close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL141056B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS
141056
PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 83 04 27
(P. 241662)
Int: Cl4 B28B 11/14
Pierwszeństwo
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono: 85 06 18
PATENTOWY
PRL
CZYTELNIA
Opis patentowy opublikowano: 1987 11 30
'■"^"■♦nwego
Twórcy wynalazku: Władysław Garczyński, Jan Głuchowski, Henryk
Iwański, Andrzej Płodowski, Kazimierz Jaworski
Uprawniony z patentu: Biuro Projektów Przemysu Betonów „BIPRODEX", Warszawa (Polska)
Forma do wytwarzania bloków betonu komórkowego
i
Przedmiotem wynalazku jest forma do wytwarza¬
którym forma jest napełniona masą betonu, a na¬
nia bloków betonu komórkowego o gabarytach po¬
wyżej 3 m, przeznaczonych do krojenia na elemen¬
stępnie blok betonowy jest poddawany krojejniu,
fig. 2 — komlpletną formę w widoku aksonometrycz-
ty budowlane o inniej szych wymiarach.
nym, fig. 3 — dna formy w widoku aksonometrycz-
Znane i stosowane formy do wytwarzania du¬
żych bloków betonowych posiadają zazwyczaj dno
nym. fig. 4 — dno tej formy z wysuniętą częścią
dna w widoku aksonomentrycznym, fig. 5 — dno
formy w przekroju poprzecznym przez część stałą,
o konstrukcji rusztowej przystosowane do odpo¬
wiednich krajalnic' o bardzo złożonej
budowie
i
fig. 6 — dno formy w przekroju poprzecznym
Celem wynalazku jest opracowanie^ formy, której
przez część ruchomą, fig. 7 — dno formy w al¬
ternatywnym rozwiązaniu w przekroju poprzecz¬
kosztach eksploatacji.
10
dno składa się z' części stałej i ruchomej, na któ¬
nym, fig. 8 — formę kompletną w przekroju po¬
rym
przecznym, fig. 9 — formę w rozwiązaniu alterna¬
tywnym w przekroju poprzecznym, fig. 10 — frag¬
następowałoby
krcijemie bloku
na
elementy
budowlane. Fornia do wytworzenia bloków betonu
według wynalazku posiada ramę podstawy, do któ¬
rej połączona jest część dna stała, oraz do ramy taj
przytwierdzona jest ruchoma część dna w sposób
umożliwiający wzajemne przemieszczenie przesuw¬
ne. Boki formy w miejscu przylegania do dna
wyposażone są w listwy uszczelniające. Listwy
uszczelniające posiadają uszczelki dociskane zam¬
kiem o układzie dźwigniowym wyposażonym w ra¬
miona przegubowe i cięgna dociskane sprężynami.
W alternatywnym rozwiązaniu forma wyposażona
jest w listwy boczne połączone przegubowa z ra¬
mą dna i przylegające do krawędzi dna, a docis¬
ment miejsca styku dwu części formy w przekro¬
15
ramą 12 i dna 10 ruchomego posiadającego zdol¬
ność przemieszczenia się wzdłuż ramy 12 ruchem
posuwisto zwrotnym.
20
141056
Krawędzie dna stałego 9 wyposażone są w usz¬
czelki 13 natomiast na krawędzi styku boków 4
z dnem, znajdują się listwy uszczelniające 15 po¬
łączone z bokami za pomocą mechanizmów otwie¬
rających 14. Listwa uszczelniająca wyposażona jest
25
kane śrubą dociskową za pośrednictwem łap do¬
ciskowych.
Przedmiot wynalazku jest przykładowo przedsta¬
wiony na rysunku, na którym fig. 1 — przedstawia
schemat ideowy odcinka linii produkcyjnej, na
ju podłużnym. Forma według wynalazku składa
się z ramy 12 boków 4 oraz dna 9 połączonego z
w ramiona
25 osadzone
obrotowo na sworzniach
17. Ramiona 25 są połączone cięgnami 18 z su¬
wakami 19, których ruch do góry ogranicza płasz¬
czyzna oporowa 20. Listwy uszczelniające 15 po¬
siadają uszczelki 22 dociskane za pośrednictwem
30
sprężyn 21. W alternatywnym rozbwiązaniu kon-
141056
budowlane
strukcji formy, dno posiada z obu stron listwy
boczne połączone przegubowo z ramą dna przy¬
legające do krawędzi dna. Listwy boczne są do¬
ciskane śrubą za pośrednictwem łap osadzonych
obrotowo na sworzniu.
5
Forma tej konstrukcji pozwala na odcięcie
warstwy zewnętrznej bloku betonu dzięki czefmu
uzyskuje się płaską i równą powierzchnię elemen¬
tów bocznych powstałych z podzielenia
zwiększenia
wydajności
procesu
mniejszych
wymiarach,
znamienna
względem
ramy (12),
a
boki
(4) wyposażone
są
w listwy uszczelniające' (15).
2. Forma według zastrz. 3, znamienna tym, że
listwy uszczelniające (15) posiadają uszczelki (22)
bloku na
elementy budowlane Rozwiązanie przedstawione
w wynalazku umożliwia uzyskanie znaczneigo
o
tym, że raa ramę (12), która połączona jest na
stałe z dnem stałym (9) formy, natomiast część
ruchoma dna (10) tworzy połączenie przesuwne
i ramiona
io
technologicznego
(25)
osadzone
przegubowo
na
sworz-
niach (17), a także połączone są z cięgnami (19) i
suwakami (17), przy czym na układ dźwigniowy
odchylania działa sprężyna (21).
obiektu produkcyjnego bez nakładów na zwiększe¬
nie ilości linii technologicznych.
15
Zastrzeżenia patentowe
3. Forma do wytwarzania bloków betonu ko¬
mórkowego o wymiarach przekraczających 3 metry, na której następuje podział bloku na elementy
budowlane
o
mniejszych
wymiarach,
znamienna
tym, że ma ramę (12), z którą połączone są prze¬
1. Forma do wytwarzania bloków betonu komór¬
kowego o wymiarach przekraczających 3 metry,
na której następuje podział bloku na elementy
gubowo listwy boczne
wędzi dna
20
twem łap (24).
£!Łl
(23) przylegające do kra¬
(9) dociskane śrubą (26)
za pośrednic-
141056
Fig. 3
9
13
10
Rgri.
12 9
Fig. 5
12
/
KHt-iW<A<fm't'mrŁ
cl
/
Rq. 6-
10
141056
12
Fig. 1
Fig. 9
13 10 12
Fig. 10
Fig. 8
Fig. 11
DN-3, zam. 399/87
Cena 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
286 Кб
Теги
pl141056b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа