close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL141596B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS
PATENTOWY 141596
CZYTELNIA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Urzędu Potentowego
Zgłoszono: 83 06 28 .(P. 242762)
Int. Cl4 F24D 3/02
Pierwszeństwo
URZA.0
Zgłoszenie ogłoszono: 85 01 02
PATENTOWY
PRL
Opis patentowy opublikowano: 87 12 31
Twórcy wynalazku: Tadeusz Sztaba, Adam Balicki, Andrzej David, Jerzy
Litwin, Józef Papiż
Uprawniony z patentu: Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, Kra¬
ków (Polska)
Układ do wykorzystania odsolin kotłowych wraz z zawartą w nich
energią
strumienicy. Ze schematu wynika, że czynnikiem
roboczym jest woda obiegu wtórnego, przy czym
obieg wymuszony jest przez pompę.
Przedmiotem wynalazku jest układ do wykorzy¬
stania odsolin kotłowych wraz z zawartą w nich
■energią w postaci ciepła i ciśnienia, -mający zasto¬
Celem wynalazku jest wykorzystanie pełnej ilości
sowanie do celów grzewczych w sieci centralnego
odsolin
ogrzewania.
, nergii cieplnej odsolin
zacyjnych. Znany
kotłowych z kotłów utyli¬
sposób polega
kotłów utylizacyjnych wraz z zawartą w
nich energią cieplną do celów centralnego ogrze¬
wania, zaś zadaniem wynalazku jest dobranie od¬
powiedniego układu urządzeń energetycznych umo¬
Znany jest sposób częściowego wykorzystania ena skierowaniu
wody ze stałego odsalania kotłów do rozprężacza
żliwiającego osiągnięcie tego celu.
parowego. Uzyskana stąd .para o ciśnieniu 4 atmo¬
sfery używana jest w niewielkich ilościach do
podgrzewania wody zasilającej kotły w odgazowy¬
Układ" według wynalazku, wymiennik ciepła ma
połączony dwuwejściowo. ze strumienicą, w której
waczach, przy czym większa jej część ulatuje przez
są jako czynnik roboczy, przy czym strumienicą
współpracuje w układzie posobno — równoległym
z pompą lub ^pompami, a parametry wody zasilają¬
cej na wejściu do rurociągu .są zaworami regula¬
cyjnymi.
wydmuszki do atmosfery. Natomiast duże ilości pa¬
ry o ciśnieniu 4 atmosfery z rozprężacza ciśnienio¬
wego kierowane są do rozprężaczy końcowych, a
uprzednio
15
stąd po schłodzeniu dodatkiem zimnej wody prze¬
W
mysłowej .zrzucane są do> kanalizacji.
Znane rozwiązanie chrakteryzuje się znacznymi
stratami cieplnymi z powodu niewykorzystania en¬
20
schłodzone
rozwiązaniu
odsoliny
według
kotłowe
wynalazku
używane
wymiennik
ciepła zapobiega odparowaniu odsolin kotłowych
<w momencie spadku ich ciśnienia w struimienicy,
a strumienicą pozwala na wykorzystanie nadwyż¬
talpii odsolin kierowanych do kanalizacji oraz utratą znacznych ilości uzdatnionej wody. Natomiast
ki ciśnienia odsolin kotłowych do wykonania czę-
znane z opisu patentowego ZSRR.nr 974 044 urzą¬
dzenie do regulacji ciepła ina ogrzewanie przezna¬
czone jest do ciągłej kontroli temperatury w o-
,ści pracy przepompowania wody powrotnej cen¬
igirzanym pomieszczeniu poprzez automatyczne ste¬
według wynalazku obok funkcji pompy spełnia
funkcję urządzenia, w którym następuje mieszanie
się czynnika o wysokich parametrach z czynnikiem
o niskich parametrach. Rozwiązanie według wy¬
nalazku umożliwia wykorzystanie energii cieplnej
tralnego ogrzewania do rurociągu zasilającego urządzenia
rowanie ilości doprowadzanego czynnika grzewcze¬
go. W znanym .rozwiązaniu, ma rysunku — fig. 1
przedstawiono
cieplnej
141 596
układ
od
regulacji
wtórnej
sieci
z wykorzystaniem wymiennika ciepła
i
30
grzewcze.
Strumienicą
w
rozwiązaniu
141596
3
4
i ciśnienia odsolin kotłowych wraz z odzyskiem
pełnej ilości uzdatnionej wody do celów grzew¬
czych 'w sieci centralnego ogrzewania.
Przedmiot wynalazku jest
przedstawiony
sche¬
matycznie w przykładowym wykonaniu na rysun¬
ku.
Układ według wynalazku połączony jest rurocią¬
giem 1 z [rurociągiem 2 wody powrotnej w sieci
centralnego ogrzewania i rurociągiem 3 z rurocią¬
giem 4 wody zasilającej urządzenia grzewcze w sie¬
ci centralnego ogrzewania oraz rurociągiem 5 z in¬
stalacją stałego odsalania kotłów utylizacyjnych.
Rurociąg 1 połączony jest przewodem 'ssącym € z
poiripą 7, która przewodem tłocznym 8 połączona
10
jest z przeponowym wymiennikiem ciepła 9. Zasto¬
15
sowano wymiennik ciepła o prostej konstrukcji —
rura w rurze. Wymiennik ciepła 9 połączony jest
dwuwejściowo ze strumienicą 10. Rura wewnętrzna
wymiennika ciepła 9 połączona jest rurociągiem 11
z dyszą strumienicy. 10, a rura zewnętrzna wy¬
miennika ciepła 9 połączona jest, rurociągiem 12
z komorą sisawną strumienicy 10.
(Działanie układu według wynalazku przedstawia
się następująco. W okresie zimowym, w zakresie
temperatur wody grzewczej centralnego ogrzewa¬
nia powyżej 90^C, woda powrotna z rurociągu 2
zasysana jest pompą 7 luib pompami 7 i 13, które
tłoczą wodę do zewnętrznej rury wymiennika cie¬
pła 9. Wymiennik ciepła 9 jest ogrzewany wodą
ze stałego odsalania kotłów o temperaturze wrze¬
nia pod ciśnieniem kotłowym —■ tak zwanymi odsolinami kotłowymi. Odsoliny kotłowe do wewnętrz¬
nej rury wymiennika ciepła 9 dopływają rurocią¬
giem 5. Podgrzana w wymienniku ciepła 9 woda
powrotna rurociągiem 12 dopływa do komory ssaw¬
nej strumienicy 10. Odsoliny - kotłowe po schłodze¬
niu w wymienniku ciepła 9 do temperatury około
180°C — celem zabezpieczenia przed kawitacją w
strumienicy 10, rurociągiem 11 dopływają do dyszy
\
strumienicy 10, gdzie spełniają rolę czynnika robo¬
czego. W komorze mieszania strumienicy 10 nastę¬
puje zmieszanie obu czynników, a w dyfuzorze
podwyższenie ciśnienia wody. Poziom wody zasila¬
jącej za strumienicą 10 w dostosowaniu do ciśnie¬
nia potrzebnego w rurociągu 4 dla urządzeń grze¬
wczych reguluje się zaworem regulacyjnym 14. W
okresie letnim, dla temperatur wody grzewczej po¬
niżej &0°C, zależnie od bilansu cieplnego urządzeń
grzewczych, stosuje Się pompę 13 z zaworem re¬
gulacyjnym 15 i zaworem odcinającym 16. Umożli. wia to utrzymanie w sieci centralnego ogrzewania
wystarczającej, niższej temperatury wody zasila¬
jącej. Pompa 13 stanowi również rezerwę remon¬
tową pompy 7, przy użyciu bocznikującego ruro¬
ciągu 17 i zaworu odcinającego 18. Zawory od¬
cinające: 19, 20 i 21 oraz 22 umożliwiają odpowie¬
dnią manipulację elementami układu według wy¬
nalazku.
20
Zastrzeżenie patentowe
Układ do wykorzystania odsolin kotłowych wraz
25
{z zawartą w nicrf energią w postaci ciepła i ci¬
śnienia, z odzyskiem pełnej ilości wody z odso¬
lin kotłowych dla celów grzewczych, współpracują¬
cy z siecią centralnego ogrzewania i instalacją sta¬
30
rego odsalania kotłów przemysłowych, zaopatrzony
(w wymiennik ciepła, strumienicę, pompy oraz za,wory regulacyjne, znamienny tym, że. wymiennik
sciepła (9) połączony jest dwuwejściowo ze strupniendcą (10), w której uprzednio .schłodzone odsodiny kotłowe używane są jako czynnik roboczy,
przy czym strumienicą (10) współpracuje w ukła¬
dzie posobno-równoległym z pompami (7) i/lub (13),
kSl parametry wody zasilającej na wejściu do ruro¬
ciągu (4) regulowane są zaworami regulacyjnymi
m i 15).
141 596
A
3
15 Z
13 16 1
19
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
302 Кб
Теги
pl141596b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа