close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL137549B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
137 549
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu
Zgłoszono: 83 08 12
(P. 243423)
Pierwszeństwo
Int. Cif
URZĄD
PATENTOWY
PRL
A62C 35/20
E03B
F16K
9/02
3/26
Zgłoszenie ogłoszono: 85 02 13
Opis patentowy opublikowano: 1986 09 30
Twórcy wynalazku:
Antoni Wiernek, Bogusław Ciałkowski, Rudolf Magner
Uprawniony z patentu:
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego,
Bytom (Polska)
Zawór hydrantowy
Przedmiotem wynalazku jest zawór hydrantowy przeznaczony do regulacji przepływu gazów i cieczy,
zwłaszcza wody zanieczyszczonej zawiesiną mechaniczną,jaką często spotyka się w górniczych instalacjach prze¬
ciwpożarowych.
W instalacjach przeciwpożarowych stosowanych powszechnie w podziemiach kopalń dotychczas instalowa¬
ne są wyłącznie zawory grzybkowe. Zawory te spełniają swoje zadanie w instalacjach powierzchniowych,
w których na ogół istnieje niewielkie ciśnienie i przepływające medium jest stosunkowo czyste. Natomiast w in¬
stalacjach dołowych, ze względu na większe ciśnienia i znaczne zanieczyszczenia medium, występują duże trud¬
ności z utrzymaniem szczelności zaworów grzybkowych oraz w czasie ich otwierania i zamykania. Znane są
również kurki przelotowe z czopem stożkowym, które na ogół stosuje się w instalacjach o niewielkich przepły¬
wach i niskich ciśnieniach medium, takich jak na przykład w instalacjach gazowych.
Wymienionych wad i niedogodności nie ma zawór hydrantowy będący przedmiotem niniejszego wynalaz¬
ku. Istota tego zaworu polega na tym, że wewnątrz jego korpusu umieszczono wymienną wkładkę oraz osadzony
w niej czop w kształcie stożka ściętego. Czop ten wewnątrz ma wydrążoną komorę przepływową, która od
strony większej podstawy stożka zakończona jest otworem wlotowym. Natomiast otwór wylotowy komory
przepływowej jest usytuowany na powierzchni bocznej czopa. Poza tym, w stanie zmontowanym zaworu, pomię¬
dzy korpusem a mniejszą powierzchnią czołową czopa znajduje się komora odciążająca połączona za pomocą
otworu z komorą przepływową.Taka konstrukcja zaworu umożliwia bardzo łatwe jego otwieranie i zamykanie
nawet w przypadku, gdy w instalacji płynie ciecz zanieczyszczona mechanicznie. Zaletą zaworu o takiej kon¬
strukcji jest również duża jego szczelność, ponieważ wskutek wzrostu ciśnienia panującego w rurociągu powodu¬
je dodatkowe dociskanie stożkowego czopa do gniazda i tym samym zwiększenie szczelności zaworu. Dodatkową
zaletą zaworu według wynalazku jest stosunkowo prosta jego konstrukcja, łatwa zarówno w wykonaniu jak
i w obsłudze oraz pewna i niezawodna w działaniu.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładowym wykonaniu na rysunku, który przedstawia za¬
wór w podłużnym przekroju osiowym. Jak uwidoczniono na rysunku, zawór hydrantowy według wynalazku
składa się z korpusu 1 i z osadzonych w nim; wymiennej wkładki 2 oraz czopa 3 w kształcie stożka ściętego.
Ponadto z jednej strony korpus 1 zaworu jest połączony z króćcem dolotowym 4, a z drugiej z króćcem wyloto¬
wym 5. Czop stożkowy 3 tego zaworu ma otwór wlotowy 6 usytuowany od strony większej podstawy, a otwór
wylotowy 7 na powierzchni bocznej stożka.
2
137 549
Poza tym czop stożkowy 3 jest wykonany tak, ze po zmontowaniu zaworu ponad jego mniejszą podstawą
pozostaje wolna przestrzeń stanowiąca komorę odciążającą 8. Komora ta jest połączona za pomocą otworu 9
z komorą przepływową 10 czopa stożkowego 3. Od strony mniejszej podstawy czop stożkowy 3 zawończony jest
trzpieniem 11, na którym jest osadzona dźwignia sterująca 12. Trzpień ten uszczelniony jest w korpusie 1 zaworu
za pomocą typowych pierścieni uszczelniających. Poza tym na wysokości wyjścia trzpień ia 11; z korpusu 1,
trzpień ten jest nagwintowany i ma dwie nakrętki 13 do nadawania docisku wstępnego pomiędzy czopem 3
i wkładką 2 celem uzyskania szczelności zaworu. Wkładka 2 jest uszczelniania w korpusie 1, z jednej strony za
pomocą typowego pierścienia, a z drugiej za pomocą króćca dolotowego 4.
Zawór hydrantowy według wynalazku zabudowuje się w instalacji przeciwpożarowej tak, aby wlot czynni¬
ka przepływającego w tej instalacji był skierowany do otworu wlotowego 6 czopa 3. Otwarcia zaworu dokonuje
się przez obrót czopa 3 za pomocą dźwigni 12 osadzonej na końcu trzpienia 11 wystającym na zewnątrz korpu¬
su 1.
Zastrzeżenie patentowe
Zawór hydrantowy do regulacji przepływu gazów i cieczy, zwłaszcza w podziemnych rurociągach przeciw¬
pożarowych, znamienny tym, że wewnątrz korpusu (1) ma umieszczoną wymienną wkładkę (2) oraz
osadzony w niej czop (3) w kształcie stożka ściętego z wewnątrz wydrążoną komorą przepływową (10), która to
komora od strony większej podstawy stożka zakończona jest otworem wlotowym (6), a otwór wylotowy (7) tej
komory jest usytuowany na powierzchni bocznej czopa (3), przy czym w stanie zmontowanym pomiędzy korpu¬
sem (1) a mniejszą powierzchnią czołową czopa (3) znajduje się komora odciążająca (8) połączona za pomocą
otworu (9) z komorą przepływową (10).
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 cgz.
Cena 100 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
233 Кб
Теги
pl137549b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа