close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL141411B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
141411
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
83 08 23
(P. 243528)
Int. Cl.4 E21D 23/04
Pierwszeństwo:
CZYTELNIA
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
85 02 27
Opis patentowy opublikowano:
88 07 15
Twórcy wynalazku: Jan Domiczek, Stanisław Zimowski, Anzelm
Gościmiński, Czesław Wolski, Stanisław Zabierowski,
Jerzy Moskal, Bogumił Brzozowski
Uprawniony z patentu: Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik",
Gorlice (Polska)
Obudowa górnicza
2
Przedmiotem wynalazku jest zmechanizowana,
ścianowa obudowa górnicza. Nadaje się ona do
pracy w pokładach poziomych i -nachylonych, pro¬
wymienionych powyżej elementów tworzą obudowę
o małej uniwersalności.
Celem wynalazku jest opracowanie uniwersalnej
wadzonych systemem podłużnym lub poprzecznym
konstrukcji obudowy przystosowanej do współpracy
na pełny zawał.
z
kombajnem
lub
strugiem węglowym
wykorzy¬
trzymywania stropu, mechanizacji prac z tym zwią¬
stującej optymalnie siłę podparcia stojaka, dając
maksymalną podporność sekcji i obudowy przy
zanych i ochrony przestrzeni roboczej ze znajdu¬
odpowiedniej stabilizacji sekcji, dzięki konstrukcji
Obudowa górnicza
jest przeznaczona
do pod¬
jącymi się tam ludźmi i urządzeniami, przed spa¬
dającymi ze stropu skałami.
Znana jest z opisu patentowego PRL 126 385 obu¬
dowa górnicza lemniskatowa, w której wymiary
elementów obudowy zestawione względem siebie
tworzą następujące odległości: długość łącznika
lemniskatowego od strony czoła
ściany do długoś¬
10
• Obudowa górnicza według wynalazku na stojaki
podporowe osadzone w punkcie A spągnicy. Odleg¬
15
ci łącznika lemniskatowego od strony zawału wy¬
nosi 1,0—1,1 najkorzystniej 1,09 odległość przegubów
w osłonie odzawałowej do długości łącznika wyno¬
si 0,35—0,40 najkorzystniej 0,38, odległość wzajem¬
nego wzniesienia przegubów w spągnicy mierzona
prostopadle do spągu do odległości przegubów mie¬
rzonej równolegle do spągu wynosi 0,55—0,60 naj¬
wysokości obudowy
141 411
stosunek maksymalnej wysokości obudowy do mi¬
nimalnej wysokości wynoszący H : h = 2,42 oraz
stosunek długości do długości osłony odzawałowej
25
wynosi 1,50—1,70 najkorzyst¬
niej 1,61 odległość między dwoma skrajnymi poło¬
żeniami stropnicy do wysokości obudowy wynosi
1,20—1,40 najkorzystniej 1,33.
Przyjęte w tej konstrukcji wzajemne odległości
łość stojaka od końca spągnicy o wielkość bi i od
osadzenia w punkcie C cięgna lemniskaty o wiel¬
kość b2 jest taka, że stosunek bi : b2 = 2,97, a sto¬
sunek długości spągnicy B do odcinka bi wynosi
B : bi = 1,95. W stropnicy gniazdo podporowe w
punkcie D dzieli jej długość na dwa odcinki, któ¬
rych stosunek li: 12 = 2,53. Korzystny jest także
20
korzystniej 0,57, odległość łącznika lemniskatowego
do odległości przegubów wynosi 0,48—0,52 najko¬
rzystniej 0,50, odległość przegubów do minimalnej
stropnicy, belki osłonowej, doborze współrzędnych
podparcia stojaka w spągnicy i stropnicy.
L : S = 1,88.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬
kładzie wykonania na rysunku w widoku z boku.
Obudowa według wynalazku posiada spągnicę 1
z umieszczonym wewnątrz układem przesuwnym.
Spągnica 1 jest uformowana z zespawanych ze so¬
bą blach i belek. Prostopadle do swej osi wzdłuż¬
30
nej za wykonane otwory pod sworznie. W środ-
141 411
3
kowym otworze są umieszczone dwa stojaki pod¬
duży zakres pracy tak w przystosowaniu do kom¬
bajnu jak i do struga węglowego zastępując w du¬
żej mierze obudowy do pokładów niskich oraz
porowe 2, a za nimi układ cięgien 3 i 4.
Stojaki podporowe 2 są zakończone w dolnej
części kulą umożliwiającą obrót w płaszczyźnie ry¬
średnich.
sunku i nieduże wychylenia na boki. Stojaki 2 są
siłownikami dwustronnego działania z głowicą za¬
Zastrzeżenia
mocowaną dolitropnicy 5. .
patentowe
Stropnica 5 jest wykonana z blach połączonych
ze sobą
na
kształt klina. Z dwóch
blachy boczne, *których
położenie
stron posiada
jest regulowane
1.
io
za pomocą siłownika 6 i sprężyn. Na końcu strop¬
odzawałową 8.
Osłona odzawałową 8 posiada teleskopowe wysu9
spągnicę
wielkość b2, których stosunek bi: b2 = 2,97, a sto¬
20
sunek długości spągnicy (1) do odcinka bi wynosi
B : bi = 1,95, przy czym w stropnicy (5) gniazdo
podporowe w punkcie D dzieli jej długość na dwa
odcinki, których stosunek li: 12 = 2,55.
2. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że
stosunek jej maksymalnej wysokości do minimal¬
nej wysokości H : h = 2,42, a stosunek długości
stropnicy (5) do długości osłony odżawałowej (8)
L : S = 1,88.
osłony odżawałowej 8 jest połączona z układem
cięgien 3 i 4.
Równoległe położenie stropnicy 5 do stropu uzy¬
wanym jednym końcem do stropnicy 5, a drugim
do osłony odżawałowej 8.
Obudowa ta z uwagi na odpowiednie zestawienie
długościowe współpracujących elementów posiada
zawierająca
15
reguluje się za pomocą siłownika 10. Dolna część
skuje się siłownikiem hydraulicznym 11, przymoco¬
górnicza
osłonę odzawałową, znamienna tym, że stojaki pod¬
porowe (2) osadzone w punkcie A spągnicy (1) są
oddalone od końca spągnicy (1) o wielkość bif a od
osadzenia w punkcie C cięgna (3) lemniskaty o
nicy 5 znajduje się' przegub 7 łączący ją z osłoną
wne osłony boczne 9. Położenie osłon bocznych
Obudowa
i stropnicę połączoną stojakami podporowymi oraz
WZGraf. Z-d 2 — zam. 594/87 — 95
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
233 Кб
Теги
pl141411b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа