close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL141654B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
141(54
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
84 11 12
Int. Cl.4 HMB 13/3*
(P. 250400)
C.i cŁNlA
Pierwszeństwo
URZ^D
Zgłoszenie ogłoszono:
86 05 20
hi: li lUk"""
*
PATENTOWY
PRL
Opis patentowy opublikowano: 88 07 30
Twórcywynalazku: Marian Kohler, Mieczysław Zych
Uprawniony z patentu: Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych,
Kraków (Polska)
Urządzenie do zdmuchiwania wody
z powierzchni powłok kablowych
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zdmuchiwania wody z powierzchni powłok kab¬
lowych izolacyjnych i płaszczowych, zwłaszcza termoplastycznych, nakładanych w procesie wytła¬
czania w liniach wytłaczarkowyeh.
W procesie wytłaczania kablowych powłok izolacyjnych i płaszczowych z tworzyw termopla¬
stycznych, stosuje się chłodzenie tych powłok w wannach z bieżącą wodą. Wymagane jest, aby
powłoka kabla lub przewodu po wyjściu z wanny była dobrze osuszona, gdyż obecność wody na
powłoce wpływa niekorzystnie na jakość powłoki oraz szkodliwie oddziaływuje na urządzenia
kontrolno-pomiarowe linii wytłaczarkowej. Celem osuszenia powłok kabli lub przewodów z
tworzyw termoplastycznych, stosowano urządzenia do zdmuchiwania wody z tych powłok w
postaci dysz pierścieniowych o średnicy otworu wewnętrznego pierścienia odpowiadającej średnicy
zewnętrznej powłoki osuszanego kabla lub przewodu. Stosowano również zdmuchiwacze w postaci
rurek z otworami na całej długości, usytuowane wzdłuż osuszonej powłoki. Wadą stosowanych
dotychczas urządzeń do zdmuchiwania wody z powierzchni powłok izolacyjnych i płaszczowych
kabli lub przewodów, w liniach wytłaczarkowych jest konieczność częstej wymiany urządzeń
zdmuchujących w postaci pierścieni w zależności od średnicy wytłaczanej powłoki kabla lub
przewodu, a także każdorazowego, po zmianie średnicy kabla lub przewodu ustawiania odległości
rurek zdmuchujących. Ponadto w przypadku wystąpienia zgrubień na wytłaczanej powłoce nastę¬
puje uszkodzenie urządzeń zdmuchujących oraz powłoki kabla lub przewodu.
Niedogodności te eliminuje urządzenie będące przedmiotem wynalazku.
Istotą wynalazku jest urządzenie do zdmuchiwania wody z powierzchni kablowych powłok
izolacyjnych lub płaszczowych, wyposażone w zespół rozchylających się promieniowo, odpowied¬
nio wygiętych rurek z zaślepionymi końcami przylegającymi pod kątem ostrym do wzdłużnej osi
osuszanej powłoki kabla lub przewodu i posiadającymi od strony powłoki otwory w postaci
naciętych rowków, natomiast drugie końce rurek usytuowane są w pierścieniowej komorze w
równych odstępach od osi wzdłużnej powłoki kabla lub przewodu.
Pomiędzy końcami rurek znajduje się elastyczny pierścień dociskający zaślepione końce rurek
do powierzchni kabla lub przewodu.
141654
2
Komora pierścieniowa wyposażona jest w elastyczną uszczelkę z otworami, przez które
przechodzą rurki, zabezpieczone w komorze poprzecznym kołkiem przed wypchnięciem przez
sprężone powietrze, doprowadzone znanymi sposobami do komory pierścieniowej. W komorze
znajduje się przesuwna tuleja z otworami ustalającymi kąt rozwarcia rurek. Elastyczna uszczelka
dociskana jest do korpusu komory pokrywą z otworami na wyprowadzenie rurek.Przez otwory w
postaci naciętych rowków w rurkach, sprężone powietrze wydmuchiwane jest z duża prędkością
pod kątem ostrym na powierzchnię powłoki izolacyjnej lub płaszczowej kabli i przewodów,
zdmuchując z niej wodę.
W zależności od zmiany średnicy powłoki kabla lub przewodu, a także w przypadku wystąpie¬
nia na powłoce zgrubień, rurki odchylają się, a następnie wracają do pierwotnego położenia, dzięki
zamocowaniu ich jednym końcem w elastycznej uszczelce komory pierścieniowej i dociskaniu do
powierzchni powłoki elastycznym pierścieniem znajdującym się pomiędzy końcami rurek.
Rurki są dodatkowo zabezpieczone przed obrotem wzdłuż osi przesuwną wzdłużnie tuleją,
posiadającą kołnierz z rowkami, w których umieszczone są rurki, posiadające w tym miejscu
spłaszczenie.
Urządzenie do zdmuchiwania mocowane jest kołnierzowo do przegrody wanny chłodzącej,
przed wylotem kabla lub przewodu z wanny linii wytłaczarkowej.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania, na którym fig. 1 przedsta¬
wia urządzenie do zdmuchiwania w przekroju, a fig. 2-urządzenie od strony wylotu kabla lub
przewodu.
Pierścieniowy korpus 1 posiadający komorę 2 uszczelniony jest elastyczną uszczelką 3 przy¬
kręconą pokrywą 4 z otworami, przez które przechodzą promieniowo rurki 5 zdmuchujące,
zabezpieczone kołkiem 6 i zaślepione na drugim końcu, w pobliżu którego znajdują się otwory 7 w
postaci naciętych rowków.
W korpusie 1 znajduje się przesuwna wzdłużnie tuleja 8 posiadająca kołnierz 9 z odpowiednio
wyprofilowanymi otworami 10, w których umieszczone są rurki 5, posiadające w tym miejscu
spłaszczenie. Pomiędzy końcami rurek 5, za przesuwną tuleją 8, usytuowany jest elastyczny
pierścień 11, dociskający końce zaślepionych rurek 5 do powierzchni osuszonej powłoki.
Sprężone powietrze, doprowadzane znanymi sposobami do komory 2, wydmuchiwane jest z
dużą szybkością poprzez otwory 7 znajdujące się w pobliżu zaślepionych końców rurek 5 na
powierzchnię osuszanej powłoki kabla lub przewodu. W przypadku zmiany średnicy osuszanej
powłoki lub wystąpienia na niej zgrubienia, rurki 5 umieszczone w elastycznej uszczelce 3 oraz
dociskane elastycznym pierścieniem 11, rozchylają się, a następnie powracają do pierwotnego
położenia, przylegając stale zaślepionymi końcami do osuszanej powłoki izolacyjnej lub płaszczo¬
wej kabla względnie przewodu.
Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie do zdmuchiwania wody z powierzchni powłok kablowych izolacyjnych lub
płaszczowych, znamienne tym, że wyposażone jest w zespół promieniowo osadzonych w pierście¬
niowym korpusie (1) rurek zdmuchujących (5), przylegających stale zaślepionymi końcami do
powierzchni osuszanej powłoki.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pierścieniowy korpus (1) posiadający
komorę (2), uszczelniony jest elastyczną uszczelką (3) przykręconą pokrywą (4) posiadającą
otwory,przez które przechodzą rurki (5) zdmuchujące.
3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w korpusie (1) znajduje się przesuwna tuleja
(8) posiadająca kołnierz (9) z odpowiednio wyprofilowanymi otworami (18), w których umie¬
szczone są rurki (5) zdmuchujące, posiadające w tym miejscu spłaszczenie.
4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pomiędzy końcami rurek (5) za przesuwną
tuleją (8) usytuowany jest elastyczny pierścień (11), dociskający stale rurki (5) do powierzchni
osuszanej powłoki.
141 654
CUu.
5f
5
^
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
344 Кб
Теги
pl141654b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа