close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL142005B1

код для вставкиСкачать
1 OPIS PATENTOWY | 142 005
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
ICZriELNIA]
Patent dodatkowy
do patentu
§Ok
I UrrijdU Patentowego I
Zgłoszono: 84 12 22
/p- 251242/
Int Cl.4
Pierwszeństwo
URZĄD
B27D 3/04
i
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
1
B27D5/00
86 07 15
Opis patentowy opublikowano: 88 05 31
Twórcy wynalazku 1 Witold Kręgleweki,* Ireneusz Malujda
Uprawniony z patentu 1 Politechnika Poznańska, Poznań /Polska/
OGRZEWANY WALEC WALCARSKI DO WALCOWANIA PŁYTOWYCH WYROBÓW Z DREWNA I TWORZYW DRZEWNYCH
Przedmiotem wynalazku jest ogrzewany walec walcarskl służący do walcowania płytowych
wyrobów z drewna 1 tworzyw drzewnych składający się z cylindrycznego zewnętrznego gładkiego
stalowego płaszcza, na którego końcach są osadzone łożyskowe czopy.
Z polskiego opisu patentowego nr 128 660 znana jest walcarka do płytowych wyrobów z drewna
i tworzyw drzewnych mająca dwa napędzane i obracające się w przeciwnych kierunkach walce,
które sę ogrzewane elektrycznie. Są one zasilane z trójfazowej instalacji prądu zmiennego
poprzez samoczynny nastawny układ termoregulacyjny. Nastawny regulator jest połączony z co
najmniej jednym czujnikiem temperatury, zwłaszcza termoparą lub termistorsm. Czujniki tem¬
peratury są zainstalowane we wnętrzu skupiających promienie cieplne wklęsłych odbłyśników,
których powierzchnie odblaskowe znajdują się w pobliżu zewnętrznej powierzchni co najmniej
jednego z walców.
W tym znanym rozwiązaniu otrzymanie powtarzalnego pomiaru temperatury podczas eksploatacji
walcarki przez dłuższy czas w warunkach fabrycznych okazało się trudne do osiągnięcia, gdyż
pyły osiadające na odbłyśnikach oraz zmienny stopień zabrudzenia walców i ich gładkości,
podczas dłuższego czasu pracy wpływały silnie na pomiar temperatury. Rezultatem takiego stanu
rzeczy była zmienna temperatura walców przy stałym jej
nastawie na układzie termoregulującym.
Umieszczone po zewnętrznej stronie walce czujniki temperatury były ponadto narażone na mecha¬
niczne uszkodzenia, co mogło prowadzić do przegrzania walców i całkowitego icn zniszczenia.
Zadaniem wynalazku jest opracowanie rozwiązania eliminującego powyższe niedogodności.
Zadanie to zostało według wynalazku rozwiązane w ten sposób, że z wewnętrzną powierzchnią
płaszcza walce jest połączony łącznik wykonany z materiału dobrze przewodzącego ciepło, a
zwłaszcza z miedzi, w którym to łączniku jest wykonany otwór leżący w osi walca, a w otworze
tym jest obrotowo ułożyskowany czujnik temperatury.
2
142 005
Usytuowanie czujnika temperatury we wnętrzu cylindrycznego płaszcza walca 1 połączenie go
z tym płaszczem za pomoce dobrze przewodzącego ciepło łęcznlka, pozwoliło na osięgnięcie cał¬
kowicie powtarzalnego pomiaru temperatury, przy czym osiągana czułość pomiaru, a etęd i ternoregulacjl jest całkowicie wystarczająca by osięgnęć prawidłowe walcowanie okleinowanych płyt
z drewna lub tworzyw drzewnych. Fakt ten jest o tyle nieoczekiwany, że w normalnych warunkach
to znaczy gdy łęcznik nie jest umieszczony we wnętrzu cylindrycznego płaszcza walca, przenosi
on dość powoli zmiany temperatury od zewnętrznej strefy obwodowej do otworu przyoaiowego, a
zatem występuje znaczna bezwładność układu regulacyjnego. Usytuowanie natomiast łęcznlka we
wnętrzu cylindrycznego płaszcza znacznie zmniejsza bezwładność układu termoregulacji, dzięki
czemu jego czułość na zmiany temperatury jest wystarczajęca dla celów praktycznych.
Okazało się, że korzystnie jest, gdy łęcznik ma kształt kolistej tarczy, w której zew¬
nętrznym obrzeżu sę wykonane wycięciadla grzejnych elementów, a pozostałe koliste odcinki
obrzeża sę przyspawane do stalowego pierścienia, który jest przyspawany do wewnętrznej cylin¬
drycznej powierzchni płaszcza walca.
w
Ponadto okazało się, że dogodnie jest, gdy w wykonanym
łączniku otworze, usytuowanym w osi walca,
jest osadzona tuleja, w której wnętrzu jest
ślizgowo ułożyskowany czujnik temperatury. Korzystnie jest rówbież, gdy łącznikowi jest przy¬
porządkowana przeciwodblaskowa osłona, która zapobiega błędom pomiaru temperatury wynikajęcym
z pochłaniania przez łęcznik promieniowania cieplnego, emitowanego z elementów grzejnych.
Najkorzystniej Jest, gdy tę przeciwodblaskowe osłonę stanowi powłoka chromowa nałożona na
łęcznik.
Przykład wykonania walca walcarki do walcowania płytowych wyrobów z drewna i tworzyw
drzewnych^uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia końcowe część tego walca w
przekroju osiowym, a fig. 2 - tę część walca w widoku czołowym.
Walec walcarski do walcowania płytowych wyrobów z drewna i
tworzyw drzewnych ma płaszcz 1,
w którym na zewnętrznych końcach sę osadzone kołnierze 2a drężonych łożyskowych czopów 2.
W jednym z tych kołnierzy sę wykonane wycięcie 2b, przez które przechodzę oporowe elementy
grzejne 3 usytuowane wzdłuż wewnętrznej cylindrycznej powierzchni płaszcza 1. Zasilanie
grzejnych elementów 3 w energię elektryczne odbywa się za pośrednictwem ślizgowych pierścieni
i szczotek, które nie sę uwidocznione na rysunku. Oporowe elementy grzejne 3 sę we wnętrzu
walca podparte na przegrodach 4 w taki sposób, by stykały się z wewnętrzne cylindryczne
powierzchnię, płaszcza 1 walca. Płaszcz 1 walca, jego łożyskowe czopy 2 i przegrody 4 sę wyko¬
nane ze stali. We wnętrzu płaszcza 1 jest osadzony miedziany łęcznik 5 majęcy postać kolis¬
tej
tarczy, w której obrzeżu sę wykonane trzy wycięcia 5a dla grzejnych elementów 3. W osi
tej
tarczy, a zarazem w oei płaszcza 1 walca, jest osadzona miedziana tuleja 6. Zewnętrzne
koliste odcinki brzegów miedzianego łęcznlka 5 sę przyspawane do stalowego pierścienia 7,
a ten z kolei, jest przyspawany do wewnętrznej powierzchni płaszcza 1. We wnętrzu miedzianej
tulei 6 jest ułożyskowany ślizgowo z niewielkim luzem nieruchomy czujnik 8 temperatury po¬
leczony z jej wskaźnikiem i regulatorem 9. Czujnik 8 jest umieszczony w osłonie 10, która
z kolei Jest umieszczona w rurce 11 podpartej w ślizgowym łożysku 12, osadzonym w wydrężeniu czopa 2.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Ogrzewany walec walcarek^do walcowania płytowych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
składajęcy się z cylindrycznego zewnętrznego gładkiego stalowego płaszcza, w którego końcach
sę osadzone łożyskowe czopy, znamienny tym, że z wewnętrzne powierzchnię tego
płaszcza /l/ Jest połęczony łęcznik /5/ wykonany z materiału dobrze przewodzącego ciepło,
a zwłaszcza z miedzi, w którym to łęczniku znajduje się otwór lsżęcy w osi walca, a w otworze
tym jest obrotowo ułożyskowany czujnik /8/ temperatury.
2. Ogrzewany walec według zaatrz. 1, znamienny
tym, że jego łęcznik /5/ ma
postać kolistej tarczy, w której zewnętrznym obrzeżu sę wykonane wycięcia dla grzejnych
elementów /3/, a pozoetałe koliste odcinki obrzeża sę przyspawane do stalowego pierścienia
/7/, który jest przyspawany do wewnętrznej cylindrycznej powierzchni płaszcza /!/.
142
005
3
3. Ogrzewany walec według zastrz. 1, znamienny tym, że w otworze wykonanym
w łuczniku /5/ i usytuowanym w osi walca jest osadzona tuleja /6/, w której wnętrzu jest śliz¬
gowo ułoży8kowany czujnik /8/ temperatury.
4. Ogrzewany walec według zaetrz. 1, znamienny
jest przyporządkowana przeciwodblaskowa osłona,
5. Ogrzewany walec według zaitrz. 4, znamienny
tym, że jego łucznikowi /5/
tym, że przeciwodblaskowe
osłonę stanowi powłoka chromowa nałożona na łącznik /5/.
Illlllii
Fig Z
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
280 Кб
Теги
pl142005b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа