close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL138645B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
138645
Patent dodatkowy Int C) < Ci0M 175/02
do patentu nr
Zgłoszono: 85 03 04 (P.252232) _
CZ f s ŁLNlA
Pierwszeństwo
Urzędu Patentowego
URZĄD
PATENTOWY Zgłoszenieogłoszono: 85 12 17
PRL
Opis patentowy opublikowano:
89 09 30
Twórcywynalazku: Zdzisław Kawała, Ryszard Kramkowski, Jacek Kapłon
Uprawniony z patentu i Politechnika Wrocławska,
Wrocław (Polska)
Sposób regeneracji przepracowanych olejów do pomp próżniowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji przepracowanych olejów do pomp próżnio¬
wych, zwłaszcza dyfuzyjnych z surowców różniących się składem i stopniem zanieczyszczenia.
Znany z publikacji G. J. Rees*a „Destylacja molekularna odśrodkowa — praktyczne zastoso¬
wanie do złożonych procesów", Chemical Engineering Science, 1980, Vol. 35, str. 841-845, sposób
regeneracji olejów do pomp dyfuzyjnych polega na pozbawieniu przepracowanego oleju silikono¬
wego gazów trwałych w odgazowywaczu, a następnie kilkakrotnej destylacji molekularnej w
odśrodkowym aparacie stożkowym pracującym w sposób ciągły przy krótkim czasie przebywania
destylowanej cieczy na powierzchni grzejnej, przy czym straplanie wytworzonych oparów nastę¬
puje wewnątrz aparatu destylacyjnego. Produktem regeneracji jest frakcja górna z ostatniego
stopnia destylacji molekularnej.
Zasadniczą niedogodnością techniczną tego sposobu regeneracji olejów jest konieczność
prowadzenia procesu w sposób wielostopniowy, przy czym w poszczególnych stopniach panują
różne temperatury i ciśnienia. Powoduje to konieczność zróżnicowania warunków pracy urządzeń
wytwarzających próżnię w aparaturze oraz warunków pracy urządzeń ogrzewczych aparatów
destylacyjnych. Niedogodności te ograniczają jednocześnie uniwersalność sposobu, gdyż zmiana
składu oleju poddawanego regeneracji powoduje konieczność zmiany parametrów pracy we
wszystkich stopniach instalacji, a często zmianę liczby stopni destylacyjnych.
Istota wynalazku polega na tym, że przefiltrowany olej pozbawia się zanieczyszczeń lotnych i
gazów trwałych w próżniowym desorberze w temperaturze od 353 K do 403 K i pod ciśnieniem od
10 Pa do 500 Pa, przy czym zdesorbowane substancje lotne poddaje się wymrażaniu w temperaturze
od 250 K do 265 K, a następnie tak przygotowany półprodukt poddaje się okresowej zachowa¬
wczej destylacji wysokoprózniowej, w której oddziela się pożądane frakcje od frakcji o prężności
pary wyższej od 10"4Pa w temperaturze 293 K i od frakcji o prężności pary niższej od 10"8Pa w;
temperaturze 293 K, a kondensację wytworzonych w trakcie destylacji oparów prowadzi się
dwustopniowo. Destylację oleju prowadzi się w sposób okresowy w warunkach zachowawczych
pod ciśnieniem od 0,01 Pa do 1,0 Pa i w temperaturze od 363 K do 523 K, przy czym w warunkach
2
138 645
tych olej odparowuje się powierzchniowo w temperaturze niższej od temperatury wrzenia. W
pierwszym stopniu kondensację prowadzi się w temperaturze od 288 K do 323 K, natomiast w
drugim stopniu w temperaturze od 233 K do 273 K.
Zasadniczą korzyścią techniczną wynikającą ze stosowania sposobu według wynalazku jest
możliwość regeneracji przepracowanych olejów różniących się składem i stopniem zanieczyszcze¬
nia bez konieczności zmiany procesu technologicznego, zwłaszcza liczby operacji i zasadniczych
parametrów. Użycie desorbera próżniowego umożliwia usunięcie zanieczyszczeń lotnych, będą¬
cych zasadniczymi składnikami dyskwalifikującymi olej próżniowy. Obecność tych zanieczyszczeń
utrudnia uzyskanie wymaganej próżni w wysokopróżniowej aparaturze destylacyjnej. Zastosowa¬
nie operacji wymrażania zdesorbowanych gazów powoduje poprawienie próżni w stosowanej
aparaturze, a także zabezpiecza oleje w pompach próżniowych przed zanieczyszczeniem lotnymi
składnikami. Okresowa destylacja wysokopróżniowa pozwala na usunięcie w jednym aparacie, w
warunkach zachowawczych, substancji o zbyt dużej i zbyt małej prężności pary.
Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładzie wykonania i na rysunku, który przedsta¬
wia schemat instalacji do prowadzenia sposobu regeneracji.
Przepracowany olej silikonowy, zanieczyszczony olejami mineralnymi, śladowymi ilościami
wody, rozpuszczalnikami organicznymi oraz produktami rozkładu termicznego powstałymi w
wyniku długotrwałej pracy oleju w pompie dyfuzyjnej, zasysa się próżnią ze zbiornika 1 do filtra 2,
gdzie oddziela się zanieczyszczenie stałe. Przefiltrowany olej poddaje się do podgrzewcza 3, w
którym ogrzewa się olej do temperatury 363 K, a następnie do desorbera 4, gdzie wydziela się gazy
trwałe i odparowuje rozpuszczalniki organiczne. W desorberze 4panuje ciśnienie 200 Pa i tempera¬
tura 363 K. Czynnikiem grzejnym w podgrzewaczu 3 i desorberze 4jest woda o temperaturze 369 K
krążąca w obiegu zamkniętym. Wymaganą temperaturę wody zapewnia wymiennik ciepła 5
ogrzewany parą wodną o ciśnieniu 5 • 105N/m2. W skład obiegu wodnego wchodzi również zbior¬
nik 6 wody. Wymagane ciśnienie w desorberze 4 zapewnia rotacyjna próżniowa pompa 7. Odparo¬
wane w desorberze 4 lotne rozpuszczalniki organiczne kondensuje się w wymrażarce 8. Pozbawiony
gazów trwałych i rozpuszczalników organicznych olej spływa grawitacyjnie przez hydrauliczne
zamknięcie do wysokopróżniowej wyparki 9, która ma rotor z wirującymi tarczami zaoptrzonymi
w czerpaki rozlewające destylowany olej w postaci cienkiej warstwy. W wyparce 9 prowadzi się
okresową destylajcę polegającą na oddzielaniu kolejnych, coraz mniej lotnych frakcji. Temperturę
oleju w wyparce 9 zmienia się w trakcie destylacji od 363 K do 473 K. Czynnik grzejny w wyparce 9
stanowi olej mineralny krążący w obiegu składającym się z obiegowego zbiornika 10, pompy
zębatej i elektrycznego pieca 11. Wytworzone w wyparce 9 opary wykrapla się w pierwszym stopniu
kondensatora 12 schłodzonym wodą o temperaturze 293 K. Niewykroplone w pierwszym stopniu
kondensatora 12 lotniejsze składniki poddaje się kondensacji w drugim stopniu kondensatora 13
chłodzonego glikolem o temperaturze 253 K podawanym przez chłodziarkę 14, zaopatrującą
również wymrażarkę 8 w czynnik chłodzący. W wyparce 9 oraz w obu stopniach kondensacji
ciśnienie wynosi 0,1 Pa. Ciśnienie to wytwarza się za pomocą dyfuzyjnej pompy 15 i rotacyjnej
pompy 7. Wykroplone w drugim stopniu kondensatora 13 frakcje gromadzi się w zbiornikach 16
drugiego stopnia. Zasadniczy produkt regeneracji odbierany w pierwszym stopniu kondensatora
12 spływa do zbiorników 17 pierwszego stopnia, zaś pozostałość podestylacyjną gromadzi się w
podestylacyjnym zbiorniku 18.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób regeneracji przepracowanych olejów do pomp próżniowych, zwłaszcza dyfuzyj¬
nych, polegający na destylacji przefiltrowanego i zdesorbowanego uprzednio oleju, znamienny tym,
że przefiltrowany olej pozbawia się zanieczyszczeń lotnych i gazów trwałych w próżniowym
desorberze w temperaturze od 353 K do 403 K i pod ciśnieniem od 10 Pa do 500 Pa, przy czym
zdesorbowane substancje lotne poddaje się wymrażaniu w temperaturze od 250 K do 265 K, a
następnie tak przygotowany półprodukt poddaje się okresowej zachowawczej destylacji wysoko¬
próżniowej, w której oddziela się pożądane frakcje od frakcji o prężności pary wyższej od 10"4 Pa w
temperaturze 293 K i od frakcji o prężności pary niższej od 10"8Pa w temperaturze 293 K, a
kondensację wytworzonych w trakcie destylacji oparów prowadzi się dwustopniowo.
138645
3
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że destylację oleju prowadzi się w sposób okre¬
sowy w warunkach zachowawczych pod ciśnieniem od 0,01 Pa do 1,0 Pa i w temperaturze od 363 K
do 523 K, przy czym w warunkach tych olej odparowuje się powierzchniowo w temperaturze niższej
od temperatury wrzenia.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w pierwszym stopniu kondensację prowadzi się
w temperaturze od 288 K do 323 K, natomiast w drugim stopniu w temperaturze od 233 K do 273 K.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
378 Кб
Теги
pl138645b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа