close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL140550B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
IZECZPOSPOLIM
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
140 550
Ci* .*I.NIA
do patentu
(F. 231338)
Zgłoszono: 31 05 26
Pierwszeństwo: 80 06 03
Republika
IflŁ O.4 B23B 27/16
Federalna Niemiec
1IZ«I
P1IEIIOWT
Zgłoszenie ogłoszono:
POI
31 12 24
Opis patentowy opublikowano: 880430
Twórcy wynalazku:
Dieter Kressf Friedrich Hfiberle
Uprawniony z patentu:
KAPAŁ Fabrik fur Prazisionswerkzeuge Dr, Kress KG,
Aalen (Republika Federalna Niemiec)
SPOSÓB WYTWARZANIA PŁYTKI OSTRZA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCEGO
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płytki ostrza narzędzia skrawającego,
z twardego stopu, pokrytej twardym materiałem stosowanej do obróbki wykańczającej otworów.
Znana jest z opisu patentowego nr Di>P5 132932 płytka narzędzia skrawającego z meta¬
lu twardego pokryta twardym materiałem. Dla uniknięcia wyłamania przy wysokim obciążeniu kra¬
wędzi skrawającej i usunięcia naprężeń w ostrzu narzędzia skrawającego przerywa się warstwę ma¬
teriału twardego, pomiędzy powierzchnią natarcia i powierzchnią przyłożenia. Stosuje się również
ścięcie krawędzi skrawającej powleczonej płytki albo wykonuje się zakrąglenie krawędzi dla
przerwania warstwy materiału twardego.
Pomiędzy obróbką wykańczającą otworów, a ich obróbką zgrubną występują różnice, ponie¬
waż dla narzędzia skrawającego do obróbki wykańczającej odporność cieplna nie jest cechą najważ¬
niejszą. W tych narzędziach istotne znaczenie stanowi jednak odporność na ścieranie występujące
na powierzchni przyłożenia, która bezpośrednio wpływa na gładkość obrabianej powierzchni. Krawę¬
dzie tnące narzędzia skrawającego do obróbki wykańczającej charakteryzują się również stosunkowo
płaskim kątem natarcia i promieniem krawędzi skrawającej. Niemożliwe jest uzyskanie środkami ujaw¬
nionymi w opisie patentowym DD-PS 132932, niezależnie od wielkości promienia krawędzi skrawającej
przed pokryciem twardym materiałem, uzyskanie po pokryciu twardym materiałem promienia mniejsze¬
go od 30 pm* Promień krawędzi skrawającej, jak wiadomo dla obróbki wykańczającej otworów wynosi
^5 urn.
Znane jest z opisu patentowego DE-OS 2521377 pokrywanie warstwą stopu metalu twardego
powierzchni narzędzia skrawającego. V/arstwą metalu twardego jest jednak pokrywana również powierz¬
chnia natarcia narzędzia skrawającego.
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania ostrza narzędzia skrawającego z twar¬
dego metalu do obróbki wykańczającej otworów pokrytej twardym materiałem eliminującej niedogod¬
ności występujące w znanych procesach wytwarzania płytek ostrza narzędzia skrawającego oraz za¬
chowania geometrii ostrza narzędzia skrawającego.
2
140
550
Płytkę ostrza narzędzia skrawającego z twardego stopu do obróbki wykańczającej otworów
pokrywa się twardym materiałem - jej główną i pomocniczą krawędź skrawającą wraz z ich powierz¬
chniami przyłożeni?. '; sposobie według wynalazku v/ykonuje się płytkę ostrza z naddatkiem około
0t05 E5^^Tc^r7teT2TOili natarcia, która Dodszlifcv.uje się ooć katem około 4° dla uzyskania oodcitrcia na ruszczeniu, za| tak przygotowaną płytkę ostrza pokrywa się twardym materiałem, a następnie
z powierzchni natarcia usuwa się naddatek materiału, korzystnie przez szlifowanie w obszarze po-
mocn^cj^f^Kr^wecfzi skrawającej, stanowiącym obszar graniczący z główną krawędzią skrawającą, a
zwłas*źfczir'OljSEar "narażony na ścieranie,
\i innym prowadzeniu procesu utrzymuje się promień y^ 5 urn krawędzi skrawającej na przej¬
ściu od niepokrytej powierzchni natarcia pomocniczej krawędzi skrawającej, do pokrytej twardym ma¬
teriałem powierzchni przyłożenia pomocniczej krawędzi skrawającej.
W kolejnym prowadzeniu procesu obszar głównej krawędzi skrawającej sąsiadującej z obsza¬
rem pomocniczej krawędzi skrawającej powierzchni natarcia zachowuje się niepokryty twardym mate¬
riałem,
W jeszcze innym procesie zachowuje się cały obszar powierzchni natarcia wraz z obszarami
głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku w przykładach wykonania, na którym na fig.1
przedstawiona jest płytka ostrza narzędzia skrawającego w widoku z góry od strony powierzchni na¬
tarcia, fig. 2 - płytka z fig. 1 w widoku z boku, fig. 3 - szczegół płytki ostrza narzędzia skra¬
wającego w przekroju z uwidocznioną krawędzią skrawającą w obszarze pomocniczej krawędzi skrawają¬
cej, fig, 4 - szczegół z fig, 3 w innym przykładzie wykonania.
Przykład I. Płytkę ostrza narzędzia skrawającego ze stopu twardego pokrywa się
twardym materiałem na powierzchni natarcia w obszarze 1, oraz graniczącym z nim obszarem 2 powierz¬
chni natarcia, jak również cały obszar powierzchni przyłożenia 4 i pozostałe powierzchnie płytki
wraz z powierzchnią natarcia 3, Naddatek wraz z pokryciem twardym materiału usuwa się przez szlifo¬
wanie powierzchni natarcia 3, zaś na pomocniczej krawędzi skrawającej w obszarze głównej krawędzi
skrawającej, zwłaszcza narażonej na ścieranie zachowuje się pokrycie z twardego materiału.
Przykład
II. Płytkę ostrza według wynalazku pokrywa się na całej powierzchni wa¬
rstwą twardego materiału, której powierzchnię natarcia 3 uprzednio szlifowano z naddatkiem około
0,05 mm i z nacięciem dla łuszczenia o pochyleniu wynoszącym około 4°, następnie zabiela się tę po¬
wierzchnię natarcia w obszarze pomocniczej krawędzi skrawającej i w obszarze głównej krawędzi skra¬
wającej, zwłaszcza narażonej na ścieranie.
Przykład
III. Na fig. 3 płytkę ostrza narzędzia skrawającego z metalu twardego A
wykonuje się z promieniem $ = 50 - 70 um, a następnie pokrywa się warstwą twardego materiału B na
całym obszarze. W dalszej kolejności z powierzchni natarcia 3 szlifuje się warstwę twardego mate¬
riału pokrycia B' i naddatek płytki z metalu twardego A' o łącznej grubości około 50 urn* Wykonuje
się również na krawędzi skrawającej promień j> = 5 um. Na powierzchni przyłożenia 4 płytki pozosta¬
wia się warstwę pokrycia z twardego materiału B.
Przy k ł a d IV. Na fig. 4 płytkę ostrza narzędzia skrawającego z metalu twardego A
wykonuje się bez naddatku stąd po jej pokryciu twardym materiałem B usuwa się poprzez zabielanie
z powierzchni natarcia warstwę pokrycia z twardego materiału B* i wykonuje się również na krawę¬
dzi skrawającej promień ^ - 5 um, a na powierzchni przyłożenia 4 płytki pozostawia się warstwę
z twardego materiału B.
Pokrycie twardym materiałem tylko powierzchni przyłożenia jest technicznie utrudnione,mi¬
mo że powierzchnia natarcia posiada bardzo gładką powierzchnię, stąd korzystnie jest pokrywać
całą płytkę, a następnie.szlifować ją w obszarze pomocniczej krawędzi skrawającej i w obszarze
głównej krawędzi skrawającej.
3
140 550
Zastrzeżenia
patentowe
1* Sposób wytwarzania płytki ostrza narzędzia skrawającego z twardego stopu, zwłaszcza
do obróbki wykańczającej otworów, posiadającej główną i pomocniczą krawędź skrawająca oraz przy¬
należne im powierzchnie przyłożenia, pokrywa się twardym metalem,
znamienny
- - y m,
że wykonuje się płytkę ostrza z naddatkiem około 0,05 mm na powierzchni natarcia (3), którą pod-
szlifowuje się pod kątem około 4° dla uzyskania podcięcia na łuszczenie, zaś tak przygotowaną
płytkę ostrza pokrywa się twardym materiałem, a następnie z powierzchni natarcia (3) usuwa się
naddatek materiału, korzystnie przez szlifowanie w obszarze (2) pomocniczej krawędzi skrawającej,
stanowiącym obszar (1) graniczący z główną krawędzią skrawającą, a zwłaszcza obszar narażony na
ścieranie.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny
tym, że utrzymuje się promień y = 5 urn
krawędzi skrawającej na przejścia od nie pokrytej powierzchni natarcia (3) pomocniczej krawędzi
skrawającej, do pokrytej twardym materiałem powierzchni przyłożenia (4) pomocniczej krawędzi skra¬
wającej.
3. Sposób według zastrz. 2, znamienny
tym, że obszar (1) głównej krawędzi
skrawającej sąsiadujący z obszarem (2) pomocniczej krawędzi skrawającej powierzchni natarcia za¬
chowuje się nie pokryty twardym materiałem .
4. Sposób według zastrz. 3, znamienny
tym, że zachowuje się cały obszar po¬
wierzchni natarcia (3) wraz z obszarami (1 i 2) w stanie nie pokrytym twardym materiałem.
FIG.1
FIG.2
140 550
Q=5sim
4
l; A'
B
FIG.3
FIG. 4-
Pracowni. Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 ega
Cena 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
381 Кб
Теги
pl140550b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа