close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL141059B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
PATENTOWY 141059
OPIS
RZECZPOSPOLITA
LUDÓW li
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 83 05 23
(P. 242145)
Int. Cl4 B21C 1/22
C22F 1/08
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
Zgłoszenie ogłoszono: 84 12 03
PRL
Opis patentowy opublikowano: 1987 11 30
Twórcy wynalazku: Henryk Orzechowski, Ryszard Rutkowski, Stanisław
Lasota, Stefan Widanka, Mieczysław Woch
Uprawniony z patentu: Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice (Polska)
Sposób ciągnienia rur mosiężnych
i
Przedmiotem
rur mosiężnych
wych.
wynalazku
jest
sposób
z mosiądzów jedno- i
ciągnienia
dwie grubości ścianki rury, przy czym odchyłka od
dwufazo¬
określonego stosunku nie może przekraczać 5°/o.
W sposobie tym pomiędzy żarzeniami międzyopera-
Mosiądze są stopami miedzi szybko umacniają¬
cymi się w procesie ciągnienia na zimno. Ta właś¬
ciwość powoduje konieczność stosowania w trakcie
procesu ciągnienia wyżarzania międzyoperacyjnego
przywracającego własności plastyczne ciągnionego
materiału. Wprawdzie znane są sposoby wyżarzania
mosiądzów w różnych atmosferach ochronnych,
cyjnymi stosuje się 1 do 2 ciągów.
W sposobie według wynalazku w pierwszych 1,
2 ciągach, logarytm ilorazu zefwnętrznej średnicy
rury
10
zewnętrznej
średnicy
15
rury
przed ciągnieniem
do
zewnętrznej
średnicy rury po ciągnieniu w jednym ciągu, do
logarytmu ilorazu grubości ścianki rury przed ciąg¬
nienie do .grubości ścianki rury po ciągnieniu jest
mniejszy od 1.
Znany jest z polskiego opisu patentowego
ciągnienia
do
grubości ścianki rury po ciągnieniu w pierwszych
średnicy
wierzchni rury.
87714 sposób
ciągnieniem
1, 2 ciągach jest większy od 1, natomiast w koń¬
cowych ciągach, logarytm ilorazu zewnętrznej
niemniej w przypadku rur uzyskiwane wyniki pro¬
dukcyjne nie są zadowalające. Ponadto wyżarzanie
międzyoperacyjne jest pracochłonne * oraz energo¬
chłonne. Poza tym po operacji wyżarzania stosuje
się operację trawienia dla usunięcia tlenków z po¬
przed
rury po ciągnieniu w jednym ciągu, do logarytmu
ilorazu grubości ścianki rury przed ciągnieniem do
rur
polegający na
nr
odpo¬
wiednim doborze zgniotów na średnicy i grubości
20
ścianki rury.
niami, od zakresu 51% do 80°/o.
Sposób ten pozwala na zrównoważenie naprężeń
wewnętrznych w materiale i zapobiega sezonowemu
pękaniu rur. W sposobie tym w każdym kolejnym
ciągu stosunek zewnętrznej średnicy rury po ciąg¬
Sposób ten polega na takim programowaniu i
stosowaniu schematów ciągnienia, aby zwiększyć
podatność mosiądzów na odkształcenia plastyczne
na zimno z'zakresu 40)0/o do 50% pomiędzy żarze¬
Zmiana grubości ścianki
25
oraz średnicy rury w
poszczególnych ciągach w procesie ciągnienia
wpływa na parametry tego procesu oraz na włas¬
nieniu do zewnętrznej średnicy rury przed ciągnie¬
ności rury po ciągnieniu.
niem jest mniejszy lub równy stosunkowi średni¬
cy zewnętrznej rury po ciągnieniu pomniejszonej
W sposób nie uzasadniony teoretycznie sposób
ten wiąże strukturę matąriału ze schematami od¬
o dwie grubości ścianki tej rury do
zewnętrznej
średnicy rury przed ciągnieniem pomniejszonej
141059
o
kształcenia w poszczególnych ciągach.
30
Stwierdzono zależność tekstury materiału, sche-
141059
matów ciągnienia oraz podatności na dalsze od¬
kształcenia plastyczne. Stosowanie w pierwszych
Zastrzeżenie
patentowe
ciągach procentowo większych zgniotów na śred¬
nicy rury w stosunku do grubości ścianki, a w koń¬
cowych ciągach na stosowaniu większych zgniotów
Sposób
ciągnienia
rur mosiężnych
na grubości ścianki, pozwala na znaczne, zwiększe¬
nie podatności na odkształcenia plastyczne a więc
na zwiększenie ilości ciągów pomiędzy żarzeniami.
Przedmiot wynalazku przedstawia poniższy przy¬
nętrznej
kład. Rura wsadowa z mosiądzu CuZn30 o średni¬
przed
cy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki 2 mm,
jest ciągniona w pierwszym ciągu na rurę o ze¬
wnętrznej średnicy 33 mm i grubości ścianki 1,8
mm a w następnych trzech ciągach kolejno na wy¬
miar średnicy 28 mm i grubość ścianki 1,5 mm,
ciągnieniu jest większy od
wymiar średnicy 25 mm i grubość ścianki 1,2 mm
i wymiar końcowy 22 mm i grubość ścianki 1,0 mm.
średnicy rury przed ciągnieniem do zew¬
nętrznej średnicy rury po ciągnieniu w jednym
ciągu, do logarytmu ilorazu grubości ścianki rury
ciągnieniem
do
grubości
ścianki
rury
po
1, natomiast w końco¬
wych ciągach, logarytm ilorazu zewnętrznej śred¬
nicy rury przed ciągnieniem do zewnętrznej śred¬
nicy rury po
15
ciągnieniu w jednym ciągu,
do lo¬
garytmu ilorazu grubości ścianki rury przed ciąg¬
nieniem do grubości ścianki rury po ciągnieniu,
jest mniejszy od 1,0.
-#*
DN-3, zam. 399/37
Cena
z mosiądzów
jedno- i dwufazowych, znamienny tym, że w
pierwszych 1, 2 ciągach, logarytm ilorazu zew¬
130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
195 Кб
Теги
pl141059b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа