close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL141547B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
141547
LUDOWA
■*L
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
Int. Cl.4 C05G 1/00
C05G3/00
85 03 21
(P. 252530)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
86 01 28
Opis patentowy opublikowano 88 03 30
Twórcywynalazku: Olgierd Nowosielski, Andrzej Bereśniewicz, Elżbieta Wilk,
Henryk Struszczyk, Jan Borkowski, Maria Mijas,
Władysław Rondomański, Jan Narkiewicz-Jodko,
Andrzej Komosa, Stanisław Marciniak
Uprawniony z patentu: Instytut Warzywnictwa,
Skierniewice (Polska)
Nawóz dolistny
Przedmiotem wynalazku jest nawóz dolistny, przeznaczony do jednoczesnego nawożenia
dolistnego, oraz ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami, w obrocie zawiesinowy lub
klarowny.
Znanych jest dotychczas szereg nawozów dolistnych i hydroponicznych, klarownych w obro¬
cie, występujących pod różnymi nazwami handlowymi. Nawóz „WuksaP zawiera: 9% wagowych
azotu, 4% wagowych fosforu, 5% wagowych potasu oraz siarkę i mikroelementy.Nawóz „Substal"
zawiera: 4% wagowych azotu, 0,6% wagowych fosforu i 3% wagowych potasu oraz magnez, siarkę
i mikroelementy. Nawóz „Nowokont" zawiera: 1,5% wagowych azotu, 0,2% wagowych fosforu,
2% wagowych potasu oraz wapń, magnez i mikroelementy. Podobny skład posiada nawóz
„Superba N". Znane nawozy dolistne i hydroponiczne, klarowne w obrocie, posiadają niskie
stężenie składników, zawierają bowiem 10-20% wagowych składników nawozowych oraz 80-90%
wagowych wody. Nadto nawozy te są pozbawione kompletu składników potrzebnych do prawidło¬
wego rozwoju roślin, zwłaszcza wapnia i magnezu oraz siarki siarczanowej, gdyż składniki te
stosowane jednocześnie powodują w znanych nawozach mętnienie klarownego roztworu wskutek
wytrącania się osadów, głównie w postaci nierozpuszczalnych soli. Poza tym ich stosowanie
wymaga dostarczenia roślinom brakujących składników w oddzielnych systemach nawożenia.
Znane są także nawozy stałe, które posiadają wyższe stężenie niż nawozy klarowne, całkowicie
rozpuszczalne w wodzie, oraz tworzące klarowne roztwory wodne. Nawozy te występują także pod
wieloma nazwami handlowymi, jak „Stimufol folier feed44 zawierający wagowo: 25% azotu, 5%
potasu, 6% fosforu oraz mikroelementy. „The murphy folier feed*4 zawierający wagowo: 22%
azotu, 8% fosforu, 14% potasu oraz mikroelementy i „Ferty green No 60" zawierający wagowo:
15% azotu, 6% potasu, 12% fosforu oraz magnez i mikroelementy. Nawozy te posiadają niekomp¬
letny skład pierwiastków, nadto są zbyt higroskopijne oraz zawierają składniki w proporcji
niezrównoważonej względem wymagań pokarmowych roślin.
Znany jest także z polskiego opisu patentowego nr 137 i 10 nawóz hydropontczny, w postaci
zawiesiny, o stężeniu 1000-2000-krotnie wyższym od stężenia hydroponicznego, o pH= 1-3, zaś
141547
2
klarowny w stanie użytkowym, zawierający w procesach wagowych: 10-20% azotu, 15-25% potasu,
5-10% wapnia, 2-6% fosforu, 1-6% magnezu, 1-5% siarki siarczanowej, 1-3% chlorków, 1-3% sodu
oraz mikroelementy w postaci kobaltu, wanadu, tytanu, galu i skandu, przy czym stężenie soli
ogółem w zawiesinie wynosi 700-900g na litr.
Znane nawozy nie zapewniają połączenia w jednej operacji agrotechnicznej pełnego nawoże¬
nia dolistnego roślin z jednoczesną ich ochroną przeciw chorobom i szkodnikom.
Nawóz dolistny według wynalazku zawiera: 1-15% azotu, 2-20% potasu, 0,1-1% fosforu, 2-5%
wapnia, 0,1-1% magnezu, oraz mikroelementy, takie jak: żelazo, cynk, miedź, mangan, molibden i
bor oraz wyciąg z pyłu tytoniowego i charakteryzuje się tym, że część komponentów, jak składnik
azotowy, molibdenowy albo borowy występuje w związkach, zwłaszcza w azotynie sodowym lub
potasowym, wodorotlenku wapniowym, sodowym albo potasowym, molibdenianie sodu, potasu
- lub wapnia w stężeniu toksycznym dla patogenów, a nie fitotoksycznym. Poza tym zawiera
węglowodany w ilościach powyżej 20% wagowych w stosunku do suchej masy nawozu.
Nawóz zawiera jeden lub więcej składników pokarmowych, jak azot, bor lub molibden w
postaci i w stężeniu nietoksycznym dla części nadziemnych rośliny, natomiast toksycznym dla
szkodników, grzybów i bakterii, korzystnie w postaci związków azotynowych, molibdenowych i
związków boru, a także wyciąg z pyłu tytoniowego, przy czym stężenie azotynów w cieczy
użytkowej wynosi powyżej 1000 ppm, boru —powyżej 500 ppm, molibdenu — powyżej 1000ppm i
nikotyny powyżej lppm. Nawóz stanowi wodną zawiesinę lub roztwór rzeczywisty o odczynie
alkalicznym, przy czym pH cieczy użytkowej wynosi powyżej 10, co przeciwdziała rozwojowi
patogenów nie uszkadzając przy tym roślin.
Nawóz dolistny według wynalazku stanowi wodną zawiesinę lub roztwór rzeczywisty, o
odczynie alkalicznym, przy czym nawóz zawiesinowy po rozcieńczeniu 20-1004crotnym stanowi
roztwór kompletny i zrównoważony, zawierający wszystkie składniki potrzebne roślinom, w
ilościach tak zrównoważonych względem wymagań pokarmowych łącznie z wapniem, siarką,
magnezem , sodem, chlorkami i mikroelementami, iż stosowanie uzupełniające innych nawozów
jest zbędne. Równocześnie zapewnia ochronę nadziemnych części roślin przed szkodnikami i
chorobami.
Nawóz według wynalazku zapewnia połączenie w jednej operacji agrotechnicznej dolistnego
nawożenia roślin z jednoczesną ochroną roślin przeciw chorobom, zwłaszcza grzybom, a także
szkodliwym owadom. Równocześnie stosowane w nawozie według wynalazku węglowodany,
zwłaszcza melasa, zabezpiecza liście przed parzącym działaniem nawozu i sprzyjają pobieraniu
przez rośllinę składników pokarmowych.
Nawóz według wynalazku jest bardzo dogodny w obrocie i składowaniu. Może być przecho¬
wywany w opakowaniach wielokrotnie używanych. Nawożenie roślin korzystnie jest prowadzić
przy pomocy opryskiwaczy służących do ochrony roślin. Przy sporządzeniu 1 m3 roztworu do
dolistnego nawożenia i ochrony roślin stosuje się do 50m3 nawozu według wynalazku.
Nawóz według wynalazku ilustrują bliżej poniższe przykłady, nie ograniczające jego zakresu.
Przykład I. Do 30 części objętościowych roztworu związków mikroelementów zawierają¬
cych sole żelaza, manganu, cynku, miedzi, boru i molibdenu dodano kolejno, ciągle mieszając: 15
części wagowych saletry potasowej, 10 części wagowych azotynu sodowego^ 20 części wagowych
wodorotlenku wapniowego, 5 części wagowych fosforanu dwusodowego, 10 części wagowych
saletry magnezowej oraz melasę w ilości uzupełniającej do uzyskania 100 części objętościowych.
Uzyskano nawóz zawiesinowy o masie właściwej równej 1,5 kg dm3 i stężeniu 1000-krotnie
wyższym od stężenia hydroponicznego o pH = 12. Uzykany nawóz rozcieńczono wodą 20-krotnie,
uzyskując opalizujący roztwór o pH= 11,5 przystosowany do dolistnego nawożenia za pomocą
opryskiwaczy.Nawóz ten zawierał wszystkie składniki w stężeniu optymalnym do pobierania przez
liście, zaś azotyn sodowy i wodorotlenek wapniowy w stężeniu toksycznym dla patogenów, lecz
nietoksycznym dla roślin.
Przykład II. Do 30 części objętościowych roztworu związków mikroelementów zawierają¬
cych: sole żelaza w ilości 5g na litr, manganu w ilości 5g na litr, cynku w ilości 5g na litr, miedzi w
ilości 5g na litr, boru i molibdenu w ilościach po 500g na litr, dodano ciągle mieszając kolejno: 15
części wagowych mocznika, 25 części wagowych azotynu sodowego, 20 części wagowych wodorot¬
lenku sodowego, 5 części wagowych fosforanu dwusodowego, 10 części wagowych saletry magne-
141547
3
zowej, 5 części objętościowych wyciągu z pyłu tytoniowego zawierającego 0,5g na litr nikotyny
oraz melasę w ilości uzupełniającej do uzyskania 100 części objętościowych.
Uzyskano nawóz zawiesinowy o masie właściwej 1,5 kg dm3 i stężeniu 1000-krotnym wzglę¬
dem hydroponicznego o pH= 12 przystosowany do nawożenia za pomocą opryskiwaczy. Nawóz
ten zawierał wszystkie składniki w stężeniu optymalnym do pobierania przez liście, zaś azotyn
sodowy, wodorotlenek sodowy oraz nikotynę w stężeniu toksycznym dla patogenów, lecz niesz¬
kodliwym dla roślin.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Nawóz dolistny zawierający: 1-15% azotu, 2-20% potasu, 0,1-1% fosforu, 2-5% wapnia,
0,1-1% magnezu oraz mikroelementy takie jak: żelazo, cynk, miedź, bor, mangan i molibden,
znamienny tym, że azot obok form mocznika i saletry wapniowej, potasowej lub magnezowej
występuje w postaci azotynu sodowego albo potasowego, przy czym stężenie tego związku w cieczy
użytkowej wynosi powyżej 1000ppm.
2. Nawóz dolistny według zastrz. 1, znamienny tym, że stężenie boru w cieczy użytkowej
wynosi powyżej 500ppm, a stężenie molibdenu — powyżej 1000 ppm.
3. Nawóz dolistny według zastrz. 1, znamienny tym, że ciecz użytkowa stanowi roztwór
rzeczywisty lub wodną zawiesinę o pH wyższym niż 10.
4. Nawóz dolistny według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera wyciąg z pyłu tytoniowego,
przy czym zawartość nikotyny w cieczy użytkowej jest wyższa niż lppm.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
402 Кб
Теги
pl141547b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа