close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL138463B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
BZECZPOSPOLIIA
OPIS PATENTOWY 138463
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu
Zgłoszono:
&> °2 1*
(*>• 240595)
Int Cl4
■ni. u.
Pierwszeństwo:
E21c 35/°°
H02c 11/(X)
U BZ * D
PSTENuWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
84 08 27
Opis patentowy opublikowano: 88 01 30
Twórcy wynalazku:
Uprawniony z patentu:
Kazimierz Badura, Krystian Lipiński, Andrzej Bojko,
Helmut Pośpiech, Jerzy Kozieł
Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe Kopalnia Węgla
Kamiennego "Rozbark", Ęytom (Polska)
UCHWYT PRZEWODU OPONOWEGO
Przedmiotem wynalazku jest uchwyt przewodu oponowego zasilającego kombajn górniczy przez¬
naczony do urabiania pokładów węgla systemem ścianowym, .,
Większość maszyn stosowanych w przemyśle wydobywczym jest zasilana energią elektryczną
doprowadzaną za pomocą giętkich przewodów oponowych. Przewody te najczęściej są wleczone za
maszyną bądź układane na spągu wyrobiska lub w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszcze¬
niach urządzeń. Znane są różnego typu układaki stosowane do układania przewodów oponowych kom¬
bajnów ścianowych w zastawkach przenośników zgrzebłowych* Układaki te z zasady są dość ciężkie
i mają ograniczony promień skrętu oraz długości. Ponadto można w nich mocować przewody oponowe
o średnicy nie większej niż 70 mm. Wady te i inne niedociągnięcia techniczne układaków są przy¬
czyną, że nie znalazły one szerszego 1 praktycznego zastosowania w przemyśle.
Znane jest również mocowanie wleczonych przewodów oponowych do wspornika kombajnu za po¬
mocą przyłącza kombajnowego z elementem bezpiecznikowym. Elementem takim może być np. sworzeń,
który w razie przekroczenia dopuszczalnej siły ciągnącej przewód ulega ścięciu. W tym celu pę¬
tlę przewodu oponowego mocuje się do wspornika za pomocą oplotu z siatki metalowej, która z
jednej strony jest zaciśnięta na przewodzie obejmą ściśniętą śrubą. Natomiast dwa drugie końce
tej siatki są zamocowane do łącznika połączonego ze wspornikiem kombajnu za pomocą elementu
bezpiecznikowego. Taki sposób mocowania przewodu oponowego często powoduje niszczenie jego
izolacji, a czasem nawet uszkodzenia samego przewodu.
Wymienionych wad 1 niedogodności nie ma uchwyt przewodu oponowego będący przedmiotem ni¬
niejszego wynalazku. Istota tego uchwytu polega na zastosowaniu podstawy z trzema zabudowanymi
na niej rolkami, z których dwie skrajne są rolkami prowadzącymi, a rolka śfodkowa stanowi opór
dla przemieszczającego się po niej przewodu oponowego. Środkowa rolka uchwytu jest zamocowana
na podstawie za pomocą dwóch łożysk kulkowych i dwóch sprzęgieł ciernych osadzonych na długim
sworzniu, którego oba końce są nagwintowane i są zaopatrzone w nakrętki. Sprzęgła cierne rolki
środkowej są wykonane najkorzystniej z dwóch pierścieni tekstolitowych, pomiędzy którymi jest
138 463
2
umieszczony pierścień z filcu* Poza tym pomiędzy mufą przewodu oponowego i pierwszą skrajną
rolką prowadzącą na przewodzie tym Jest zamocowany nieruchomo uchwyt połączony giętkim cięg¬
nem z przekaźnikiem wyłączającym silnik napędowy kombajnu. Taka konstrukcja uchwytu pozwala
regulować opór rolki środkowej tak, aby w przypadku zaczepienia przewodu oponowego na trasie
nastąpiło Jego przesuwanie się w rolkach uchwytu aż do momentu wyłączenia silnika napędowego
kombajnu. Dzięki zastosowaniu rolki oporowej uzyskano możliwość elastycznego naciągania prze¬
wodu oponowego w stosunkowo dużych granicach, a jednocześnie wykluczono możliwość zniszczenia
lub uszkodzenia tego przewodu. Zaletą uchwytu według wynalazku Jest również bardzo prosta je¬
go konstrukcja, łatwa w wykonaniu i w obsłudze oraz niezawodna w działaniu.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia uchwyt przewodu oponowego w widoku z góry, fig* 2 - ten sam uchwyt w czꜬ
ciowym przekroju w widoku z boku, $ig. 3 i 4- szczegóły A i B zamocowania rolki oporowej,
uwidocznione na fig. 2, a fig. 5 - sposób zamocowania uchwytu na kombajnie.
Jak uwidoczniono na rysunku uchwyt przewodu oponowego według wynalazku składa się z pod¬
stawy 1 wykonanej z dwóch wzajemnie prostopadłych ceowników połączonych ze sobą trwale za po¬
mocą żeber oraz z trzech rolek zamocowanych obrotowo na tej podstawie. Dwie rolki skrajne 2
są rolkami prowadzącymi, a trzecia środkowa rolka 3 spełnia funkcję oporową dla przemieszcza¬
jącego się po niej przewodu oponowego 4. Obie rolki prowadzące 2 są zamocowane na podstawie 1
za pomocą łożysk kulkowych 5 osadzonych na krótkich sworzniach 6, których jedne końce są zao¬
patrzone w kołnierze, a drugie nagwintowane - w nakrętki. Natomiast rolka środkowa 3 jest zamo¬
cowana na podstawie 1 za pomocą kulkowych łożysk 5 i długiego sworznia 7f którego, oba końce
są nagwintowane. Poza tym z obu stron rolka ta jest zaopatrzona w sprzęgła cierne 8, wykonane
najkorzystniej z dwóch pierścieni tekstolitowych 9f pomiędzy którymi Jest umieszczony pierś¬
cień filcowy 10. Wielkość oporu obu sprzęgieł 8, a tym samym i oporu obrotu rolki środkowej 3*
reguluje się za pomocą nakrętek 11. Dodatkowym elementem zabezpieczającym przewód oponowy 4
przed zniszczeniem lub wyrwaniem .z raify 12 jest uchwyt 13 zamocowany nieruchomo na tym przewo¬
dzie pomiędzy mufą 12 a pierwszą rolką prowadzącą 2. Uchwyt ten jest połączony giętkim cięgnem
14, w postaci łańcuszka, z przekaźnikiem 15 wyłączającym silnik napędowy kombajnu.
Uchwyt według wynalazku mocuje się na ścianie bocznej kombajnu od strony wybranej prze -
fttrzeni. Następnie wykonuje się pętlę z przewodu oponowego 4, którą umieszcza się pomiędzy mufą
12 tego przewodu a pierwszą rolką prowadzącą 2, poczym przewód oponowy 4 umieszcza się w uch¬
wycie. Po wykonaniu tych czynności za pomocą nakrętek 11 reguluje się wielkość oporu obrotu
rolki środkowej 3 tak długo, aż przewód oponowy 4 przestanie przesuwać się w uchwycie podczas
jazdy kombajnu przy największej długości ciągniętego odcinka tego przewodu. Na koniec zaś w
odległości około 0,5 m od pierwszej rolki prowadzącej 2, na przewodzie oponowym 4 zamocowuje
się nieruchomo uchwyt 13, który łączy się cięgnem giętkim 14 w postaci łańcuszka lub linki1z
przekaźnikiem 15.
w przypadku zaczepienia się przewodu oponowego 4 na trasie, jego przemieszczanie się w
uchwycie o wielkość ograniczoną luzem cięgna 14, cięgno to spowoduje zadziałanie przekaźnika
15, który z kolei spowoduje wyłączenie napięcia zasilającego silnik napędowy kombajnu* Ponow¬
ne załączenie silnika kombajnu będzie możliwe dopiero po usunięciu przyczyny nadmiernego na¬
pięcia przewodu oponowego.
Uchwyt według wynalazku, ze względu na stosunkowo prostą konstrukcję, nadaje się do sto¬
sowania we wszystkich typach kombajnów stosowanych do urabiania węgla w wyrobiskach ścianowych.
Zastrzeżenie
patentowe
Uchwyt przewodu oponowego zasilającego kombajn górniczy przeznaczony do urabiania pokładów
węgla w systemie ścianowym,
znamienny
tym,
ie na podstawie /1/ zabudowanej na
138 463
3
ścianie bocznej kombajnu ma umieszczone dwie skrajne rolki prowadzące /Z/ oraz środkową rol¬
kę oporową /3/ zamocowaną na tej podstawie za pomocą dwóch sprzęgieł ciernych /8/ osadzonych
na długim sworzniu /7/» którego oba końce nagwintowane są wyposażone w nakrętki /11/, a oba
sprzęgła /8/ są wykonane najkorzystniej z dwóch pierścieni tekstolitowych /9/ i umieszczone¬
go między tymi pierścieniami pierścienia z filcu /10/, przy czym pomiędzy mufą /12/ przewodu
oponowego Iki i pierwszą skrajną rolką prowadzącą /2/ na tym przewodzie Jest zamocowany nie¬
ruchomo uchwyt /13/ połączony giętkim cięgnem /14/ z przekaźnikiem /15/ wyłączającym silnik
napędowy kombajnu.
Rg.1
130 463
8 Tl 7 3
,
R r
Li
Li W'
U'
WV
2
B
L!
U..J_
„U,j_ ._
_
Rg. 2
10
10
/o
\
\
.'
\
i
v
V
-,-.- f
ftfitf
%4
J 2 73 K 4 7?
75
!_..,
'TL,
31
TT.
■^Ł
^-
sz tż-2-
F^.5
Pracownia Potfcraflczn* UF PRL. Nakłai 100 «z
Cent 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
368 Кб
Теги
pl138463b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа