close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL138737B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
I ZE C Z PQ SPILI U
IIDIKI
OPIS PATENTOWY 138737
L '
Patent dodatkowy
83 01 21
(P. 240264)
Pierwszeństwo:
OIZ4D
PATENTOWI
PUL
ilMIA
Urzędu Patentowego
do patentu
Zgłoszono:
•
Int Cl.4 coiF 11/44
GOSD 11/00
Zgłoszenie ogłoszono: 34 07 30
Opis patentowy opublikowano: 88 04 30
Twórcy wynalazku:
Zygmunt Wągrowski, Andrzej Mroczkowski, Tomasz Seńczuk
Uprawniony z patentu:
Akademia Rolnicza, Poznań (Polska)
DOZOWNIK CIECZY
Przedmiotem wynalazku jest dozownik cieczy lepkich. Dla dozowania cieczy lepkich i nie¬
jednorodnych stosuje się najczęściej dozowniki z organem roboczym w postaci tłoka. Regulację
wielkości dozy uzyskuje się w nich przez zmianę skoku tłoka lub zmianę jego długości. Rozwią¬
zania takie znane są na przykład z opisu patentowego ZSRR nr 237 066 oraz z opisu patentowego
RFN nr 1 933 553. Znane są też dozowniki cieczy lepkich oparte na konstrukcji pompy "mono", w
których wielkość porcji jest proporcjonalna do ilości obrotów rotora pompy. Rozwiązanie takie
jest szeroko stosowane na przykład w pompach dozujących firmy Ouickfit.
W rozwiązaniu według wynalazku wykorzystano znaną ideę działania pomp rotacyjnych, w któ¬
rych tłoczenie cieczy wymuszane jest przez zespół tłoczków poruszających się po obwodzie i
współpracujących z przerzutnikiem obrotowym. Zgodnie z wynalazkiem w obszarze ssania dozowni¬
ka, wewnętrzna powierzchnia korpusu ma wybranie a w części środkowej dozownika usytuowana jest
nastawna cylindryczna przesłona połączona z pokrętłem. Z przesłoną i wewnętrzną powierzchnią
korpusu współpracują tłoczki rozmieszczone obwodowo naprzemiennie z wałeczkami. Ponieważ zasy¬
sanie i tłoczenie cieczy następuje w momencie zetknięcia się tłoczka jednocześnie z wewnętrz¬
ną powierzchnią korpusu i przesłoną, położenie przesłony względem powierzchni wewnętrznej kor¬
pusu wyznacza wielkość dozy.
Zaletą rozwiązania jest to, że wielkość dozy regulowana być może od zera do wartości ma¬
ksymalnej. Dozownik przeznaczony Jest do tłoczenia wszelkich cieczy ale szczególnie korzystnie
nadaje się do dozowania cieczy lepkich i gęstych, nawet zawierających cząstki ciał stałych,
wyeliminowanie z konstrukcji zaworów, ruchomych klap i gwałtownych zmian przekroju zapewnia
bowiem ciągły i swobodny przepływ cieczy przez dozownik.
Wynalazek przedstawiony jest szczegółowo na przykładzie wykonania w związku z rysunkiem,
na którym fig. 1 przedstawia dozownik w przekroju poprzecznym do wału napędzającego a fig. 2
ten sam dozownik w przekroju wzdłużnym względem walu.
Jak uwidoczniono na rysunku korpus 1 o przekroju kołowym zamknięty jest pokrywami 2 i 3.
W pokrywie 2 osadzone jest pokrętło 4 regulacji dozy zakończone zębatką 5 a w pokrywie 3 uło-
138 737
2
żyskowany jest wałek napędowy 6. Wałek 6 połączony jest z trzema tłoczkami 7 i z trzema wałecz¬
kami 8 rozmieszczonymi naprzemiennie na obwodzie wnętrza korpusu 1 co 60°. Tłoczki 7 i wałecz¬
ki 8 współpracują z przerzutnikiem 9 z trzema półkolistymi wycięciami w korpusie, ułożyskowanym w pokrywie 2 oraz w tarczy 10. Korpus 1 na w części swej powierzchni wewnętrznej wybranie
11 a ponadto wyposażony jest w nastawną przesłonę 12 zazębioną z zębatką 5« Doprowadzona do do¬
zownika króćcem wlotowym 13 ciecz zasysana jest na skutek podciśnienia wywołanego ruchem tłocz¬
ków 7» V/ momencie zetknięcia się powierzchni jednego z tłoczków jednocześnie z powierzchnią
przesłony i korpusu zamknięty zostaje prześwit kanału i rozpoczyna się proces tłoczenia cieczy
do króćca wylotowego 14. Objętość ssania jest oddzielona w każdej chwili pracy dozownika od
objętości tłoczenia przerzutnikiem 9, którego liczba obrotów jest dwukrotnie większa od liczby
obrotów wałka 6 napędzającego tłoczki 7 i wałeczki 8. Wielkość dozy zależy od długości drogi
tłoczenia i jest regulowana położeniem przesłony 12 nastawianej pokrętłem 4 poprzez zębatkę 5.
Zastrzeżenie
patentowe
Dozownik cieczy lepkich o regulowanej wielkości dozy, w którego korpusie o przekroju ko¬
łowym osadzone są króćce dopływowy i wypływowy oraz zamocowane są obrotowo tłoczki i wałeczki
współpracujące z obrotowym przerzutnikiem, znamienny tym, że w obszarze ssania
dozownika wewnętrzna powierzchnia korpusu (1) ma wybranie (11) a w części środkowej dozownika
usytuowana jest nastawna cylindryczna przesłona (12) połączona z pokrętłem (4) przy czym roz¬
mieszczone naprzemiennie z wałeczkami tłoczki (7) współpracują z przesłoną (12) i z wewnętrzną
powierzchnią korpusu (1).
B-&
A-A
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
258 Кб
Теги
pl138737b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа