѣ долавторъ кириллицы замѣнилъ семитическія назва­ гаго у (-1), въ двухъ случаяхъ транскрибируется
ния буквъ (альфа, бета) славянскими (азъ, буки), порусски черезъ ав: Ндоинъ (|:з), Рагаеъ 0 л ) .
сохраыивъ, какъ въ греческомъ А., фонетическое Есть случай, гдѣ ) въ качалѣ слова совершенно
измѣиеніе семитическихъ гортанныхъ буквъ к, исчезаетъ: ( )Асти(нь) ( w t ) .
л, п и 5?, а также центробѣжное наиравленіе
7=3; передъ буквою п иногда смягчается, по­
(слѣва направо) письменной строки» вмѣсто цен­ лучая послѣ себя звукъ д: Э^ра (югу).
тростремительна™ (справа налѣво), характерная
П—ch (отъ него происходятъ греч. YJ, лат. h,
для семитической строки. Впрочемъ, древнѣйшіе слав. И), въ болынинствѣ случаевъ не выра­
памятники греческой эпиграфики свидѣтель- жается въ русской транскрипцін никакой бук­
ствуютъ, что греки первоначально соблюдали въ вой; ср., напр., Аваккумъ, Азаилъ, Анна, Аггей,
ппсьмѣ семитическое ваправленіе, и только впо- Ева, в Р( )овоамъ, Іо( )аннъ, І( )езекіиль,
слѣдствіи, когда они стали употреблять смѣ- Езекія, Олда ма). На концѣ слова оно вы­
шанное, чередующееся направление (т.-е., первую I ражается иногда черезъ й: Зарай, Іефѳай, Ной
Библиотека «Руниверс»
Евр ейско- Финик.
Bpe-
I B.l
IX
Совре­
НИ
мен­
X риный.
ста
Греческій.
Перво­
B.
IV
ло
B.
началь­
АО
no Xp. Xp
P.X.
ный.
а ДЗУЗ
a
J
\Л1\ i
Д
"Т Т?*/Д
П пля^
1
) 7 1Y
3
*?
т ян z
П пяИЧ
W Ь^й
* л > -*4
Когда*
стали
писать
слѣва
направо.
Н ^яМч 1 A
А
6
Г
д
X
н н
V ^Нь и
!л
BUDS*}**/
2
I Ч*М
tt )) > vo
* \
Ц
5.
о
п
г
?
**i ^ 4 S < \
ф Y» u/vw
Л
,ъл
>
X
я
£
1*
О
t
-*=^
О
р
м
лица
XIV в.
Соврві*
1
1 £
менный.
Соврѳ-
н
мсниый
си
а
европой-
£•
скій.
Г
Л
г
Г
(OCG
е
А pD
Б ООН
V
V
* >
п
і *
3
И
(i^CS)Z
(ЮН
ѳ
і
0
1 (г) і
к к (К) К
А л л (ML
м м м (м)М
N м н pN
І
2- О Ь)Х
(0)0
0 0
R 1 п п (Р)Р
к' к
М
К
Кирпл-
в
г
Z
1
Латин.
А | (А) А
~\] ~А~1
БЬ Б В («В
Е
f
ѳ
*
'
11
g
Унціадьный
(устав­
ный)
IX в.
д
£
F
H
©
I
Э ^^7^
Русскій.
—
ЦТ ЦЧ
9
9
р
р
г: с
т т
UQ
р р в» OR
Р
<Ш сш &S
т
ТІ
ріт
Библиотека «Руниверс»
7V
АЛФАВИТЪ Р .
АКІІБЫ
78
(искл. Силоалеъ). Иногда п=е или а: Финеесъ,
Шурекъ 00=6, Озія, Завулонъ, Аодъ; рѣдко = у:
Исаакъ; однако, встрѣчается и какъ х: Хевронъ, І#да, Іарм?/ѳъ; бываетъ и =ав: Навинъ, Рагавъ
Хоривъ, На#оръ, Ражиль и т. д., и какъ г: Сигонъ (см. выше).
(JWD).
Латахъ (-)—а: ^враамъ, ^аронъ; и послѣ
ф, несмотря на то, что отъ него произошла ѵ=я: Осія; но бываетъ— е: .Ева, Ьесвліилъ, Ко­
греч. Ѳ и отсюда русская ѳ, вездѣ транскриби­ рей, и^=э; Эморъ (пг:п),-м: Вмрсавія (^^лл),=о:
руется черезъ т; Лотъ, Товія и т. д.
Іорданъ, Гомора, Софонія, Ровоамъ, и даже = у:
v=r(j) г: Іаиръ, іосія, /евусъ; но передъ глас- суббота, и=-гл,' Вирсавіл (у2в> ію).
иымъ звукомъ и исчезаетъ: Исаакъ, Иссахаръ
Сеголъ ( ѵ )=е: Шехемъ (оэг) п=ей: Моисей,
(вм. Іисаакъ, Іиссахаръ).
но и = а ; Вирсавія (?2й> і«п), Зарахъ (пі^),=и: Ва3 и Э одинаково передаются черезъ х: Ха- вмлонъ, и=ія; Менас/л, а также—о; Іоѳоръ (іл^).
левъ, Ханаанъ, Иссахаръ, и черезъ к: ІГармилъ,
Хирекъ ( . )~и: Давгідъ, но и = а : Галаадъ,
ІГиръ. з съ dagesch forte образуетъ к%: Со##оѳъ,
Фасга, Валаамъ;=е: Ревекка, Зелфа, а также—-о.
Заюгей.
) ~л. Есть случай, гдѣ въ концѣ слова оно Іееоръ О^л^); см. Сеголъ.
Камецъ (г )=о: Офипъ, суббота;—е: Ноеминь,
исчезаетъ: Авигея (У^зк).
D передъ звукомъ 1 иногда смягчается буквою Финеесъ; бываетъ, что оно совершенно исче­
в: Алеерій, За-иарій, но встречается и безъ этой заетъ: Сал()паадъ (чпй^х).
буквы: Ал«рамъ.
Киббуцъ {-. )—у: Уръ, Зев?/лонъ; и~о: Олдама
3=м, но съ предшествующей еврейской
гласной э пли о получаетъ порусски форму им
Дифтонгъ въ окончаніяхъ
двойственная
или оли Рувшгь (аі*п), Герасшгь (Jvrii), Есроліъ числа ( аі) транскрибируется иногда черезъ е:
(jnsn), а съ предшествующей э = ем: Эделгь, Ефремъ, Хусарсаѳемъ.
Геселеъ.
Шва ( * ) выражается почти всегда черезъ
Q=c, но п=з: Раамзесъ.
у, произносимое какъ прпдыханіе среднее гласный звукъ; исключеніе бываетъ только съ
между spiritus asper и lenis, въ русской тран­ schwa quiescens, и то не всегда. Такъ, schwa mo­
скрипцш нячѣмънеотмѣчается,апотому имѣются bile — а: Рафидимъ, Самуилъ (^KIW, nn^fii); е: Іеформы: Овадія или Авдія, Егдомъ, Огъ, Илій, Има- рихонъ, Фенана (пгзв, іп^);.=г<; Филистимъ, Cwнуидъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ у очевидно чи­ хемъ (сзвг ,п>л!гЬв);=о: Соломонъ, Содомъ (ппо,
тали, какъ арабское айнъ съ точкою, и тогда лв/ff). Sthtvn qtriescenft также иногда бываетъ=а:
оно отмѣчалось буквою г: іоѳоніилъ, Лшора, -Гай, Фараонъ, Валаамъ, 1'алаадъ (п;^л ,й^л .пуіа);—е.Ревекка, Гедеонъ (р^іл 1 .пззі),~і (и): Весел/и лъ
Сигоръ (ijns).
9 и D'-ф, pn, f: Финеесъ, Фараонъ, Фасга, (Wxa);=o: Іоѳоръ (пл ),' Гоеояіилъ (^злу), и
Фаранъ, иногда=п: Яаданъ, Лотифаръ, Съ dagesch даже—ей: Іевосѳег* (лв>з-в"н).
forte—w$: Сеп^ора. Передъ о впослъдствіи стали
Нѣкоторыя бпблейскія имена въ русской
писать в: Іеввай, Неввалимъ.
транскрипціи получаютъ измѣненія другого свой­
у^гс: Сидонъ, Сіонъ, Исаакъ, Софонія; это— ства: 1) къ концу или въ середннѣ слова приба­
обыкновенная транскршщія }£\ но есть случаи, вляется буква или слогъ; напр., (л) Молхола, (м) Сигдѣ !J передается при помощи русскаго з: Ыа<а- ло.иъ, Ыафвалпл*ъ,(н)Іерпхонъ,Фараокъ, Соломонъ,
ретъ, или т: Гиръ, или ц: Бе^еръ, Демареи 0"тагО. Аихуоъ, Ноемииь, Асти«ь, (он) Вавилонъ, (им)
р ~ к , но въ одномъ случаѣ почему-то по- Сусакмѵчъ, (ма) Олдажа; 2) одна буква зами­
русски преобразовалось въ м: Аввакулъ.
нается другой: (р вм. ѳ) Впрсавія (вм. Виѳсавія—
№=с: Сихемъ, Саулъ, Самсонъ, или—з: Сузы, У2Ѵ лз), или же 3) пропускается какая-нибудь
Измаилъ.
буква: (л) Авигея ( ^ м к ) , (и) Сузы (рп#), ХуІ^—с: Сара, Сеиръ, или з: Израиль.
П (отъ него происходитъ греч.т, слав. Т, лат. са( )рсаѳемъ ( o ^ ^ n Jtns), (с) Іе( )восѳей
t)=e: Ѳаворъ, Ѳоле, но иногда =гт: Ахижофелъ. (лга РЧ«). Если русская транскрипція именъ собП=ѳ: Іонаѳанъ, Маѳусаилъ, но также т: суб­ ственныхъ въ библейскомъ перекодѣ нерѣдко
отступаешь отъ еврейскаго произношенія этихъ
бота, Рифаигъ.
Прочія, не перечисленный здѣсь буквы еврей- именъ, то чаще всего это объясняется особен­
скаго алфавита транскрибируются по-русски со- ностями греческаго алфавита, транскрипція ко4.
отвѣтственно ихъ еврейскому произношенію, тораго повліяла на русскую. Д. Манидъ.
безъ всякихъ варіацій.
Алфавитъ рабби Акнбы бенъ-1осифь(называемый
Еврейскіе гласные звуки въ русской тран- также Отіотг де рабби Акиба, Мидрашъ или
• скрипціи также значительно измѣняются, Такъ, Агада де р. Акиба)—заглавіе агадическаго трак­
напр.:
тата о названіяхъ буквъ еврейскаго алфавита.
Еамецъ ( т )~а: Сара, ^ідамъ; посдѣ \=я: Онъ существу етъ въ двухъ варіантахъ: варіантъ
Лія, Озіл; но есть = е ; Гергеси, и ~ем: Михей Бы­ А.—древнѣйшаго происхожденія, по мнѣнію Іелваетъ, что оно исчезаетъ совершенно: Іоаннъ линека и, наоборотъ, ведавняго происхожденія,
(jam-»).
по мнѣнію Блоха, — излагаетъ споръ буквъ
Цере (-)—и: Рахиль, -йсавъ; передъ я=г: еврейскаго алфавита за честь образовать перное
Лія, Осш (рвмп), но и = е : Герасимъ, Тевецъ и слово исторіиміросотворенія—Брешитъ. ЭтотъМидаже—а: Лодъ (тіпм), Іорданъ.
драшъ является собственно дальнѣйшимъ разХілрекъ ( . )=:ш: Левш; =zu: Сгшай, но и =гсй: вптіемъ легенды, приводимой въ Beresen. г. 1
ІПимегг, и даже =у: АНХІ/СЪ, Сусакимъ; иногда=о: и Schir ha-Schir. г. V, 11. Тамъ повѣствуется,
Молхола и =а: Феяана.
что первая буква алфавита—-шефъ—жалова­
Холемъ ( * )—(у: Ааронъ, Морія, но также — ои:лась Богу на предпочтеніе, оказанное буквѣ
Мог/сей; встрѣчается даже—е: Гесемъ (jru) и -=ги\ бетъу которою начинается Пятикнижіе- лпгкіз',
Тг/ръ, Кг/ръ, Сгггоръ, Імсусъ (W, і т э , Ѵ^, jnnm) и успокоилась только тогда, когда ей было обѣЕсть случай, гдѣ оно совсѣмъ исчезаетъ: Ливанъ щп'но, что ею будутъ начаты десять запонѣдей,
данныхъ Богомъ на горѣ Синаѣ (^ззк—Я есмь^
Библиотека «Руниверс»
79
АЛФАВИТЪ СИРАХА—А ПФАКВЕНЪ,
Соломонъ
80
Нисколько иначе передается эта легенда въ I за выраженныхъ въ нихъ грубо антропоморс} и
Мидрашѣ рабби Акибы. Согласно послѣднему, всѣ ческихъ взглядовъ на Божество, оскорблявшихъ
буквы, начиная съ послѣдней, таеъ7 предъявили болѣе просвѣщенныхъ людей послѣдующаго вре­
свои права на первенство. Но всѣ онѣ были от­ мени. По этой же причияѣ Алфавитъ р. Акибы
вергнуты вплоть до бетъ, начальной буквы слова подвергся серьезнымъ нападкамъ и насмѣшкамъ
берака («благословленіе», «восхваленіе»), которая со стороны караима Соломона бенъ-Іерухама въ
и была выбрана. Между тѣмъ, одинъ только первой половинѣ десятаго столѣтія. Варіантъ А
алефъ яыказалъ скромность, не принимая участія былъ так лее извѣстенъ караиму Іегудѣ Гадасси въ
въ общихъ жалобахъ; ему было предоставлено 8а тринадцатомъ столѣтіи (см. Іеллинекъ, I. с,
это быть первой въ ряду всѣхъ буквъ (означая со­ III, XVII, 5).—Начинал свои труды словами «Р.
бою Божественное единство) и было обѣщано пер­ Акиба сказалъ», составители обоихъ варіантовъ
вое мѣсто въ текстѣ синайскаго откровенія. Это приписываютъ тъмъ самымъ авторство ихъ Акпбѣ.
соперничество сопровождается агадическимъ изло­ Оправданіе этого усматривается въ томъ, что, со­
жен іемъ формъ различныхъ буквъ и толкованіемъ | гласно Талмуду (Мен., 296), Моисею на Синаѣ было
различныхъ сочетаній буквъ алфавита: напр., сое­ сказано, что каждая буква Торы сдѣлается преддиняя 1-ую букву алфавита съ послѣдней, 2-ю со метомъ галахичеекпхъ толкованій Акибы бенъвторой съ ковца, 3-ю съ третьей съ конца и т. д., мы Іосифа и что, по Berescb. г., I, онъ и р. Эліезеръ
получимъ сочетаніе [л "u tra пк и т. д. Если соеди­ сумѣютъ найти сокровенный смыслъ въ двой­
нить первую букву съ 12-ой, 2-ую съ 13-й и т. д., то ственной формѣ буквъ *|5!UB.—Въ дѣйствительполучимъ сочетаніе DT p D2 Ьн; при этомъ такимъ ности существуетъ третій варіантъ, называе­
двубуквенньшъ словамъ подыскивается болѣеили мый «Midrasch de г. АкіЪа al hatagin we siunira*,
мепѣе подходящій нравоучительный смыслъ.— приписываемый р, Акибѣ и занимающейся ивВаріантъ Б есть компиляція аллегорическихъ и ученіемъ буквъ алфавита съ цѣлью найти въ
мистическихъ агадъ, внушенныхъ названіями каждой изъ нихъ какое либо символическое оборазличныхъ буквъ, причемъ каждое названіе значеніе Бопц творенія, Торы, Израиля, а также
буквы образуетъ особый акростихъ (иотарикот). еврейскихь обычаевъ и обрядностей. Этотъ ваТакъ, напримѣръ,to алефъ^ г^к. представляетъ нота- ріантъ опубликованъІеллинекомъвъБеіЪ Hamidr.,
риконъ фразы Y " ^ гіс«—скъ правдѣ пріучай, I V, 31—33.—Ср.: Bloch, въ Winter и Wttnsche,
уста твои». Еромѣ того, н — начальная буква, Jud. Lit., I l l , 225—232, гдѣ приведены образцы на
названій многихъ добродѣтелей: правды (пек) нѣмедкомъ языкѣ. Относительно различныхъ из­
вѣры, п:пвк, творческаго слова Божія пек и т. д даний см. Steinschneider, Cat. Bodi., col. 519; S.
Бетъ, а, напоминаетъ по формѣ домъ(башиг; от­ Wiener,BibHothecaFriedlandiana ; p. 71; Imber, Let­
сюда и названіе) и представляетъ первую букву ters of Rabbi Akiba, or, the Jewish primer as it
словъ пэ*а «благословеніе», пгз созерцаніе. которое was used in the public schools two thousand years
всего болѣе цѣнится въ изученіи закона. Гимелъ, л, ago), въ Report of N. S. Commissioner of Edncaнамекаетъ на гмилутъ хасадимъ (милосердіе—и tion, 1895—96, pp. 701—719, Washington, 1897.
3.
особенно Божіе), на дождь (гешемъ), падающій по [J. E. L 310—311].
Алфавитъ Сираха—см. Псевдо-Сирахъ.
4
милости Божіей, и на Его величіе (гедула) въ неАлфаганъ, донъ-Зулема (Соломонъ) — верхов­
бесахъ и т. д.—Оба варіанта приведены вмѣстѣ въ
амстердамскомъ изданіи 1708 г., какъ будто-бы ный раввннъ еврейскихъ общинъ въ Испаніи,
одинъ изъ нихъ служилъ дополненіемъ другому. стоявшихъ подъ юрисдикдіей архіепископа
Варіантъ А отличается большимъ единствомъ толедскаго. Въ 1388 г. донъ Педро Топоріо, архіплана и, какъ доказалъ L ллинекъ (Beth Hamidr., епископъ толедскій, удалилъ А. отъ должности
VI, 40) древнѣе. Онъ, если не совпадаетъ, то не­ за небрежное исполнение обязанностей и назнапосредственно слѣдуетъ по времени за Мидра- чилъ на его мѣсто своего домашняго врача Хаена
шемъ. Въ этомъ отношеніи интересно мѣсто ІІІаб. (Хаимъ), который въ актѣ назначенія названъ
104а, согласно которому школьниковъ эпохи 1о- «добрымъ, благоразумнымъ и очень ученымъ
шуи б. Леви (начало третьяго столѣтія) обучали человѣкомъ, отпрыскомъ благородной семьи*.
еврейскому вѣроученію при. помощи указанныхъ Этотъ актъ помѣщенъ въ «Histona de los judios»
мнемоническихъ пріемовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ со­ Амадора де лосъ Ріосъ, т. II, 577 ел. [М. Кау5.
общал имъ правила нравственности. Іеллинекъ serling, въ J. E. I, 372].
Алфаквенъ (также Алфакинъ, Алфакн, А л фуки)—
даже полагаетъ, что данный Мидрашъ былъ составленъ съ цѣлью познакомить дѣтей съ алфа- прозвище, которое обыкновенно носили лейбъвитомъ. Съ другой стороны, варіантъ Б (который медикъ, а также секретарь и переводчикъ испанГрецъ въ Monatsschrift, VIII, 70 и слѣд. счи- скихъ королей. Въ Испаніи, Португаліи и Протаетъ первоначальным^ еврейскійже «Енохъ» и вансѣ имя это соотвѣтствуетъ арабскому «chakim»
«ПІіуръ кома* лишь отрывками изъ него), не (мудрецъ, врачъ).—Ср. Jew. Quart. Rev., X, 531.
4.
обладаетъ внутреннимъ единствомъ плана, а [J. E. I, 374].
Алфаквенъ, Іосифъ—врачъ при особѣ дона Санхо
представляетъ лишь простую компиляцію агадическихъ отрывковъ, выхваченныхъ наудачу Наваррскаго, жилъ въ 12 вѣкѣ. За его заслуги ко­
изъ различныхъ каббалистическихъ и мидрашит- роль пожал овалъ ему часть нал ого въ, взпмаемыхъ
скихъ трудовъ, безъ всякой связи, кромѣ чисто съ евреевъ Толедо.—Ср. De los Eios, Historia de
6,
внѣшней, обусловленной порядкомъ буквъ алфа­ los iudios, II, 30. [J. E. I, 374].
Алфаквенъ, Соломонъ—врачъ наваррскаго ко­
вита; этотъ варіантъ также основывается на Шаб.,
104а. Іеллинекъ доказалъ, что составленіе его роля Санхо Мудраго (12 в.), который такъ высоко
относится къ сравнительно позднѣйшему вре­ цѣнилъ его, что одарплъ его семью акрами земли
мени, какъ это явствуетъ изъ арабской формы и двѣнадцатью виноградниками около Москеры
буквъ и многочисленныхъ указаній на арабскій н Фоптеллы (двухъ деревушекъ близъ Толедо);
бытъ. Онъ получплъ, однако, особую цѣнность, кромѣ того, А. получилъ отъ короля права дво­
какъ хранилище тѣхъ чисто каббалистическихъ рянства («Infanzon privileges») повсеместно въ
идей, которыя едва не подверглись забвенію пзъ- королевствѣ. — Ср. Kayserling, Geschichte der
Juden in Spanien, I, 20 sqq. [J. E. I, 374]. 5.
Библиотека «Руниверс»
81
АЛФАЛАСЪ, МОИСЕЙ—АЛФАРАБИ
82
Алфаласъ, Монсей—см. Алпаласъ, Моисей. 9.
Алфандарн—и^вѣстная въ ХУІІ и XVIII вв.
семья восточныхъ
раввиновъ, преимущест­
венно жившая въ Смирнѣ, Константинополѣ и
Іерусалимѣ. Названіе А. она получила, вѣроятно,
отъ какой-нибудь местности Йспаніи—скорѣе
всего отъ «Алфамбры». Вотъ краткая таблица
главныхъ членовъ этой семьи:
Яковъ
3) Хаимъ беиъ-Исаакъ-Рафаилъ Младшій —рав­
винъ въ Константинополѣ, жилъ во 2-ой поло­
вины XVII и началѣ XVIII в.; на старости лѣтъ
переселился въ Палестину, гдѣ и умеръ. Онъ
былъ авторомъ сборника гомилій «Esch Dat»,
отпечатанная вмѣстѣ съ сочинен-іемъ его
дяди «Mussal me-Esch» въ Константиноподѣ, въ
1718 г. Множество неболынихъ трактатовъ были
имъ помѣщены въ сочиненіяхъ другихъ авторовъ.
Азулаи о немъ весьма высокаго мнѣнія, какъ
объ ученомъ и проповѣдникѣ.—Ср.: Michael, Or
Хаимъ, авторъ «Maggid
ha-Chajim, №«854; Steinschneider, Cat. Bodl.,
me-Reschit», ум. около
col. 821.
1640 г.
4) Хаимъ беиъ-Яховъ Старшгй—учитель-талмудистъ и писатель; родился въ 1588 г.; жилъ
въ Константинополѣ въ 1618 г.; умеръ тамъ-же
I
I
Яковъ, авторъ «Mussal
Иег^къ-Рафаплъ, ум. въ 1640 г. Онъ былъ ученикомъ Аарона бенъІосифа Сасона. Нѣкоторые его респонсы были
me-Esch», ум. около
оьоло 1690 г,
издавы въ «Maggid ше-Keschit» (Константино­
1690 г.
|
|
Хаимъ, авторъ «Esch поль, 1710). содержавшемъ также и респонсы его
сына Исаака-Рафаила. Его новеллы къ нѣкотоЭлія, раввинъ въ КонDat».
рымъ талмудическимъ трактатамъ до настоящаго
стантинополѣ.
I
Ааронъ б. Моисей, ум. времени остаются въ рукописяхъ.—Ср.: Azulai,
Schem ha-Gedolim, s. v.; Michael, Or ha-Chajim,
въ 1774 г.
№ 853; Steinschneider, Cat. Bodl., № 4668.
Члены семьи Алфандари и по настоящее время
5) Элія—писатель-спеціалистъ въ области талживутъ въ Константинополѣ и Вейрутѣ. Пор­ мудическаго
права; раввипъ въ Контугальская семья, носящая сходную фамилію стантинополѣ брачнаго
во
второй
половинѣ XVIII и
«Алфалдерп», существуетъ теперь въ Парижѣ и началѣ XIX в. Онъ опѵбликовалъ
два сочиненія
Авиньонѣ. Среди членовъ этой семьи особенно по
брачному
праву—«Seder
Elijahu
rabbah weвыдавался врачъ Моисей Алфалдери (Revue sutta» (Константинополь, 1719) и «Miktab
medes etudes juives, ХХХІУ, 253) и Левъ Алфалде- Elijahu» (Константинополь, 1723). Его племян­
рикъ (ibid., VII, 280; ср. фамилію Моисея pmas^N, нику Хаимъ Алфандари Младшій, по поводу
Neubauer, Cat. Bodl., Hebr. Mss., № 2129, съ фа- одного юридическаго (талмудическаго) вопроса,
миліей Аарона р-ллАк (ibid., № 1080). Возможное который онъ ему предложилъ, считаетъ дядю
объясненіе этого названія даетъ Steinschneider, болынимъ авторитетомъ въ раввинскомъ правѣ
Jew. Quart. Rev., XI, 591. Въ дополненіе къ (Mussal me-Esch, стр. 39). — Ср.: Azulai, Schem
лгцамъ, упоминающимся ниже, слѣдуетъ еще ha-Gedolim, s. v.; Steinschneider, Cat. Bodl.,
прибавить извѣстнаго въ свое время Соломона col. 926.
Алфандари (Валенсія, 1367), сынъ котораго,
6) Яковъ бепъ-Хаимъ—талмудическій писатель
Яковъ, помогалъ Самуилу Царцѣ въ егопереводѣ и раввинъ въ Константинополѣ въ XVII в.;
съ арабскаго языка на еврейскій сочиненія около 1686 г. онъ самъ о себѣ говоритъ, какъ о
Псевдо-ибяъ Эзры «Sefer ha-Azamim», и купца старомъ уже человѣкѣ («Mussal me-Esch», стр.
Исаака Алфандари, потерпѣвшаго кораблекру- 5). Онъ былъ авторомъ книги респонсовъ, изданшеніе у Нубійскихъ береговъ въ 1529 г.—Ср.: ныхъ его пдемянникомъ Хаимомъ Младшпмъ
Zunz, Zur Gesch., 425; Steinschneider, Hebr. Uebers., (Константинополь, 1718) подъ заглавіемъ «Mussal
стр. 448.
me-Esch» (Спасенный отъ огня), такъ какъ они
7) Ааронъ бенъ - Моисей—талмудическій писа­ были спасены отъ пожара, уничтожпвшаго боль­
тель; родился въ Смирнѣ около 1700 г.; умеръ шую часть его маяускриптовъ. Другіе его рес­
въ Хебронѣ (Палестина) въ 1774 г. Уже глубо- понсы были напечатаны въ сборпикахъ его отца
кимъ старцемъ онъ покинулъ свою родину и и Іосифа Кацаби (Константинополь, 1736).—Ср.
переселился въ Палестину, гдѣ встрѣтился съ Steinschneider, Catal. Bodl., col. № 1179. [J. E.
9.
Азулаи (см.). Онъ былъ авторомъ двухъ сочи­ I, 373—374].
Алфарабн, Абу-Насръ Мохаммѳдъ — арабскій
нений: 1) «Jad Aharon», представляющаго собою
сборникъ примѣчаній къ «Tur Orach Chajim» философъ, род. въ Фарабѣ (Туркестанъ) около
(первая часть котораго появилась въ Смирнѣ въ 870, ум. въ Дамаскѣ около 950 г.; училъ онъ
1735, а вторая—въ Салоникахъ въ 1791 г.) и въ Багдадѣ, тогдашнемъ центрѣ греческой фикъ «Tur Eben ha-Ezer» (Смирна, 1756-^65) и 2) лософіи, а также путешествовалъ по Сиріи
«Mirkebet ha-Mischneh»— трактата на первую и Египту. Философскія изьгсканія А. оказали
часть маймонидова «Jad ha-Chazakah». Его замѣтное и продолжительное вліяніе на еврейскую
внукъ, Исаакъ Ардитъ, написалъ въ честь дѣда литературу. Многія изъ сочиненій А. сохранились
панегирикъвъ своемъ сочиненіи «Jekarha-Erek» исключительно въ еврейскихъ перевюдахъ. А.
(Салоники, 1836).—Ср.: Azulai, Schem ha-Gedolim, является авторомъ нѣсколькихъ очерковъ по
s. v.; Michael, Or ha-Chajim, № 302; Zedner, Cat. «Логикѣ» Аристотеля; онъ написалъ введеніе къ
«Метафизикѣ» послѣдняго, а также составилъ
hebr. books Brit. Mus., стр. 40.
2) Исаакъ-Рафаилъ — сынъ Хаима и отецъ комментарій къ его «Физикѣ» и «Нпкомаховой
Хаима Младшаго. Онъ жилъ въ Константинополѣ этикѣ». Изъ оригинальныхъ сочпненій А. наи­
въ XVII ст., умеръ около 1690 г. Нѣкоторые изъ большею извѣстностыо пользуется «Книга наего респонсовъ были опубликованы въ сборникѣ чалъ» (Sefer ha-Techilot), которую перекелъ
его отца «Maggid me-Re"schit% Константинополь, на еврейскій языкъ Моисей бенъ-Самуилъ пбнъ1710.—Ср.: Benjacob, Ozar ha-Sefarim, стр. 291; Тиббонъ (1248 г.) и которую въ 1850—51 іт. пздалъ Фиддшіовскій въ ежегодникѣ «Sefer haZedner, Cat. hebr. books Brit. Mus., s. v.
Библиотека «Руниверс»
ъъ
А ЛФАРАБ И
84
Assif». Эта книга представляетъ краткое изло­ извѣстной постепенности, повидимому, извлеченъ
жение всей перипатетической философіи. Тутъ А. изъ «Книги началъ» Алфараби. Евреевъ осо­
разсматриваетъ шесть принциповъ всего суще- бенно очаровывала монотеистическая тенденствующаго и останавливается на вопросѣобъ един­ ція А.; съ нею вполнѣ согласовались его метастве Бога. «Начала» А. слѣдующія: 1) боже­ фическія разсужденія и его ученіе объ единстгѣ
ственное начало или первопричина; она—едина; и единичности Бога. Передаваемая Іегудою Га­
2) второстепенныя начала, они же интеллекты не- леви мысль (Cuzari, У, 21), что ограниченность набесныхъ сферъ; 3) активный интеллектъ; 4) душа; шихъ умозрительныхъ способностей не позволяетъ
5) форма и 6) отвлеченная матерія. Только первое намъ постигать Бога, ведетъ свое происхожденіе
изъ указанныхъ началъ отличается абсолют- отъ А. Съ другой стороны, однако, взгляды А,
нымъ единствомъ; остальнымъ свойственна множе­ на пророчество сильно оспаривались Іегудою
ственность. Первые три начала &е только совер­ Галеви. Алфараби заявляетъ, что пророчество
шенно безтѣлесны, но и не находятся ни въ ка- эманируетъ только изъ души, обладающей силою
кихъ отношеніяхъ къ матеріи; равнымъ об- чистаго мышленія; при этомъ душа вступаетъ къ
разомъ и остальные три сами по себѣ лишены тѣсное общеніе съ активнымъ разумомъ и поль­
всякой матеріальности: они лишь вступаютъ въ зуется его поддержкою и руководительствомъ.
связь съ явленіями видимаго міра. Сообразно съ Іегуда Галеви совершенно отвергаетъ подобное
этимъ, существуетъ шесть родовъ тѣлесности: натуралистическое объясненіе сущности проро1) небесная; 2) разумно-животная; 3) безсло- ческаго дара и глубоко убѣжденъ, "что пророчество
весно-животяая; 4) растительная; 5) минераль­ это—рѣчь Господа Бога (I, 87). Тѣмъ не менѣе,
ная и 6) четырехстихійная. Вселенная пред­ взглядъ А. на пророчество раздѣлялъ и Авраамъ
ставляетъ комбинацію этихъ принциповъ. А. ибнъ-Даудъ, различающей три разряда разума:
учитъ, что Бога нельзя представлять себѣ состав- възародышѣ (in potential въ дѣйствіи (in actu) и
нымъ существомъ; въ противоположность чело- благопріобрѣтенный (acquisitus). Маймонидъ также
вѣку, которому приходится прибѣгать къ помощи па сторонѣ А. относительно сущности пророчествошести факторовъ. чтобы создать что-либо, Богъ ванія, но въ то же самое время настойчиво ука­
въ самомъ себѣ таить источникъ творчества.— зываешь на спеціальное избраніе пророка волею
Въ этомъ же трудѣ Алфараби разбираетъ вопросъ Божіею и на необходимость внутренней подготов­
о пророчестве, которое онъ считаетъ исклю­ ленности пророка къ его миссіи; для нея пророкъ,по
чительно естественнымъ проявленіемъ интел­ его мнѣнію, долженъ обладать, сравнительно съ
лекта, позволяющая предсказывать будущее. А. прочими людьми, болѣе развитымънравственнымъ
выступаетъ защитникомъ принципа свободы чело- чувствомъ а также извѣстною долею фантазіи
вѣческой воли и противникомъ всякой астро- (Йорэ, II, 36). Маймонидъ (въ его «Восьми глалогіи.—За первою или метафизическою частью вгхь»), при классификации качествъ души, идетъ
сочпненія А. слѣдуетъ политическая—трактатъ о по стопамъ А. У Алфараби лее Маймонидъ заим­
различныхъ формахъ правленія. Тутъ говорится, ствовал^ по всей вѣроятности, и дѣленіе медичто благополучіе, какъ отдѣльнаго лица, такъ и цинскихъ знаній на семь разрядовъ: такое дѣленіѳ
государства, зависитъ отъ процвѣтанія умозри­ проведено у А. въ его классификации наукъ. На­
тельной науки: государь обязательно долженъ конецъ, тотъ-же Маймонидъ (Морэ, II, 27) пользо­
быть философомъ.—Другимътрудомъ А. является вался и комментаріемъ А. къ «Физикѣ» Аристоте­
сочиненіе «Распредѣленіе иаукъ», переведенное ля,—Равнымъ образомъ и надругихъ еврейскихъ
и дополненное Калонимосомъ б. Калонимосъ изъ писателяхъ сказывается огромное вліяніе А.;такъ,
Арля (1314). Сочиненіе это также пользовалось напр., А. знали и его сочиненіями пользовались
большой популярностью у еврейскихъ писателей Авраамъ б. Хія Албарджелони, Іосифъ ибнъ-Аквслѣдствіе энциклопедичности своего содержа* нинъ, НІемъ-Тобъ Фалакера и Моисеи ди Ріети.
нія.—Третьимъ сочиненіемъ А. служитъ «Трак­
Такъ какъ взгляды А. въ общемъ пользовались
татъ о сущности души», переведенный, вѣроятыо чрезвычайною авторитетностью, то еврейскіе пи­
въ 1284 г., Зерахіею бенъ-Исаакомъ въ Римѣ и сатели весьма упорно боролись съ его ученіемъ
изданный Эдельманномъ въ «Chemdah Genu- о безсмертіи человѣческой души. Арабскіе фило­
zah». Наконецъ, здѣсь же упомянемъ о Ьзігп "о софы старались разрѣшить проблему о безсмертіи
nibatfi^em,—трактат ъ о различномъ примѣненіи сло­ души, оставленную открытою Аристотелемъ, зава «интеллектъ» у Аристотеля; сочиненіе это было явленіемъ, что при жизни человѣка его интел­
переведено на еврейскій языкъ въ 1300 г. Іедаіею лектъ связанъ съ активнымъ интеллектомъ
Бедерси и издано въ 1858 г. Михаиломъ Розен- вселенной. А. считаетъ эту гипотезу полнѣйшимъ
штейномъ.
абсурдомъ. Высшею цѣлью человѣка, по его
Что касается значенія А., какъ философа, то мнѣнію, должно быть стремленіе настолько изощ­
Маймонидъ былъчрезвычайно высокаго мнѣніяобъ рить врожденныя ему способности, насколько это
его трудахъ, особенно о «Книгѣ началъ», назы­ вообще «возможно. Этотъ взглядъ, изложенный А.
вая ихъ «дивными цвѣтами»; чтобы въ этомъ убѣ- въ послѣднемъ его комментаріи, на «Никомахову
диться, достаточно, по его мнѣнію, хотя бы за­ этику*, вызвалъ по его адресу рядъ упрековъ;
няться трудами А. пологикѣ.Далѣе,онъзаявляетъ, между прочимъ Иммануилъ бенъ-Соломонъ, въ
что А, былъ выдающимся ученымъ и что у него своемъ «Раѣ и Адѣ» (гл. 28), отводитъ ему за
можно и слѣдуетъ многому научиться. Но еще это мѣсто въ преисподней.—Ср.: Steinschneider,
до этого отзыва Маймонида объ А, послѣдній Al-Farabi's, des arabischen Philosopben, Leben u.
пользовался большой популярностью у еврей­ Schriften, St.-Petersburg", 1869; idem, Hebr. t Ueскихъ ученыхъ. Моисей ибнъ-Эзра (1130) при­ bers., index, s. v. Farabi; Brockelmann, Geschichte1
водить цитаты изъ собрапія философскихъ афо- der arabisch. Literatur, 1898, 1, 210; Schmtflders
ризмовъ А., а также выдержку изъ его энци­ Documenta philosophorum arabum, Bonn, 1836;
клопедии (о поэзіи). Проводимый Іегудою Галеви Casiri, Bibl. arabico-hispaniensis, 1; De Bossi, Di(Cuzari, I, 31) взглядъ, что всѣ существа на­ zionario storico degli autori arabi, 1807; L. Dukes,
ходятся во взаимной другъ отъ друга зависи­ Philosophiscbes aus d. zehnten Jahrh., 28—124;
мости, представляя въ этомъ отношеніи картину Dieterici издалъ въ Лейденѣ (1890—1900) по араб-
Библиотека «Руниверс»
85
АЛФАСИ—АЛХАДИБЪ
86
ски^ съ нѣм. переводомъ нѣсколько разсужденій I второй половины XYI ст., ум. въ 1579 г. Моясетъ
А. О деятельности А, ср. трудъ Ибнъ- быть, онъ тождествененъ съ А. Хіосскимъ (1578).
Аби-Осайбіи. [Статья A. Loewenthal я, въ J. E. I, (Abr. de Boton, Responsa, № 24) и съ Исаакомъ
374-375].
5.
б. Самуилъ-Хаимомъ, о которомъ авторъ «SchalАлфаси—см. Адьфаси.
scbelet ha-Kabbalah» часто упоминаетъ, какъ о
Алфахаръ или Алфакаръ (арабское і ю ^ к , рав- выдающемся каббалистѣ испанскаго происхожденозначущее еврейскому ізпѵі—«горшечникъ»)— нія (изд. Варшава, 1889, стр. 87). Его посмертное
фамильное имя одного изъ старѣйшихъеврейско- сочиненіе «Nofet Zufim», изданное его сыномъ
испанскихъ родовъ, выдвинувшаго рядъ извѣст- Хаимомъ б. Исаакомъ въ 1582 г., въ настоящее
иыхъ обіцествеяныхъдѣятелей и ученыхъ. Этотъ время является рѣдкостью. Это—толкованіеБиб*
родъ происходилъ изъ Гренады, но потомъ со­ ліи, расположенное въ алфавитномъ порядкѣ и
средоточился въ Севильѣ. Авраамъ ибнъ-Эзра основанное на трехъ каббалистическихъ метовъ комментаріи къ кн. Даніила уломинаетъ о дахъ экзегезы, а именно,—на «gematria», «ziruсвоемъ современникѣ, авторѣ книги «Оспасеніп», fim» и «rasche tebot»—на числовомъ значеніл
Алфахарѣ. Около 1190 г. въ Толедо жилъ врачъ буквъ, составляющихъ слово, комоинированіи
Іосифъ Алфахаръ, «ученый мужъ, великій паси ихъ и на иниціалахъ словъ.—Ср.: Wolf, Bibl.
и врачъ», который участвовалъвъпреслѣдоваяіи Hebr.,I, 1168, IV, 600; Steinschneider, Cat. Bodl.,
каранмовъ въ Испаніи (Rev. et. juives, XVIII, 1092; Benjacob, Ozar ha-Sefarim, 394.
62; Jew. Quar. Rev., XI, 590). Онъ былъ отцомъ
3) Іосифъ бенъ-Исаакъ—жилъ въ Гуэскѣ въ
Іуды и, вѣроятно, также Авраама—двухъ особен­ XIII ст. и яеревелъ на испанскійязыкъ Мишпу,
но прославившихся членовъ рода Алфахаръ.
а съ арабскаго языка на еврейскійкомментарій
Авраамъ Алфахаръ—сановникъ при дворѣ Аль­ Маймонида къ тр. «Moed. Этому переводу предфонса YIII Кастильскаго, ум. въ1231 (или 1239) г. шествуетъ поэтическое введете, въ которомъ
въ Толедо. Хорошо владѣя арабскимъ языкомъ. каждый стихъ начинается послѣднимъ словомъ
онъ былъ посланъ королемъ съ дипломатической предыдущая.—Ср.: Steinschneider,Hebr. ВіЬГ.,ХІ,
миссіей къ мароккскому султану Абу-Якубъ 138; Hebr. Uebers., стр. 923.
Алмустанзиру, Онъ писалъ стихи и составилъ
4) Іосифъ бепъ-Соломоиъ—написалъ коммента­
оду въ честь своего царственнаго патрона (см. рий на «Пѣснь пѣсней», рукопись котораго
Makkan, Analectes sur l'histoire des arabes хранится въ Ватиканской библютекѣ,—Cp.:Salfeld>
d'Espagne, II, 355; M. Hartmann, Das arabische въ Мад-azin, VI, 36, 204; idem, Die ЕгШгег des
Strophengedicht, 1896, стр. 46).
Hohen Liedes, 175, и въ Hebr. Bibl., IX, 138.
Іуда Алфахаръ (ум. въ 1235 году)—былъ, по
5) Munajjlm ibn Al-Fawwal —изъ Сарагоссы
преданію, врачемъпри дворѣ кастильскагокороля жилъ въ XI стол. Согласно Ибнъ-Аби-Осейбіи,
Фердинанда III. Человѣкъ выдающагося ума и онъ былъ знаменитый врачъ, выдающейся филосильной воли, онъ пользовался большимъвліяніемъ софъ и логикъ. Онъ написалъ на арабскомъ
въ еврейской общинѣ Толедо. Въ спорѣ по поводу языкѣсочиненіе «Kanz al-Makb, въ формѣ вопро
сочиненій Маймонида, раздѣлившемъ ученый совъ и отвѣтовъ. въ которомъ изложплъ з>
міръ на два враждебныхъ лагеря (1232 г.), А. коны логики и основанія физики.—Ср.: ІЬл
держалъ сторону ортодоксовъ-антимаймонистовъ. Abi Oseibia, изд. August Mailer, II, 50, Ktfnig-sПрестарѣлый грамматикъ Давидъ Еимхи пы­ berg,1884; Steinschneider, Hebr. Uebers., стр. 923.
тался привлечь его на сторону маймонистовъ
6) Хаимъ бенъ-Іегуда—XI ст.; упоминается въ
и для этого даже предпринялъ поѣздку въ То­ респонсахъ Исаака ибнъ-Мегаса.
ледо; заболѣвъ въ дорогѣ, Кимхи отправилъ Ал7) Хаимъ бенъ-Іегуда—ъ&ввшіъ па островѣ Рофахару письмо, начинавшееся библейской фразой: досѣ; жилъ въ XVI ст. Онъ пріобрѣлъ громкую
«Іуда, твои братья славятъ тебя издали: ты укра- славу, какъ казуистъ; упоминается въ сочинешенъ мудростью, величіемъ и скромностью». Но ніяхъ современниковъ— Самуила дд Медина
А. не обратилъ вниманія на всѣ эти любезности (п11^плп), Давида бенъ-Абп-Зимры (ѴУѴІ) и Іои на второе письмо Кимхи отвѣтилъ восланіемъ, сифа ибнъ-Лаба, которые его выс.око цѣнили,—
въ которомъ рѣзко осудилъ попытку Маймопида Ср. Michael. Or ha-Chajim, № 855.
примирить греческую философію или аристотеАлхаднбъ (зпхп, гркп, :лп, з-іпк, по Jew. Quart.
лизмъ съ іудаизмомъ; онъ допускалъ, что Маймо- Rev., X, 530 «горбунъ»)—имя семьи,представители
нидъ былъ великимъчеловѣкомъи заслуживаетъ которой пользовались известностью въ періодъ
почета за то хорошее, что сдѣлано имъ для іу- оть начала 14 до конца 17 вв. Слѣдующій спидапзма; но онъ возставалъ противъ слѣпого прекло­ сокъ обннмаетъ яаиболѣе выдающихся членовъ
нения предъ всѣми положеніями каирскаго муд­ этой семьи:
реца, который, какъчеловѣкъ, могъ заблуждаться
1) Авраамъ бенъ-Соломонъ—былъ судьею на
или увлекаться модными философскими гипоте­ островѣ Корфу въ 1530 году. 2) Исаакъ беиъ-Солозами. Рѣзкость, съ которою Алфахаръ отвѣтилъ монъ бенъ-Цаддикъ — выдающійся
астрономъ,
всѣми уважаемому Давиду Кимхи, возмутила мно- жившій въ Кастиліи (1370) и въ Сициліи
гихъ представителей, даже консервативнаго на- (1396—1429 ?), ученикъ Іегуды б. Ашера и поправленія,—Ср.: Zunz, Zur Gesch., 428; Geiger, слѣдователь Самуила Царцы. Онъ составилъ соDas Judenthum u. seine Geschichte, III, 46 и ел.; чиненіе по хронологіи, «Orach Salulah» (Прото­
Ozar Nechmad, II, 172; Graetz, Gescb., YII, index; ренная дорога), въ которомъ выступаетъ поSteinsclmeider, Hebr. Bibliogr., XIX, 41. [M. Kay- слѣдопателемъ авторитетнѣйшаго
тунисскаго
serlinp:, въ J. E, 1,372—373].
5.
астронома, Ар-Раккама. Къ этому труду А. приАлфуалъ (вѣрнѣе, al-Fawwal—«торговецъ бо­ соединилъ четыре таблицы по Ал-Баттаки и
бами»)—фамильное имя группы испанекпхъ евре- одну по Ал-Каммаду. Согласно указанію одной
евъ (Steinschneider, Jew. Quart. Rev., XI, 587), рукописи, собственности частнаго лица, А. на­
писалъ также т е п ^з тли («Письмо о яселѣзизъ которыхъ извѣстны слѣдующіе:
1) Авраамъ—изъ Тортозы; жилъ въ концѣ XIY ныхъ прпборахъ»), гдѣ онъ подробно говорить объ
ст. и цитируется въреспонсахъИсаака б.Шешета. изобрѣтенныхъ имъ въ Сицилщ инструментахъ.
2) Исаакъ бепъ-Хаимъ бенъ-Іегуда — каббалистъ| По мнѣнію Штейншнейдера, это сочиненіе не
Библиотека «Руниверс»
87
АЛХАРИЗИ'
идентично съ его y^ifcfcn ^з (Планиметрическій
приборъ). А. является и авторомъ трактата о
богословской терминологии. По мнѣнію Буксторфа, онъ написалъ книгу «Leschon ha-zabab»
(Языкъ золота), трактатъ о мѣрахъ вѣса въ Библіи. Затѣмъ А. сочинилъ гимнъ въ честь Эсѳири
(авторъ полностью раскрываетъ имя свое въ
акростихѣ), а также дополненіе къ тому стихо­
творению, которымъ Моисей Гандали начинаетъ
свой комментарій къ еврейскому переводу астроно­
мическая труда Ал-Фергани.—Ср.: Штейяшнейдеръ, Мюнхевскій каталогъ, стр.92; 2-ое изд..стр.
25t3; его-же, Hebr. Uebers., стр. 550, 556; его-же,
Hebr. BibL, VII, 112; Zunz, Zur Gesch., стр. 536.
3) Моисей бенъ-Исаакъ былъ въ 1560 г. судьей
въ Патросѣ. 4) Хаимъ жилъ въ 17 вѣкѣ и,
по Самбари (1. с , р. 140), составилъ подъ заглавіемъ «Mekor Chajim» указатель къ библейскимъ
цитатамъ въ гомилетичео<кихъ сочиненіяхъ. 5)
Яковъ бенъ-Моисей жилъ въ 1442 году; перелисчикъ извѣстнаго Codex de-Rossi, № 950.—Ср.:
Zunz, Zur Gesch., pp. 423, 434; Steinschneider,
Cat. Bodl., № 5307; Jew. Quart. Key., X, 530.
[J.E. I, 387-388].
4.
Алхаризн, Іегуда бенъ-Соломонъ бенъ-Хофнн (съ
прозвшцемъ Алхаризи) — знаменитый еврейскій
поэтъ начала XIII в., жившій въ Испаяіи и
нутешествовавшій по Востоку. Къ сожалѣнію,
ни дата его рожденія, ни дата его смерти не извѣстны. Будучи превосходнымъ знатокомъ языковъ еврейскаго и арабскаго, А. повидимому поль­
зовался славою крупваго поэта какъ у себя на
родинѣ, такъ и въ южной Франціи, которую онъ
досѣщалъ неоднократно. Характера онъ былъ
жизнерадостна™, оставаясь неизмѣнновеселымъи
остроумцымъ. Его дебютомъна литературномъноцрищѣ былъ переводъ знаменитыхъ «Макамъ»
арабскаго поэта Харири Басрійскаго. Здѣсь А. безподобнымъ слогомъ въ точности передалъ содер­
жание и оригинально рѣзкіе переходы звучныхъ
риѳмъ арабскаго подлинника. Будучи мастеромъ
легкаго поэтическаго жанра, онъ, тѣмъ не менѣе,
оставался серьезнымъ ученымъ, умѣвшимъ по­
нимать и вѣрно оцѣнивать значеніе такихъ тво­
рений, какъ «Комментарій къ Мишнѣ» и «Морэ
Небухимъ» Маймонида. Перу А. принадлежитъ
переводъ на еврейскій языкъ части «Комментарія» и всего «Морэ». Въ тяжелую минуту жизни
онъ рѣшплъ переселиться въ Св. Землю, подоб­
но своему знаменитому предшественнику, Іегудѣ
Галеви, который сдѣлалъ это за полвѣка до
него. На бѣду А. времена измѣнились: еврейская
поэзія и любовь къней значительно пали,послѣ
того какъ Іегуда Галеви вознесъ эту поэзію до
апогея.
Конечно, такое печальное явленіе
было не безпричинно: хотя и существовали въ
тѣ дни поэты, но то были лишь второстепен­
ный силы, а потому у прежнихъ покровителей
еврейской литературы стало замѣтно рѣзкое къ
нимъ охлажАеніе. Алхаризи пришлось на себѣ
лично, во время своихъ путешествій, испытать
всю горечь этой перемѣны: не находя нигдѣ такого
радушнаю пріема, какое въ свое время встрѣчалъ
Іегуда Галеви, онъ съ болью въ сердцѣ вспомпнаетъ минувшія времена, когда у любителей лите­
ратуры ветрѣчали щедрую поддержку и Соломонъ Габнроль, и Іегуда" Галеви, и Моисей ибиъЭзра. Источники прежней щедрости изсякли и
онъ пѣлъ: «Отцы пѣсни, Соломонъ и Іегуда, и
Моисей вмѣстѣ съ ними, всѣ свѣтили съ запада,
и было много богатыхъ людей, наиерерывъ другъ
предъ другомъпокупавшихъ перлы ихъ искусства
88
Какъ незавидна моя судьба! Какъ нынѣ времена
измѣнились! Богатые люди исчезли, ихъ слава по­
меркла. Отцы находили фонтаны; для меня же
ни одинъ фонтанъ уже бить не хочетъ».— Хотя
путешествіе и принесло ему разочарованіе, а,
быть можетъ, и страданія, но оно послужило ему
толчкомъ къ созданію его выдающейся поэмы
«Tachkeinoni». А. слѣдующимъ образомъ разсказываетъ о происхожденіи этого произведены. Говоря
о своей прежней работѣ по переводу Харири, онъ
замѣчаетъ: «Тогда я давалъ то, что требовалось
читателями, что восхвалялось андалузскими бога­
чами—и принесъвъ домъ каждаго израильтянина
трудъ этого рѣдкаго исмаильтянина». Но когда А.
оставилъ свою родину и по морю отправился на
Востокъ, онъ, размышляя ни досугѣ о прежней
своей жизни, пришелъ къ убѣжденію, что совершилъ большую ошибку, отдавъ свои силы ис­
ключительно переводамъ чужихъ произведеній,
вмѣсто того, чтобы самому что-нибудь создать.
«Божественное въ Израилѣ вдохновеніе какъ
будто лишилось прежней мощи. Я сталъ подобенъ той Суламитѣ, которая нѣкогда жаловалась:
Меня заставили ухаживать за чужими виноград­
никами, своимъ же виноградникомъ я пренебре­
гла» (Пѣснь пѣсней, I, 6). Тогда же онъ рѣшилъ
написать свое оригинальное еврейское произведе­
т е (1218—20) подъ названіемъ «Tachkeinoni»
(букв, ты меня умудряешь). Въ разсказчики ояъ
избралъ Гемана Эзрахита, а героемъ разсказовъ
является Хеберъ Кенитъ. Несмотря однако на
ндмѣреніе сдѣлать свой трудъ совершенно
оригинальнымъ, А. всетаки послѣдовалъ образцу
своего прежняго любимца, Харири, заимствовавъ
у него специфическую форму макамъ. Это—особен­
ный видъ разсказовъ въ риѳмованной прозѣ съ
неожиданными переходами и перекрестными созвучіями, пересыианныхъ остроумными и подчасъ язвительными оборотами. Но что придает*
макамамъ особенную прелесть для еврейскаго
читателя — это искусство А. постоянно усна­
щать разсказъ библейскими стихами, которые
не имѣютъ никакого отношенія къ описываемымъ обстоятельствам^ но своимъ остроумнымъ приноровленіемъ къ новому ихъ примѣненію не могутъ не вызвать непрерыв­
ной улыбки у образованная читателя, хорошо
знакомаго съ библейскимъ текстомъ въ оригиналѣ. Макама очень старая и общеупотребитель­
ная форма арабской поэзіи; еще въ 1054 г. арабскій поэтъ Ахмедъ Абул-Фадлъ бенъ-Гусейнъ
изъ Гамадана, въ Персіи, составилъ нѣсколько
сотъ макамъ въ точно такомъ-же стилѣ. какой
впослѣдствіи былъ введенъ поэтомъ Харири.
Относительно макамъ Кемпфъ замѣчаетъ: «У
семитовъ яѣтъ театра, но они имѣютъ бытовыхъ
разсказчиковъ, которые излагаютъ факты и событія въ настоящемъ драматическомъ стилѣ».
Въ этомъвидѣ повѣствоватедьной драмы на сценѣ
выступаютъ два лица въ непрерывномъ діалогѣ:
герой, который разсказываетъ о своихъ подвигахъ, и выведенный авторомъ разскаячикъ,
который, служа ему какъ бы хоромъ, вторитъ
ему и своими разспросами сообщаетъ разсказу полноту и живость. Каждый эпизодъ, опи­
сываемый героемъ разсказа, составляетъ предметъ отдѣльной макамы, послѣдпія не нахо­
дятся въ тѣсной связи между собою, и изла­
гаются въ риѳмованной прозѣ, которая преры­
вается п разнообразится вставкою мелкихъ стихотвореній большей частью въ возвышенном^
стидѣ съ подходящими риѳмой и соавучіемъ».
Библиотека «Руниверс»
89
АЛХАРИЗИ
90
Эпизоды, описываемые въ «Tachkemoni», каса­ I Авраамъ бенъ-Исаакъ Ведерси (въ концѣ XIII
ются мпогихъ интересныхъ явленій жизни: ли­ вѣка) въ своей книгѣ, озаглавленной «Cherebhaтературы и политики, частиаго и общественная mitbapeket», ставитъ его рядомъ съ Ибнъ-Габибыта, серьезнаго и смѣшного; все это находить ролемъ, Ибнъ-Эзрой и Іегудой Галеви (см. Zunz,
Zur Gesch., 463). Поэтъ Имануилъ Римскій въ преотражение въ макамахъ.
Если въ основаніи творенія Алхаризи ле­ дисловіи къ свопмъ «Machberet» (макамы) отзы­
жите болѣе серьезная цѣль, помимо жела- вается съ большимъ уваженіемъ объ А., который
нія. какъ онъ выражается, «развлекать и забав­ оставилъ поэтпческія произведенія и весьма разлять усталыхъ слушателей», то ее можно найти нообразныя параболы, какихъ «древнія поколѣвъ его постоянномъ выступленіи въ роли проло- нія не знали», который передаетъ свои собствен­
вѣдника, указывающая богатымъ людямъ ихъ ные стихи отъ имени другихъ—воображаемыхъ—
обязанность покровительствовать тѣмъ, у кого лицъ,—отъ имени Гебера Кенита...., который
ученость составляетъ все богатство, а искус­ беретъ въ руки «посохъ» своего разума и
ство—славу. Его собственныя испытанія по­ «творить имъ чудеса»; въ своей двадцать вось­
служили ему поводомъ къ этимъ увѣщаніямъ. мой макамѣ Имануилъ номѣщаетъ Алхаризи въ
Но если А. въ страданіяхъ бралъ вдохнове- раю, въ обществѣ такихъ избранниковъ, какъ
ніе для своихъ подньтхъ горечи пѣсней, то онъ Маймонидъ и Маттатія, первосвященникъ Хасъ цругой стороны въ своей жизнерадостности смонейскій.—Вотъ перечень произведеній А.:
иерлалъ постоянную бодрость, т. ч. радуж- Оригинальные труды: 1. Комментарий къ книгѣ
ныя надежды никогда не переставали ему улы­ Іова (Zunz, стр. 213); 2. Tachkemoni; 3. Sefer
творенію Моисея ибнъбаться. «Если бы тучи небесныя источали влагу Anak, подражаніе
въ такомъ изобиліи, какъ мои очи, то не было Эзры того же заглавія (Zunz, Allgem. Zeit. d.
бы сухого мѣста для человѣческой стопы на зем- Jud., 1839, стр. 388); 4. Небольшая книга Sefer
лѣ. Яе одному Ноеву потопу, а и слезамъ мо- Goralot; 5. Refuat Gewiah, поэма о діететикѣ
(Штейншнейдеръ, Monatsschr., 1846, стр. 279; Zunz,
имъ радугой положенъ предѣлъ»*
Путешествіе А. сначала привело его въ Zur G., 219); 6. Введеніе къ изученію еврей­
Алексавдрію, затѣмъ въ Палестину. Въ 1218 г. скаго языка (см. Нейбауеръ, Notice sur la lexiонъ былъ въ Іерусалимѣ, какъ онъ говорить cographie hebraique, стр. 208).-Переводы: съ
въ двадцать восьмой макамѣ своего «Tachke­ арабскаго—1. Комментарій къ Мипінѣ (Seraim)
moni». Онъ замѣчаетъ, что въ 1199 году—когда Маймонида; 2. «More Nebuchim» Маймонида; изд.
мусульмане снова
завладѣли завоеваннымъ Л, Шлосбергомъ въ Лондонѣ съ примѣчаніяыи
христіанами Іерусалимомъ — евреямъ опять ІПейера; 3. Макамы Харири, подъ еврейразрѣшено было селиться тамъ. Изъ Палести­ скимъ заглавіемъ «Machberet Ithieb, изд. Ченны онъ направился въ Сирію, причемъ оста­ нери, London, 1872,—Оъ греческаго: 4. «Этика»
новился на нѣкоторое время въ Дамаскѣ. Онъ и «Политика» Аристотеля, Лейпцигъ, 1844;Грецъ,
не очень высокаго мнѣнія о жителяхъ этого (Gesch. d. Jud., VII, 83 и примѣч.) также при­
города: они—«поклонники винной чаши». Такого водите 5. Трактатъ Галена противъ пемедлеяже нелестнаго мнѣнія онъ и о дамасскихъ поэтахъ, наго погребенія послѣ смерти и 6. Гинеколо­
«оды которыхъ звучать словно треснувшіе горш­ гически трактатъ Шешета Бенвенисте (Segula
ки». Въ общемъ, сужденіе А. о своихъ соперни- le-Harayon); ср. Karapf, II, 26; 7. Sefer haкахъ, еврейскихъ и нееврейскихъ, болѣе су­ nefesch, также приписанный «Галену, этому отцу
рово, чѣмъ справедливо (см. Авани). Былъ ли врачей" переводъ впрочемъ сдѣланъ съ арабскаго
А. въ Греціи или нѣтъ, съ точностью нельзя (изд. Іеллинека, Лейпцигъ, 1852). 8. Mussar haсказать: онъ не питалъ особеннаго уваженія къ filosofim, переведенное съ греческаго на арабгреческимъ поэтамъ, полагая, что у нихъ гос­ скій языкъ Хонайномъ беяъ-Исаакомъ (см. Деренподе гвуетъ безпорядочная «смѣсь розъишиповъ» бургъ, Melanges Weil, Paris, 1898). — Пол(въ стихѣ). Изъ помѣтки на послѣдней макамѣ нѣйшую и лучшую оцѣнку Алхаризи даетъ
явствуетъ, что въ 1204 г., въ годъ смерти Маймо- Кемпфъ (Nicht-andalusische Poesie andalusischer
нида, А. вернулся обратно въ Толедо; но о Dichter, Прага, 1858); Allg. Zeit. u. Jud., 1837,
дальнѣйшей его судьбѣ тамъ никакихъ ука­ №№ 81, 86; 1838, № 7; Крафтъ, Jiid. Sagen, Ансбахъ, 1839; Litteraturbl. des Orients, 1840, №№ 9,
зан! й нѣтъ.
Лучшей иллюстраціей стихотворнаго мастер­ II, 12, 13, 14; Lebrecht, ibid., 1845, p. 43; Zunz,
ства А. можетъ служить одиннадцатая макама его Z. G., p. 213 и ел.; Grutz, Gesch. d. Juden, VII,
творенія, озаглавленная «Machberet Schira Bat 83; Штейншнейдеръ, Hebr. Uebersetz., index.—
Schalosch Leschonot» (трехъязычная пѣсня). Она Tachkemoni было издаваемо неоднократно* Кон­
составляетъ вставочное стихотвореніе и со- стантинополь, 1540, 1583, Амстердамъ, 1729, Вѣна,
стоитъ изъ двадцати трехъ строфъ; каждая изъ 1845, Верлинъ (только часть)> 1845, Лагардомъ,
нихъ раздѣлена на три части, изъ которыхъ 1883, Каминкой, 1899 (неблагопріятный отзывъ
одна написана на языкъ еврейскомъ, другая— объ этомъ послѣднемъ см. Zeit. f. hebr. Bibliogr.,
на арабскомъ, третья — на арамейскомъ. Араб­ III, IY). Берлинское изданіе было сдѣлано
ская часть повсюду риѳмуется съ еврейской, Кемпфомъ, которымъ текстъ былъ тщательно
арамейская же во всей поэмѣ имѣетъ одинако­ пересмотренъ, снабженъ примѣчаніями и пунктуавую двухслоговую риѳму.
ціей и переведенъ на нѣмецкій языкъ. Фран­
А., новидимому, былъ человѣкъ блестящаго цузский переводъ сдѣланъ Кармоли (Врюссель,
таланта, но весьма возможно, что онъ часто бы- 1843—44). Ыѣкоторыя части Tachkemoni были пе­
валъ рабомъ раздражительности, которая была реведены ученымъ Уре на латинскій языкъ (Лонслѣдствіемъ испытанныхъ имъ несчастій и стра­ донъ, 1772); на французскій—Сильвестромъ де Саси
дание Во многихъ изъ его лучпіихъ стихотворе- (Парижъ, 1833); на англійскій—Фредерикомъ де
ній—которыя составляютъ вставки въ его мака- Сола-Мендесъ въ Jewish Chronicl., Лондонъ,
мы—обнаруживается въ высшей степени тон­ 1873.—О твореніяхъ Алхариаи въ области ли­
кая чувствительность. Заслуги А., какъ мастера тургической поэзіи см. Цунцъ, Literaturgesch.,
еврейскаго стихотворнаго искусства, впѣ сомнѣнія. ; стр. 471; объ его путешествіи см. Каминка въ
Библиотека «Руниверс»
91
Алхимія
92
Monatsschr., 1900, стр. 217—220. [Статья Ф. де чтобы образовать то направление мысли, которое
Сола-Мендесъ, въ J. Е. I, 390^92].
4.
наложило свой особенный отпечатокъ на любое
Алхнмія.—Наука о превращеніяхъ тѣлъ, изъ ко­ литературное произведете того времени. А. ока­
торой съ теченіемъ времени выработалась совре­ залась причастной этого общаго направления. Боги
менная химія. Отличительной особенностью недо­ Пантеона съГермесомъ во главѣ, египетскіе боги,
статочно развитой средневѣковой хнміи была патріархи и пророки должны были оказаться на
вѣра въ возможность обращенія простыхъ ме- службѣ у мапи и алхпміи. Существуетъ цѣлый
талловъ въ золото, нахожденія панацеи отъ всѣхъ рядъ такъ называемыхъ псевдо-эпиграфическихъ
недуговъ и т. п. Слѣды знакомства евреевъ съ сочпненій, авторство которыхъ приписывается
алхиміею весьма скудны въ еврейской литературѣ. разнымъ прославленнымъ лицамъ древности, но
Напрасно искали бы мы хотя одного заслужи­ не всѣ эти книги чисто религіознаго харак­
вающего вниманія адепта этой науки, который тера: нѣкоторыя изъ нихъ посвящены алхиміи.
оставилъ бы въ еврейской письменности слѣды Пользовавшейся извѣстностью въ одной об­
своего знакомства съ нею. Съ другой стороны, ед­ ласти ученый непремѣнно считался и мастеромъ
ва ли найдется хоть одна сколько-нибудь солидная възнаніи всѣхъ мистерій. Наэтомъоснованіи всѣ
древняя книга объ этой наукѣ, которая не имѣетъ мудрецы прошлаго считались знатоками алхиміи
прямого отношен ія къ ев­ и авторами книгъ, содержащпхъ искомыя свѣдѣрейству и еготрадиціямъ. нія. Уже Адаму и Аврааму приписывалось авторАлхимія, наука сама по ство алхимическихъ трактатовъ, а о Моисеѣ не­
себѣ точная и основан­ однократно упоминается, какъ о составителѣ книгъ
ная на опытѣ, пострадала подобнаго содержанія. Моисею приписываются
отъ вторженія въ нее греческій трактатъ, извѣстный подъ заглавіемъ
чуждыхъ ей элементовъ. «Diplosis» (искусство усиленія вѣса золота),
Занимаясь, какъ и сов­ и трактатъ, озаглавленный «Химія Моисея»
ременные химики, разло- (посвященный металлургіи), изданный Вертело
женіемъ разиыхъ тѣлъ въ его «Collection des anciens alchimistes
неорганическаго міра на grecs», Paris, 1887 — 88, II, 300-315, III,
ихъ составныя части, а съ 287—301;—Въ греческой рукописи IX вѣка Зодругой стороны получая сима приводить длинныя цитаты изъ «Химіи
Moyjis Joror
при своихъ опытахъ со­ Моисея». Особенно интересенъ въ этомъ отношеніп
вершенно новыя слож- текстъ, сохранившійся въ одномъ изъ лейдеяскмхъ
Изобрѣтатѳльннца прнбо- ныятѣла, дотолѣвъпри- магическихъ папирусовъ (папирусъ W), кото­
ра «Марінна ванночка». р 0 д£ несуществовавшія, рый содержитъ разные химическіе рецепты,
(Изъ Manget, Bibliothe- и не имѣя притомъ ни повпдпмому весьма древніе. Въ числѣ прочихъ
са chemica curiosa). малѣйшаго представле-, боговъ и силъ природы упоминаются Авраамъ,
нія о тѣхъ законахъ при­ Исаакъ, Яковъ, архангелъ Михаилъ и іерусароды, которые лежали въ основѣ производимыхъ лимскій храмъ. Этотъ трактатъ представляетъ
ими процессовъ, алхимики полагали, что твор­ такъ называемую «восьмую» книгу Моисея или
ческая сила ихъ науки не имѣетъ предѣловъ, «Ключъ Моисея», прототипъ разныхъ послѣчто можно всякое вещество превратить въ золото, дующпхъ магическихъ claviculae, содержащпхъ
лишь бы только напасть на надлежащих методъ. чудодѣйственкые рецепты, призыванія духовъ
Отсюда стремление къ отысканію т. наз. фило- и* различныя заклинанія. Рецепты папируса
софскаго камня, обладающаго чудесной силой и «восьмой» книги Моисея толсдественны съ
превращать всякій неблагородный металлъ въ тѣми, которые приписываются ІІсевдо-Димитзолото. Изъ неорганическаго міра они перенесли рію и относятся къ спеціальному классу практи*
свои мечты и на органическій и, видя дѣйстви- ческихъманипуляцій (Вертело, 1. с , III, 288, ггрительно благотворное вліяніе нѣкоторыхъ ве- мѣчаніе). Многіе изъ такихъ рецептовъ практиче­
ществъ на ходъ извѣстныхъ болѣзней, воз­ ской металлургіи встрѣчаются въ латинскихъ
мечтали объ отысканіи т. наз. «жизненнаго элек- «coinposittones» VIII вѣка.—Составленіе означенсира», который служилъ бы панацею противъ наго папируса относится къ второму пли третьему
всѣхъ болѣзней и совершенно уничтожплъ бы вѣку (см. Berthelot, Lachimie au moyen-age, 1, 07).
смерть. Этимъ стремленшмъ главнымт^ образомъ Вертело старается доказать еврейское происхождссодействовало то обстоятельство, что алхпмія ніе разныхъ частей этого и другпхъ лодобныхъ содержалась своими адептами въ секретѣ, а таин­ чиненій (Berthelot, Les origines de Гаіспітіе, pp.
ственность всегда предрасполагаетъ къ фанта- 53—57, Парижъ, 1885).—Царь Соломонъ также
стическимъ мечтаніямъ и химерамъ.—Въ разви­ играетъ роль въ исторіи алхиміи; его «Labyrinth»
тии А-іи слѣдуетъ отмѣтить, но крайней мѣрѣ, три представляетъ одну нзъ тѣхъ древнихъ формулъ,
эпохи: первая—греко-египетскій періодъ вторая— которыя сохранились въ теченіе вѣковъ. Іохананъ
средневѣковый, арабскій; наконецъ, новый періодъ, Аллемаяо въ своей книгѣ nshr р&'п упоминаетъ
отъ шестнадцатая вѣка до нашихъ дней. Роди­ о составленной Соломономъ книгѣ по алхиміп (см.
ной А-и, безъ сомнѣнія, былъ Египетъ; изслѣдо- Штейншнейдеръ, Cat. BodL, s. v. «Salomon», col.
ваніями Вертело неопровержимо доказано, что 2296). Нѣкій еврей, жившій гораздо раньше Соло­
древне-египетскія традиціи по алхиміи, несмотря мона, также считался знатокомъ искусства пре­
на всѣ политическая перемѣны, сохранялись во вращения мѣди въ золото. Библейское плі *в (вода
всей ихъ основной чистотѣ впродолженіе гре­ золота: Бытіе, 36, 39; см. комментарій Авраама
ческой, древне-римской и средневѣковой эпохъ. ибнъ-Эзры къ мѣсту) истолковывалось въ томъ
Уже во второмъ вѣкѣ алхимія приняла мистп- смыслѣ, что эта вода превращала мѣдь въ зо­
ческій характеръ, прибѣгая на практикѣ къ лото.—Гораздо менѣе легендарнымъ характеромъ
такимъ рецептамъ, которые часто встрѣчаются отличается книга «Maria Hebraea», которая по
въ магическихъ папирусахъ. Восточный синкре- мнѣяію Hofer'a, содержитъ одно изъ самыхъ важтизмъ, еврейскій и египетскій гностпцизмъ и ныхъ открытій въ области химіи: выведенная
греческія мистерія—все это соелиналос-ь воедино. въ ней Марія, какъ говорятъ. открыла глдро-
Библиотека «Руниверс»
93
Алхимія
94
хлористую (соляную) кислоту. Ея имя про-1 даетъ краткое описаніе основной теоріи «Алкидолжаетъ жить въ т. н. «Маріиной ванночкѣ», миніи» (II, гл. 2), какъ науки о превращеніи пропмѣвшей широкое примѣненіе въ тѣхъ химиче- стыхъ металловъ въ золото. Всѣ свои свѣдѣнія
скихъ процессахъ, гдѣ необходима умѣренная те- объ этомъ предметѣ Герсонъ черпаетъ изъ еврей
плота; см. рисунокъ на стр. 95, Манже въ своей скихъ переводовъ съ арабскаго (Штейншнейдеръ,
«Bibliotheca cbemica curiosa» (Женева, 1702) помѣ- НеЪг. Uebersetzungen, p. 9 ел.). Отъ слѣдующаго
стилъ (т. II, таблица VIII, фиг. 6) изображеніе за нимъ, не лишеннаго значенія араба Абулсъ надписью «Maria Hebraea, Moysis soror» (см. Касима Маджрити (X в.), сохранился только отрырпсунокъ выше). Она, такимъ образомъ, отождест­ вокъ въ еврейскомъ переводѣ въ мюнхенской
вляется съ Миріамъ, сестрой Моисея.—Съ другой рукописи (№ 214) анонимнаго автора 14-го вѣка,
стороны, Останъ, одинъ изъ древнѣйшихъ грече- озаглавленной ь^пп л^эл; первая часть, трак­
скихъ писателей (?), говоритъ о ней, какъ о дочери тующая объ алхиміи, пропущена, сохрани­
сабейскаго царя (Berthelot, La chimie au шоуеп- лась только часть магическая (см. Штейн­
age, III, 125). Въ книгѣ персидскаго поэта Ни­ шнейдеръ, Zur pseudepigraphischen Literatur,
зами, объ Александрѣ (2-я часть), Марія, спрій- pp. 28—51 и Hebr. Uebers., pp. 853—854). Въ
ская принцесса, посѣщаетъ дворъ Александра этой рукописи содержится также, въ видѣ приВеликаго и тамъ между прочимъ научается ложенія, алхимическій трактата/'"приписывае­
у Аристотеля способу производства золота мый Маймониду и вкратцѣ описанный Штейн(см. Bacher, Leben und Werke Nizanii's, 1871, шнейдеромъ (Zur pseudepigraphischen Literatur,
p. 76). Какой бы энрхѣ Марія ни принадле­ pp. 26—27). Этотъ трактатъ изложепъ въ эпи­
жала, ея существованіе—неоспоримый фактъ; а столярной формѣ, подобно многимъ другимъалхичакъ какъ она упоминается уже Останомъ, то при­ мическимъ произведеніямъ. Въ концѣ послѣдней
надлежите къ первому періоду. Обстоятельный страницы (весь трактатъ состоитъ изъ четырехъ
очеркъ ея алхпмическихъ трудовъ даетъ Зосима, листовъ, fol. 296—336) находится замѣтка испан*
велстчайшій изъ грескаго владѣльца ру­
ческихъ алхимиковъ.
кописи, гдѣ описы­
Переводы
соотвѣтвается способъ прествующихъ сочиненій
вращенія серебра въ
съ греческаго на сизолото, заимствованpi йскій языкъ, затѣмъ
_
ный, по его словамъ,
на арабскій—иди на
гум -ііЖ^ІІІ^^ r-3 zL и з ъ старинной книги.
L_i ^рь^^ЪГ.яъ
Этотъ манускриптъ,
еврейскій—образуютъ
переходъ ко второму
*±~*>і^, «__ 1 IdK&j который, по мнѣнівд
періоду. Калыдъ бенъШтейншнейдера, от­
Язики—вѣрнѣе, Ханосится къ XV вѣку,
лидъ бенъ-Язидъ (ум.
сиерхъ того заклювъ 708 г.)—является
чаетъ въ себѣ трак­
старѣйшимъ алхимитатъ о гаданіи по
комъ. Вертело не сопальмовому дереву,
мнѣвается въ его су­
приписываемый изве­
ществовали. Ему при­
стному Абу-Афлѣ алписываются слѣдуюСаракусти. Штейнш­
щіяпроизведенія: «Li­
нейдеръ подробно опиber secretorum artis„«
сываетъего(р.14).Онъ
exhebraeo inarabicum
былъ извѣстенъ Проet ex arabico in latiфіату Дурану въ XIY
num versus mcerto inвѣкѣ и въ особенности
terprete». Этотъ тракІоханану Ал лемано,
АлхимнческІ» приборы.
татъ часто печатался;
учителю Пико ди Минапр., онъ изданъ у
рандола. въ ХУвѣкѣ.
(Изъ рукописи, принадлежащей М. Гастеру).
Manget, Bibliotheca
Абу-Афла утверждаchemica, II, 183, и въ Theatrum Chemicum, Y,! етъ, что онъ черпалъ свои свѣдѣнія изъ книги ев186, Strassbnrg, 1660. Штейншнейдеръ (Hebr.' рейскаго царя Соломона и,такимъ образомъ, привоUebers., pp. 852—53) сомнѣвается въ существо- дитъ свое ученіе въ связь съ еврейскими традиціяваніи перевода его съ еврейскаго на латинскій ми. Еврейскій переводъ трактата объ алхиміи того
языкъ, такъ какъ онъ его никогда не видалъ, и же автора имѣется въ сочиненіи Іоханана Алполагаетъ, что все это выдумки алхимиковъ. лемано, озаглавленномъ «Likkutim». Авраамъ
Весьма возможно, что существовалъ такой ев- Ягель, авторъ извѣстнаго еврейскаго катехирейскій переводъ съ арабскаго языка, равно какъ зиса аій npb, жившій въ концѣ XVI вѣка и
были и другіе трактаты, на существованіе ко- прозванный впослѣдствіи Ёамилло Ягелемъ, даетъ
торыхъ не встрѣчается, впрочемъ, никакихъ ука- извлеченіе изъ этого перевода въ своемъ манузаяій.
! скриптѣ, озаглавленномъ m^bn *іГ л^. I. С. Редщ
Средневѣковые еврейскіе авторы были зяако- •
„
*
х
мы съ алхишею. ІегѵдаГалеви упоминаетъ о ней Ж10 ' п е Р в ы й *ладѣлецъ этой рукописи
обнародо.
въ своемъ «Cusari» (III, гл. 53). Маймониду из- ™ П12™™\
^Т^Г^І?
? * к т а т а А^у-Афльг
П
4 8
Y 41 43
вѣстны были сочиненія Гермеса (Moreh, III, гл. <™ > > ^
'
' ~ ^ ограничившись
29, гдѣ упоминаются и другіе подобные псевдо- передачей историческаго введенія, въ которомъ
эпиграфическіе трактаты); въ той же главѣ Май- утверждается, что въ дѣйствительности этотъ
монпдъ говоритъ о сабеяхъ, у которыхъ изобра- трактатъ
представляетътвореніе какого-то С-мн'а
женія небесныхъ свѣтилъ соотвѣтствовали семи (PD)> женатаго, по предаяію, на дочери сабейскаго
металламъ и семи климатпческимъ поясамъ. царя; его вдова и есть библейская сабейская
Герсонъ бенъ-Соломонъ. авторъ книги D^GBTI T?W* царица* аотора** сообщила Соломону свѣдѣнія
Библиотека «Руниверс»
95
Алхимія
о философскомъ камнѢ, способномъ превра­
щать всякій предмета въ золото. Эти свѣдѣнія были будто бы записаны Соломономъ въ
книгу, которая впослѣдствіи была переведена
Абу-Афлою.
Отъ Ягеля же сохранилась цѣлая глава о фило­
софскомъ камнѣ въ означенномъ сочиненіи, часть
ІУ (см. «Bikkure ha-Ittim», 1828, IX, 14). Переводъ
трактата опальмовомъ деревѣ, помнѣнію Штейншнейдера, сдѣланъ въ ХІУ вѣкѣ (Hebr. Uebers.,
p. 849), именно въ 1391 г., и, быть можетъ,
тѣмъ же лицомъ, которое перевело книгу Маджрпти (іЪ,, 854); какъ тотъ, такъ и другой пе­
реводы, очевидно, сдѣланы съ арабскаго. Приписы­
ваемый Платону трактата въ той же мюнхенской
рукописи—магическаго содержания. Въ Берлинскомъ кодексѣ, 70, 2, по описанію Штейншнейдера, заключается небольшой трактатъ въ три
страницы о предметѣ, имѣющемъ отношеніе къ
А., подъ заглавіемъ зпролэк^а («Искусство приготовленія золотой воды»—см, Catal. Berlin, I,
46 и Штейншнейдеръ, Hebr. Uebers., p. 967).
Парижскій кодексъ № 1207 содержитъ на
пѣско»,ькихъ поблекшихъ отъ времени страни-
96
цахъ изготовленный позднѣйшей рукой еврейскій переводъ трактата «Quinta essentia», состав­
ленная пѣкіимъ «Романомъ*. Штейншнейдеръ
(Hebr. Uebers., р.824)считаетъеготождественнымъ
съ трактатомъ Псевдо-Раймонда Лулла «Liber de
secretis naturae» или «Quintae essentiae». Его—
или лучше сказать приписываемые ему—алхимпческіе труды напечатаны цѣлпкомъ Манже
въ «Bibliotbeca chemica curiosa-», I, 707—911.
Сочиненіемъ Авраама де Порталеоне, озаглавленнымъ «De auro dialogi tres» (Венеція, 1514),
повидимому, заканчивается все, что до сего вре­
мени было писано по этому предмету.
Однако, М, Гастеру, автору этой статьи, уда­
лось видѣть весьма важный манускриптъ, пред­
ставляющей полное собраніе сочиненій по алхиміи. Манускриптъ этотъ, писанный краспвымъ
испанскимъ ночеркомъ гдѣ-то на Востокѣ или,
быть можетъ, въ Марокко, содержитъ цѣлую
«еврейскую алхимическую библіотеку», но сво­
ей полнотѣ не оставляющую ничего желать. Это,
очевидно, копія съ болѣе старинной рукописи,
такъ какъ переписчикомъ часто предлагаются
поправки на поляхъ. Кодексъ состоитъ изъ двухъ
Марінна ванночка» въ употребленіи у алхимиковъ. (Изъ Market, Bibliotbeca chemica curiosa).
частей: первая обнимаетъ греческо-арабскій пе- I стало особенно затруднительнымъ. Древность
ріодъ, во второй выступаютъ ученые алхи­ | этой компиляціи не подлежитъ сомнѣнію, такъ
мики латпнскаго міра. Тутъ приводится зна­ I какъ тамъ мы находимъ трактатъ алхимика Абучительное число алхимиковъ, которые нигдѣ ! Афлы, изъ котораго Іохананомъ Аллемапо въ
больше не упоминаются; отождествленіе авто- j XV вѣкѣ сдѣлано вышеприведенное извлечете,
ровъ или ихъ трудовъ, которые приводятся І влолнѣ совпадающее съ текстомъ данной рукописи.
гамъ въ извлечепіи на еврейскомъ языкѣ, съ [ Въ началѣ манускрипта помѣщена замѣтка о
другими извѣстными намъ авторами или со- I «Лунѣ». Въ алхимической терминологіп луна
чиненіямп по алхиміи—представляется весьма означаетъ серебро, а солнце—золото. Слѣдующая
затруднительными Во многихъ случаяхъ они глава трактуетъ о «Лунѣ и солнцѣ»; немалое ко­
не поддаются никакому отождествлению. Это личество трактатовъ, приписываемыхъ Геберу,
сочиненіе представляетъ, главнымъ образомъ, носитъ это заглавіе (ср. De mas^a Solis et Lunae,
руководство по практической химіи, даю­ Theatrum chemicum, v\ 429). Затѣмъ слѣдуетъ
щее точныя указанія на способы производ­ статья, озаглавленная «La alot ha-zahab» (оче­
ства химическихъ операцій. Оно имѣетъ сход­ видно, рецептъ для производства золота, т. наз.
ство съ средневѣковымъ латинскпмъ текстомъ chrysopoiaea). Далѣе помѣщенъ трактатъ Абутакъ назыв. «Аѵісеппа» и по своей полнотѣ за- Афлы полностью. Слѣдующая глава приписы­
служиваетъ возможно обстоятельнаго описанія. вается какому-то Іоханану «Aschprmantt». Подъ
Пройдя чрезъ множество рукъ, манускриптъ этимъ страннымъ именемъ, повидимому, разудошелъ до насъ съ искаженными именами, по­ ; мѣется греческій алхимикъ «Іоаннъ архипречему точное установленіе фактовъ и лицъ ! свитеръ» Затѣмъ слѣдуетъ краткое содержаніе
Библиотека «Руниверс»
97
Адхимія
98
четырнадцати книгъ, изъ которыхъ каждая (см, Berthelot, 1. а, I, 71). Менѣе извѣстны или
приписывается другому автору. ІІервая име­ совсѣмъ неизвѣстны слѣдующія имена, приводинуется «Astuta»; названіе это нигдѣ больше мыя въ этой части рукописи (каждое изъ нихъ
не встюѣчается; но оно можетъ быть отождест­ сопровождается краткимъ извлеченіемъ): Николо
влено съ миѳпческимъ «Sastiton», упоминаю­ д'Инглитерра, «который покинулъ Англію вмѣстѣ
щимся въ связи съ другими алхимическими и съ своей профессіей», местера Ермано де Нормистическими сочиненіями, приписываемыми мандія и др. Сппсокъ заканчивается нѣкіимъ
царю Соломону и цитируемыми Аллемано (см. «Ромито», который говоритъ «Partikolare». Это
Штейншнейдеръ, Catal. JBodl., col. № 2297). Въ единственное имя, которое можетъ помочь
этомъ трактатѣ упоминается ученый «Humasch» опредѣленію мѣста и времени сотавленія нашего
или «Homesch»; это, безспорно, никто иной какъ сборника. На листѣ 1306 находится следую­
Гермесъ. Такое искаженіе произошло отъ трансли- щая замѣтка: «Эти манипуляціи сообщены мнѣ
тераціи двухъ первыхъ еврейскихъ буквъ (ігтл^= местро'мъ Джакопомъ Давинисіа (т. е. Якоtn^n), сходныхъ по начертанію. Вторая книга вомъ изъ .Веиеціи), который демонстрировалъ
приписывается «Aliberto Manyo» (Альберту Ве­ ихъ предъ кардиналомъ делла Колонна, sa каликому). Древнѣйшая рукопись по алхиміи {14-го ковыя свѣдѣнія я ему заллатилъ інестьдесятъ
вѣка), обстоятельно изслѣдованная Berthelot (l. флориновъ». Къ несчастію, имя Колонна носили
с, vol. I), обнаруживаетъ значительное сход­ четырнадцать кардпналовъ въ періодъ времени
ство съ этой компиляціей (ibid., p. 290 sqq.). между 1230 и 1665 гг.; это—самый поздній годъ, къ
Третья книга приписывается «Spros'y* (неиз- которому можетъ быть отнесено составленіе нашей
вѣстенъ), четвертая—Аристотелю. Симону .Ду- рукописи, сохранившейся въ копіи, сдѣланной
рану (ум. въ 1425 г.) былъ извѣстенъ трак­ въ 1690 году. Указаніе на Римъ, хотя довольно
татъ Аристотеля о 400 камняхъ и химическихъ опредѣленное, можетъ только относиться къ
дрепаратахъ (см. Штейншнейдеръ, Zur pseud- мѣсту, гдѣ жилъ Джакопо; но этого не достаточно
epigraphischen Literatur, p. 82, № 1 и 8). для опредѣленія мѣстожительства автора этого
Шестая книга приписана «Geber'y», Псевдо-Ге- сборника: во всякомъ случаѣ тутъ указывается на
беру (ср. Mangfet, Summa perfectionis magisterii, Италію, какъ на его родину. Манускриптъ,
I. 519:
Berthelot, Chimie au moyen-age, повидимому, составленъ человѣкомъ, который
III, 149). Изъ авторовъ слѣдующихъ книгъ «Arc- кромѣ латинскаго, зналъ еще одинъ или нѣскольturns
(кн, УІІ) неизвѣстенъ, «Archelaos», ко романскихъ языковъ: итальянскія и латин(кн. VIII), наоборотъ, часто цитируется алхими­ скія слова встрѣчаются у него весьма часто.
ками. Книга IX это—книга о «Свѣтѣ». Это, быть Безъ сомнѣнія, книги, образующія первую часть
можетъ, переводъ «SpecuJam»'a, заглавіе многихъ манускрипта, были переведены на испанскій
сочиненій, напр. Рожераэ Бэкона и Гебера; языкъ съ арабскаго или латинскаго. Все осталь­
Книга X приписывается «Irimans изъ Констан­ ное, вѣроятно, было переведено съ латинскаго
тины». Книга XI трактуетъ о «тридцати пу- въ періодъ, предшествовавшій вре мени Іохатяхъ». Книга XII, «Avisiuaa, приписывается нана Аллемано, или раньше конца пятнадцатаго
Авиценнѣ. Такое заглавіе носитъ практически вѣка; ибо, какъ выше было сказано, онъ въ
трактатъ въ старинной латинской рукописи своемъ сборникѣ копировалъ трактатъ Абу(Berthelot, 1. с. Г, 293). Книга «Razis» (XIII) Афлы. Составленіе манускрипта поэтому должно
находится также въ старинной латинской ру­ быть отнесено между 1300 и 1450 гг. Авторъ
кописи; только текстъ раздѣленъ на двѣ части, принадлежал^ сверхъ того, къ числу посвяизъ которыхъ первая приписывается «Abubacar»'y, щенныхъ въ алхимпо, такъ какъ въ одномъ слу­
а вторая—«Razis»'y (Berthelot, 1. с , 1,306—310,311). чай онъ 8амѣчаетъ (fol. 1366), что Христофано
Послѣдняя книга, XIV по счету, приписана Пла­ делла Болонья «работалъ у насъ въ домѣ». Легко
тону. Въ латинской рукописи 14-го вѣка Платону можетъ возникнуть предположеніе приписать
приписывается трактатъ подъ заглавіемъ «Ana- эту компиляцію Аллемано, если этому не проти­
gnensis», имѣющій, вѣроятно, связь съ его «No- воречило бы то соображеніе, что въ такомъ слушоі» (см. Штейншнейдеръ, Zur pseudepigraphi- чаѣ текстъ не былъ бы копированъ имъ
schen Literatur, p. 52, и его Hebr&ische Ueberset- отдѣльно въ его сборникѣ.—ІІослѣдвія страницы
zungen, p. 849). Двойнымъ глоссаріемъ арабскихъ рукописи посвящены описанію алхимическихъ
и греческихъ словъ заканчивается первая часть алембиковъ, ретортъ, плавильниковъ и другихъ
рукописи, въ которой, за исключеніемъ Альберта прпборовъ. Чертежи по характеру весьма сход­
Великаго, всѣ приведенные авторы относятся къ ны съ рисунками у Альберта Великаго, Лулла
греко - арабскому періоду, который наложилъ и Исаака Голландскаго; что иодтверждаетъ вы­
свой характерный отпечатокъ навсѣ сборники три­ сказанное предположена о времени составленія
надцатая столѣтія.—Авторы «второй коллекціп» компиляціи. Алфавитный указатель именъ и
(^іэ), какъ она называется въ рукописи, принадле предметовъ заканчиваете манускриптъ, который
жатъ позднѣйшему времени. Изъ одного перечи- состоитъ изъ 181 неболынихъ листовъ, писансленія ихъ именъ легко убѣдиться, что, за весьма ныхъ восточно-сефардскимъ шрифтомъ въ 5450
немногими псключеніями, всѣ они пользуются (1690) году.
большой извѣстностыо, какъ авторитеты по алНовѣйшіе писатели, начиная съ Ѳеофраста,
химіи. Во главѣ списка помѣщенъ «Mestre Arnal- соединяютъ алхимію съ каббалистикою и кабба­
dus*—Арнальдъ de Villanova (жилъ ок. 1300 г".). листическими терминами, взятыми, безъ сомнѣнія,
Многія изъ его сочиненій переведены на еврей- изъ каббалистической литературы, причемъ не
скій языкъ (см. Штейншнейдеръ, Hebr. Ueber- упоминается ни одинъ еврейскій авторъ. Шестнад­
setzungen, p. 778, указатель s. v. «Arnaldes»), но цатый вѣкъ составляете эру въ каббалистической
кромѣ этой рукописи нѣтъ другихъ слѣдовъ алхиміи, которая находитъ яркое выраженіе
объ его алхимическихъ трудахъ. Далѣе име­ въ «Monas hieroglyphica» лондонскаго доктора
нуется Іоаннъ Ашкенази; быть можетъ, это— Джона Ди, Theatrum chemicum (1602), И, 203;
«Theodoricus» или «Theotonicus»; имя это народ­ (1659), р. 178; еще выразительнее это отражается
ной этпмологіей было измѣнено въ «Teutonicus* въ «Ars et theoria transmutationis metallicae»
Еврейская энииклопедія, т. П.
4
Библиотека «Руниверс»
99
АЛШЕХЪ
100
Іоанна Августина Пантеуса (ibid., pp. 459, 528), тельство ничтожности всѣхъ земныхъ благъ въ
Евреи, очевидно, больше не интересовались алхи- сравненіи съ тѣмъ вѣчнымъ блаженствомъ, кото­
міею, такъ какъ, начиная съ этого періода, рое сулитъ будущая жизнь. Настойчиво и часто
держались въ сторонѣ отъ общенія съ міромъ взываетъ онъ къ своимъ братьямъ съ увѣщеванауки. [Статья М. Gaster'a, съ значительными ніями каяться, отказаться или, въ крайнемъ
случаѣ, умѣрить страсть къ мірскимъ наслаждесокращеніями, въ J. Е. I, 328—332].
4.
Алшехъ (по арабски—«старецъ»), Моисей—рав- ніямъ и удовольствіямъ. дабы такимъ путемъ
винъ въ Сафедѣ (Палестина) во второй половинѣ ускорить пришествіе Мессіи.—А. писалъ легко и
ХУІ ст., сынъ Хаима Алшеха. Онъ былъ уче- плавно; его изложеніе чаще всего носитъ харакникомър.ІосифаКаро, автора «Шулханъ-Аруха»; теръ аллегорическій и только въ рѣдкихъ слуего-же ученики присоединяли сюда еще кабба- чаяхъ облекается въ мистическую форму. Въ
листа р. Хаима Виталя. Однако, хотя А. и при- своемъ комментаріи на «Пѣснь Пѣсней» онъ намыкалъ къ тому кружку каббалистовъ, который зываетъ «peschat» (буквальное толкованіе) и
въ его время существовалъ въ Сафедѣ, но его «sod» (мистическую интерпретацію) двумя про­
произведенія все-лш носили на себѣ весьма сла­ тивоположными крайпостями и рекомендуетъ
бый отпечатокъ каббалы. А. былъ знаменита, свой собственный методъ, заключающейся въ
введеніи аллегорическаго изложенія, которое, по
какъ талмудистъ, проповѣдникъ и казуистъ.
О его жизни почти ничего не пзвѣстно. Въ его мнѣнію, должно занять среднее мѣсто между
своихъ сочиненіяхъ онъ избѣгаетъ говорить о крайностями qeschat'a и so Га.
себѣ и своей жизни и уноминаетъ только, да и
Алшехъ яаписалъ нѣсколько комментаріевъ,
то вскользь, о ходѣ своего ученія въ талмуди- вышедшихъ въ многочисленныхъ изданіяхъ.
ческихъ школахъ, Такъ, въвведеніи къ своему Эти коммеятаріи слѣдующіе: Ц «Torat Mos­
комментарію на ІТятикнижіе, А. говоритъ: «Я cheh» (комментарій на Пятикнижіе), первое изникогда не стремился къ вещамъ, слишкомъ даніе котораго появилось около 1593 года въ
высокимъ или слишкомъ отдаленяымъ отъ меня. Бельведерѣ, близъ Константинополя; дополненъ
Съ ранняго возраста изученіе Талмуда стало I и снабженъ указателемъ въ Венеціи, въ 1601 г.
моимъ главнымъ занятіемъ, и я съ рвеніемъ и 12) Извлечете изъ этого комментарія, сдѣланпостоянствомъ посѣщалъ талмудическія школы ное Іошуей б. Арье Лебомъ и появлявшееся въ
(ешибы), въ которыхъ знакомился со спорами разлпчиыхъ формахъ (Kizzur Alschech a ha-ToАбаи и Раба. Ночи я посвящалъ собственнымъ rah), Амстердамъ, 1748. 3) «Marot ha-Zebaot»—
нзслѣдованіямъ, а дни галахѣ; по утрамъ я изу- ком. на пророковъ и мхъ пророчества, Венеція,
чалъ Талмудъ, а послѣ полудня «посекимъ» (ка- 1803—1807. 4) Извлечете изъ этого коммептарія
зуистовъ). Только по пятницамъ я находилъ было включено въ «Minchah Kettanah», пред­
свободное время для изученія Писанія и Ми- ставляющей комментарій на раннихъ проро­
драша, которые служили мнъ матеріаломъ для ковъ; нзданъ въ «Biblia Rabbinica» (Kohelet
чтенія передъ аудиторіей, собправшейся обыкно­ Moscheh;, Амстердамъ, 1724. 5) «Roraemot El»—
венно въ большомъ количествѣ, недѣльной «сед- комм, на кн.Псалмовъ, Венеція, 1605.6) «Rab Peры», что я дѣлалъ каждую субботу». Впослѣд- ninim» (множество перловъ)—комм, на Притчи,
ствіи эти чтенія были изданы въ свѣтъ, какъ Венеція, 1601. 7) «Chelkat Mechokek»—комм, на
«комментарии» (peruschim) къ книгамъ Св. книгу Іова, Венеція2 1603. 8) «Schoschanat haПисанія, и Алшихъ далъ елѣдующее интересное Araakim—комментарій на «Пѣснь Пѣсней». Это
объясненіе ихъ опубликования. Онъ говоритъ: былъ первый комментарій, появившійся въ пе­
«Многіе изъ тѣхъ, которые слушали мои чтенія, чати и изданный самимъ А. въ 1591 году.
передавали ихъ затѣмъ, въ части или въ цѣломъ, Согласно этому комментарию, «Пѣснь Пѣсней»
уже отъ своего имени; но эту взаимную обиду есть аллегорія и представляетъ діалогъ между
можно предупредить только пзданіемъ этого Богомъ и пзгнаннымъ Израилемъ относительно
сочиненія». Его чтенія, представляя нѣко- миссіп послѣдняго. 9) «Ene Moscheh» Венеція, 1601.
торую трудность въ самомъ пзложеніи, у слуша­ Коммент. на Руѳь; относительно этой библей­
телей, однако, пользовались большимъ успѣхомъ. ской книги А. говоритъ: «Изъ нея мы, конечно^
Самъ онъ, вирочемъ, неоднократно сообщаетъ, можемъ черпать примѣры, и научиться, какъ
что при ихъ печатаніи онъ старался выпустить служить Богу», и проводитъ это положеніе че^.
изъ нихъ все то, что не имѣло абсолютнаго зна­ резъ весь свой комментарий. 10) «Debarim Точен ія или что уже было упомянуто въ другомъ Ьіга»—коммент. на Экклезіастъ. Алшехъ назымѣстѣ. Все это, вѣроятно, было сдѣлано для ваетъ эту книгу, на основаніи глубокихъ мыслей,
того, чтобы облегчить читателю пользование въ ней излояіепныхъ, «безпредѣльнымъ моремъ»
данными комментариями.
(океаномъ) и старается въ своемъ комме нтаріп
Подобно Абрабанелю и многимъ другимъ ком- [ освѣтить особенно, какъ центральную идею са­
ментаторамъ, А. снабдилъ каждый раздѣлъ сво­ мого Экклезіаста, слѣдующее выражение: «Все
его сочинепія цѣлымъ рядомъ вопросовъ, кото­ суета, кромѣ страха, Божія, который есть глав­
рые, какъ онъ предполагалъ, могли бы возник­ ное условіе дѣйствительнаго существованія ченуть у читателя, л тутъ же далъ на нихъ со- лсвѣка»,Венеція, 1601. 11) «Debarim Nichumim»—
отвѣтственные отвѣты. Его комментаріи изоби- коммент. на ІІлачъ Іереміи. Заглавіе, данное А. его
луютъ ссылками на Талмудъ, Мидрашъ и Зогаръ, коммептарію, е^-ть не только смягченное обознано заключаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ еще и указанія ченіе библейской книги Плача; авторъ всячески
на сочиненія позднѣйшихъ комментаторовъ, какъ старается доказать, что не слѣдуетъ отчаиваться,
напр., Абрабанеля, р. Леви б. Герсона и Маймо- такъ какъ Господь продолжаетъ пребывать съ
нида. Его объясненія носятъ гомилетическій ха­ Израилемъ и что, хотя храмъ разрушенъ, Шерактеру онъ преслѣдовалъопредѣленную цѣль— хипа не покинула, однако, «Восточной стѣны»
находить въ каждой сентенціи или въ каждомъ (Венеція, 1601). 12) «Massat Moscheh»—комм, па
словѣ Писанія моральное наставленіе, конечный книгу Эсѳирь, поднесенный авторомъ своимъ
смыслъ котораго—надежда и вѣра въ Бога, терпѣ- собрятьямъ въ качествѣ подарка въ Пуримъ;
лнвое отношеніе къ испытаніямъ жизни и доказа-1 Венеція, 1601. 13) Комментаріи А. на выше упо-
Библиотека «Руниверс»
101
АЛЪ-ГАРИШОНИМЪ- -АЛЬВА, ГЕРЦОГЪ
мянутыя пять библейскихъ книгъ («megillot»
пли свитки) появились (Амстердаму 1697) въ
сокращенномъ видѣ,въ издапіи Элеазара бенъ-Хапанія Тарниграда. 14) «Chabazelet ha-Scharon»—
коммент. на книгу Даніила, Яффа, 1563 и Ве­
неция, 1592. 15) Комментарій на «Гафтаротъ»,
названный «Likkute Man»—былъ составленъ,
главнымъ образомъ, по «Marot ha-Zebaot» Маркбрейтомъ въ Амстердамѣ, 1704. 16) «Jarim Moscheh»—коммент. на Аботъ, представляющій, соб­
ственно, собраніе извлеченій пзъ разпыхъ сочиненій А., сдѣланное Іоспфомъ Шмикеромъ,
Фюртъ, 1764. 17) Комментарій А. на Гагаду былъ
изданъ вмѣстѣ съ текстомъ ея подъ заглавіемъ «Bet Harim». Онъ полонъ интересныхъ
замѣчаній и настойчивыхъ увѣщеваній (МРЦЪ,
1767) Пасхальные законы и ритуалъ первыхъ
двухъ пасхалъныхъ вечеровъ трактуются въ
введеніи аллегорически и, такимъ образомъ,
даютъ толчекъ къ религіозному размышленію.
Однако, едва-ли вѣрно будетъ утвержденіе, что
А. самъ написалъ этотъ комментарій; вѣрнѣе
предположить, что эти замѣчанія и сентенціи
были собраны пзъ его сочиненій уже послѣ его
смерти и изданы вмъстѣ съ текстомъ Тагады.
18) «Респонсы». Къ нему, какъ выдающемуся
казуисту, часто обращались съ вопросами раз­
ные раввины, и его рѣшенія, собранныя въ одну
книгу, были изданы въ Венеціи, 1605, и въ Берлинѣ, 1766. Его современники часто приводятъ
его мнѣнія. Еще при его жпзнп Азарія де-Росси
г.ыпустилъ сочпненіе подъ заглавіемъ «Meor
Enajim», въ которомъ отвергаетъ множество
повѣрій, главнымъ образомъ полученныхъ путемъ традицій; А. по просьбѣ своего учителя,
Іосифа Каро, написалъ возраженіе противъ
«Меог Enajim», въ которомъ выставилъ послѣднее какъ сочиненіе вредное и опасное для еврей­
ской религіи (Kerem Chemed, У, 141). 19) А.
также написалъ поэму подъ заглавіемъ «Пла­
чевная пѣснь объ изгнапіи Израиля», въ десяти
риѳмованныхъ строфахъ и обычномъ молитвенномъ стплѣ. Подъ названіемъ «Ajelet haSchachar» она уже весьма рано вошла какъ
молитва въ утренній ритуалъ и была включена
въ соорникъ молитвъ и гпмновъ, называющійся
«Scbaare Zion» (Врата Сіона)—Ср.: Azulai, Schera
na-(redoHin, s. v.; Steinschneider, Catal BodL, col.
1773—1777; De-Rossi, Dizionario Storico, s. v.; отно­
сительно имени Алніехъ, см. Steinschneider въ
Jew. Quart. Rev., XI, 616. [J. E. I, 463—464]. 9.
Алъ-Гарншонимъ (D^ir«-in *??)—вставка въ ут­
ренней молитвѣ, стоящая между Шма и Ампдою (см.). Въ ритуалѣ сѣверныхъ евреевъ, въ
тіхъ елучаяхъ, когда по праздникамъ или спеціальнымъ субботнимъ днямъ поется піутъ
«Зулатъ» (такъ названный по заключитель­
ному слову— «Zulath'cha»), А. имѣетъ особый
варіантъ, Въ такихъ особенно торжественныхъ
случаяхъ А. поется, какъ вступленіе къ піуту, причемъ традиціонная мелодія его тща­
тельно приспособлена къ нему. Широко извѣстны
три такихъ мелодіи: одна пасхальная, другая
вообще праздничная, третья субботняя, спеціально предназначенная для субботняго богослуженія въ періодъ «Омеръ» (см.). Ни одна изъ
нихъ, впрочемъ, не можетъ претендовать на
очень древнее происхождение, и характеръ построенія ихъ чрезвычайно ясенъ. Однако, мелодіи,
щшмѣняемыя въ періодъ пасхальный и субботъ
«Омера», наглядно иллюстрируютъ тотъ общій
^сѣмъ еврейскимъ синагогальньгмъ пѣснопѣніямъ
102
принципъ, въ силу котораго характеръ мелодіи
приспособляется скорѣе къ духу соотвѣтственнаго праздника, чѣмъ къ словамъ или тексту
молитвы. Этимъ объясняется и та сравнительно
граціозная легкость пасхальной мелодіи А., ко­
торая такъ непохожа на присущую ей тяжеловѣсность и тягучесть въ субботней службѣ остальныхъ временъ года. Очевидно, что . текстъ
молитвы тутъ не причемъ, а рѣшающее значеніе имъетъ лишь исторически сложившійся у
евреевъ взглядъ на различіе пасхальнаго періода
отъ остальныхъ частей синагогальнаго года. На
стр. 103—106 мы приводимъ двѣ старинныхъ
мелодіи А., залисанныя С. Е, Гуровичемъ, дирижеромъ хора с.-петербургской главной сина­
гоги.—Ср. J. Е. I, 388—390.
4.
Алъ-Хетъ («вгт hy)—полное исповѣданіе грѣховъ (widdui), въ которомъ каждая фраза вво­
дится формулою: «Прости намъ прегрѣшенія
наши, которыя мы совершили предъ Тобою
тѣмъ, что...» Отдѣльныя ирегрѣшенія перечи­
сляются при этомъ въ алфавитномъ порядкѣ. Въ
сефардскомъ ритуалѣ каждой буквѣ алфавита
соотвѣтствуетъ одинъ грѣхъ, тогда какъ у ашкеназовъ упоминается сразу о двухъ прегрѣшеніяхъ,
причемъ упоминание второго грѣха вводится сло­
вами: «а также за грѣхъ...» Это исповѣданіе
грѣховъ повторяется при каждой «амидѣ» (см*)
дня Всепрощенія, за исключеніемъ заключи­
тельной молитвы Іомъ-Кпипура (Неила). Сефардытолько первый разъ пропзпосятъ А. полностью;
при повторныхъ молитвахъ они приводятъ лишь
сокращенную его форму. У евреевъ сѣверныхъ
странъ перечисленіе грѣховъ поется протяжно, въ
минорномъ тонѣ, причемъ четыре раза преры­
вается молитвеннымъ возгласомъ: «Относительно
всего этого, о Боже всемилостивый, прости насъ,
отпусти намъ и даруй намъ прощеніе!» Этотъ
перерывъ характеризуется прпмѣненіемъ спеціальяаго пѣснопѣнія, мелодія котораго встрѣчается
и въ другихъ покаянныхъ молитвахъ. Интересенъ тотъ фактъ, что по той же мелодіи
поется приглашеніе обѣщающпхъ произнести
благодарственную молитву послѣ ѣды. Мелодіи
А., какъ древяѣйшая, такъ п болѣе новая,
записанная дирижеромъ хора с.-петербургской
главной синагоги, С. Гуровичемъ, помѣщены ниже,
на стр. 107 [J. Е., I, 392].
4.
Альба, герцогъ (Фернандо Алваресъ де То­
ледо)— испанскій генералъ, участвовавшей въ
различныхъ походахъ Карла V и Филиппа II,
посланный въ 1567 году въ Нидерланды для
подавления вспыхнувшаго тамъ возстанія, А.
исполнилъпорученіе своего повелителя, Филиппа
II, съ неимовѣрною жестокостью, приведшею
позже ко всеобщему
возхмущенію противъ
испанской тиранніи и отпадению Нидерландовъ.
А. учредилъ инквивиціонный трибуналъ, жерт­
вами котораго были, новпдимому, и евреи. Онъ
стремился очистить охваченную «протестантскою
ересью» страну отъ евреевъ. Онъ предписалъ го­
родскому совѣту Арнгейма и Цпнтена, въ .слу­
чае нахожденія евреевъ въ данной мѣстности,
арестовать ихъ и содержать подъ стражей до
дальнѣйшихъ распоряжений; но совѣтъ отвѣтилъ, что среди мѣстнаго населения евреевъ нѣть.
Немногіе евреи, оставил еоя въ городѣ Вагенингенѣ, были изгнаны оттуда по случаю празднованія рожденія пспанскаго ипфанта. За мало­
численностью евреевъ, Альба излнлъ свой
гнѣвъ на еврейскія книги. Въ Льежѣ и Антверпенѣ были опубликованы, по его распоряжению,
Библиотека «Руниверс»
103
Яковъ
АЛЬБА,
списки выработаннаго Тридентскгмъ соборомъ
1564 г. «Кодекса запрещенныхъ книіъ» иъ uFuбавленіемъ испанской литературы (1570, 1571).
А, запретплъ всѣ книги, писанныя по-еврейски
или на другомъ яаыкѣ> содержания описаніе еврейскихъ обрядовъ и «вообще еврейской жизни».
Былъзапрещенъ даже латинскій переводъ «Древ­
ностей Іудейскихъ» Іосифа Флавія
(см. Ценeypa).—Cp.:GraetZj Gesch. d. Jud.,IX3, 477; Reusch,
104
Der Index der verbotenen Bttcher, I, 423 слм
Bonn, 1883—85; Popper, The centorship of hebrew
books, New-York, 1899, 55. [J. E. 1, 479—480]. 5.
Альба, Яковъ—итальянскій раввинъ; жилъ
въ концѣ XVI и началѣ XVII вв. Онъ былъ
раввяномъ во Флоренціи и авторомъ гомилій на
Пятикнижіе, озаглавленпыхъ «Toledot Ja'acob»
(Исторія Якова), Венеція, 1609,—Ср.* Wolf, Bibl.
Hebi\, I, 580, 611; Ш , 440, 519; Steinschaeider,
Запись
С. Гуровича.
I.
ЫЪ-ГАРИШвНИМЪ.
НА ПАСХѴ.
Ice
Лот
so .
wo - ed, chok ѵѳ . lqj
htt,
Ja
I'o.lom wo
toh
$* nm>j?
. wo .
s e . nu ot
.
9- wor.
toh,
I'm a.
.
an
E
mes
hu mal.kej
echo _ a
toh
nu, me . loch a
ІШ^'
echim
j'p P'pr і г у tttfippcJCJ
nu,
nu.
£ . mes me . о
¥ J- J> и
V
a
.
ha
k a . a_schop go.el
. to
mMS
lom schi . ih'.cho
m'-chc h a . g o dol
won,
о
es
s ^
him
ф=Ж
loji • nu * nik * PO
p" p p i г wm
en . ѳ_1о #
a . w o . se
s u . lo
Ш
cho.
Библиотека «Руниверс»
105
АЛЬБАГАЛЪ, СОЛОМОНЪ—АлЬБЕРТИ, КОНРАДЪ
Cat Bodl., col. 1179; Mortara, Indice aJfabetico,
стр. 2 [J. E. I, 320].
9.
Альбагалъ, Соломонъ ибнъ—иснанскій откупщикъ податей, жившій въ Villa-Real и занимавшли свою должность въ правленіе Маріи деМолина (J300—10). Въ теченіи ряда лѣтъ онъ
велъ тяжбу съ своимъ сотоварищемъ Израилемъ
Алхаданомъ изъ за крупной денежной суммы.
Въ концѣ концовъ, королева предоставила разрѣшеяіе этого спора благоусмотрѣнію толедскаго ученаго, р. Ашера б. Іехіеля (Responsa,
§ 107, JNs 6). Соломонъ умеръ отъ чумы въ То­
106
ледо, въ 1349 году.—Ср.: Revue des et. juiv.,
XXXIX, 314. [J. E. I, 320].
5.
Альберти, Конрадъ (псевдон. Конрада Зитенфельда)—нѣмецкій беллетристъ, драматургъ и
критикъ; род. въ Бреславлѣ въ 1862 году въ
еврейской семьѣ. Сильно бѣдствуя, А. въ мо­
лодости поступилъ на сцену, но вскорѣ оставилъ артистическую дѣятельность й всецѣло
отдался литературѣ. А. является одпимъ изъ
типичныхъ представителей натуралистической
школы 80-хъ годовъ. Въ его манерѣ и пріемахъ сильно вамѣтно вліяніе Зола. Помимо ряда
Запись
С. Гуровича
ІЛЪ-ГАРИШОНИІГЬ.
ВЪ СУВБОТѴ.
Adagio.
Recit»
=L_C
^х
Al
h o . rLscho
wlo
ohqjk
Г ma « an schim
Б
.
mes
cho
ja
liim,
? -
w
f
al
В
VDP.
ho.ach £_*•<> . nim,
- - tnes
ma
шѳ.о - lom sghira.ch.0
Vo
v Jи 4
lom
echoaU-oh
hep
wo.ed
hu ?• do_noj еЛо
1'go.a _ 1ѳ .
ha.go dol
nu
obj
.
ka
nu
oik
f
lo . him
Su _ lo
,
Библиотека «Руниверс»
АЛЪ-ІКГЬ.
Запись
С. Гуровича.
Parlando.
рт
Ai
. *on«
chet
wial
Al
л ' i J- J> P^=FP
p м~Р Н *—
f
s c h e . c h o . t o . nil 1'- fо „ ne
chet sohe.cho . t o . nu V f o . n e
.
.
c t t e t . s c h e c h o . t o . nu Г fo . ne . oho
chet
oho
eche.cho . to_nu V f o . n e
oho
biv .
]i
fr^ г р t*htttij -
oho
JlJ
ft ihJflTfrfii Jl Jl i Ji J) Jl Jl Mp
chet
e o h e . c h o . t o . n u 1* - f o . n e - cbo Ы" JL zer*. ho
PPP
t o . nu І> fo
he .
^
cho
b' .
sp
Jod .
b'.im.mus
U
b> vit-tuj
•
ha
do
'p^w
s*. fo - s a
.
le'w.
as,
v'al
*'•
.
ro,
.
I 4
Jm,
J - J)
J f
im
b1 . о . nes nv v 1 . r o
Al
pp
v'al chet - e c h o . oho
i & H# <э
uw . lo
Jod
.
im
.Andante.
lach
lo .
lo .
uu, гье _ chal
nu,
Ira . per»
lo
nu.
Andante.
m
«Al
wm
w
het.
she
I X'J -X
hatanu lefaneka be - ye - zei
E - X J
$
het abehatanu lefa •
ne
-
ka
ba -
re'.
we'al
| J X. X J ||
be - yode'im ube • lo
yo • de - 'im.
(Второе Andante заимствовано изъ J. E. I, 392).
Библиотека «Руниверс»
109
АЛЬБЕРТИНЪ—АЛЬБЕРТЪ Мдгнусъ
романовъ п повѣстей, въ которыхъ больше ума
н наблюдательности, чѣмъ художественнаго дарованія. А. яаписалъ нисколько пьесъ и много критическихъ работъ.Въ настоящее время А. состоять
редакторомъ «Berliner Morgenpost». Изъ его многочисленныхъ произведеній отмѣтимъ: L'Arronge und das deutsche Theater, 1884 (рѣзкая поле­
мика противъ старыхъ традидій и условности
въ театрѣ); Gustav Freytag, 1884; Bettina v. Arnim, 1885; Ludwig Bb'rne, 1886; Riesen u. Zwerge,
1886; Wer ist der Starkere? 1888; Brot, 1888 (coціальная драма); Die Alten und die Jungen, 1889;
Der Kampf ums Dasein, 1890; Das Becht auf Liebe, 1890; Fahrende Frau, 1895: Schroder und Сотр.,
1895; Rose v. Hildesheim, 1895 (истор. ром.); Was
erwartet die deutsche Kunst von Wilhelm IIV;
Maschinen (романъ), 1894; Der eigne Herd, 1905;
(драма); Der Weg d. Menschheit, 1906.—Ср.: BrUramer, Lexik. deutschen Dichter; Engel, Gresch. d.
ileutschen Lit.; Ktirschner. Liter-Kalend., 1908.
M. C. 6.
Альбертинъ—им. Гродненской губ., Слонимскаго у.; по переписи 1897 г. жителей 518, среди
коихъ евреи составляли менѣе 10%; закономъ
9 декабря 1903 г., въ изъятіе отъ «временныхъ
правилъ» 1882 г., евреямъ было разрѣшено во­
дворяться въ А.
8.
Альбертъ Велнкій (Magnus)—литературное имя
Альберта, графа Вольштедтскаго, самаго выдающагося доминиканскаго теолога и философа
среднихъ вѣковъ (род. въ 1193, ум. въ Кельнѣ
въ 1280 і\). Во время своего пребыванія въ Барижѣ, куда онъ прибыль въ 1245 г. для полученія степени магистра теологіи, А, принялъучастіе
въ засѣданіяхъ назначенной папой Иннокентіемъ
IV цензурной комиссіи для пересмотра вопроса
объ антихристіанскихъ тенденціяхъ Талмуда.
Комиссія пришла къ заключенію, что Талмудъ
не можетъ быть терпимъ въ христіанскомъ госу дарствѣ и что конфискованные въ Парилсѣ
экземпляры его не должны быть возвращены
ихъ еврейскимъ владѣльцамъ (1248). А., такимъ
образомъ, содѣйствовалъ осужденію Талмуда, хо­
тя самъ не мало заимствовалъ въ своемъ ученіи
изъ еврейской религіозно-философской литера­
туры. Главнымъ представителемъ еврейской фллософіи до Маймонида А. считалъ врача-фило­
софа Исаака Израэли, книги котораго онъ цити­
руете подъ заглавіями «De definitionibus» и «De
dementis»; ему же онъ приписываешь принятое
въ тогдашней ' философіи отождествлен]е эфирныхъ духовъ съ библейскими ангелами (Surama
theologiae, II, 2, quaestio 8, ed. Leyden, 1651,
XIIIV,76; Metaphysica, XIII, quaestio 76, ed. Ley­
den, III, 375). Съ особымъ впиманіемъ А. М,
лзучалъ сочиненіе Авицеброна (Соломона ибпъГабироля) «Fons vitae». Въ критическомъ обзорѣ
теорій иредшествовавшихъ философовъ, помѣщенномъ въ началѣ его сочиненія «De causis
et processu universitatis^, А. подробно разбираетъ
—наряду съ ученіями эпикурейцевъ, стоиковъ,
Сократа и Платона—также и ученіе Авицеброна.
Оспаривая, съ точки зрѣнія перипатетической
философіи, большинство мнѣній Авицеброна, онъ
тѣмъ не менѣе, признаетъ оригинальность систе­
мы, изложенной въ «Fons vitae». По философіи
Авицеброна, единство первичнаго начала, проникающаго весь вгіръ, смѣнилось двойственностью,
состоящей изъ а) первичной формы, тождествен­
ной съ разумомъ, и Ь) первичной матеріи, на ко­
торой эта форма держится (ibid., У, 532). Суще­
ствование формы безъматеріи, какъиматеріи безъ
110
формы, невозможно (ibid., 562). А. М. признаетъ
оригинальность Авицеброна не только въ его
ученіи о первичной матеріи и первичной формѣ,
но также и въ его теоріи свободной воли. Это
видно изъ того, что онъ называетъ Авицеброна
единственнымъ философомъ, представляющимъ
первичное начало, какъ действующее черезъ ин­
дивидуальную волю (ibid., 549). Странное впечатлѣніе, произведенное на А. этимъ ученіемъ въ
томъ видѣ, какъ оно изложено въ «Fons vitae»,
привело его даже къ предположение, что книга
не была написана самимъ Авицеброномъг а
только приписана ему какимъ-нцбудь софистомъ
(р. 550; ср. Summa theologiae, I, quaestio 20;
De intellectu et intelligibili, I, cap. 6). Это,
впрочемъ, не помѣшало ему усвоить себѣ въ нѣкоторыхъ пунктахъ доктрины, изложенныя въ
указанномъ произведеніи, напр., ученіе о классификаціи формъ (De natura et origine animae,
I, cap. 2; cp. Fons vitae, ed. Baumker, IY, 32,
255 ). Далее неоплатоническая теорія эманаціи,
проводимая А., хотя и не совсѣмъ послѣдовательно, въ своихъ сочиненіяхъ, могла быть также
заимствована у Авицеброна (Joel, Etwas tlberden
Einfluss der jlldischen Philosophie auf die christliche Scholastik, стр.79; Jourdain, ст. Albert le Grand,
въ Dictionnaire des sciences philosophiques, I, 47).
Кромѣ сочиненій Ибнъ-Габироля, на А. повліяла
въ неоплатоническомъ духѣ еще и книга «De cau­
sis», долгое время приписывавшаяся Аристотелю;
интересно отмѣтить, что Альбертъ первый ука­
зать на принадлежность этой книги еврею, ко­
тораго онъ называетъ Давидомъ (Joel, Ueb. d. Ein­
fluss d. jUd. Philos. etc., 83; по мнѣнію ПІтейншнейдера, этотъ Давидъ тождественъ съ ИбнъДаудомъ, котораго А. также упоминаетъ подъ
именемъ Avendeath или Avenda. Вліяніе Давида
на А. было столь сильно, что вторая часть его
книги «De causis et processu universitatis», на­
писанная подъ впечатлѣніемъ «De causis» Да­
вида, рѣзко отличается по своему неоплатони­
ческому характеру отъ первой части, проникну­
той аристотелизмомъ (Joel, Verhaltniss des Albertus Magnus zu Maimonides, 6).
Совершенно иначе, чѣмъ къ ученію ГабироляАвицеброна, относится А. къ философіи Маймо­
нида, или, какъ онъ его называетъ, Rabbi Moyses
Aegyptus. Изъ сочиненія послѣдняго, «Moreh Nebuchira», часто имъ цитируемаго подъ названіемъ
«Dux neutrorum» (пли dubiorum), онъ заимство­
валъ не только отдѣльные отрывки, но и цѣлые
отдѣлы, включая ихъ въ свои сочиненія. Очень
вѣроятно, что стпмуломъ къ громадной работѣ,
предпринятой А. съ цѣлью примиредія аристотелизма съ христіанствомъ, послужила подобная
же работа Маймонида по отношенію къіудаизму
(Joel, Verhaltniss etc., 8). И дѣйствительно, стоя,
подобно Маймониду, на почвѣ арабско-аристотелевой философіи, А. въ своемъ стремленіи, согла­
совать ее съ ученіемъ о библейскомъ откровеніи
во многихъ отношеніяхъ слѣдовалъ автору «Mo­
reh Nebuchim». Однако, уступая еврейскому
мыслителю въ силѣ и обоснованности міровоззрѣнія, А. оказался не въ состояніи хотя
бы отчасти установить гармояію между разу­
момъ и откровеніемъ, какъ это сдѣлалъ *Маймонидъ. Въ основѣ ученія А. о богопознаваніи лежитъ тотъ принципъ, что, такъ какъ между конечнымъ и безконечнымъ нѣтъ никакого сход­
ства, то одни и тѣ же аттрибуты въ приложеніи
къ конечному и безконечному получаютъ различ­
ный значенія (De causis et proc. univers., 551).
Библиотека «Руниверс»
Ill
Альви—A j ЬБИГОЙЦЫ
112
Вліянію Маймонида (Moreh, I, 56) слѣдуетъ, не-1 думной попыткой навязать Вибліи мнѣнія поздсомнѣнно, приписать ясно высказанное А. поло- нѣйшихъ философовъ (Suraraa theol., XVIII, 70;
женіе, что, кромѣ случаевъ божественной благо­ De causis, 563).—Сочиненія А. не ускользнули отъ
дати, всякое богопознаваніе возможно лишь вниманія итальянскихъ и испанскихъ евреевъ и
при помощи отрицательныхъ опредѣленій (De cau- нѣкоторыя изъ нихъ были переведены на еврей­
sis • 593; Moreh, I, 58). Относительно теоріп co- ский языкъ въ началѣ ХІУ вѣка (Steinschneiтворенія міра А. слѣдуетъ Маймониду въ гораздо der, Hebr. Uebersetzungen, 277 et passim).—Ср.:
большей степени, чѣмъ это можно было бы запо­ M. Joel, Verhaltniss Albert des Grossen zu Moses
дозрить даже на основаній приводимьтхъ имъ Maimonides (Jahresbericht des Jtldischen theoloдлпнныхъ и дословныхъ цитатъ. Сотворенность gischen Seminars), Breslau, 1863; его-же, Etwas
міра и вѣчность его, библейская и аристоте­ liber den Einfluss der judischen Philosophie auf
левская космогоніи—представляютъ двѣ не­ die christliche Scholastik, 1860 (въ Beitrage zar
примиримый философскія системы. Въ рѣше- (xeschichte der Philosophie, какъ и слѣдующая
ніи этого вопроса А. тѣмъ охотнѣе идетъ по пу­ статья); Graetz, Gesch., YII 3 , 107; J. Baeck, Des
ти, проложенному Маймонидомъ, что послѣднему Albertus Magnus Verhaltniss zur Erkenntnisstheorie
удалось поколебать аристотелевскія доказатель­ der Griechen, Lateiner, Araber und Juden, Wien,
ства вѣчности міра, не уклоняясь, однако, 1881; J. Guttmann, Die Philosophie des Salomon
отъ основъ аристотелизма (Moreh, II, 13— Ibn Gabirol, Gtittingen, 1889. [Ст. J. Guttmann r a,
25 и I, 74; ср. «Физику» Альберта, VIII, 1, въ J. E. I, 323—324, съ добавлениями С. У.
5.
гл. XI, XII). Слѣдуя Маймониду, опровергаю­ Гиицберга].
щему доводы перипатетиковъ относительно вѣчАльби (Alby, Albi)—главный городъ департа­
ности міра, А. также отвергаетъ эту теорію, глав- мента Тарнъ во Франціи, въ 42 миляхъ отъ
ньшъ образомъ по слѣдующему соображенію: Тулузы. По имени этого города названа средне­
признающій теорію перипатетиковъ долженъ до­ вековая хрпстіанская секта альбигойцевъ (см.),
пустить, что міръ не созданъ Творцомъ, дѣйство- борьба которой съ римскою церковью оказалась
вавшимъ свободно и: сознательно, а возникъ въ фатальною для евреевъ южной Франціи. На
силу естественной необходимости, что противо- церковномъ съѣздѣ, состоявшемся въ А. въ
рѣчитъ религіозной аксіомѣ (Физика, YIII, 1, 1254 г., гдѣ обсуждался вопросъ объ истреблении
гл. XIII; Moreh, II, 19, 24). Аристотель совер- остатковъ альбигойской секты, былъ принята
піилъ ошибку, примѣняя законы уже существую- рядъ жестокихъ рѣшеній противъ евреевъ. Въ
щаго міра къ рѣшенію вопроса о томъ, вѣченъ 1320 г. маленькая еврейская община города А.
ли міръ съ его законами, или они сотворены. одновременно съ общинами Бордо и Тулузы была
Это возраженіе особенно развито въ впаменитомъ уничтожена участниками «похода пастуховъ»
сравненіи Маймонида, приведенномъ также у I (Pastoureaux). Услышавъ о приближеніи пастуАльберта (Физика, YIII, I, гл. 14; ср. Moreh, II, ховъ, мѣстные евреи сначала бѣжали въ замокъ
17). А. считаетъ міръ созданнымъ Богомъ, но Gastel-Narbonnais, но слухи объ арестѣ инсурпризнаетъ, что творческій актъ есть чудо, оспа­ гентовъ графомъ Тулузскимъ побудили ихъвскорѣ
ривая мнѣніе перипатетиковъ о невозможности оставить замокъ. Начальникъ послалъ съ ними
подобнаго акта аргументами, заимствованными у своего родственника съ поручепіемъ сопрово­
Маймонида (Joel, Ueber den Einfluss etc., 77). При­ ждать ихъ до укрѣпленнаго города Каркассона; но
нимая аристотелевское дѣленіе добродѣтелей на посланный, ненавидѣвіній евреевъ, выдалъ ихъ
нравственныя и логическія, или, какъ онъ ихъ врагамъ, которые перебили ихъ всѣхъ.—Ср.:
называетъ, теологическія, А. подобно Маймонидуі Muratori, Scriptores rerum italicarura, III, 682;
подчиняетъ первыя послѣднимъ, но: въ противо­ Emek ha-Bacha, изд. Винера, стр. 46. [J. E. I,
положность автору Moreh Nebuchini, считаетъ 327).
5.
теологическія добродѣтели (virtus fusa) исклю­
Альбигойцы—послѣдователп релпгіознаго учечительно даромъ Божіимъ, вѣнецъ котораго нія въ XII—XIII вв., на югѣ Франціи, вызвавшіе
въ пророчествѣ (Joel, Ueber den Emfiuss, 79).—Свое­ противъ себя жестокія гоненія римской церкви,
образно отношеніе А. къ ученію Маймонида о которая рядомъ крестовыхъ походовъ добилась
пророчествѣ. Онъ не можетъ избѣгнуть сильнаго искорепенія ненавистной ей ереси, но вмѣстѣ съ
вліянія Маймонида съ его остроумнымъ рѣше- нею уничтожила цвѣтущую культуру французніемъ этой проблемы. Его объясненія различія скага побережья Средиземнаго моря и сильно
между ясновидѣніемъ во снѣ и на яву, также, эатормозпла развитіе западно-европейской цикакъ и его анализъ основныхъ различій въ прп- вилизаціи. Во время религіозныхъ преслѣдованій
родныхъ склонностяхъ людей, которыми обусло­ А. сильно пострадали многочисленныя еврейвливается неодинаковая способность различныхъ скія общины южной Франціи. Слово А. (отъ гор.
лицъ въ дѣлѣ предсказанія будущаго и угады­ Альби) появляется въ хроникахъ впервые въ
ванья тайнъ—все это взято А. несомнѣнпо изъ 1181 г.; болѣе раннее и употребительное назваMoreh (De divinatione, гл. I l l и ел,). Но такъ ніе ихъ—катары («чистые»), булгары (по прикакъ, согласно дѣлаемому А. различію между чинѣ происхожденія ихъ вѣроучевія отъ болгар­
естественпымъ и сверхестественнымъ познава- к о й секты богомоловъ), бугары, булгры, откуда
ніями, истинное пророчество не можетъ принад­ ведетъ свое начало современное французское
лежать къ «lumen naturale», то А. принимаетъ слово bougre; въ нѣмецкомъ языкѣ слово катары
взглядъ Маймонида только для объяснения естест­ видоизмѣнилось въ Ketzer, принявшее, вмѣсто
венная пророчества, т.-е. наблюдавшагося и въ прежняго родового понятія, видовое—для обознаязычеікомъ мірѣ. Съ другой стороны, глубокій ченія вообще еретика. Исторія названія секты
методъ Маймонида, ділающій болѣе доступнымъ уже свидѣтельствуетъ о распространенности понашему пониманію ,историческое явленіе про­ слѣдней. По силѣ отрицанія догматовъ оффиціальрочества и представляющій многія изъ проро- ной церкви, по количеству послѣдователей, по
ческихъ видѣній какъ чисто психическіл пере- беззавѣтной преданности исповѣдуемой вѣрѣ,
живанія,—этотъ методъ, опирающейся на многія это было одно изъ самыхъ сильныхъ религіозмѣста Библіи, кажется А. не болѣе/какъ волъно- ныхъ движеній, киторыя когда-либо охватывали
Библиотека «Руниверс»
113
АЛЬБИГОЙЦЫ
114
западно-европейское средневѣковье. Цѣлый рядъ j лѣ, Монпелье, Марселѣ, Бокерѣ и Нимѣ. Каждая
этническихъ, соціальныхъ, политическихъ и куль- изъ названныхъ общинъ насчитывала въ своей
турныхъ условій дѣлалп югъ Франціи разсадни- средѣ ученыхъ, слава коихъ гремѣла далеко за
комъ еретическихъ ученій. На первоначальномъ предѣлами родины. «Какъ всякое новшество
фонѣ лигурійскаго и иберійскаго населенія образо­ находило сочувственный пріемъ среди христіанъ,
вали рядъ послѣдовательныхъ наслоеній греки, такъ и южно-фраяцузскіе евреи не успокаива­
финикійцы, римляне и готы. Завладѣвшіе краемъ лись въ старыхъ, застывшихъ формахъ, а ста­
въ Y вѣкѣ франки не были въ состояніи стереть рались проникнуть въ нихъ своимъ умомъ и
слѣды предшествовавших^ имъ культуръ. Араб­ представить» на судъ разума. Несмотря на то,
ское и еврейское населеніе появилось здѣсь рано что провансальскіе евреи обнаруживали много
и наложило свой отпечатокъ на общій характеръ усердія къ наукѣ, они, тѣмъ не менѣе, не были
культуры. Вассальная зависимость мѣстныхъ вла­ настолько самостоятельными мыслителями, чтобы
детелей— графа Тулузскаго,маркизаПронванскаго создать собственное направленіе въ іудействѣ:
отъ французскаго короля и князя Аквитаніи отъ евреи въ Провансѣ не дали ни одного мужа, ко­
короля Англіи—была чисто номинальной. Город- торый ознаменовалъ бы себя чѣмъ-либо оригискш общины рано завоевали тамъ право свободнаго нальнымъ въ какой-нибудь отрасли, не дали ни
самоуправленія, и населеніе края, богатѣвшее одного глубокаго мыслителя, ни одного выдаю­
отъ торговли съ заморскими странами, отлича­ щегося поэта, ни одной личности, которая со­
лось мягкостью нравовъ. Близость высококуль­ ставила бы эпоху въ какой-нибудь научной
турной Испаніи, центра арабской и еврейской сферѣ. Провансальскіе евреи были преданными
образованности, содѣйствовала быстрому росту учениками чужихъучителей, усваивали ихъ уче­
просвѣщенія. Произведенія Аристотеля, Птоле­ т е и крѣпко и вѣрно его держались, но часто
мея, Абукера, Алфараби, Аверроэса, съ одной были только подмастерьями науки, переводчи­
стороны/начавшееся въсрединѣХІІ ст.,возрожде- ками и распространителями чужихъ духовныхъ
ніе римскаго права, съ другой, толкали заснув­ произведеній» (Греръ). И въ этомъ распростра­
шую человѣческую мысль на путь самостоятель­ нена, популяризации накопленной вѣками еврей­
н а я изслѣдованія истины. Погрязшая въ поро- ской учености состояла историческая миссія и
кахъ и невѣжествѣ, римская церковь уже не въ великая культурная заслуга южно-французсилахъ была сохранять свое былое владыче­ скихъ евреевъ ігередъ человѣчествомъ. Полити­
ство надъ умами. Бъ широкихъ народныхъ мас- ческая и соціальныя условія благопріятствовали
сахъ юга Фравціи, которыя, по показаніямъ со- ихъ сближенію съ христіанскимъ населеніемъ, и
временныхъ писателей, отличались крайней воз­ они наложили рѣзкій отпечатокъ на его ду­
будимостью и повышенной чувствительностью, ховное развитіе.
пробудившійся духъ свободнаго мышленія прежде
Корень ученія альбигойцевъ былъ очень древвсего сказался въ попыткахъ самостоятельна™ ній—манихейство съ его дуалистической доктри­
религіознаго творчества—созданіи многочислен- ной добра и зла, смѣшеніемъ хрпстіанскихъ догныхъ сектъ. Изъ множества разныхъ вліяній, ко­ матовъ съ элементами маздаизма, буддизма п
торыя испытывали на себѣ эти секты вообще, гностицизма. Со времени своего возоикновенія
и А. въ частности, крупную роль сыграло то, ко­ въ VI столѣтіи оно не исчезало въ Европѣ. Двѣторое было оказано многочисленнымъ и высоко- надцатый вѣкъ застаетъ его во всѣхъ государобразованнымъ еврейскимъ населеніемъ. Ни въ ствахъ Зап. Европы—Гермапіи, Италіи, Франціи,
какой другой странѣ той эпохи евреи не пользо­ Фландріи и даже въ отдаленной Англіи. На югъ
вались столькими привиллегіями, какъ на югѣ Франщи оно пришло съ запада, изъ Испаніи, а
Франціи. Наравн^в съ христіапами; обладали они не съ востока. Какую роль сыграли евреи въ пеправомъ свободнаго землевладѣнія. Они допу­ ренесеніи манихейской ереси на югъ Франціи,
скались къзанятіюгосударственныхъ должностей, установить трудно, но распространенно его среди
вплоть до высокой должности Ъаіііі (ландфохта). христіанскаго населенія Прованса и Лангедока
который, въ отсутствіи князя, отправлялъ выс­ и подготовкѣ умовъ къ воспріятію его они несошую полицейскую и судебную власть. Поста- мнѣнно содѣйствовали. Альбигойское движеніе
новленіями ІП-го Латеранскаго собора (1179 г.). было почти исключительно движеніемъ нияшихъ
запрещалось принуждать ихъ силою къкрещенію. \ слоевъ населенія—<крестьянъ и рабочихъ (совре­
мѣшать ихъ богослуженію, употреблять противъ | менное названіе альбигойцевъ—texeraut [tisseнпхъ пасилія и ранить безъ суда. Евреи допуска- | rauds]—ткачи, ибо среди- послѣднихъ насчитыва­
лись свидѣтельствовать против'ъ христ*«лгъ. Един­ лось особенно много послѣдователей секты), на ши­
ственное запрещение, наложенное на нпхъ этимъ р о т же народныя массы, приходившія въ частое
соборомъ, было—держать христіанъ крѣпостныхъ общеніесъ евреями, большее воздѣйствіе оказыва­
и кормялицъ. Веніаминъ Тудельскій, посѣтившій ли непосредственно характерный особенности бы­
въ концѣ XII в. еврейскія общины Прованса и та, чѣмъ казуистическія толкованія сектантскихъ
Лангедока, восторженно описываетъ ихъ богат­ начетниковъ. Чистота семейныхъ основъ, воз­
ство и образованность. Главную еврейскую об­ держность, беззавѣтная преданность усвоенной
щину—въ Нарбоннѣт—онъ называетъ «свѣточемъ вѣрѣ, отрицаніе духовенства, какъ самостоятель­
Закона»; «изъ нея Законъ распространялся по наго и надъ паствой стоящаго сословия,—эти
всей странѣ». Старинныя еврейскія общины въ черты и многія имъ подобный, хотя и пмѣли въ
Везье и Каркасоннѣ находились въ особенно альбигойскомъ движеніи собственные корни, но
благопріятныхъ условіяхъ, благодаря особому получили свое яркое и законченное выраженіе
покровительству, которое оказывали имъ виконтъ благодаря несомнѣнному непосредственному возРаймондъ Транкавель и сынъ его Рожэ. Не мень- дѣйствію еврейской среды. Воздѣйствіе это было
шимъ покровительствомъ пользовались евреи во особенно значительно въ силу того контраста,
владѣніяхъ графовъ Тулузскихъ—РаймопдаѴ-го который характеризовалъ образъ жизни католи­
и особепно его сына Раймонда ѴІ-го (1195—1222) ческая духовенства. И недаромъ современный
въ Тулузѣ, Буръ де-С.-Жиллѣ, Покерѣ. Другія писатель Guillaume de Guilaurens отмѣчаетъ, что
крупныя еврейскія общины находились въ Люне- большая часть населенія южной Франціи отно-
Библиотека «Руниверс»
115
АЛЬБИНЪ—Альво, ІОСИФЪ
116
силась къ католическому духовенству хуже, чѣмъ писать послѣдній изъ графовъ Раймондовъ Ту­
къ евреямъ (Vaissette, Abrege de Phistoire de Lan- лу зскихъ, было смѣщеніе евреевъ съ государ­
guedoc, t. I l l , p. 269). О тѣсной духовной и куль­ ственныхъ должностей и учрежденіе въ столицѣ
турно-бытовой близости альбигойскаго движенія его владѣній, Тулузѣ, святой инквизиціи для
къ іудаизму свидѣтельствуетъ, наконецъ, налич­ «суда надъ явными и тайными еретиками, колду­
ность въ его рядахъ секты passagti или сігсшп- нами и іудействующими». Въ общемъ круніенш
cisi—обрѣзанныхъ, которые отрицали божествен­ южно-французской цивилизаціи XII ст. цвѣное происхожденіе Спасителя и исповѣдывали тущія еврейскія общины побережьевъ Средиосновныя положенія Моисеева ученія (см. спе­ земнаго моря понесли сильный уіцербъ.—Ср.:
циальное изслѣдованіе объ этой сектѣ Моііпіег, въ Гоецъ, Исторія евреевъ, томъ VI; Д.-Ch. Lea,
Mem. de l'Acad. de Toulouse, 1888). Поглощенные Histoire de requisition au moyen, uge, t. I, Pa­
борьбой съ Римской имперіей, папы въ теченіе ris, 1900; Vaissette, Abrege" de l'histoire de Lanпервой половины XII ст. обращали мало вни- guedoc, Paris; Saige, Juifs deLauguedoc, Paris, 1881.
мапія на расиространеніе альбигойской ереси,
С. Лозиеръ. 5.
которая именно въ эту эпоху сдѣлала главные
Альбинъ—римскій прокураторъ Іудеи 61—64 гг.
успѣхи. Но лишь только борьба со свѣтской (Іоспфъ, Древн., XX, 9, § 1). ІГо пути изъ Але­
властью закончилась и супрематія намѣстнпка ксандры къ мѣсту своего новаго назиаченія онъ
Петра была установлена незыблемо, римская былъ встрѣченъ посольствомъ отъ евреевъ, ко­
курія всею силою обрушилась на еретиковъ. торые просили у него кары первосвященника
Ворьбѣ съ послѣдними была посвящена вся Хананіи. А. послалъ ему угрожающее письмо, а
папская дѣятельность настойчиваго и фанатич- три мѣсяца спустя смѣстилъ его. А. искренно
наго Иннокентия III (1198—1216). Въ первона­ желалъ возстановить въ Іерусалимѣ миръ и казчальной стадіи борьбы съ А. римская церковь нилъ многихъ сикаріевъ. Нѣкоторыхъ изъ нихъ,
оставляла евреевъ въ покоѣ. I l l Латеранскій однако, онъ отпустилъ, заставивъ заплатить высоборъ, предавшій публичному проклятію ерети­ купъ. Въ спорѣ за первосвященство между
ковъ и призвавшій на борьбу съ ними свѣтскую Іошуею бенъ-Дамнаемъ и Іошуею бенъ-Гамлоіо
власть, издалъ относительно евреевъ приведен- Альбинъ стоялъ на сторонѣ перваго, который
ныя выше либеральныя постановления. По мѣрѣ посылалъ ему каждый день дары. Эта характе­
того, какъ разгорались религіозныя преслѣдова- ристика А. у Іосифа въ «Древностяхъ»,замѣчаетъ
нія, жертвами ихъ, наряду съ альбигойцами, Грецъ, гораздо мягч^, чѣмъ характеристика его
дѣлались и евреи. Въ Ѵ207 году папа Иннокен- въ «Іуд. войнѣ»; согласно последнему источнику,
тій III въ письмѣ къ графу Раймонду Тулуз- управленіе А. было гораздо хуже, чѣмъ далее
скому вмѣняетъ ему въ преступленіе передъ управленіе его предшественника Феста. Не было
христіанской вѣрой допущеніе евреевъ къ заня- преступленія, котораго бы онъ не совершилъ.
тію государственныхъ должностей. Однимъ изъ Онъ лпшалъ людей собственности и налагалъ
условій примиреяія графа Тулузскаго съИннокен- на народъ тяжелыя подати. Достпгнувъ власти,
тіемъ III и отпущенія ему прегрѣшеній (іюнь онъ немедленно освободилъ римскихъ декуріо1209 г.) было смѣщеніе евреевъ со всѣхъ государ­ новъ, заключенныхъ въ тюрьму за насилія.
ственныхъ должностей. Въ письмѣ къ графу Даже революционные элементы въ странѣ могли
Раймонду, посланномъ въ томъ же году, папа купить себѣ его расположеніе, такъ что ихъ
предписывалъ ему* принудить жившихъ въ его число постепенно возростало. Іосифъ (Іуд. война,
владѣніяхъ евреевъ къ отсрочкѣ уплаты долговъ, II, 14, § 1) не задумываясь называетъ его главой
кои причитались имъ отъ участниковъ кресто- разбойниковъ (ap/iX-rjcjTY];) и безбожнымъ тираномъ.
ваго похода противъ А. Но гораздо чувствптель- Т. н. Гегесиппъ (De excidio hierosolyinitano, II, 8)
нѣе потери казенныхъ должностей и матеріаль- говорить, что для бѣдныхъ А. былъ тираномъ,
ныхъ убытковъ были ужасы, которымъ подвер­ а для богатыхъ — рабомъ. Зонаръ въ своей
гались еврейскія общины альбигойскихъ крѣпо- исторіи (VI, 17) судптъ о немъ мягче. R
стей, попадавшихъ въ руки крестопосцевъ. Кро­ Іосифъ, и Гегесиппъ допускаютъ, что, по сраввавая рѣзня въ Безье (Beziers) 22 іюля 1209 г., ненію съ своимъ преемникомъ Гессіемъ Флоромъ,
въ которой еврейская община города раздѣлпла Альбинъ могъ бы считаться хорошимъ правитрагическую гибель окружавшаго ее христиан­ телемъл если бы, благодаря потворству разбойс к а я населенія, представляетъ лишь увеличен­ I никамъ, онъ не создавалъ почвы для постояиное изображеніе тѣхъ сценъ, которыя имѣли мѣ- , ныхъ возстаній. Когда нѣкій Іошуа бенъ-Хасто на всемъ пути движенія арміи крестоносцевъ. \ нанія сталъ предсказывать разрушеніе ІерусаГлава крестоносцевъ, Симонъ Монфорскій, и 1 лима, его привели къ Альбину, который жестоко
его жена, фанатичная Алиса де Монморанси, ' пыталъ его; но когда прокураторъ увидѣлъ, что
проявляли крайнюю жестокость по отношенію онъ не отречется, то отпустилъ его на свободу,
къ еврейскому населенію завоеванныхъ областей.
безвреднаго безумца (Іосифъ, Іуд. войн.,
Еврейскій лѣтописецъ Іосифъ ибнъ-Цера пере­ , VI, 5, § 3; Гегесиппъ, ст. 44). Луццей Альбинъ,
1
даете, что въ 1217 Алиса де Монморанси, будучи назначенный Нерономъ прокураторомъ, затѣмъ
поставлена управлять Тулузой, издала приказъ Гальбой,—лравителемъ Тпнгитаны, а еще раньше
о насильственномъ крещеніи всѣхъ евреевъ этого Нерономъ—правителемъ Мавританіи секарійской
города. Въ 1229 г. тридцатилѣтняя борьба рим­ (Тацитъ, Historia, II, 58, 59), и вмѣстѣ съ своей
ской церкви противъ А. закончиласъ полнымъ женой и близкими друзьями казненный по
пораженіемъ послѣдяпхъ. Грозившая самому су- приказанію Вителлія, судя по всѣмъ даннымъ,
ществованію католицизма ересь была вырвана тождествепъ съ нашимъ А. [Статья S. Kraass'a,
съ корнемъ; заодно съ ней подвергся полному въ J. E., I, 324].
2.
раззоренію самый просвѣщенный край тогдаш­
Альбо, Іосифъ—испанскій богословъ и пропоней Европы были уничтожены плоды многовѣ- вѣдникъ XV в., извѣстный, главнымъ образомъ,
ковой культуры, и умственный ростъ романскихъ какъ авторъ сочипенія объ основахъ іудаизма,
странъ задержанъ на цѣлые вѣка. Однимъ изъ «Ikkarim» (Корни). О подробностяхъ жизни А.
пунктовъ договора, который долженъ былъ под­ мы знаемъ очень мало. Родиною его считается
Библиотека «Руниверс»
117
АЛЬБО, ІОСИФЪ
118
обыкновенно Монреаль, городъ въ Арагоніи; впро- [ церъ, полагающей, что сочиненіе «Ikkarim» предчемъ,съувѣренностыоутверждать это невозможно. ставляетъ прекрасно разработанный вкладъ
Въ своемъ сообщеніи о продолжительномъ рели- въ апологетику іудаизма.—Интересующее насъ
гіозномъ дпспутѣ въ Тортозѣ (1413—14) Астрюкъ сочпненіе было составлено не сразу цѣликомъ.
упоминаетъ объ А., какъ объ одномъ изъ еврей- Первая часть его была издана самостоятельною
скихъ участниковъ этого спора, и называетъ книгою. Она даетъ полное представление о хаего делегатомъ монреальской общины. Однако, рактерѣ философіи А. и о способѣ его мышленія.
въ латинской версіи объ этомъ диспутѣ нѣтъ Когда же обнародованіе этого сочиненія повело
упоминанія о Монреалѣ; поэтому представляется за собою дотолѣ неслыханный потокъ ругательствъ
вполнѣ возможнымъ оспаривать достовѣрность по адресу автора и нападокъ на него, А. былъ
указаннаго утвержденія. Грецъ полагаетъ, что вынужденъ прибавить къ своему труду еще три
А. было не меяѣе 30 лѣтъ, когда его отправили новыхъ дополнительныхъ отдѣла, имѣвшихъ
на диспутъ; поэтому онъ относитъ дату рожде- цѣлью расширить его прежнюю аргументацію и
нія А. приблизительно къ 1380 году. Дата смерти пояснить взгляды, изложенные въ^первой части
его также съ точностью не установлена; неви­ труда, вызвавшей столько нареканій. Бъ отвѣтъ
димому, онъ умеръ въ 1444 г., хотя нѣкоторыя на послѣднія, А. даетъ свопмъ критикамъ слѣотносятъ смерть Іосифа Альбо къ 1430 году. дующую здоровую отповѣдь: «Тотъ, кто соби­
Впрочемъ, объ его проповѣднической дѣятель- рается критиковать любую книгу, раньше всего
ности въ Соріи упоминается нодъ 1433 годомъ. долженъ ознакомиться съ методомъ ея автора, а
Употребленіе Іосифомъ медицинскихъ термпковъ затѣмъ уже судить объ отдѣльныхъ мѣстахъ
повело къ предположению, что онъ былъ адеп- съ точки зрѣнія общаго ея содержанія»» Далеѣ,
томъ медицины и, быть можетъ, даже практи- А. бичуетъ ту посиѣшность и недобросовѣсткуіощимъ врачемъ, подражая въ этомъ случаѣ ность, съ которою нѣкоторыя лица прпступаютъ
примѣру другихъ, предшествующихъ ему еврей- къ разбору писателя, забывая объ основныхъ
скихъ писателей по философскимъ t вопросамъ. требованіяхъ, предъявляемыхъ къ здравой, на­
Самъ онъ, по собственному признанію, всецѣло учной критпкѣ. Несомнѣнно, противники А. от­
ушелъ въ изученіе арабскихъ аристотельянцевъ, неслись къ нему чрезвычайно неделикатно. # Ме­
хотя свое знакомство съ ихъ сочнненіями онъ жду прочими взведенными на него обвиненіямн,
пріобрѣлъ, по всей вѣроятности, изъ вторыхъ они предъявили ему обвиненіе и въ плагіатѣ. а
рукъ, черпая его изъ еврейскпхъ переводовъ. і именно, утвер;кдали, будто бы опъ выдавалъ
Его учителемъ былъ Хасдай Крескасъ, извѣст-1 мысли своего учителя Крескаса за свои собствен­
ный авторъ религіозно-философскаго сочшіенія' ный, не говоря объ источникѣ, откуда онъ по«Or Adonai». Былъ ли Крескасъ еще жпвъ, черпнулъ ихъ. Это обвиненіе было повторено,
когда А. издалъ свои «Ikkarim», служитъ пред- даже въ наше время, такпмъ ученымъ, какъ
метомъ спора между новѣйшими изслѣдова- М. Іоэль. Одпако, добросовѣстное разслѣдованіе
телями его философской системы. Послѣдній изъ вопроса отнюдь пе подтверждаешь сира'ведликрптиковъ А., Тенцеръ (авторъ книги Die Be- вости подобнаго обвинепія: Крескасъ былъ наставligionsphilosophie des Joseph Albo, Pressburg, нпкомъ Альбо, и нѣкоторыя совпаденія въ уче1896), съ очевидностью устанавливаетъ, что пер­ ніи послѣдняго съ ученіемъ Крескаса вполнѣ
вая часть «Ikkarim» была составлена раньше естественны у ученика своего учителя,—Безу­
смерти учителя А., Крескаса.—Насчетъ дѣй- словно неправпленъ также взглядъ, будто А. наствительной цѣнпости А., какъ мыслителя, писалъ «Ikkarim» съ цѣлыо значительно со­
мнѣнія новѣйшихъ изслѣдователей еврейской кратить число тринадцати членовъ вѣры, устафилософіи расходятся. Признавая, что «Ikka­ новленныхъ Маймонпдомъ. Перечисление основ­
rim» составляешь эпоху въ еврейской тео- ныхъ догматовъ или принциповъ еврейской релогіи, Муккъ особенно старательно подчеркп- лигіи является у А. отнюдь не первойачалькымъ
ваетъ малоцѣнность этого сочиненія въ смыслѣ мотивомъ его труда. Вообще, тутъ вовсе не дол­
философскомъ (Munk, Melanges, p. 507). Грецъ женъ быть поставленъ вонросъ о томъ, создалъ ли
упрекаетъ автора въ поверхностности и при­ іудаизмъ независимую отъ релпгіи философію.
страстии къ многорѣчивости, которыя объясня­ Все то, что еврейскіе мыслители сдѣлалп па
ются его гомилетическими вріемами, благодаря этомъ попрпщѣ, было результатомъ ихъ страеткоимъ строгая логичность мысли замѣияется у наго желаиія защитить твердыню еврейской вѣнего ничего не говорящпмъ многословіемъ(Ог&іг, ры противъ нанаденій враговъ іудапзма. При
Geschichte d. Juden, VIII, 157). Людвигъ Шлезип- бѣгломъ взглядѣ на всю исторію евреевъ сразу
геръ, составившие введеніе къ нѣмецкому переводу бросаются въ глаза четыре отдѣльныхъ момента,
«Ikkarim» своего брата (Франкф. н./М., 1844), когда еврейская твердыня подвергалась подобутверждаетъ, что Альбо далъ лишь немного боль­ нымъ нападеніямъ. Такими моментами были: въ
ше, чѣмъ извѣстный символъ вѣры Маймонида, Александріи греческое вліяніе, вызвавшее, въ
притомъ въ схематической формѣ. Съ другой сто­ видѣ отпора, систему Филона; позже нападки
роны, С. Вакъ, въ посвященной Іосифу А. дис­ караимовъ и мусульманскихъ ученыхъ вызвали
сертации (Вреславль, 1869), ставить его на контроверсы раввиновъ; Маймонпдъ, въ свою оче­
чрезвычайную высоту, называя его «первымъ редь, является представителемъ реакціп, вызван­
еврейскимъ мыслителемъ, имѣвшпмъ мужество ной вліяніемъ аристотельянцевъ; наконецъ, Аль­
согласовать философію съ религіею и даже ото­ бо выступаетъ > на аренѣ еврейской исторіи,
ждествить ихъ». По словамъ Бака, «Альбо не какъ апологетъ іудаизма противъ нападокъ хритолько придаетъ религіи философское обосно- стіанскихъ ученыхъ. Эти четыре момента въ неваніе, но и самую философію признаетъ по су­ торіи развитія философской догматики іудаизма
ществу релпгіозною». Однако, цѣлью сочиненій должно постоянно имѣть въ виду, особенно при
А. вовсе не было прпмиреніе религіи съ фило- оцѣнкѣ методовъ Альбо.
софіею, равно какъ и не построеніе строго-логиче­
Догматическое направленіе философіи А. опреской системы еврейской догматики.—Гораздо бли­ дѣляется, какъ уже было сказано, въ значитель­
же къ истиннымъ цѣлямъ автора подходитъ Тен­ ной степени христіанскимъ вліяніемъ. Въ четы-
Библиотека «Руниверс»
119
АЛЬБО, ІОСИФЪ
120
рехъ трактатахъ своей книги «Ikkarim» онъпы-| лишь тѣ качества Бога, которыя выводятся изъ
тается привести религіозвое ученіе евреевъ въ Его дѣятельности; тѣ, которыя касаются Его
одну систему и точно установить, каковы при- сущности, равно какъ и прочіе аттрибуты, должны
сущіе іудаизму основные принципы и выводи- быть понимаемы исключительно въ отрицательмыя изъ нихъ путемъ дедукціи положенія. Ему номъ смыслѣ.—Въ третьемъ трактат^ посвя­
было не такъ важно установить члены вѣры,какъ щенномъ второму основному принципу—откровевыяснить тѣ фундаментальный положенія, на кото- нію, тотчасъ сказывается ученикъ Крескаса: А.
рыхъ основывается зданіе правовѣрнаго іудаизма. сразу начинаешь съ изслѣдованія о цѣли жизни
При этомъ онъ идетъ аналитическимъ путемъ, и находить ее въ необходимости стремленія чеисходя въ первомъ трактатѣ изъ опредѣленія по- ловѣка къ самоусовершенствованію и достижению
нятія о законодательствѣ вообще. Онъ различаете этимъ путемъ вѣчнаго блаженства. Высшее созаконы естественнаго, государственнаго ирелигіоз- вершенствованіе человѣка не можетъ основы­
яаго права. Естественное право ограждаетъ лишь ваться на одномъ только познаваніи. Еслибы
безопасность отдѣльной личности, будучи одинако- одно только познаваніе обусловливало безсмертіе
вымъ для всѣхъ и проявляясь во* всѣ времена. души, то большинство людей не достигло бы
Государство стремится приспособить естествен­ этой цѣли, такъ какъ лишь немногіе въ состояное право къ определенному моменту и къ инди- ніи достигнуть высокой ступени развитія въ повидуальнымъ условіямъ; его право устанавли­ знаваніи безусловно правильныхъ мыслей. Суще­
в а е м обычаи, регулируетъ всѣ дѣйствія людей, ство, состоящее изъ матеріи, вообще безъ факти­
но не имѣетъ власти надъ мыслями ихъ. Лишь ческой деятельности не можетъ достигнуть со­
религія въ одинаковой мѣрѣ руководить мыслями вершенства; это мы видимъ, напр., на звѣздахъ
и дѣйствіями людей. Она сообщена людямъ Гос- и тѣлахъ небесныхъ: безъ дѣйствованія, въ данподомъ Богомъ чрезъ пророка или посланца и номъ случаѣ безъ процесса движенія, онѣ не моимѣетъ цѣлыо сдѣлать человѣка существомъ гутъ достичь лодобающаго имъ совершенства;
наиболѣе совершеннымъ и тѣмъ самымъ дать ему лишь двигаясь, онѣ достигаютъ его. Равнымъ обра­
истинное счастье и вѣчное блаженство. Если зомъ, душа человѣка совершенствуется только
приходится установить основные принципы ре­ путемъ реальныхъ дѣяній, имѣющихъ цѣлыо до­
ли гіи, ихъ нужно выводить изъ мозаизма, такъ бро и благо и стремящихся исполнить волю Бокакъ лишь за вимъ однимъвсѣ исповѣдывающіе жію и Его повелѣнія. О подобяыхъ дѣяніяхъ со­
какую-либо религію единогласно признаютъ бо­ общается людямъ лишь путемъ божественныхъ
жественное происхождепіе; изъ мозаизмаже вы- наставленій. Съ этою цѣлью существ у ютъ про­
текаетъ три основныхъ положенія: 1) существо- роки, прпзваыіе которыхъ—сообщать людямъ
ваніе Бога, 2) откровеніе и 3) награда и нака- волю Болсію. Понимаяіе пророчества, въглавнѣйзаніе. Дѣйствительно божественна, впрочемъ, шихъ чертахъ, схоже у Альбо съ тѣмъ, что го­
только та релпгія, которая одновременно съ этими ворить на этотъ счетъ Маймонидъ. Пророчсскій
тремя основными положеніями признаетъ и вы­ даръ—высшія врата познанія; они остаются
текающая изъ нихъ логпческія слѣдствія. Изъ закрытыми для обыкновенная человѣка; челопринципа существованія Бога вытекаютъ четыре вѣкъ же высоко развитый умственно, либо съ
слѣдствія: 1) единство Бога^ 2) Его безтѣ- большою сплою воображенія, либо даже безъ нея,
лесность, 3) Его независимость отъ времени нолучаетъ чрезъ нихъ вліяніе Духа Святого.
и 4) отрицаніе всѣхъ несовершенствъ у Него* Чѣмъ болѣе разумъ умаляетъ при этомъ вліяніе
Принципъ откровенія ведетъ къ установленію воображенія, или даже совершенно подавляетъ
слѣдующихъ выводовъ: 1) всевѣдѣпія Божія, его, тѣмъ высшею оказывается ступень про­
2) пророчества, 3) опредѣленія посланца Божія. рочества. Одпнъ лишь Моисей былъ вполСъ принципомъ о воздаяніи связывается прин­ нѣ свободенъ отъ фантазіи, такъ что онъ
ципъ о свободѣ воли и о Провидѣніи. Всѣ эти въ этомъ отношеніи уподоблялся скорѣе анге­
основныя положенія съ вытекающими изъ нихъ лу, чѣмъ человѣку. При извѣстныхъ условіяхъ
слѣдствіями всецѣло и послѣдовательно при­ пророчество можетъ быть передаваемо чрезъ
знаются лишь вѣрою іудейскою. Вѣрпть зна­ пророка также и второстепеннымъ, къ нему не
чить—имѣть въ дунгѣ своей такое могучее пред- подготовленнымъ людямъ. Цѣлью пророчества
ставленіе о чемъ-либо, что душа совершенно является не предсказаніе будущаго и не поддерне въ состояніи составить себѣ иное о немъ жаніе личныхъ интересовъ, но приведеніе собрапредставленіе, хотя и не можетъ доказать при­ нія или цѣлаго общества людей въ состояніе высчины своего представленія; при этомъ, конечно. шаго совершенства. Для достиженія высшаго
исключается всякая нелогичность того, во что человѣческаго совершенства путемъ соблюденія
человѣкъ вѣритъ. Бѣра распространяется не релпгіозпыхъ предппсаній и повелѣній требуется,
только на то, что человѣкъ самъ испытываетъ, чтобы при этомъ соединялись познаваніе, наили что онъ логически выводить путемъ мышле­ строеніе и самое дѣяніе. Выше всѣхъ стоить
ния, но обнимаетъ также достовѣрную традицію. тотъ, кто стремится къ добру изъ любви къ
Наиболѣе достовѣрноютрадиціею обладаетъ вѣро- Господу Богу; въ самомъ Богѣ, во всѣхъ Его дѣяученіе израильское, такъ какъ она была возвѣ- ніяхъ, проявляется любовь къ человѣчеству.—
щенаг у подошвы горы Синайской въ лрпсутствіи Четвертый трактатъ, посвященный третьему
огромнаго числа свидетелей; такимъ образомъ, основному принципу—вопросу о наградѣ п в о з здѣсь исключена возможность обмана или за­ мездіи—начинается съ разсмотрѣнія ученія о
блуждения.—Во второмъ трактатѣ, посвященномъ свободѣ воли. Альбо объявляетъ свободу воли
разсмотрѣнію перваго основного лоложеяія и вы- основнымъ условіемъ уже государства; въ обтекающихъ изъ него слѣдствій, А. примыкаетъ щемъ, онъ въ этомъ вопросѣ стоить вполнѣ на
къ ученію Маймонида и принимаетъ всѣ доказа­ точкѣ зрѣнія Маймонида. Что касается Провительства его въ пользу существованія, единич­ дѣнія, то оно распространяется на любую катености и безтѣлесности Бога. Точку зрѣнія этого горію жнвыхъ существъ и особенно сильно про­
мыслителя относительно аттрпбутовъ Господнихъ является въ жизни человѣка7 интересуясь имъ
онъ также раздѣляетъ; по его мнѣнію, допустимы I тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе высокую ступень со-
Библиотека «Руниверс»
121
АЛЬВАРДТЪ, ГЕРМАВЪ
122
вершенства достигъ человѣкъ. То обстоятельстве, I Monatsschrift, 1874, pp. 462 sqq.; Brill], въ Jahrчто мы нерѣдко видимъ праведныхъ страдаю­ bUcher, ІУ, 52; Schechter, Studies in Judaism,
щими, а грѣшииковъ счастливыми и благопріят- pp. 167, 171, 352, прим. 19 и 24.—Ср.: T&rizer, Die
ствуемыми жизненнымъ успѣхомъ, объясняется Religionsphilosophie des Joseph Albo, Pressburg,
различными цѣлями, преслѣдуемыми божествен- 1896; Mimk, Melanges, p. 507; Grutz, Gesch., 2 ed.,
нымъ Провндѣніемъ. Истинное возмездіе, насто­ VIII, 115 sqg., 157—167; M. Eisler, Vorlesungen
ящее воздаяпіеза свои поступки душа получаетъ liber die jtldisch. Philosophen des Mittelalters, III,
лишь за гробомъ. При этомъ А. слѣдующимъ 186 sqq.; Kaufmann, Gesch. der Attributenlehre,
образомъ опредѣляетъ сущность души, осно­ index, s. v.; idem, Die Sinne, index, s. v.; S. Back,
вываясь на дефиниціи Крескаса и, вмѣстѣ съ Joseph Albo, Breslau, 1869; Schechter, The dog­
тѣмъ, дополняя и исправляя ее: душа—духовная mas of Judaism, въ Jew. Quart, Eev., I, 120 sqq.;
субстанція, способная къ тому познаванію, ко­ A. Schmiedl, Studien tlher jlidische, insonders
торое ведетъ къ почитанію Господа Бога, Сооб­ jttdisch-arabische Religionsphilosophie, Wien, 1869,
Г. Г—лъ. 5.
разно различнымъ степенямъ религіозности и passim: J. E. I, 324—327.
раздичнымъ дѣяніямъ, существуютъ и разлнчныя
Альвардтъ, Германъ — виднъйшій представи­
степени блаженства. Загробнаго блаженства въ тель нѣмецкаго радикальнаго антисемитизма. А.
состояніи удостоиться и не-евреи, если они ис- родился въ 1846 г. въ Кринѣ (Померанія) и дол­
полняютъ семь заповѣдей Ноевыхъ.—Вѣра въ гое время былъ народнымъ учителемъ въ проміросотвореніе ex nihilo, въ высшій пророческій винціальныхъ школахъ. Въ 1881 г. А. сдѣлался
даръ Моисея, въ неизменяемость Торы, въ дости­ старшимъ учителемъ (ректоромъ) народной школы
жимость человѣческаго совершенства путемъ въ Берлинѣ; занимая мѣсто учителя, А. не выисполненія религіозныхъ предппсаній,въвоскре- ступалъ въ качествѣ политическая) дѣятеля и
сеніе изъ мертвыхъ, въ пришествіе Мессіи обя­ лишь въ тѣсномъ педагогическомъ кругу былъ
зательна для каждаго израильтянина, хотя и не извѣстенъ, какъ антисемитъ. Его антисемитизмъ
можетъ быть относима къ числу основныхъ по- могъ служить ему препятствіемъ къ повыложеній іудаизма (Ikkarim, I, 23).
шеніюпо службѣ, и А. въ январѣ 1885 г. писалъ
Б ъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ А. выступаетъ съ са­ училищному инспектору, что ему совершенно
мостоятельною аргументаціею, его способъ дока­ напрасно навязываютъ антисемитскія идеи. «До
зательства можетъ быть названъ пндуктпвнымъ. безумія нелѣпо—писалъ А.,—восхвалять или ру­
Правда, его метафизическія изысканія слабы п гать человѣка за его религію; я осуждаю заблуэклектичны; однако, хотя его аргументація порою жденія тѣхъ, которые нападаютъ на людей за ихъ
и страдаетъ отсутствіемъ спекулятивной глубины, вѣропсповѣданіе; среди моихъ лучшихъ друзей най­
въ общемъ она вездѣ отличается живостью. дется не мало евреевъ». Впервые А. заставплъ о
Изложение не сухо и не лаконично, такъ что сочи- себѣ говорить въначалѣ 1891 г., когда былъ у дал енъ
неніе читается безъ скуки и внолнѣ ясно. Нерѣдко отъ занимаемой имъ должности по слѣдующему
подробное толкованіе библейскихъ и раввинскихъ поводу: предъ рождественскими праздниками
цитатъ нѣсколько тормазитъ ходъ аргументами, 1890 г. въ школѣ А., по мѣстному обычаю, была
но А. всегда умѣетъ во-время остановиться, за­ открыта подписка между родителями учениковъ
интересовать читателя своими примѣрами и лов­ въ пользу учителей, и изъ собранной суммы въ
ко связать ихъ съ общимъ построеніемъ своихъ 1000 марокъ А. роздалъ учителямъ 400, осталь­
трактатовъ. «Во всякомъ случаѣ, въ области ев­ ное пошло въ пользу «самого ректора». А. стадъ
рейской религіозной философіи А, является по- мстить своимъ бывпіимъ товарищамъ и началь­
слѣднимъ сколько-нибудь значптельнымъ ориги- никам^ обвиняя ихъ въ продажности и угодниченальнымъ мыслителемъ» (Ph. Bloch, въ Winter— ствѣ евреямъ. За брошюру «JUdische Taktik»,
гдѣ берлинскій городской училищный совѣтъ
Wtlnsche, Jud. Liter., II, 790).
Первое изданіе книги «Ikkarim;» вышло въ былъ названъ «жидовскимъ кагаломъ» иотдѣль1485 г. въ Сончино; подъ заглавіемъ «Ohel Jakob» ныя ллца подвергались самымъ рѣзкимъ нападона вышла съ комментаріемъ Якова бенъ-Са- камъ, А. былъ привлеченъ къ отвѣтственности и
муила Копельмана бенъ - Бунема въ 1584 г., въ присужденъ къ 4-хмѣсячному тюремному за­
Фрейбургѣ, а съ болѣе подробными толкованиями к л ю ч е н ^ «за завѣдомую клевету». Векорѣ заГедаліи бенъ-Соломона Липшица, въ 1618 г., въ тѣмъ А. выпустилъ брошюру «DerMeineid eines
Венеціи. Изъ послѣдующихъ изданій гл. XXV Juden», въ которой А. объявилъ мѣстнаго банкира
л XXVI третьяго трактата, заключающія кри­ Блейхредера клятвопреступникомъ, находящимся
тику христіанства, были исключены цензоромъ, на свободѣ только благодаря протекции канцлера
причемъ Джилбертъ Дженебрардъ написалъ на Каприви и другихъ еврейскихъ ставленниковъ.
нихъ возраженіе съ цѣнными прпмѣчаніями. Агитація А. имѣла успѣхъ, и дѣло «Каприви—
Это возраженіе было издано крещенымъ евреемъ I Блейхредеръ» было поднято въ рейхстагѣ къ
Клавдіемъ Маемъ (Claudius Mai) съ его примъ- вящему стыду тѣхъ консерваторовъ, которые не
чаніями, въ 1566 году, въ Парижѣ (см. переводъ хотѣли упустить случая скомпромметировать гра­
Шлезингера, стр. 666, прим.). «Ikkarim» было фа Каприви. «Завѣдомый клеветникъ» вторично
переведено на нѣмецкій яз. д-ромъ В. Шлезин- былъ привлеченъ къ отвѣтственяости, но еще до
геромъ, раввиномъ зульцбахскимъ, а его братъ, суда А. выступилъ съ новымъ громкимъ дѣломъ,
Л. Шлезингеръ, снабдилъ переводъ введеніемъ обвиняя оружейнаго фабриканта Леве и чиновъ
(Франкфуртъ н/М., 1844J.—Особенно благопріятно интендантства въ обманѣ казны при поставкѣ
отзываются о трудѣ A.: L. Ltfw, Hamafteach оружія военному вѣдомств^. Леве, какъ членъ
(Grosskanizsa), pp. 266—268; Karpeles, Gesch. d. Всемірнаго еврейскаго Алліанса,—заявилъ А.,—
jud. Liter., pp. 815—818; Brann, G-esch. d. Juden, умышленно подготовляетъ пораженіе Гермаяіи,
II, 208; P. Bloch, въ Winter-Wtinsche, Gesch. der снабжая ее негодными ружьями, выдавая ея се­
jtid. Liter., II, 787—790.—О зависимости Альбо креты Франціи и подкупая членовъ военнаго вѣотъ Крескаса, Симона Дурана и др. см. М. Joel, домства. Брошюра «Judenflinten.» посвященная
Don Chasdai Crescas, Religionsphilosophische Leh- дѣлу фабриканта Леве, была, по распоряженію
ren, pp. 76 — 78, 81, Вресдавль, 1865; Paulus, въ I правительства, конфискована, и самъ А. аресто-
Библиотека «Руниверс»
123
АЛЬМАНЦА—АЛЬТЕНБЕРГЪ
124
ванъ. Общественное зинѣніе, однако, требовало іI кандидатуру въ Арнсвальде, но въ первую оче­
не репрессій по отношенію къ А., а оазслѣдова- редь не могъ пройти и попалъ въ рейхстагъ лишь
нія дѣла, и А. былъ выпущенъ на свободу и при перебаллотировкѣ. Въ своихъ воззваніяхъ
привдечепъ къ отвѣтственности за клевету. До къ избирателямъ А. не отрицалъ, видимо, нѣкосуда А. успѣлъ повести въ странѣ сильную аги- торыхъ своихъ недостатковъ и писалъ, что «Лютацію противъ «евреевъ-измѣнниковъ», причемъ теръ, Гете и Бисмаркъ тоже имѣли на себѣ коеонъ не щадилъ и яѣкоторыхъ членовъ прави­ какія пятна». Одинокимъ сидѣлъ А. въ рейхетельства, будто бы сочувствующихь еврейскимъ тагѣ, подвергаясь почти всеобщему бойкоту; та­
проискамъ.'Въ декабрѣ 1892 г. А. былъ прису- кое положеніе было тягостно даже и мало ще­
жденъ за свою «Judenflinten» къ 5-мѣсячному петильному А., и къ концу 1899 г. онъ пересталъ
тюремному заключенію, но за нѣсколько дней посѣщать парламента, совершенно оставивъ поли­
до этого былъ избранъ въ рейхстагъ въ г. Арн- тическую дѣятельность. Въ настоящее время
свальде (округъ Франкфуртъ на Одерѣ), полу- онъ открылъ въ Берлинѣ табачный магазпнъ.
чивъ 11 тыс. голосовъ пзъ 1472 т ы с ' Въ Изъ его брошюръ назовемъ, кромѣ леречисленсилу депутатской неприкосновенности А., по рѣ- ныхъ, слѣдующія: 1) Der Verzweiflungskampf
шенію рейхстага, былъ выпущенъ на свободу и der arischen VOlker mit dera Judentum, 1892,
явился въ парламента. Первая его рѣчь тамъ, 117 стр.; 2) Ueber die Judenfrage, 1892, 31 стр.;
посвященная все тому же дѣлу Леве, вызвала 3) Otternzucht, 1892, 56 стр.; 4) Des deutschea
рѣзкій отпоръ, какъ со стороны военнаго ми­ Volkes Rettung ans jtldischer Knechtschaft, 1892,
нистра, такъ и огромнаго большинства рейхстага. 16 стр.; 5) Meine ' Verhaftung-, 1892, 46 стр.,
Слѣдующее выступленіе А. носило еще болѣе 3 изд.;' 6) Wach auf, deutscher Michel, 1892,2 изд.,
скандальный характеръ: обвинивъ прусскаго ми­ 32 стр.; 7) Wie der Jude treibt, 1893, 16 стр.—Ср.
нистра финансовъ Микеля и бранденбургскаго W. Muller, Politische Geschichte der Gegenwart
губернатора Бенигсена въ цѣломъ рядѣ престу- за 1892, 93 и 94 г.; Mittheil. aus d. Ver. zur Abw
пленій, А. не могъ, при настойчпвомъ требо- d. Antisemitism., 1893; В. Водовозовъ, Антпсемиваніи парламента, привести ни одного доказа­ тизмъ въ Германіи (Русск. Бог., 1898, II). 6.
тельства въ пользу свопхъ словъ и вынужС. Лозтіскій.
денъ былъ ограничиться ссылками на какуюАлыианца, Аронъ дѳ (или Соломонъ де)—мар~
то брошюру, авторъ которой былъ уже давно ранъ, родпвшійся въ Саламанкѣ (Испанія) отъ
осужденъ за клевету. Парламента назвалъ по- еврейскихъ родителей. Послѣ смерти жены-ев­
ступокъ А. «безпримѣрнымъ», и ни одна партія рейки онъ женился на хрпстіанкѣ. А. эмигрине согласилась принять А. въ' свою среду: онъ, ровалъ въ Англію, гдѣ въ 1703 г. опубликовалъ,
по неволѣ. остался «дикимъ», т.-е. внѣ партій; посвященную лондонскому епископу Генриху,
даже его блпжайшіе друзья и единомышленники брошюру на англійскомъ и испанскомъ языкахъ:
назвали его поведеніе «ошибочнымъ въ тактпче- «Оппсаніе обращенія мистера Арона де Алъманца,
скомъ отношепіи». «Внѣпартійность» А. развя­ испанскаго купца, изъ еврейства въ протестант­
зала ему руки и онъ сталъ одинаково рѣзко на­ скую религію, согласно доктринамъ англикан­
падать на всѣ партія, на всѣхъ лпдеровъ парла­ ской церкви и съ отреченіемъ отъ еврейскихъ
мента; дѣятельность А. приняла яркій демагоги­ догматовъ и обрядовъ» и т. д. А. строго оеужчески характеръ, и поддерживавшіе его до тѣхъ даетъ своихъ бывшихъ единовѣрдевъ и заявляешь,
поръ консерваторы и хрпстіанскіе социалисты что никогда не былъ ни католикомъ, ни лютераоттѣнка Штеккера стали открещиваться отъ ннномъ; что же касается его принадлежности къ
него. Мало того, его демагогическіе пріемы встрѣ- кальвинизму, то онъ скорѣе предпочелъ-бы снова
тилп опасенія въ рядахъ пстинныхъ консерва- стать евреемъ, чѣмъ быть кальвипистомъ.—Ср.:
торовъ п его стали причислять къ «соціалистамъ I Stcinschneider, Cat. BodL, № 4412; Kavserling,
худшаго сорта». Это, однако, нисколько не ума­ Bib]. esp.-port>-jui, 1890, p. 114. [J. E. Г, 428]. 5.
ляло его популярности среди мелкой буржуазіп,
Альрои, Давидъ— см. Алрои.
ремесленниковъ и чиновннковъ, и во время парАльтенбергѵ Пѳтѳръ—писатель, род. въ 1859 г.,
ламентскпхъ выборовъ 1893 г. А. былъ избранъ въ Вѣнѣ, въ еврейской зажиточной семьѣ, извъ рейхстагъ не только въ своемъ старомъ округѣ учалъ сперва юриспруденцію, затѣмъ медицину;
Арнсвальде, но и въ Кеслинѣ. По своемъ пзбра- не находя удовлетворения въ паучныхъ заняпіи онъ заявилъ, что является врагомъ не толь­ тіяхъ, А. сталъ кнпготорговцемъ, затѣмъ всецѣло
ко евреевъ, но и всѣхъ богачей: «консерва­ отдался литературѣ. За первымъ сборникомъ неторы,—сказалъ онъ,—тоже еврейская партія, болынихъ эскизовъ—«Wie ich es sehe», написанумѣренные, набожные (fromme) антисемиты не нымъ А. на 37-мъ году своей жизни, послѣдолучше другихъ гонкеровъ, всѣ они живутъ на- валър ядъ маленькихъ и изящныхъ «Картинокъ
счетъ парода, п необходимо немедленно конфи­ настроеній», весьма ярко отражающихъ весь бо­
сковать ихъ имущества въ пользу ремесленни­ гатый внутренній міръ чуткаго, но пресыщенковъ и другихъ обездоленныхъ». Несмотря на наго современной утонченной европейской куль­
свою громадную популярность въ странѣ, А. съ турой поэта. Стиль и мапера письма А. своеоб­
1893 г. начинаетъ рѣже выступать съ сенсаци­ разны. Рѣдкій изъ набросковъ А. занимаетъ
онными рѣчами и какъ-то стушевывается; при­ больше двухъ страничекъ. «Я очень люблю крат­
чину этого надо впдѣть во всеобщемъ презрЪніи кую манеру письма, телеграфный стиль души—
къ человѣку, который путемъ «неслыханныхъ ппшетъ А. въ «Was der Tag; mir zutragt».—Я жескандаловъ хот&лъ создать свою политическую лалъ бы обрисовать человѣка одной фразой,
карьеру». Въ 1895 г. А. пытается расширить сферу разсказать душевное переживаніе на одной страсвоей дѣятельности и отправляется въ Америку нпцѣ, нарисовать пейзажъ однимъ словомъ». А.,
для насажденія антисемитизма тамъ, куда такъ по его собственньшъ словамъ, готовитъ только
стремится, по его выраженію, «не желающая ра­ «экстракты жизни», всегда описывая «жизнь
ботать еврейская сволочь»; въ Америкѣ, однако, | душп и случайлаго дня, выжатую до размѣровъ
А. не имѣлъ никакого успѣха. Во время парла 2—3 страницъ, очищенную отъ всего лишняго».
ментскихъ выборовъ 1898 г. А. выставилъ свою I Книги А. пользуются значитедьнымъ успѣхомъ
Библиотека «Руниверс»
125
АЛЬТЕНКУНШТАДТЪ, Яковъ—АЛЬТОНА
126
какъ въ Западной Европѣ, такъ и въ Россіи; нѣ- | Талмуду.—Ср.: Steiaschneider, Cat. Bodl., col. 1180;
которыя изъ нихъ выдержали за короткое время , Walden, Schem ha-gedolim he-hadasch, II, 29; J.
no 4-—5 изданій. Изъ его произведений, кромѣ вы- Е. I, 469.
9.
шеупомянутыхъ, отмѣтимъ: «Ashantee» (Ашантіи і
Альтманъ, Рихардъ—профессоръ анатоміи и
1897), «Prodromos* (1905) и «Marchen des Le- j гистологіп въ Лейпцигѣ, родился въ Эйлау въ
bens» (русскій пер. «Сказки жизни», 1908).—Ср.: 11852, ум. въ 1900 году; написалъ много спеціальKUrschuers Lit. Kal., 1908; |Engel, Gesch. der ныхъ работъ по гистологіи. Его лучшимъ труdcutschen Liter.; Л. Мовичъ, Петръ Альтенбергъ, домъ считается «Die Elementarorganismen und
(Совр. Міръ, 1908, VIII).
С. If. 6.
ihre Beziehungen zu den Zellen»,—Cp. Jahresber.
Альтенкунштадтъ, Яковъ (Коппель) бенъ-Цезн ttber die Leist. und Fortschritte in der ges. Me(извѣстный также подъ лменемъ Копнеля Ха- \ dicin, 1900.
6.
рифа)—раввинъ въ венгерскомъ городкѣ Вербо, j
Альтона—городъ и портъ, расположенный на
жившій въ первой половинѣ XIX ст. Онъ на- рѣкѣ Эдьбѣ, рядоагь съ Гамбургомъ, въ Гольписалъ «Chiddusche Jabez»—новеллы къталмуди- штиніи, которая была раньше датскимъ герцогяеекому трактату Chullin (Pressburg, 1837). Это I ствомъ, теперъ-же составляетъ часть прусской
произведете, какъ указываетъ самъ авторъ въ | провинцід ПІлезвигъ - Голінтпніи. Еврейская
своемъ введеніи, является извлеченіемъ изъ дѣ- I община въ А. была основана (во время иравленія
лой серіи новоллъ, паппсанныхъ лмъ къ всему | графовъ Шаумбургъ) въ началѣ 17 в. Дреішѣй-
Нладбнще спортугезовъ> (португальскихъ евреѳвъ) въ Альтонѣ. (Изъ J. E. I, 475).
шій надгробный камень на старомъ еврейскомъ і"лк(к—Altoua, л—Hamburg, ^Wandsbeck). Ихъ
кладбищѣ носитъ дату 1621 г. Община получила общій главный раввинъ имѣлъ пребываніе въ
1 августа 1641 г. свой уставъ отъ датскаго ко- Альтонѣ и его юрпсдикція распространялась на
роля Христіана IY; въ 1671 г. она соединилась все нѣмецко-еврейское населеніе какъ этихъ
съ гамбургской общиной (въ то время довольно трехъ общинъ, такъ и всего герцогства Голнезначительной), а впослѣдствіи и съ общиной штинскаго. Такое положеніе вещей продолжалось
въ Вандсбекѣ, образовавъ такимъ образомъ одну до 1811 г., когда во время французской ок'кубольшую общину, извѣстную подъ названіемъ даціи въ Гамбургѣ образовалась отдѣльная ев«трехъ общинъ», въ сокращенномъ начертаніи рейская община. Союзъ трехъ общияъ былъ
Библиотека «Руниверс»
127
АЛЬТОНА—АЛЬТРУИЗМЪ
128
уничтоженъ и альтонская община съ тѣхъ поръ 1712); Іезекіиля Каценеленбогена (извѣстнаго
стала оффиціально именоваться «Hochdeutscne подъ именемъ «Keneset Echezkiel), 1712—1749;
Israelitengeuieinde zu Altona» (Верхнегерман­ Іонатана Эйбешютца, автора «Kreti u. Pleti»,
ская еврейская община въАльтонѣ), Начиная отъ «Urim we-Tummim» и другихъ сочиненій (см.),
XVIII в. и до 1885 г. включительно, въ А. суще­ ум. въ 1764 г.; Якова Эмдена (,1745), который ко­
ствовала также португальская еврейская община, роткое время былъ раввиномъ въ Эмденѣ, а заизвѣотная подъназваніемъ «Bet Jacob ha-Katan», І тѣмъ жилъ, какъ частное лицо, въ Альтонѣ;
a впослѣдствіл подъ именемъ «Neweh Schalom», ! онъ явился обвинителемъ рабби Іонатанавътайсоставлявшая отдѣленіе гамбургско-португаль- ! ной принадлежности къ послѣдователямъ Саббаской общины. Экономическое лоложеніе А. зна­ | тая Цеви; Исаака Горовпца
(1767); Давида
чительно улучшилось со времени поселенія тамъ бенъ-Лёба изъ Берлина (ум. 1771) и Рафаила
евреевъ,которымъ король Христіанъ ІУ даровалъ Когена (дѣдаГавріила Риссера), 1776—1799, кото­
привиллегію на участіе въ судостроеніи. Гам­ рый спеціально изучалъ еврейское гражданское
бургере евреи, не обладавшее такой привплле- право и оставилъ свой постъ вслѣдствіе конфликта
гіей, перенесли свою дѣятельность въ А.и разво­ съ датскимъ правительством^ не признавшпмъ
д е здѣсь въ XVIII вѣкѣ китоловнаго промысла за нимъ права отлученія (ум. въ 1803 г.). Его
обязано въ значительной мѣрѣ ихъэнергіи. «Три преемниками были: Хаимъ Цеви изъ Берлина
общины» имѣли слѣдующихъ главныхъ равви­ (1799-1802) и Цеви-Гпршъ Замощъ (1803—1807),
новъ: Меіііуллама Залмана Мирельса изъ Ней- авторъ «Tiferet Zebi» (см. ст. Гамбургъ).—Изъ
марка, 1678—1706; Цеви Ашкенази (Chacham Zebi) главныхъ раввиновъ, занимавшихъ этотъ постъ
и Моисея бенъ-Зюскинда изъ Ротенбурга (ум. послѣ уяичтоженія союза общинъ, извѣстны;
Z^UiA
Заголовокъ хартіи, дарованной еврѳямъ Альтокы королем* датснииъ, Христіаноп ПГ.
(Изъ J. E. I, 473).
Акиба Вертгеймеръ (1815—1835); Яковъ Эттлин-|
геръ (1835—1871), который своими сочинеяіямп
и преподавательской дѣятельностью много содѣйствовалъ изучепію Талмуда и поддерживалъ раввинскую реяутацію А.; докторъ Лёбъ
(1873—1892), ученый и краснорѣчивый лроповѣдникъ и, яаконецъ, докторъ М. Лернеръ, из­
бранный въ 1894 году. Помимо главнаго раввина
имѣлось два ассистента («дайаны», спеціальное
назначеніе которыхъ состояло въ разрѣшеніи
ритуальныхъ вопросовъ)—Яковъ Когенъ и Илья
Мункъ (ум. въ 1899 году).—Юрисдикціи главнаго
раввина подчинены тадже нѣсколько общинъ въ
Голштаніи: кильская, рендсбургская и фрпдрихштадтская, а также сосѣдняя вандсбекская
общпна, имѣющая въ то же время своего соб­
ственная раввина.
Общпна въ А. имѣетъ синагогу, отстроенную
послѣ пожара въ 1713 г., аудиторію, основанную
хахамомъ Цеви, сиротскій пріютъ, богадѣльню,
школу для мальчиковъ и дѣвочекъ и общество
содѣйствія развитію еврейской науки. Нынѣшнее
кладбище расположено въ предмѣстьѣ Баренфельдѣ. Въ самой А. находятся, рдно рядомъ съ
другпмъ, старое нѣмецко-еврейское кладбище
(на дослѣднемъ похоронеаъ бывшій главный
раввинъ Эттяингеръ) и очень интересное клад­
бище гамбургскихъ португезовъ, которое было
пріобрѣтено въ 1611 и закрыто въ 1871 г. (см.
рисунокъ на стр. 125—126).
Еврейское населеніе А. исчислялось въ 1900 г.
приблизительно въ 2000 душъ, при общей чи­
сленности населенія въ 150000, тогда какъ вскорѣ
послѣ окончанія датскаго господства въ 1867 г.
евреевъ числилось 2350 душъ на 50000 всего населенія,—Ср.: Zeit. f. d. Gresch. d. Juden in Deutschland, I, 281; II, 33 и ел., 282; Baasch, BeitrUge
zur Geschichte des deutschen Seeschiffbaues, p.
30, 1899; M. Grnnwald, Hamburg's deutsche Juden
bis zur AuflSsung der Dreigemeinden, 1811, Ham­
burg, 1904, 50,-54, 66 ел.; его-же, Portugiesengraber auf deutscher Erde, 1902. [J. E. I, 474]. 5.
Альтруизмъ—какъ терминъ, происходить отъ
латинскихъ alter hie («другой этотъ»), дательный
падежъ отъ которыхъ, alteri huic, слился въ alteruic. Впервые это слово, кажется, употребплъ
Еонтъ (1798—1857) для обозначенія такого образа
дѣйствія, который вызывается совершенно безкорыстными мотивами и внушается однимъ толь­
ко желаніемъ принести счастье другому. Въ этомъ
смыслѣ А. является противоположностью эго­
изму.
Библиотека «Руниверс»
Альтруизмъ
129
130
Двѣ древнш религюзно-этическія системы— j шую гармонію между эгоизмомъ и альтруизмомъ.
христіанская и буддійская—въодно и то же время Нѣкоторыя попытки въ этомъ направленіи были
носятъ характеръ и эгоистическій, и альтру- сдѣланы въ послѣднихъ сочиненіяхъ эволюціонистическій. Самоуничтоженіе въ этой жизни ной этической школы Герберта Спенсера. Пообезпечиваетъ блаженное бытіе въ будущей. слѣдняя, исходя изъ психологическихъ основаній,
Въ то время, какъ индивидуальное бытіе вообще утверждаетъ, что всякій альтруистическій актъ
считается, согласно ученію буддизма, матерью все­ является, въ сущности, эгоистичнымъ, если не
го дурного, самоуничтоженіе есть путь къ вѣч- въ своихъ мотивахъ, то, по крайней мѣрѣ, въ
ному счастью. Такимъ образомъ, альтруизмъ буд- своихъ эффектахъ. Такъ, напримѣръ, материнская
дійскій, какъ и христіанскій, основывается на любовь находить глубокое счастье въ самопожерстремленіи къ другому роду существованія. Идея твованіи. Новый альтруизмъ явился реакціей
эта въ христіанствѣ проявляется въ обезпече- противъ эгоизма французской революционной фи­
ніи высшаго личнаго счастья, а въ буддизмѣ— лософии, которая стремится къ возведенію эконовъ обѣщаніи освободить человѣка въ высоко бла­ мическаго принципа на степень исключительной
женной Нирванѣ отъ всего дурного, связаннаго творческой силы. Новый же либерализмъ въ
съ земнымъ существованіемъ.
политикѣ, религіи и экономикѣ, берущій свое
Почти всѣ зтическія системы нерелигіознаго начало въ сочиненіяхъ Руссо, Вольтера и энцихарактера не въ состояніи были установить выс­ клопедистовъ, хочетъ ИЗМЕНИТЬ весь существуюl^JMBBH
і:-ЧѴ>
titf-Vf-*''
***.<\s
Подпись я печать на хартін датскаго короля Хрнстіана IV, дарованной евреямъ Альтоны.
(Изъ J. Е. I, 473).
щій порядокъ вещей проповѣдью такой чрезмѣрПодобной роковой антитезы между «своимъ* и
ной любви къ людямъ, при которой самъ чело- I «чужимъ» счастливо избѣгла этика іудаизма. Освѣкъ не былъ бы въ состояніи всегда пользо­ ! новнымъ мотивомъ моральной жизни, согласно
ваться тѣмъ, что ему принадлежало бы по праву. I ученію іудаизма, не является стремленіе къ
Эта односторонняя теорія, съ такимъ ригориз- ; счастью. Мораль заключается во взаимномъ слумомъ проводящая принципъ моральнаго поведе- I женіи людей; цѣлью человѣческой жизни должно
нія, въ свою очередь, вызвала контръ-революцію, I быть постоянное служеніе. Въ книгѣ Бытія челокульминаціоннымъ выраженіемъ которой явился вѣкъ призванъ главенствовать надъ всѣми соапоѳеозъ эгоистичнаго, внѣ общества живущаго зданіями. Поэтому все* что живетъ и дышетъ,
человѣка, «сверхъ-человѣка» ницшеанской док­ имѣетъ право на участіе и принадлежность къ
трины, или «единаго» Макса Штирнера, который І обширному кругу человѣческаго общества; въ
былъ предтечей Ницше.
| немъ никто не явлцятс^ лл.гпривд. Тотъ, кто яаЕврейская энцикяопеді*. т. П.
Библиотека «Руниверс»
131
АЛЬТРУИЗМЪ
132
хотѣдъ бы лишить жизни самого себя, со-1 Справедливость лроводитъ рѣзко-очерченную
эвершилъ бы преступленіе противъ бо/вествен- черту между моими интересами и интересами моего
лаго завѣта, и ему это вмѣнилось бы въ такую ближняго. Л не долженъ переступать эту линію и
же вину, какъ если бы онъ убилъ другого че- вторгаться въ сферу интересовъ ближняго, но я
-ловѣка.—Точной и разъ навсегда установленной имѣю такое же право защищать сферу своихъ
мѣры возложеннаго на насъ служенія міру нѣтъ: интересовъ отъ всякихъ покушеній на нпхъ
она находится въ зависимости отъ тѣхъ силъ и спо­ извнѣ. Альтруизмъ не довольствуется этимъ—
собностей, которыми мы обладаемъ. Поэтому нрав- онъ рекомендуетъ уступать въ пользу ближ­
ственное самолюбіе побуждаетъ насъ стремиться няго часть того, что находится въ сферѣ моихъ
къ увеличенію своихъ способностей, силъ и интересовъ или, какъ выражаются талмудисты,
разумѣнія,направленныхъ къ служеніюміру. Сла­ съужать границы своего права—-рп rvwa with.
бость - н е есть добродѣтель. Сильнѣйшимъ и спо- Справедливость обязательна для всѣхъ безъ ис•собнѣйшимъ долженъ считаться тотъ, кто сумѣ- ключенія. Ея требованія строго нормируются
етъ оказать другимъ наибольшее количество эакономъ и нарупіеніе ея влечетъ за собою тѣ
услугъ. Исходя изъ этого, іудаизмъ прпзываетъ или другія непріятныя послѣдствія для нару­
каждаго кътому, чтобы онъ «позналъ самого себя» шителя. Альтруизмъ же, въ сущности, не подн стремился къ наиболѣе полному проявленію лежитъ нормировкѣ; количество добровольныхъ,
своихъ способностей. Самопроявленіе есть осуще­ уступаемыхъ въ пользу ближняго правъ, каза*
ствлено той части служенія, которая стоитъ лось, должно было быть предоставлено совѣстп
выше всего. Съ другой стороны, чѣмъ обшир­ каждаго отдѣльнаго человѣка. Тѣмъ не менѣе,
нее сфера этого служенія, тѣмъ больше средствъ однако, у евреевъ альтруизмъ уже очень ра­
мы получаемъ для расшпренія общественной но вылился въ опредѣленныя формы, обязатель­
жизни. Йы—только «управляющее» нашихъ даро­ ность которыхъ постоянно освящалась религіей.
ван! й и собственности, хранители ихъ для все- Какъ основа общежитія, А. не могъ быть преобщаго.пользованія. Если нравственная слабость доставленъ усмотрѣнію каждаго человѣка въ
одного является причиной уменьшенія каче- отдѣльности; требовалось создать и въ этомъ
ственнаго и количественнаго взаимослуженія, отношеніи нормы, которыя обладали бы импера­
то на спльныхъ возлагается обязанность имѣть тивностью и которымъ подчинялись бы люди
попеченіе о слабыхъ съ тѣмъ, чтобы увели­ почти въ такой-же мѣрѣ, какъ и законамъ
чить общее количество нравственной силы въ справедливости, охраняющпмъ благополучіе всякаго гражданина. И несмотря на то, что объ А.
мірѣ.
Идя, именно, но этому пути, іудаизмъ прими- не можетъ быть, конечно, рѣчи на ранвихъ стуряетъ противорѣчіе между эгоизмомъ и альтру- пеняхъ человѣческой культуры, когда преобла­
измомъ и находить свой высшій синтезъ въ идеѣ д а е м одинъ только эгоизмъ силънаго, мы еще
всеобщаго служенія. Забота о себѣ находитъ свое въ древнпхъ частяхъ Пятикнпжія, не говоря уже
онравданіе только въ симпатіи и помощи, на- о Пророкахъ, видимъ, что А. вмѣняется, какъ
правленныхъ къ другпмъ, ибо лишь онѣ яв­ священная обязанность, каждому человѣку. Если
ляются достаточнымъ основаніемъ для прояв- Пятикнпжіе не могло, напр,, отказаться отъ ин­
ленія. Въ еврейской точкѣ зрѣнія на жизнь, какъ ститута рабства, оно, тѣмъ не менѣе, старалось
на служеніе, и «ego», и «alter» нашли выс­ обставить жизнь раба такими предписаніями,
шее примиреніе. Положеніе Гиллеля: «Если не которыя облегчили бы его существованіе. Для
я для себя, то кто же для меня? Если же я этого Тора обращается къ альтруизму рабов л атолько для себя, то что я значу? И если не те­ дѣльца, но не съ просьбой, а съ категорическимъ
перь, то когдаже»?—уничтожаетъпротиворѣчіе ме­ требованіемъ: «Если обѣднѣетъ брать твой у тебя
жду «своимъ» и «чужимъ».Эгоизму предоставлена, и продастся тебѣ, не работай съ нимъ работы
такпмъ образомъ, его законная область, но съ тѣмъ, рабской... вѣдь это Мои рабы», а потому —«не
чтобы въ этой области человѣкъ развивалъ въ властвуй надъ нимъ съ жестокостью» (Лев.,
себѣ какъ молено шире способность служенія дру­ 25, 39, 42, 43\ Законы о чужестранцагь, въ
гпмъ; самоуничтоженіе есть протпворѣчіе мораль­ древности всегда отличавшіеся особенною враж­
ному закону жизни. Но точно также за альтруиз- дебностью, вапр., у грековъ или рпмлянъ (ius
момъ сохранено его право на ростъ, ибо наи­ gentium въ ранней его формѣ), въ Библіи всевысшей цѣлыо въ устройствѣ человѣческаго цѣло основываются на А. и потому всегда
общества и твореяія является самоутвержденіе носятъ характеръ благожелательный. «Когда пона почвѣ взаивінаго служенія. Не эгоизмъ, ко­ живетъ у тебя пришлецъ въ землѣ вашей, не
торый питается за счетъ другпхъ, и не альтру- притѣсняй его; какъ туземецъ долженъ быть
измъ, который уничтожаетъ человѣка, заставляя для васъ пришлецъ, проживающій у васъ;
его думать о другпхъ, но мутусмизмъ, находя- люби его, какъ самого себя» (Лев., 19, 33—34)щій выраженіе въ великомъ яавѣтѣ «воз­ А. рекомендуется закономъ Моисея далее по отлюби своего ближняго, какъ самого себя», явля­ ношенію къ врагу. «Если вола врага твоего или
ется рѵководящимъ принципомъ еврейской эти­ осла его заблудившагося пайдешь,то возврати его
ему. Если увидишь осла врага твоего унавки. [J. К I, 475—476].
Исходя изъ указанваго выше принципа «вза- шимъ подъ ношей своей, ты развѣ воздеримнаго служенія», человѣкъ въ одяаковой сте­ шишься отъ помощи ему? Нѣтъ, ты развьючь
пени обязанъ содѣйствовать благу ближняго, его вмѣстѣ съ нішъ» (Исх., 23, 4, 5). Тора забо­
•какъ и остерегаться^ отъ причинения ему зла, тится о бѣдныхъ, т. е. о томъ классѣ людей,
на практикѣ этика іудаизма всетаки строго раз- сущеетвованіе котораго вависитъ отъ А. дру­
личаетъ между этими двумя сторонами чело- гпхъ; вдовицѣ же и спротѣ, какъ наиболѣе безвѣческихъ отношеній. Обѣ вмѣстѣ выражаются 8ащитнымъ, она удѣляетъ особенное внимаобщей библейской формулой: зію те;?.! jnn то-— ніе; къ нимъ присоединяется нерѣдко и чужеустраняйся отъ зла и твори добро» (Пс, 34, 16). странецъ. Въ отношеніи ѳтихъ людей Тора треервая половина этой формулы соотвѣтствуетъ буетъ любви и милосердія: ихъ благополучіе
ид^ѣ справедливости, pis, вторая альтруизму, юп. 'должно быть предметомъ заботы всякаго состоя-
Й
Библиотека «Руниверс»
133
АЛЬТРУИЗМЪ
134
тельнаго человѣка.Съ точки зрѣнія Торы, йри пра-1 отъ него и сирота? Видѣлъ ли я несчастного
вильномъ ходѣ національной жизни, согласно за- безъ одежды, или нищаго безъ покрывала, чтобы
конамъ Божьимъ, бѣдныхъ-вообще не должно не благословляли меня его чресла, чтобы не
быть (Второз., 15, 4); но разъ общество уже такъ согрѣлся онъ отъ стриженія моихъ овецъ?... Ноустроено, что бѣдные существуютъ, то на обязан­ чевалъ ли на улицѣ чужестранецъ? Не отворялъ
ности всякаго лежитъ облегчать нужду ближняго: ли я дверей мопхъ прохожему?» (Іовъ, 31, 13, 15,
«Но если будетъ у тебя нуждающейся кто-либо 16, 17, 19, 20, 32).
изъ братьевъ твоихъ, то не ожесточи сердца
Только въ одномъ случаѣ А., въ отличіе отъ
своего, и не сожми руки твоей лередъ нужда­ справедливости, прямо осуждается въ библейской
ющимся братостъ твопмъ» (Второз., 15, 7).
дитературѣ.Притчи Соломоновы, вполнѣпризнавая
Особенное значеніе получаетъ А. въ рѣчахъ обязательность законовъ справедливости не только
пророковъ, стремившихся къ установленію гар- въ междучеловѣческихъ отношеніяхъ, но также
моніи въ человѣческихъ отношеніяхъ. Конечно, въ международныхъ, неоднократно рекоменихъ рѣчи направлены главнымъ образомъ противъ дуютъ А. (юп) въ отношеніяхъ одного человѣка
несправедливости, которой полна была окружаю­ къ другому, находя, однако, А. совершенно
щая жизнь; но рядомъ съ этимъ они мечтали о неумѣстнымъ въ отношеніяхъ одного народа *къ
той высшей правдѣ, въ впдѣ-ли богонознанія, другому: ибо если глава націи добровольно устуили мнлосердія, которая, подобно морю, разольется паетъ другой націи то, что по праву принадлепо всему міру и не оставить ни одного уголка житъ его народу, онъ только беретъ у однихъ
для лжи, зла и несправедливости (Исаія, 11). и отдаетъ другимъ; и поскольку онъ милостивъ
Средства для этого они усматривали въ неревоспи- къ чужимъ, постольку же онъ несправедлпвъ
таніи человѣкаи въ развптіи вънемъ альтруизма. къ своимъ. Эта мысль выражена въ краткомъ
Можно утверждать, что все этическое ученіе про- ] афоризмѣ: «Справедливость возвышаетъ народъ,
роковъ вращалось, главнымъ образомъ, вокругъ а милость націи есть преступленіе»—о^опл гртх
дпухъ пунктовъ: устраненія несправедливости и лмзл иъмЬ ю т VJJ (Притч., 14, 34).
альтруизма, какъ центральныхъ моментовъ всей
Выше было указано, что, хотя А. и составлялъ
этической системы іудаизма (Ис, 56, 1). А. дол- конечный идеалъ пророковъ, значительная часть
женъ объединить всѣхъ людей въ одну великун* ихъ горячихъ проповѣдей была направлена про­
семью, и потому слѣдуетъ прилагать всѣ усилія тивъ господствовавшей въ ихъ время несправед­
къ тому, чтобы воспитать въ людяхъ это благо- ливости. Иное мы видпмъ въ талмудической лидѣтельное чувство. Объ этомъ именно и забо­ тературѣ, отражающей жизнь какъ періода вто­
тятся всѣ пророки. Древнѣйшій пзъ пророковъ, рого храма, такъ и времени, слѣдовавшаго за
рѣчи которыхъ дошли до насъ, Амосъ (см.), прп- разрушеніемъ его. Въ то время у евреевъ давно
ходптъ въ отчаяніе отътого, что кругомъ царптъ уже функціонпровали правильно организованные
одпнъ грубый эгоизмъ и что душа человѣческая суды, усердно разрабатывались вопросы права
стала недоступна другому, противоположному въ галахпческихъ школахъ, и проповѣдпики или
чувству—А. (Амосъ, 2, 6). Та же тенденція агадпсты могли всецѣло посвящать свои силы
скорбно звучитъ и у пророка Гошей, современ­ распространению альтруистической идеи въ наника Амоса. «Слушайте слово Господне, сыны родѣ. Различіе между правомъ и А. мѣткп харак­
израилевы—говорптъ онъ: вотъ судъ у Господа теризуется въ слѣдующемъ древнемъ афоризмѣ:
съ жителями сей земли, потому что нѣтъ ни «Люди дѣлятся на четыре категории одни гово­
истины, ни любви (чип) на землѣ» (Гошеа, 4, 1). рить «мое—мое, а твое—твое»;—это категорія
Еакъ условіе союза Израиля съ Вогомъ, этотъ среднихъ людей, по мнѣнію же нѣкоторыхъ, это
пророкъ ставитъ рядомъ со справедливостью категорія содомитянъ. Говорящій «мое—твое», а
также альтрупзмъ. «И обручу тебя со мною на «твое—мое» принадлежать къ категории невѣкъ и обручу тебя со мною справедливостью и вѣждъ;—«мое твое и твое твое»—такъ говорптъ
правосудіемъ, любовью и милосердіемъ» (тамъ-же, благочестивый (ч^п); а кто говорить «твое—мое
2, 21)» Пророкъ Мнха заявляетъ: «О человѣкъ! п мое мое»—тотънечестпвецъ». «Мое—мое и твое—
Сказано тебѣ, въ чемъ добро и чего требуетъотъ твое» вполнѣ соотвѣтствуетъ идеѣ права и спра­
тебя Господь—только дѣйствовать справедливо, ведливости; тѣмъ не менѣе нѣкоторые относятъ
любить дѣла милосердія и смиренномудро ходить это изреченіе къ категоріи содомитянъ. Общество,
предъ Богомъ твоимъ». Но яснѣе всего эта въ которомъ госіюдствуетъ одно «право» безъ
мысль выражена въ пророчествахъ Исаіи II. любви, безъ готовности жертвовать своимъ, достоя«Вотъ постъ, говорить онъ, который Мнѣ угоденъ: ніемъ въ пользу страждущаго, словомъ безъ аль­
чтобы ты расторгъ согозъ неправды, развязалъ труизма—такое общество рано или поздно погибузы рабства, далъ свободу у гнетен нымъ и со- нетъ, какъ нѣкогда дол ясны были погибнуть Со­
крушнлъ всякое ярмо; чтобы ты раздѣлилъ свой домь и Гоморра. Ту же мысль выразнлъ р.
хлѣбъ съ голодиымъ, и бѣдныхъ, безпріютныхъ Іохананъ въ изреченіи: «Іерусалимъ разрушенъ
ввелъ въ домъ свой; чтобы ты, увидя нагого, былъ только потому, что жители его во всѣхъ
прикрылъ его, и чтобы ты не скрывался отъ едп- дѣлахъ строго придерживались правовыхънормъ
нокровпыхъ свопхъ» (Ис, 58, 6, 7). Ту же мысль Торы, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать «еъуживыражаетъ и многострадальный Іовъ. Разбирая вая границы» своего права— чп лчіго wish (Баба
свою прошлую жизнь и поставивъ друзьямъ Мед., 306). О многочисленныхъ постановленіяхъ
на впдъ, что онъ никогда не нарушалъ тре­ Талмуда, касающихся помощп ближнему, см. Бла­
бования справедливости даже по отношенію къ готворительность. Здѣсь отмѣтимъ только, что
своему рабу («вѣдь Тотъ же, кто во чревѣ въ дѣлахъ помощи ближнему Талмудъ не разли­
создалъ меня, создалъ и его и образовалъ чаете между евреемъ и неевреемѵ «Наши учинасъ въ утробѣ»), онъ, какъ бы сознавая, что етля говорили: прокармливаютъ бѣдныхъ язычниодна справедливость еще недостаточна для ковъ наравнѣ съ бѣдными израильтянами, нанравственной жизни, продолжаетъ :«0тказывалъ вѣщаютъ больныхъязычниковъ наравнѣ съ боль­
ли я желанію бѣдныхъ, и томилъ ли я глаза ными израильтянами и хоронятъ покойниковъвдовицы? Ълъ ли свой ломоть одинъ? Не ѣль ли I инородцевь наравнѣ съ умершими израпльтя-
Библиотека «Руниверс»
135
АЛЬТШУЛЕРЪ, САМУИЛЪ—Альтшулъ
135
нами «ради всеобщаго міра» (Гитт., 61а).—Инте- praktischen Arzneimittellehre ftlr austlbende Auресенъ взглядъ талмудистовъ на А. въ тѣхъ слу- gen&rzte» (1836); cMiscellen aus dem gesamten
чаяхъ, когда послѣдній вступаетъ въ коллизію съ Gebiete der Medicin» (1838); «Der homCopathische
инстинктомъ самосохраненія. Первый случай: нѣ- Zahnarzt» (1841); «Kritisches Sendschreiben fiber
коему вавилонскому еврею начальникъ города das bisherige Verfahren mit den Sterbenden» (1846).
приказалъ убитъ кого-то, грозя въ случаѣ отказа Этотъ трудъ, гдѣ указываются мѣры предохраубить его самого. Еврей пришелъ къ Раввѣ спро­ нёнія мнимоумершихъ отъ погребенія, произсить, что ему дѣлать.—«Пусть тебя убъютъ, отвѣ- велъ особенно сильное впечатлѣніе на еврейскую
тилъ ему Равва; но не убивай человѣка. Почему читающую публику.—Ср.: Bermanri, Oesterreichiты думаешь, что твоя кровь краснѣе крови sches biographisches Lexikon, В. I; A. Schmiedl,
того человѣка»?—Другой случай, чисто теорети- Blatter fttr Literatur, 1847, p. 400; Wurzbach,
ческій, приводитъ одна древняя Варайта: «Двое Biographisches Lexikon der Oesterreichisch-Unпутешествуютъ по пустынѣ. У одного кувшинъ garischen Monarchie, V; Когутъ, Знамен, евреи,
съ водою. Если они будутъ оба пить, обаумрутъ т. I I . [J. E. I, 477].
6.
раньше, чѣмъ достигнутъ населенной мѣстности;
Альтшулъ, Я новь—писатель; род. въ Лейпѣ.
еслп же одинъ обладатель кувшина будетъ пить, (Богемія) въ 1843 г.; въ настоящее время (1908)
то онъ будетъ спасенъ. Древній учитель Бенъ- занимается адвокатурой въ Вѣнѣ; обратилъ на
Патура (онъ нигдѣ больше не упоминается) себя вниманіе книгой «Der Geist des Hohen
училъ: пусть лучше оба пьютъ и оба умрутъ, Liedes» (1874)—критическимъ изсдѣдованіемъ би­
но пусть не увидитъ одинъ изъ нихъ смерти блейской Пѣсни Пѣсней. Лирико-эпическія стихосвоего товарища. Влослѣдствіи пришелъ р. Акиба творенія А. изданы подъ заглавіемъ «Nicht um eine
и сталъ учить: «Сказано: пусть братъ твой Krone» (1876). Совмѣстно съ Готлибомъ Ферд.
живетъ съ тобою (Лев., 25, 36).—Съ тобою! Твоя Альтшулемъ онъ выпустилъ «Erluuterungen zum
жизнь, стало быть, для тебя важнѣе жизни тво­ (Jsterr. Urheberrechtsgesetz (1904).—Ср.: Kurschners
его ближняго» (Баб. Men., 62а).—Между первымъ Lit. Kal., 1908; А. Когутъ, Знамен, евреи, II. 6.
и вторымъ случаями несомнѣнно существуетъ проАльтшулъ (Альтшулеръ, Альтшюлѳръ или Альтиворѣчіе. Если съ точки зрѣнія«взаимнаго слушулеръ)—различныя
формы одной и той-же фаженія» мнѣніе Бенъ-Патуры должно быть отвер­
гнуто, т. к. для общества полезнѣе, чтобы хоть миліи, встрѣчающейся среди нѣмецкихъ евреевъ
одна жизнь сохранилась, чѣмъ обѣ погибли, то во многихъ странахъ. Хотя каждая изъ этихъ
и рѣшеніе вопроса, данное р. Акибой, также не­ формъ въ настоящее время представляете
удовлетворительно: вѣдь и собственнику кув­ особую группу, которая отличается отъ всѣхъ
шина можно предложить вопросъ: «въ чемъ ты ви­ прочихъ и уже не связана съ ними никакими
дишь, что твоя кровь краснѣе крови твоего родственными узами, однако, очевидно, что всѣ
ближняго»? Но т. к. подобный же вопросъ можно онѣ одного происхождения и только впослѣдствіи
было бы предложить и товарищу, еслибы онъ подверглись дифференціаціи. Многія лѣтописи
получилъ кувшинъ, то приходится рѣшать во­ указываютъ на то, что первоначальнымъ мѣстопросъ формально, юридически, и признать право пребываніемъ этой семьи была Прага, столица
на жизнь за тѣмъ, кто пользуется въ данномъ Вогеміи. Транскрипція этого названія двумя отслучаѣ правомъ собственности. Л. Ж. и Г. Ер. 3. дѣльными словами bw vbx или *bw із^к или его
ѵ"х—которая впослѣдствіи часто
Альтшулеръ, Самуилъ—американскій полити­ аббревіатуройошибочно,
ясно указываетъ на
чески дѣятель, родился въ 1859 году въ Чикаго, понималась
его этимологію. Оно образовалось изъ Alt'Schul,
куда его родители эмигрировали изъ Германіи. Съ что
значитъ «старая синагога», которая и донынѣ
1880 г. А. сталъ заниматься адвокатурой, высту­
въ Прагѣ; вѣроятно, первые Альтпая также на митингахъ и публичныхъ собра- существуетъ
или Альтшулеры были выдающимися
ніяхъ въ качествѣ убѣжденнаго демократа. Б ъ шулы
или патронами этого молитвеннаго
1892 г. демократическая партія выставила кан­ попечителями
мѣсга.
дидатуру А. въ конгрессъ, но она не прошла;
Названіе Альтшулъ, какъ полагаютъ, беонъ былъизбираемъвъ палату представителей въ
1896 и 98 гг. Въ 1900 году демократы выставили ретъ начало отъ одного изъ потомковъ прованего кандидатуру въ штатѣ Иллинойсѣ на гу­ сальскихъ изгнаннпковъ, который поселился
бернаторски постъ,но, несмотря на большое ко­ въ Прагѣ около 1302 года. Прага, помимо того, что
личество голосовъ, А. не былъ избранъ, гакъ явилась мѣстомъ возникновенія этой семьи,
какъ республиканцы оказались въ Иллинойсѣ служила вмѣстѣ съ тѣмъ вътеченіенѣсколькихъ
очень хорошо организованными и, въ общемъ, столѣтій и ея мѣстопребываніемъ. Но послѣ изгнанія евреевъ изъ города, въ 1542 году, многіе
побѣдили демократовъ. [J. E. I, 479].
6.
Альтшулъ, Эліасъ — австрійскій врачъ-гомео- изъ Альтшуловъ, которые нашли убѣжпще въ
патъ, род. въ Прагѣ въ 1812 году, ум. тамъ-же другихъ странахъ, сюда уже не возвратились; тавъ 1865 г. Отецъ А., раввинъ, готовилъ сына къ кдмъ образомъ, съ XVI столѣтія мы находимъ
раввинскому званію, но А., чувствуя большое ихъ разсѣянными по различнымъ странамъ, какъ,
влеченіе къ медицинѣ, поступилъ въ вѣнскій напр., въ Русской Польшѣ, Литвѣ, въ самой
университета, гдѣ окончилъ курсъ въ1832 году. Россіи и Италіи. Позже члены этой семьи встрѣСтавъ практикующимъ врачемъ, А. заинтересо­ чаются не только во всѣхъ прочихъ европейвался гомеопатіей и вскорѣ сталъ однимъ изъ са- скихъ странахъ (между прочимъ,Виленскій гаонъ
мыхъ ревностныхъ ея приверженцевъ; онъ осно- также принадлежалъ къ этой семьѣ), но даже
валъ (въ1853 г.) первый журналъпо гомеопатіи въ Америкѣ, гдѣ нѣкоторые изъ нихъ играли и
въ Австріи «Monatsschrift ftlr theoretische und играютъ довольно видную роль въ разныхъ сфеpraktische HomOopathie», просуществовавши до рахъ общественной жизни.
1863 года. Въ 1848 году А. былъ назначенъ
I. Ааропъ бенъ-Моиеей Меиръ-Перлесъ А.—
доцентомъ пражскаго университета. А. напи- ум. въ 1739 году. Онъ былъ авторомъ cTahaсалъ: «Vollstundiges Rezeptenbuch der prak- rat Aharon»—комментарія къ «Seder ha-Nikkur»
tischen Augenheilkunde», cTaschenwtfrterbuch der | (правила о препарированіи бедра животнаго ддя
Библиотека «Руниверс»
137
Альтшулъ
138
освобождения его отъ сѣдалищнаго нерва), сочине- | венныхъ аббревіатуръ и т. д. (Прага, 1609—11).
нію Исаака бенъ-Абба, къ которому онъ сдълалъ Зогаръ и другіе каббалистическіе источники,
много добавленій въ текстѣ, причемъ перевелъ очевидно, оказали огромное вліяніе на это сочиболѣе трудныя мѣста на еврейско - нѣмецкій неніе (Steinschneid., Cat. Bodl., col. 637; Literaturдіалектъ (жаргонъ). Сочинеиіе было издано въ blatt, XI, 761). 2) «Zebach Todah», заключающее
Оффенбахѣ въ 1725 г. (иные утверждаютъ, что въ себѣ «молитву» Соломона Луріи, «13 колѣнооно появилось въ 1721 г.); манускриптъ его со­ иреклоненій» Авигдора Кара и «мольбу» Исхраняется въ Бодлеянской библіотекѣ, въ Окс- маила б. Элишы; оно издано въ Прагѣ въ"1615 г.
фордѣ.—Cp.Neubauer, Cat. Bodl. hebr. mss., № 792. (Wolf, Bibl. hebr., vol. III). 3) «Jam schel ScbeII. Авраамъ Шерле A.—насколько извѣстно, lomoh»—комментарій Соломона Луріи на талму­
наиболѣе ранній носитель имени Альтшулъ; дический трактатъ «Баба Кама» (ІІрага, 1616). 4)
жилъ въ Прагѣ приблизительно въ концѣ XV сто- Tikknn Mozae Sciabbat—сборникъ молитвъ, читаемыхъ въ субботу вечеромъ; въ концѣ книги
лѣтія.
III. Авраамъ б. Исаакъ-Перлесъ Альтшулъ—ти- имѣется нѣмецкій переводъ нѣкоторыхъ молитвъ.
пографъ и издатель, жившій въ Амстердамѣ въ Книга была впервые издана сыномъ Элеазара—
теченіе второй половины ХУІІ вѣка. Его отецъ Исаакомъ въ Амстердаме, въ 1655 году.—Ср.
также былъ типографомъ и издателемъ. А. издалъ Steinschneider, Cat. Bodl., col. 474. [J, E. I, 477).
IX. Эліакимъ (Готшалжъ, Гетцелъ) беиъ-(3еебъ)
субботній молитвенникъ, а въ. 1685 году переиздалъ «Грамматическую таблицу» Іосифа Ша- Вольфъ Алътшулъ-Бродскій—проповѣдникъ и «далита. Онъ также авторъ каббалистическаго ком- янъ» (судья), жившій въ Россіи въ началѣ XIX ст.
ментарія къ Пятикнижію, который до сихъ поръ Имъ написаны: Schechif Ez»—суперкомментарій
еще не изданъ.—Ср. Steinrchneider, Cat. Bodl., col. къ Раши, и «Erez chemdah»—относительно раздѣленія Ханаана Іисусомъ Навиномъ. Оба эти
704, 1526, 2527.
IV. .Авраамъ бенъ - Яковъ А.—изъ Лейпы въ сочиненія, вмѣстѣ съ изданіемъ его отца Вольфа
Вогеміи имѣлъ типографію въ Франкфуртѣ на Альтшула «Zebed Tob>, вышли въ одномъ томѣ
Одерѣ, въ 1697 году,—Ср. Steinschneider, Cat. Bodl,, въ Варшавѣ (1814).—Ср.: FUrst, BibL jud., I,
43; Benjacob, Ozar ha-Sefarim, стр. 151. [J. E.
col. 2817.
V. Ашеръ Аншгль бенъ-Нафтали Герцель Альт­ I, 477]. '
шулъ—типографъ, жившій въ Моравіи и Богеміи
X. Исаакъ бенъ-Элеазаръ Лерлесъ А.—писатель;
въ теченіе цервой четверти XVII ст. Въ 1603 г. ум. въ 1676 г. Онъ издалъ сочиненіе своего отца,
онъ былъ въ Проснитцѣ, въ 1604 г.—въ Прагѣ Элеазара Перлеса, «Tikkun Mozae Schabbat», субсъ сыновьями Моисея ІІІеделя, а съ этого года ботній молитвенникъ, въ которомъ нѣкоторыя
до 1623 г. работалъ тамъ-же совмѣстно съ дру­ молитвы были переведены на еврейско-нѣмецгими еврейскими издателями.—Ср. Steinschneider. кій діалектъ (жаргонъ). Ему-же приписывается
Cat. Bodl., col. 2840. [J. E. I, 477J.
изданіе двухъ каббалистическихъ сочиненій:
- УI. Давидъ бенъ-Аръе-Лебъ Альтшулъ—ученый «Siach Jizchak»—сборникъ молитвъ и «Wajeze
членъ пражской общины; жилъ приблизительно Jizchak»—ключъ къ Зогарѵ.—Ср. Steinsch., Cat.
въ концѣ XVII вѣка. Онъ собралъ большое число Bodl., cols. 474, 503, 1147. [J. E. I, 478].
вамѣтокъ, которыя должны были составить ком­
XI. Іуда-Ааронъ Mouceii б. Авраамъ Ханохъ—
ментарий къ Библіи. Эти замѣтки дополнилъ и раввинъ, жившій въ Кромау (Моравія), въ начаиздалъ его сынъ Іехіель Гиллель, авторъ книги лѣ XVII вѣка. Онъ былъ авторомъ этическаго
т н mwb (см. № XIX). [J E. I, 477].
сочиненія, извѣстнаго подъ названіемъ сWajechal
VII. Давидъ бенъ-Элеазаръ Ханохъ-Перлесъ А.— Moscheh». Въ дѣйствительности же это—назваканторъ пражской синагоги имени Пинхаса; ум. ніе только первой части даннаго сочиненія, ибо
въ 1733 г. На смерть императора Леопольда I (5 вторая ноептъ яазваніе «Torat ha-Ascham». «Waje­
каббалпстикомая 1705 г.) онъ сочинидъ элегію на еврейско-нѣ- chal Moscheh» представляетъ
мецкомъ діалектѣ (жаргонѣ), которую назвалъ аскетическій трактатъ о благочестіи, тогда какъ
«Ebel Kabed».—Ср.: Steinschneider, Cat. Bodl., cols. «Torat ha-Ascham» занимается только перечисленіемъ всѣхъ видовъ покаянія, къ которымъ дол550, 884. [J. E. I, 477].
VIII. Элеазаръ бенъ-Авраамъ Ханохъ Лерлесъ А.—женъ прибѣгать всякій еврей, нарушающій ка­
авторъ и издатель; ум. въ Прагѣ между 1632 кое-либо религіозное предписаяіе (Прага, 1613 г.;
и 1638 гг. Онъ былъ издателемъ многихъ про- Франкфуртъ на Одерѣ, 1691; вошло также въ
изведеній, къ большинству которыхъ прила- изданіе ежедневнаго молитвенника, отпечатангалъ собственный замѣтки, глоссы и коммен- наго въ Амстердамѣ въ 1881—82 гг.). Три друтаріи. Въ эпитафіи, написанной сыномъ его гихъ его сочиненія, а именно—«Bachure CheИсаакомъ (№ X), онъ упоминается, какь авторъ med»—комментарий къ «Miklab Кнмхи—и два
многихъ произведеній, которыя, однако, въ самостоятельяыхъ сочиненія о ритуалѣ и релинастоящее время утрачены. Единственное про­ гіозной догматикѣ до сихъ поръ не изданы.—
изведете, которое могло-бы быть ему при­ Ср.: Steinschneider, Cat. Bodl., cols. 331,1291; Ben­
писано—это сочиненіе по грамматикѣ «Dik- jacob, Ozar ha-Sefarim, стр. 148. [J. E. I, 478].
duke Jizchak»; оно до сихъ поръ еще не
XII. Mouceu A.—сынъ учеиаго члена еврей*
издано (Neubauer, Cat. Bodl. hebr. mss., № 1497). ской общины въ Прагѣ, Ааноха, былъ преемСлѣдующія произведенія были изданы Элеаза- иикомъ своего отца въ его общественныхъ обяромъ: 1) «Keneh Chokmah» или «Keneh Binah»,— занностяхъ; умеръ въ 1643 г. Онъ былъ автосочиненіе, о которомъ издатель сообщаетъ, что ромъ «Zikron Bajit», до ейхъ поръ неизданнаго.
онъ его переписалъ съ пергаментнаго ману­ —Ср.: Kisch, въ Gratz-Jubelschrift, II, 38, и въ
скрипта «глубокой древности», найденнаго имъ Monatsschrifi, XXXVII, 131 и дальше; см. также
на чердакѣ отцовскаго дома; на самомъ же дѣлѣ, Моисей б. Ханохъ Альтшулъ. [J. E. I, 478].
оно ЯВЛІ егея отчасти извлеченіемъ изъ «Sefer haXIIL Моисей б. Ханохъ А.—обыкновенно изKanah» и, главнымъ образомъ, изложеніемъ каб­ вѣстный подъ именемъ Моисея Ханоха, но часто
балистической книги «Keriat Schma» по поводу встрѣчающійся также подъ ошибочнымъ псевдобожественнаго имени, составденнаго изъ 72 бук- 1 нимомъ «Isch Jeruschalaim». Даты его рожденія
Библиотека «Руниверс»
139
АДЬТШУЛЪ
140
и смерти яеизвѣстны. Вѣроятно, Моисей бенъ-1 ныхъ проповѣдниковъ и раввиновъ; къ нему
Ханохъ умеръ вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ прпложенъ указатель различныхъ пріемовъ, при
своего сочи непія «Brantspiegeb (1602). Еговнукомъ помощи которыхъ каждая тема можетъ быть раз­
былъ другой Моисей б. Ханохъ (№ XIV), который работана съ достаточной полнотой (Люблинъ,
написалъ «Zikron Bajit».
1602).—Ср.: Steinschneider, Cat. •Bodl., cols. 53,
Моисей беяъ-Ханохъ является крупной фигурой 2021; idem, JUd. L i t , p. 454. [J. E. I, 479].
въ исторіи еврейской или, точнѣе, еврейско-нѣXYII. Нафтали (Гиршъ) бенъ - Тобія А.—
мецкой литературы; онъ быль однимъ изъ пер- издатель и типографъ въ Краковѣ, около конца
выхъ, начавшпхъ пользоваться роднымъ язы- XVI ст.; здѣсь онъ поселился послѣ того, какъ
комъ, но въ болѣе очищенной его формѣ. Его переѣхалъ изъ Люблина. Онъ обыкновенно изсочпненіе «В ran tspiegeb, названное по-еврейски вѣстенъ въ еврейскихъ кругахъ подъ именемъ
cSefer ba-Moreh» и впервые изданное въ Базелѣ, «Гпршъ-издатель»; ему обязаны своимъ появлезаключаетъ въ себѣ призывъ къ современнымъ ніемъ въ свѣтъ «ІПулханъ Арухъ» Іосифа Каро
ему евреямъ жить согласно законамъ нрав­ (Краковъ, 1593—4) и Псалмы, расположенные въ
ственности» Книга раздѣлена на главы, число лптургическомъ порядкѣ (Краковъ, 1593).—Ср.
которыхъ варіируетъмежду 68 и 76 (въ разныхъ Steinschneider, Cat Bodl., cols. 55, 1482, ЗОН.
изданіяхъ). Всѣ онѣ указываютъ на пути, ведуXVIII. Симонъ бенъ-Іошуа А.—писатель, не­
щіе къ нравственной жизни, а также на то, къ сомненно, германскаго происхожденія, вѣроятно,
какому виду раскаянія должны прибегать тѣ изъ Праги; жилъ въ Италіи около середины
евреи, которые уклонились отъ этихъ путей. Въ XVI ст. Онъ издалъ «Megillat Sefer»—реторивведеніи авторъ замѣчаетъ, что его книга могла ческое сочиненіе неизвѣстнаго автора, основы­
бы быть читаема по субботамъ. Сочияеніе это ста­ вающееся отчасти на сочиненіи «Поэтическое
ло весьма популярными Оно вызвало много искусство», приписываемомъ Давиду бенъ-Солоподражаній; появился цѣлый рядъ анадогичныхъ мону ибнъ-Яхья (Венеція, Д. Аделькиндъ, 1552).
сочиненій, напр., «Sittenspiegeb, «Zierspiegeb, Вѣроятно, поэтому, что онъ долго прожилъ
«Zuchtspiegeb и, наиболѣе позднее по времени, въ Италіи; его фамилія подверглась тамъ нѣ«Kleiner Brantspiegeb, Въ эпитафіи Ханоха б. Мо­ сколько впдоизмѣненной транскрипціи, ирпнявъ
исея о немъ упоминается.—Ср.: Steinschneider, Cat. форму «Altosob. — Ср.: Steinschneider, Cat.
Bodl., cols. 1312, 1823, 1824 и «Serapeum», Bodl., cols. 570, 2284; Mortara, Indice alfabeX, 325; Wolf, Hebr. bibl., I, № 1544, H, 1272, tico, стр. 3.
107, III, 750; также Monatsschrift Х Х Х Ѵ П ,
XIX. Іехіель Тиллелъ бенъ-Давидъ А. — рав131. f J. E. I, 478].
винъ въ Яворовѣ (Галиція) около середины
XIV, Моисей Меиръ бенъ Элеазаръ Ханохъ — ХѴІІ ст. Онъ закончилъ комментарій на Про­
весьма уважаемый членъ еврейской общины роковъ и Агіографы, начатые еще его отцомъ.
въ Прагѣ, бывшій въ дружественныхъ от- Книга состоптъ изъ двухъ отдѣльныхъ частей: 1)
•нопіеніяхъ съ Самсономъ Вертгеймеромъ; ум, въ ѵх mix в (Твердыня Сіона)—представляетъ лек­
1739 г. Онъ былъ авторомъ нѣсколькихъ сочи- сикографически глоссарій и 2) т п птея (Твер­
неній, изъ которыхъ только одно было издано дыня Давида), которая и есть собственно ком­
а именно «Megillat Sefer»—комментарійкъкнигѣ ме нтарій къ библейскому тексту (Leghorn, 1753,
Эсѳирь, вышедшій одновременно съ анало- 1770; Berlin, 1770). Послѣ Раши это самый
гичнымъ сочиненіемъ Соломона Исаака (Пра­ популярный среди евреевъ комментарій на Бпбга, 1709—10); имъ же издано сочиненіе Мопсея лію: отличаясь крайней простотою и ясностью,
Когена изъ Корфу—«Jaschir Moscheh» (Прага, чуждый всякихъ гомилетическихъ тенденцій, онъ
около 1710 г.).—Ср.: Steinschneider, Cat. Bodl., col. много содѣйствовалъ пробужденію въ народѣ
1846. [J. E. I, 478].
любви къ библейскому языку и библейской
XT. Нафтали Герцель беиъ-Ашеръ АпшелъА,— литературѣ, которая въ 17 столѣтіи была почти
тинографъ, на службѣ у Якова Бока въ Прагѣ совершенно забыта, благодаря вліянію казуис­
въ первой половинѣ ХУІІ вѣка. Наиболѣе тики талмудистовъ, съ одной стороны, и мисти­
крупньшъ плодомъ его деятельности явилось цизма каббалпстовъ, съ другой. Многочисленный
изданіе молитвенника для праздничныхъ дней— изданія этого сочиненія вышли въ теченіе пер­
при этомъ помогалъ ему его братъ Сямонъ—и вой половины XIX ст.—въ Славутѣ, Впльнѣ,
печатаніе «Zeenab u-Reenah», весьма популяр- Лембергѣ, Іозефовѣ и т. п.. Помимо этого, Іехіель
наго сборника молитвъ и библейскихъ разсказовъ былъ авторомъ сочиненія «Binjan ha-Bnjit»,
на еврейско-нѣмецкомъ діалектѣ (Прага, 1629).— трактующаго о храмѣ Іевекіила и о видѣніяхъ
Ср. Steinschneider, Cat. Bodl., cols. 389, 3012, 3049. послѣдняго. — Ср.: Steinschneider, Cat. Bodl.,
[J. E. I, 479].
cols. 144, 154, 1272; Nepi-Ghirondi, Toledot
XVI. Нафтали(Гиршъ) бенъ-Ашеръ А.—ученый Gedole Israel, стр. 163; FUrst, Bibl. jud., I, 44;
талмудистъ; жялъ въ Россіи и Польшѣ, преиму­ Azulai, Schera ha-Gedolim, II, 18; Benjacob, Ozar
щественно въ Люблпнѣ и. Житомірѣ, въ концѣ ha-Sefarim, стр. 81.
16 и началѣ17 вв. Онъ, повидимому, много путеXX. (Зеебъ) Волъфъ бенъ-(Добъ) Беръ Альтшествовалъ и въ 1607 г. былъ въ Константино- шулъ— русскійраввинъ,жившійвовторойполовпнѣ
полѣ. Онъ является авторомъ двухъ сочиненій, XVIII ст. Онъ былъ авторомъ сочиненія «Zebed
изъ которыхъ одно представляетъ коммен- Tob», трактовавшаго о «т^етьемъ» храмѣ Іезетарій на Пророковъ и Агіографы. Этотъ ком­ кіила и изданнаго въ Шкловѣ въ 1794 г. Вто­
ментарий назывался, въ соотвѣтствіи съ его рично издалъ это сочпненіе его сынъ Эліасобственнымъ именемъ, «Ajjaloh Schehichah» и кимъ,—Ср.: FUrst, Bibl. jud., I, 44; Benjacob,
былъ снабженъ еврейско-нѣмецкимъ глоссаріемъ; Ozar ha-feefarim, стр. 15.—Бпбліографія относи­
изданъ съ библейскимъ текстомъ въ Краковѣ въ тельно всей семьи А.—у: S. Hock, Die Familien
1593—95 гг. Другое его сочиненіе—«Imre Schefer— Prag's подъ словами—Альтшулъ и Перлесъ; Joseph
представляетъ каталогъ, расположенный въ Kohn, въ Ha-Goren, I, 20 и ел.; Steinschneider, Cat
алфавитномъ порядкѣ, того литературнаго ма- Bodl., cols. 913, 914; Michael, Or ha-Chajim, № 490;
теріала, который легъ въ основаше рѣчей раз­ I Zunz, Zur Gesch., 2G6, 289. [J. E. I, 476—479J. 9.
Библиотека «Руниверс»
141
АЛЬГЬ-БРЕЙЗАХЪ—АЛЬТЪ-ОФЕНЪ
142
Альтъ-Брейзахъ—старинная крѣпость въ ве-1 точѣ еврейства». Послѣ Оппенгейма равпинскій
ликомъ герцогствѣ Баденскомъ (Германія), арена постъ занималъ Натанъ Гинсбургеръ изъ Бѣлпреслѣдованій евреевъ, Въ 14 вѣкѣ, во время раз­ града, также похороненный на этомъ кладбищѣ
гара т. наз. «черной смерти» (1348—51), этотъго- (въ 1781 г.). При жизни этихъ первыхъ раввиновъ
родокъ, подобно Майнцу, былъ свидѣтелемъ община безпрерывно развивалась, получая все
страшной рѣзни евреевъ, ложно обвиненныхъ новыя права и привиллегіи отъ феодальныхъ влавъ отравленіи колодцевъ, съ цѣлью вызвать раз- дѣтелей. Эти права гарантировались формаль­
витіе чумной эпидеміи. Общее население городка ными договорами, заключавшимися—иногда на
въ 19С0 г. равнялось 3000 чел.; изъ нихъ евреевъ шесть, иногда на десять лѣтъ—съ родомъ Зичи.
было около 450,—-Ср.: Salfeld, Martyrologium d. Послѣ того, какъ А.-О. перешелъ къ казнѣ, эти
Ntlrnberger Memorbucbes, p. 284, Berlin, 1898; привиллегіи были подтверждены послѣдующими
Hecker, Epidemics of the middle ages, ed. Syden­ королями Венгріи. Упомянутые договоры га­
ham Society, s. v. [J. E. I, 469].
5.
рантировали альтъ-офенскимъ евреямъ рядъ осоАльтъ-Офенъ (по венгерски: O-Buda. раж)— быхъ привиллегій, которыми въ то время едва ли
старый венгерскій городъ, теперь составляющей пользовалась какая-нибудь другая община Вентретій округъ Будапешта. Исторія евреевъ въ гріи. Имъ было предоставлено свободное отпраА. начинается въ XII в. Они поселились тамъ, вленіе религіозныхъ обрядовъ; они имѣли право
по всей вѣроятности, въ эпоху крестовыхъ ло- разрѣшать въ первой инстанціи споры между со­
ходовъ, когда массами бѣжали изъ Германіи въ бою и даже между евреями и христианами; имъ
Венгрію Первое опредѣленное извѣстіе о евре- свободно разрѣшалось покупать и продавать больяхъ А.-О. относится къ 1217 г.,когдаИсаакъбенъ- шіе дома и земельные участки, принадлежавшие
Попсей изъ Вѣны, авторъ «Or Zeruah», упо­ дворянамъ, съ особаго, впрочемъ, въ каждомъ
минает^ евреевъ изъ Офена (подразумѣвается случаѣ разрѣшенія властей. Такія помѣстья были
Алі' ъ-0 1)енъ), обратившихся къ нему съ вопро- избавлены отъ военныхъ постоевъ и освобождены
сомъ, могутъ лл теплые источники служить для отъ принудительной поставки почтовыхъ ло­
рптуальныхъ омовеній. Во второй половинѣ шадей. Новые поселенцы, а также лпца, же­
А V вѣка, по словамъ Израиля Иссерлейна (ум. лавшая оставить городъ, должны были упла­
1470) изъ Винеръ-Нейштадта (Pesukim u-Keta- чивать все, что причиталось общинѣ и тогда
bim, 184), въ А.-О. сущестБОвала община. — Но­ лишь получали право пользоваться защитой
вый періодъ начинается со времени полнаго барона. Этимъ путемъ феодальный владѣтель
изгнанія турокъ изъ Буды въ 1686 году, когда создалъ для общины источннкъ дохидовъ, иногда
вѣсколько евреевъ вернулось обратно въ А.-О. Съ весьма значительный. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ
тѣхъ поръ община быстро растетъ, покровитель­ за право пожизненнаго владѣнія недвижимостью
ствуемая баронами Zichy de Vasonykeo, кото­ уплачивалось до 1500 флориновъ. Разрѣшеніѳ
рые владѣли територіею Альтъ-Офена. Зичи на бракъ евреи получали безъ всякихъ затруд­
не злоупотребляли своими феодальными пра­ нен^ до 1787 г. Съ тѣхъ поръ каждая новобрач­
вами на еврейскую общину, вслѣдствіе чего ная пара уплачивала «кремнитцъ-дукатъ»; за
еврейское населеніе постоянно увеличивалось. Въ это ее вносили въ списокъ т. наз. «Schutzjuden»
1727 г. въ А.-О. жили 22 семейства, а въ 1735 году («покровительствуемыхъ, полвоправныхъ евре­
уже 43 семейства, состоявшія изъ 138 лицъ, сообща евъ»), Въ своихъ собственныхъ помѣщеніяхъ
Плати вшихъ ежегодно 160флориновъ(«защитныхъ евреи могли продавать пиво, водку и кошерное
денегьэ) семейству Зичи. Два года спустя община вино; они могли выгонять скотъ на городское
была въ состояніи пріобрѣсти отъ барона участокъ пастбище и заготовлять мясо на своихъ бойдля синагоги и обширную площадь для кладбища, няхъ; имъ разрѣшалосъ также устраивать ЕгпЬіп
причемъ владѣтельница, графиня Сусанна Зичи, (эйрувъ) иодъ охраной правительства; они могли
обязалась сзащищать еврейскую обшину въ ея заниматься всѣми ремеслами (за исключеиіемъ
правѣ собственности на эти участки противъ вся- сапожнаго, относительно котораго въ 18 8 году
каго туземца или иностранца». Съ своей стороны, королевское правительство ввело ограниченія).
община обязалась не хоронить чужихъ евреевъ на Сумма, уплачиваемая общиной феодальному
этомъ кладбищѣ безъ разрѣшеяія феодальнаго владѣльцу (Schutzgeld), колебалась отъ 1350
владѣтеля; въ противномъ случаѣ онадолжнабыла до 1800 флориновъ ежегодно. Кромѣ того, евреи
уплачивать 24 рейнскихъ флорина за каждаго должны были вносить ежегодно 200 флориновъ
чужого покойника. За каждаго покойника, до- въ вйдѣ подарка владѣльцу въ день его рожденія,
ставленнаго, съ разрѣшенія феодала, изъ дру­ и въ праздники Новаго года, Пасхи и дня
гого мѣста, община уплачивала 6 флориновъ, а св. Мартина (11 ноября). Общинѣ не трудно бьш>
за погребеніе всякаго умершаго отъ несчастнаго платить такія сравнительно болыпія суммы,
случая платила одинъ фунтъ перцу. Кладби­ потому что ея косвенные налоги приносили много
ще помѣщалось въ серединѣ города (тепереш­ доходовъ; напр., доходы отъ продажи кошерняя Kasemengasse), на мѣстѣ старой рим­ ныхъ напитковъ достигли въ 1807 г- съ одного
ской бани, и служило общинѣ, которая съ тече- только вина 6500 флориновъ, съ пива и водки
ніемъ времени возросла почти до 4С00 душъ, до 210 фл., кромѣ 150 фОркинъ (мѣра жидкости въ.
1888 г. Имъ пользовалась также общива Пеш- четверть боченка) съ вина, не поступавшаго въ
та до 1795 года. Отъ 1765 г до конца 18 вѣка оно продажу и не подлежавшаго налогу. Предостав­
было едпнственнымъ кладбищемъ въ раіонѣ го- ленное евреямъ А.-О. право собственная суда да­
родовъ Пешта, Офена и Альтъ-Офена. Офенская вало имъ, естественно, право приведенія приобщина, состоявшая въ 1733 г. изъ 32 семействъ говоровъ въисполненіе; когда дѣло касалось по(156 муж.) совершенно распалась въ 1755 году, и лицейскихъ или религіозныхъ нарушеній, они
останки похороненыхъ на ея кладбпщѣ были могли подвергнуть нарушителя заключешію во
перенесены въ А.-О. Здѣсь, между прочимъ, по­ дворѣ синагоги* и наказать его палочными уда­
коится прахъ I. В. Оппенгеймя, перваго раввина рами—не болѣе, впрочемъ 12 (по постановление
общины (погр. въ 1754 г.). Надпись на могиль- правительства). Община распоряжалась имуномъ камнѣ удоминаетъ о немъ, какъ «о свѣ- | ществомъ сиротъ, управляла всѣми недвижц-
Библиотека «Руниверс»
143
АЛЬТЪ-ОФЕНЪ
144
мостями, рѣшаладѣла о спорныхъ наслѣдствахъ. | лселавшихъ учиться, ^ и императоръ Іосифъ пода­
Такимъ образомъ она пріобрѣла власть почти ри лъ общинѣ сосѣдній домъ. Благодаря береж­
политической организации. Она принимала уча- ному отношенію первыхъ учителей къ религіозстіе въ общественныхъ работахъ, напр., въ нъшъ вопросамъ росло уваженіе къ училищу, и
прокладкѣ улицъ. Администрація совѣтовалась о немъ хорошо отзывались во всей странѣ. Одинъ
въ такихъ случаяхъ съ еврейской общиной изъ первыхъ учителей его былъ приглашенъ цзъ
такъ же, какъ и съ христіанами.—-Во главѣ бродскаго общественнаго училища, а другой,
общины стоялъ судья, называвшійся «judex Іосифъ Бахъ, сталъ впослѣдствіи проповѣдникомъ
judaeorum». Избираемый 24 совѣтниками об­ пещтской общины.—Въ теченіе 1781—1790 гг. равщины, онъ утверждался въ присутствіи пред­ винскій постъ оставался вакантнымъ, такъ какъ
ставителя феодала, раввина и двухъ законо- община не могла придти къ единодушному на этотъ
вѣдовъ. Сборщикъ податей, предсѣдатель общины счетъ рѣшенію. Членъ ея, Вольфъ Восковицъ, бои два надзирателя надъ сиротами также изби­ гачъ и знатокъ еврейской литературы, считалъ себя
рались всей общиной. Послѣ выборовъ они от­ достойнымъ указаннаго поста, но его же род­
правлялись въ синагогу, гдѣ присягали предъ ные стали агитировать противъ него. Нѣкоторые
раввиномъ. 12 лицъ составляли «Внутренній галиційскіе торговцы обратили вниманіе общины
совѣтъ», вѣдавшій мелкими дѣлами, а осталь­ на Моисея Минца, Подольскаго уроженца, живные—«Внѣшній совѣтъ», рѣшавшій вопросы, шаго тогда въ Бродахъ. Главный раввинъ Праги,
касавшіеся всей общины. Члены Внутренняго Ландау, поддержалъ кандидатуру Минца, назсовѣта получали небольшое жалованье изъ вавъ его «чудомъ нашего времени». Такимъ
общинной кассы, которое однако удержива­ образомъ въ 1790 г. Моисей Минцъ, которому
лось, если они не посѣщали совѣщаній. На ос- тогда было 40 лѣтъ, былъ назначенъ главнымъ
нованіи баронскаго декрета 1801 г. непосѣщеніе раввиномъ А.; онъ занималъ этотъ постъ до своей
трехъ засѣданій безъ уважительныхъ причинъ смерти въ 1831 году. Минцъ поднялъ престижъ
влекло за собою арестъ. Гражданскія дъла рѣ- общины, такъ что слава ея разнеслась далеко за
шались судьею и Внутреннимъ совѣтомъ. Рели- предѣламиВенгріи. Къ нему обращались по по­
гіозными дѣлами вѣдалъ бетъ-динъ. За каждое за- воду религіозныхъ сомнѣній изъ всей Австріи...
сѣданіе раввинъ получалъ по 30, а помощники его, Въ 1799 году рядъ его вамѣчательныхъ лос«даяннмъ», по 17 крейцеровъ. Акты общины хра­ тановленій былъ утвержденъ бетъ-диномъ въ А.-0.;
нились у нотаріуса, отъ котораго требовалось зна- они произвели глубокія измѣненія въ религіозніе нѣмецкаго и еврейскаго языковъ; протоко­ ной и соціальной жизни той эпохи. Были про­
лы собраній обязательно велись на нѣмец- возглашены слѣдующія постановленія (Issur):
комъ языкѣ. Большая власть, которою былъ «Запрещается давать подарки вновь избран­
надѣленъ еврейскій судья, дѣлала его долж­ ным ъ должностпымъ лицамъ общины и общественность почетной, что видно также по его внѣш- ныхъ учрежденій дли принимать отъ нихъ тако­
нимъ отличіямъ: онъ носилъ тяжелую палку съ вые; запрещается брать подарки за бракосочетанія,
огромнымъ серебрянымъ наэалдашникомъ; на до и послѣ свадьбы, за актъ «bar mizwah», за
пожалованіе званія «морену» или «ховеръ» (см.),
улицѣ его сопровождалъ ливрейный лакей.
Параллельно внѣшней шло развитіе внутрен­ или при поселеніи въ новомъ домѣ». Далѣе за­
ней жизни общины. Во второй половинѣ XVIII в. прещались слишкомъ богатые свадебные пиры (въ
возникъ цѣлый рядъ религіозныхъ, благотвори- которыхъ обыкновенно участвовала вся община),
тельныхъ и др. общинныхъ учрежденій. Изъ пер- отмѣнялись банкеты, устраиваемые послѣ того,>
выхъслѣдуетъотмѣтить «Chebrah Kadischa», осно­ какъ невѣста побывала въ установленной ритуванную въ 1770 г., затѣмъ вскорѣ послѣ этого, аломъ «миквѣ»; запрещались танцы молодежи,
въ 1780 г., благодаря неутомимый дѣятельности нелѣпыя свадебныя пиршества, на которыхъ
д-ра М. Эстеррейхера (первый еврей, получившій присутствовали неприглашенные гости, и, накоученую степень въ пештскомъ университетѣ). нецъ, торжественныя шествія новобрачныхъ по
была учреждена еврейская больница, и ею завѣ- большой дорогѣ (обычай, введенный швабскими
дывало существующее понынѣ общество «Вік- евреями), ва что сънихъ взимался особый налогъ.
kur Cholim» которое также заботилось о ре- Причиною этихъ запретовъ было желаніе ог­
лигіозномъ воспитаніи молодежи. Въ синагогѣ раничить росточительность, которая многихъ
находилось въ 1760 г. болѣе 13 свитковъ Торы, приводила нерѣдко къ полному разоренію. Многія
какъ видно изъ приложенія къ «Masoret» Meepa лица отказывались отъ должностей въ общинѣ и
Тодроса (упоминаемое здѣсь Вуда, венгерское .даже отъ исполненія извѣстныхъ религіозназваніе Офена, относится несомненно къ Альтъ- ныхъ функцій, потому что на это приходилось
Офену, потому что въ то время въ самой Будѣ сильно тратиться. Возможно также, что постоян­
евреевъ не было). Самымъ важнымъ учрежденіемъ ный наплывъ въ общину новыхъ лицъ, по боль­
была, однако, еврейская общественная школа, шей части бѣдняковъ, повліялъ на это стран­
открытая 17 мая 1784 г. по особому указу импера­ ное постановленіе. Параллельно съ указанными
тора Іосифа II. Это было первое публичное еврей­ выше постановленіями были изданы многія
ское училище въ Венгріи. Учрежденіе его встре­ другія, гуманнаго и патріотическаго характера.
тило сильную оппозицию со стороны ортодоксовъ, Начиная съ первой половины XIX в., всякій
которые опасались, что оно станетъ разсадни- разъ, когда страну постигало крупное бѣдствіе,
комъ безвѣрія. Настроеніе было столь повышенное, община откликалась на него. Во время народчто во всѣхъ синагогахъ была прочитана про­ ныхъ смутъ 1800 г. шелъ сборъ денегъ среди
кламация префекта, подъ угрозой тѣлеснаго нака- отдѣльныхъ лицъ; кромѣ того, сама община,
занія воспрещавшая собираться передъ зданіемъ. какъ таковая, пожертвовала 400 флориновъ.
Вначалѣ число учащихся было незначитель­ Въ 1810 г. она пожертвовала 2625 фл.—въ то
но; власти стали закрывать частныя училища время большая сумма—на учреждение національ(вѣроятно, хедеры). Постепенно, однако, новое наго музея, а въ 1830 г. дала 150 фл. викарію
учебное заведеніе завоевало симпатіи населе- фонъ-Печи на устройство епархіальной церкви
иія: позже въ немъ не оказалось мѣстъ для всѣхъ | въ Прагѣ.
Библиотека «Руниверс»
145
Альтъ ОФЕНЪ
146
Въ 1831 г. раввинъ Моисей Минцъ скончался. вдохнуло новую жизнь въ общину, и она стала
Не прошло и года, какъ начались интриги отно­ оправляться отъ постигшаго ее разорения. Персительно замѣщенія свободнаго мѣста. Боль­ вымъ ободрившимъ ее событіемъ было избраніе
шинство общины избрало Гирша Геллера, наз- на вакантный раввинскій постъ Маркуса Гирша
ваннаго «charif» (остроумный), прежде раввина пзъТиша-Бе, который съ глубокимъ знаніемъ Тал;
въ Бояигадѣ и только что назначенная на муда, соединялъ широкое европейское образованіе
тотъ-же постъ въ Унгварѣ. Геллеръ вначалѣ (окончилъ пражскій университетъ). Скоро послѣ
отказался, потому что, по свидѣтельстйу друга, этого завѣдываніе текущими дѣлами было пору­
плохо зналъ жизнь, а также оттого, что по- чено Михаилу Штерну и Самуилу Эрлиху, людямъ,
лучилъ массу угрожающихъ писемъ отъ чле- горячо преданкымъ еврейству. Они привели въ поновъ общины, стремившихся къ реформамъ. Къ рядокъ общинныя дѣла; благодаря ихъ искусному
тому же унгварская община не согласилась отпу­ управленію суммы, заимствованный изъ спеціальстить его, пока онъ не прослужить извѣстное время ныхъ фондовъ, скоро вернулись обратно. Въ то
для того, чтобы она могла выручить расходы, время (1863—65) два венгерскихъ еврея получили
связанные съ его назначеніемъ. Только когда права дворянства (СВ. Шоссбергеръ—«де Торнія»
община А.-О. заплатила унгварской 2500 флори- я Самуилъ Ф. Гольдбергеръ—«де Буда»; они про­
новъ и когда Геллеръ убѣдился, что большинство исходили изъ мѣстной семьи). Въ 1880 г. д-ръ
членовъ восторженно высказалась за него, онъ Гирпгь былъ избранъ главнымъ раввиномъ Праги
согласился (апрѣль 1834 года) переселиться въ А. и оставилъ А.-О., который опять втеченіи семи лѣтъ
Тамъ онъ шесть мѣсяцевъ спустя скончался. оставался безъ руководителя, пока Юлій Клейнъ
Послѣ него раввинскій постъ былъ вакантенъ вте- изъ Чигетвара не занялъ этотъ постъ. Послѣ его
ченіи 27 лѣтъ; религіознымп дѣлами вавѣдывали смерти (1896) былъ избранъ д-ръ Эліасъ Адлеръ.
за все это время даяны, среди которыхъ, какъ
Синагога, построенная въ классическомъ стии среди ихъ предшественниковъ, славились круп­ лѣ, существуетъ съ 1820 года. Въ ней находятся
ные ученые: ЭльхананъДаянъ,П. Л. Фрейдингеръ, 38 свитковъ Торы и серебряная синагогальная
Эстерреюсеры (отецъ, сынъ и внукъ) и др. утварь вѣсомъ въ 23.000 граммовъ; стоимость заВъ общинѣ было также очень много ученыхъ навѣсей ковчега—нѣкоторыя изъ нихъ шедевры
свѣтскихъ лицъ, содержавшихъ собственныя золотошвейнаго искусства—оцѣниваются въ 21000
школы; многія изъ нихъ привлекали молодежь, флориновъ. Въ спеціальномъ фондѣ общины
желавшую изучать Талмудъ. Среди свѣтскихъ имѣется приблизительно 100.000 флориновъ, про­
лицъ особенною ученостью выдавались: Л. Л. центы съ которыхъ идутъ на благотворительныя
Левенталь, Л. Г. ІІІлезингеръ и М. Л. Боско- цѣли.Сущрствующіявъобщинѣ18благотворительвпцъ. Другія лица, какъ Ф. Гольдбергеръ, И. То- ныхъ учрежденій являются крупною поддержкою
тисъ и И. Рейсъ, 'завели у себя собственныя для бѣдняковъ. Въ списки общины внесены
молельни, при которыхъ молодые люди, получав- 810 семействъ, изъ которыхъ половина ремеслен­
шіе стипендш изъ спеціальныхъ фондовъ, усердно ники. Большинство ихъ работаетъ на ситцевой
занимались изученіемъ Талмуда.
фабрикѣ Самуила Гольдбергера, основанной въ
Скоро послѣ смерти Геллера началось па­ 1780 году. Другое крупное хлопчатобумажное
дете А.-О. Пештъ быстро выдвинулся, и съ тѣхъ предпріятіе, возникшее въ 1826 г., принадлежитъ
поръ, какъ прекратилась феодальная система, бо­ Герсопу Шпитцеру; его товары имѣютъ широкій
гатые купцы и вообще зажиточные жители А. пере­ сбыть во всѣхъ странахъ міра.—Ср.: КоЪп, ШЬег
брались въ Пештъ, оставивъ въ А.-О. болѣе бѣдную Kutftfk (Еврейскіе источники), 1884; idem, Magyar
часть населенія для веденія общинныхъ дѣлъ. ZsidotOrt (Исторія венгерскихъ евреевъ), 1884;
Въ результатѣ изъ наслѣдственныхъ фондовъ Ltiw, Nachgelassene Schriften, II; Magyar Zsido
были израсходованы около 33,000 флориновъ на Szemle, 1891; Reich, Bet-El, III; синагогальные
текущія общинныя нужды; вслѣдствіе этого оказа­ и архивные матеріалы. [Статья Julius Klein'a, въ
5.
лись необезпеченными нѣкоторыя общинныя уч- J. E I, 489-474].
режденія. Кромѣ того, переселеніе евреевъ въ
Альфа.—Это арамейское, а также грече­
Пештъ раздробило богатую и сильную обіцину ское названіе буквы Алефа было, согласно
на массу неболынихъ общинъ и привело въ древней традиціи р. Исмаила (Шекалимъ, III, 2;
1851 г. къ ожесточенной борьбѣ между ними. Борь­ ср. слово Алефъ), изображаемо на крышки перба продолжалась до 1889 г., когда послѣдняя изъ ваго изъ храмовыхъ ящиковъ для сбора сикловъ.
частныхъ синагогъ была закрыта. Политическія По Мсшнѣ, Менах., IX, 1—6, альфою называлась
событія того времени также содѣйствовали также первосортная мука, употреблявшаяся въ
упадку общины. Присоединеніе ея къ патріотамъ храмѣ (см. Алфавита). [J. E. I, 438].
4.
въ войнѣ 1848 г. привело къ почти полному ея разоАльфа и омега—выражеше, встрѣчающееся
ренію. Она добровольно предоставила тогда венгер­ нѣсколько разъ въ Откровеніи Іоанна, которое мноскому правительству большую часть синагогаль­ гіе новые изслѣдователп-богословы т.-наз. крити­
ной серебряной утвари, чтобы отчеканить изъ ческой школы признаютъ въ настоящее время
нея деньги. Такъ какъ молодые евреи общины переработкой еврейскаго оригинала. Выраженіе это
храбро дрались въ рядахъ защитниковъ страны, всегда имѣетъ одинъ и тотъ же смыслъ, напр.: сЯ
генералъ Гайнау («палачъ венгерцевъ») обло- есмь Альфа и Омега, начало и конецъ» (21,6); «Я
жилъ А.-О. контрибуцией въ 14.270 флориновъ есмь Альфа и Омега, начало и конецъ, первый
и 50 лошадей съ полной ихъ экипировкой. Ни я послѣдній» (22, 13); а также: «Я есмь Альфа и
одна община въ Венгріи не была такъ строго Омега, начало и конецъ, говоритъ Господь, Все*
наказана. Это бремя община несла до 1889 года, держитель, который есть, и былъ, и будетъ*
когда императоръ (Францъ-Іосифъ), по предло- (1,8). Это не простая перефразировка словъ Исаіи
женію министра вѣроисповѣданій. графа Чаки, и (44, 6): сЯ есмь первый и послѣдній», а эллини*
по просьбѣ главнаго раввина, д-ра Юлія Клейна, зированная форма извѣстнаго раввинскаго изрече­
простиль общинѣ еще не доплаченные ею 1328 ния: «Печать Бога есть Emet»,T е. истина; еврей­
флориновъ.
ское ЛЕК получается изъ буквъ: к—гяервой, в—сред­
Пробужденіе венгерской націи послѣ 1860 г. ней и л—послѣдней буквы еврейскаго алфавита,
Библиотека «Руниверс»
147
АЛЬФАСИ, ИСААКЪ
148
начало, средина и конецъ всего, Такъ, напр., Флавій былъ бѣжать изъ родного города (1088). Впрочемъ,
опредѣляетъ Бога, какъ начало, средину и ко­ къ бѣгству отчасти побудили его также возникшія
нецъ всего (см. Zipser, Des Flavius Josephus тогда въ странѣ смуты и притѣсненія со стороны
Schrift «Contra Apionem, изд. Іеллинека, 1871, мусульманскаго правительства. А. поселился сна
стр. 159).
чала въ Кордовѣ, гдѣ встрѣтилъ радушный пріемъ
Въ Талмудѣ (Іома, 696 и Санг., 64а) приводится въ домѣіосифа б. Меира ибнъ-Могаджира, бывшаго,
слѣдующая легенда по поводу дня поста и по- по нѣкоторымъ источникамъ, во главѣ тамошней
каянія, назначенная Эзрой и Нехеміей (Нехем. 9, общины. Оттуда онъ ушелъ въ Гренаду и, нако1—4). Члены Великой Синагоги молили Бога, что­ нецъ, ванялъ мѣсто раввина общины въ Лубы Онъ передалъ въ ихъ власть влого духа, вну- ценѣ, послѣ смерти своего ученаго оппонента
шающаго народу страсть къ идолопоклонству, Исаака бенъ-Гіата. Тамъ А. сталъ во главѣ талму­
которое является единственной причиной всѣхъ дической академіи.въ которую стекались ученики
постигшихъ его несчастій. Тотчасъ же съ неба со всѣхъ концовъ Испаяіи. Однимъ изъ главныхъ
упала записка, на которой было написано слово его учениковъ считался р. Іосифъ ибнъ-Милак (истина), а затѣмъ огненная собачка выбѣ- гашъ Галеви—непосредственный учитель Майможала изъ Святая святыхъ. Это былъ духъ идоло­ нпда. Его назначилъ А. передъ своей смертью
поклонства, покидавшій землю. «Эта легенда преемяикомъ себѣ, обойдя такимъ образомъ
показываетъ, говоритъ р. Ханина, что печать сына, также извѣстнаго талмудическаго уче­
Бога—лок, истина». Яснѣе выражена эта мысль наго. Умеръ Альфаси въ глубокой старости, на
въ Мидрашѣ, Bereschit rabba, LXXXI, гдѣ 90-омъ году жизни, 19-го мая 1103 года. Еврейстихъ (Дан., 10, 21): «Я возвѣщу тебѣ, что скія общины горячо оплакивали своего духовначертано въ истинномъ писаніи»(Ъік^аЬ emet), наго вождя, и величайшій поэтъ вѣка,Іегуда Га­
объясняется слѣдующимъ образомъ: «Всякое по- леви, написалъ слѣдующую эпитафію по этому
становлеяіе, носящее печать Бога, непреложно. случаю:
Такъ какъ, говоритъ Симонъ бенъ-Лакишъ,—«к
Горы въ день Синая въ честь твою
есть первая, Б средняя, л послѣдняя буква алфа­
гремѣли,
вита, то это составляетъ пмя Бога, согласно
Божьи ангелы тебя повстрѣчали,
Исаіи, 44, 6: «Я—пер­
Ж начертали Тору на скрижалахъ твоего
вый (такъ какъ нѣтъ
сердца,
никого, отъ кого бы
И лучшій вѣнецъ свой на главу твою
Я получилъ царство);
возложили.
Я средина (такъ какъ
Всѣ
силы
своего
глубокаго
ума
А. вложилъ
нѣтъ никого, кто бы
въ
изученіе
талмудическаго
законодательства,
раздѣлилъ со Мною
царство);иЯ—послѣд- совершенно пренебрегая свѣтскими науками, уже
ній (такъ какъ нѣтъ тогда получившими широкое распространеніе.
никого, кому Я пере­ А. настолько хорошо владѣлъ арабскимъ яныкомъ,
далъ бы царство надъ что постоянно излагалъ на немъ свои респоны. Въ
міромъ» (ср. Іер. Санг., области талмудической кодифакаціи у А. были
Античный перстень съ 1,18а). Очевидно, пер­ предшественники, но всѣ они ничего цѣльнаго
изображеніемъ альфы и воначально эти слова и совершеннаго въ этой области не создали,
омеги; найденъ въ Римѣ. въ Апокалипсисѣ от­ и ихъ труды представлятотъ лишь слабыя по­
(По Vigouroux).
носились къ Богу (а не пытки. Если не считать Scheeltoth p. Ахаи-гаона,
къ Іисусу). Однако, тщательное изслѣдованіе ятого составленныхъ по отдѣламъ Пятикнижія и предмѣста дѣлаетъ вѣроятнымъ, что, оно было написано назначенныхъ поэтому скорѣе быть матеріаломъ
первоначально на еврейскомъ языкѣ съ ссылкой для народныхъ проповѣдей, чѣмъ для научныхъ
на стпхъ Даніила, но благодаря переводу на гре- изслѣдованій, А. имѣлъ передъ собою два вы­
ческій языкъ связь между стихами 5 и 6, т.-е. дающихся труда, которыми онъ, въ извѣстсвязь съ пек, была утрачена.—Ср. Юстина«Обра- ной степени, могъ пользоваться: Halachoth Pesuщеніе къ грекамъ», ІКХѴ, гдѣ говорится: «ТТла- koth, ліріва niafci, и Halachoth Gedoloth, лЛид ліаЪп.
гонъ, выражая таинственныя свойства вѣчности Оба эти сборника представляютъ попытку из­
Божества, заявлялъ: Богъ, согласно древнему влечь изъ Талмуда выводы законодательнаго ха­
преданію—начало, и средина, и конецъ всего, рактера безъ обычныхъ там* преній и толкованій,
что вполнѣ согласуется съ закономъ Моисея». См. эти выводы сбосновывающихъ. Въ особенности
такзке Irenaeus, Adversus haereses, XIV, 3.—Ср. первый, составленный по порядку расположения
GfrOrer, G-eschichte des Ur christen turns, II, 285. главъ въ Талмудѣ, можно было, действительно,
съ перваго взгляда, признать образцомъ для А.
[J. E. I, 438-439].
2.
Альфаси, Исаакъ-бенъ Яковъ (также га-Ко- не только по существу, но и по формѣ. Въ
гвнъ)—знаменитый кодификаторъ Талмуда, ав- сущности А. могъ заимствовать отъ своихъ предторъ сочиненія, извѣстнаго подъ названіемъ «Га- шественниковъ только идею составленія ко­
лахотъ»; родился въ 1013 г. въ селеніи Кала-ибнъ- декса, ибо матеріалъ, ими собранный, незначиХамадѣ блпзъ Феца или Фаси въ Сѣверной Аф- теленъвъсравненіисъегоколоссальнымътрудомъ.
рикѣ, откуда и получилъ прозвище Альфаси Огромную услугу при извлеченіи изъ Тал­
(иначе—«Рпфъ» по иниціаламъ словъ «рабби муда основныхъ положеній законодательной ча­
Исаакъ Фаси»), Онъ былъ ученикомъ выдаю­ сти его могли Альфаси оказать гаоны, которые
щихся кайруанскихъ гаоновъ р. Хананеля и первые выработали цѣлый рядъ правилъ къ ру­
р. Нисима, послѣ смерти которыхъ (1050) сталъ ководству при извлеченіи опредѣленяыхъ законервымъ талмудическимъ авторитетомъ своего новъ и установленій изъ часто весьма запутанвѣка. На старости, когда Альфаси было около ныхъ талмудическихъ словопреній, послѣ кото­
75 лѣтъ, нѣкій Хал фа б. Аладжабъ съ сыномъ рыхъ окончательный результатъ во многие слуподали на него властямъ доносъ неизвѣстнаго со- чаяхъ остается невыясненнымъ. Въ втомъ отнодержанія, вслѣдствіе котораго онъ вынужденъ шеніи заслуга А. въ томъ, что онъ собралъ
Библиотека «Руниверс»
149
АЛЬФАСИ, ИСААКЪ
150
всѣ эти правила, разсѣянныя по разнымъ респонсамъ икомментаріямъ гаоновъ, систематизпровалъ
ихъ, а — главное — умѣло воспользовался ими
для примѣненія ихъ на практикѣ. Несмотря на то,
что и матеріалъдля составления своего труда онъ
могъ заимствовать у гаоновъ, онъ, не доволь­
ствуясь ихъ трудами, пошелъ дальше и, руко­
водствуясь ихъ же правилами, гораздо смѣлѣе
еталъ рѣшать сомнительные вопросы; и если
гаоны проложили лишь узкую тропинку въ непроходнмомъ лѣсу Талмуда, робко и осторожно
раздвигая запутанныя, сросшіяся вѣтви вѣковѣчныхъ гигантовъ, то А. смѣло прорубилъ топоромъ
путь, разсѣкая всѣ заросли и сучья и превра­
щая, такимъ образомъ, дѣвственный лѣсъ въ
ссылками на лицъ, ведшихъ ихъ. Б ъ этомъ отношеніи А., собственно, и отличается отъ сво­
его предшественника, автора п^на пчг&п, который
приводить лишь одни законоположенія безъ
обосновывающихъ ихъ мотивовъ.—Въ больншкствѣ случаевъ А. слѣдуетъ языку и стилю
Талмуда, но тамъ, гдѣ текстъ малопонятенъ ц
требуетъ объяснений, онъ передаетъ содержаніѳ
его своими словами, которыя одновременно служатъ объясненіемъ ему. Иногда онъ поясняетъ
текстъ двумя или тремя вставками, но эти
вставки подобраны съ такимъ пскусствомъ
и выражены съ такой поразительной точностью,
что интерполяція обнаруживается лишь при срав­
нены сказаннаго въ Талмудѣсъ текстомъ А. Очень
рѣдко, въ особенности тамъ, гдѣ существуютъ
разногласія между различными гаонами въ разъ­
яснении какого нибудь галахическаго спора, А.
'•рИЯЯГ^В]
приводитъ довольно пространный объяснения,
иногда полемическаго характера, какъ къ талму­
дическому тексту, такъ и къ толкованію гаоновъ.
Эти объясненія у него не сливаются, однако, съ
общимъ изложеліемъ, а стоятъ какъ-то въ сторонѣ, нѣсколько нарушая общую гармонію. Еслибы А. выдѣлилъ эти полемическія объяснения изъ
своего труда въ видѣ комментарія къ нему или
въ особую книгу ,его «Гадахотъ» можно было бы
дѣйствительно признать «малымъ Талмудомъ»,
какъ «Рабадъ» ихъ и называетъ. Нѣсколько такихъ характерныхъ мѣстъ, дѣйствительно, встрѣчается въ трудѣ А.; тамъ онъ выдѣлилъ простран­
ный объясненія на арабскомъ языкѣ въ формѣ
особаго приложенія, присоединеннаго къ концу
трактата (Кетуб., IX и X).
Способъ изложенія у Альфаси, какъ и стиль
его, довольно легокъ и доступенъ: его книга на­
писана на арамейскомъ діалектѣ, подобно Талмуду,
но болѣе чистомъ и болѣе близкомъ къ арамей­
скому, чѣмъталмудическій.Кромѣпреній полемиче­
скаго характера, А. исключилътѣ тексты Талмуда,
которые, не имѣя прямого отношенія къ законодательнымъ выводамъ, служатъ лишь толкованіемъ и разъясненіемъ смысла Мишны (та­
ковы, напр, пренія для выясненія значенія перваго слова, которымъ начинается Мишна, ѵіекв),
или же пренія объ установленіи правильной
орѳографіи при обозначеніи нѣкоторыхъ терминовъ(опакп или опа?о, р п ^ или ]гт»тк). Тѣ же пренія по объясненію текста Мишны, которыя могутъ
быть использованы для вывода законодательЙсаакъ Альфаси. (Съ традиціоннаго портрета). ныхъ положеній, имъ оставляются (напр.,
объясненіе первой Мишны «Песахпмъ» ы ^ им).
расчищенный паркъ съ ровными аллеями, въ При сличеніи различныхъ версій талмудическихъ
которыхъ нетрудно оріентироваться даже не­ текстовъ А. былъ весьма остороженъ, причемъ
опытному изслѣдователю. Чтобы совершить та­ всегда отдавалъ предпочтеніе древнѣйшимъ.
кую операцію, одной смѣлости было недостаточ­ Тамъ, гдѣ предшественнш и Альфаси, гаоны, на­
но; надо было обладать еще проницательнымъ шли текстъ Талмуда испорч пнымъ, онъ всегда
умомъ, обширными познаніями во всей галахиче- придерживается старыхъ версій, причемъ улиской лптературѣ, а главное—тонкимъ понпманіемъ чаетъ гаоновъ въ неправильномъ понпманіи
общаго духа Талмуда и глубины его содержанія; и толкованіи текстовъ. Надо полагать, что А.
тутъ требовалось отдѣлить другъ отъ друга два имѣлъ предъ собою вполнѣ провѣренную руко­
совершенно сросшихся между собою элемента— пись Талмуда, а потому не обращалъ вннманія
«пилпулъ» и «галаху», пренія и руководящую на другіе существующее тексты, какими, напр.,
норму! Всякій, знакомый съ методомъ талму- пользовался для оспаривавія его одинъ изъ
дическаго пзложенія, знаетъ, какой это трудъ.
Свое сочиненіе А. составилъ слѣдующимъ серьезнѣйшихъ критиковъ его, і^к&п hpz n'Vi.
А. является не только компиляторомъ Тал­
образомъ: онъ взялъ изъ Талмуда самую суще­
ственную часть галахп, исключивъ всѣтѣ дебаты, муда, но и въ извѣстной степени его системакоторые не имѣютъ прямого отношенія къ зако- тизаторомъ. Въ Талмудѣ, какъ извѣстно, нѣтъ
нодательнымъ выводамъ. Мотивы, обосновываю­ системы въ распредѣленіи матеріала; нерѣдко въ
щее законоположения, онъ привелъ всѣ цѣли- одпомъ трактатѣ дебатируются такіе вопросы, ко­
тсомъ, иногда даже съ полною аргумеятаціею и торые ничего общаго съ даннымъ трактатомъ но
Библиотека «Руниверс»
151
АЛЬФАСИ, ИСААКЪ
152
имѣютъ; равнымъ образомъ, одни и тѣ же дебаты Iвсякаго въ практической жизни значенія. Но
по какому-нибудь вопросу нерѣдко повторяются такое крайнее рѣшеніе вопроса со стороны гаовъ нѣсколькихъ трактатахъ. А. переносить де­ новъ является совершенно неправильным^ ибо
баты изъ трактатовъ, ничего общаго съ ними не съ устраненіемъ агады Талмудъ лишается весьмаимѣющихъ, въ болѣесоотвѣтствующіяимъмѣста, важныхъ законовъ и правилъ жизни, основанименно, въ тѣ трактаты, которые по содержанію ныхъ на морали и гуманности, сохранивъ массу
болѣе соотвѣтствуютъ имъ. Но, при всемъ своемъ мало говорящихъ уму д сердцу законовъ, осностремленіи къ систематизаціи, А. и тутъ не до­ ваніе и происхождение которыхъ намъ ино­
стигаете совершенства, ибо, будучи связанъ тра­ гда совсѣмъ неизвѣстны.—Совершенно иначе под­
дицией, придерживается порядка расположе- ходить къ этому вопросу А. Онъ не признанія главъ въ Талмудѣ, который отнюдь не от­ етъ обязательнаго значенія за всѣми, безъ
личается систематичностью.—Кодексъ А. соста- исключенія, сказаніями агады, какое призна­
вленъ только по тремъ отдѣламъ, трактующимъ вали за ними авторитеты, предществовавщіе
о дѣйствующихъ у современныхъ евреевъ зако- эпохѣ гаоновъ; онъ также не лишилъ ихъ совер­
нахъ: ТЛ& (о праздникахъ), t^tn (семейномъ пра- шенно обязательнаго значенія, какъ это дѣлали
вѣ), pj^tt (гражданскомъ правѣ). Но даже изъ гаоны, но между этими двумя крайностями
этихъ отдѣловъ А. исключаетъ цѣлыя главы, онъ выбралъ средній путь: изъ всей совокупности
имѣющія не практическое, а лишь историческое агадическихъ сказаній онъ выудилъ и включилъ
значеніе; такъ, напр., изъ трактата «Песахимъ» въ свой кодексъ лишь тѣ, которыя имѣютъ
выбрасываются тѣ главы, въ которыхъ говорится либо моральное, либо практическое значеніе
о пасхальныхъ жертвоприношеніяхъ въ храмѣ, а и примѣненіе къ жизни, исключивъ тѣ, кото­
изъ тр. КІ№—о днѣ Всепрощенія—главы о храмо- рыя имѣютъ только историческое или литера­
вомъ церемоніалѣ въ этотъ день. Исключа­ турное значеніе. И надо отдать ему справедли­
ются имъ даже части Мишны, имѣющія исто­ вость: не имѣя никакихъ установленныхъ пра­
рическое значеніе (см. т\№7\tfю, гл. II; паю, гл. Y).вилъ для руководства, онъ, однако, настолько
Тѣ законы практическаго характера, которые раз­ удачно выбралъ эти нормы, что въ нѣкоторыхъ
бросаны по остальнымъ, имъ исключеннымъ от- случаяхъ дошелъ до художественности. Иллюстра­
дѣламъ, онъ собралъ въ особую книгу подъ на- цией его умѣнья оріентироваться въ агадѣ мозваніемъ ливр ліэ^п, которая содержитъ пра­ жетъ служить слѣдующій примѣръ: въ трактатѣ
вила писанія Торы и мезуэъ, о приготовленіи Берахотъ приводятся одно за другимъ два полофилактерій и пр.—p^sn, л*х% пт&, лил пво. Законы женія: 1) молитва человѣка бываетъ услышана
о т а онъ почему то присоединилъ къ трак­ лишь тогда, когда она совершается въ синагогѣ;
тату НІебуотъ (о присягахъ). Въ общемъ, А. со- I 2) опредѣленія того, когда Богъ пребываетъ въ си­
ставилъ свой кодексъ по слѣдующимъ тракта­ нагог. А. включилъ только первое изреченіе, изъ
тами 1) Берахотъ, 2) Шаббатъ, 3)Эрубинъ, 4)Пе- котораго ясно вытекаетъ практическое правило,
сахимъ (заискл. главъ Y—IX), 5) Таанитъ, 6) Веца^ что молиться слѣдуетъ въ синагогѣ, и исключилъ
7) Рошъ га-Шаяа (за искл. главы HI), 8) Іома второе, практическая значенія не имѣющее.
(за искл. гл. I—VII), 9) Суккотъ (за искл. гла­
Къ гаонамъ А. относился съ должнымъ
вы V), 10) Мегилла, 11) Моэдъ Еатанъ. уваженіемъ, но и съ сохраненіемъ своей само­
12) Іебамотъ, 13) Кетуботъ, 14) Гиттинъ, 15) Ки- стоятельности. Съ твердой увѣренностью челодушинъ, 16) Недаримъ, 17) Хулинъ. 18) Баба вѣка, убѣжденнаго въ истинѣ своихъ воззрѣній,
Кама, 19) Баба Меція, 20) Баба Батра, 21) Сан- онъ, безъ малѣйшаго колебанія, отвергаешь рѣшегедринъ, 22) Маккотъ, 23) Шебуотъ, 24) Абода ніе своихъ предшественниковъ, когда оно, пс
Зара и Галахотъ Кетанотъ.
его мяѣнію, не согласно съ истиной. Изъ всѣхъ
Трудная задача представилась А. при вклю- гаоновъ онъ съ особеннымъ почтеніемъ относится
ченіи агады въ свой трудъ. Дѣло въ томъ, что къ Гаю, авторитетъ котораго имъ всегда признает­
составители Талмуда не различали агады отъ ся. По отношеяіюже къ остальнымъ гаонамъ, онъ
галахи, такъ какъ обѣ ведутъ свое начало отъ иногда бываетъ довольно рѣзокъ. ш Изъ гаоновъ
одного общаго корня^Мидраша, и обѣ такъ въ трудѣ А. цитируются слѣдующіе: р. Шерира
переплетены и тѣсно связаны въ Талмудѣ, что (Шаббатъ, 4^); р. Іегуда (Баба Кама, 70); р.
мяогіе законы основываются прямо на агадиче- Хананель (Шаб., 17); р. Аха Мешабха (Эруб..
скихъ сказаніяхъ. Въ особенности моральныя по­ 52); р. Нахшонъ-гаонъ (Баба Батра, 136), кромі
ученья, въ общемъ носящія характеръ агадическій, нѣкоторыхъ другихъ, которыхъ онъ упоминаетъ,
тѣмъ не менѣе не потеряли своего законодатель- не называя ихъ по имени. Не только по отнаго и для всѣхъ обязательна™ значенія, такъ ношенію къ гаонамъ, но и по отношенію къ сокакъ талмудическое право цѣликомъ основывает­ ставителямъ Талмуда онъ выказываетъ самостоя­
ся на высокихъ началахъ нравственности. Но тельность. Вънѣкоторыхъмѣстахъ онъ позволяетъ
агада, какъ пзвѣстно, заключаетъ въ себѣ не себѣ дѣлать отступленія отъ самого Талмуда
только основы права и нравственности, но и ле­ отвергатьмнѣнія талмудистовъ и вставлять свои
генды, сказанія, аллегоріи и пр., изъ которыхъ замѣчанія среди дебатовъ амораевъ, что послѣ
многія изложены порою въ неясной, порою и въ заключенія Талмуда не посмѣлъ дѣлать никто.
непристойной формѣ, такъ что извлечь изъ нихъ Весьма интересными по своей смѣлости являются
какой нибудь моральный выводъ, а—тѣмъ болѣе— замѣчанія, высказанныя имъ неоднократно по
законодательную норму, довольно рисковано.Вотъ поводу непринятыхъ имъ талмудическихъ толко­
почему гаоны, не будучи въ состояніи—съ одной ван ій къ Мишнѣ, замѣчанія вродѣ, напр., слѣстороны—признать практическое вначеніе за дующаго: «сіетолкованіе—лишь отвѣта ради» (въ
всѣми, безъ исключены, сказаніями агады, а—съ видѣ предположенія, на которое полагаться не
другой—быть можетъ, подъ натискомъ силь- стѣдуетъ и изъ-за котораго истинный смыслъ
наго въ то время караимстБа, воспользовавша­ Мишны не мѣняется (Бер., 34; Баб. Мец., 57; Баб.
я с я этими неясными мѣстами агады для напа- Кам., 93; Кетуб., 116). Эта самоувѣренность, про­
докъ на Талмудъ и умаленія его авторитета, являемая А. поотношенш къ авторитетамъ Тал­
ударились въ крайность и лишили ученія агады муда, вполнѣ понятна: чедовѣкъ, взявшій на себя
Библиотека «Руниверс»
153
АЛЬФАСИ, ИСААКЪ
154
грудъ подвести итогъ такому колоссальному, виду не только практиковъ-законотолкователей,
сооруженію, какое представляетъ Талмудъ,' но и стремящуюся къ изученію Талмуда массу.
ввести систему въ этотъ безпредѣльный хаосъ и, Тотъ фактъ, что А. исключилъ изъ своего труда
слѣдов., обращаться съ почтя канонизирован- весь историческій и агадическій матеріалъ, совер­
нымъ Талмудомъ лишь какъ съ сырымъ мате- шенно не противорѣчитъ данному положенію,
ріаломъ—такой человѣкъ должейъ былъ обла­ ибо причина этого—своеобразное пониманіе имъ
дать мужествомъ и сознаніемъ собственныхъ Талмуда, признаніе за нимъ исключительно
силъ, чтобы чувствовать себя вполяѣ независи- практическаго, законодательнаго значенія, примымъ отъ своихъ предшественниковъ. И дѣй- чемъ имъ игнорировалась вся его историческая
ствительно, самоувѣренность А. доходитъ до та­ и литературная цѣнность. И если бы цѣль А.
кой степени, что, по его собственному утвержде­ дѣйствительно осуществилась, тогда вавилонскій
нию, «законы, имъ выведенные и утвержденные, Талмудъ постигла бы такая же участь, какая
имѣютъ такую же силу, какую—законы Мои постигла Іерушалми: онъ былъ бы сданъ въ
сеевы, у Синая данные» (Кетуб., YI).—Къ іеру- ] архивъ національныхъ древностей и представлялъ
салимскому Талмуду А. относится отрицательно, бы интересъ только для ученыхъ и изслѣдоОнъ пользуется имъ лишь тамъ, гдѣ это тре- вателей, но нисколько не интересовалъ бы шибуется для разъясненія смысла какого-нибудь рокой массы народной; послѣдняя довольтекста Талмуда вавилонскаго, и очень рѣдко ствовалась бы знакомствомъ съ практической
приводитъ оттуда изреченія или мнѣнія, отсут- стороною Талмуда по популярно изложенному
ствующіявъвавилонскомъТалмудѣ. Тамъ-же, гдѣ труду А. Но какъ ни опасна была, съ традивстрѣчается противорѣчіе между Вабли и Іеру- ціонной точки зрѣнія его современниковъ, цѣль
шалми, онъ всегда отдаетъ преимущество пер-' А., онъ не вызвалъ, однако, такой оппозиціи и
вому. Такое лредпочтеніе А. самъ мотивпруетъ рѣзкой критики со стороны раввиновъ, какую,
тѣмъ, что составители болѣе поздняго вави- напр., вызвалъ въ свое время его послѣдователь,
лонскаго Талмуда несомнѣнно имѣли предъ собою Маймонидъ, близкій ему по духу. Это произошло
текстъ іерусалимскаго, и если считали нуж- оттого, что его способъ изложенія, распредѣленіе
нымъ обойти то или иное постановленіе его, то труда по главамъ, соотвѣтственно главамъ Талможно вполнѣ полагаться на ихъ авторитетъ (Эру- муда, и вообще вся система, которою руководбинъ, въ концѣ). Правда, не А. первый обошелъ ствовался А., такъ тѣсно связаны съ Талмудомъ,
Іерушалми; въ этомъ отношеніи ему предшество- что онъ не могъ вызвать тѣхъ нареканій, какія
вали гаоны, давшіе, ьъ силу нѣкоторыхъ историче- вызвалъ Маймонидъ, создавшій совершенно новую
кихъпричпнъ,предпочтете вавилонскому Талмуду систему; во-вторыхъ, общее-міровоззрѣніе А. нипредъ іерусалймскимъ. Но А., иринципіально игно- чѣмъ не отличалось отъ господствующаго мірорируя Іерушалми, поставилъэто игнорированіе на созерцанія его времени, и онъ далеко не былъ
црактическую почву и окончательно ослабплъ за- такимъ новаторомъ, какимъ являлся Маймонидъ,
кояодательнуюсилуіеруіналми. И дѣйствительно: создавшій новую философскую школу въ обесли гаоны въ своихъ респонсахъ при рѣшеніи ласти религіи.
нѣкоторыхъ вопросовъ обнаруживают^ тенденцію ; Трудъ А. достигъ большой популярности, предотдавать* предпочтеніе вавилонскому Талмуду ставивъ полное резюме всѣхъ работъ его предпредъ іерусалимскимъ, то, обойдя молчаніемъ шественниковъ. Онъ «является всеисчерпываюсамый фактъ изучены Іерушални, они, такъ ска- ЩИмъ источникомъ въ области галахи», какъ
зать, оставили вопросъ объ этихъ двухъ крупныхъ вѣрно охарактеризовалъ его Маймонпдъ. ІТослѣдпамятникахъ открытымъ. Но А., кодификатору НІЙ особенно высоко цѣнилъ трудъ А., который,
черпавшій всѣ законы и установлены исключи- п о его мнѣнію, «за нѣкоторыми, во всякомъ
тельно изъ Бабли и пользовавшшся Іерушалми случаѣ, не болѣе десяти, исключениями, стоитъ
только какъ справочной книгой для филологиче- в ы ш е всякой критики» (предисловіе къ комскихъ толкованій, не могъ не предвидѣть, что ментарію Мишны). Одинъ изъ авторитетныхъ
съ распространеніемъ его труда Іерушалми французскихъ раввиновъ, р. Исакъ Газакенъ,
окончательно выйдетъ изъ обихода и станетъ до- сказалъ, что «никакой человѣкъ не въ состояніемъ архивовъ.
стояніп составить такого колоссальнаго труда
А. не далъ предисловія къ своей книгѣ, а безъ Божественнаго вдохновенія». Правда, на
потому мы не имѣемъ никакихъ прямыхъ дан- старости лѣтъ, такъ же какъ и немедленно
ныхъ для опредѣленія цѣли его труда. Но изъ послѣ смерти А., нѣкоторые раввины подвергли
общаго характера и изъ оцѣнки его, сдѣлан- е г о т р у Д Ъ серьезному разбору. Однимъ изъ саной послѣдовавшими за А. учеными, усма- м ы х ъ рѣзкихъ критиковъ его является рабби
тривается, что эта цѣль была двоякая: 1) из- Зерахья б. Исаакъ Галеви изъ Люнедя, сокравлечь изъ Талмуда весь законодательный мате- ще нно называемый чіквп hv* rf'n. Но и этотъ
ріалъ и составить, такимъ образомъ, руководство критикъ относится къ Альфаси съ большимъ
къ разрѣшенію практическихъ вопросовъ риту- уваженіемъ и въ предисловіи къ своей книгѣ,
ально-юрпдической жизни и 2) составить ком- посвященной критикѣ А., сознается, что «послѣ
пилящю Талмуда и сдѣлать, тѣмъ самымъ, заключенія Талмуда еще не было такого преболѣе доступнымъ его изучете. За первое го- краснаго произведенія». Въ своей критикѣ онъ
воритъ все содержаше и вся сущность его труда; поставилъ себѣ дѣлью «разъяснить, дополнить,
что А. имѣлъ предъ собою и вторую цѣль, освѣтить трудъ А.,сдѣлавъ его болѣедоступнымъ».
можно заключить изъ того, что онъ не доволь- Однако, при всемъ томъ глубокомъ уваженіи, съ
ствовался однимъ сухимъ изложеніемъ талмуди- которымъ р. Зерахья относится къ личности А.,
ческихъ правилъ и законовъ, какъ это дѣлали о н ъ ш а г ъ з а шагомъ подвергаетъ его работу самой
его предшественники, составители сборниковъ строгой критикѣ. Главнымъ основашемъ критики
ni^nj) г\ъЬя и ntpiDfc niata, а включилъ въ р. Зерахьи послужило, прежде всего, различіѳ
свою работу пренія, оевѣщающія эти законы, а между ходячими текстами Талмуда и тѣми, котакже ссылки на подтверждающіе ихъ мотивы, торыми пользовался А. Въ этомъ отношеніи онъ,
Все это ясно говоритъ о томъ, что А. имѣлъ въ главнымъ образомъ, опирается на авторитетъ
Библиотека «Руниверс»
155
АЛЬФАСИ
•156
Раши, комментарій котораго къ Талмуду произ- только комментарій р. Іонатана къ трактату
велъ переворота въ области пониманш и толко- 1'эпу. Онъ действительно поясняетъ А., "остана­
ванія его. JP. Зерахья основывается въ своей вливаясь на его выраженіяхъ, толкуя смыслъ
критикѣ также на Іерушалми, который былъ со­ его. текста, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и дополняя
вершенно обойденъ А.—Однако критика не толь­ его. Наилучшимъ изъ комментаторовъ ' А. надо
ко не поколебала авторитета А., но, напротивъ, признать самаго серьезнаго его критика тк~
только способствовала распространенно и погіу- •іікеп ^уэ, который, вирочемъ подвергаешь трудъ А.
ляризаціи его труда, ибо сами критики А. не безпощадной критикѣ. На эту характерную
только не думали умалять его значеніе, но, черту критики пъ указываетъ и оппонентъ его—
находясь подъ его обаяніемъ, готовы были при­ Нахманидъ, которыйнаписалъ <-Sepher ha-Sacut»
знать все, что онъ скажетъ, «даже въ томъ слу- (въ тр. «Schiba Enajim» Ливорно, 1745, и въ вѣнчаѣ, когда онъ правое назоветъ лѣвымъ». Еакъ скомъ изданіи А. подъ заглавіемъ «Machasch uвелико было обаяніе А. даже на противниковъ, Magen») въ защиту А. Общее число комментаможно заключить изъ слѣдующаго преданія: са­ ріевъ А. достигаешь въ иослѣднемъ виленскомъ
мый ярый врагъ его, раби Исаакъ ибнъ-Гіатъ, за- издан іи 1880 г.—28.
вѣщалъ предъ смертью сыну, чтобы онъ изви­
Кромѣ кодекса, А. оставилъ много респонсовъ.
нился за него предъ А. Кромѣ того, р. Исаакъ Хотя они не отличаются оригинальностью и очень
поручилъ заботамъ А. этого сына, и смиренный напоминаютъ респонсы гаоновъ, но и въ нихъ
ученый великодушно исполнилъ предсмертную вездѣ сказывается глубокое понпманіе Талмуда.
просьбу своего противника.
Попутно А. рѣзко критикуешь гаоновъ: «не слѣ«Галахотъ» А. вызвали цѣдую литературу, дуетъ, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, обращать
какъ въ свое время Талмудъ. Одни изъ ком- на нихъ вниманія, ибо всѣ ихъ доводы ничтожны».
ментаторовъ старались ихъ дополнить, другіе— Правду и правильное толкованіе А. цѣнитъ
разъяснить, третьи возражали и критиковали больше всего на свѣтѣ и, уличивъ самого себя
ихъ, четвертые наконецъ составляли компиляціи въ ошибкѣ, не стѣсняется громогласно заявлять
по этому труду. Большинство послѣдовавшихъ за объ этомъ и просить свопхъ ученпковъ испра­
нимъ кодификаторовъ положили его трудъ въ вить ее (пчіклл лізігп). Главныя черты респон­
основаніе составленныхъ ими кодексовъ, а нѣко- совъ А.—краткость, ясность и множество ссыторые изъ нихъ пользовались исключительно локъ на кодексъ.—Ср.: Hal pern, Seder ha-dorot,
его книгою, даже пе прибѣгая къ первоисточни- изд. Маскилейсона, 1, 193; Raabad, Sepber haкамъ. Въ атомъ отношеніи А., действительно, kabhela; —Gratz, Gescbichte der Jnden, VI, pp.
можно сказать, занялъ такое положеніе въ гала- ti2—64; С M. Дубновъ, Всеобщая исторія
хической литературѣ, какое его авторъ и хо- евреевъ, II, 278--/9; Abrabara iBn Daud, Sefer
тѣлъ ему эавоевать—положеніе второго Талмуда. ha-Kabbalab; Azulai, Scbem ba-Gedolira, s. v.;
Изъ болѣе популярныхъ комментаріевъ къ труду Steinschneider, Cat. Bodl., col. 1087; Weiss, Dor,
А., обыкновенно печатающихся на одной стра- IV, 281 sqq.; Cazes, Notes bibliograpbiquos sur la
ницѣ съ текстомъ, считаются: комментаріи Рабби l i t e r a t u r e juive tunisienne, Tunis, 18ІІЗ; J. E.
Нисима (р) къ отдѣламъ «праздники», IJHD, «гра­ I, 375—377.
E. Z. 3.
жданское право»—Грпз, и части отдѣла «брачное
Альфаси, Исаакъ бенъ-Іоснфъ—потомокъ испан­
право»— twa; комментаріи Neraoki-Jossepb къ от­ ской семьи, пользовавшейся большимъ почеделу «гражданское право», затѣмъ комментаріи томъ въ Адріаноиолѣ, въ XVI ст. Онъ перевелъ
рабби Іоны Геронди кътр. Берахотъ и р. Іонатана на еврейскій языкъ сочиненіе арабскаго фило­
къ тр. Эрубинъ. Особенное впиманіе заслуживаетъ софа Газзали «Miscbkat al-Anwar», назвавъ его
комментарій Нахманида—]"2пл—подъ названіемъ «Maskibha-Orot ve Pardes ha-Nizzanira» (Свьтовые
'п msn^D (букв. Войны Господни), написанный въ образы и садъ цвѣточный). Это произведете до
защиту А. отъ нападокъ р. Зерахьи. Въ большин­ сихъ поръ хранится въ рукописи въ Бодлеянстве изданій къ тексту А. еще присоединены из- ской библіотекѣ.—Ср.: Dukes, Ozar Nechmad, II,
влеченія изъ комментария Раши къ Талмуду. Но •195; Fin, Keneset Israel, стр. 593; Steinschnei­
большинство этихъ комментаріевъ далеко не до- der, Hebr. Uebers., стр. 345. [J. E. I, 377J. 9.
Альфаси, Исаакъ бенъ-Рвубѳнъ—долгое время
стигаетъ цѣли, ибо они комментируютъ не выраженія и смыслъ А., а текстъ—Талмуда, почему ихъ считался внукомъ Исаака Альфаси (см,). Онъ
скорѣе можно отнести къ составу послѣдняго, не­ часто цитировался, какъ авторъ «Schaare Scheжели перваго. Къ тому еще «рт1 ^рівз» постоянно buot»—сочиненія въ 32 главахъ, трактующаго о
присягахъ и обыкновенно печатавшагося вмѣстѣ съ
старается, какъ будто на зло А., дополнять его «Halachoth» Альфаси (Ftlrst, Bibl. jud„ 1, 30;
тѣми текстами Талмуда, которые тотъ преднаме­ Benjacob, Ozar ha~Sefarim, стр. 005). Однако,
ренно исключилъ. Это, можетъбыть, объясняется вѣроятнѣе всего, что авторомъ «Schaare Scheне столько непониманіемъ комментаторовъ цѣли buot» былъ, въ дѣйствительности, либо Исаакъ
А., сколько измѣнившимся положеніемь вещей: бенъ-Реубенъ изъ Барселоны, либо, въ протнвнадо полагать, что въ то время народ ъ, совер­ номъ случаѣ, какой-то неизвѣстный Исаакъ бенъшенно довольствуясь Альфаси, оставплъ Тал­ Реубенъ, такъ какъ, несмотря на то, что онъ часто
мудъ, и комментаторъ дополнялъ А, исключен­ цитируетъ Рифа (аббревіатура полнаго имени
ными текстами Талмуда, чтобы они не были Исаака Альфаси), онъ, однако, ни разу не
преданы окончательному забвенію.
ѵказываетъ на свое родство съ нимъ.—Ср.: SteinКомментарій рабби Нисима (р), цѣль котораго scbneider, Cat. BodL, col. 1148; Weiss, Dor, IV, 281.
извлечь законодательную норму для примѣненія J «Пѣсня любви» Исаака бенъ-Реубена была nqея при рѣшенів практическпхъ вопросовъ, также і реведена на англійскій языкъ Ниной Деішсъ въ
не сталъ таковымъ въ полномъ смыслѣ слова, Jew. Quart. Rev., VIII, 271. [J. E. I, 377]. 9.
Альфаси, Маса'удъ Рафаэль—раквинъ въ Туннсѣ
ибо занимается не столько разъясненіемъ труда
А., сколько разсужденіями по поводу работъ во второй половинѣ XVIII ст.; умеръ въ 17/1» г. С)иъ
его предшественников!*. Изъ всѣхъ коммента- былъ авторомъ сочиненія «Mischcha de Rabuta»,
ріевъ своему назначенію соотвѣтствуетъ одинъ въ которомъ собраны всѣ. его примѣчанія къ
Библиотека «Руниверс»
157
АЛЬФОНСИ,
П Б Т Р Ъ — A j ЬФОНСЪ
Бонипжинисъ
158
сШулханъ Аруху» Іосифа Каро (Leghorn, 1805). ture, p.. 174; статья В. P(ick)'a, Pedro Alfonso, въ
Б ъ этомъ трудѣ ему помогали оба его ученыхъ McCJintock и Strong, Cyclopedia, VII, 864, 865;
сына—Соломонъ (умеръ въ 1801 году) к Хаимъ W. A. Clouston, Flowers from a persian garden,
(умеръ въ 1783 г.), изъ котѳрыгь первый натш- p. 100, London, 1890; Jacobs, Jewish ideals, 1896,
салъ ігодобное-же сочиненіе подъ заглавіемъ pp. 141—143; Benjacob, 1. c , 194; ПІерръ, Все­
«Kerub Mimschach*, Leghorn, 1859. [J. E. 1,377]. 9. общая исторія литературы, I, 398; J. E. 1,377/6.
Альфонск, Петръ (до крещенія—Моисей СеАльфонсовы таблицы—серія астрономическихъ
фарди—«испанецъ»)—ученый и врачъ при ко- таблицъ, точно опредѣляющихъ время, восхода
ролѣ Альфонсѣ Кастильскомъ, род. въ Арагопіи планетъ и неподвижныхъ звѣздъ; она была со­
въ 1062, умеръ въ 1110 г.; принялъ христіан- ставлена въ Толедо, по желаяію короля Аль­
ство въ 1106 г. Подобно большинству новообрат фонса X Кастильскаго, около 1252 г. (въ латинщенныхъ того времени, А. сталъ рѣзко нападать скихъ изданіяхъ значится 1251 г.). Таблицы эти
на іудаизмъ и наппсалъ книгу въ 12 діалоговъ, оказали большое вліяніе на ходъ астрономичес­
въ которой пытается доказать превосходство хри- кихъ изслѣдованій2 а также на исторію геограстіаяской религіи. Диспутъ ведется между Мои- фическихъ открыли: благодаря, между прочимъ,
сеемъ и Петромъ, которые въ сущности являются пересмотру этихъ таблицъ Авраамомъ Закуто
однимъ и тѣмъ же лацомъ. Уто произведете, Христофоръ Колумбъ имѣлъ возможность до­
озаглавленное «Dialogi, in quibus ішріае judae- браться до Америки. По словамъ Закуто, главorum... opiniones... confutantur» (полное заглавіе нымъ составителемъ А. таблицъ былъ нѣкій
приведено у Вольфа въ Bibliotheca hebraea, Исаакъ ибнъ-Сидъ, хазанъ или канторъ Толедо;
I, 971 и у Фюрста, Bibl. jud., I, 36), впервые на основаніи его работъ Исаакъ Израэли дѣлалъ
напечатано въ Кельнѣ въ 1536, а позже въ Bib­ въ 1263—66 годахъ астрономическія наблюде-*
liotheca Patrura (XII,358, XXI; ed. Lugdunensis, нія.—На какомъ языкѣ былъ составленъ перво­
p. 172; ed. Migne, t. 157. p. 535). А. считается начальный текстъ таблицъ, остается невыяснентакже авторомъ другого полемическаго трактата, ньтмъ. Латинская версія упоминаетъ о евренаписаннаго въ формѣ діалога «Inter Petrura яхъ въ нелестяыхъ выраженіяхъ; уже потому
Christianum et Moysem Haereticum (Codex Mer- онѣ не могутъ быть приписаны 'Ибнъ-Сиду;
ton, 175 b, f. 281, у Сохеча, Catalog, p. 69; cp. кромѣ того, послѣдній извѣстенъ, какъ переводHebr. Bibl., XXI, 38). Въ кэмбриджскомъ уни­ чикъ съ арабскаго на испанскій языкъ другихъ
верситет находится рукопись XV вѣка подъ астрономическихъ сочиненій. Гумбольдтъ въ
заглавіемъ: De conversione Petri Alfonsi quon­ своемъ «Космосѣ» приписываешь составленів
dam judaei et libro ejus in judaeos et sarace- таблицъ цѣлому съѣзду христіанскихъ, еврейnos», о которой Штейншнейдеръ упоминаетъ въ скихъ и мусульманскихъ астрономовъ, спеціаль*
«Polemische and apologetische Literature 1877, но созванному съ этою цѣлью Альфонсомъ. Это
p. 224 (Cp. p. 235, № 5, s. v. Epistola). Тотъ же предположеніе, однако, какъ совершенно миѳиШтейншнейдеръ считаетъ А. дереводчикомъ «Са- ческое, отвергается Штейншнейдеромъ, который
nones tabularum» съ арабскаго.—Главное произ- склоненъ признать правильность преданія, соведеніе А., доставившее ему большую извѣст- общеннаго Закуто. Какъ ни странно, но на­
ностъ, — собраніе тридцати трехъ сказокъ на стояния А. таблицы были въ первый разъ пере­
латпнскомъ языкѣ, «Disciplina clericalis» или ведены съ латинскаго языка на еврейскій Мои«Руководство для духовенства». Эти сказки, но- сеемъ бенъ-Авраамомъ изъ Нима, въ Авиньонѣ,
сящія дидактическій характеръ, пользовались около 1460го да; впрочемъ, ѳтотъ переводъ не имѣлъ
большой популярностью, и духовныя лица часто значенія въ исторіи астрономической науки.
прибѣгали къ книгѣ А, для своихъ пропо- Кромѣ того, существуете нѣсколько руко­
вѣдей, несмотря на то, что нѣкоторые изъ писей на еврейскомъ языкѣ, заключающпхъ въ
этихъ разсказовъ довольно фривольнаго содер­ себѣ комментаріи и указанія къ полькованію
жания. Произведете А. оказало большое влія- I Альфонсовыми таблицами, а также выясняюніе на развптіе европейской новеллы и пред- щихъ принципы, которые легли въ основаніе
ставляетъ значительный интересъ для изучаю- при ихъ составлены.—А. таблицы не должны
щихъ средневѣковую народную литературу. "Сказ­ | быть смѣшиваемы съ другими, болѣе ранними
ки А. многократно переводились на французскій, астрономическими таблицами, составленными въ
испанскій и нѣмецкій языки. Joseph Jacobs от- Толедо между 1061 и 1080 гг. Абу-Исаакомъ
крылъ нѣсколько изъ этихъ новеллъ въ концѣ пбнъ-ал-Заркали изъ Кордовы. Ихъ около 1277 г.,
Caxton'oBCKaro перевода эзоповскихъ басенъ, гдѣ по желанію Альфонса X, перевелъ на испапскій
тринадцать апологій «Альфонсы з> взяты изъ языкъ донъ Авраамъ Факинъ. Переводъ этотъ
«Disciplina clericalis». Большинство сказокъ А. былъ изданъ въ 1865 г., въ Мадридѣ, Рико въ
вошло въ «Gesta roraanorum». Нѣкоторыя изъ «Libros del saber de astronomia». Еще и другія
нихъ (главы II и III) переведены на еьрейскій астрономическія таблицы были составлены, около
языкъ подъ названіемъ *рп час, «Книга Еноха» 1367 г., въ Испаніи Яковомъ бенъ-Исаакомъ
(Констнтинополь, 1516; Венеція 1544 и 1605). Карсоно для Педро IV Арагонскаго. Онѣ были
Французскій переводъ этого еврейскаго извле­ переведены на еврейскій языкъ и по сей день
чен ія сдѣланъ въ 1698 г. Piques'oMb, a August хранятся въ рукописномъ видѣ въ Пармѣ и РиPicbard'oMb опубликовано другое изданіе въ Па- мѣ. Давидъ Гансъ, авторъ книги «Zemach David»,
рижѣ, въ 1838 г.—Вся литература собрана и разра­ ошибочно принимаетъ ихъ за Альфонсовы таб­
ботана Штейншнейдеромъ въ" его Hebr. ueber- лицы. См. Исаакъ ибнъ - Сидъ. - Ср.: Steinsetzungen (p. 934—5). Слѣдуетъ упомянуть объ из- schneider, Hebr. Uebers., pp. 616-626; 638, 639,
даніи S. W. V. Schmidt'a, Берлпнъ 1827, къ при- 975;idem', JddischeLitteratury Ersch u. Gruber, Enмѣчаніямъ котораго Штейншнейдеръприбавляетъ cyclopadie, XXVII, 439-440. [J. E . I , 377-78]. 4.
очень цѣнныя поправки и сравненія изъ вос­
Альфонсъ Бонигомннисъ (Bonihominis)—имя
точной и западной народной литературы. Штейн­ переводчика на латинскій языкъ анти-еврейшнейдеръ, Manna, 1847, pp. 102, Ш ; idem. Cat. скаго памфлета, арабскій оригиналъ котораго
BodL, cols. 549, 550, 733, 734; idem, Jewish litera- былъ составленъ Самуиломъ ибнъ - Насромъ
Библиотека «Руниверс»
159
АЛЪФОНСЪ III—АМАДОРЪ
160
ибнъ-Аббасомъ, болѣе извѣстнымъ ш)дъ именемъ скаго языка въ саламанкскомъ университетѣ
Самуила Марокканца. Первое изданіе этого пам­ (Steinschneider, Leyden Catalog., стр. 281). Въ друфлета было озаглавлено «Epistola ad г. Isaa- гомъ мѣстѣ онъ называетъ себя учителемъ ев­
cum contra errores judaeorum, ex arabico latine per рейскаго языка въ университетѣ города Alcaic
Alfonsum Bonihominis». Относительно личности de Henares. Ср.: De Castro, Bibliotheca rabbinica
переводчика мы не располагаемъ опредѣленными bispaniensis, I, 399; De Rossi, Annales hebraeo—
данными; весьма правдоподобно, впрочемъ, пред- typographici, 1501—1540, стр. 30; Franz Delitzsch,
положеніе Штейншнейдера, полагающего, что то Wissenschaft, Kunst, Judenthum, стр. 289 и слѣд.;
былъ никто иной, какъ Павелъ Вургосскій (см.). Steinschneider, Catal.Bodl., col. 733;- idem, Leyden
Самый переводъ относится къ первой половинѣ Catalog., стр. 279—281; idem, Bibliographisches
ХІУ вѣка. А.-Б. приписывается также переводъ Handbuch, стр. 4; Neubauer, въ Jew. Quart. Rev.,
съ арабскагр на в латинскій языкъ сочиненія 1895, УП, 398-417; Blau, ibid. IX, 476. [J. E. I,
«Disputatio Abutalib saraceni et Samuelis judaeb, 378].
9.
которое существуетъ пока въ рукописномъ видѣ
Альяшаръ, Яковъ—талмудистъ, родился въ
(см. Аббасъ, Самуилъ абу-Насръ и Абнеръ Бур- Вильнѣ (Россія) около 1735 г.; умеръ въ Яффѣ
госскій).—Ср. Steinschneider, Cat. Bodl., №№4407, около 1785 г. Хебронская конгрегація отправила
7055. [J. E. I, 378].
4.
его въ 1765 году, въ # качествѣ своего эмиссара
Альфонсъ III—см. Португалія.
5.
(meschullach) въ Персію. Во время военнаго возАлъфонсъ V—см. Португалия.
5.
станія, въ 1775 г., городъ Басра, въ которомъ
Альфонсъ IX—см. Испанія.
5.
онъ жилъ, былъ осажденъ; но онъ съ семьею тайно
Альфонсъ X—см. Испанія.
5.
выбрался изъ него и возвратился въ Яффу.
Альфонсъ Бургоссній—см. Абнеръ Бургосскій. 5. Свое освобожденіе онъ впослѣдствіи воспѣлъ въ
Альфонсъ Валладоліідскій—см. Абнеръ Бур- еврейскихъ стихахъ, названныхъ имъ «Megillat
госскій.
5.
paras» (Свитокъ персидскій), которые были из­
Альфонсъ XI Кастнльскій—см. Испанія.
5.
даны его внукомъ, рабби Яковомъ Сауломъ АльяАльфонсъ де Замора—испанскій ученый 16 в., шаромъ въ «Isch Emuim» (Іерусалимъ, 1885).
выдающійся знатокъ еврейскаго языка и поле- [J. E. I, 481].
9.
зіическій писатель; родился въ Заморѣ около
Амадео изъ Рнминн—см. Іедидья б. Моисей. 5.
1474.г., принялъ католичество въ 1506 г. Отца
Амадія,— городъ въ Азіатской Турціи, Багдадего звали Жуаномъ де Замора; повидимому, и онъ скаго вилайета, къ сѣверу отъ Мосула, мѣсто
принялъ христіанство. Альфонсъ де Замора въ рожденія Давида Алроя, провозгласившая) себя
теченіе многихъ лѣтъ былъ профессоромъ восточ- Мессіей. Въ 1163 г. тамъ жило, по словамъ
ныхъ языковъ въ саламанкскомъ университетѣ. автора «Эмекъ габаха» (Долина плача) около
Его чистый еврейскій стиль заставилъ Нейбауэра тысячи евреевъ. Въ 1895 г. еврейское населеніе
предположить, что онъ посѣщалъ какую-нибудь города состояло изъ 1900 человѣкъ, которьшъ
еврейскую школу до вступленія въ универси­ принадлежало 150 домовъ. Они торгуютъ, главтета. Еардиналъ Хименесъ, признавая за нимъ нымъ образомъ, чернильными орѣхами.—Ср.: Jo­
большія заслуги въ области языкознанія, предо- seph ha Kohen, Emek ha-Bacha (нѣмецкій пере­
ставилъ ему возможность самаго широкаго уча- водъ M. Винера), стр. 27, Лейпцигъ, 1858; Layard,
стія въ составленіи комплютензійскойПолиглотты. Niniveh and its remains, II, 141; Энциклопеди­
А. написалъ цѣлый рядъ грамматическихъ и лек- чески словарь Брокгаузъ-Ефрояа, 1 т.; Long­
сикографическихъ сочиненій и составилъ на man's Gazetter, London, 1895. [J. E., I, 482]. 5.
еврейскомъ и латинскомъ языкахъ посланіе къ
Амадо, Іошуа-Іуда—испанскаго происхожденія;
римскимъ евреямъ, въ которомъ старается убѣ- семья Амадо поселилась въ Салопикахъ еще
дить ихъ перейти въ христіанскую религію. Это въ самомъ началѣ XIX вѣка. А. написалъ сочипосланіе интересно еще, съ внѣшней стороны, неніе«Опо1е Jehuda» (Шатры Іуды), изданное его
тѣмъ, что латинскій текстъ помѣщенъ между сыномъ въ Салоникахъ въ 1821 г. Оно заклю­
строками еврейскаго текста. Оно было озаглав­ чаете въ себѣ гомиліи на Пятикнижіе и галахилено—«Посланіе отъ испанскаго королевства ев­ ческія новеллы къ трактату «Шебуотъ» и къ
реямъ римской общины» (Alcalk de Henares, 1526) нѣкоторымъ отдѣламъ «Jad ha-Chazakah» Маймои, повидимому, распространенія среди римскихъ нида а также сокращенное изложеніе законовъ
евреевъ не имѣло. Rieger, напримѣръ, даже со- «Терефа».—Ср.: Benjacob, Ozar ha-Sefarim, стр. 20;
мнѣвается въ томъ, было-лп оно здѣсь получено С, Винеръ, Keheloth Moscheh, № 334; J. E. 1,482. 9.
(Vogelstein und Bieger, Geschichte der Juden in
Амадоръ де лосъ Ріосъ (Jose Amador de los
Rom, II, 47, Берлинъ, 1895). Среди трудовъ А. Bios)—испанскій историкъ и археологъ, род. въ
должны быть упомянуты два еврейскихъ сло­ 1818 г., умеръ въ 1878 г. Занималъ каѳедру по
варя, появившихся въ свѣтъ въ 1515 г.: введе­ исторіи въ мадридскомъ университетѣ, а одно
т е въ еврейскую грамматику («Introductiones время состоялъ «генеральнымъ инспекторомъ
artis grammaticae hebraicae»," 1526), въ настоя­ народнаго просвѣщенія въ Испаніи». Онъ напи­
щее время рѣдко встрѣчающееся (второе изданіе салъ рядъ изслѣдованій по исторіи, археологіи
Alcalk de Henares); переводы и комментарии на и исторіи литературы Испаніи и Португалии въ
нѣкоторые отдѣлы Библіи (Іеремія, Исаія и др.); средніе вѣка и новое время («Historia critica de
введеніе въ Таргумъ, 1532; полемическое сочи­ la literatura espanola», 7 томъ, 1861—65) и др.
нение, озаглавленное «Libro de la sabiduria de Однако, его значеніе, какъ историка, невелико,
Dias» (рукопись хранится въ Эскоріалѣ; см. Онъ слишкомъ некритически относился къ источ­
Kayserling, Bibliotheca esp.-port. r iud., стр. 118). никам^ въ особенности же въ вопросахъ вѣры и
Слѣдуетъ упомянуть также и про его богатую политики католической церкви, Самъ ревностный,
переписку, которая въ настоящее время хранится клерикально-настроенный католикъ, онъ всячески
въ рукописяхъ, въ Лейденѣ (Codex Waruer, 65). старался обѣлять и оправдывать всѣ мѣры, ко­
Въ одномъ письмѣ, датированномъ 30 марта торыми католическое духовенство въ Испаніи
1544 г., онъ, между прочимъ, сообщаетъ, что ему пользовалось для укрѣпленія своей власти, и
70 лѣтъ и что онъ состоитъ профессоромъ еврей­ I преклонялся передъ «политикой объединенія», ко-
Библиотека «Руниверс»
161
АМАДЪ
торой слѣдовал и католическіе короли Пиренейскаго
полуострова. Несмотря на то, что А. писалъ свои
историческіе труды уже послѣ выхода знаме­
нитой книги бывшаго секретаря инквизиціи, Don
Llorente (Льоренте), «Historia de la i.aquisicion»,
въ которой были раскрыты всѣ тайныя пру­
жины инквизиціонной политики, онъ не прочь за­
щищать инквизицію противъ ея либеральныхъ
враговъ... Изслѣдованія старо-испанской жизни
привели его также къ изученію исторіи евреевъ,
сыгравшихъ такую важную роль въ развитіи
Испаніи и Португаліи. Плодомъ этого изученія
явились труды по еврейской исторіи: Estudios historicos, politicos у ]iterarios sobre los judios de Espana (Madrid, 1848) и трехтомное сочиненіе—Historia social, politica у- religiosa de los
judios de Espana у Portugal (Madrid, 1876), Эти
труды представляютъ компиляціи, не лиіпенньія тенденціозностл. Хотя А, и утверждаетъ,
что онъ не хочетъ прикрываться «ни филактеріями евреевъ,ни щитомъ св. инквизиціи», однако,
онъ болѣе склоненъ оправдывать инквизицію,
если не въ злоудотребленіяхъ, то уже во всякомъ
случаѣ въ ея прштципіальной, первоначальной
цѣли. Со стороны чисто научной его исторпческіе труды о евреяхъ не имѣютъ большого значенія, такъ какъ онъ не черпалъ изъ еврейскихъ
или арабскихъ первоисточниковъ, а изъ компиляцій Eodriguez de Castro (Biblioteca espanola),
Антоніо, Барбозо Марадо, Вольфа, или же изъ
сочиненій Исака Кардозо (Excellencias de Israel)
и Иммануила Абоаба (Nomologia—законовѣдѣніе),
писавшихъ на испанскомъ языкѣ. Ему были
незнакомы матеріалы, собранные и изданные
впослѣдствіи учеными арабистами, напр,, Деренбургомъ (Каталогъ арабскихъ манускриптовъ въ
Эскоріалѣ), Фернандесъ-п-Гонсалесомъ (Fernandez
у Gonzalez, Institucions juridicos del pueblo de
Israil en Espana) и т. д. Сравнивая матеріалъ,
собранный Джэкобсомъ въ его «Sources of spairish-jewish. history», съ документами, которые
публикуетъ А. д. л. Р. въ поясненіе и «оправда­
ние» своего взгляда на исторію евреевъ, легко
убѣдиться въ ненолнотѣ его знакомства съ
источниками. О степени освѣдомленности его въ
еврейскомъ языкѣ можетъ свидетельствовать
слѣдующій примѣръ: въ текстѣ еврейской над­
гробной надписи, найденной въ Фуенте-Кастро,
мѣстечкѣ провинціи Леонъ, значится, между
прочимъ, что покойный ювелиръ Іосифъ, сынъ
Азиза, умеръ «въ 861 году», «
кп» р ^ ]*я&
іпэг п'лрп» . . . , т. е. «по лѣтосчисленію въ городѣ
Леонѣ, да сподобить его Господь» и т. д. Нашъ же
авторъ, не понимая значенія словъ «ИЛИ» и «л'Ърп»,
переводить это предложеніе: «А1 lodo menudo de
fa cueva lo purificara»—т. е. «въ густой тинѣ
могилы (ямы) онъ его очистить....» Достаточно
этого примѣра, чтобы показать полное невѣжество А. въ еврейской письменности. Главные
авторитеты этого историка, на КОТОБЫХЪ ОНЪ
особенно ОХОТНО ссылается,—сочиненія еврей­
скихъ ренегатовъ, напр.: Fortalitium
fidei
Іеронимо де Сантарё, сочиненія Павла Бургосскаго и т. п. Неудивительно поэтому, что А.
постоянно говорить о «безуміяхъ» Талмуда, о
еврейской «ереси», о томъ, что евреи «терпятъ
наказаніе за свое ужасное преступленіе и разсѣяны по свѣту, дабы исполнились слова Св.
Писанія»... Въ своемъ большомъ трудѣ «Historia...
de los judios», появившемся 28 лѣтъ послѣ пернаго его сочиненія о евреяхъ, А., однако, пошелъ
162
на компромиссъ съ духомъ времени. Главный
трудъ А. д. л. P.—«Historia social» и т* д. обнпмаетъ весь періодъ пребыванія евреевъ на Пиренейскомъ полуостровѣ вплоть до ихъизгнанія*
Владычество вестготовъ, вторженіе арабовъ, борьба
арабскихъ династій между собой и съ христіанамп,
побѣды послѣднихъ, политическое объединеніе
страны, вотъ у него этапные пункты исторіи испанскаго еврейства* Менѣе всего удовлетвори­
тельны главы объ исторіи евреевъ подъ владычествомъ арабовъ; таковы, напр., I I I гл. (I т.) о
кордовскомъ халифатѣ и У гл. о владычествѣ
арабскихъ князьковъ (Rujes de taifa) и т. п. Въ
послѣдней главѣ выступаетъ на фонѣ смутныхъ
и запутанныхъ событій арабской жизни инте­
ресная фигура Самуила ибнъ-Нагдилы (Га-нагидъ). Однако А. д. л. Р. не сумѣлъ написать
портрета этого удивительно разносторонняго п
необычайно даровитаго человѣка. Болѣе удовле­
творительны главы, въ которыхъ затрагиваются
событія чисто-испанской исторіи, напр., глава
объ Альфонсѣ Мудромъ, о донъ-Педро и т. д.
Но и тутъ освѣдомленность изъ вторыхъ рукъ
не даетъ нашему историку возможности вник­
нуть въ внутреннюю духовную исторію евреевъ.
Всѣ главные моменты этого періода, зарожденіе
еврейско-арабской культуры, процессъ перехода
къ культурѣ испанской, внутренняя структура
еврейскихъ «Aljamas» и т. п., почти не затронуты
или же въ крайне партійно-христіанскомъ духѣ.
Этотъ католически взглядъ А. на исторію сказы­
вается, напр., въ повѣствованіи о знаменіи
или чудѣ, заставившемъ многихъ евреевъ, между
прочимъ знаменитаго Абнера изъ Вургоса, впослѣдствіи Пабло де Санта Марія, епископа бургосскаго и гонителя евреевъ, принять хри­
стианство. Амадоръ склоненъ вѣрить всѣмъ
католическимъ легендамъ и преданіямъ, а
если иногда и высказываетъ болѣе свободное,
критическое мнѣніе, то лишь съ оговорками.
Въ своемъ стремленіи обѣлить церковь отъ какихъ бы то ни было обвиненій, онъ старается
оправдать введеніе инквизиціи и изгнаніе евреевъ
изъ Испаніи,по крайнеймѣрѣ,въихъ принципіальномъ значеніи, доказывая необходимость «объеди­
нительной» политики Фердинанда и Дзабеллы,
явившейся лишь завершительницей зданія, воздвигнутаго испанскими королями на развалинахъ
арабскихъ халифатовъ. Онъ сваливаетъ всю вину
за страданія евреевъ въ Испаніи и конечную ка­
тастрофу на еврейскихъ ренегатовъ, раздувшихъ
среди христіанъ пламя ненависти къ евреямъ и
открывнгихъ братоубійственный походъ противъ
своего же народа.—Въ своей «Исторіи литературы
испанскихъ евреевъ», на испанскомъ языкѣ, А.
болѣе самостоятеленъ, но его критическія сужде­
ния очень сомнительнаго свойства. Въ последней
заключительной главѣ онъ разсказываетъ о борьбѣ
за вѣротерпимость въ современной Испаніи, ста­
новясь, если не открыто, то во всякомъ случай
довольно замѣтно, на сторону католической
партіи «единства вѣры». — Сочиненіе A. «Estudios» переведено также на французскій языкъ.—
Ср. Jacobs, Sources of spanish-jewish history,
pp. 213-244.
'
A. E. 5.
Амадъ (пупу) или Амеадѵ—городъ въ колѣнѣ Ассировомъ (Іош., 19, 26); его слѣдуетъ
искать у горы Кармела, а потому онъ едва ли
соотвѣтствуетъ современному Umm el'Amed, ле­
жащему южнѣе, у Scheia/ Ашг (Т. Драке).—
Ср. Eiehm Handwo'rterbuch des biblischen Alterthums, s. v.
1
Еврейская энциклопедія, т. II.
Библиотека «Руниверс»
163
АМАЛЕКЪ/ АМАЛЕКИТЯНЕ
164
Амалекъ, Амалекитяне (р^ау)—бедуинское пле-' ятности, А. были оттѣснены хананитами къ югу
мя,съ которымъ Израиль въ древнѣйшія времена незадолго до прибытія израильтяне Съ этимъ со­
своей исторіи часто приходилъ въ столкно- гласуются итѣданвыя (Числ., 13,29),по которымъ
венія. Амалекъ былъ сынъ Элифаза и его нало­ развѣдчики, отправившіеся изъ Кадеса, застали
жницы Тимны, происходившей изъ племеяи хо- амалекитянъ сѣвернѣе того мѣста, которое о пи
рптовъ (Бытіе, 36, 12). Библія сообщаетъ, что занимали впослѣдствіи; амалекитяне (Чис, 14, 43)
здѣсь рѣчь, ве­
тогда спусти­
роятно, идетъ
лись вмѣстѣсъ
не о генеалогіи
хананитами съ
всего народа, а
горъ, чтобы вособъ отдельной
п репятстловать
вѣтви его, воз­
вступленію Изникшей отъсмѣраиля,шедшаго,
шеяія
эдомивопреки прикатянъ и настоязанію Моисея,
щихъ амалеки­
съ юга. Наря­
тянъ. Согласно
ду съ этой осѣдкн. Выт. (14, 7),
лой вѣтвью А.
побѣдивъ ама­
юго - западная
лекитянъ, Кеотрасль народа
доръ - Лаоме^ъ
носила во вре(Кудуръ - ЛаомснаМоисеяхамаръ)
оттѣсрактеръбедуиннилъ ихъ отъ
скаго племени,
источника «Мпперекочевывала
шпатъ», кото­
съ мѣстана мѣрый есть Еастопжила,главдесъ, и отъ Ханымъ образомъ,
цацоіта-Тамаръ
разбоемъ. Не­
(Энгеди;
см.).
смотря на то,что
Итакъ, эта на­
Іошуа разбплъ
родность уже во
ихъ на голову
времена натр.
уРефидимъ(сѣАвраама дол ле­
вернѣе Синая;
на была уйти
см. Исходъ, 17,
къ западу и къ
8), память объ
юго-западу отъ
этпхъ непріязМертваго моря
ненныхъ отновплоть до Сишеніяхъ дол­
найскаго полу­
го, ещо жила
острова. Остав­
вънародѣИзраляя въ сторонѣ
стльскомъ. Посдаже эти дан­
лѣ
сраженія
ный (т. к. Быт.,
у Рефидимъ по­
14,можетъбыть,
ручено
было
болѣе поздняго
Моисею закрѣпропсхожденія).
питьпамятьобъ
остается всетаэтомъ событіи
кп указаніе кни­
письменпо, аіоги Числа, 24
шуѣ было при­
20;(ср.1Сам.,27г
казано уничто­
8), гдѣ Бплеамъ
жить амалеки­
называетъА.петянъ (Второз.,
рвенцемъ няро25, 17) за ихъ
жестокость къ
ДОВЪ, GMJ ГРІГКЧ,
Страна амалекитянъ.
Израилю. Отсю­
т. е. древнішъ
да беретъ свое
и съ давнихъ
(По Biehm'y, HandwCrterbuch des biblischen Alterthums).
начало и народ­
временъ могуная поговорка
щоственнымъ
народомъ. Уже во времена Моисея мы за- (Исх., 17,16): «У Господа война противъ Амалека
стаемъ амалекитянъ на пустынной полосѣ, изъ рода въ родъ». Пророчество Бчлеама (Числ., 24,
приблизительно въ сорокъ миль длиною, кото­ 20) также говоритъ о гибели А. И дѣйствительно,
рая тянется отъ южнаго края Палестины до амалекитяне, жившіе на югѣ страны во время
границъ Египта, а кь югу -до Сипайскаго полу­ завоеванія ея израильтянами, были, повидимому,
острова. Много данныхъ говоритъ за то, что до впослѣдствіи совершенно оттѣснены въ пу­
Моисея А. жили въ нѣдрахъ Ханаана, а во время стыню, такъ какъ въ періодъ судей они упо­
скитаній Израиля по пустыкѣ занимали южную минаются лишь изрѣдка, и то только въ связи
часть той местности, которая впослѣ іствіи была съ ихъ разбойничьими набѣгами (см. Судьи, 3,13
извѣстна подъ именемъ Іудеи. Въ эпоху судей и 6, 3). При Гидеонѣ они въ союзѣ съ мидіаниюжная часть возвышенности Эфраимъ называ­ тами и другими жителями пустыни (по позднѣйлась «горою Амалекъ» (см. Суд., 12, 15; 5, 14, гдѣ, шимъ даннымъ о Гидеонѣ) проникли въ долину
смыедъ текста не совсѣмъ ясенъ). По всей вѣро- Іезреель на сѣверѣ страны, а изъ библейскаго
Библиотека «Руниверс»
165
АМАЛЕКЪ—АМАРИ
166
описанія (Суд., 1, 7, 12; ср. 8, 10) видно, что не I 18) въ исполненіи заповѣдей Божіихъ. У нихъ
только войска, но и цѣлыя племена тронулись ослабѣла вѣра (игра словъ: «рефидпмъ» — рафу
съ мѣста, чтобы вновь обосноваться въ Ханаанѣ. яда имъ—«руки ослабѣли») и потому они говорили:
Блестящая побѣда Гидеона заставила ихъ на­ «Есть ли Господь среди насъ или нѣтъѴ» (Исх.,
всегда отказаться отъ подобныхъ попытокъ 17, 7, 8). Точно ребенокъ, бѣгущій къ отцу сво­
(кн. Суд., 7 и8). Въ царствованіе Саула Самуилъ ему, когда къ нему приближается собака, израиль­
возобновилъ то библейское предписание, кото­ тяне, раньше грѣшившіе передъ Господомъ, верну­
рое требовало полнаго истребленія амалекитянъ лись къ Нему снова, какъ только Амалекъ, подоб­
(I кн. Сам., 15; ср. 14, 48). Саулъ разбилъ ихъ но собакѣ, прпшелъ, чтобы укусить ихъ. Тогда
на всемъ протяженіи отъ Хавилы и до Египта. Моисей постился и молился, говоря: «О Господи,
Только по этому поводу упоминаются одинъ кто въ будущемъ будетъ распространять законъ
«городъ» амалекитянъ (безъ болѣе точнаго его твой, если А. удастся уничтожить народъ сей?»
обозначенія) и царь ихъ Агагъ (имя значитъ И съ воздѣтыми руками, держа жезлъ свой про­
по-арабски—«огненный»). Давыдъ въ бытность тивъ неба, Моисеи воодушевлялъ Іисуса Навина
свою въ Циклагѣ (I книга Сам., 27, 8) неодно­ и народъ своей вѣрой, пока не была одержана
кратно предпринималъ походы противъ амалеки­ побѣда (Мехилт., ib.).—Какъ ни жестоко было поветянъ и однажды нанесъ имъ сильное поражѳніе, лѣніе истребить память А., Талмудъ находитъ ему
а именно—послѣ того какъ они, въ оісутствіи оправданіе въ томъ, что благодаря снисходитель­
Давида, сожгли Циклагъ и увели всѣхъ его жи­ ности, оказанной царемъ Сауломъ Агагу, царю А.
телей (I кн. Сам., 30, 1—18). Послѣднее уномипа- (I Сам., 15, 9), стало возможнымъ появленіе на
ніе объ амілекптянахъ встрѣчаемъ в ъ і Хрон., 4, свѣтъ Амана, потомка Агага (Эсѳ., 3, 1). Поэтому
43, гдѣ рассказывается, что однажды въ правленіе ежегодно въ ближайшую передъ Пуримомъ суб­
царя Іезекіи 500 симеонитовъ истребили «оста- боту въ синагогахъ читается отрывокъ Писанія:
токъ бѣжавшихъ амалекитянъ на горахъ Сеиръ» «Помни, какъ поступилъ съ тобою А.» (Вт., 25,
(по всей вѣроятности, въѴІІІ в. дохрист. эры).— 17—19). Относительно ^амѣчательной клятвы:
Ср.: «Orient und Occident», II (1864), стр. 6, 14; «Такъ рука на престолѣ Господа: у Господа война
Riehm, HandwBrt. der bibl. Alterthams, s. v. 1. противъ Амалека изъ рода въ родъ» (Исх., 17,
Амалекъ (въ агадической литературѣ).—А. пер­ 16)—талмудисты говорятъ: «Никогда ирестолъ
вый врагъ, напавшій на евреевъ, послѣ того, Госиода—"Йога правды, правосудія и любви—не
какъ они, свободные, вышли изъ Египта. Въ Пя- будетъ упроченъ, пока сѣмя А., воплощеніе злобы
тикиижіи дважды (Исх., 17. 14—16; Втор., 25, 19) и преступленія, не будетъ искоренено навсегда»
А. упоминается, какъ врагъ еврейскаго народа, (Песикта, 1. с , и Тарг. Іерущ.І и II на Исх., 1. с).
съ которымъ должно бороться, пока память о Съ этого времени имя А. стало нарицательнымъ
3.
немъ на землѣ не будетъ совершенно изглажена. для враговъ еврейскихъ. [J. Е. I, 483].
Въ таннаитской агадѣ церваго столѣтія подъ А,
Амана—рѣка, берущая начало на Антиливанѣ
подразумевается Римъ (Bacher, Agadah Tan., I, и направляющаяся мимо Дамаска; Нагаръ-Барада.
146 и слѣд.,211 и слѣд.), хотя послѣдній доволь­ (II кн. Цар., 5, 12, гдѣ встрѣчается и изменен­
но часто отождествляется также съ Эдомомъ ное названіе рѣки—Абана; см.).—2) Горный округъ
(Исавъ), отъ котораго произошелъ А. (Быт., 16, 36). Ливанскій, въ которомъ беретъ начало рѣка А.
Будучи въ родствѣ съ Израилемъ, А. все же пп- (Пѣснь Пѣсн., 4, 8). А. встречается и въ клино­
талъ къ нему ненависть; онъ унаслѣдовалъ ее писной литсратурѣ подъ пменемъ Ам-ма-на
отъ Исава, брата Якова. Другія племена не рѣ- (Delitzsch, Wo lag das ParadiesV, p. 103). [J. E. I,
шалпсь наносить вредъ избранному Богомъ 484].
1.
народу, но дурной примѣръ А. ободрялъ ихъ и
Аманъ.—1) Это имя встречается только въ
они присоединялись къ его набѣгамъ. «Подобно апокрифахъ (кн. Товитъ, XIV, 10). Онъ упоми­
разбойнику онъ поджидалъ Израиля на большой нается тамъ, какъ гонитель Ахіахора, но имен­
дорогѣ, словно рой пчелиный или піярка, жаж­ но въ этомъ мѣстѣ чтеніе не достовѣрно: вари­
дущая крови»; «какъ ядовптыя мухи охотнѣе анты даютъ чтенія Надабъ, Аккабъ и Адамъ..
пристаютъ къ язвамъ на тѣлѣ человѣка, такъ См. ел. Ашкаръ.—2) Въ апокрифической книгѣ
и А. высматривалъ слабыя стороны еврейскаго Эсѳпрь, 12, 6; 16, 10, 17 надо читать не Aman,
народа, чтобы тамъ поразить» его. А. спѣ- a Haraan. [J. E. I, 484].
2.
шплъ за сотни миль, чтобы преградить путь
Аманъ—см. Гаманъ.
Израилю: «Получивъ изъ египетскихъ архпвовъ
Амари, Микеле—выдающейся итальянскій по­
списокъ колѣнъ израильскихъ, А. сталъ по­ литически дѣятель и извѣстный ученый; родил­
именно вызывать одно колѣно за другпмъ, якобы ся въ Палермо въ 1806л умеръ во Флоренціи въ
съ цѣльго вступить съ ними въ переговоры, а 1889 году. Будучи сыномъ революционера, прнгозатѣмъ предательски напалъ на нихъ; впрочемъ, воренпаго въ1822 году къ 30-лѣтнему тюремно­
онъ умертвилъ только грѣшныхъ, судьба кото- му заключенію за политическое преступление,
рыхъ была уже предопредѣлена (Тан. Кп-теце, А. съ ранняго возраста вынужденъ былъ само­
IX, и Иесикта, III, 26). Нѣкоторые думаютъ, стоятельно добывать средства къ существованью
что А. прибѣгалъ къ чародѣйству, чтобы обез- и содержать не только мать, но и младтиихъ
печпть собѣ побѣду (Ялк. Реубени и лѣто- братьевъ и сестеръ. Прекрасно владѣя англійписьіерахміеля, XLv III, 13). «Болѣе того, онъ из- кимъ и французскимъ языками, А. зарабатывалъ
дѣвался надъ ихъ трупами и насмѣхался надъ на жизнь переводами съ этихъ языковъ; имъ,
знакомь Авраамова союза» (см. Иесикта, 1. с , и между прочимъ, были переведены нѣкоторыя ироПесикта р., XII; Ялк. Бешаллахъ). Невидимому, пзведенія Вальтера Скотта. Однако, трудъ пере­
яркія краски послѣдней картины взяты съ па­ водчика скоро надоѣлъ ему; переселившись въ
литры современной автору дѣйствительности, Въ Неаполь, онъ сталъ искать болѣе выгодныхъ въ
раввинской лптературѣ этому эпизоду приписы­ матеріальномъ отношеніи занятій. Въ 1832 г. А.
вается чисто моральное значеніе. А. былълишьби- поступилъ на службу въ министерство юстиціи.
чемъ въ рукахъ Господа для наказанія Израиля, Чувствуя себя неудовлетвореннымъ канцелярставшаго «слабымъ и утомленнымъ» (Второз., 25, I ской работой, А* всѣ свои досуги посвящалъ изу-
Библиотека «Руниверс»
167
А МАРИ
ченію родной Сициліи, Плодомъ его занятій былъ
небольшой историческій очеркъ «Fondazione della
monarchia dei normanni in Sicilia», помѣщенный
въ «Effemeridi scientiflche siciliane» (1834). Въ
1836 г., оставаясь еще на службѣ въ министерствѣ юстиціи, А. приступаетъ къ своей знамени­
той «La guerra del vespro Siciliano», первое из­
дание которой вышло въ Парижѣ въ 1841 г. подъ
скромнымъ названіемъ «Un periodo delle istorie
siciliane del secolo ХШ». Реакціонное правитель­
ство Фердинанда I I усмотрѣловъработѣ А. рядъ
намековъ на современное положеніе королевства
Обѣихъ Сицилій и не только конфисковало эту
книгу, но и распорядилось объ арестѣ какъ ея
издателя, такъ и автора. А., однако, удалось во
время бѣжать- отъ преслѣдованій Вурбонской
полиціи и скрыться въ
Парижѣ, гдѣ ему былъ
оказанъ радушный пріемъ со стороны тѣхъ историковъ, которымъ бы­
ла извѣстна его книга.
Въ 1843 г. А. вторично
издаетъ свою работу, но
уже не подъ нрежнимъ
скромнымъ названіемъ, а
подъ именемъ «La guerra
del vespro Siciliano», Въ
ней знаменитое крова­
вое возстаніе 1282 г. получаетъ новое и совер­
Микеле Амари.
шенно
оригинальное
(По фотографіп).
освѣщеяіе: А, не придаетъ большого значенія заговорщикамъ изъ дворянъ, считаетъ Прочиду героемъ народной легенды и полагаетъ,
что «Сицилійская вечерня» вспыхнула безъ всякой
предварительной подготовки. Свое мнѣніе А. до­
казываешь многочисленными документами и соображеніями. На первыхъпорахъитальянскіе исто­
рики встрѣтили книгу А. крайне враждебно и
повели цѣлую кампапію противъ автора, усомнившагося въ сознательномъ подготовлеліи
дворянами Сицилійской вечерни. Но мало по маду противники А. должны были склониться предъ
его доводами, и въ настоящее время изслѣдованіе А. считается классической книгой по псторіи возстанія 1282 г. «La guerra del vespro Siciliano» выдержало уже 9 изданій на итальянскомъ
языкѣ; послѣднее изданіе, вышедшее въ 1886 г.,
обогащено многими изданными и неизданными
документами, собранными въ испанскихъ архивахъ монахомъ Карини. «La guerra del vespro
Siciliano» переведено на языки англійскій (1850)
и нѣмецкій (1851).—Отъ изученія эпохи Ан­
жуйской династіи А. перешелъ къ болѣе ранне­
му періоду и сталъ подготовлять работу по исторіи арабскаго владычества въ Сициліи; съ
этой цѣлью онъ занялся арабскимъ языкомъ, ко­
торый вскорѣ изучилъ въ совершенствѣ. Од­
нако, онъ долженъ былъ прервать свою «Storia
dei musulmanb. такъ какъ въ Италіи началась
революція 1848 года, и въ А. заговорилъ темпе­
рамента настоящаго революционера, лишь по пре­
вратности судьбы очутившагося въ роли ученаго. А. вернулся въ Палермо, былъ избранъ
въ сицилійскій парламентъ и сдѣлался члсномъ революціоннаго правительства, получивъ
портфель министра финансовъ. Въ качествѣ ми­
нистра А. обнаружилъ болынія администраторскія способности и неутомимую энергію. Поло-
168
женіе его, однако, было очень труднымъ, и онъ
самъ слѣдующимъ образомъ выразился о своей
министерской дѣятельности: «То было 5 мѣсяцевъ
долгаго и безпрестаннаго мученичества среди лю­
дей, вѣчно недовольныхъ: одни тѣмъ, что вообще
существуетъігосударственньій бюджетъ, существующій на ихъ средства; другіе были недовольны
тѣмъ, что дольше нельзя было жить и кормить­
ся объѣдками съ этого бюджета». Такъ или ина­
че, портфель министра финансовъ стоилъ А. доб­
рую половину его популярности; ему не помогло
и то, что онъ совершенно отказался отъ министерскаго жалованья и безвозмездно исполнялъ
свои тяжелый обязанности. Когда, въ началѣ
1849 года, Фердинандъ II прислалъ ультиматумъ
сицилійцамъ, и Палермо грозила страшная участь
Мессины^ А. былъ отправленъ съ дипломатичес­
кой миссіей въ Лондонъ и Парижъ. Но ни Пальмерстонъ, ни Наполеонъ не хотѣли оказать помо­
щи Сициліи, и А. безуспѣшно вернулся въ Па­
лермо, гдѣ уже начала свирѣпствовать Вурбонская реакція. Амари бѣжалъ на островъ Маль­
ту, а оттуда въ Парижъ, гдѣ попрежнему сталъ
заниматься исторіей своей родной Сициліп,
продолжая начатую имъ «Storia dei musulmani»; въ то же время онъ служилъ въ парюкской Национальной библіотекѣ и составилъ «Ca­
talogue des mamiscrits arabes de la Bibliotheque
Nationale». Въ 1859 году, когда народное движе­
т е изгнало изъ Флоренціи послѣдняго великаго
герцога, Леопольда II, и Флоренція присягнула
Виктору-Эммануилу, А. вернулся въ Пталію и
получилъ каѳедру арабскаго языка, сначала въ
Пизѣ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ во Флоренціи. Вѣсть о высадкѣ въ Марсалѣ Гарибальди
съ его знаменитой тысячей волонтеровъ побуди­
ла А. снова вернуться къ политической дѣятельности, и въ маѣ 1860 г., съ провозглашеніемъ Га­
рибальди диктаторомъ Сициліи,А. дѣлается министромъ народнаго просвѣщенія. Въ качествѣ
министра А. энергично отстаивалъ необходимость
скорѣйшаго -присоеднненія Сициліи къ Піемонту
и являлся пламеннымъ приверженцемъ Савойской династіи. За этотъ роялизмъ Амари былъ
награжденъ Викторомъ - Эммануиломъ, полу­
чивъ однимъ изъ первыхъ въ Сицидіи званіе се­
натора, Въ 1863 г. онъ сдѣлался членомъ каби­
нета Мингетти, получивъ въ немъ портфель ми­
нистра народнаго просвѣщенія. Когда Мин­
гетти палъ изъ-за непопулярнаго въ Италіи
договора съ Франціей, А. также подалъ въ от­
ставку и снова отправился во Флоренцію, гдѣ въ
течете болѣе 10 лѣтъ продолжалъ читать лѳкцін
по арабскому языку. Въ 1878 г. онъ предсѣдательствовалъ на международномъ конгрессѣ
оріеяталистовъ во Флоренции; та же честь ему была
оказана и конгрессомъ итальянскихъ историковъ
въ Миланѣ въ 1880 г.; въ томъ же году онъ былъ
избранъ почетнымъ членомъ нѣсколькихъ ученыхъ обществъ. Въ 1886 г. Италія торжественно
праздновала 80-лѣтіе своего патріота и ученаго.
Изъ ученыхъ работъ А. отмѣтимъ: «Solwan el
Motissia o conforti politici di IbnZafer («сицилійскій арабъ X I I вѣка)», Флоренція, 1852 (имѣется
англійскій переводъ); «Storia dei musulmani in
Sicilia», Флор., 1854—73; «Biblioteca arabo-sicula»,
Лейпц., 1857; «Appendice», 1875; «Мбшоіге sur la
chronologie du Coran» (удостоено преміи Іпstitut de France); «Carte comparee de la Sicile du XII siecle», Парилсъ, 1858; «Dipkmi
arabi del r. archivio Fiorentino», Флоренція, 1863;
«Abbozzo di un catalogo di manoscritti arabicl
Библиотека «Руниверс»
І69
АМАРИЛЬО, ААРОНЪ—АМАРКОЛЬ
della Lucchensiana di G-irgentb, 1869; «Nuovi
ricordi arabici sulla storia di Grenova», Генуя,
1873; «Le epigrafi arabiche di Sicilia», Па­
лермо, 1872; «Racconto popolare del vespro
Siciliano», Римъ, 1882; «L'ltalia descritta nel
libro del re Ruggero, compilato da Edrisb (вмѣстѣ съ профес. Скьяпарелли), Римъ, 1883. Кромѣ
того, А, опубликовалъ массу статей въ различныхъ спеціальныхъ и допулярныхъ журналахъ,
напр., въ Journal asiatique, Revue d'archeo*logie, Archivo storico italiano, Rivista sicula,
Nuova antologia, Rivista orientale, Racco]ta veneta, Atti deirAcademia dei Lincei etc., etc.;
имъ написанъ былъ въ 1849 году и политически
памфлетъ «La Sicile et les Bourbons», Парижъ.—
Ср.: De Gubernatis, Dictionn. intern, des ecrivains
du jour; Grande Encycl.; Revue historique, 1886 г.,
t. 31; А. Когутъ, Знаменитые евреи, мужчины и
женщины (русскій переводъ, т. II, стр. 137—138),
С. Лозинскгй.
6.
Амарильо, Ааронъ бенъ-Соломонъ—талмудическій писатель XVIII вѣка. Онъ былъ потомокъ
семьи Амарильо, которая дала много великихъ
раввиновъ и ученыхъ еврейскимъ общинамъ въ
Турціи. Подобно своему отцу Соломону и брату
Моисею—авторамъ многочисленныхъ трудовъ по
раввинскому праву—онъ явился также дѣятельнымъ работникомъ въ этой области. Въ
1796 г. онъ выпустилъ сборникъ свопхъ респонсовъ подъ заглавіемъ «Репе Aharon» (Лицо Ааро­
на). Они приведены въ порядкѣ кодекса и на­
долго освѣтили многіе вопросы еврейскаго
права.—Ср. Zedner, Catal. hebr. books Brit, mus.,
s. v. [J. E, I, 485].
9.
Амарильо, Авраамъ—раввинъ, жившій въ Салоникахъ въ началѣ XIX столѣтія. Его про
повѣди на темы изъ Пятикнижія были изданы
въ свѣтъ подъ заглавіемъ «Sefer Berith Abra­
ham» (Книга завѣта Авраамова) въ 1802 г.—
Ср. Zedner, Catal. hebr. books Brit, inus., s. v. f J.
E. I, 485].
9.
Амарильо (Ханмъ), Моисей бенъ-Соломонъ—рав­
винъ въ Салоникахъ въ ііервѳй половинѣХУШ
вѣка. Онъ издалъ сочиненія своего отца, Соломона,
которыя снабдилъ цѣнными примѣчаніями, а
также явился авторомъ сборника новеллъ по нѣкоторымъ юридическимъ вопросамъ? трактуемымъ
у Маймонида. Къ этому сочиненно были при­
соединены два самостоятельныхъ сборника мнѣній
и комментаріевъ къ уголовному еврейскому праву;
изъ нихъ первый былъ посвященъ вопросу о вознагражденіи за убытки, причиняемые уголовнымъ
преступленіемъ, а второй—вопросамъ о потерѣ,
кражъ или грабежѣ чужой собственности. Всѣ
три части впослѣдствіи вышли вмѣстѣ подъ
общимъ заглавіемъ «Halachah le-Moscheh» (Законъ
Моисея), въ Салоникахъ, въ 1752 году. Сборникъ
нѣкоторыхъ изъ этихъ респоясовъ, который А.
издалъ нѣсколько раньше, именно въ 1742—1750
годахъ (Салоники), былъ имъ озаглавленъ «Debar
Moscheh» (Слово Моисея>—Ср.: Benjacob, Ozar
ha-Sefarim, стр. 102, 138; FUrst, Bibl. jud., I, 44;
Винеръ, Bibliotheca Friedlandiana, № 2059, стр.
253 и № 3132, стр. 370. [J. E. I, 485].
9.
Амарильо, Самуилъ—откупщикъ королевскихъ
пюдатей въ Тудедѣ (Наварра) въ перюдъ 1380—
1391 гг., особенно податей, взимавшихся съ евреевъ и мавровъ на содержаніе христіанскаго
войска города. При наваррскомъ дворѣ на обя­
занности А. лежала закупка сукна, пряностей.
лошадей и т. п.—Ср. Jacobs, Sources, № 1459
[J. E. I, 485].
4.
170
Амарильо, Соломоиъ бенъ-Іосифъ—салоникскій
раввинъ, умершій въ 1722 году. Амарильо былъ
тестемъ Соломона Абдаллы и находился въ
дружественныхъ отпошеніяхъ съ ученымъ раввиномъ Іосифомъ Кобо. Онъ написалъ цѣлыіі
рядъ трудовъ, которые были изданы еще при
его жизни сыномъ его Моисеемъ. Послѣдній сна­
чала собралъ всѣ его ПБОПОВѢДИ этическаго
и теологическаго содержашя и издалъ ихъ въ
Салоникахъ, въ 1717 г., подъ общимъ заглавіемі.
«Репе Schelomoh» (Лицо Соломона). Затѣмъ онъ
издалъ; съ многочисленными примѣчаніями и
введеніемъ, отцовскіе респонсы, содержавшіе,
главнымъ образомъ, критическій разборъ «Шулханъ-Аруха». Это произведете, подъ заглавіемъ
«Kerem Schelomoh» (Виноградникъ Соломоновъ),
было издано въ Салоникахъ въ І719 г. Повидимому, «Шулханъ-Арухъ» служилъ для А. лю­
бимой темой для преній. Въ 1722 году*онъ на­
писалъ новое сочиненіе подъ заглавіемъ «Olelot
ha-Kerem», которое, по характеру и содержанію, явилось продолженіемъ его полемиче­
ской книги «Kerem Schelomoh». Сочиненіе «Olelot
ha-Kerem» было издано Моисеемъ въ Салоникахъ
вмѣстѣ съ аналогичнымъ сочиненіемъ Хаима
Саббатая «Torat Chajim» (Законъ жизни).—Ср.
Steinschneider, Catal. Bodl., cols. 833, 2285; Benja­
cob, Ozar ha-Sefarim, стр. 247, 431, 487; Azulai.
Schem ha-Gedolim, I, 164, II, 69b; Franco, Histoire
des Juifs dans l'empire ottoman, p. 124. [J. E.
I, 485].
9.
Амарія.—1) Одинъ изъ предковъ пророка Цефаніи (Цеф., 1, 1). 2) Сынъ Азаріи, первосвящен­
ника въ Соломоновомъ храмѣ (1 кн. Хрон., 5, 37).
Согласно Эзрѣ (7, 3), А. былъ предкомъ Азаріи.
Въ нѣкоторыхъ библейскихъ мѣстахъ онъ также
называется Ажаріасомъ (I Эзр., 8, 2 и II Эзр., 1, 2).
3) Отецъ Ахитуба и предокъ Азаріи (I Xp., 62 37).
4) Одинъ изъ подписавшихся подъ обѣщаніемъ
свято исполнять всѣ законы Іеговы (Hex., 10, 3)
5) Іудаитъ, предокъ Атаіи, жившаго въ Іерусалпмѣ во времена Нехсміи (Hex., 11, 4). 6) Священникъ, возвратившійся изъ плѣна вмѣстѣ съ
Зерубабелемъ (Hex., 12, 2, 13). 7) Сынъ Хеброна
и внукъ Когата-левита (I Хрон., 23, 19; 24, 23).
8) Священникъ, на котораго возложена была
обязанность вѣдать религіозныя дѣла въ Іудеѣ;
онъ жилъ въ царствованіе Іегосафата (II Арон.,
19, 11). 9) Левитъ, назначенный царемъ Хискіей
въ качествѣ помощника Коре, который былъ поставленъ у восточныхъ воротъ храма и на обязан­
ности котораго лежало принимать добровольныя
даянія, приносимыя Богу (II кн. Хрон., 31, 15).
10) Человѣкъ изъ семейства «Бани» (Эзр., 10, 42).
[J. Е. I, 485].
1.
t
Амарколь (f?5ito«; персидское «amarkir»; ар­
мянское «hamarkar»— «управлящщій финанса­
ми з>)—титулъ, который былъ присвоенъ «попечи­
телю храма, старшему казнохранителю» (Ястровъ, Энцпклопедія, s. v.; см. Шек., V, 2). Тогда какъ
три или (по Тамидъ, 27а) тринадцать казнохра­
нителей (gizbarim) завѣдывали всѣми деньгами,
стекавшимися въ храмовую казну, семь^ казно­
хранителей имѣли въ своемъ распоряженіи семь
ключей отъ семи воротъ храмового двора (азара).
Характерно, что ни одинъ изъ нихъ не отворялъ
воротъ прежде, чѣмъ собирались остальные (Тосеф. Шек., II, 15 и Іер., ibidem, V, 49а). Надъ
семью А. стояло два священника, а эти послѣдніе обязаны были отчетомъ первосвященнику
(Іер. Шек., У, 1. с.).—Абба Саулъ бенъ-Батнитъ
въ своихъ нападкахъ на священническій домъ
Библиотека «Руниверс»
171
АМАРЪ, МОИСЕЙ- АМЛСІЯ
172
Исмаила бенъ-Фаби говорить: «Сами они перво-1 70-хъ годовъ А. всецѣло отдался научной расвященники, сыновья ихъ гизбаримъ, зятья ихъ ботѣ.—Ср. A. de Gubernatis, Dictionn. internat.
А.» (Тос. Мен., XIII, 21, Песикта 57а). Въ Іер. des ecrivains du jour. t. I.
6.
Таргумѣ на Числ., 3, 32 Элеазару бенъ-Аарону,
Амаса (мт&).—Въ Библіи. — І) Внѣбрачиый
«верховному начальнику надъ левитами», дается сынъ сестры Давида, Абпгаплъ (см.), котораго
титулъ А. Эліакпмъ, сынъ Хилкіи, какъ хранитель Авессаломъ во время возстанія назначилъ своимъ «•
ключей храма, также называется А. въ Тарг. Ис., полководцемъ (II Сам., 17, 25). Послѣ паденія
22, 23. Пророкъ Іеремія изображается потомкомъ Авессалома, Давидъ, желая привлечь А. на свою
А-овъ, имѣвшихъ удѣлъ въ Анатотѣ (Тарг. Іер., сторону, сослался на родственную съ нимъ связь:
I, 1). Слово w> (Захар., 11, 13) Таргумъ толкуетъ «вѣдь ты моя плоть и кровь»—и обѣщалъ ему
въ смыслѣ ізг«—т. е. казначейства (для большей даже санъ полководца, котораго онъ рѣшилъ ли­
ясности прибавляются слова: к^этвк т» птпл1? шить Іоаба. Но это обѣщаніе не могло быть
«завѣдываніе казначея»), а нѣсколько дальше приведено въ иснолненіе, потому что, при возстаонъ прибавляетъ еще кпп к^тпк, т. е. «великій ніи Себы бенъ-Бихри, А. не смогъ, но прикаили главный казначей». Btichler указалъ (въ занію царя, во время собрать іудейское войско и
противоположность Шюреру, Gesch., 2 изд., II, Давидъ прпнужденъ былъ назначить главноко270), ссылаясь на Іосифа Флавія (Contra Ар., мандующимъ Абисая, дабы возстаніе не сдѣлаболѣе опаснымъ. Когда же, наконецъ, А.
II, 8), что нѣкоторыя должностныя лица ежед­ лось
столкнулся
главѣ своего ополченія у Гибеона съ
невно передавали храмовые ключи своимъ пре­ Абисаемъ ивоІоабомъ,
послѣдній, который былъ
емникам^ какъ символъ ихъ обязанностей; это его двоюроднымъ братомъ,
предательски убилъ
были именно Амарколи, которые, однако, не были его (II Сам., 19, 13 и 20, 4).
Давидъ не могъ
священниками. [Действительно, въ Тосефтѣ тотчасъ же исполнить долга кровавой
мести про(ІПекал., II, 15) сказано, что эту должность могли тпвъ Іоаба; онъ завѣщалъ это Соломону, кото­
занимать одинаково какъ священники и левиты, рый и совершилъее (I Цар., 2, 5).
1,
такъ и израильтяне; кромѣ того, эта почетная
— Въ агадической
литературѣ.—Іерусалимскій
должность передавалась отъ отца къ сыну или Талмудъ повѣствуетъ (Санг., X, 29а), что, когда
отъ брата къ брату, если только наслѣдники ока­ А. н Абнеръ, тѣлохранители Саула, отказалось
зывались достойными подобнаго почета]. На этомъ принять участіевъ убійствѣ священниковъ (I кн.
основаніи къ нимъ и примѣнялся титулъ А. Въ Сам., 22, 17), А. смѣло сказалъ царю: «Можешь
Іер. TapF. на Числ., 3,32; И Пар., 22, 4; Ис.,22, 2 3 - ли ты требовать отъ насъ чего нибудь большаго,
титулъ А. примѣняется къ «пасимъ» (князьямъ), чѣмъ наши пояса и плащи (знаки военыаго до­
къ«пекидпмъ» (надсмотрщикамъ) и къ «шомере стоинства)? Вотъ они лежатъ у ногъ твоихъ!»
га-сафъ» (привратникамъ); все это согласуется съ Саулъ, однако, не оскорбился этимъ, и А. остался
Іер. Шек., V, Числ. р., III и Лев. р., V,—Этимо­ его пряближеннымъ въ теченіе всего его цар­
логия этого слова, данная въ Тосеф. Шек., II, 15— ствования; онъ-же сопровождалъ его при по«маръ коль» (хозяинъ надъ всѣмъ), не имѣетъ, сѣщеніи эндорской волшебницы (Танхума, изд. Буоднако, большей цѣнности, чѣмъ толкование, бера, Эморъ, IV, и параллельныя мѣста, цитир.
данное въТалмудѣ (Горіотъ, 13а)—«амаръ кулла» тамъ). Было, поэтому, влолнѣ естественно, что
(тотъ, кто можетъ всѣмъ распоряжаться); поэтому Давидъ назначилъ вмѣсто Іоаба главнымъ военаи отождествленіе съ catholicus (Levy, Neuhebr. чальникомъ А., человѣка уже испытаниаго C^LWtfrterbuch, подъ Ѵпіэк; Geiger, Urschrift, стр. уломъ. А., однако, не обладалъ военными талан­
116) должно быть оставлено.—См. Schttrer, Gesch.. тами Іоаба и, посланный собрать арміш,
3 изд., II, 270 и слѣд. Первымъ, обратившпмъ вмѣсто этого по святи л ъ себя пзученію Торы.
вниманіе на персидскую (или армянскую) эти- Законъ Господень, очевидно, былъ въ его
мологію этого слова, былъЛеви, въ Geiger's Zeit- глазахъ выше царской воли. Было, поэтому, же­
schrift 1867, стр. 215—218, который ссылается на стоко со стороны Іоаба казнить А. за непоPrud'bomme въ Journal asiatique, 1866, стр. 115; слушаніе приказу царя (Санг., 49а). [J. Е. L 486]. 3.
за нимъ слѣдуютъ Pertes, Etymologische Studien,
— 2) Эфраимитъ, упоминается въ II Хрон.,
1871, Noeldeke, въ Gottinger Gelehrte Anzeigen, 28, 12, какъ человѣкъ, котораго такъ сильно
1871 и Lagarde, Armenische Studien, 1877, № 1216; тронули рѣчи пророка Одеда, что онъ, несмотря
Semitica, I, 45; см. также Kohut, Amch, I, 129; на военное время, совѣтовалъ отпустить домой
Revue et. juives, XVI, 156; Btichler, Die Priester плѣнныхъ іудеевъ съ ихъ имуществомъ.—Ср.
und der Cultus, стр. 94; Jewish Quar. Bev., VIII. Riehm, Handwtfrt. des bibl. Altert., I, s. v.
1.
673. [J. E. I, 485—486 съ дополненіемъ Л. К.]. 3.
Амасан (что?)—1) предводитель войскъ коАмаръ, Мои с ей—профессоръ торговая права лѣнъ Веніаминова и Іудина, который присоеди­
въ Туринѣ, родился въ 1844 году; тамъ-же. Луч- нились къ Давиду, когда онъ бѣжалъ отъ Саула
шимъ трудомъ А. считается «Dei giudizii arbi- и скрывался въ малодоступныхъ горныхъ и пуtrali»; первое изданіе вышло въ 1868 году; че- стынныхъ мѣстахъ Іудеи (I Xp., 12, 19). По всей
резъ 3 года потребовалось новое; всего вышло 3 вѣроятности, это тотъ же Амаса. 2) Сынъ Элкана,
изданія. Изъ другихъ сочиненій А. отмѣтимъ: левита изъ семьи Когата (I Хрон., 6, 10, 20;
«Dei diritti degliartisti» (1880), «Dei diritti degli II Хрон., 29, 12). 3) Одинъ изъ священниковъ,
autori di opere dell'ingegno» U874), «Studii di который билъ въ тимпаны, когда Давидъ шестdiritto industrial e» (1886). А. напечаталъ также вовалъ за ковчегомъ завѣта (I Хрон. 15, 24).
большое количество различныхъ статей по юри [J. Е> I, 486].
1.
дическимъ вопросзмъ, преимущественно
въ
Амасія—городъ въ Малой Азіи, на Іепшлъ«Archivio ginndico» и «Rivista contemporanea»; йрмакѣ (древній йрнсъ). съ цаселеніемъ (1900 г.)
впрочемъ, многія его статьи можно найти и въ въ 23000 жителей. Онъ теперь ничѣмъ не замѣдругихъ итальянскихъ журналахъ. Одно время чателенъ, но, судя по количеству искавшихъ
А. занимался и адвокатурой, но литературныя тамъ пріюта испанскихъ изгнанниковъ, былъ
работы не позволяли ему посвящать много вре­ въ XVI вѣкѣ весьма цвѣтущимъ городомъ. Въ
мени практической дѣятельности. Съ конца I томъ же столѣтія произошло тамъ трагическое со-
Библиотека «Руниверс»
173
АМАТИТИСЪ—АМАТУСЪ
174
бытіе. Въ домъ одного еврея зашелъ христіанинъ | бибъ (откуда и его латинизированное имя Ama­
и больше оттуда не возвращался. Нѣсколько евре- t u s , переводъ древне-еврейскаго chabib). Роди­
евъ, заподозрѣнныхъ въ убійствѣ, были подверг­ тели его принадлежали къ марранамъ; т.-е. къ
нуты пыткамъ; у нмхъ вынудили признаніе, и евреямъ, которые изъ боязни инквизипди прини­
они были повышены. Между ними былъ ученый мали крещеніе, втайнѣ оставаясь преданными
раввинъ Як^въ бенъ-Іосифъ Абіубъ. Черезъ нѣ- іудейству. Хрпстіанское имя Аматуса — Juan
сколько д^ей послѣ этого исчезнувшей христіа- fioderiguez, но почти всѣ его сочиненія подпи­
нинъ внозь появился въ городѣ. Тогда султанъ саны псевдонимомъ A m a t u s
Lusitanus.
Сулеймр.нъ Великолѣпяый приказалъ, чтобы ви­ подъ которымъ онъ и пріобрѣлъ свою широкую
новники этого печальнаго событія понесли дол­ извѣстность. А. родился въ 1511 году въКастельжное иаказаніе. Р. Моисей Гамояъ явился ко Бранко (провин. Бейра); умеръ отъ чумы въ
дво'ру и послѣ долгихъ усилій добился поста- 1568 году въ Салоникахъ; изучалъ медицину въ
новленія, по которому впредь обвиненія въ риту- Саламанкѣ, гдѣ, 15-лѣтнимъ юношей, написалъ
/АЛЬНЫХЪ убійствахъ должны быть разсматрн- комментарій къ первымъ двумъ книгамъ Діосковаемы въ «королевскомъ судѣ». Такъ разсказы- рида, опубликованный впослѣдствіи (въ 1536 г.)
ваетъ объ этомъ происшествіи Іосифъ бенъ-Соло- въ Антверпенѣ, подъ заглавіемъ «Exegemata in
моиъ ибнъ-Верга; съ этимъ сообщеніемъ совпа- priores duos Dioscoridis de materia medica libros».
даетъ повѣствованіе Іосифа га-Когена въ со- Получивъ докторскую степень, А. вернулся на ро­
чиненіи «Эмекъ габаха», хотя имя города у него дину, гдѣ, впрочемъ, оставался недолго, опасаясь
не упоминается, а объ Іосифѣ Абіубѣ говорится, преслѣдованій со стороны пяквизиціи, особенно
какъ объ одномъ изъ повѣшеиныхъ. По Гедаліи жестоко относившейся къ такъ называемымъ
ибнъ-Яхьи, это печальное происшествие имѣло нео-христіанамъ (christianos nuovos). Руководимый
мѣсто въ 1530 г. Іосифъга-Когенъ, однако, пола­ въ то же время желаніемъ усовершенствоваться
гаешь, что оно случилось въ 1545 году. Съ нимъ во врачебномъ искусствѣ, А. посѣщаетъ наибосогласны Цунцъ и Грецъ.—Ср.: Solomon ben Ver- лѣе знаменитыя медицинскія школы Франціи,
ga, Schebet Jehuda, ed. Wiener, стр. I l l (вѣмец. Гермавіи и Италіи. Бъ Феррарѣ, гдѣ онъ пракперев., стр. 227); Joseph ha-Kohen, Emek ha-Ba- тиковалъ въ теченіе 6 лѣтъ, онъ читалъ публич­
cha, ed. Letteris, Cracow, 1895, стр. 125 (перев. ный лекціи по анатоміи съ демонстрациями на
Wiener'a, стр. 85 и прим. на стр, 207); Zunz, Syn. трупахъ, что для того времени (1547) было, конечно,
Poesie, стр. 58. [J. E. I, 486].
5.
чрезвычайно смѣлымъ нововведеніемъ. Изъ Фер­
Аматитисъ—греческое названіе сирійской об­ рары А. переселился въ Анкону. Повсюду его
ласти Хаматъ, расположенной у Оронта (I кн. авторитетиымъ словомъ опытнаго врача доро­
Макк., 12, 25).—Ср. "Riehm, HandwOrterbuch des. жили больные и коллеги, и слава его дошла
даже до Ватикана, куда онъ^ былъ приглашенъ
bibl. Altertbums, s. v.
1.
Аматуни—одно изъ самыхъ могугцественныхъ на консиліумъ къ папѣ Юліану III. Когда, съ
армянскихъ племенъ, жившее по склонамъ Ара- восшествіемъ на папскій престолъ Павла IV, на­
ратскихъ горъ- До настоящаго времени сохрани­ чались жестокіяпреслѣдованіямаррановъ, А. при­
лись развалины ихъ деревень и замковъ. А. вла­ шлось спасаться бѣгствомъ: ночью, полуголый,
ствовали надъ другимъ населеніемъ, жившпмъ онъ бѣятлъ изъ Анконы въ Пезаро, бросивъ
отъ Эривани до Гумри—въсовремевномъ Алексан- все свое имущество, библіотеку и рукописи
дрополѣ. Моисей Хоренскій (ѵ вѣкъ) передаетъ, двухъ своихъ сочиненій. Пробывъ затѣмъ ни­
что это племя было еврейскаго происхождения, сколько мѣсяцевъ въ Рагузѣ, Аматусъ пересе­
что оно явилось изъ восточныхъ арійскихъ лился въ Салоники, гдѣ могъ открыто исповѣстранъ, т. е. изъ Персіи, и что предкомъ его былъ дывать свою віру.—А. является однимъ изъ са­
мало извѣстный герой Мануе, по имени ко- мыхъ видныхъ представителей медицинскаго
тораго пеі)сы называютъихъ до сихъ поръману- міра XVI вѣка. Обширная эрудиція и тонкая
енами. Моисей прибавляетъ, что Арсакъ, пер­ наблюдательность ставили его неизмѣримо выше
вый царь парѳяпскій, привелъ ихъ въ Арменію, заурядныхъ врачей того времени, сплошь и ряи что въ его царствованіе они составили могу­ домъ прописывавшихъ всѣмъ больнымъ одно и
щественное племя въ странахъ Ахмадана. Армян- то же лѣкарство. Его знаменитое сочияеніе «Cuскій царь Арташесъ—миѳическій современникъ rationum medicinalium centuriae septem», въ коДомиціана, Траяна и Адріана — одарилъ ихъ торомъ онъ подробно излагаете исторію болѣзни
помѣстьями. По словамъ того же историка, Ама- своихъ паціентовъ, методы лѣченія и т. п., потуни озпачаетъ advenae—«пришельцы» илп «про­ казываетъ, съ какой заботливостью онъ изслѣдозелиты»; это, быть можетъ, соотвѣтствуетъ пер­ валъ больного, его темпераментъ, привычки и т. д.
сидскому слову ainat. А. были, по всей вѣроятно- Эти «Centuriae» очень высоко цѣнились совре­
стп, «іудействующимъ» племенемъ. Они упомина­ менниками и выдержали нѣсколько изданій:
ются въ Y вѣкѣ Агаѳангеломъ и Лазаремъ 1-ое изъ нихъ появилось во Франціи (1551),
изъ Фарпа. Они доставляли Арменіи полковод- 2-ое въ Венеціи (1552);затѣмъ дальнѣйшія4были
цевъ, совѣтниковъ и духовныхъ лицъ, до начала перепечатаны въ Базелѣ (1556) и послѣднія 3 въ
крестовыхъ походовъ. Ьъ разсказѣ Моисея Хорен- Бенеціи въ томъ-же году. Бпослѣдствіи всѣ 7
скаго нѣтъ ничего невѣроятнаго, потому что всѣ вышли въ свѣтъ, въ 1576 и 1580 гг., въ Ліонѣ
города Арменіи и Кавказа были, по словамъ fa не въ Лейденѣ, какъ ошибочно передано въ
лѣтописцевъ У вѣка, населены евреями (см. «The Jewish Encyclopedia» латинское L u g d uтакже Багратуни).—Ср.: Моисей Хоренскій, Ис- n u m ] ; въ 1613 и 1620 г. въ Парижѣ, въ 1620
торія Арменш (пер. И. О. Эмина), Москва, 1893, же году въ Бордо, въ 1628 г. въ ІЗарселонѣ и въ
стр. 104—105; Регесты и надписи, 1899, I, стр. 1646 г. въ Эрфуртѣ.—А. былъ не только знаю39; I. Берхинъ, Изъ давно минувшаго; родъ щимъ врачемъ, но и литературно образованАматунп, Возходъ, 1883, кн. 11 и 12, стр. 153 и нымъ человѣкомъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуеть сдѣланный имъ испанскій переводъ римел. [J. E. I, 487].
5.
скаго историка Евтропія («La historia de EutroАматусъ Лузитанскій (Amatus Lusitanus)—пор- Іріо»).
Для характеристики нравственной личности
тугальскій врачъ, происходившей изъ семьи Ха-
Библиотека «Руниверс»
175
АМАЦІЯ—АМБЕРГЪ
176
А. чрезвычайно интересна «клятва», приложен­ поръ еще не вполнѣ установленныхъ мѣстностей.
1.
ная имъ къ 6-ой «Сеп1игіа»(ліонское изд.1580г.), См. Амаѳунтъ.
въ которой онъ, между прочимъ, торжественно
Амаонтксъ—мѣстность Хаматъ, въСиріи, вбли­
заявляетъ, что онъ всегда одинаковыми глазами зи Оронта (I кн.Маккавеевъ, 12,25); она же—Амасмотрѣіъ на всѣхъ людей, къ какой-бы вѣрѣ они титисъ (см.).
1.
не принадлежали, что онъ никогда не добивался
Амаѳунтъ
(современное
Аматѳ)—крѣпость
близъ
почестей и съ одинаковой преданностью лѣчилъ Іордана, къ сѣверу отъ рѣки Яббока и въ 21
бѣдняковъ и самыхъ высокопоставленныхъ лю­ милѣ южнѣе Пеллы. Въ началѣ перваго додей.—Ср.: D. Nicolas Antonio, Bibliotheca hispana христіанскаго вѣка это сильное мѣсто было
nova, I томъ, стр. 63, Мадридъ, 1783; Revue во власти Теодора (Ѳеуды). Около 98 года Алеdes etudes juives, 1908; Heeser, Geschichte der ксандръ Яннай взялъ его, но не могъ тамъ удер­
Medizin; Ernest Salomon, A. L. und seine Zeit,
почему и срылъ его. Спустя нѣсколь1901; David, A. L., etude biographique (Ar­ жаться,
ко лѣтъ послѣ этого, А. сталъ главнымъ гороc h i v e s I s r a e l i t e s , 1880).
Ж. Ш. 6.
домъ одного изъ тѣхъ пяти округовъ, на кото­
Amaujfl.—1) Священникъ въ Бетелѣ въ царство рые проконсулъ Габиній раздѣлилъ въ 57 году
ваніе Іеробеама II. Когда явился пророкъ Амосъ дохристіанскойэрывсю Палестину. Согласно Тал­
и сталь пророчествовать о смерти Іеробеама муду (Іер. Щеб., IX, 38д), А., (ілау быть можетъ,
и плѣненіи Израиля, А. настоялъ на томъ, чтобы только фонетическій варіантъ имени пл&п, откуда
его изгнали изъ царства Израильскаго (Амосъ, 7, современное Amateh), идентиченъ въ библей10—14).—2) Симеонитъ (I Хрон., 4,34).—3) Левитъ скимъ Цафономъ (Іош., 13, 27; Суд., 12, 1), но
изъ семейства Мерари -и предокъ Этана (I Хрон., правильность этого отождествления, при налич­
6, 30).—4). См. Іонатанъ, сьшъ Гершома. [J. К I, ности упоминаемагоІосифомъФлавіемъ Асафона,
487].
1. , подлежитъ сомнѣнію. А. является у Флавія
Амація (священникъ).—Въ раввинской литера- (Древн., II, 6, § 2) сыномъ Ханаана. Параллель­
турѣ. — Согласно р. Меиру, священникъ А. ною формою (въ Іеруш. Моэдъ Кат., III, 82а) слу­
тождественъ съ дже-пророкомъ, упоминаемымъ жить }лву, предполагающее существованіе основ­
въ I кн. Царей, 13, 11 и слѣд. (Іер. Санг., ного имени рл&у, гдѣ буква J, быть можетъ, орѳоXI, 306 и Schir ha-Schirim rabba, II, [J. E. L графическая ошибка (вм. ч). Теперь эта мѣстность
487].
3. j называется Tell-Amateh.—Ср.: Buhl, Geographie
Амація, царь іудейскій. — Сынъ Іоаса и d. Alten Palestina, pp. 86, 259; Neubauer, Geogr.
отецъ Азаріи (II кн. Царей, 15, 1), вступилъна du Talmud, p. 249; Hildesheimer, Beitruge zur
престолъ около 795 г. дохристіанской эры. Упро-: Geographie Pal&stinas, p. 48. прим. 385; SchUrer.
чивъ за собою царскую власть, А. казпилъ убійцъ Gesch., I. 221, 224, 275; II, 53. [Статья L. Ginz2.
своего отца (II кн. Цар., 14, 5), но вопреки" суще­ berg'a, въ J. E. I, 486].
ствовавшему тогда обычаю оставилъ въ живыхъ
Амаѳусъ—крѣпость на Іорданѣ (Eusebius, Onoихъ дѣтей, ссылаясь при этомъ на «книгу закона masticon, s. v. Aemah). См. Амаѳунтъ.—Ср. Ham­
Моисея», гдѣ сказано: «Да не будутъ казнимы burger, Realencyclop&die, s. v.
1.
отцы за дѣтей и дѣти да не будутъ казнимы за
Амбергъ—городъ
въ
округѣ
Верхняго
Пфальотцовъ; каждый за свой грѣхъ долженъ быть ца въ Ваваріи, въ которомъ евреи живутъ съ
казненъ» (Второз., 24, 16). Въ самомъ началѣ XIII вѣка. Въ 1298 г. городскія власти запре­
своего царствованія А. снарядилъ армію для тили нарушать права евреевъ, но въ томъ же го­
покоренія Эдома, который возсталъ еще въ цар- ду еврейская община пострадала отъ гоненій
ствованіе его прадѣда Іорама (II Цар., 8, 20— со стороны вождя возставшихъ противъ евре­
22). А. одержалъ блестящую побѣду надъ эдокрестьянъ, Риндфлейша. Нюренбергскій
митами. Цо возвращеніи своемъ изъ похода, онъ евъ
«Мартирологъ» сообщаетъ подробный списокъ ев­
поставилъ у себя для поклоненія боговъ Сеира реевъ,
погибшихъ за вѣру. Въ 1364 г. Зуссманъ,
(II Хрон., 25, 14). Блестящая побѣда надъ Эдо«Hochmeister» Регенсбурга, получилъ
момъ возбудила гордость А. и онъ вызвалъ на еврейскій
разрѣшеніе содержать школу въ А., а въ 1366 г.
войну израильскаго царя Іоаса, внука Іиуя, здѣшніе
евреи добились тѣхъ же правъ, какъ ихъ
(Іегу; I I Цар., 14, 8—14). Послѣдній выразилъ единовѣрцьт
въ Гейдельбергѣ. Въ 1369 г. еврей Бенсвое пренебрежительное отношепіе къ А. въ дитъ и его сынъ
Ноелъ были приняты въ город­
обидной для него притчѣ о терновникѣ и кедрѣ скую общину на три
года безъ уплаты какого-либо
(II Цар., 14, 9). Въ войнѣ, возгорѣвшейся послѣ налога. Той же привиллегіей
и «Hoch­
этого, А. потерпѣлъ сильное пораженіе (при meister» Моссе (Моисей ?) изъпользовался
Вене(Вѣна?), тоже поБетъ-Шемешѣ).Самъ А, допалъ въ плінъ, валъ лучавшій разрѣшеніе содержать
школу. Всѣ лица,
вокругъ Іерусалима былъ снесенъ на протяженіи
подобныя разрѣшенія на;' содержаніе
400 локтей, городъ, храмъ и дворецъ были раз­ получавішя
были отвѣтственны за преподаваніе евграблены, въ Самарію были уведены заложники. школъ,
рейскаго
закона только предъ Hochmeister'oM^
Неизвѣстно, на много ли А. пережилъ эти не- Пфальцграфъ
Руппертъ обѣщалъ евреямъ, посе­
счастія. Возстановденная хронологія іудей- лившимся въА.,
защиту. Къ концу 18 вѣка евреи
скихъ царей сводитъ двадцать девять лѣтъ его были изгнаны изъ
и синагога была припи­
царствованія къ четырнадцати или пятнадцати сана къ городской А.,
церкви, Frauenkirche. Они
годамъ. Подобно своему отцу (II Цар., 14, 19— ушли въ сосѣдніе города
Зульцбахъ, Шнайттахъ
20; 12, 20—21), А. палъ жертвою убійцъ, поста- и Зульцбюргъ, въ которыхъ
тѣхъ поръ су­
вившихъ себѣ, повидимому, цѣлью удалить съ ществовали большія еврейскіясъобщины.
Въ конпути человѣка, причинившаго странѣ столь ве- цѣ кондовъ, евреи въ небольшомъ числѣ
вер­
ликія несчастія. [J. E. I, 487].
3.
нулись въ А. Въ 1900 г. тамъ жило 94 члена
Амашсай (Амашай)—священникъ, жившій въ общины, принадлежавшей къ зульцбюргскому
Іерусалимѣ и упоминаемый Hex., 11,13. [J. Е. I, раввинату. Зданіе, въ которомъ находится сина­
гога, было пріобрѣтено въ 1896 г.—Ср.: Salfeld,
Амаѳо ОлэдО—названіе нѣсколькихъ, до сихъ Das 'Martyrologium des Nttrnberger Memorbuches.
Библиотека «Руниверс»
177
АМБРА—АМБРОНЪ
178
1897, р. 182; Lowenstein, Beitra^e zur Gesch.
d. Juden in Deutschland, 1895, I, 5, b; A. Eckstein,
Gesch. der Juden in Bamberg. [J. E. I, 488]. 5.
Амбра (ftefc*n)—еврейское слово chaschmal, слу­
жащее для обозначенія янтаря или амбры, встре­
чается исключительно у Іезекіила (трижды: I,
4, 27; VIII, 2). Комментаторы, начиная съ древнихъ талмудистовъ и по сей день, весьма затруд­
няются точнымъ установленіемъ значеяія этого
слова. Въ тр. Хагига, 136, Ььит толкуется, какъ
составное слово, означающее: «огненныя существа,
способныя говорить». Септуагинта также цроливаетъ на это загадочное слово яе больше свѣта,
она была отвоевана португальцами у голландской
Вестъ-Индской Компаніи. Каждый членъ этой
группы обязался внести путевыя издержки
за всѣхъ остальныхъ, но когда они оказались
не въ состояніи уплатить полностью сумму,
тогда А. и еще одинъ эмигранта были аресто­
ваны; онъ былъ, однако, скоро освобожденъ и,
принявъ вмѣстѣ съ товарищами голландское
подданство, вскорѣ достигъ эначительнаго бла­
го состоянія. [J. E. I, 490].
5.
Амбронъ, Амбраиъ или Эмбронъ (рчау) — фа­
мильное имя итальянской семьи, переселившейся
изъ Испаніи въ Италію послѣ 1492 года (Rev.
et. juiv., IX, 70, 74). Изъ представителей этого
семейства слѣдующіе выдающіеся по своей ли­
тературной или общественной дѣятельности
члены жили въ Римѣ: Шемъ-Тобъ (1539), Зерахья (1536), Іегуда б. ІПемъ-Тобъ (1550), Яковъ
(въ 1618 г. былъ предсѣдателемъ благотворительнаго общества), Гавріилъ и Барухъ (жили въ
началѣ XVII в.), Гавріилъ (1720), Александръ
(1737), Іезекія б. Гавріилъ. Послѣдній на собственныя средства издалъ молитвенникъ «Schaare hateschubah» (Венеція, 1775).—Ср.: Vogelstein und
Rieger, Gesch. d. Juden in 'Rom, II, z78; Berliner,
Gesch. d. Juden in Rom, II, 57, 90, 136, 191, 192.
[J. E. I, 488].
4.
Амбронъ, Шаббетай—писатель по философскимъ
вопросамъ; жилъ въ Римѣ въ первой половинѣ
18 в. Главнымъ произведеніемъ А. является книга
объ устройстве вселенной подъ претенціознымъ
заглавіемъ «Pancosmosophia», гдѣ онъ пытается
опровергнуть астрономическіе взгляды Птолемея,
Коперника и Тихо де Браге при помощи своей
собственной теоріи, основанной на принципѣ,
что земля плоска. Правильность своихъ взглядрвъ онъ доказываетъ ссылками на еврейскія
традиціи. Авторомъ были уже заготовлены въ
Римѣ пѣсколько сотъ гравюръ для своего проивведенія, какъ мѣстная инквизиція запретила
печатаніе этой книги. А. послалъ свою рукопись
Образцы янтаря изъ Минералогнческаго музея въ Венецію, но и тамъ она не могла быть напе­
Jardin des PI antes въ Парнжѣ, съ содержащимися чатана, такъ какъ этому воспротивился папвъ нихъ мухімн, осами и жуками.
скій нунцій Моттеи. Узнавъ, что нѣмецкіе ученые
заинтересовались его произведеніемъ, А. послалъ
(Изъ J. Е. I, 487).
рукопись съ гравюрами издателю «Neuer Btlcherпереводя его чрезъ «elektron» и придавая ему, saal der Gelehrtenwelt», обѣщавшему ее напе­
такимъ образомъ, двоякое значеніе, янтаря и чатать; рукопись осталась, однако, ненапечатан­
сплава изъ серебра и золота. Фридрихъ Деличъ ной и впослѣдствіи безслѣдяо исчезла. Такая же
(въ своихъ примѣчаніяхъ къ тексту Іезекіила, участь постигла и другую рукопись А., предна­
изданному имъ совмѣстно съ Бэромъ, 12 гл.) значенную для предполагавшейся Bibliothecarabотождествляетъ tarn съ ассирійскпмъ«езсЬтаги» Ыпіса; въ ней авторъ задается цѣлью опро­
въ значеніи блестящаго металлическаго сплава. вергнуть ошибочныя воззрѣнія Bartolocci на
Такъ какъ этотъ сплавъ производился спеціально еврейство. Въ 1721 г. А. былъ членомъ римской
въ Асспріи, то этимъ и объясняется рѣдкость Сопдгеда. Заслужи ваетъ быть отмѣченнымъ, что
слова Ььѵп въ еврейскомъ обиходѣ съ одной, и въ пасквилѣ противъ Лоренцо Ганганелли (впонахожденіе его именно у Іезекіила, съ другой слѣдствіи папа Клементій XIY) упоминается
стороны. Если словомъ «амбра» вѣрно перево­ имя еврея Амброна: «Denam e Ambrun атб сото
дится выраженіе в^п у Іезекіила, то оно обо- fratelli—uno inglese, uno ebreo, che fe il signore»
вначаетъсмолистое вещество, находимое въформѣ (Онъ любилъ Денама и Амброна, какъ братьевъ;
двухъ разновидностей въ разныхъ частяхъ Евро­ одинъ изъ нихъ англичанинъ, другой еврей, рапы: на Валтійскомъ побережьѣ это — желтый, зыгривающій роль вельможи). Но сопоставляя
на югѣ Европы—красный янтарь. Впрочемъ, ни большую разницу въ лѣтахъ между Амброномъ
тотъ, ни другой не вполнѣ подходятъ къ обозна­ |и Лоренцо Ганганелли (сталъ папой въ 1769 г.),
ченному у Іезекіила веществу, которое означаетъ трудно предположить, что А., упоминаемый въ
также нѣчто металлическое, блестящее. [Статья пасквилѣ, тождественъ съ ПІаббетаемъ.—Ср.:
Giornale iei leterati d'ltalia, II, 521—524, Венещя
G. Levi, въ J . Е. I, 487].
1.
Амэрожьюсъ, Моисей- одинъ изъ первыхъ ев- 1710; Neuer BUchersaal der Gelehrtenwelt, 1710,
рейскихъ колонистовъ Нью-Іорка, тогда еще Ново- 1712, 1713, II, 180, IY, 328 и ел. XXYL66} XXVI,
Амстердама. Онъ былъ въ группѣ 23 евреевъ, 143; Journal des Savants, nov., 1712; Wolf, Bibl.
прибывшихъ въ сентябрѣ 1654 г. въ Новые Ни­ hebr., 1,1022; Nepi-Ghirondi, Toledot Gedole Jisraei,
дерланды изъ Вахіи (Вразилія) лосдѣ того, какъ | p. 328; Furst, Bibl. jud., I l l , 183; Benjacob, Ozar ha-
Библиотека «Руниверс»
179
АМБРОСОЛИ—АмВРОСІЙ
180
Sefarim, p. 159; Steinschneider, Literaturblatt des враждебно. Между прочимъ, онъ предостерегалъ
Orents, 1843, 223; Vogelstein u. Rieger, Gresch. d. христіанскую молодежь отъ вступленія въ бракъ
съ іудейками (De Abrahamo, IX, 84; XIV, 451).
Juden in Rom, II, 278—281. [J. E. I, 488]. 6.
Амбросоли — римскій прелатъ, дѣятельность Нерасположеніе А. къ евреямъ сказалось осо­
котораго связана съ исторіей римскстхъ евреевъ, бенно ясно въ случаѣ съ епископомъ города Калотносящейся къ1848 г. Онъ сталъ извѣстенъ, бла­ линика (Месопотамия). Въ 388 году чернь, по нагодаря своимъ проповѣдямъ гуманнаго отношенія ущенію мѣстнаго епископа, предводительствуе­
къ евреямъ. Онъ произносилъ ихъ въ церкви мая нѣсколькими монахами, разгромила синагогу
Св. Маріи ди Трастевере, когда шла агитація названнаго города. Императоръ Ѳеодосій Великій,
въ пользу упраздненія римскаго гетто. Роль котораго наврядъ ли можно обвинить въ чрезА. была особенно замѣтна въ этомъ движеніи, мѣрной вѣротерпимости, тѣмъ не менѣе былъ
окончившемся подписаніемъ Піемъ IX указа настолько возмущенъ совершившимся фактомъ,
(17 апрѣля 1848 г.), согласно которому должны что приказалъ вновь отстроить синагогу за счетъ
были пасть стѣны римскаго гетто. Берлинеръ погромщиковъ и въ ихъ числѣ епископа. А. не­
сообщаетъ со словъ Самуила Алатри, что въ медленно обратился къ императору съ горячимъ
ночь, когда стѣны гетто были разрушены и протестомъ противъ этого постановленія и наиивозбужденная толпа радостно приветствовала салъ Ѳеодосію (Epistolae, XL, XIV, 1001 sqq.),
освѣщенныхъ факелами рабочихъ, Амбросоли что въ данномъ случаѣ дѣло идетъ «о славѣ
находился въ толпѣ. Онъ снряталъ подъ Божіей» и что онъ, А., дольше не въ силахъ
своею сутаною распятіе, готовый при пер- хранить молчаніе. Развѣ можно принуждать
вомъ столкновенш увѣщевать противниковъ епископа къ возстановленію синагоги? РазвЬ его
именемъ Христа.—Ср.: Vogelstein und Rieger, религіозное чувство христіанина можетъ прими­
Gesch. der Juden in Rom, II, 373; Berliner, Letzte риться съэтимъ? Если епископъ исполнить волю
Tage aus dem rtimischen Ghetto, стр. 6 и ел.: Jew. императора, онъ станетъ измѣнникомъ вѣрѣ сво­
ей; если же не будетъ повиноваться Ѳеодосію,
Chron. 1849, стр. 382. [J. E. I, 490].
5.
то обратится въ мученика. Неужели, действи­
Амврій—см. Омри.
1.
Амвросій—учитель и канонизированный отецъ тельно, преступленіе—разрушеніе синагоги, этого
церкви, отличавшійся большого ученостью; родил­ «дома коварства и дома нечестія», гдѣ Христосъ
ся около 340 г. въ Трирѣ (Treves), гдѣ его отецъ оскорбляется ежедневно? Право, ему (Амвросію)
занималъ невидимому должность praefectuspraeto- приходится считать себя не менѣе виновнымъ,
rio. Изучивъ въ Римѣ литературу и юриспруденцію, чѣмъ этотъ бѣдный епископъ: въ концѣ концовъ
А. рѣшилъсдѣлатъсяадвокатомъ. Префектъ йта- онъ отнюдь не скрываетъ своего искренняго желіи Аницій Пробъ обратилъ на него внаманіе ланія, чтобы всѣ рѣшительно синагоги подверг­
и прппялъ его въ число членовъ состоявшаго лись разрушенію и чтобы впредь вовсе не суще­
при немъ совѣта. Нѣсколыш позже А. былъ на- ствовало этихъ «разсадниковъ богохульства». Рязначенъ префектомъ Лигуріи и Эмиліи. Въ кругъ домъ съ тѣмъ А. указываетъ, что еще во вре­
компетенцш его вошли города Мяланъ, Туринъ, мена Юліана-Отступника евреи разрушали хриГенуя и Болонья. Въ то время христіанское на- стіанскія базиляки въ Газѣ, Аскалонѣ, Алекс­
селеніе Италіи враждовало между собою по по­ андре и въ другпхъ мѣстахъ. Вообще отвѣтстводу ученія Арія. Миланскій архіепископъ Аук- венность за всѣ неудачи, постигщія христіанъ
сенцій стоялъ на сторонѣ аріанъ. Въ 374 г. Аук- въ правленіе Юліана-Отступнпка, возлагается
сенцій умеръ и пришлось приступить къ избра- Амвросіемъ на евреевъ. Продолжая своіо отпонію новаго епископа. Когда всѣ собрались въ вѣдь все въ томъ-же духѣ, А. умоляетъ импера­
соборѣ, гдѣ случайно присутствовалъ и А., какой- тора отмѣнить изданный имъ эдиктъ. Ѳеодосій
то ребенокъ воскликнулъ: «Амвросій—епископъ!» не внялъ этимъ просьбамъ. Однако, молчаніе
Народъ усмотрѣлъ въ этомъ перстъ Божій и еди­ императора не сбило энергичнаго клирика съ его
ногласно избралъ А., несмотря на то, что префектъ позиціи, но побудило его воспользоваться посѣне только не имѣлъ ничего общаго съ церковью, щеніемъ Милана Ѳеодосіемъ (зимою 388—389 г.),
но и не былъ еще крещенъ. Долго А. колебался, чтобы въ прпсутствш послѣдняго публично, съ кано затѣмъ согласился креститься; недѣлю спустя, ѳедры поговорить по этому поводу (Epist., XL,
онъ былъ рукоположенъ во священники. Раз­ XVI, 1113). А. оказался довольно ловкимъ дидавшись съ семьею и раздавъ все свое имуще­ пломатомъ: онъ хитро упомянулъ о великодушіи го­
ство бѣднымъ, онъ отдался изученію богословія, сударя и тѣмъ самымъ достигъ наиболѣе благоусердно знакомясь съ трудами Филона, алекс- пріятнаго результата; по окончаніи службы Ѳеоандрійцевъ, Оригена и др. Въ области догма­ досій привѣтствовалъ епископа словами: «Ты
тики это отразилось у него особенно замѣтно. проповѣдывалъ противъ меня!»—«Не противъ,
Въ экзегетикѣ на немъ несомнѣнно сказалось но ради тебя» быстро и остроумно возразилъ А.
вліяніе палестинскихъ евреевъ. Постепенно А. і Видя, что императоръ въ хорошемърасположеніи
занялъ такое выдающееся положеніе въ церкви, духа, онъ воспользовался моментомъ и добился
что могъ считаться первымъ лицомъ ея. Примѣ- полной отмѣны злополучнаго указа. Такимъ обромъ этого могутъ служить общеизвѣстныя слова, разомъ это несомнѣнно позорное дѣло окончи­
съ которыми онъ обратился къ императору Ѳео- лось побѣдою церковниковъ, причемъ имѣло то
досію Великому послѣ рѣзни въ Ѳессалоникѣ естественное послѣдствіе, что безнаказанность
(390): «Императоръ только членъ церкви, а не лишь увеличила случаи разгрома синагогъ по
глава ея». Если вспомнить, что онъ отлучилъ всей имперіи. Впрочемъ, что А. при случаѣ заѲеодосія на цѣлую недѣлю отъ храма и что молвилъ и доброе слово за евреевъ, видно изъ
допустилъ его къ причастію лишь послѣ пу- одного мѣстаего сочиненія«Епаггагіо in Psalmos»
бличнаго покаянія, то нельзя упрекнуть архі- (I, 41; ср. XIV, 943), гдѣ сказано: «иные евреи обна­
епископа миланскаго въ отсутствіи твердости руживаюсь чистоту нравовъ, а также большое
воли и выдержки.—Его энергію и непреклонный усердіе и любовь къ наукѣ».
нравъ особенно почувствовали на себѣ евреи,
Литературная деятельность А. для его време,
противъ которыхъ А. былъ настроенъ весьма ни отличалась бояышшъ разнообразіемъ Однако-
Библиотека «Руниверс»
181
АмвгРОСІЙ
182
при оцѣнкѣ ея никогда не слѣдуетъ упус-|I въ текстахъ послѣдняго могутъ быть безъ осокатъ ивъ вида, что А. скорѣе боецъ, чѣмъ уче­ баго труда возстановлены по обширнымъ выпиный. Ставъ архіепископомъ миланскимъ, онъ сра­ скамъ и толкованіямъ миланскаго архіепископа
зу занялъ боевое положеніе, какъ относительно (ср., напр., вѣнскоеи зд. трудовъ Амвросія, XXII, I,
христіанъ-аріанъ, такъ и относительно язычни- 3G0 и Fo'rster, Ambrosius, Bischof von Mailand,
ковъ и евреевъ. Это требовало огромной энергіи p. 180). Также и въ аллегористикѣ встрѣчаются
и твердой, непреклонной воли. Поэтому нѣтъ ни­ у обоихъ поразительныя совпаденія. Яркимъ причего удивительна™, если и въ произведеніяхъ мѣромъ этого можетъ служить истолкованіе чеА. указанный черты всюду выступаютъ съ чрез­ тьтрехъ райскихъ рѣкъ, какъ четырехъ основныхъ
вычайною рельефностью, особенно въ его «Ппсь- добродѣтелей (мудрость, умѣренность, смѣлость и
махъ>> (91 письмо) и «Проповѣдяхъ» (Sermones) справедливость; ср. Амвросія «De paradiso», III,
и рѣчахъ. Будучи поклонникомъ риторики, А. 14, XIY, 260 и «Leg. allegr.» XIX Филона). Заникогда не грѣшптъ мпогословіемъ. Превосход­ конъ, касающійся дѣтей двухъ женъ (Второзак.,
ное знаніе практической жизни, усвоенное имъ 21, 15) объясненъ у A, (De Abel et Cain, 1, 4,
въ юности и на государственной службѣ, сказы­ XIV, 322) буквально тѣми-же словами, въ котовается вездѣ въего пропзведеніяхъ, являющихся рыхъ толкуетъ его Филонъ (De sacrifices Abelis
поэтому весьма цѣнными источниками быта et Caini, V). Цитату A.: «Adam menteni diximus;
Evam sensum esse significavimus» (De Abrabamo»,
Италіи въ ІУ вѣкѣ.
А. никогда не переставалъ быть юристомъ. II, I, XIV, 455) мы узнаемъ въ устахъ Филона,
Даже обрабатывая темы экзегетическаго и догма- пазывающаго Адама «разумомъ», а Еву- «чувтическаго характера, онъ даетъ обильный юри­ ствомъ». Какъ показалъ знатокъ Филона, Зигдически матеріалъ первоклассной цѣнности съ фридъ (Siegfried, Philo von AJexandrien, pp. 371—
точки зрѣнія исторіи права Библейскія фигуры 87), зависимость А. отъ александрійскаго учи­
нерѣдко служатъ ему символами. Такъ, напр., теля сказывается не только внѣшнимъ образомъ,
въ «DeNabuthe Jezraelita» А. клеймитъ любо­ въ сравненіяхъ и образахъ, въ примѣненіи схостяжание, въ трактатѣ «De Tobia» мечетъ громы жихъ пріемовъ интерпретаціи священныхъ текспротивъ ростовщичества. Въ «De Elia et jejunio» товъ, но и въ самомъ пониманіи сущности Бо­
прославляются цѣломудріѳ иаскетизмъ. Конечно, жества и мірозданія (см. Филонъ).
мы бы тщетно стали искать особенной глубины
Кромѣ Филона, на творчество А. оказала
или оригинальности мысли въ твореніяхъ А. огромное вліяніе IV кн. Маккавеевъ, которая на­
Недаромъ св. Іеронимъ (De vir. illustr., 124) за­ ложила свой отпечатокъ на стиль его гомилетиявляешь, что лучше воздержаться отъ оцѣнки ческихъ трудовъ, за послѣднее время признан­
А., какъ писателя и прибавляете не безъ ехид­ ный образцовымъ. Фрейденталъ въ своемъ трудѣ
ства: «ne in alterutram partem aut adulatio in me «Die Flavius Josepbus beigelegte Scbrift Uber die
reprebendatur, aut Veritas» (дабы меня не упрек­ Herrschaft der Vernunft», pp. 32—34, привелъ рядъ
нули въ двойственности, въ служеніи лести и примѣровъ, гдѣ А. дословно цитпруетъ, особенно
истинѣ). Во всякомъ случаѣ А. нпкоимъ образомъ въ своихъ рѣчахъ, длинные тексты изъ IV Макнельзя упрекнуть въ непродуктивности; его какейской книги,—Менѣе извѣстно то обстоя­
усердіе прямо поразительно. Между прочимъ, тельство, что у А. замѣтны явные слѣды
перу его принадлежатъ слѣдующіе экзегетиче- вліянія палестинскихъ евреевъ. Сюда относится,
скіе труды: Enarrationes или expositiones Psalmo- напр., толкованіе благословенія патріарха Якова
rum (къ 43-му Псалму—послѣднее, предсмертное (Быт., 49), помѣщенное въ сочиненіи A. «De beсочиненіе А.), 6 книгъ Hexaemeron (толкованія nedictionibus patriarcbarum», II, 8; III, 2; 676—677).
къ I гл. кн. Бытія), De paradiso, De Cain et Нѣкоторые склонны усматривать палестинское
Abel 1. II, De Noe et area, семь кпигъ De patri- вліяніе и в ъ его пониманіи Антихриста, какъ
archis, De interpellation lob et David (четыре имѣющаго изойти изъ колѣна Данова (ibid., VII,
книги) и Apologia propbetae David. Во всѣхъ 32; XIV 684). Хотя здѣсь несомненно сказывается
этпхъ сочиненіяхъ проявляется чрезвычайная раввинское вліяніе, но оно могло обнаружиться
наклонность къ аллегоризаціи матеріала. Многія у А. и не непосредственно: эту идею христианская
изъ книгъ А. утеряны (напр., Expositio Esaiae церковь вообще заимствовала въто время у евреевъ,
prophetae), равно какъ и не всѣ его письма со­ Вмѣстѣ съ древнею агадою, отождествляющею
хранились до нашего времени. Относитель­ Мельхиседека съ Шемомъ (Симомъ), А. отрпцаетъ
но нѣкоторыхъ вещей авторство А. сомнительно (De fide, III, 11, 88; XVI, 607), въ противопо­
(напр., сочпненіе De lege Dei или Collatio legura ложность ученію церкви, ангельскую природу
Mosaicaruin et Romanarum, которое приписывается этого царя, считая его просто святымъ человѣему Rudorff омъ; ср. Abhand. Akad. Berl., 1869, комъ. Превосходное знакомство А. съ агадою
2(i5—296). Уже въ VI вѣкѣ (Cassiodor, Inst, di- подтверждается, между прочимъ, слѣдующимъ
vin. lit., 17) А. считался составителемъ латин- фактомъ: въ De Abrabamo, II, 1, XIV, 455, онъ
скаго перевода книги Флафія Іосифа «Іудейская заявляетъ, что Авраамъ означаетъ человѣка,
война». См. статьи Іосифъ Флавій и Гегесиппъ. «переправпвшагося на другую сторону». Это
Зависимость А. отъ гречеекпхъ и римскихъ онъ дѣлаетъ оттого, что общеизвѣстноё мѣсто
писателей несомнѣнна. Рядомъ съ этимъ—твердо агады (Beresch. rab., XLII, 8) толкуетъ имя
установленный фактъ и то обстоятельство, что Авраама—Ibri (кн. Быт., 14, 13), какъ принад­
однпмъ изъ основныхъ его источниковъ былъ лежащее лицу, «переправившемуся» чрезъ ЕвФилонъ Александрійскій. Недаромъ А. ноевлъ фратъ. То, что А. смѣшиваетъ «послѣдователей»
прозвище «христіанскаго Филона». По картин­ Кораха съ его «дѣтьми» (см. Fbrster, Ambrosius,
ному сравненію Л. Гинцберга, онъ былъ тѣмъ p. 316), также находитъ объясненіе въ па«русломъ, по которому въ искусство и литера­ лестинскомъ преданіи, сохранившемся въ ста­
туру среднихъ вѣковъ вплоть до Данта текли ринной Барайтѣ (Сангедринъ, .1106). Старую
идеи и образы, созданные александрійско-еврей- агаду (Berescbit rab., XVII, 11), по которой Богъ
ского философіею». А. порою настолько рабски привелъ къ Адаму всѣхъ животныхъ, дабы онъ
слѣдовалъ Филону, что разныя испорченный мѣста |I опредѣлилъ, чтобы всякому самцу соотвѣтство-
Библиотека «Руниверс»
183
АМГАРОВКА—АМЕМАРЪ
184
вала самка, мы встрѣчаемъ и у A. (De paradiso, числомъ замѣчаній, представляющихъ краткія
I, 11; XIV, 299). Тамъ-же (I, 12; ХІУ, 303), въ объясненія филологическаго или техническаго ха­
разсказѣ объ Адамѣ и Евѣ и древѣ жизни, мы рактера. Изданное имъ ГГятикнижіе (съ коммента^
иаходимъ отзвуки того, что сообщается въ на- ріями—«Chinnuk» и «Debek Tob») также содерчалѣ «Аботъ де р. Натанъ» (ed. Schechter, ІУ); житъ несколько его аамѣчаній. Ему же принад­
разсказанное въ «De АЬгаЪато», I, 5 (подъ ко- л е ж и м комментарій, озаглавленный «La daatli
нецъ) объ Авраамѣ и Саррѣ, наглядно свидѣ-1 Chokhmab» (Для пріобрѣтенія мудрости), который
тельствуетъ, что А. имѣлъ въ виду одно изъ • вопіелъ въ сочиненіе Де-Видаса— «Rescbit Chokhмѣстъ Талмуда (Баба Мзція, 87а). Понятно, что ' mah» (Начало мудрости), опубликованное въ
иногда миланскій святой неправильно понималъ Амстердамѣ, въ 1776 г. Однако, лучшимъ трудомъ
талмудическія преданія. Это никого не можетъ А» считается его еврейско-нѣмецкое нродолженіе
и не должно смущать: вѣдь и Іеронимъ, много «Jossipon'a», впервые появившееся въ Амстерлѣтъ изучавшій ихъ подъ неносредственнымъ дамѣ (1744). Оно содержитъ въ себѣ, помимо мноруководствомъ раввиновъ, не свободенъ отъ по- гочисленныхъ легендъ, также исторію евреевъ до
добныхъ заблужденій.
его времени; но главное значеніе этого сочиненія
Во всякомъ случат, въ лицѣ А. мы находимъ заключается въ томъ, что оно даетъ богатый малюбопытный примѣръ того, какъ человѣкъ, обя­ теріалъ для внѣшней и внутренней исторіи евреевъ
занный своими знаніями еврейству, не заду­ въ Голландіи вообще и Амстердамѣвъ частности.
мываясь вступалъ съ нямъ въ борьбу, ища не Вмѣстѣ съ тѣмъ, для исторіи польскихъ и нѣистины,"но ослѣпленный служеніемъ партійности. мецкихъ евреевъ оно является почти единственУмеръ А. въ 397 году.—Ср. Scbnlte, Bibliothek нымъ источникомъ по своимъ цѣннымъ и многоder Kirchenv&ter, XV, XVI; Migne, Patrologia образнымъ свѣдѣніямъ. Доказательствомъ того
latina, XIV—XVII, Paris, 1845; Baunard,Gesch. большого интереса, какой возбудило это сочинеdes heiligen Ambrosius, 1874; A. Harnack, Lehr- ніе въ многочисленныхъ еврейскпхъ кругахъ,
buch der Dogmengescbicbte, B. I l l , index; Btih- служитъ то, что оно, еще ранѣе 1767 года, было
ringer, Die Iftrcne Christi, X, Stuttgart, 1877; отпечатано въ Фюртѣ. Изданіе этого сочиненія,
Ftfrster, Ambrosius, Bischof von Mailand; 1884; появившееся въ Амстердамѣ въ 1771 г. подъ заEbert, Gresch. der christl.-lateinischen Liturgie, главіемъ «Keter Malkut» или «Scheerit Israel»,
I, Leipzig, 1899 (здѣсь выясняется роль А., заключало въ себѣ добавочную главу, въ кото­
какъ творца латинскаго церковнаго гимна); Sieg­ рой излагалась псторія евреевъ до 1770 года. Эта
fried, Philo von Alexandria, Jena, 1875; Ihm, Stu- глава была написана не А., но издателемъ
dia Ambrosiana, 1889; Freudenthal, Die Flavius сочиненія.Голландскій переводъ «Scheerit Israel»,
Joseplms beigelegte Schrift tlber die Herrschaft появившійся въ 1855 г., былъ сдѣланъ журналиder Vernunft, Breslau, 1869, pp. 32—34; Pauly— стомъ Я. Гудшмитомъ, жившемъ тогда въ АмWissowa, Realencyclop.. II, 1812—1814;La Grande стердамѣ, и заключаетъ много примѣчаній, сдѣEncyclopedie, s. v.; Cyclopedia Britannica, I, s. v.; ланныхъ Габріэлемъ Полакомъ,—Ср.: БіографиErsch u. Gruber, Encyclopudie, 86, s. v.; L. Grinz- ческія свѣдѣнія, приложенныя въ концѣ введеberg, Haggada bei den Kirchenvutern, p, 5; J. E. нія гудшмитовскаго изданія «Scheerit Israel»;
I, 488—490,
Г, Г—лъ. G. Steinschneider, Catal. BodJ., № 6365; FUrst, Bibl.
Амгаровка (дер. Минской губ., Ворисовск. у., jud.,11, 320; Babbinovicz, Katalog, № 12 (№ 917);
Краснолук. вол.)—еврейское земледѣльческое по- Roest, Catal. der Rosenthalscben Bibl., I, 63, 64;
селеніе; въ 1898 г. 32 души коренн. населенія, Zedner, Catal. Hebr. books Brit. Mus., стр. SSIпользуются 20 дес. земли.—Ср. Сборн. Колон. IS en Jacob, Ozar ha-Sefarim, стр. 218, 562. [J. E.
1, 490].
9.
Общ., т. 2, табл. 34.
8.
Амеландѳръ (Амландеръ), Менахеиъ Манъ
Амѳмаръ (~Амн Маръ)—составное слово, пер­
бѳнъ-Соломонъ Галеви — голландскій писатель вая часть котораго представляетъ имя собствен­
XYIII в. Повидимому, онъ умеръ нѣсколъко ра- ное, вторая—титулъ, весьма часто встрѣчавнййся
нѣе 1767 г., такъ какъ въ одномъ изданіи Пяти- среди ученыхъ евреевъ Вавилоніи и означавшій
книжія, опубликованяомъ въ этомъ году, многія «учитель». Въ вавилонскомъ Талмудѣ имя Амеизъ его прпмѣчаній цитируются съ добавле- моръ безъ об озпаченія отчества встрѣчается дово льніемъ къ его имени аббревіатуры У'і (да будетъ но часто; но принимая во вниманіе, что собесѣдпамять его благословенна). Изъ того же изданія ники А. принадлежатъ къ разнымъ поколѣніямъ
мы узнаемъ, что А. былъ признанъ совре­ амораевъ, то къ болѣе раняимъ, то къ болѣе поздменниками бодыпимъ авторитетомъ въ области нимъ, необходимо признать, что въ Вавилоніи
еврейской грамматики, ибо онъ часто упоминается существовали четыре учителя, носившихъ это имя.
здѣсь съ эпптетомъ рпрчап (грамматикъ). Онъ,
Амемаръ I— аморай третьяго поколѣнія (IV
вѣроятно, былъ учителемъ и проповѣдникомъ. стол.), младшій современникъ р. Іуды б. Іезекіила
Его фамильное имя—Амеландеръ—было открыто (Аб. Зара, 48) и р. Шешета (Хул., 107а). Онъ
(Г. Полакомъ) на эпитафіи, начертанной на мо- совмѣщалъ изученіе галахи съ изученіемъ Пигильномъ памятникѣ его дочери, находящемся санія, цитатами изъ котораго весьма часто
на му йдербергскомъ кладбищѣ. А* былъ ученикомъ старается поддержать то какую-нибудь юриди­
амстердамскаго даяна и издателя Моисея Франк- ческую норму, то какую-нибудь агаду. Такъ,
фуртера, въ знаменитомъ изданіи котораго «ВіЪІі- по поводу афоризма Абдими изъ Хайфы, что
otheca Rabbinica» («Kebillat Moscheh», Амстер- съ разрушеніемъ перваго храма даръ проро­
дамъ, 1724—28) онъ корректировалъ библейскій чества былъ перенесенъ съ пророковъ на мудретекстъ. Въ 1725 г. онъ издалъ совмѣстно со сво- цовъ, А. замѣчаетъ :«Мудрый человѣкъ стоить
имъ зятемъ, Элеазаромъ Рюдельсгеймомъ, еврей- выше пророка, потому что (Па, 90, 12)
ска­
ско-нѣмецкій комментарій къ Библіи, подъ загла- зано: Пророкъ—это мудрое сердце (ЛЕЭП ЫЬ КЪЗЧ);
віемъ «Maggische rainchah» (Приносящіе жертву), но такъ какъ во всякомъ опредѣленіи меньшее поin folio, прюбрѣвшій громкую и заслуженную нятіе содержится въ болыпемъ, то, слѣдовательно,
извѣстность. Изданный имъ въ 1733 г. «Midrasch и здѣсь мудрый человѣкъ заключаетъ въ себѣ
Tanchuma» былъ снабженъ наполяхъ большимъ пророка» (Баб. Бат., 12а). Что данное изреченіе
Библиотека «Руниверс»
185
АМЕМЛРЪ-—АМЕРИКА
186
нрипадлежитъ именно А. I, видно изъ того, что |j мѣстно съ эксилархомъ (решъ-галутою) Маръ
Абаи и Равва оживленно дебатируютъ по по­ Гуною II и Мешаршеемъ б. Пакода были первыми
воду его, приводя разныя доказательства въ мучениками іудейства въ Вавилоніи; всѣ они
его пользу. Удивительно, что это толкованіе сло­ пали жертвою преслѣдованій, воздвигнутыхъцава «nabb, какъ имени существительнаго, вмѣсто ремъ Фирузомъ (Pheroces, 458—85). А. былъ казобычнаго его пониманія въ качествѣ глагола, ненъ въ Адарѣ 470 года — два мѣсяца спустя
встрѣчается также въ комментаріи Ибнъ-Эзры послѣ казни своихъ товарищей.—Ср.: Посланіе
къ этому мѣсту, причемъ послѣдній приводитъ гаона Шериры, изд. Neubauer; Grfttz, Gesch. d.
это толкованіе отъ имени Моисея ибнъ-Гика- Juden, 2 изд., IV, 405; Гейльпринъ, Седеръ гатиліи, и у Маймонпда (Moreh, II, гл. 38, конецъ); Доротъ, изд. Маскилейсона, стр. 72; Закуто,
недавно это же толковапіе было принято Гре- Юхасинъ, изд. Филипповскаго, стр. 115; J. Е. 1490.
цомъ въ его «Kritischer Commentar zu den Ср. также I. Halevy, Doroth ha-rischonini, III,
Psalmen».
| 68—74. (Послѣдній напрасно обвиняетъ Греца и
t
Лмемаръ II или Нагардейскій—старшій совре-1
іВейса, что они сдѣпо слѣдовалц за Гальперномъ,
менникъ и другъ р. Аши, вмѣстѣ съ которымъ который дѣйствительно смѣшалъ всѣхъ Амемоонъ обсуждалъ галахи (Баб. М>.-ц., 68а; Бер.*12а; | ровъ, сливъ ихъ въ одно лицо. Грецъ ясно
Бец., 22а; Кет., 216; Кид., 726; Баб. К, 79а; Хул., 536і различаетъ между Нагардейскимъ и Сурскимъ и
п 58а). А. возстановилъ коллегію въ Негар- двумя послѣдними А.).
Ж. Е. 3.
деѣ, уничтоженную за сто лѣтъ до этого ОденаАмерика (въ широкомъ смыслѣ) — названіе
томъ (Кет., 516; Іер. Тер., VIII, 466; Graetz, всего западнаго полушарія, т.-е. Сѣверной и Юж2 изд., IV, прим. 28), возвратилъ ей ея первона-1і ной Америки съ прилегающими островами. Исто­
чальный блескъ и славу и самъ.былъ ея ректо- рия евреевъ здѣсьтѣсно сплетена со всей исторіей
ромъ больше 30 лѣтъ (390—422). Помимо этой Новаго Свѣта, отъ его открытія до настоящаго
обязанности, А. быль еще нрезидентомъ суда въ времени. «Тамъ, гдѣ кончается исторія евреевъ
Негардеѣ, причемъ внесъ много измѣненій въ чинъ въ Испаніи—начинается исторія ихъ въ Аме­
богослуженія и судебный процессъ (Ронх, 316; рики». Въ тотъ самый день (30 апрѣля 1492 г.),
Сук., 55а; Баб. Бат.,31а). Въ дни дарскихъ праздни- когда былъ оглашенъ во всѣхъ городахъ
ковъ, онъ вмѣстѣ съ р. Аши и Маръ 3 утр ой являл­ Испаніи королевскій декретъ объ изгнаніп ев­
ся оффиціальнымъ представителемъ евреевъ при реевъ изъ этой страны, Колумбу было приказано
дворѣ Іездигерда II (Кет., 61а). Во время одного изъ приготовиться къ своей экспедиціи. 2 августа
такихъ празднествъ среди приглашенныхъ санов- 1492 года около 300000 евреевъ оставили Испаниковъ былъ также и Гуна б, Напіонъ. Царь, нію, чтобы искать убѣжища въ другихъ страслучайно замѣтивъ, что поясъ Гуны развязался, нахъ, и на другой же день, 3 августа, Колумбъ
нривелъ его въ порядокъ и сказалъ: «Въ вашихъ отплылъ въ свое первое путешествіе. Но этимъ,
священныхъ книгахъ написано (Исх,, 19, 6):— чисто внѣшнимъ, совпаденіемъ во времени не
«И вы будете царствомъ священниковъ и наро- ограничивается связь между открытіемъ Новаго
домъ святымъ»; поэтому вы должны носить Свѣта и изгнаніемъ евреевъ изъ Испаніи. Между
поясъ, какъ подобаетъ священникамъ». Когда А. этими двумя событіями существуете гораздо
услыхалъ объ этомъ, онъ сказалъ Гунѣ: «Вотъ болѣе глубокая внутрепняя связь: они оба
доподлинно исполнилось обѣщаніе царю про­ являются слъдствіями однородныхъ причинъ.
рока, который сказалъ: «И будутъ цари твоими «Цѣлью завоеванія Испаніей Новаго Свѣта вы­
воспитателями^ (Исх., 49, 23;Цеб., 19а). Вѣроятно, ставлялось распространеніе христіанской реликъ этому же А. относится разсказъ Талмуда пи. Однако подъ маскою религіознаго рвенія
о полемикѣ съ однимъ маздаистскимъ жрецомъ, скрывалось не менѣе страстное стремленіе къ
WUfcH, который хотѣлъ убѣдить А. въ существо- добыванію драгоцѣнныхъ металловъ» (Н. С.
ваніп двухъ началъ въ мірѣ, начала свѣта и Lea, The inquisition in Spanish dependencies,
добра и начала мрака и зла (см. статью Авеста). New-York, 1908, p. 191). Эти же оба фактора,
Маздаистъ сказалъ ему: «Верхняя половина твоего жажда обогащенія и религіозный фанатизмъ,
тѣла, т.-е. голова, какъ мѣсто зарожденія мысли, привели также къ изгнанію евреевъ изъ
принадлежитъ Ормузду, гпічп, нижняя половина, Испаніи.—Между всѣми открытіями XV вѣка
какъ источникъ страстей и разврата, принадле­ ни одно не связано такъ тѣсно съ исторіею
житъ Ариману, рэ*ппк». На это А. отвѣтилъ: евреевъ, какъ открытіе Новаго Свѣта. Евреи
«Какъ же Ормуздъ позволяетъ Ариману прово­ способствовали путешествіямъ Колумба, преддить воду черезъ его владѣніе», т.-е. сферы добра принятымъ имъ для открытія новаго материка:
и зла такъ тѣсно связаны между собою, такъ посредственно — давъ много астрономическихъ
глубоко врѣзываготся одна въ другую, что нельзя книгъ, какъ, напр., «De luminaribus et diebus
проводить границу между ними и невозможно criticis», Авраама ибнъ - Эзры, и непосредст­
приписать ихъ возникновеніе двумъ различнымъ венно—изобрѣтеніемъ инструментовъ для астро­
началамъ (Сантедр,, 39; ср. тамъ-же Раши, ко­ номическихъ наблюденій. Инструмента для наторый страннымъ образомъ переводитъ слово блюденія звъздъ, названный морскимъ квадранrenin черезъ n'spn). Эрудиція А. передалась его томъ (Jacob's Staff), былъ изобрѣтенъ не Регіосыну Мару, который часто цитировалъ его у монтаномъ, какъ долго полагали, а Лев и бенър. Аши (Песах., 746; Сук., 326; 416; Баб. Мец., 68; Герсономъ, первымъ, описавшимъ этотъ инстру­
Баб. Бэт., 174а). Многіе изъ его гомилетическихъ мента, что доказано Штейншнейдеромъ и Гюнпримѣчаній нашли мѣсто въ вавилонскомъ Тал- теромъ. Абрагамъ Закуто примѣнялъ въ экспемудѣ (Сота, 9а; Баб. Батр., 45а).—Ср. Bacher, диціи такой квадранта, имѣвшій цѣлью опредѣAg. babyl. Аіног&ег, стр. 146.
3.
лять широту, не считаясь съ меридіанальной
Лмемаръ III или Сурскій—стоялъ во главѣ высотой солнца,—что возможно только днемъ,—а
академіи въ Сѵрѣ послѣ р. Аши впродолженіи пользуясь высотой полярной звѣзды ночью,
чтобы опредѣлить положеніе корабля. Вѣчный
4 лѣтъ (Grutz,' Gesch., ІУ, 405).
Лмемаръ б. Маръ-Янука^вявшонскій учитель альманахъ Герсона (на латннскомъ языкѣ, впоиятаго и шестого поколѣнія амораевъ; онъ сов-'I слѣдствіи переведенный на испанскій), а также
Библиотека «Руниверс»
187
АМЕРИКА
188
астрономическія таблицы принесли Колумбу I ско-португальскій, съ начала XVI до средины
огромную пользу; однажды этотъ альманахъ XYII вѣка, и 2) голландско-англійскій, отъ сре­
спасъ жизнь спутникамъ Колумба. Самое пред- дины XVII до конца XVIII въка. Затѣмъ слѣпріятіе было связано съ еврейскими именами и дуетъ 3) періодъ, простирающейся до нашего
было выполнено, въ сущности, на еврейскія времени.
деньги. Первая экспедиція стала возможной
Испанско-португальскій періодъ начинается
только послѣ того, какъ марранъ Луи де Сан- сейчасъ послѣ открытія Америки. Дѣятелями ея
тангель (см.), довѣренное лицо короля Ферди­ являются не евреи, а лица еврейскаго происхонанда и канцлеръ, далъ взаймы на это пред- жденія: «іудействующіе» марраны или «новопріятіе изъ своихъ частныхъ средствъ 17.000 ду- христіане»; главная арена ихъ дѣятельности Юж­
катовъ (около 300.000 рублей). Вторая экспедищя ная Америка^ Сыновья и внуки жертвъ инквпзибыла выполнена на деньги, полученныя отъ ціи въ Испаніи и Португаліи массами покидаютъ
конфискаціи имущества изгнанныхъ евреевъ. И старую родину и поселяются въ новыхъ владѣне только матеріальная помощь, добровольная ніяхъ. До средины XVI вѣка они разселяются
и принудительная, была оказана Колумбу ли­ въ Ново-Испаніи, Ново-Португаліи и Бразиліп;
цами еврейскаго происхожденія: среди 90 лицъ, но и здѣсь находить ихъ зоркое око воин­
сопровождавшихъ Колумба въ первой экспеди- ствующей церкви. Упорная борьба противъ нихъ
ціи, находилось нѣсколько человѣкъ еврейскаго начинается рано. Неоднократно дѣлалпсь по­
происхожденія. Въ числѣ таковыхъ были пере- пытки запрещать имъ эмигрировать въ Новый
водчикъ Луи де Торресъ (по преданію онъ былъ Свѣтъ. Еще въ 1502 году король Фердинандъ запервый европеецъ, ступившій на американскую претилъ дальнѣйшее переселеніе евреевъ (марпочву), хирургъ Марко, корабельный врачъ рановъ) въ Индію. Но это запрещеніе соблюда­
Вержалъ и Родриго Санхесъ, родственникъ го- лось не строго. Въ 1509 г. король, нолучивъ отъ
сударственнаго канцлера, Габріеля Санхеса, маррановъ сумму въ 20.000 дукатовъ, разрѣтакже принимавпіаго живое участіе въ осуще- шилъ имъ временно селиться и торговать въ
ствленіи плановъ Колумба. Ему и Сантангелу колоніяхъ, оставаясь тамъ послѣ каждой поКолумбъ первымъ прпслалъ подробный отчетъ о ѣздки до двухъ лѣтъ. Правда, подобные догово­
своемъ плаваніи и открытіяхъ. Эмиграція въ ры и даже законодательные акты еще не гаран­
новооткрытыя страны, которыя Колумбъ объ- тировали элементарныхъ правъ этимъ пасынявилъ находящимися подъ сѣнью священной ка­ камъ испанской короны. Такъ, Карлъ V, самъ
толической церкви, строго воспрещалась марра- подтвердивши упомянутое разрѣшеніе (1518),
намъ (инквизиція не переставала отъ времени вскорѣ отказался отъ него. Ёпрочемъ, каждый
до времени преслѣдовать ихъ). Несмотря на то, разъ вопросъ сводился къ суммѣ выкупа. Такъ
Габріель Санхесъ первый получилъ отъ короля было и въ данномъ случаѣ. Марраны стали жа­
привилегію экспортировать зерновой хлѣбъ и ловаться на нарушеніе условш, и въ слѣдуюлошадей въ Америку.—Въ еврейской литературѣ щемъ году разрѣшеніе было возобновлено,
объ открытіи Америки ^ говорится впервые въ на этотъ разъ за 80.000 дукатовъ. Спустя нѣкогеографическомъ сочиненіи «Iggerethorchatolam» торое время, борьба противъ ихъ наплыва въ
(1524, Венеція) Авраама Фарисоля изъ Авиньона, колоніи становится болѣе упорной. Въ 1537 г.
пользовавшегося «Исторіей открытій Колумба», папа Павелъ III издалъ буллу «Altitudo divini
появившейся въ сборникѣ «Дни въ Новомъ consilib, которою воспрещался всѣмъ «еретиСвѣтѣ» (Виченца, 1567). Оно переведено на ла­ камъ» въѣздъ въ амерпканскія колоніи и пред­
тински языкъ Томасомъ Гейдомъ въ 1691 году. писывалось колоніальнымъ епископамъ высы­
Много внпманія удѣляетъ открытіямъ Іосифъ лать обратно всякое лпцо «которое осмѣлиКогенъ, также изъ Авиньона, который въ 1557 г. лось бы пріѣхать». Принцъ Филиппъ, съ своей
перевелъ на еврейскійязыкъ двухтомное сочиненіе стороны, издалъ декретъ (14 августа 1543 г.),
Франциска Лопеса де Гомара—«Historia gene­ предписывавшей всѣмъ вице-королямъ, губернаral de las Indias» (1535) и включилъ его въ торамъ и судебнымъ учрежденіямъ разслѣдовать,
свое еврейское сочиненіе «Лѣтоппсь француз- «живутъ ли въ РІндіи мавры, свободные неволь­
скихъ королей» (Венеція, 1552—1553 г.; Амстер­ ники, недавно принявшіе христіанство, или
даму 1733 г.; на англійскій яз. переведено Бяло- сыновья евреевъ, и изгнать всѣхъ такихъ лицъ,
блоцкимъДондонъ, 1834-5 гг.).—Ср.: M.Kayserling, если найдутся, отправляя ихъ въ Испанію на
Christophor Columbus und der Anteil der Juden an первомъ кораблѣ». То же самое мы видимъ въ
den spanischen und portugiesischen Entdeckungen, Португалии (Lea, 1. с , р. 194). 30 іюня 1557 г.
Leipzig, 1894; Leonello Modona, Gli ebrei e la былъ изданъ эдиктъ, вапрещающій марранамъ
scoperta dell' America, Casale, 1893; Richard покидать Португалію, но за громадную сумму
Gottheil, Columbus in Jewish literature, Publica­ 1.700.000 крузадесъ (ок. полтора милліона руб.)
tions of Am.Jew. Hist. Soc.,№2. [J.E.1,511—912 запрещеніе было снято. Вообще, слѣдуетъ засъ дополненіями К. Форнберга].
мѣтить, что всѣ эти строгія запрещенія никогда
«Ранняя исторія Америки была фактически полностью не приводились въ исполненіе. Предчастью исторіи Европы» (Prof. Albert Hart, пріимчивые и вліятельные марраны находили
Essentials in American History, New-York, пути, чтобы попасть въ колоніи, а переселившись
Bushwell, 1906, p. 13). Это вполнѣ подтверждается туда, находили средства, чт бы откупиться отъ
псторіей евреевъ въ Америкѣ. Вътеченіе трехъсто- изгнанія. Впрочемъ, добровольное иереселеніе не
лѣтій коло ніальнаго періода судьбы американ скихъ являлось единственньшъ «легальнымъ» путемъ
евреевъ были связаны съ политикой езронейскихъ къ увеличенію еврейскаго населснія Новаго
государству имѣвшихъ наиболѣе обшпрныя ко- Свѣта. Иногда сами правительства ссылали въ
лоніи въ Новомъ Свѣтѣ. Только послѣ учрежде- кплоніи, въ видѣ наказанія, пзоблпченныхъ въ
нія сѣверо-американской республики Соединен- «іудействованіи» маррановъ, вмѣстѣ съ престу­
ныхъ Штатовъ, еврейская исторія здѣсь пріобрѣ- пниками веякаго рода.—Въ КОЛОР:ЯХЪ марраны
таетъ болѣе самостоятельный характеръ.—Колоні- больше всѣхъ содействовали рарнитію торговли.
альный періодъ дѣлится на два отдѣла: 1) испан- | Ихъ дѣятельность охватывала огромный районъ
Библиотека «Руниверс»
189
АМЕРИКА
190
и простиралась ва весь международный ры-| лись тамъ весьма рано, но такъ же рано тамъ
нокъ; торговля драгоцѣиными камнями стала очутились и дѣятели ияквизиціи (въ 1536 г. было
ихъ специальностью; они имѣли сношенія даже первое ауто-да-фе). Первоначально учрежденіе
съ Турціей и Венеціей. Весьма часто марраны, инквизиціоннаго трибунала вызываюсь не столь­
эабывая объ испанскомъ суверенитетѣ, сбра­ ко опасностью со стороны «іудействующихъ»,
сывали съ себя маску и открыто возвращались сколько борьбой съ идеями реформация. И дѣйкъ еврейству. Въ метрополіи это возбудило ствительно. на первыхъ порахъ имена «іудейвниманіе инквизиціи. Убѣдившпсь въ своемъ ствующихъ» встрѣчаются довольно рѣдко среди
безсяліи издалека бороться съ «ересью», испан- жертвъ мексиканскаго трибунала. Пользуясь
скіе инквизиторы рѣшили послать охранителей этимъ, многіе марраны болѣе или менѣе открыто
религіи и искоренителей ереси туда, на мѣсто, начали соблюдать еврейскій ритуалъ. Такъ, напр.,
Уже въ 1519 г. Карлъ У назяачилъ генералъ- Бермейро, сожженный въ 1579 году, 20 лѣтъ
инквизитора для Индіи. Въ 1524 году извѣстный исповѣдывалъ еврейскую религію, а Жуанъ
своей святостью фрапциекаяецъ Мартинъ де Кастеданосъ, раскаявшійся въ 1590 г., раньше
Валенція, во главѣ дюжины «братьевъ», достигъ почти цѣлыхъ 48 лѣтъ открыто держался еврей­
Мексики, и въ томъ же году на американской ской вѣры, соблюдалъ еврейскую пасху и т. п.
почвѣ воспылалъ первый костеръ для еврей- Но сравнительная бездѣятельность инквизиціи
скаго еретика. Въ 1527 г. начинается системати­ продолжалась не долго: въ 1578 г. встрѣчаются
ческая организация инквизиціоннаго трибунала, имена трехъ «іудействующихъ» среди ея жертвъ.
а съ 1536 г. повсюду запылали огни ауто-да-фе. Позже, они начинаютъ попадаться все чаще
Эта кровавая полоса тянется съ тѣхъ поръ въ и чаще. Въ 1596 г. уже насчитываются 22 «іудейдальнѣйшей исторіи американскихъ евреевъ, ствующихъ» среди жертвъ инквизиціи, изъ
находившихся подъ властью Испаніи и Порту- нихъ 9 сожжены были фактически, а 10 in
галіи. Число еврейскихъ жертвъ ияквизиціи effigie. Все тѣснѣе затягивалась инквизиционная
было громадно. Вполнѣ основательно можно на­ петля вокругъ маррановъ въ Мексикѣ.«Надежда
звать эту первую испанско-португальскую эпоху на пополненіе пустой кассы конфискадіями (иму­
періодомъ мученичества американскаго еврей­ щества осужденныхъ) и штрафами усиливала
ства.—Самыя раннія еврейскія колоніи возникли рвеніе трибунала*—говорить историкъ инквизи­
въ Бражліщ большая часть которой йаходилась цш (Lea). Въ 1601 г. состоялось большое аутовъ XVI вѣкѣ подъ владычествомъ Португаліи. да-фе, на которомъ 4 человѣка были сожжены, а
Первыя поселенія относятся къ 1531 г. Въ Бра­ 124, совершивъ унизительный обрядъ покаянія и
зилию сначала попадали невольные эмигранты— поплатившись штрафами и конфискацией, были
тѣ провинившіеся въ приверженности къ іудейсхву обратно приняты въ лоно церкви. Послѣ этого
марраны, которые ссылались португальскимъ опять наступало сравнительное затишье. Въ
правительствомъ въ отдаленныя мѣста. Такіе то время число маррановъ въ Мексикѣ стало зна­
ссыльно-поселенцы привозились въ Бразилію еже­ чительно возрастать. Они занимались самыми
годно на двухъ корабляхъ. Впослѣдствіи тамъ разнообразными профессіями: мясниковъ, золопоявились и добровольные поселенцы. Въ 1548 г. тилыциковъ, некарей, разносчиковъ сахара, сѳевреи привезли съ Мадеры въ Бразилію сахар­ I ребряныхъ дѣлъ мастеровъ, фокусниковъ, няный тростникъ и начали культивировать его, некъ и бѣлошвеекъ. Съ 1642 г. начинается новая
развивая сахарную промышленность. Занимались эпоха яростныхъ преслѣдованій. Маррановъ, жеони очень успѣшно также колоиіальной торговлей лавшихъ спастись бѣгствомъ, не принимали на
и успѣли нажить богатства. На первыхъ порахъ корабли; да и тѣ, которые успѣли уѣхать, не
марраны чувствовали себя тамъ такъ безопасно, были въ безопасности. Марраны были связаны
что многіе открыто начали исповѣдывать еврей­ между собой узами родственными, религіозными
скую религію. Но преслѣдованія не заставили и дѣловыми, и каждаго новаго узника пыткой
себя долго ждать: 30 іюня 1557 г. былъ изданъ принуждали выдавать и запутывать своихъ дру­
дриказъ, запрещавшей марранамъ выѣздъ изъ зей и родныхъ. Такъ, Габріель де Гранда, мальПортугалии. Въ самой Вразиліи начали действо­ чикъ 13 лѣтъ, арестован вый въ 1642 г., былъ
вать агенты инквизиціи. Іудействутощихъ мар­ принужденъ дать показаніе противъ 198 лицъ,
рановъ ловили и отправляли для суда и расправы включая всю его семью. Съ тѣхъ поръ аутообратно въ Европу. Это особенно часто практи­ да-фе быстро слѣдовали одно за другимъ. Въ
ковалось послѣ 1580 г., когда сама Португалія 16-17 г. были осуждены 21 человѣкъ; въ 1648 году
подпала подъ владычество Испаніи. Въ 1618 г. было даже 2 ауто-да-фе: къ первому были при­
пріѣхалъвъРіо-де-ЖанеЙро португальскій инкви- влечены 8 «іудействующихъ>, ко "второму—21.
зиторъ съ ЦБЛЬЮ очистить Бразилію отъ ерети- Ауто-да-фе 1649 г. составляетъ апогей въисторіи
ковъ. Начались многочисленные аресты и конфи­ мексиканской инквизиціи: 109 человѣкъ были
скации имущества. Въ короткое время было осуждены, 9 «іудействующихъ» высланы изъ
отобрано у іудействующихъ «новохристіанъ» колоній обратно вь Испанію (см. Мексика).—
имущества больше чѣмъ на 200.000 пезосъ. Оф- Исторія евреевъ въ Перу (Ново-Кастилія)
фиціальное введеяіе особаго инквизиціоннаго носитъ тотъ же характеръ мученичества, какъ
трибунала для Бразиліи должно было осу­ и въ Мексикѣ. Перу было захвачено испан­
ществиться въ ближайшемъ будущемъ. Од­ цами въ 1533—34 гг. Въ 1570 году въ столицѣ
нако, этому помѣшало появленіе тамъ гол- Перу Лимѣ былъ учрежденъ инквизиціонландцевъ въ 1624 году (см. ниже). — Исторія ньій трибуналъ, который съ чрезвычайньшъ рвезвреевъ въ испанской Мексикѣ тѣсно пере­ ніемъ дѣйствовалъ противъ отступниковъ изъ
плетена съ мрачною дѣятельностью инквизи- новохристіанъ. Хотя уже въ 1543 году въѣздъ въ
з;іоннаго трибунала, анналы котораго и здѣсь Перу былъ запрещенъ марранамъ, однако, комзлужатъ единствеяяымъ источникомъ свѣдѣ- мерческія выгоды, который сулила новая коіій. Завоеванная Кортесомъ въ 1519 году, лонія, были такъ заманчивы, что многіе, рискуя
Лексика, была объявлена испанской колояіей быть арестованными, переселялись туда. Нч пер[одъ именемъ «Ново-Испанія». Марраны появи­ I выхъ порахъ «жатва» инквизиціисредимаррановъ
Библиотека «Руниверс»
191
АМЕРИКА
192
не была обильна, но съ усиленіемъ числа «іудей- пыткой, 1 въ тюрьмѣ, 7 бѣжали и 44 были
ствующихъ» переселенцевъ дѣятельность трибу- приняты обратно въ лоно церкви, послѣ того
нала оживилась. Завоеваніе Португаліи Испаніей какъ, путемъ штрафовъ и конфискаціи, была ис­
вызвало массовую эмиграцію маррановъ изъ Пор- куплена ихъ тяжкая вина. Среди мучениковъ
тугаліи въ Ново-Кастилію: вскорѣ ихъ число столь особенно выдѣляются врачъ Францеско Малансильно возросло, что «портуталецъ» сталъ тамъ до де Сильва, тринадцать лѣтъ томившійся въ
синонимомъ «іудействующаго». Всдѣдъ за этой тюрьмѣ, и Мануэль Пересъ, глава общины, крупиммиграціей начинается энергичная «очистка» нѣйшій купецъ Лимы, состояніе котораго равня­
страны отъ ереси. Ауто-да-фе 1595 г. уже даетъ5му- лось полумилліону пезосъ, владѣвішй серебря­
чениковъ и 5 принятыхъ обратно въ лоно цер­ ными рудниками и двумя плантаціями. Обога­
кви. Ауто-да-фе 1600 года постигло 14 марра­ тившись крупными капиталами, инквизиція стала
новъ, изъ которыхъ двое были сожжены: Ду- болѣе инертна, несмотря на то, что многіе «по­
арте Нунесъ де Сеа и Валтасаръ Лусена. дозрительные» марраны оставались въ странѣ и
Послѣднія слова Лусены на кострѣ были: «Отри­ послѣ страшнаго ауто-да-фе. Какъ велико было
цаю Христа!». На ауто-да-фе 1605 года изъ чи­ ихъ число, можно видѣть изъ слѣдующаго фак­
сла 16 «іудействующихъ» трое были сожжены» та: когда въ 1646 г. вице-король издалъ приказъ,
Общая амнистія, купленная новохристіанами чтобы всѣ португальцы были разысканы и вы­
въ Испаніи въ 1604 году, коснулась Перу въ сланы, явилось 6000 человѣкъ, которые отку­
1605 году, и дѣятельность инквизиціоннаго три­ пились деньгами отъ высылки (см. Перу).—О прибунала въ ближайшіе годы сократилась. Въ это сутствіи евреевъ въ Ново-Гренадѣ прежде всего
время страна была полна португальскими мар- сообщаюгъ анналы инквизиціи отъ 1592 г., гдѣ
ранами. Многіе пріѣзжали черезъ Буэносъ-Ай- разсказывается о процессѣ Жуана де-Перейра,
ресъ, лежащій наразстояніи 700 л. отъ Лимы,тор- обвинявшагося въ принадлежности къ «гудейгуя въ Перу очень успѣшно. Иммиграція еще болѣе ствующимъ» и липіившаго себя жизни въ тюрьусилилась когда въ 1618 г. въ Вразиліи нача­ мѣ. Въ 1622 году было конфисковано 149.000 пе­
лись жестокія гоненія на маррановъ (см. вы­ зосъ у «іудействующаго» Францеско Гомесъ деше). Назначенный въ 1619 году новый губерна­ Леона. Въ 1626 году среди 21-го «кающихся»,
тору Діего Мартинъ, всячески противодѣйство- находились 7 «іудействующихъ». Въначалѣ ХУІІ
валъ этой иммиграціи. Былъ изданъ приказъ, вѣка нѣкоторое число евреевъ переѣхало изъ
что всякій прибывающій корабль долженъ быть Перу въ Чили. Какъ матеріальяое благополучіе,
осмотрѣнъ, и когда въ апрѣлѣ того же года при­ такъ и религіозныя гоненія послѣдовали за ними
было 8 кораблей съ португальскими переселен­ и сюда. Съ одной стороны, они овладѣваютъ тор­
цами, всѣхъ этихъ пассажировъ посадили въ говлей, а съ другой—отъ 1636 до 1641 года пять
тюрьму. Многихъ потомъ выпустили на поруки, человѣкъ были наказаны за «іудействованіе».—
другіе женились на женщинахъ изъ Буэносъ-Ай- Много евреевъ находилось также въ Колумбіи.
реса, чтобы пріобрѣсти тамъ права гражданства, а Въ 1610 г. былъ учрежденъ въ Картагенѣ инкви40 были отосланы обратно. Инквизиціонный зиціонный трибуналъ. На 53 ауто-да-фе, которыя
трибуналъ, съ своей стороны, также заинтересо­ состоялись тамъ въ теченіе двухъ столѣтій, 767
вался иммигрантами. Но онъ не спѣшилъ отправ­ человѣкъ были осуждены; сколько однако въ этомъ
кой ихъ обратно, а требовалъ свѣдѣній о нихъ, числѣ находилось маррановъ — неизвѣстно. —
желая собрать больше уликъ противъ еретиковъ. Очень незначительный группы евреевъ осѣли въ
Въ 1625 г. трибуналъ приступилъ, наконецъ, къ Венецуэлгь, Лоста-Рикѣ и другихъ южно-америработѣ; результатомъ ауто-дафе этого года было: канскихъ территоріяхъ. Только единичный свѣ10 человѣкъ принято обратно въ лоно церкви и дѣнія изъ этой эпохи имѣются объ Аргентииѣ (см.).
2 кончили самоубійствомъ въ тюрьмѣ. Величай­
Голландско-англійскій періодъ еврейской исшее ауто-да-фе во всей исторіи Новаго Свѣта торіи въ Америкѣ начинается съ середины XVII
было воздвигнуто въ 1639 г. Къ этому времени вѣка и продолжается до учрежденія великой
число вовохристіанъ еще больше увеличилось. республики Соедпненнымъ Штатовъ. Дѣятелями
«Они стали—разсказывается въ докладѣ инквп- псторіи въ этотъ періодъ являются уже не
зиторовъ отъ 1636 г.—хозяевами всей торговли «іудействующіе», а евреи. Еврейское населевъ королевствѣ: отъ парчи до грубаго холста, ніе голландской и англійской Америки со­
отъ алмазовъ до тминныхъ зеренъ, все прохо- ставляли переселенцы частью изъ испанскодитъ черезъ ихъ руки; кастиліанцы, не имѣю- португальскихъ колоній, частью изъ Голланщде португальскаго компаньона, не могутъ раз- діи, а позже также изъ Англіи; всѣ они—потом­
считывать на успѣхъ въ торговлѣ. Они поку- ки испанско-португальскихъ евреевъ. Сефардпаютъ грузы цѣлыхъ флотовъ, обмѣниваясь кре- скій элементъ доминировалъ, хотя къ концу
дитомъ, такъ что имъ даже не нужно капитала. этого періода уже начинаютъ появляться вы­
Они распредѣляютъ товары по всей странѣ че­ ходцы изъ Германіи и даже изъ Польши (ашкерезъ агентовъ, тоже португальцевъ». Въ 1634 г. назы). Главная арена еврейской исторіи въ этотъ
они вели переговоры объ арендованіи даже ко- періодъ постепенно переносится съ юга на сѣролевскихъ пошлинъ. Приготовленія къ вели­ веръ: изъ Вразиліи, чрезъ Вестъ-Индію, она
кому ауто-да-фе 1639 г. начались еще съ 1635 г., перемѣщается на территорію англійскихъ^ ко­
а къ 16 мая 1636 г. было произведено уже свыше лони Сѣверной Америки. По двумъ линіямъ
80 арестовъ. Главная забота инквизиціи состо­ идетъ это перемѣщеніе центра. Голландская лияла въ томъ, чтобы обвиняемые не могли скрыть нія беретъ начало на югѣ, въ Бразиліи, от­
свое* имущество, подлежавшее конфискаціи. куда она нрорѣзаетъ Вестъ-Индію и достигаетъ
Это ей удавалось. Результатомъ этихъ гоненій отчасти территоріи Сѣверной Америки (Новобылъ торговый кризисъ. Начались сплошныя Амстердамъ^позже Нью-Горкъ). Англійская же
банкротства. Но и это не остановило дѣятельно- линія, начинаясь немного позже въ Вестъ-Индіи,
сти ияквизиціоннаго трибунала. Ауто-да-фе 23 развертывается во всю свою длину на территории
января 1639 года было обставлено большой пом­ Сѣверо-американскихъ Штатовъ впродолженіи
пой: 11 человѣкъ было сожжено, 2 умерли подъ I всего колоніальнаго періода ихъ исторіп. Правовое
Библиотека «Руниверс»
193
АМЕРИКА
194
и соціально-экономическое положеніе евреевъ бы­ Въ описанную выше эпоху яростныхъ гоненій на
ло почти одинаково, какъ въ голландскихъ, такъ и маррановъ въ Бразиліи появляются голландцы;
въ англійскихъ колоніяхъ. Фактически въ обла­ они встрѣчаютъ большую поддержку со стороны гости частно-правовыхъ отношеяій они были почти нимыхъ и завоевываюсь въ 1624 г. тогдашнюю
равноправны; они пользовались религіозной сво­ столицу Бразиліи, Бахію. Голландскій команбодой; юридически они были лишены многихъ диръ въ прокламаціи къ населенно гарантируетъ
правъ, изъ которыхъ особенно тягостны были: свободу и право собственности всѣмъ, кто подчи­
отсутствіе права публичнаго богослуженія и нится. 200 евреевъ первые воспользовались этимъ
розничной торговли. До изданія закона о натура- предложеяіемъ, давъпримѣръ другимъ. Къ несча­
лизаціи 1740 г., они разсматриваются въ англій- стью для евреевъ, въ слѣдующемъ же году Бахія
скихъ колоніяхъ, какъ иностранцы, а съ 1740 г. опять была завоевана португальцами, и евреямъ
ихъ начинаютъ принимать въ подданство. Поли­ пришлось дорого заплатить за свои симпатіи къ
тическими правами они не пользовались до конца голландцамъ: ихъ изгнали изъ Бахіи, а пятерыхъ
періода. Уклоненія въ сторону равноправія яв­ изъ нихъ подвергли казни. Но въ 1631 г. гол­
ляются въ нѣкоторыхъ колоніяхъ въ силу мѣст- ландцы завоевали другой постъ, Ресифъ или Перныхъусловій и настроеній. Какъ правило, можно, намбуко, гдѣ имъ удалось удержаться до 1654 г.,
однако, установить, что мѣстныя власти и обще­ несмогря на то, что уже съ 1645 г. португальцы
ства хуже относятся къ нимъ, чѣмъ центральныя опять начали энергичную войну съ цѣлькГобратправительства. Религіозно.-націоналъная вражда наго завоеванія Ресифа. За эти 23 года въ Рекъ евреямъ была довольно сильна все время, и сифѣ выросла и развилась первая значительная
они поэтому держались вмѣстѣ, селясь группами еврейско-американская община, жившая само­
въ однихъ и тѣхъ же кварталахъ и поддерживая стоятельной духовной жизнью. Многіе марраобщественныя отношения только между собой. ны, сбросивъ маску, объявили себя евреями. Въ
Экономическое положеніе ихъ было очень хорошо. 1640 г. имѣлось въ гесифѣ вдвое больше евреевъ,
Разсѣянные по всѣмъ промышленнымъ и торго- чѣмъ христіанъ; еврейская община насчитывала
вымъ центрамъ Стараго и Новаго свѣта, они много тысячъ душъ. Въ 1642 г. 600 евреевъ пріразвили колоніальную торговлю, какъ заявля- ѣхало изъ Амстердама; среди нихъ находились два
етъ въ 1712 году англійскій «Spectator»: «раз­ извѣстныхъ ученыхъ, Исаакъ Абоабъ де Фонсека
данные во всѣхъ торговыхъ центрахъ міра, (см. I т., 114) и Моисей Рафаель де Агиларъ;
евреи связываютъ воедино наиболѣе дальнія первый сдѣлался хахамомъ, второй хазаномъ об­
націи въ одинъ родъ человѣческій». Доказа­ щины. Экономическое положеше Ресифа было
тельства этого мы находимъ на каждомъ шагу. цвѣтущее. Евреи вели крупную торговлю, влаОскаръ Штраусъ, напримѣръ, указалъ на то дѣли сахарными заводами, домами; самымъ крупхарактерное обстоятельство, что «главная тор­ нымъ богачемъ считался Гаспаръ Діасъ ІІеговля Ново-англійскихъ штатовъ велась съБар- рейра. Они состояли также въ тѣсныхъ духовбадосомъ, Ямайкой, Суринамомъ и Бразидіей, ныхъ сношеніяхъ съ Амстердамомъ, и одно вре­
т.-е. почти исключительно съ мѣстностями, гдѣ мя самъ Менассе бенъ-Израиль готовъ былъ пе­
торговля находилась въ рукахъ испанскихъ и реселиться въ Бразилію. Тамъ же родился въ
португальскихъ евреевъ». Ноэтотъ односторонній 1657 г. первый еврейскій ученый на американ­
характеръ занятій евреевъ въ колониальную ской дочвѣ—философъ ііковъ де В ел осень.
эпоху долженъ былъ отразиться весьма невы­ Политически евреи пользовались всѣми пра­
годно на ростѣ еврейскаго населенія. Фактъ уди­ вами голландскихъ гражданъ, служили въ
вительно медленнаго роста еврейскаго населенія арміи и занимали общественныя и государ­
былъ отмѣчаемъ историками неоднократно. «Съ ственный должности. Эта блестящая община
1748 г. до революціи—сообщаетъ Дейли—ростъ однако тотчасъ погибла, когда голландцамъ
еврейскаго населенія былъ весьма незначителенъ пришлось въ 1654 году капитулировать передъ
въ Нью-Іоркѣ, хотя общее населеніе его болѣе португальцами. Члены общины разбрелись; мночѣмъ удвоилось, и съ 9000 въ 1750 г. достигло гіе вернулись въ Амстердамъ; другіе раз23.000 въ 1775 г.» (Charles R Daily, The settle- сѣялись по французскимъ колоніямъ: Гвадеraent of the jews in North America, New-York. лупѣ, Мартиникѣ и Кайеннѣ; третьи устрои­
1893). Объясненіе этого явленія слѣдуетъ искать лись въ Вестъ-Индіи: въ Кюрасао и Суринамѣ,
въ экономической структурѣ этихъ группъ на- а прочіе добрались до Ново-Амстердама (Ньюселенія. Земледѣліе и колонизація могли дать Іорка). По направлеяію къ послѣднему тянется
занятіе болынимъ массамъ: земли было много, и въ дальнѣйшемъ нить еврейской исторіи въ Аме­
чтобы стать колонистомъ, не требовалось боль- рик.—Насколько извѣстно, евреи появились вѣ
щихъ капиталовъ. Наоборотъ, занятіе крупной Вестъ-Лндіи около половины XVII вѣка. Уже
иностранной торговлей могло быть удѣломъ только въ 1642 году они небольшими группами начали
небольшаго числа людей зажлточныхъ, съ ка­ селиться въ Кюрасао. Въ это время хозяевами
питалами и большими связями. Вотъ почему Кюрасао были голландцы, завоевавшіе его у
благополучіе евреевъ въ колоніяхъ не могло при­ испанцевъ въ 1632 г.; они не только терпѣли
влечь туда болѣе широкія еврейскія массы, и евреевъ, но старались привлечь ихъ и колонизи­
еврейское населеніе въ колоніальную эпоху, бу­ ровать на этомъ островѣ. Въ 1650 г. губернатору
дучи крупно-буржуазнымъ по преимуществу, Матіасу Бекеру было приказано отвести имъ
оставалось аристократически сефардскимъ.
участки земли, а также снабдить ихъ скотомъ,
Въ самомъ сердцѣ португальскихъ владѣній рабами и земледѣльческими орудіями. Послѣ
начался второй, болѣе свѣтлый періодъ еврей­ этого начался приливъ евреевъ въ Кюрасао; но
ской исторіи въ Америкѣ, когда въ Бразиліи большого успѣха переселенцы тамъ не имъли,
наступило голландское господство, а въ Остъ- да и весь островъ не давалъ дохода, и ВестъИндьи—англійское. И тутъ, и тамъ, подъ благо-Йндскал Компанія готовилась покинуть его сотворнымъ вліяніемъ свободы совѣсти и то­ всѣмъ. Въ это время появился предпріимчивый
лерантности, съ удивительной быстротой вырос- еврей, ІосифъНунесъ де Фонсека (Давидъ Наси),
таютъ крупныя и цвѣтущія еврейскія общины. и предложилъ основать на островѣ еврейскія коЕврейская энциклопедія, т. П.
Библиотека «Руниверс»
195
АМЕРИКА
196
лоніи. 22 февраля 1652 г. Весть-Индская Компа- І желюбна. Голдандскій губернаторъ Ново-Нидернія выдала ему концессію, согласно которой ] ландовъ, Стивесанъ, не хотѣлъ имѣть евреевъ въ
предоставлялась на островѣ по 2 лиги вемли колоніи, и сдѣлалъ представденіе о выселеніи
вдоль берега для каждыхъ 50 семействъ, кото- ихъ Вестъ-Индской Компаніи, имѣвшей регаліи
рыя онъ привезетъ, и по 4 лиги эемли для надъ колоніями. Но эта компанія, основанная въ
каждыхъ ста семействъ. Колонистамъ гаранти­ 1622 г. при крупномъ участіи еврейскаго капита­
ровалась полная свобода совѣсти и освобожденіе ла и имѣвшая "нѣскодькихъ директоровъ-евреевъ,
отъ всякихъ налоговъ на 10 лѣтъ (эта крнцессія иначе взглянула на вопросъ. Въ письмѣ отъ 26
имѣетъ иавѣстную историческую цѣнность, какъ апрѣля 1655 г. директора Еомпаніи писали Стипервый документа, гарантировавшій евреямъ въ весану: «Хотя мы бы хотѣли считать ихъ
Новомъ Свѣтѣ свободу совѣсти). Но планъ (евреевъ) нашествіе нежелательнымъ, однако
Наси не былъ приведенъ въ исполненіе, и толь­ это (изгнаніе ихъ) неразумно и несправедливо,
ко съ 1654 гм послѣ паденія Ресифа, усилился особенно въ виду тѣхъ большихъ потерь, которыя
притокъ еврейскихъ переселенцевъ въ Кюрасао. евреямъ пришлось перенести при завоеваніи ВраВъ 1656 г, была основана первая конгрегація зиліи, а также въ виду значительныхъ капита«Mikwe Israel» («Надежда Израиля*), а въ ловъ, вдоженныхъ евреями въ Компанію*. Ди­
1692 г. эта конгрегація построила новую сина­ ректора поэтому потребовали, чтобы евреямъ было
гогу. Къ серединѣ XYIII вѣка евреевъ на ост- разрѣшено пріѣзжать въ Ново-Нидерланды, тор­
ровѣ считалось 2000 человѣкъ.—Въ Суртамѣ говать тамъ, а также оставаться и жить подъ
евреи стали селиться еще раньше, чѣмъ ан­ условіемъ, чтобы они сами содержали своихъ
гличане завладѣли островомъ. Когда въ 1662 г. бѣдняковъ. Но Стивесанъ не успокоился послѣ
англичане приступили къ колонизированію Су­ первой своей неудачи. Онъ старался въ отдѣльринама, имъ немедленно пришлось встре­ ныхъ случаяхъ притѣснять евреевъ. Такъ, онъ
титься съ «еврейскимъ вопросомъ*; они раз- не разрѣшилъ еврею Сальватору д'Андранде ку­
рѣшили его въ либеральномъ смыслѣ: евре­ пить домъ и землю въ Ново-Амстердамѣ, а Аврааму
ямъ были предоставлены эдементарныя права де Лусена и другимъ евреямъ отправлять товары
ангдійскихъ подданныхъ, а также общинное вдоль рѣки Делаваръ. Евреи жаловались Вестъсамоуправленіе. Когда въ 1667 году Суринамъ Индской Компаніи, но въ концѣ концовъ Стиве­
былъ переданъ голландцамъ, то многіе евреи, санъ добился нѣкотораго ограяиченія еврейскихъ
вмѣстѣ съ англичанами, переѣхали на ЯмайЛ правъ. Въ письмѣ отъ 13 марта 1656 г. директора
ку. Относительно оставшихся было оговорено писали: «Евреямъ должны быть предоставлены
въ Бредскомъ трактатѣ, что имъ предоставляется въ Ново-Нидерландахъ всѣ политическая и релиправо покинуть островъ. 10 евреевъ, владѣв-| гіозныя права, которыми они пользуются въ Амшихъ 322 рабами, хотѣли переѣхать на Ямай-| стердамѣ (Европа). Но евреи не должны занимать
ку. Однако, когда въ 1675 году Карлъ I I по- никакихъ общественныхъ должностей, къ котослалъ за ними двухъ коммиссаровъ съ тремя ко­ рымъ ихъ не допускаютъи въ Амстердамѣ; имъ
раблями, голландскій губернаторъ не согла­ не должно быть так-Нѵв разрѣшаемо содержать
сился ихъ отпустить, и они остались въ Сури- лавки для мелкой торговли; но они могутъ
намѣ. Переходъ Суринама въ голландскія руки безмятежно и мирно вести торговлю и вполне помѣшалъ дальяѣйшему росту еврейскаго на- нѣ спокойно соблюдать свою религію въ доселенія. Голландское правительство дало фор­ махъ; съ этой цѣлью они должны строить
мальное обѣщаніе, что свобода совѣсти бу- [ свои дома близко другъ къ другу, въ подходядетъ имъ обезпечена- Они занимались земле- I щемъ мѣстѣ, на той или другой окраинѣ Новодѣліемъ и завели плантаціисахарнаго тростника. Амстердама, по ихъ выбору, какъ они это сдѣВъ 1674 году они пригласили перваго раввина, лали здѣсь». Это письмо на долгое время
Исаака Нето. Процвѣтаніе суринамской еврей­ | опредѣлило объемъ еврейскихъ правъ» Однако,
ской общины начинается съ 1680 года, когда j еврейскіе колонисты не такъ легко мирились съ
евреи были тамъ признаны равноправными съ ограниченіями. Они не переставали жаловаться
другими колонистами, и еврею Самуилу Наси | и добиваться правъ. Въ этомъ отношеніи осо­
былъ предоставленъ маленькій островокъ около бенно отличался Ассоръ Леви, мясникъ, трѳСуринама, Саванна. Тамъ Наси развелъ планта- , бовавшій, между прочимъ, чтобы его приняли на
ціи, вокругъ которыхъ поселились многіѳ евреи; j военную службу; послѣ долгихъ настояній, онъ
въ этой же Саваннѣ конгрегація «Beracho we- I въ 1657 году былъ принять въ милицію; ему
Schalom» (Благословеніе и миръ) построила въ также разрешили купить землю въ Албанѣ.
1685 г. роскошную синагогу. Саванна осталась Другой колонистъ, Авраамъ Лусена, исходатайвъ рукахъ семьи Наси, и въ теченш всего ХУІІ ствовалъ разрѣшеніѳ купить землю для кладби­
стодътія ея члены не переставали вести войны ща (1660 ); третій добился разрѣшенія прися­
съ неграми и французами, отражая ихъ нападенія. гать по еврейскому ритуалу; четвертый достигъ,
Хотя до сихъ поръ точно еще не уста­ что въ субботу евреямъ не вручали судебныхъ поновлено, откуда именно прибыло судно «Свя­ вѣстокъ и т. д.; на каждомъ шагу первые коло­
тая Екатерина», привезшее въ сентябрѣ 1654 г. нисты Ново-Амстердама боролись за свои пра­
въ Ново-Амстердамъ первую партію еврейскихъ ва. Гораздо легче имъ удалось добиться успѣха
колонистовъ- изъ 27 человѣкъ (немного раньше, на поприщѣ торговли. Хотя они были вынуждены
8 іюля того же года, другой корабль, «Гру­ заниматься исключительно внѣшней торговлей, но,
шевое дерево», лривезъ туда одного еврея, благодаря большимъ связямъ, имъ удалось развить
Якова Барсимсона), однако, съ большой веро­ очень обширныя и прибыльный торговыя предятностью можно скаэать, что эти колонисты пріятія.—Въ 1664 г. Нью-Амстердамъ перешелъ
всѣ были бѣглецами изъ Бразиліи, спасшимися въ руки англичанъ и былъ переименованъ въ
откуда послѣкапитуляціи голлавдцевъ (ср. НиЪ- Нью-Іоркъ.Впрочемъ, на дальнѣйшій ходъ еврей­
ner, въ IX т. Publications of the Jewish His­ ской исторіи это событіе имѣло очень незначитель­
torical Society). Первая встрѣча, оказанная ное вліяніе. Лоложеніе евреевъ, какъ полити­
имъ въ Ново-Амстердамѣ, была далеко не дру­ ческое, такъ и духовное, осталось почти та-
Библиотека «Руниверс»
197
AMEIРИКА
198
кимъ же, какимъ оно было при голландскомъ I съ нимъ, жилъ тамъ испанско-еврейскій повтъ
господствѣ.—Наиболѣе ранніе слѣды пребыва-1ІДаніэль Израиль Лопесъ Лагуна.
нія евреевъ въ англійскихъ владѣніяхъ ВестъНа сѣверо-американскомъ копттенгть исторія
Индіи (1628) замѣтны въ Барбадосѣ. Въ 1656 г,евреевъ подъ англійскимъ владычествомъ на­
имъ предоставлены были тѣ же права, которыми чалась еще до занятія англичанами Нью-Іорка.
пользовались въ Англіи чужестранцы. Этимъ, Въ Нъю-Порпт, въ штатѣ Rhode-Island, евреи
однако, «еврейскій вопросъ» не былъ фактически появляются уже въ 1655 году Въ 1658 году
разрѣшенъ. Въ 1661 г. троимъ евреямъ (Венья- туда прибыла партія въ 15 человѣкъ, покинувмину де Казаресу, Генри де Казаресу и Якову шихъ Ново-Амстердамъ вслѣдствіе притѣснеФразо) пришлось обратиться съ петиціей къ ко­ ній со стороны тамошняго губернатора, Стиролю, чтобы имъ разрѣшили жить и торговать весана. Позже, въ 1694 г., ихъ число увеличи­
въ Барбадосѣ и Суринамѣ; разрѣшеніе было имъ лось эмигрантами съ Кюрасао. Ихъ ожиданія
дано, но принципіально вопросъ не былъ разрѣ- не были обмануты: основатель Родъ-Айланда,
шенъ. Въ ближайшіе годы встрѣчаются свѣдѣнія Роджерсъ Вилліамсъ, отличался свободолюбіемъ,
только относительно отдѣльныхъ личностей; такъ, и это отразилось на положении евреевъ въ ука­
въ 1668 г. упоминается о евреяхъ-собственникахъ занной колоніи. Въ противоположность Ново-Ам­
сахарныхъ заводовъ. Въ 1671 г. Моисей Перейра стердаму, евреямъ съ самаго начала разрѣшабылъ признанъ «свободнымъ гражданиномъ». лось здѣсь совершать публично богослуженіе.
Въ 1673 г. евреи начали вести общую агитацію Въ 1677 году они имѣли уже свое кладбище.
о признаніи ихъ гражданами и расширеніи Право осѣдлости было за ними подтверждено Заправъ. Эта агитація не осталась безъ результа- конодательнымъ Собраніемъ въ 1684 году. «Они
товъ. 18 февраля 1674 г, прошелъ законъ, разрѣ- (евреи) могутъ ожидать такой же защиты,т-товошающій евреямъ принимать присягу по еврейско­ рится въ резолкщіи Собранія,—какъ всякіе друму закону. Въ январѣ 1675 году ЗаконодательноеI| гіе чужестранцы, живущіе среди насъ, если они
Ообраніе дало благоприятный отвѣтъ на петицію только будутъ повиноваться законамъ». Однако,
евреевъ о расширеніи правъ.—Въ 1676 г. гу­ до 1740 г. число евреевъ было весьма незначи­
бернатору сэръ Іонатанъ Аткинъ, сообщилъ, что тельно. Періодъ расцвѣта въ исторіи Нью-Порта
имѣется около 300 семействъ голландскихъ евре­ вообще и еврейскаго его населенія въ частности
евъ, пріѣхавшихъ изъ Бразиліи. Въ 1680 г. насчи­ начинается со второй половины 18 в. и продол­
тывалось 54 взрослыхъ мущинъ и 182 дѣтей. О жается до войны за независимость. Въ теченіе
благолріятномъ экономическомъ положеніи евре­ двадцати лѣтъ, между 1740 и 1760 гг., переселились
евъ говоритъ тотъ фактъ, что они владѣли боль- сюда многіе португальскіе евреи изъ Испаніи,
шимъ количествомъ рабовъ. Политическое ихъ Португаліи и Вестъ-Индіи. Среди нихъ особенно
положеніе оставалось неопредѣленнымъ. Въ 1693 прославились семейства Лопесъ, Ривера, Полокъ,
г. для нихъ былъ установленъ спеціальный на- Гартъ и Гайсъ; всѣ они были люди богатые,
логъ, а въ 1703 году издано было запрещеніе предпріимчивые, энергичные, съ обширными торго­
держать имъ христіанскую прислугу. Только выми связями. Съ ихъ пріѣздомъ Нью-Портъ
въ 1802 г. были уничтожены всѣ правовыя ограни- становится центральнымъ торговымъ портомъченія въ отношеніи евреевъ.—Исторія евреевъ въ Ааронъ Лопесъ держалъ 150 кораблей для торговли
Ямайкѣ начинается значительно раньше завоева- съ одной Вестъ-Индіей. Онъ считался однимъ изъ
нія острова Кромвелемъ. Ямайка принадлежала самыхъ крупныхъ негоціантовъ того времени. Ри­
долгое время наслѣдникамъ Колумба, которымъ вера ввелъ фабрикацію спермацетоваго масла, ко­
островъ былъ переданъ во владѣніе. Даже въ тотъ торое скоро стало однимъ изъ главныхъ произперюдъ времени евреи чувствовали себя тамъ водствъ колоніи. Впродолженіе 25 лѣтъ Ньюсравнительно спокойно. Когда англичане, въ 1655 Портъ считался серьезнымъ конку ррентомъНьюг., завладѣли островомъ, они нашли тамъ уже по­ Іорка. Еврейское населеніе еще болѣе увели­
рядочное число евреевъ. Отношеніе къ нимъсо сто­ чилось послѣ землетрясенія въ Лиссабонѣ: тогда
роны завоевателей было хорошее. Вскорѣ еврей­ многіе марраны переѣхали въ Нью-Портъ. Къ
ское населеніе острова увеличилось. Евреи пере­ началу войны за независимость еврейское насеселялись сюда изъ Бразиліи, изъ Суринама, леніе Нью-Порта возросло до 200 семействъ
изъ Кюрасао, изъ Англіи, а позже также изъ (приблизительно въ 1000 душъ). Экономическое
Германіи. Въ 1700 г. еврейскія поселенія находи­ положеніе Нью-Порта тогда было очень блестя­
лись по меньшей мѣрѣ въ трехъ пунктахъ остро­ ще, и это отразилось весьма выгодно на духовной
ва. Напболѣе крупная община существовала въ жизни евреевъ. Въ 1761 году былъ основанъ еврейКингстонѣ. Въ первую половину XVIII в. почти скій клубъ. Въ 1762 году евреи начали строить ро­
вся торговля Ямайки съ Лондоиомъ, съ дру­ скошную синагогу. Во время войны еврейская об­
гими колоніями, а также вся сахарная и ваниль­ щина разсѣялась и уже никогда не достигала бы­
ная промышленность находились въ еврейскихъ лого значенія.—Переходъ Ново-Амстердама подъ
рукахъ. За это евреямъ приходилось платить гро­ новымъ именемъ «Нъю-Іоркъ* въ руки англичанъ
мадные налоги. Они одни несли почти всю тя­ (1664) мало измѣнилъ судьбу евреевъ. Число
жесть налоговъ на островѣ. Съ 1700 г. они начи- ихъ медленно увеличивалось. Права ихъ были
наютъ хлопотать объ уничтоженіи этихъ спеціаль- ограничены. Два главныхъ ограниченія—запретъ
ныхъ налоговъ и въ концѣ концовъ, съ помощью мелкой торговли и публичнаго богослуженія,
правительства, имъ это удается. Также точно оставались еще долго въ силѣ и были даже
благодаря болѣе либеральному къ нимъ отноше- подтверждены въ 1685 г. Но въ началѣ XVIII в.
нію со стороны правительства метрополіи, аги- религіозныя права всетаки были расширены,
тація христіанскихъ купцовъ на Ямайкѣ въ поль­ если не юридически, то фактически. Есть оснозу изгнанія евреевъ съ острова не увѣнчалась ваніе думать, что уже въ 1695 году нью-іоркскіе
успѣхомъ. На Ямайкѣ еврейское населеніе успѣло евреи имѣли синагогу. Въ 1706 г. имѣются слѣды
организовать и свою духовную жизнь. Уже въ конгрегаціи.Въ1710 г. раввинъ Авраамъ де Лусена
1684 году была построена синагога и пригла- былъ освобожденъ отъвоенныхъи гражданскихъ
шенъ раввиномъ Іошуа Пардо. Одновременно I
I повинностей въ виду его духовнаго званія. Боль-
Библиотека «Руниверс»
199
200
АМЕРИКА
шимъ шагомъ впередъ въ смыслѣ терпимости ' скій актъ 1740 г., предоставившій свободу натубылъ актъ Генеральная Собранія отъ 15 ноября рализаціи всѣмъ лицамъ, прожившимъ 7 лѣтъ
1727 г., разрѣшившій, наконецъ, евреямъ прини­ въ колоніяхъ, прочемъ не сдѣлано было исклюмать присягу, не включая въ текстъ слова «по I ченія для евреевъ. Фактически въ это время евреи
ястиныой вѣрѣ христіанина» (upon the true faith стали граждански почти равноправными въ Ньюof a christian). Только послѣ этого евреи полу­ Іоркѣ. Такъ, въ 1729 г. они открыли синагогу для
чили возможность натурализоваться. Черезъ публичнаго богослуженія, несмотря на существо3 дня ппслѣ этого былъ подписанъ актъ о вате стараго запрета; они постепенно начали
натурализаціи еврея Даніеля Нунецъ де Кастро. заниматься также мелкой розничной торговлей.
Однако, до 1740 г. натурализація была очень Только политически они остались безправными
затруднительна, такъ какъ для всякаго отдѣль- невъодномъ лишь Нью-Іоркѣ, но и во всѣхъ друнаголица требовался особый актъ парламента; гихъколоніяхъ, до войны за освобожденіе. Вопросъ
поэтому случаи натурализаціи евреевъ были не­ объ ихъ политическихъ правахъ былъ поднятъ въ
многочисленны. Нокую эру въ исторіи англій- Нью-Іоркѣ и рѣпіенъ отрицательно совершенно
скихъ колоній началъ извѣстный парламент- случайно: въ 1737 г» Генеральное Собрате при-
I IligJ Si I I S
Старое еврейское кладбище въ Нью-Іоркѣ. (Съ фотографіи).
няло резолюцію, что евреи не имѣютъ права го­
лоса на выборахъ, а также не могутъ быть до­
пущены, какъ свидѣтели на судѣ,—Запрещеніе
заниматься розничной торговлей въ самой коло­
ши направило евреевъ съ самаго начала на путь
внѣшней торговли. Они завязали торговый сно­
шен ія съ дальними колоніями, съ метрополіями
въ Европѣ, и даже съ болѣе отдаленными частями
свѣта. Они вели торговлю съ Вестъ-Индіей, па
побережьѣ рѣкъ Гудсона и Делавара, съ Аф­
рикой, Англіей, Голландіей, Португалией и Ма­
дерой. Кромѣ того, они рано начали заниматься
и денежными онераціями. Въ серединѣ XVIII
вѣка встрѣчаются среди нихъ, кромѣ торговцевъ
и ііаклеровъ по прэдажѣ земли, также мясники,
золотыхъ дѣлъ мастера, акціонеры, винокуры и
т. п. Однако, главнымъ занятіемъ оставалась
всетаки международная торговля; здѣсь евреи
достигли наиболынихъ успѣховъ и пріобрѣли бо­
гатство и вліяніе.—Внутренняя жизнь общины
регулировалась комитетомъ попечителей, состоявшимъ изъ 2 «парносимъ» и 3 товарищей къ нимъ,
а также хазана и меламеда. Хазанъ получалъ
ежегодное жалованье въ 20 долларовъ. Община
имѣла школѵ, гдѣ занятія шли отъ 9 до 12 часовъ
утра и отъ & до 5 ч. послѣ обѣда. Дѣти учились
англійскому и древнееврейскому языкамъ. О
быстромъ развитіи внутренней жизни и потреб­
ностей общины свидѣтельствуетъ ростъ ея бюд­
жета. Въ 1729 г. онъ равнялся 91,1 тыс. долл.; въ
Библиотека «Руниверс»
201
202
АМЕРИКА
1746 г.—268; въ 1747—308 тыс. долл. Евреи жили
близко другъ къ другу, въ одномъ кварталѣ, хотя
и не были къ этому принуждены закономъ.
Поддерживая оживленныя торговыя сношенія съ
христіанскими соеѣдями, они, однако, въ обще­
житии были обособлены отъ нихъ, составляя какъ
бы особый общественный классъ. Были только
единичные случаи смѣшанныхъ браковъ (семей­
ство Франкъ);въ общемъже, между христіанами
и евреями чувствовалось замѣтное отчужденіе.
Изъ Ново-Амстердам а евреи очень рано разбре­
дись по различиымъ колоніямъ. Сначала они по­
являлись тамъ для временнаго пребыванія по
своимъ торговымъ дѣламъ, и постепенно начали
пріобрѣтать осѣдлость. Наиболѣе ранніе слѣды
осѣдлыхъ евреевъ встрѣчаются въ Мэршапдѣ,
гдѣ отдѣльныя лица появляются вскорѣ послѣ
основанія колоніи, Въ 1657 г. тамъ поселился докторъ Яковъ Ломброзо. Въ слѣдующемъ году противъ него былъ возбужденъ процессъ въ богохульствѣ, но онъ былъ оправданъ, а въ 1663 г.
былъ даже ватурализованъ. Онъ владѣлъ плантаціями и занимался медицинской практикой.
Число евреевъ медленно росло въМэриландѣ, так*
Уголонъ кладбища общины «Emmanu-EI* въ Нью-Іоркѣ. (Съ фотографіи).
какъ они были тамъ болѣе ограничены въ правахъ, камъ» въ самыхъ элементарныхъ политическихъ
чѣмъ во всѣхъ другихъ колоніяхъ. Еврейская ре- правахъ. Евреи Мэриланда всѣми легальными
лигія была приравнена къ богохульству, за ко­ средствами боролись противъ своего безправія,
торое, по закону, полагалась смертная казнь. во безрезультатно. Даже послѣ конституціи
Хотя эта угроза не осуществлялась, однако 1776 г. имъ пришлось упорнѣйшимъ образомъ от­
публичное исповѣданіе еврейской вѣры все время стаивать свое политическое равноправіе, и только
строго запрещалось. Поэтому, несмотря на много­ ! въ 1825 г. ихъ старанія увѣнчадись полнымъ успѣчисленность попадающихся еврейскихъ именъ, I хомъ.—ВъДеисильвати евреи появляются впервые
нѣтъникакихъ свѣдѣній объ общинной жизни. У въ 1655 г., прибывъ туда по торговымъ дѣламъ
набожныхъ протестантскихъ колонистовъ Мэри- изъ Ново-Амстердама. Отношеніе къ нимъ было
ланда понятіе о гражданинѣ сливалось съ поня- здѣсь весьматолерантно еще до 1681 г., когда Вильтіемъ о членствѣ въ церковной общинѣ. Вотъ по­ ямъ Езнъ сталъ правителемъ этой территоріи.
чему они такъ упорно отказывали всякимъ «ерети- Инструкціи, посланныя англійскимъ правительБиблиотека «Руниверс»
203
АМЕРИКА
204
ствомъ командору Роберту Кару въ 1664 г., гла-! ширную синагогу. Въ 1791 г. въ конгрегаціи чи­
сили: «всѣ жители должны пользоваться свобо­ слилось 51 семейство въ 400 человѣкъ. — Въ
дой совѣсти*. Пэнъ уже засталъ еврейскихъ | Виргиніи очень рано, въ 1629 году, уже упо­
колонистовъ въ юго-восточной части территоріи.— ' минаются нѣкоторыя еврейскія имена. ПоздВъ Филадельфіи первый еврей (Іонасъ Ааронъ), нѣйшія свѣдѣнія относятся къ 1658 году. Запоявился въ 1703 г., а отъ 1726 г. есть извѣстіе і тѣмъ проходитъ цѣлое стѳлѣтіе, когда о нихъ
о другомъ евреѣ, Арнольдѣ Васибергѣ. Сдѣды ничего не слышно. Только въ 1754 году
еврейской общины можно найти съ 1747 года, упоминается о двухъ евреяхъ изъ Виргиніи,
когда группа евреевъ объединилась для совмѣст- служившихъ подъ начальствомъ Вашингтона. —
наго богосдуженія въ неболыпомъ домѣ. Въ от- Атмосфера, созданная набожными пуританами,
личіе отъ всѣхъ другихъ колоній, большинство колонизаторами штата Миссачузетсъ, не была осо­
первыхъ еврейскихъ колонистовъ Филадельфіи бенно благопріятна для поселенія евреевъ, и до
состояло изъ нѣмецкихъ и польскихъ евреевъ. революціи мѣстное еврейское населеніе было
За короткое время еврейская община Филадель- весьма весьма незначительно. Первыя свѣдѣнія о
фіи выросла и окрѣпла, но періодъ ея расцвѣта евреяхъ относится къ 1649 г .: приказомъ отъ 3
начинается только со времени революціонной мая этого года евреямъ предписывается оставить
войны, когда многіе еврейскіе патріоты бѣжали колонію. Но въ 1679—1680 гг. о евреяхъ снова
туда, Кромѣ Филадельфіи, въ Пенсильваніи упоминается. Въ Востонѣ первые слѣды евреевъ
находились еще нѣкоторыя другія еврейскія об­ относятся къ 1740 г., но это были только слу­
щины: въ Ланкастерѣ, второй посдѣ Филадель- чайные, единичные жители; общины не суще­
фіи обшинѣ, слѣды ея восходятъ до 1730 года, въ ствовало до начала войны, когда часть евреевъ,
Истонѣ (Easton) уже въ 1739 г. открылась сина­ бѣжавшихъ изъ Нью-Порта, поселились тамъ.—
гога, въ Шиферстонѣ немногочисленные евреиВообще замѣчается слѣдующая характерная
скіе поселенцы появились еще раньше, а съ особенность: число еврейскихъ колоній въ тече1732 года у нихъ была уже своя синагога.— ніе ХУІІІ вѣка увеличивается довольно быстро.
Въ штатѣ Георгія евреи поселились въ томъ Къ концу колоніальпаго періода въ числѣ чеже году, когда Оглеторпъ, основатель и губер- тырехъ мидліоновъ—населенія первыхъ 13 штанаторъ колоніи, появился тамъ съ первыми ко­ товъ—(3.929.214 душъ по переписи 1790 г.) евре­
лонистами. Въ чартерѣ, выданномъ королемъ евъ находилось около 700 семействъ, т. е. около
Георгомъ II на открытіе колоніи, свобода ре- 3000 душъ. Война за независимость вызвала больлигіи была гарантирована вполнъ, только тре­ шія перемѣны въ распредѣленіи этого населенія.
бовалось, чтобы въ колонію допускались исклю­ I Главнѣйшая еврейская община, Нью-Портъ, до
чительно лица, запасшіяся разрѣшеніемъ отъ войны состоявшая изъ 200 семействъ, совер­
колоніальнаго попечительства въ Лондояѣ. Прі- шенно разсѣялась. На ея счетъ быстро выросла
ѣхавшіе въ 1753 г. на кораблѣ изъ Лондона въ и заняла первое мѣсто община Чарльстона, въ
Саванну первые 40 евреевъ разрѣшенія не имѣли. которой послѣ войны жило около 800 евреевъ;
Однако, Оглеторпъ ихъ принялъ и, несмотря изъ Ныо-Іорка многіе, съ раввиномъ Гершономъ
на протестъ со стороны попечительства, надѣ- Мендесъ-Сейхасомъ во главѣ, бѣжали въ Филалилъ ихъ землей. Среди этихъ лицъ находился дельфію. Вообще, освободительная война сильно
нѣкій Авраамъ де Леонъ, раньше занимавшійся взволновала еврейское населеніе. Оно принимало
въ Португаліи вияодѣліемъ; онъ началъ и въ въ борьбѣ активное участіе. Большинство евреевъ
новой колоніи разводить виноградники. Однако, стояло на сторонѣ освобождения. Подъ резолю­
колонія почему то почти не развивалась; колони­ циями протеста 1765 г. («Non importation resolu­
сты, въ большинстве случаевъ, предпочитали ви­ tions»), которыя являются первыми шагами орноградарству занятіе торговлей. Когда въ 1741 г. | ганизованнаго движенія въ пользу отдѣленія
былъ запрещенъ ввозъ рабовъ, многіе евреи и хри- отъ Англіи, имѣлось больше десятка еврейскихъ
стіане оставили колонію; въ 1742 г. число еврей­ именъ. На нью-іоркской резолюдіи 1770 года
скихъ колонистовъ было уже настолько незна­ имѣется также нѣсколько еврейскихъ подписей.
чительно, что публичныя богослуженія не могли ! Въ самой войнѣ особенно отличились евреи
больше продолжаться и конгрегація прекратила I Чарльстона, выставившіе въ 1779 году отрядъ
свое существоваяіе. Черезъ четверть вѣка добровольцевъ. Евреи Нью-Порта поднесли аднріѣхали туда нѣкоторые другіе колонисты изъ ресъ Вашингтону. Изъ отдѣльныхъ лицъ особен­
Чарльстона, такъ что въ 1774 году снова яви­ но отличился своей преданностью и большими
лась возможность возродить ообщнну. — Въ заслугами въ дѣлѣ революціи польскій выходецъ,
1669 году знаменитый англійскій философъ крупный купецъ въ Филадельфіи, Хаимъ СалоДжонъ Локкъ состав и лъ чартеръ для Южной монъ, «банкиръ революціик Онъ ссудилъ Кон­
Каролины, въ которомъ
имъ гарантирована грессу изъ собственныхъ, средствъ громадную
была свобода совѣсти всѣмъ, «включая евре­ по тому -времени сумму, въ 658.007.13 доллаевъ, язычниковъ и диссидентовъ». Несмотря, ровъ. За такую дѣятелъность онъ былъ захваоднако, на эту рѣдкую толерантность, только въ ченъ англичанами въ Нью-Іоркѣ и подвергнуть
1694—95 годахъ впервые встрѣчаются евреи въ тюремному заключенію. Войной за независимость
Чарльстонѣ, Въ 1703 году слышится протестъ кончается колоніальный періодъ Сѣверо-Америпротивъ евреевъ-чужестранцевъ за то, что они канскихъ ПІтатовъ. На историческую арену вы­
принимали участі^ въ выборахъ. Первыми коло- ступила новая великая заокеанская республика
нистрами тамъ были выходцы изъ Лондона и Соединенныхъ ІПтатовъ Сѣверной Америки. Въ
англійскихъ колоній, Въ 1742 г, еврейское насе- основу ея положена Декларацш Независимости
леніе Чарльстона было значительно увеличено (Declaration of independance) отъ 4 іюля 1776 г.,
колонистами, оставившими Георгію, такъ что [ которая гласить: «Мы считаемъ очевиднымъ ту
въ 1750 тамъ открылась первая синагога, се- ! истину, что всѣ люди созданы равными». Не­
фардская; позже, къ концу колоніальнаго пері- смотря на такое категорическое заявленіе, равноод^, нѣмецкій элементъ сталъ, однако, настолько правіе евреевъ на дѣлѣ не скоро осуществилось.
вліятельнымъ, что открылъ свою, болѣе об­ Только постепенно одинъ штатъ за другимъ вво-
Библиотека «Руниверс»
205
AMEJ
ИКА
206
1
дилъ сперва въ конститущю, потомъ въ живнь XIX в. съ 5 /* милліона почти до 13 милл. при
еврейское равноправіе. Ныо-Іоркъ шелъ впе­ очень слабой иммшраціи (всего прибыло 450.000
реди всѣхъ штатовъ, га нимъ слѣдовалн друтіе. чел.) еврейское населеніе, по исчисленію Ноа
Колоніальный періодъ окончился и съ нимъ насту- (см.), въ 1818 г. равнялось 3000; если же спустя
пилъконецъ еврейскому безправію. К. Форнбергъ. восемь лѣть ивслѣдоватедь НагЪу нашелъ 6000 ев­
Евреи въ Сѣверной Амѳринѣ въ XIX вѣкѣ.—Со­ реевъ, то это потому, что иммиграція иэъ Гермаединенные Штаты.
ніи шла со времени наполеоновскихъ войнъ. Но
Исторія евреевъ в ъ Соединенныхъ Ш т а т а х ъ и въ послѣднемъ случаѣ еврейское населеніе да­
въ X I X вѣкѣ съ внѣпшей, политическо-правовой леко отстало отъ общаго прироста. Еще болѣе постороны, очень бѣдна событіями. Кояституціон- разитедьнымъ можетъ показаться тотъ фактъ, что
ное равноправіе евреи получили еще в ъ концѣ и сефарды выказывали въ XIX в. очень незначи­
Х Ѵ П І вѣка, какъ наслѣдіе учредителей и от- тельный культурный процеесъ: въ 1831 г. среди
цовъ великой республики. Фактически это равно- 2000 евреевъ Нью-Іорка имѣлось только два вра­
правіе было введено безъ особой борьбы (за ис- ча—изъ нихъ одинъ ашкеназъ—и два адвока­
ключеніемъ развѣ штата Мэрилаяда, гдѣевреямъ та. Очень немногочисленны также сефарды на попришлось еще в ъ первой четверти А І Х вѣка до­ прищѣ науки, литературы и искусства. Наиболѣе
биваться правъгосударственной службы), причемъ крупной личностью является упомянутый Мордунигдѣнебылосдѣлано попытокъ возбудить «еврей­ хай Мануэль Ноа изъ Филадельфіи (1785—1851).
с к и вопросъ» съ цѣлью ограниченія евреевъ в ъ Первое еврейское періодическое изданіе «Еврей»
правахъ. Съ другой стороны, внутренняя жизнь (The Jew) начало выходить только въ 1823 г.,
американско-еврейскаго населенія в ъ X I X в.— причемъ редакторъ Джэксонъ не былъ португаль­
перемѣны в ъ его составѣ и численности, а также ская происхожденія, да и цѣль этого изданія
многообразіе факторовъ его культурнаго разви- была религіозная, борьба съ миссіонерами. Нетія—богата крупными явленіями. Нигдѣ, кромѣ ожиданнымъ явилось движеніе въ пользу ре­
Соединенныхъ Штатовъ, не случалось, чтобы в ъ формы ритуала, поднятое лублицистомъ и дратеченіе одного вѣка населеніе возрасло съ 3.000 матургомъ Исаакомъ Гарби, въ 1825 г. въ Чарддо 2 милдіоновъ. Исключительнымъ явленіемъ стонской сефардской общинѣ. Впрочемъ, оно
представляется то, что населеніе, которое в ъ на­ вскорѣ ватихло и не распространилось на другія
чале X I X в. не имѣло никакихъ паиятниковъ конгрегаціи.
самостоятельной еврейской литературы и не про­
Иммиграція единичныхъ евреевъ и мелкихъ
являло никакихъ національно-культурныхъ стре­ группъ изъ Германіи и Польши началась въ
млешй, стало к ъ началу X X вѣка вторымъ цен- XVIII вѣкѣ. Массовая же иммиградія развилась
тромъ для всѣхъ національно-культурныхъ те- въ XIX вѣкѣ. Точно установить ея зарожденіе
ченій в ъ еврействѣ. Иммиграция является в ъ нельзя. Иэвѣстно только, что послѣ наполеонов­
исторіи американскаго еврейства важнѣйшей твор­ скихъ войнъ стали появляться болѣе многочислеяческой силой. Дважды МЕНЯЛИСЬ в ъ теченіе X I X яыя группы эмигрантовъ, главяымъ образомъ,
вѣка исходные пункты массовой иммиграціи и изъ йодной Германіи (Мах КоЫ&г, German-Jewish
соотвѣтственно мѣнялся соціальный и культур- immigrations publications etc., vol. ІУ). Извѣстно-національный составъ еврейскаго населения, ный еврейскій путешественникъ Веніаминъ II,
а равнымъ образомъ характеръ его стремленій и книга котораго «Drei Jahre in America» (Hanno­
его духовной жизни. Этотъ процессъ внутреннихъ ver, 1863) является важнѣйшимъ источникомъ для
иереживаній представленъ в ъ слѣдующихъ пе- исторіи евреевъ въ Америкѣ въ срединѣ XIX в.,
ріодахъ: господства сефардскаго населенія, про­ говоритъ: «Вторая массовая эмиграція изъ Евро­
д о л ж а в ш а я с я около 40; лѣтъ преобладанія выход- пы началась въ 1836 году. Политическая реакція
цевъ изъ Германіи, отъ 40 до 90-хъ гг.; массо­ въ Ваваріи была первой причиной ея; торговый
вой иммиграціиизъ вое ^очно-европейскихъ странъ. кризисъ и стѣснительные брачные законы яв­
Указанный три группы населенія до сихъ поръ лялись ея дальнѣйшими причинами. Первые
не ассимилировались между собой. К а ж д а я изъ эмигранты были бѣдные ремесленники безъ обранихъ продолжаетъ жить своей особой жизнью ря- зованія и средствъ» (т. I, стр. 47). Вслѣдъ за
домъ съ другими.—Хотя испанско-португальская баварцами потянулись эмигранты и изъ лрирейнчасть еврейскаго населенія Соединенныхъ Ш т а ­ скихъ провинцій. Ростъ иммиграціи въ это вре­
товъ, такъ называемые сефарды, первоначально мя виденъ изъ слѣдующихъ цифръ: въ 1840 г.
составлялась изъ выходцевъНортугаліи, Голлан- сАмериканскій альманахъ» опредѣляетъ число
діи, Англіи и колоній Южной Америки и Вестъ- евреевъ въ 15.000, а въ 1848 г. М. Беркъ насчиты­
Йндіи, одпако к ъ началу X I X в. различные эле­ ваем ихъ 50 тысячъ. Энергичные, предпріимчименты этого населенія настолько слились между вые, эти нѣмецкіе эмигранты имѣли успѣхъ. За
собой, что составили однородную соціально-куль- свои старыя ремесла не многіе принялись. Глав­
турную массу. Экономическое положеніе сефар- ная масса набросилась на прибыльное коробейдовъ было пэѣтущее. В ъ духовномъ отношенш ничество, спеддлерствоі. Позже они занялись
они жили традиціями прошлаго. «Португальскіе болѣе широкой торговой дѣятельностью и сво­
евреи (сефарды) обыкновенно люди вѣжливыхъ бодными профессіямй. Сначала среди нихъ
манеръ, потомки древнихъ поколѣній, чьи пред­ было мало интеллигентныхъ силъ. Но послѣ
ки в ъ болѣе раннія времена фигурировали при революдіи 1848 года, съ наступленіемъ рекоролевскихъ дворахъ, а в ъ новѣйшія принадле­ акціи и политическихъ пресдѣдованій, изъ За­
жали въ Голландш к ъ коммерческой аристокра­ падной Европы пріѣхали люди, болѣе культур­
тии* (James; Piciotto). Аристократизмъ сефардовъ ные и интеллигентные. Во время междоусобной
имѣлъ неблагопріятныя послѣдствія для ихъ даль- войны еврейское населеніе достигло въАмерикѣ
нѣйшаго развитія. Замкнувшись в ъ себя, ярые 150.000 чел. И когда въ 1877 году «Союзъ еврейприверженцы консерватизма и ортодоксіи, се­ ско - американскихъ конгрегацій* сдѣлалъ ан­
фарды осудили себя на духовное и физическое кету о численности еврейскаго населенія, то было
вырожденіе. В ъ то время к а к ъ общее населеніе насчитано около 190 тысячъ чел. Когда періодъ
новой республики увеличилось га первыя 30 лѣтъ массовой иммиграции изъ Германіи былъ уже
Библиотека «Руниверс»
207
АМЕРИКА
законченъ, черезъ три года цифра увеличилась
до 230 тысячъ. «Германскіе евреи—сообщилъ
Франсисъ Либеръ (1869)—пріобрѣли вліяніе, до­
стигли богатства, стали культурны и образованы,
или, по меньшей мѣрѣ, стремятся къ просвѣщенію». Проф. Попъ разсказываетъ въ своемъ
изслѣдованіи «The clothing industry in New-Iork»,
что до междоусобной войны торговля старымъ
платъемъ была въ Америкѣ бо.лѣе значительна,
чѣмъ торговля новымъ, причемъ она сосредото­
чивалась въ рукахъ евреевъ; приготовленіе же
новаго платья находилось тогда въ рукахъ t англичанъ,ирландцевъ и нѣмцевъ. Изъ рядовъ бывшихъторговцевъ платьемъ вышли владѣльды многихъ крупныхъ торговыхъ домовъ. Около 1870 г.
евреи стали заниматься производствомъ новаго
(готоваго) платья, въ качествѣ рабочихъ и фабрикантовъ. Иммиграция изъ Восточной Европы
доставила дешевыя рабочія руки. По даннымъ
1888 года (Маркенсъ), въ разлячныхъ отрасляхъ
промышленности въ Ныо-Іоркѣ изъ 1200 оптовыхъ фирмъ—1000 принадлежали евреямъ, изъ
241 фабрикъ готоваго платья—234, причемъ среди
30.000 рабочихъ было 15.000 евреевъ.
Импортъ ювелирныхъ издѣлій и драгоцѣнныхъ камней, а также табаку, лроходилъ преи­
мущественно черезъ руки еврейскихъ купцовъ;
они же являются главными фабрикантами сигаръ.—Изъ 4000 розничныхъ и 300 оптовыхъ
мяснпковъ въ Ныо-Іоокѣ и Бруклинѣ половина
состояла изъ евреевъ. Болѣе подробный свѣдѣнія
о евреяхъ въ промышленности даетъ слѣдующая
таблица:
Оборотъ.
Приготовленіе платья
55.000,000 дол.
Коммисіонеры ювелирн. издѣлій. 30.000,000 »
Оптовые торговцы мясомъ . . . 25.000.000 »
Торговцы виномъ, спирт., пивомъ. 25,000,000 »
Коммисіон. листоваго табаку . . 15.000,000 »
Фабриканты сигаръ . .
. . . 55.000,000 »
»
верхняго платья . . 15.000,000 »
Импортеры алмазовъ
12.000,000 »
Торговцы "кожей и шкурами . . 12.000,000 »
Фабриканты верхнихъ рубашекъ. 10.000,000 »
Импортеры часовъ
6.000,000 »
Торговцы искусств, цвѣтами и
перьями
6.000,000 »
Импортеры и коммисіон. мѣховъ . 5.000,000 »
Фабриканты нижняго бѣлья . . 5.000,000 »
Импортеры кружевъ и вышивокъ. 4.000,000 »
Фабриканты бѣлыхъ рубашекъ . 3.000,000 »
»
шляпъ . . . . . .
3.000,000 »
»
шапокъ
2.000,000 »
Весь годовой оборотъ еврей­
скихъ оптовиковъ . . . 298.000,000 дол.
За послѣднія 20 лѣтъ благосостояніе евреевъ
воврасло. Въ спискѣ 115 милліонеровъ, пода­
вляющее большинство («Jlidische ЛѴеШ>, 1902)
составляютъ германскіе евреи.
Распредѣлепіе евреевъ по штатамъ.—Первыя
поселенія евреевъ въ Америкѣ носили случай­
ный характеръ; только съ началомъ массовой
иммиграціи изъ Германіи евреи стали селиться
болѣе значительными группами.
Послѣ войны за независимость многіе изъ ев­
реевъ, бѣжавшихъ въ Филадельфію. вернулись
въ Нъю-Іоркъ, который, послѣ паденія Нью-Дорта,
сдѣлался важнымъ торговымъ центромъ и сталъ
быстро расти. Иммиграціонная волна направлялась
теперь въ Соед. Штаты и сначала чаще всего въ
208
Нью-Іоркъ (см.). Отсюда евреи постепенно стали
переходить въ штатъ. Возникли конгрегаціи въ
Буффало (1835 г.), Алабанѣ (1837) и Рочестрѣ (1848).
Вовсѣхъбольшихъимногихъмаленькихъгородахъ
Нью-іоркскаго штата имѣются еврейскія общины.
Вовремя освсбодительной войны община ЛьюПорта разсѣялась и съ тѣхъ поръ никогда
не достигала былой силы и блеска. Семейство
Туро завѣщало средства для содержания сина­
гоги и кладбища, которыя существуютъ понынѣ,
несмотря на весьма скромное число теперешняго
еврейскаго населенія. Исторія еврейской общины
въ Н.-П. представляетъ особый интересъ, потому
что община занимала особое положеніе въ Америкѣ и навсегда оставила извѣстные слѣды въ
этомъ городѣ, когда то главномъ портѣколоніи, а те­
перь служащемъ лѣтнимъмѣстоп ребываніемъ эле­
гантной публики Соединенныхъ ІПтатовъ. Когда
англичане завладѣли Нью-Портомъ, многіе евреи
бѣжали и основали временную колонію въ Lei­
cester, Mass., но она не пережила войны. Группа
евреевъ, съ семействомъ Гайсъ, поселилась въ
Бостонѣ. Около 1840 г. евреи стали эмигрировать
изъ Нью-Іорка въ Нью-Хевенъ и Бостонъ, гдъ
были основаны конгрегаціи въ 1840 и 1842 гг.
Общинная жизнь евреевъ Новой Англіи проте­
кала безъ выдающихся событій и ихъ число
медленно росло до начала русской эмиграціи въ
1882 г. Послѣ того часть иммигрантовъ напра­
влялась въ Новую Англію. Въ самомъ штатѣ
Массачузетсъ жило въ 1901 году 60000 евреевъ
и около 20000 было^ въ другихъ штатахъ Новой
Англіи. Съ открытіемъ западныхъ территорий,
обѣщавшихъ большія выгоды благодаря дев­
ственной своей почвѣ, многіе фермеры Новой
Англіи окончательно бросили свои сравнительно
неплодородный земли и переселились на западъ.
Эти опустѣвіпія фермы заняли, главнымъ образомъ въ штатѣ Жопнектикутѣ, русскіе евреи,
которые, заведя молочныя фермы, стали новымъ
полезнымъ элементомъ въ земледѣльческомъ населеніи этого штата. Въ этойколоніи евреи были
наиболѣе ограничены въ правахъ, но они упорно и
систематически боролись, пока не добились полнаго признанія правъ. Массачузетсъ—ojuna, изъ первыхъ колоній, возвѣстившихъ свободу вѣроисповѣданія какъ необходимое условіе существованія штата, но это была терпимость, а не
свобода, потому что существовала условная
статья, что лица, отрицающія Святую Троицу,
подлежать смертной казни. Даже послѣ рево^
люціонной войны никто не могъ занимать плат­
ную иди почетную должность, не давъ подписки,
что онъ христіанинъ. Въ 1801 и 1804 гг. были
сдѣланы попытки упразднить эту статью; но оба
раза двѣ трети Законодательнаго Сібранія были
противъ. Попытки эти были возобновлены въ
1819 г. и увѣнчались, наконецъ, успѣхомъ, и въ
1824 г. два еврейскихъ гражданина были из­
браны членами совѣта въ Балтиморѣ. Этотъ
результатъ былъ достигнуть, главнымъ образомъ,
благодаря настойчивымъ стараніямъ одной
семьи—Когеновъ, которая и понынѣ занимаетъ
почетное положеніе въ штатѣ. Когда возникла
междоусобная война (1861—65 гг.) въ М., несмо­
тря на то, что онъ остался въСоюзѣ, было много
гражданъ, симпатизировавшихъ конфедераціи.
Особенно сильно проявилось это разногласіе
въ мнѣніяхъ евреевъ, благодаря рѣзко враждеб­
ной позиціи, которую занялъ по отношенію къ
рабовладѣльцамъ раввинъ Давидъ Эйнгорнъ (онъ
долженъ былъ за это покинуть городъ).—Особый
Библиотека «Руниверс»
209
АМЕРИКА
интересъ представляетъ исторія евреевъ въ Леисилъваніи въ XIX в. На первомъ мѣстѣ стоитъ го­
родъ. Филадельфія, Мѣстяая еврейская община
была одно время главной въ Соед. Шт. и уступала
по количеству членовъ только Нью-Іорку. Послѣ
занятія послѣдняго англійскими войсками, раввинъ Герсонъ Мендесъ-Сейхасъ бѣжалъ съ боль­
шей частью общины въ Ф.; не найдя здѣсь регулярныхъ богослуженій, онъ при содѣйствіи мѣстныхъ евреевъ ввелъ сефардскіе обряды. Сейхасъ остался здѣсь раввиномъ. Послѣ него этотъ
постъ занимали до Исаака Лизералюди посредст­
венные. Послѣдній былъ самымъ извѣстнымъ рав­
виномъ своего времени; кромѣ него, быть можетъ,
двое или троедругнхъимѣли такое же вліяніе на
судьбы американскаго еврейства. Раввинъ, учи-
Сннагога Keneseth Israel, въ Фкладѳльфіи.
(Съ фотографіи).
тель, организаторъ общины, переводчикъ Вибліи,
редакторъ и издатель, онъ обнаружплъ на всѣхъ
этихъ поприщахъ неутомимую энергію. Кромѣ не­
го, выдвинулось семейство Филиппсъ. Генри М.
Филиписъ былъ одвимъизъпослѣднихъкрупныхъ
адвокатовъ Ф. и членомъ 35-го Конгресса. Бослѣ
Лизера раввинскій постъ конгрегація «Mikwe
Israeb занималъ Саббато Морайсъ, родомъ изъ
Италіи (умеръ въ 1897 г.), учредившій еврейскій
богословскій институтъ въ Ныо-Іоркѣ. Первая
въ Ф. конгрегація ашкеназовъ, «Rodeph Scha-
210
Іош» (Искатель мира), получилъ «привиллегіго»
(charter) 12 августа 1802 года. Наиболѣе виднымъ раввиномъ ея былъ Маркусъ ЯСТБОВЪ
(первый раввинъ - реформаторъ Фіілацельфіи—
Самуилъ Гиршъ). Многія другія конгрегаціи
были учреждены позже, особенно съ 1882 года,
послѣ наплыва русскихъ эмигрантовъ въ Фи ла­
де льфію. Бажную роль сыграла эта община въ
смыслѣ воспитанія и образованія евреевъ.
Послѣдніе выдавались здѣсь въ области ремеслъ,
изящныхъ искусствъ и во всѣхъ видахь тор­
говли и промышленности. До 1894 года 116 ев­
реевъ имѣли право заниматься адвокатурой;
съ тѣхъ поръ число ихъ постепенно возрастало.
OHBL выбирались, какъ представители штата,
въ Конгрессъ, Мало-по-малу евреи стали се­
литься въ западной части штата, между прочимъ
въ Питсбургѣ, послѣ Ф. наиболѣе многолюдной
общинѣ, а позже и въ другихъ частяхъ штата;
едва ли теперь найдется большой городъ, въ
которомъ не было бы еврейской общины.—И
въ штатѣ Георгія замѣчается ростъ еврейскаго населенія въ теченіе XIX вѣка. Не­
медленно послѣ окончанія войны за независимость
многіе евреи поселились въ г. Саваннѣ и наняли
жилой домъ для богослужеяій. Въ ноябрѣ 1790 г.
былъ полученъ чартеръ для конгрегаціи «Микве
Израиль въ . Саваннѣ». Релпгіозныя функціи
псполнялъ бсзплатно докторъ Де-ла-Мотта. Въ
1820 г., при освященіи синагоги, онъ произнесъ
рѣчь, которая до сихъ поръ является важнымъ
документомъ американской-еврейской исторіи.
Синагога быля уничтожена пожаромъ въ 1829 г.,
н на ея мѣстѣ возвели прочное каменное зданіе.—
О геста является слѣдующимъ городомъ послѣ
Саванны, заселеннымъ евреями. Первымъ прибылъ туда—около 1828 г.—флорентіецъ ^ съ же­
ной. За нимъ (1828) послѣдовали другіе евреи
изъ Чарльстона. Первая конгрегація, «Вне Israeb,
была учреждена въ 1846 г. Въ Атлантѣ, Колумбусѣ и Маконѣ имѣются значительный общины.
Кромѣ того, рядъ конгрегацій разбросапъпо всему
штату. Главной общиной остается до сихъ поръ
Саванна.—Въ Южной Еаролинѣ еврейское населе­
ние концентрировалось главнымъ обраиомъ въ
Чарльстонѣ. Синагога была построена въ 1781 г. и
десять лѣтъ спустя конгрегація была зарегистрована; она состояла тогда изъ 51 семейства (приблизителено 400 лицъ). Въ скоромъ времени она
такъ разрослась, что понадобилась еще одна си­
нагога. ІГослѣ войны за независимость прибыли
туда многіе евреи изъ Нью-Іорка, которые посе­
лились и оставались въ Ч. до начала междуусобной войны. Въ настоящее время евреи живутъ въ штатѣ вездѣ небольшими группами. Въ
Ч. реформаціонное движеніе началось въ 1825 г.—
Въ Сгъверной Жаролинѣ въ 1808 году была сдѣлана попытка исключить еврея изъ Генеральнаго Совѣта за его вѣру. Въ 1826 году въ С. К.
жило 400 евреевъ; число ихъ сильно увеличилось
послѣ иммиграціи 1848 г. Теперь наиболѣе значи­
тельная община находится въ Уильмингтонѣ.—
Въ Виргинги наибольшей является еврейская
община въ Ричмондѣ. Конгрегадія «Beth Schalom»
возникла въ Р. въ 1701 году. Съ тѣхъ поръ община
очень разрослась,такжекакъ въ Норфолькѣ. Нынѣ
существуютъ конгрегаціи въ 10 городахъ В. и не
менѣе 4 въ городахъ Западной Виргивіи. Въ
Луизіану, въ главный городъ, Ныо-Орлинъ, прибылъ еврей Іуда Typo еще въ 1801 году. Первое
погребете на еврейскомъ кладбищѣ этого города
состоялось 29 іюня 1828 г. Община здѣсь быстро
Библиотека «Руниверс»
211
AME РИКА
212
растетъ (съ 1848 г.). Она насчитываешь много кон-1 насчитываются въ 23 городахъ штата.—Мичиюиъ.
грегацій и благотворительныхъ учрежденій. По­ Конгрегація существуетъ въ Дитройтѣ съ 1851 г.
добный ростъ замѣтенъ во всемъ штатѣ; еврей- Нынѣ мѣстная община весьма значительна. Въ
скія общины существуютъ тамъ въ 19 городахъ.— другихъ городахъ евреевъ не много, но они разсеПервое лицо несомнѣнно еврейскаго происхо- лены по всему штату. Они живутъ въ 26 горо­
жденія, поселившееся въ Кентукки, былъ нѣкій дахъ, изъ которыхъ слъдуетъ упомянуть Алпену,
Соломонъ изъ Филадельфіи; онъ выстроилъ Бэй-Сити, Грандъ-Рапидсъ и Каламазу.—Огайо.
себѣ домъ въ Гарродсбургѣ приблизительно въ Первая по времени еврейская община на за1808 г. Въ1816г. онъ былъ назначенъ кассиромъ падѣ, играющая понынѣ роль передовой въ исторіи
банка Соед. ПГт. въ Лексингтонѣ. Публичное бого- евреевъ Соединеня. Шт.,—община штата Огайо, въ
служеніе было введено въ 1838 году, и пять частности община Цинциннати. Еврейскимъ ліодѣтъ спустя возникла конгрегація «Adass Israel», | неромъ въ долинѣ Огайо былъ Іосифъ Іонасъ,
получившая привиллегію отъ Законодательна™ родомъ изъ Эксетера въ Англіи, который при­
Собранія. Городъ Луизвилль насчитываете те­ быль въ Цинциннати 8 марта 1817 г. Въ 1819 г.
перь шесть конгрегацій, много филантропиче- къ нему присоединилось еще трое евреевъ. Больше
скихъ и образовательныхъ учрежденій. Ббльшая всего явилось за ними до 1830 года уроженцевъ
часть евреевъ штата живетъ въ Луизвиллѣ, но Англіи, когда волна нѣмецкой эмиграціи напра­
еврейскія общины находятся по крайней мѣрѣ вилась въ Ц. Уже въ 1819 г. здѣсь было со­
вершено богослуженіе на Новый годъ и Судный
еще въ шести другихъ городахъ штата.
Изъ остальныхъ Южныхъ штатовъ нужно на­ день. Въ 1825 г. образовалась конгрегація «Kachal
звать Алабаму, гдѣ евреи поселились еще въ Kodesch Bnej Israel» (Священная община сыно­
1724 г. Первая конгрегація была учреждена въ вей Израиля). Другія двѣ были основаны въ
Мобилѣ въ 1841 году. Еврейскія общины нроцвѣ- 1841, а четвертая въ 1848 году. Благодаря, главтаютъ въ Ббрмингамѣ. Монгомери и другихъ нымъ образомъ, вліянію Исаака М. Вайза, коменыпихъ городахъ.—Въ Техасѣ евреи играли тораго дѣятельно поддержали энергичные и воо­
большую роль въ исторіи заселенія и раз- душевленные члены общины, Ц. оставилъ глу­
витія области. Первый колониста, Самуилъ Из­ бокие слѣды въ исторіи американскаго еврей­
раиль, явился изъ Соед. Шт., когда Техасъ при- ства. Здѣсь находятся правленіе Союза аменадлежалъ еще Мексикѣ. Онъ получилъ въ риканско-еврейскихъ конгрегацій, Совѣтъ деледаръ земельный участокъ въ провинціи Форъ гатовъ и Союзный еврейскій инстптутъ (Hebrew
Бендъ, а позже такой же участокъ въ провинціи Union College), который теперь пополняетъ каПолкъ за службу въ арміи въ 1836 и 1837 гг. За ѳедры большой части реформированныхъ конгренимъ послѣдовалъ Авр'аамъ Лабатъ изъ Чарль­ гацій Соед. Шт. Затѣмъ имѣетъ значеніе община
стона, прибывшій въ 1831 году. Другой еврей, гор. Кливленда, гдѣ евреи поселились въ 1839 г. и
Яковъ де-Кордова, изъ испанскаго города на гдъ конгрегаціи были основаны въ 1846 и ]850 гг.
Ямайкѣ, одинъ изъ дервыхъ воспользовался но- Евреи живутъ въ двадцати городахъ штата.—Ил­
вымъ торговымъ путемъ, открывшимся для Соед. линойсъ. Въ щтатѣ Нью-Іоркъ живетъ больше
Шт. послѣ битвы подъ С. Яцинто въ 1836 году, трети американскихъ евреевъ, а штаты Пенсилькогда Техасъ сталъ независимой республикой. Б ъ ванія и Иллинойсъ вмтлцаютъ въ себѣ пятѵю
1837 г. де-Кордова поселился въ Галвестонѣ и часть еврейскаго населенія, оба поровну. Это
сталъ гражданиномъ республики. Онъ принималъ весьма любопытно, въ виду сравнительно небольшое участіе въ колонизаціи земельныхъ обла­ давняго открытія Западныхъ территорій; однако
стей Т. Наиболѣе выдвинулся среди первыхъ ко- весьма вѣроятно, что евреи осѣли на террилонистовъ Генри Кастро, піонеръ въ той части Т., торіи Иллинойса въ эпоху французскаго влады­
которая расположена на западъ отъ города Санъ- чества, приблизительно въ 1750 г. Чикаго полу­
Антоніо. Онъ сдужилъ раньше во французскЪй чилъ свой чартеръ не раньше 1837 года. Первое
арміи и эмигрировалъ въ Соединенные Штаты достоверное извѣстіе о поселеніи здѣсь евреевъ
въ 1827 году. Пріобрѣтя американское граж-1 относится ко времени нисколько раньше 1841 г.;
данство, онъ былъ консуломъ Напла и Про­ въ 1843 году прибыла большая группа евреевъ.
виденса. 15 іюня 1842 г. Кастро заключилъ съ Первый еврей, купившій землю въ провинціи
президентомъ Густономъ договоръ объ основаніи Кукъ, былъ нѣкто Генри Мейеръ. прибывшій въ
колоніи на западъ отъ Медины; начало ея было Иллинойсъ весною 1847 г. Въ 1845 г. была осно­
положено 3 сентября 1844 года. Полагаютъ, что в а н а первая еврейская организація «Еврейское
между 1843 и 1846 гг. болѣе 5000 эмигран- погребальное общество». Въ 1847 году образо­
товъ поселилось въ этомъ штатѣ. Когда Техасъ валась «Kehillatn ansche maarow» («Община
вошедъ въ Союзъ Соед. Штатовъ, еврей Да- жителей запада»); она старѣйшая конгрегація
видъ С. Кауфманъ состоялъ депутатомъ Кон­ на сѣверо-западѣ. Вторая, «Neweh schalom» (Мир­
гресса; онъ занималъ эту должность до своей ное селеніе), возникла въ 1852 году. Въ 1858 г.
смерти (1851). По сравненію съ немногочислен­ были сдѣланы первые шаги къ образованію еврей­
ностью еврейскаго населенія, Т. насчитываетъ ской реформированной общины, которая, подъ
необыкновенно большое число еврейскихъ гра- именемъ «Синай», возникла въ 1861 году. Съ
жданъ, отличившихся въ общественной жизни тѣхъ поръ еврейская община росла пропори на научномъ поприщѣ. Б ъ настоящее время ціонально самому городу, который, несмотря на
въ 32 городахъ есть еврейскія общины, наи- всего семидесятилѣтнее существование, считается
бодьшія въ Даласѣ, Галвестонѣ, Густонѣ, Санъ- вторымъ по количеству населенія послѣ НьюАнтоніо и Вако.—Первое извѣстіе о евреяхъ въ Іорка. Извѣстны 50 конгрегацій, но безъ сомнѣЗападпыхъ Штатахъ Индіаны, гласить, что нія есть много незначительныхъ, названія кото­
они прибыли изъ Англіи въ Индіанополисъ въ рыхъ еще не зарегистрованы. Въ еврейской об1794 г. Конгрегація возникла здѣсь лишь въ щинѣ Чикаго имѣется цѣлый рядъ прекрасяыхъ
1856 г. До этого времени уже существовали об­ воспитательныхъ учрежденій и больницъ. Она
щины въ Фортъ-Уэйнѣ (1848), Лафайеттѣ (1849) дала выдающихся юристовъ, архитекторовъ и
и Эвансвилѣ (1853). Теперь еврейскія общины I музыкантовъ. Среди видныхъ ея раввиновъ
Библиотека «Руниверс»
213
АМЕРИКА
214
слѣдуетъ назвать Либмана Адлера, Б. Фель- щины въ городахъ Мемфисѣ, Нашвиллѣ, Ноксзенталя и Эмиля Г. Гирша. Еврейскія общины виллѣ и другихъ.—Миннесота. Первая конгре­
существуютъ въ 16 городахъ штата.—Централь­ гащя образовалась въ гор. С. Поль, въ 1856 г.,
ные и Югозападные штаты. Миссури. За тодъ до въ йоторомъ, какъ и въ Миннеаполисѣ, есть те­
объединенія Миссури съ Соед. Шт. тамъ уже жили перь значительная община. Третье мѣсто ваниевреи. Семейство Блохъ поселилось въ 1816 г. Пер­ маетъ Дулитъ. — Уисконсинъ. Наибольшая об­
вое богослуженіе было совершено въ С.-Луи щина въ Мильуоки, гдѣ первая конгрегація
въ 1836 г.? а въ сдѣдующемъ году была осн< вана образовалась еще въ 18І52 г. Теперь ихъ тамъ
конгрегащя. Въ С.-Луи и въ Канзасъ-Сити пять. Общины существуютъ также въ 13 дру­
пмѣются теперь весьма значительныя еврейскія гихъ городахъ штата.—Іова, Наиболѣе старую
общины; меньшія находятся въ восьми городахъ конгрегацію мы здѣсь находижъ въ Кеококѣ
штата.—Теннесси. Здѣсь имѣются еврейскія об­ (осн. въ 1856 г.), а самую большую въ Де-Муанѣ
Центральное пранленіе внрейскнхъ благотворнтельныхъ учрежден! йтНью-!оркъ. (Съ фотографіи).
Евреи живутъ въ 11 городахъ штата, правда, въ циско. Община росла очень быстро, отличаясь отъ
ограниченномъ количестве и очень разрознено.— другихъ еврейскихъ общинъ Соед. ПІ, того вре­
Еанзасъ. Конгрегація образовалась, кажется, мени тѣмъ, что туда прибывали исключительно
сперва въ Ливенсвортѣ. Въ восьми городахъ нѣмедкіе евреи, между тѣмъкакъвъКалифорнію
имѣются еврейскія общины.—Небраска. Первая переселялись евреи также изъ Англіи, Франціи и
конгрегація была основана въ Омахѣ въ 1879 г., Голландіи. Въ Сакраменто, Лосъ-Анджелосѣи многдѣ живетъ значительное число евреевъ. Конгре- гихъ другихъ городахъ есть конгрегаціи, но боль­
гаціи имѣются еще въ Линкольнѣ и въ другихъ шая часть евреевъ сконцентрирована въС.-Франменьшихъ городахъ штата.—Калиф орпія. Евреи циско, гдѣ имѣются не меньше 11 конгрегацій,
прибыли въ Ё. въ большомъ числѣ въ 1849 г., больница, сиротскій домъ и многія общинныя дру гія
когда стало извѣстно объ открытіи золота; въ учреждеяія,—Въ результатѣ этого движенія къ
1850 г. двѣ конгрегаціи были основаны въ С.-Фран- западу евреи стали селиться и въ другихъ
Библиотека «Руниверс»
215
АМЕРИКА
216
штатахъ.—Въ Ореюнѣ они живутъ съ 1850 г., а
конгрегація города Портланда была основана
въ 1858 г. Въ Солтъ-Лэкъ-Сити (гор. Соленаго
озера) имѣется конгрегація съ 1881 г., но утверждаютъ, что евреи прибыли туда гораздо раньше
н что некоторые изъ нихъ стали мормонами.—Въ
Колорадо главной считается община Денвера, но
общины есть и въ другихъ7 городахъ. Русско-еврей­
ская иммиграція направлялась также па западъ.
Въ 1877 г. евреи жили въ 1003 мѣстностяхъ,
причемъ насчитывалось 223конгрегаціи (съ 1203
членами), имущество которыхъ оцѣнивалось
въ суммѣ 42/2 мплл. долларовъКонгрегаціи существуютъ въ Монталѣ, Вашннгтонѣ, Сѣверной и Юж­
ной Дакотѣ. Можно смѣло утверждать, что.
несмотря на очевидное скопленіе евреевъ въ
1825 г. образовалась въ Нью-Іоркѣ первая поль­
ская конгрегація, въ 1830 году—нѣмецкая; позже
возникли нидерландская, богемская и др.). Рас­
колъ этотъ носилъ исключительно религіозный
характеръ. Ангкепазскія общины раздѣлились
на конгрегаціи ортодоксальный и реформирован­
ный. Впервые онъ обнаружился въ Нью-Іоркѣ:
въ 1843 г» 15 человѣкъ образовали общество для
пропаганды реформистскпхъ идей. «Мы не можемъ, говорили они, предпринять никакого дру­
гого дѣла, которое было бы столь угодно Богу и
такъ полезно для духовнаго благополучія нашихъ
собратьевъ по религіи, пхъ дѣтей, внуковъ и
правнуковъ, какъ стремиться къ введенію новыхъ формъ богослуженія, и въ этомъ духѣ вліять
на релпгіозную и нравственную культуру исповѣдующихъ еврейскую вѣру». Черезъ два года
этотъ кружокъ, возросшій до 33 членовъ, учредилъ свою конгрегацію «Emmanu-El», п^игласивъ д-ра Мерценбахера въпроповѣдники. Интел­
лигентные представители германской иммиграціи
сочувствовали этому движенію. Въ разныхъ го­
родахъ стали возникать подобный организации.
Въ Балтиморѣ реформистская община «Наг Si­
nai» была учреждена одновременно съ ныо-іоркской. Въ 1862 г. существовало 8 реформпстскихъ
когггрегацій.—Появленіе новаго движенія вызвало
сильное противодѣйствіе со стороны многихъ раввиновъ п ортодоксальнаго населенія. На этой почвѣ разгорѣлась какъ въ средѣ раввиновъ, такъ
и въ общинахъ упорная борьба, нашедшая вы­
ражение въ еврейско-американской прессѣ (на
англійскомъ и нѣмецкомъ языкахъ). На сторонѣ
ортодоксіи выдвинулись раввины: Исаакъ Jlecсеръ изъ Филадельфіи и Самуэль М. Айсаксъ
изъ Нью-Іорка. Йхъ усиліями были созданы ор­
ганы: въ Фпладельфіи «The Occident» (1843—
1869 г.), въ Нью-Іоркѣ «The Jewish Messenger»
(1857—1902 г.). Съ другой стороны, глава рефор­
мистов^ раввйнъ Исаакъ М. Вайзъ, началъ изда­
вать въ 1854 г. «The American Israelite», годъже
спустя нанѣмецкомъязыкѣ «Deborah», а Давидъ
Эйигорнъ съ 1855 г. «Sinai» (въ Балтиморѣ).Борьба
разгорѣлась въ общинахъ во время выбора рав­
Синагога въ Санъ-Франциско послѣ эемлетрясенія. вина. Вначалѣ реформистское движеніе носило
неопределенный характеръ: вънемъ сказывались
(Съ фотографіи).
разныя теченія. Первая попытка къ объеди­
н е н а различныхъ направленій, сдѣланная на
восточной прибрежной части Соед. Шт., нѣтъ конференции въ Кливлэндѣ (Огайо) въ октябрѣ
ни одного штата или территоріи въ Союзѣ, 1855 г., оказалась безрезультатной. Вторая по­
гдѣ бы въ настоящее время не было еврей- пытка формулировать принципы реформистская
скихъ общинъ. Это положеніе можно понимать рас­ движенія была сдѣлана въ Филадельфіи въ
пространительно, считая и отдѣльныя террпторіи, 1869 г. Дниціаторъ конференции, Давидъ Эйнгорнъ,
недавно присоединенный къ Соед. Шт., потому что формулировалъ слѣдующимъ образомъ принципы
конгрегаціи уже существуютъ въ Порторико, реформистская направленія: отрицаніе мессіанна Гавайскихъ и Филиппинскихъ островахъ. скихъ чаяній и признаніе за еврействомъ миссіи
Расколъ въ еврейскахъ общинахъ. Когда выходцы проповѣдывать единобожіе и объединеніе челове­
изъ Германіи стали массами появляться въ чества. И вторая конференція не имѣла успѣха.
Америкѣ, они встрѣтили щедрую помощь со сто­ Только въ 1885 году новой конференціи удалось
роны богатыхъ сефардовъ. Однако, согласіе про­ объединиться на принципахъ, предложенныхъ
должалось недолго. Аристократическій харак- д-ромъ Колеромъ.—Болѣе серьезный послѣдствія
теръ сефардовъ, различія между сефардскимъ имѣлъ планъ Вайза. Его предложены, объеди­
и ашкеназскимъ ритуалами, далѣе, желаніе нить реформистскія конгрегаціи въ одинъ сопортугезовъ ввести своего рода протекторатъ юзъ, создать для подготовленія раввиновъ богонадъ вновь прибывшимъ населеніемъ, все это словскій институтъ и поднять уровень субботпривело къ тому, что въ Ныо-Іоркѣвскорѣ возникъ нихъ щколъ—были приняты. Первый съѣздъ
расколъ: ашкеназы обособились и стали органи­ союза амерпканско-еврейскихъ реформистскихъ
зовывать отдѣльныя конгрегаціи. Но и среци конгрегацій, состоявшийся въ Цинциннати въ
самихъ ашкеназовъ возникли раздоры: нѣмецкіе 1873 г., поставилъ себѣ эту задачу, оговоривъ,
выходцы не уживались съ польскими и т. д. что союзъ не долженъ вмѣшиваться во внуВслѣдствіе этого конгрегаціи стали организо­ треннія дѣла коягрегацій (Proceedings etc., vol.
вываться изъ мелкихъ земляческихъ группъ (въ I, 1873).
Библиотека «Руниверс»
217
218
АМЕРИКА
Съ наступленіемъ массовой иммиграціи изъ
Восточной Европы силы ортодоксовъ стали увеличиваться, и, несмотря на то, что германскій элементъ населенія продолжалъ сторониться отъ новыхъ пришельцевъ, восточные эмигранты оказывали поддержку ортодоксіи въ нѣмедкой средѣ.
Лрос^адете.Въпервыегодысуществованіяпервой еврейской конгрегаціи въ Нькьіоркѣ былоучреждено при синагогѣ училище, гдѣ преподавались
общіе,атакже специально еврейскіе предметы. Это
было одно изънаиболѣе раннихъучилищъвъАмерпкѣ.Релнгіозноевоснитаніе и еврейское обрааова-
Внутренность синагоги общины «Emmanu-Eb въ Нью-Іоркѣ. (Съ фотографіи)
ніе можно было получать при большинствѣ пер- ; лись додъ попечительством» той или другой хривыхъ синагогъ или частяымъ образомъ, на дому, стіанской общины. Уже въ 1772 году встрѣчамежду тѣмъ какъ для общаго образованія евреи, емъ перваго еврея, внесеннаго въ матрикулъ
посѣщалп общія училища и гимназіи (colleges),] Пенсильванскаго университета. Въ Филадельфіи
хотя послѣднія въ большинствѣ случаевъ находи'!въ 1838 году было учреждено первое еврейское
Библиотека «Руниверс»
219
АМЕРИКА
воскресное училище, вподнѣ независимое отъ
мѣстяой ковгрегаціи, и съ этого времени нача­
лось движеніе, вскорѣ распространившееся по
всей странѣ, имѣвшее цѣлыо насаждать просви­
щете въ полной независимости отъ вдіянія
конгрегацій. Вътомъ-же году (1838) подобное учи­
лище было основано въ Чарльстонѣ, а въ 1839 г.
въ Ричмондѣ. Въ1845 годувъ Нью-Іоркѣ этимъ
дѣломъ занялось общество Иммануила (Emmanu­
220
el society), несмотря на то, что конгрегація
«Scheerith Israeb основала еврейское училище
еще въ 1808 г. Извѣстный путешественнику по­
литически дѣятель и публициста Мордехай М.
Ноа возбудилъ въ 1840 г. вопросъ объ учрежденіи
Высшей еврейской школы (Jewish college), и въ
1848 г. было основано въ Филадельфіи «Еврей­
ское общество воспитанія» (Hebrew education
society)—сперва общеобразовательные курсы, гдѣ
Синагога Beth-El въ Нью-Іоркѣ. (Съ фотографіи).
должны были преподаваться общіе предметы въ и отличительной чертой этихъ заведеній являлось
объемѣ курса классической гимназіи и, кромѣ того, то, что преподаватели, уроженцы Америки, долж­
еврейская религія и еврейскій языкъ. Ѣъ 1864 г, ны были преподавать по англійски, въ противо­
въ Нью-Іоркѣ возникло «Общество свободныхъ положность нѣмецкому преподаванію въ учиеврейскихъ училищъ», а затѣмъ въ разныхъ лищахъ конгрегацій. Вся телденція этого проштатахъ мало-по-малу распространилось движе­ свѣтптельнаго движепія состояла въ томъ, чтобы
т е въ пользу организаціи свободныхъ религіоз- объединить общины и освободить ея членовъ
ныхъ училищъ, гдѣ еврейскія дѣти разныхъ кон- отъ односторонняя вліянія довольно ограничен­
грегащй каждаго города учились бы по общей ной конгрегаціонной жизни. Въ послѣднее десяпрограммѣ. Эти заведенія должны были вытис­ тилѣтіе наступила въ этомъ отношеніи реакція:
нить домашнее религіозное образованіе. Учителя было учреждено много религіозныхъ училищъ и
преподавали здѣсь по большей части безплатно, субботнихъ школъ, находящихся подъ сильнымъ
Библиотека «Руниверс»
221
222
АМЕРИКА
вліяніемъ отдѣдъныхъ конгрегацій. Благодаря
этимъ школамъ, авторитетъ конгрегацій значи­
тельно возросъ. Хотя еврейскія образовательный
учрежденія продолжаютъ существовать, но они
не развились и никогда не процвѣтали; и не уди­
вительно, такъ какъ съ 1882 г. они приняли на себя
совершенно другія обязанности. Внезапное щэибытіе русскихъ евреевъ, не знающихъ англійскаго языка, а часто и не обученныхъ ника­
кому ремеслу, заставило американско - еврейскія общины позаботиться прежде всего объ
утреннихъ и вечернихъ курсахъ англійскаго
языка для новоприбывших* и, кромѣ того,
учредить ремесленныя и техническія училища.
Послѣдяія возникли въ Ныо-Іоркѣ, Филаделъфіи, Чикаго и другихъ городахъ на сред­
ства фонда барона Гирша.—
Въ 1855 г. раввинъ 1. М. Вайзъ предложилъ
учредить богословскій институтъ, «Zion College»
въ Цинциннати, но этотъ планъ потерпѣлъ не­
удачу. Въ 1867 г. былъ учрежденъ, главнымъ образомъ благодаря усиліямъ Исаака Лизеса «Инсти­
тутъ Маймоннда» въ Филадедьфіи, который,
однако, лросуществовалъ не долго. Лишь въ
Доиъ «Educational Alliance» іъ Нью-Іоркѣ. (Съ фотографіи).
1875 г. возникъ, по почину «Союза американскоеврейскихъ конгрегацій», «Союзный еврейскій ин­
ститутъ» (Hebrew Union College) въ Цинциннати,
который поставилъ себѣ задачей подготовлять
раввиновъ и проповѣдниковъ. Оффиціально
вполнѣ лояльный въ религіозномъ отношеніи,
институтъ, однако, выпускалъ приверженцевъ
реформистская теченія. Въ 1886 г. въ Нью-Іоркѣ
была учреждена «Еврейская богословская семинарія» для подготовки ортодоксальныхъ раввиновъ
и проиовѣдниковъ. Самое крупное пожертвованіе
на высшее еврейское образованіе въ Соед. Шт.
далъ конгрегаціи «Mikweh Israel» въ Филадельфіи Гайманъ Гратцъ; на эти средства суще­
ствуете «Институтъ Гратца» (Gratz College), возникшійвъ 1893 году. Цѣль его—выпускать учите­
лей для еврейскихъ училищъ. Вездѣ въ Соед. Шт.
существуютъ какъ подчиненныя конгрегаціямъ,
такъ и независимый отъ нихъ общества, а
также «союзы еврейской молодежи» (Young men's
hebrew associations), стремящіеся распространять
общее образованіе; они имѣютъ небольшія
библіотеки; члены союзовъ читаютъ публич­
ный лекціи на общія и религіозныя темы.
Библиотека «Руниверс»
НАРТА РАСПРЕДЕЛЕНА ЕВРЕИСНАГО НАСЕЛЕНІЯ СГЬВЕРНОЙ АМЕРИКИ
Кь статыь Америка
Библиотека «Руниверс»
223
224
АМЕРИКА
Въ 1893 году возникло общество cjewish Chau­
tauqua Society», съ отдѣленіями во многихъ горо­
дахъ, преслѣдующее тѣ же цѣли, что и т. н.
University Extension (американскіе народные
университеты) «Совѣтъ еврейскихъ женщилъ»
обязываетъ своихъ членовъ работать для распространенія образованія. «Союзъ субботнихъ
школъ> былъ основанъ въ 1886 году съ цѣлью
внести однообразный и постоянный методъ
иреподаванія въ субботнихъ школахъ. Въ
1900 г. насчитывались въ Соед. Шт. 415 еврей­
скихъ образовательныхъ организаций, среди нихъ
291 религіозное училище, принадлежащихъ
конгрегаціямъ, съ 1127 учителями и приблизи­
тельно 25.000 учениковъ. Кромѣ того, насчиты­
в а ю т 27 свободныхъ училищъ, главнымъ образомъ, въ большихъ городахъ, съ 11.000 учени­
ковъ и 142 преподавателями. Имѣются три
общества для еврейскихъ изданій; первое возникло
въ Филадельфіи (1845), второе въ Нью-Іоркѣ
(1873), третье въ Филадельфіи (1888). Послѣднее пропвѣтаетъ и издало весьма много полезныхъ сочиненій. йзъ образовательныхъ учрежденій доллшо также упомянуть «Американско-
Свмитологнчесній музей Гареардскаго университета въ Кэмбриджѣ, Массачузетсъ. (Изъ J. E. II, 193).
еврейское историческое общество» (см.). При j навѣщали, умершаго погребали. Высшая филанмногихъ училишахъ находятся библіотеки для | тропія, ставящая своей цѣльк) предупреждать
чтенія и для справокъ; есть и самостоятельныя: j бѣдность улучшеніемъ всѣхъ условій жизни,
обширная библютека Агиляра въ Нью-Іоркѣ,; развилась лишь въ послѣднее время. Образова­
(основана въ 1886 году), библіоте