close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL138726B1

код для вставкиСкачать
y
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
LUDOWA
138 726
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 83 09 22
(P. 243881)
Int. Cl.4
C08B 31/08
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
85 03 26
Opis patentowy opublikowano: 87 12 31
Twórcy wynalazku: Leonard Mężyński, Grzegorz Urbaniak, Leszek Kaczmarek
Uprawniony z patentu:
Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Poznań (Polska)
Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej dyspergującej w zimnej wodzie
o właściwościach fioku lacyjnych, przez obróbkę chemiczno-termiczną skrobi ziemniaczanej. Znane są różne
sposoby przeprowadzania skrobi w postać łatwo dyspergującą w zimnej wodzie i przy tym wykazującą właści¬
wości flokulacyjne. Przeważnie są to sposoby wytwarzania flokulantów na bazie skrobi kationowych (eteryfikowanych) wykazujących ładunek elektrododatni. Według opisu patentowego RFN nr 3 016 517 skrobię dyspergu¬
jącą w zimnej wodzie otrzymuje Się przez obróbkę zawiesiny wodnej skrobi kwasami nieorganicznymi z następ¬
nym jej usieciowieniem i skiełkowaniem oraz wysuszeniem na suszarce walcowej.
Według opisu patentowego RFN nr 2 731 489 skrobię dyspergującą otrzymuje się na drodze eteryfikacji
skrobi kwasem monochlorooctowym w obecności wodorotlenku sodowego z końcowym wysuszeniem produktu.
Znany jest również, z opisu patentowego RFN nr 2 312 450 sposób otrzymywania skrobi dyspergującej przez
obróbkę zawiesiny skrobi akryloamidem w obecności wodorotlenku sodowego.
Według opisu patentowego PRL nr 49 336 skrobię rozpuszczalną w zimnej wodzie, ©wysokiej zdolności
dyspergowania otrzymuje się przez obróbkę mleczka krochmalowego wodorotlnekiem i węglanem sodowym oraz
środkiem utleniającym w temperaturze 50°C. Następnie dodaje się siarczanu magnezowego, amoniaku i boraksu,
i całość suszy na suszarce walcowej. Z opisu patentowego PRL nr 53 504 znany jest sposób otrzymywania
preparatu skrobiowego dyspergującego w zimnej wodzie i przyspieszającego sedymentację zawiesin, który polega
na tym, że skrobię w postaci pasty lub zawiesiny wodnej poddaje się obróbce siarczanami, polifosforanami
potasowców i magnezu oraz fenolami lub krezolanami metali alkalicznych w obecności boraksu i następnie ca¬
łość poddaje się procesowi sklei kowania i wysuszenia.
Ponadto, jak wynika z opisu patentowego PRL nr 107 566 skrobię dyspergującą w zimnej wodzie otrzymu¬
je się na drodze eteryfikacji skrobi trój- względnie czteroalkiloaminą oraz dalszej obróbki chemiczno-termicznej
w obecności bezwodnego siarczanu sodowego, węglanu sodowego, siarczanu glinowego i czteroboranu sodowego.
Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej według wynalazku polega na tym, że wodną zawiesinę skrobi
poddaje się obróbce chemiczno-termicznej za pomocą 5-12 części wagowych organicznej soli wapnia i 1-4
części wagowych amidów w przeliczeniu na 100 części wagowych krochmalu. Całość dokładnie miesza się
i poddaje sukcesywnie obróbce termicznej w temperaturze powyżej 80°C. Następnie otrzymany produkt suszy
się na suszarce walcowej w temperaturze 140-160°C. Jako organiczne sole wapnia stosuje się mrówczan, mle¬
czan lub octan wapnia. Jako amidy stosuje się mocznik lub formamid.
2
138 726
Jak okazało się nieoczekiwanie, sposobem według wynalazku otrzymuje się skrobię modyfikowaną o no¬
wych bardzo korzystnych właściwościach fizykochemicznych a szczególnie o bardzo dobrych właściwościach
fiokulacyjnych, korzystniejszych w szeregu zastosowaniach od modyfikowanych skrobi elektrododatnich jak
również elektroujemnych. Wytworzona według wynalazku skrobia dobrze dysperguje w zimnej wodzie i dodana
w postaci 0,5% roztworu do zawiesin, powoduje ich szybką sedymentację. W zależności od rodzaju i stężenia
zawiesin stosuje się 2-20g skrobi modyfikowanej na 1 m3 zawiesiny. Zastosowana obróbka chemiczno-termiczna
jak i rodzaj oraz ilość chemikaliów według wynalazku wpływa na ukształtowanie się cząstek skrobi, ich zdol¬
ność do dyspersji w zimnej wodzie bardzo dobre właściwości f lokulacyjne.
Preparat skrobiowy według wynalazku znajduje zastosowanie w procesach, oczyszczania przemysłowych
wód ściekowych na drodze sedymentacji zawiesin, oczyszczania mułów węglowych oraz przy wzbogacaniu rud.
Ponadto może znaleźć zastosowanie w przemyśle papierniczym jako dodatek do masy papierniczej i aparatury
oraz do wyrobu klejów, oczyszczania soków cukrowniczych z zawiesin organicznych itp. Przedmiot wynalazku
przedstawiony jest w następującym przykładzie wykonania.
Przykład. Do zbiornika z mieszadłem doprowadza się 100 dm3 wody i wsypuje 20 kg wodorotlenku
wapnia a następnie dodaje sukcesywnie 25 I kwasu octowego. Po przereagowaniu dodaje się 500 kg handlowej
mączki ziemniaczanej i 15 kg mocznika. Otrzymane mleczko skrobiowe z chemikaliami poddaje się sukcesywnie
skleikowaniu i wysuszeniu na suszarni walcowej o temperaturze 155°C. Otrzymany produkt rozdrabnia się do
granulacji przechodzącej przez sito 0,8 mm.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej na drodze jej obróbki chemiczno-termicznej znamien¬
ny t y m, że wodną zawiesinę skrobi poddaje się obróbce za pomocą 5—12 części wagowych organicznej soli
wapnia i 1—4 części wagowych amidów w przeliczeniu na 100 części wagowych krochmalu, po czym całość
dokładnie miesza się i poddaje sukcesywnie obróbce termicznej w temperaturze powyżej 80°C a następnie suszy
w znany sposób na suszarce walcowej o temperaturze 140—160°C. s
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako organiczne sole wapnia stosuje się mrówczan,
mleczan lub octan wapnia.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny
tym, że jako amidy stosuje się mocznik lub formamid.
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 eg*
Cena 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
233 Кб
Теги
pl138726b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа