close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL140525B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
140 525
CZYitLNIA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono 83 11 08
l> <*du Pntentowego
(P. 244472)
Int. Cl4
B23Q 11/08
Pierwszeństwo.
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono: 85 05 21
PATENTOWY
Opis patentowy opublikowano: 1988 02 10
PRL
Twórcy wynalazku: Stanisław Kociołek, Józef Krzynowy
Uprawniony z patentu: Fabryka Obrabiarek „Rafamet", Kuźnia
Raciborska (Polska)
Osłona ochronna
wystającej grzbietami z rowka wkładki. Wkładka
ma kształt płaskownika i wykonana jest na przy¬
Przedmiotem wynalazku jest osłona ochronna,
zwłaszcza dla zespołów maszyn i obrabiarek.
ki
kład z brązu lub tworzywa odpornego na ście¬
Znane są uszczelnienia, w których rolę uszczel¬
osłaniająco-ścierającej powierzchni prowadnic
ranie. Wkładka ma wargę lub wargi uszczelnia¬
jące oraz części, którymi zamocowana i prowadzo¬
spełnia warga wkładki gumowej. Wkładka gumo¬
na
wa jest umieszczona w osłonie metalowej lub ma
umieszczoną w rowku usztywniającą listwę me¬
talową. Zewnętrzne powierzchnie wkładki
gumo¬
wej są osłonięte nakładką na przykład z taśmy
stalowej sprężynującej, której odgięta część per¬
jest w rowkach wkładki i korpusu, zwłaszcza
wówczas, gdy w wyniku ściśnięcia sprężyny
wkładka elastycznie i równomiernie przylega do
powierzchni, z którą uszczeTko-ścieracz współpra¬
10
i za¬
cuje.
Proste w wykonaniu uszczelnienia z gumy olejo-
pobiega jej odstawaniu od powierzchni uszczelnia¬
odpornej czy tworzywa w tym uszczelnienia z o-
nej. Uszczelnienie w całości jest mocowane śruba¬
słoną metalową mają tę wadę, że materiały sta¬
rzeją się, tracą własności sprężyste i są mało od¬
porne na zmienne warunki pracy, na przykład
współpraca z gorącymi wiórami, zmiany tempe¬
forowana przylega
do
wargi, usztywnia ją
mi lub wkrętami do zespołu osadzonego w sposób
stały lub przesuwny na prowadnikach łoża (podsta¬
15
wy).
ratury.
Inne znane z opisu patentowego RFN nr 1295293
osłony stosowane
kształtową
jako
wkładkę
Uszczelko-ścieracze z wkładką metalową są kosz¬
towne w wykonaniu i wymagają okresowego czysz¬
uszczelko-ścieracze mają
uszczelniającą
z materiału
podatnego na odkształcenia sprężyste, umieszczoną
20
czenia oraz przemywania podczas eksploatacji celem
ma wargi, w kształcie litery V, połączone elastycz¬
zapewnienia sprawnego działania ścieraczy i usu¬
wania drobnych startych cząstek.
nie pochyłym ramieniem z podstawą umieszczo¬
ną w osłonie.
Znane są też i stosowane uszczelko-ścieracze
mające korpus wykonany z kształtownika na przy¬
Znane z polskiego opisu patentowego nr 107034
uszczelnienie charakteryzuje się wkładką ściera¬
jącą z dwoma wargami, które pod wpływem
zmiany kąta a ramion osłony tej wkładki w cza¬
w osłonie wykonanej w kształcie korytka. Wkładka
25
kład kątownika, którego jedno ramię wyposażone
sie montażu z wartości większej od 90° do war¬
jest w otwory do mocowania korpusu do zespołu
tości równej lub prawie równej 90° równomiernie
przylegają do powierzchni osłanianej prowadnicy.
Uszczelnienie to jest pracochłonne w wykonaniu.
maszyny
a
drugie
ramię
ma
wybranie
(rowek
prostokątny) dla wkładki i jej sprężyny płaskiej
140 525
30
140 525
Celem wynalazku jest przedstawienie rozwiąza¬
nia prostego w
wykonaniu i montażu. ,.
Cel został osiągnięty w wyniku konstrukcji po¬
łączenia korpusu osłony z wkładką ścierającą
w sposób zapewniający wymaganą ich współpracę
podczas ochrony i uszczelniania 'prowadnic. Osło¬
na ochronna składa się z korpusu w kształcie ką¬
5
nowymi występami 5
metrach
fal.
wysokość większą
powierzchniami
wy¬
stępów miały większą wysokość od
szczeliny pomiędzy dnem wybrania i sprężyną.
Tak zaprojektowany luz i szczeliny pozwalają na
równomierne przyleganie krawędzi warg wkładki
do powierzchni uszczelnianych.
Przedmiot
wynalazku
jest
wysokości szczeliny pomię¬
dzy dnem wybrania i sprężyną 8 oddziałującą
na wkładkę 7. Sprężyna falista 8 charakteryzuje
się dowolnymi parametrami fal. Segmenty kor¬
pusu 1 łączone są znanymi elementami 11 w osło¬
nę ochronną dostosowaną kształtem do rodzaju
15
osłanianych prowadnic 12.
Wielkość luzu pomiędzy prowadni¬
warg i dolnymi
od
ło
Zastrzeżenia
czka i klinowymi występami została zaprojekto¬
wana, tak aby szczeliny między górnymi powierz¬
chniami
zaprojektowany, tak
9, 10 i dolnymi powierzchniami występów 5 mają
wadniczki wkładki ścierającej wyposażonej w tym
celu w rowki klinowe, których powierzchnie dol¬
ne są jednocześnie zewnętrznymi (górnymi) po¬
wierzchniami warg. W wybraniu pomiędzy jego
dnem i powierzchnią płaską wkładki umieszczo¬
na jest sprężyna płaska falista o dowolnych para¬
został
że szczeliny między górnymi powierzchniami warg
townika nierównoramiennego, którego krótsze ra¬
mię wyposażone jest w wybranie przysłonięte wy¬
stępami klinowymi do obejmowania z luzem pro-
na jest z luzem za pomocą klinowych rowków 6
prowadniczka wkładki ścierającej 7. Dolne po¬
wierzchnie rowków 6 są jednocześnie górnymi
powierzchniami zewnętrznymi
warg 9, 10. Luz
między rowkami 6 prowadniczki wkładki 7 i kli¬
patentowe
1. Osłona ochronna, zwłaszcza dla zespołu ma20
szyn i obrabiarek złożona z elementu ścierające¬
go o dobrych własnościach przeciwściernych i po¬
ślizgowych oraz osłony
25
przedstawiony
w przykładzie wykonania na rysunku w przekroju
metalowej elementu
ście¬
rającego mocowanej do zespołu przesuwnego ma¬
szyny czy obrabiarki, znamienna tym, że korpus
(1) osłony ma kształt kątownika nierównoramien¬
nego, którego krótsze ramię (3) wyposażone jest
w wybranie (4) przysłonięte występami klinowy¬
poprzecznym.
mi
Osłona ochronna składa się z korpusu 1
w
kształcie
kątownika
nierównoramiennego,
wkładki ścierającej (7) wyposażonej w tym celu
w rowki klinowe (6), których powierzchnie dolne
wkładki
ścierającej
7
osadzonej
z luzem
30
w wy¬
są
(5)
obejmującymi
jednocześnie
z
luzem
zewnętrznymi
prowadniczkę
powierzchniami
braniu 4 krótszego ramienia 3 korpusu 1 i sprę¬
warg, przy czym pomiędzy
żyny falistej 8 umieszczonej w szczelinie
i prowadniczka wkładki (7) umieszczona jest sprę¬
między
wkładką i. dnem wybrania. Dłuższe ramię 2 kor¬
pusu 1 ma nie pokazane na rysunku znane otwory
dla mocowania osłony do zespołu na przykład ob¬
rabiarki.
Wybranie 4
jest częściowo przysłonięte
klinowymi występami 5, w które wyposażone są
jego boczne ścianki. Między występami 5 osadzo¬
dnem
żyna (8) falista o dowolnych
J35
2. Osłona według zastrz.
wybrania
(4)
parametrach fali.
1, znamienna tym,
że
ma pomiędzy dolnymi powierzchniami rowków (6)
i występów (5) szczeliny o Wysokości mniejszej niż
wysokość szczeliny, która znajduje się pomiędzy
dnem wybrania
Zaflfcł. Graf. Radom — 755/87 05+20 egz. A4
Cena 130 zł
(4) i sprężyną (8).
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
290 Кб
Теги
pl140525b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа