close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL139923B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZYPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
139923
Patent dodatkowy
do patentu nr —
Zgłoszono: 83 01 19 (P. 240220)
Int. Cl.4 G05F 1/56
Pierwszeństwo
URZAO
CZYTELI
PATENTOWY
■FU
Zgłoszenie ogłoszono: 84 07 30
Urzędu Pm»mow«go |
Opis patentowy opublikowano: 1987 06 30
Twórca wynalazku: Jan Mucha
Uprawniony z patentu: Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
i Pomiarów, Wrocław (Polska)
Układ stabilizatora napięcia ujemnego
Stan techniki. Scalony stabilizator napięcia zbu¬
dowany na podstawowym
układzie scalonym
cyjnego lub uziemiania dodatniego bieguna źró¬
dła napięcia dodatniego, co wywołuje koniecz¬
ność odseparowania źródła od pozostałych źródeł
napięć, na przykład oddzielne uzwojenie na tran¬
zystorze i inne. Z książki Z. Kulka i M. Nada-
^A 723 jest obecnie najlepszym, najbardziej uni¬
chowski
wersalnym i najczęściej stosowanym układem sca¬
lonym z grupy stabilizatorów. Wytwarzany jest
przez prawie wszystkie znaczące firmy zachodnie,
a także przez Węgry, CSRS, w kraju przez firmę
1976, znane są układy stabilizatorów napięć ujem¬
nych zbudowane na podstawowych układach sta¬
bilizatorów stosowanych powszechnie w kraju.
Układy te pozwalają na budowę stabilizatorów na¬
pięć ujemnych w zakresie Od —6V do —250V i cha¬
rakteryzują się tym, że nieodwracające wejścia
wzmacniacza błędu są zasilane z dzielnika napięcia
Przedmiotem wynalazku jest układ stabilizatora
napięcia ujemnego mający zastosowanie w elek¬
tronicznej
CEMI (UL
automatyce
7523).
ITT i innych
przemysłowej.
Obszerne materiały
10
aplikacyjne
czołowych firm zagranicznych
pre¬
zentują szereg zastosowań tego układu poprzez
stabilizatory: napięć niskich (2—7V), wysokich
(7—100V), stabilizatory liniowe impulsowe napięć
scalone", Warszawa
wyjściowego, zaś odwracające wejścia wzmacnia¬
15
dodatnich i ujemnych oraz stabilizatory specjalne.
cza błędu są zasilane z dzielników załączonych na
napięciu odniesienia oraz wyjściu.
Istota
Katalog firmy ITT proponuje 18 różnych konfigu¬
racji układowych dla MIC 723.
Mimo tej mnogości zastosowań w grupie stabili¬
zatorów napięć ujemnych prezentowany jest tylko
pt. „Liniowe układy
wynalazku.
Układ
stabilizatora
napięcia
ujemnego zawiera układ scalony będący stabiliza¬
20
układ dla napięć —15V i —100V. Nie ma natomiast
przykładu wykorzystania MIC 723 jako stabilizatora
niskich napięć ujemnych V<(7V). Zaprezentowany
układ stabilizatora napięcia —15V daje się z tru¬
torem napięcia, którego wyjście sterujące jest połą¬
czone z bazą pierwszego tranzystora. Kolektor
pierwszego tranzystora połączony jest poprzez
pierwszy rezystor z bazą drugiego tranzystora oraz
z kolektorem trzeciego tranzystora, którego emiter
połączony jest z emiterem drugiego tranzystora.
—12V,
Między bazę i emiter trzeciego tranzystora włą¬
czone są szeregowo drugi rezystor i dioda skiero¬
a zwłaszcza typowych dla układów scalonych —5V
i —6V zachodzi konieczność zastosowania specjal¬
wana katodą w kierunku tego rezystora, a ich
wspólny punkt stanowi wejście układu stabiliza¬
dem wykorzystać jako źródło —10V, —12V. W przy¬
padku tworzenia
źródeł napięć
poniżej
25
tora. Emiter pierwszego tranzystora oraz kolektor
nego stabilizatora napięć ujemnych na przykład
SFC 2304 firmy COSEM, stosowania układu trady-
139 923
30
drugiego tranzystora są zwarte i stanowią wyjście
139 923
3
układu
stabilizatora.
4
Między
emiterem drugiego
lizatora. Wspólny punkt rezystorów czwartego
i piątego R4 i R5 jest połączony z nie odwracającym
wejściem NO wzmacniacza błędu układu scalonego U.
tranzystora i bazą pierwszego tranzystora włączo¬
ny jest trzeci rezystor.
źródło
Suwak potencjometru P jest połączony z wyjściem
napięcia. Pomiędzy tym dodatkowym źródłem na¬
odwracającym O wzmacniacza błędu układu scalo¬
nego U. Dodatkowe źródło napięcia Ustab połączo¬
ne jest także z masą M układu scalonego U. Drugi
tranzystor T2 jest dobierany ze względu na moc
Układ
stabilizatora
posiada
dodatkowe
pięcia i źródłem odniesienia scalonego układu włą¬
czone są szeregowo czwarty i piąty rezystory, któ¬
rych wspólny punkt połączony jest z nieodwracającym wejściem wzmaczniacza błędu układu sca¬
lonego. Dodatkowe źródło napięcia połączone jest
w zależności od poboru prądu. Elementami zależ¬
10
ponadto z masą układu scalonego oraz poprzez
dzielnik utworzony z szóstego rezystora, potencjo-
miteu 4^jaó.dmegjjy jręzystora, połączonych szerego-
^o^jfefct p&i&oĘey. Wyjściem układu stabilizatora,
siiwak potencjometiju jest połączony z wejściem
15
ojdwracającym wzmacniacza błędu układu scalo-
t#*
- » ..... i
* W~odnie*ieniu Mjol znanego
stanu techniki zasto¬
nymi od poboru prądu są również rezystory
pierwszy, drugi i trzeci Rl, R2 i R3, które dobiera
się ze względu na założony maksymalny prąd wyj¬
ściowy, przy czym drugi rezystor R2 stanowi ele¬
ment określający prąd, przy którym ma zadziałać
układ ograniczenia prądowego stabilizatora. Trzeci
tranzystor T3, dioda D oraz drugi rezystor R2 mogą
być pominięte, jeżeli nie ma potrzeby prądowego
ograniczenia stabilizatora.
sowania w układzie według wynalazku dodatkowe¬
go
źródła napięcia połączonego poprzez rezystory
20
ze źródłem odniesienia, a także poprzez inne re¬
zystory z wyjściem układu i odpowiednie połącze¬
nie rezystorów z wejściem odwracającym i nieodwracającym ma ten korzystny skutek, że rozsze¬
rza możliwości stosowania stabilizatorów w zakre¬
sie niskich
napięć
ujemnych
do wartości
cy układ scalony będący stabilizatorem napięcia,
2?
30
35
tomiast między emiterem drugiego tranzystora i bazą
pierwszego tranzystora włączony jest trzeci rezy¬
stor, znamienny tym, że posiada dodatkowe źródło
napięcia (Ustab), pomiędzy tym dodatkowym źró¬
dłem napięcia (Ustab) i źródłem odniesienia (UREF)
pierwszego tranzystora Tl,
którego kolektor poprzez pierwszy rezystor Rl jest
połączony z bazą drugiego tranzystora T2. Trzeci
tranzystor T3 łącznie z drugim rezystorem R2
i diodą D stanowi układ zabezpieczający przed
wo drugi rezystor i dioda skierowana katodą w kie¬
runku tego rezystora, a ich wspólny punkt stanowi
wejście układu stabilizatora, zaś emiter pierwszego
tranzystora oraz kolektor drugiego tranzystora są
zwarte i stanowią wyjście układu stabilizatora, na¬
stabilizatora do niskich napięć ujemnych.
jest połączone z bazą
połączony jest poprzez pierwszy rezystor z bazą
drugiego tranzystora oraz z kolektorem trzeciego
tranzystora, którego emiter połączony jest z emite¬
rem drugiego tranzystora, przy czym między bazę
i emiter trzeciego tranzystora włączone są szerego¬
—5V.
Przykład realizacji wynalazku. Układ stabiliza¬
tora napięcia ujemnego jest zbudowany na znanym
układzie scalonym //A 723, będącym stabilizatorem
napięcia. Wyjście W sterujące układu scalonego U
patentowe
którego wyjście sterujące jest połączone z bazą
pierwszego tranzystora, którego kolektor z kolei
około
Objaśnienie rysunku. Przedmiot wynalazku jest
uwidoczniony w przykładzie wykonania na ry¬
sunku, przedstawiającym schemat ideowy układu
Zastrzeżenie
Układ stabilizatora napięcia ujemnego zawierają¬
40
scalonego układu (U) włączone są szeregowo czwar¬
rów szóstego i siódmego R6 i R7 oraz potencjome¬
ty i piąty rezystory (R4 i R5), których wspólny
punkt połączony jest z nieodwracającym wejściem
(NO) wzmacniacza błędu układu scalonego (U), po¬
nadto dodatkowe źdódło napięcia (Ustab) połączone
jest z masą (M) układu scalonego (U) oraz poprzez
dzielnik utworzony z szóstego rezystora (R6), po¬
tencjometru (P) i siódmego rezystora (R7), połączo¬
nych szeregowo, jest połączone z wyjściem układu
stabilizatora, natomiast suwak potencjometru (P)
jest połączony z wejściem odwracającym (O)
tru P jest połączone z wyjściem Wy układu stabi¬
wzmacniacza błędu układu scalonego (U).
przeciążeniem
i
zwarciem.
Dioda
D
skierowana
jest katodą w stronę drugiego rezystora R2, a wspól¬
ny punkt pomiędzy nimi stanowi wejście We ukła¬
du stabilizatora.
W układzie według wynalazku dodatkowe źródło
napięcia Ustab jest połączone poprzez czwarty
i piąty rezystory R4 i R5 ze źródłem odniesienia
UREF scalonego układu U. Dodatkowe źródło na¬
pięcia Ustab poprzez dzielnik utworzony z rezysto¬
139 923
R2 i
I Lj
1Ł™
P>
R7
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
326 Кб
Теги
pl139923b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа