close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 17 изобретения в сварке материалов.pdf

код для вставкиСкачать
.
.
621.3:537.311:910.4
.
.
17:
.
.
"
.
..."
1.
.
,
.
, 2012
[1]
.
)
.
1802
(
-
,
)
.
(
-
. 1)
-
[2]
"
.
"
"
,
"
"
"
"
-
,
(
. 2),
2100
-
,
(
(
)
" [3].
)
( .
)
[5, 6].
-
,
1000
. .
[4].
( .
.
) [4].
,
5,4
. . [1, 4].
310
( .
),
-
,
. 1.
(1761 1834
.
.),
[8]
-
.
,
,
-
-
(
),
.
.
-
. 2.
1802
,
[8]
( 1807
-
)
-
.
,
,
"
-
,
.
ISSN 2074-272X.
.
©
. 2013.
6
.
3
(
-
.
. 4).
,
" [7].
(1803
:
)
-
,
,
,
)
[8,9].
-
.
[10].
.
.
,
,
,
1888
,
-
.
-
.
.
.
1881
(
,
. 3),
-
-
"
.
" [10].
1881
. .
.
.
.
1890-
100
[10].
31
1886
(
)
11982
"
" [10].
.
-
.
.
[10].
,
-
. 4.
1887
363320
",
.
17
.
[10]
,
-
.
.
. 3.
.
(1842-1905
.),
.
1881
[10].
.
[10]
1888
-
.4
363320
17
1887
.
"
,
.
-
,
,
.
1890-
.
.
" [10].
1892
.
,
.
-
,
,
,
4
ISSN 2074-272X.
,
.
. 2013.
6
,
.
,
-
,
,
.
1888
,
[10].
[11]:
,
"
,
"
.
11
,
,
,
,
.
1892
.
[10].
.
-
.
.
7
.
1
[10].
"
.
,
.
-
1899
[10]:
-
.
.
[11].
1893
)
.
.
-
(
)
[11]: "
".
1901
,
-
,
".
-
,
,
1929
)
(
(
. 7)
100-
1981
( . 5).
(
)
(
-
) [12].
1905
.
.
. 5.
1981
,
.
100-
[10]
.
–
,
.
.
(
1888
-
. 6)
. 7.
)
[11].
,
,
.
(1943
)
1905
[12]
(1872-1951 .),
,
,
.
,
-
.
[12].
-
19-
. 6.
.
.
1891
ISSN 2074-272X.
.
"(
) [11].
(1854-1897
"
.) [11]
"
" .
.
.
-
"
. 2013.
,
-
",
6
5
.
[13].
1927
.
.
,
,
,
,
[13].
.
,
.
19301934
" -
.
"
,
.
.
.
. 8.
(
1936
,
"
)
()
( ),
-
3
3150
-
".
(
10
(
.
.
[13].
.
"
)
[3, 10].
19,
20,
,
(
-
4500 C).
-
.
.
-
,
.
[13].
.
(
,
[13].
)
[13].
19-
,
,
-
(
,
.
.
.
-
(3-5)
1887
.
.
1895
,
. 8)
,
).
1860
,
(
(
-
.
.
-
5000 C).
,
1850
,
-
,
-
.
3200
,
,
.
2600
[13].
2930 C)
³),
20800
,
"
[13]
.
1850-
-
,
.
[14].
,
,
.
"
"
,
,
,
-
,
(
) [13].
,
08
6
08
.
-
ISSN 2074-272X.
,
,
,
.
. 2013.
6
,
[14].
,
(
)
(
-
.
.
,
,
-
(
)
).
.
.
.
.
.
.
,
1898
-
,
1929
[17].
.
.
[13].
.
-
1934
,
.
(
2
500
[14].
(
-
,
.
)
,
1929-1938
.
.
.
-
[15].
(
,
.
),
1941-1943
.
.
,
,
)
[16].
,
,
2.
(
9) [17].
.
1920-
[17].
-
,
.
-
-34
(1941-1945 .)
[18].
(
)
-34
1941
-
.
! [17, 19].
.
100
,
-
.
.
"
1929
-
,
,
.
-
[17].
. 9.
)
.
( . 10),
".
,
)
.
1943
),
(1870-1953 .),
[17]
1929
.
. 10.
.
.
ISSN 2074-272X.
.
("
.
. 2013.
6
"),
1953
[17]
7
1932
(
-
),
,
–
( 1945
)
( 1953
)
( . 11)
[20].
.
1963
),
.
-
400
(
2
100
,
( 1945-1948
320
) [16].
-
.
.
1936-1940
.
.
,
.
-
,
,
-
.
.
-
[16].
. 11.
,
,
(1894-1984 .) [20]
.
.
.
(1939-1945
(
.
,
.)
-
-
,
.
-
[16]:
)
;
,
,
,
,
,
.
;
[20].
(
, )
-
;
;
– "
".
" "
1940(
.
.
)
(
-
-
. 12) [16].
1950-
[21].
.
,
-
20-
,
,
,
.
-
,
-
,
,
,
,
–
,
-
.
,
. 12.
.
-
( )
(1
;4
3
( )
;2
;
;
) [16]
8
ISSN 2074-272X.
. 2013.
6
.
.
,
.
(
,
)
.
.
.
-
-
-
-
.
.
(
.
-
)
1965
0,1
2
.
,
-
1950[3].
:
(
,
.
–
-
[16].
(
),
-
.
,
[3, 16].
,
.
,
. 14):
,
,
-
1960-
.
-
,
.
(
-
.
-
,
,
.
[16].
.
,
,
-
. 13),
[3].
.
.
.
,
.
-
(
)
(
)
.
.
[3].
. 14.
[3]
.
,
-
.
.
. 13.
,
Ø 1420
ISSN 2074-272X.
,
.
,
:
) [3]
. 2013.
6
9
,
,
,
,
-
,
.
[16].
-
,
,
,
-
100%.
[3]:
-
(
);
4
250
;
.
.
-
. 15.
,
.
,
.
-
,
[21].
2000
50000
[16, 21].
1950-
(1903-1985
,
.,
.) [16]
(
,
).
-
.
.
-
1950-
.
.
,
.
,
-
,
,
,
[16].
,
,
(
.
.
.
)
.
[13, 16].
.
-
,
,
,
.
.
-
1960,
.
,
-
-
,
.
,
,
.
.
,
.
,
,
.
-
.
.
,
. 15).
,
[16].
,
.
-
,
,
,
[3].
.
,
,
.
10
,
ISSN 2074-272X.
,
,
. 2013.
6
(0,5-1,2)
[13].
:
,
,
[13, 16].
.
-
.
,
,
.
-
.
.
.
-
,
,
,
10
"
;
"
1965
-
"
[3, 16].
,
,
40 .
(0,025-0,8)
,
,
,
,
,
16]:
.
,
"
[13,
,
;
-
,
,
.
.
-
.
,
,
,
-
. 16.
,
,
,
50-
.
(1918
) [16]
,
.
[13]
1961
,
[13].
-
.
.
.
19[3, 13].
,
-
-
.
1940-
.
.
,
,
-
1949
.
[16].
-
-
.
.
(
),
(
),
,
1950-
-
-
.
1952
.
[3, 13].
.
-
( 1962
.
[16].
( 1958
)
)
,
( 1992
)
.
-
.
. 16)
ISSN 2074-272X.
. 2013.
6
11
.
.
-
,
.
,
1949
,
1956
[16].
1958
.
[16].
1953
-
),
.
(1950
,
)
(1957
,
)
.
,
,
.
"
"
"
".
,
,
3.
,
,
100
[13, 16].
,
,
-
-
19521-74 [3].
,
,
,
.
[3]: 1)
,
,
-
,
-
[16].
); 2)
(
-
,
); 3)
(
.
,
).
[3]: )
-
,
.
; )
; )
-
.
1960-
19521-74
.
,
[3,16]:
,
,
.
,
,
-
.
.
.
,
1950-
.
.
.
:
.
.
(
);
(
, .
.
,
(
,
.
,
);
);
,
(
.
,
)
.
"
[3, 13].
"
-
-
.
:
,
(
.
;
"
. 17);
;
;
"
.
.
10-4
.
.
(
110
( 10-7
2
)
)
2
,
"
12
"
. 17.
ISSN 2074-272X.
,
[22]
. 2013.
6
.
.
,
(
. 18).
:
,
,
,
,
,
,
[3].
,
-
-
,
)
[13].
[3].
[3, 16]:
.
-
,
.
:
.
:
. 18.
,
(
,
1942
,
) [3]
,
(
,
[3].
)
,
,
(
.
,"
"
(
-
).
800
.
.
,
.
,
-
,
-
).
.
1950[16].
.
.
,
[16].
.
[3].
,
-
.
.
.
.
,
1950-
,
" [3].
(10-3
-
10-4)
.
(
.
) [3].
-
0,2
5
0,1
,
-
200
[3, 16]:
.
.
-
.
,
,
[3, 24].
0,1
-
.
[3,
23].
.
.
.
,
,
.
.
[23].
-
.
[23, 24].
.
.
[3].
:
.
,
,
-
[16].
ISSN 2074-272X.
,
. 2013.
6
13
[3].
-
,
,
.
-
,
,
[3].
.
,
-
.
,
-
[3].
,
.
-
.
.
,
,
.
.
[16].
),
4.
[3].
:
,
,
,
,
,
,
-
.
,
,
.
(
),
.
,
-
(
)
)
(
-
-
(
)
,
.
,
(
,
)
.
. 19).
(
,
-
,
),
.
,
-
.
,
(
).
,
)
-
,
(
(
)
-
.
70
. 19.
90 % [3].
5.
,
[3]
,
5000
-
.
-
,
.
-
19-
[3],
20,
-
,
,
-
.
-
(
),
,
,
.
14
.
,
.
,
ISSN 2074-272X.
,
21-
20-
.
[3, 16]:
. 2013.
6
.
(
.
-
)
-
,
.
.
.
,
20-
.
[23,
,
[13, 26].
25].
EL
.
tL
1960-
tL
-
.
,
. 21)
.
2
EL
106
,
[25].
EL<105
107
-
104
.
2
,
EL>107
.
-
2
-
,
,
(
)
,
[25].
,
EL
.
tL
-
.
. 20
[3].
. 21.
,
[13]
16
1969
-6"
"
.
[3,
-
.
16].
. 20.
,
[3]
,
(
-2
.
,
-
-20)
,
,
-
,
1963
20
.
2
-
[25].
0,1
1
,
,
.
.
,
-
(
,
) [3, 16].
-
,
,
-
,
.
,
ISSN 2074-272X.
,
(
[3, 16].
. 2013.
6
)
-
15
1.
.
16:
.
//
. 2013.
5.
. 3-13.
2. http://www.weldguru.com/welding-history.html.
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
4. http://www.keytometals.com/page.aspx.
5.
.
(17611834).
.:
, 1985. 224 .
6.
.,
.
:
200//
. 2003.
2.
. 46-49.
7.
.
:
2.
1:
.
:
"
", 2008. 252 .
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
9.
.
/
.
.
.
.:
.
.
, 1958. 436 .
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
11. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
12. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
13. http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/history.
14.
.,
.,
.,
.
.
.
.:
, 2004. 320 .
15.
.
.
15:
//
. 2013.
4.
. 3-15.
16.
.,
.
,
,
.
:
"
", 2006. 296 .
17. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
18.
.,
.,
.
-34.
.: "
XXI
", 2005. 480 .
19.
.
.
.:
"
", 1941. 112 .
20. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
21.
.
/
.
.
.
:
, 1989. 864 .
22. http://ru.wikipedia.org/wiki/
.
23.
.
:
2.
1.
:
"
", 2011. 311 .
24.
.,
.,
.
"
.
" //
. 2007.
11 (47).
. 102-108.
25. http://www.migatronic.ru/content/view/43/46/
26.
.,
.
:
, 1998. 184 .
"
16
.
Bibliography (transliterated): 1. Baranov M.I. Antologija vydajushhihsja
dostizhenij v nauke i tehnike. Chast' 16: Otkrytija i izobretenija v metallurgii // Elektrotehn ka elektromehan ka. 2013.
5. S. 3-13.
2. www.weldguru.com/welding-history.html. 3. ru.wikipedia.org/wiki/
Svarka. 4. www.keytometals.com/page.aspx. 5. Shnejberg Ja.A. Vasilij
Vladimirovich Petrov (1761-1834).
M.: Nauka, 1985.
224 p.
6. Namitokov K.K., Klimenko B.V. Jelektricheskaja duga: 200-letnij jubilej velikogo otkrytija // Elektrotehn ka elektromehan ka. 2003.
2.
P. 46-49. 7. Baranov M.I. Izbrannye voprosy jelektrofiziki: Monografija v
2-h tomah. Tom 1: Jelektrofizika i vydajushhiesja fiziki mira. Har'kov:
Izd-vo NTU "HPI", 2008.
252 p. 8. ru.wikipedia.org/
wiki/Petrov_Vasilij_Vladimirovich. 9. Vydajushhiesja fiziki mira. Rekomendatel'nyj ukazatel' / Nauchn. red. B.G. Kuznecov. M.: Tipografija
B-ki im. V.I. Lenina, 1958.
436 p. 10. ru.wikipedia.org/
wiki/Benardos_Nikolaj_Nikolaevich. 11. ru.wikipedia.org/wiki/Slavjanov
_Nikolaj_Gavrilovich.
12.
ru.wikipedia.org/wiki/Mitkevich_Vladimir
_Fjodorovich. 13. www.svarkainfo.ru/rus/lib/history. 14. Frolov V.A.,
Peshkov V.V., Kolomenskij A.B., Kazakov V.A. Svarka. Vvedenie v
special'nost'. M.: Vysshaja shkola, 2004. 320 p. 15. Baranov M.I.
Antologija vydajushhihsja dostizhenij v nauke i tehnike. Chast' 15: Izobretenie transporta // Elektrotehn ka elektromehan ka. 2013.
4.
P. 3-15. 16. Shalimov M.P., Panov V.I. Svarka vchera, segodnja, zavtra.
Ekaterinburg: Izd-vo "UPI", 2006.
296 p. 17. ru.wikipedia.org/
wiki/Paton_Evgenij_Oskarovich. 18. Vasil'eva L.N., Zheltov I., Chikova
G.F. Pravda o tanke T-34. M.: "Atlantida XXI vek", 2005. 480 p.
19. Paton E.O. Skorostnaja avtomaticheskaja svarka pod sloem fljusa.
M.: Izd-vo "Mashgiz", 1941.
112 p. 20. ru.wikipedia.org/wiki/
Hrenov_Konstantin_Konstantinovich. 21. Kuz'michev V.E. Zakony i formuly
fiziki / Otv. red. V.K. Tartakovskij. Kiev: Naukova dumka, 1989. 864
p. 22. ru.wikipedia.org/wiki/Dugovaja_svarka. 23. Baranov M.I. Antologija
vydajushhihsja dostizhenij v nauke i tehnike: Monografija v 2-h tomah. Tom
1. Har'kov: Izd-vo "NTMT", 2011.
311 p. 24. Reznichenko V.I.,
Pahomov S.N., Mostipan S.E. Jeksperimental'no-promyshlennyj kompleks
svarki vzryvom gosudarstvennogo predprijatija "Konstruktorskoe bjuro
"Juzhnoe" im. M.K. Jangelja" // Aviacionno-kosmicheskaja tehnika i
tehnologija. 2007.
11 (47). P. 102-108. 25. www.migatronic.ru/
content/view/43/46/ 26. Paton B.E., Lapchinskij V.F. Svarka i rodstvennye
tehnologii v kosmose. Kiev: Naukova dumka, 1998. 184 p.
(received) 29.06.2012
,
.,
.
",
61013,
, .
, 47,
/phone: +38 057 7076841, e-mail: [email protected]
"
"
"
Baranov M.I.
Scientific-&-Research Planning-&-Design Institute "Molniya"
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
47, Shevchenko Str., Kharkiv, 61013, Ukraine
An anthology of outstanding achievements in science and
technology. Part 17: Inventions in material welding.
A brief scientific essay on the history of invention of the main
welding technologies for metals and other materials is presented.
Key words – history, invention, welding of materials.
ISSN 2074-272X.
. 2013.
6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
23
Размер файла
994 Кб
Теги
изобретение, достижения, техника, сварки, выдающихся, науки, pdf, материалы, часть, антология
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа