close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL139749B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
do patentu nr —
139 749
Im. Cl.4 H04B 3/20
H04L 5/14
H03F 3/02
Zgłoszono:
83 05 09 (P. 242066)
~CZYftLNlA
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
V«~Óu Patentowego
Zgłoszenie ogłoszono:
84 11 19
Opis patentowy opublikowano: 1987 08 31
Twórcawynalazku: Zbigniew Gałgański
Uprawniony z patentu: Zakłady Elektroniczne „ELWRO*\
Wrocław (Polska)
Układ sterowania wzmacniaczami szyny
danych w systemach cyfrowych o strukturze modułowej
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania wzmacniaczami szyny danych w systemach
cyfrowych o strukturze modułowej, w których współpraca modułów oparta jest o koncepcję
wspólnej dla wszystkich modułów szyny danych. Wzmacniacze szyny są wzmacniaczami dwukie¬
runkowymi, a ich sterowanie polega na określaniu kierunku transmisji.
Znany jest układ sterujący współpracujący z wejściem wzmacniaczy określający kierunek
transmisji oraz ze źródłami następujących grup sygnałów: grupa sygnałów określających lokaliza¬
cję aktywnego kontrolera szyny danych w stosunku do wzmacniaczy szyny danych, grupa sygna¬
łów adresowych określających lokalizację urządzenia, z którego kontroler odczytuje (zapisuje)
informacje względem wzmacniaczy szyny danych i grupa sygnałów określających aktualnie wyko¬
nywaną operację (odczyt lub zapis). Układ ten utworzony jest z eletronicznych elementów logi¬
cznych połączonych w następujący sposób: pierwszy przewód doprowadzający zanegowany sygnał
pisania połączony jest z jednym wejściem pierwszego układu logicznego typu NOR, którego drugie
wejście połączone jest z pierwszym przewodem doprowadzającym sygnał adresowy oraz z ósmym
wejściem układu logicznego typu zanegowana suma iloczynów. Iloczyny te utworzone są przez
cztery pary wejść. Drugi przewód doprowadzający zanegowany sygnał pisania połączony jest z
drugim wejściem drugiego układu typu NOR. Pierwszy przewód doprowadzający zanegowany
sygnał czytania połączony jest z wejściem pierwszego układu typu NOT. Drugi przewód doprowa¬
dzający zanegowany sygnał czytania połączony jest z wejściem drugiego układu typu NOT. Drugi
przewód doprowadzający sygnał adresowy połączonyjest z pierwszym wejściem układu logicznego
typu NAND. Trzeci i cztwarty przewód doprowadzające sygnały adresowe połączone są z dwoma
wejściami trzeciego układu typu NOR. Przewód określający lokalizację kontrolera połączony jest z
drugim oraz trzecim wejściem układu typu zanegowana suma iloczynów, którego pierwsze wejście
połączone jest z wyjściem pierwszego układu typu NOR, czwarte wejście — z wyjściem drugiego
układu typu NOR, piąte wejście — z wyjściem układu typu NAND oraz z pierwszym wejściem
drugiego układu typu NOR, szóste wejście — z wyjściem pierwszego układu typu NOT, siódme
wejście — z wyjściem drugiego układu typu NOT. Wyjście trzeciego układu typu NOR połączone
jest z drugim wejściem typu NAND. Wyjście układu zanegowana suma iloczynów połączone jest z
2
139 749
wejściem trzcicgo układu typu NOT, którego wyjście steruje kierunkiem transmisji wzmacniaczy
szyny danych.
Układ sterowania wzmacniaczami szyny danych, według wynalazku, współpracuje ze źródłem
sygnału adresowego, źródłem sygnału czytania, źródłem sygnału określającego lokalizację kontro¬
lera oraz / wejściem wzmacniaczay określającym kierunek transmisji. Przewód doprowadzający
sygnał adresowy połączony jest z jednym wejściem pierwszego układu logicznego typu NAND.
Drugie wejście tego układu połączone jest z wejściem drugiego elementu logicznego typu NOT oraz
z przewodem doprowadzającym sygnał czytania. Wyjście drugiego elementu logicznego typu NOT
połączone jest z jednym wejściem trzeciego elementu logicznego typu NAND, którego drugie
wejście połączone jest z przewodem doprowadzającym sygnał określający lokalizację kontrolera.
Wyjścia pierwszego i trzeciego elementu logicznego typu NAND połączone są z wejściami czwar¬
tego elementu logicznego typu NAND, którego wyjście połączone jest z wejściem wzmacniaczy
określającym kierunek transmisji.
Zaletą układu według wynalazku jest prosta konstrukcja oparta na małej ilości elementów,
która umożliwia sterowanie układami systemu cyfrowego niezależnie od położenia kontrolera i
modułu sterowanego w stosunku do wzmacniaczy szyny danych.
Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przykładzie wykonania pokazanym na rysunku,
który przedstawia schemat ideowy układu sterowania wzmacniaczami szyny danych.
Przewód doprowadzający sygnał adresowy ADR połączony jest zjednym wejściem pierwszego
układu logicznego 1 typu NAND. Drugie wejście układu logicznego 1 połączone jest z wejściem
drugiego elementu logicznego 2 typu NOT oaz z przewodem doprowadzającym sygnał czytania
CZYT. Wyjście elementu logicznego 2 połączone jest z jednym wejściem trzeciego elementu
logicznego 3 typu NAND, którego drugie wejście połączone jest z przewodem doprowadzającym
sygnał określający lokalizację kontrolera ADC. Wyjście elementów logicznych 1 i 3, typu NAND
połączone są z wejściami czwartego elementu logicznego 4 typu NAND. Wyjście elementu logi¬
cznego 4 typu NAND połączone jest z wejściem wzmacniaczy W określającym kierunek transmisji.
Stan logiczny wejścia ADR definijuje położenie sterowanego modułu względem wzmacniaczy
szyny. Stan logiczny wejścia ADC określa położenie aktywnego kontrolera względem wzmacniaczy
szyny. Stan wejścia CZYT określa aktualnie wykonaną operację na szynie danych.
Zastrzeżenie
patentowe
Układ sterowania wzmacniaczami szyny danych w systemach cyfrowych o strukturze moduło¬
wej, współpracujący ze źródłem sygnału adresowego, źródłem sygnału czytania, źródłem sygnału
określającego lokalizację kontrolera szyny danych oraz z wejściem wzmacniaczy określającym
kierunek transmisji, znamienny tym, że przewód doprowadzający sygnał adresowy (ADR) połą¬
czony jest zjednym wejściem pierwszego układu logicznego (1) typu NAND, którego drugie wejście
połączone jest z jednym wejściem drugiego elementu logicznego (2) typu NOT oraz z przewodem
doprowadzającym sygnał czytania (CZYT), zaś wyjście drugiego elementu logicznego (2) typu
NOT połączone jest z jednym wejściem trzeciego elementu logicznego (3) typu NAND, którego
drugie wejście połączone jest z przewodem doprowadzającym sygnał określający lokalizację kon¬
trolera (ADC), natomiast wyjścia elementów logicznych (1 i 3) typu NAND połączone są z
wejściami czwartego elementu logicznego (4) typu NAND, którego wyjście połączone jest z
wejściem wzmacniaczy (W) określającym kierunek transmisji.
139749
ADR£
C7Y7>
ADCć
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
314 Кб
Теги
pl139749b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа