close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL142008B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
1 OPIS PATENTOWY 1
RZECZPOSPOLITA
142008
LUDOWA
CZYłtLNIAI
Jgg
*£*
Patent dodatkowy
do patentu
Zgłoszono: 85 °2 06
'p- *^*7*/
InL Cl.4
Pierwszeństwo
E21C 29/20
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 85 12 03
Opis patentowy opublikowano: 88 05 31
Twórcy wynalazku: Franciszek Kopka, Bogusław Byrtek,
Alfred Budziński, Zygmunt Holona,
Ernestyn Polak, Andrzej Popowicz,
Antoni Kotlarz, Stanisław Budzowski,
Marian fcwik
Uprawniony z patentuj Rybnicko-Oastrzębskie Gwarectwo Węglowe
Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel",
Wodzisław SI.-Radlin /Polskę/
URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED SAMOCZYNNYM ZSUWANIEM URABIAJĄC* MASZYNĘ GÓRNICZA
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zabezpieczające przed samoczynnym zsuwaniem urabia¬
jącą maszynę górnicze, zwłaszcza kombajn węglowy, w czasie ruchu w dół ściany i przy uszkodze¬
niu ciągnika kombajnu.
Znane są zabezpieczenia przed samoczynnym zsuwaniem urabiających maszyn górniczych, a
zwłaszcza kombajnów węglowych, w nachylonych podłużnie wyrobiskach ścianowych przy pomocy
kołowrotów bezpieczeństwa dla kombajnów z łańcuchowym jak i bezcięgnowym mechanizmem posuwu
kombajnu. Utrudniający pracę kołowrót bezpieczeństwa wraz z niebezpiecznie napięte wzdłuż
ściany, zabezpieczające kombajn przed samoczynnym zsuwaniem, liną został w znacznej mierze
zastąpiony mechanizmem zapadkowym.
W kombajnach z łańcuchowym mechanizmem posuwu znane jest rozwiązanie zabezpieczenia kom¬
bajnu przed samoczynnym zsuwaniem przez zastosowanie podwójnego ogniowego łańcucha przewi¬
niętego przez krążki zbloczy przymocowane do napędów przenośnika na końcach ściany. Jedno
cięgno podwójnego łańcucha, między krążkami zbloczy, przechodzące przez układ krążków
ciągnika kombajnu, zwane górnym, jest częścią pociągową łańcucha, a drugie cięgno łańcucha,
między krążkami zbloczy, zwane dolnym,
jest częścią
łańcucha stanowiącą zabezpieczające
cięgno urabiającej maszyny przed samoczynnym zsuwaniem, przy czym krążek górnego zblocza,
na napędzie zwrotnym przenośnika, jest zablokowany i przawinięty przez niego łańcuch nie
może się przesuwać wzdłuż ściany. Dolne, zabezpieczające cięgno podwójnego łańcucha prze¬
chodzi przez dwa zapadkowe hamulce przymocowane do urabiającej maszyny.
Górny hamulec, przymocowany do urabiającej maszyny, z blokującym zapadką zamkiem, znany
z polskiego zgłoszenia P-243 814, zabezpiecza urabiającą maszynę przed samoczynnym zsuwaniem
po
przenośniku w dół ściany w przypadku zerwania pociągowego łańcucha lub uszkodzenia ciąg¬
nika w czasie ruchu kombajnu w górę nachylonego wyrobiska. W czasie ruchu kombajnu w dół
ściany, zapadka hamulca musi być podniesiona i zabezpieczona blokującym zamkiem, natomiast
142
2
008
w przypadku zerwania pociągowego łańcucha lub uszkodzenia cięgnika zabezpieczenie przed samo¬
czynnym zsuwaniem kombajnu, tę zapadkę, może dokonać tylko obsługa kombajnu przez pocięgnięcie, rozpiętego wzdłuż kombajnu, łańcuszka a z tym przechylenie dźwigni blokujęcego zamka
1 zabezpieczenie kombajnu przed samoczynnym zsuwaniem.
Dolny hamulec, z czujnikiem reagujęcym na zmianę naciągu pocięgowej części łańcucha, znany
z polskiego zgłoszenia P-244 707, przymocowany do kombajnu, najkorzystniej w środku między
krezkami cięgnika a dolnym prowadnikiem pocięgowego łańcucha, zabezpiecza urabiajęcę maszynę
przed samoczynnym zsuwaniem w przypadku zerwania pocięgowego łańcucha również w czasie ruchu
kombajnu w dół ściany, bez konieczności,ingerencji pracowników obsługi, lecz nadal nie zabez¬
piecza kombajnu przed samoczynnym zsuwaniem w przypadku uszkodzenia cięgnika kombajnu.
Znane urzędzenia zabezpieczające urabiaję maszynę w nachylonym wyrobisku ścianowym z pod¬
wójnym ogniowym łańcuchem zastępuję w zasadzie stosowanie kłopotliwych kołowrotów bezpie¬
czeństwa, lecz nie rozwiązuję zagadnienia zabezpieczenia przed samoczynnym zsuwaniem kobejnu,
w przypadku uszkodzenia cięgnika w czasie ruchu kombajnu w dół ściany, bez ingerencji pra¬
cowników obsługi* Nagłe uszkodzenie układu hydraulicznego cięgnika, w czasie ruchu kombajnu
w dół ściany, spowoduje samoczynne zsuwanie kombajnu w dół wyrobiska i wymaga zwolnienia
zapadki pocięgnięciem łańcuszka przez pracowników obsługi kombajnu, których reakcja nie zaw¬
sze może być skuteczna z uwagi na trudne warunki pracy, jak zapylenie, hałas i ograniczone
przejście podczas ruchu kombajnu*
Znane również urzędzenia zapadkowe kombajnów z bezcięgnowym mechanizmem posuwu zabezpie¬
czają kombajn w nachylonych podłużnie wyrobiskach ścianowych przed samoczynnym zsuwaniem w
czasie ruchu kombajnu w górę wyrobiska, natomiast w czasie posuwu kombajnu w dół ściany znana
zapadka nie zapewnia bezpiecznego ruchu kombajnu. W czasie urabiania kombajnem w dół ściany
opór calizny zabezpiecza kombajn przed samoczynnym zsuwaniem i takie założenie czyniono
w dotychczaeowych rozwięzaniach, lecz praktycznie zachodzi również konieczność ruchu kom¬
bajnu w dół ściany bez urabiania calizny w czasie prac manewrowych czy nieprzewidzianych
przeszkód ruchowych,
co jest
szczególnie nLebezpleczne przy dużych nachyleniach,
Urzędzenie zabezpieczajęce urabiajęcę maszynę górnicze w nachylonym wyrobisku ścianowym
przed samoczynnym zsuwaniem, według wynalazku, ma przymocowany do urabiajęcej maszyny mecha¬
niczno-hydrauliczny siłownik, oddziaływujęcy jednostronnie na dźwignię zamka blokujęcego
zapadkę hamulca przymocowanego do kombajnu. Mechaniczno-hydrauliczny siłownik ma po jednej
stronie tłoka odciskajęcę go sprężynę oraz nastawny zderzak, natomiast przestrzeń po drugiej
stronie tłoka, gdzie znajduje się tłoczysko, jest poleczona z układem hydraulicznym cięgnika.
Siłownik jest więc podleczony hydraulicznie bezpośrednio z układem ciśnieniowym cięgnika
między pojedynczo stosowanym zaworem bezpieczeństwa a zaworem zwrotnym. Ciśnienie cieczy
z układu hydraulicznego cięgnika powoduje w siłowniku po przeciwnej stronie tłoka ugięcie
sprężyny i dociśnięcie tłoka do nastawnego zderzaka. Znsjdujęce się natomiast na końcu tłoczyska widełki obejmuję jednostronnie dźwignię zamka blokujęcego zapadkę hamulca, lecz nie
naciskaję na dźwignię. Dopiero epadek ciśnienia w układzie hydraulicznym cięgnika, a z tym
i w mechaniczno-hydraulicznym siłowniku, na przykład z powodu pęknięcia hydraulicznego prze¬
wodu, powoduje spadek nacisku cieczy na tłok siłownika. Znajdujęca się po przeciwnej stronie
tłoka sprężyna przesunie go wraz z tłoczyskiem i widełkami w kierunku dźwigni zamka, powodujęc zarazem przechylenie dźwigni oraz odblokowanie zapadki hamulca, jak również zabloko¬
wanie dalszego posuwu kombajnu w dół nachylonego wyrobiska. Uszkodzenie układu hydraulicz¬
nego cięgnika powoduje więc, niezależnie od reakcji pracowników obsługi, zablokowanie samo¬
czynnego posuwu kombajnu w dół nachylonego wyrobiska.
W kombajnach z podwójnym ogniwowym łańcuchem, którego Jeden łańcuch etanowi cięgno pocięgowe, a drugi stanowi cięgno zabezpieczajęce, mechaniczno-hydrauliczny siłownik oddziaływujs
na dźwignię zamka zapadkowego hamulca, przez który przechodzi zabezpieczajęcy łańcuch utwier¬
dzony w krezkowych zbloczach na końcach ściany, natomiast w kombajnach z bezcięgnowym mecha¬
nizmem posuwu, mechaniczno hydrauliczny siłownik oddziaływuje na dźwignię zamka zapadkowego
hamulca* współdziałajęcego z zębatkę mechanizmu posuwu,
do ociosu lub spęgu ściany.
której sworznie maję osie prostopadłe
142 008
3
Przykład wykonania wynalazku przedstawiono na rysunku, na którym fig.
1 przedstawia ura¬
biające maszynę z podwójnym łańcuchem widoczną w ścianie od strony zrobów, fig, 2- mechanicz-
no-hydrauliczny siłownik współdziałający z zapadkowym hamulcem oraz zabezpieczającym ogniwo¬
wym łańcuchem, fig. 3 mechaniczno-hydrauliczny siłownik współdziałający z
cem oraz zębatka ze sworzniami o osiach proatopadłych do ocioeu ściany,
zapadkowym hamul¬
fig. 4 - mechaniczno-
hydrauliczny siłownik współdziałający z zapadkowym hamulcem oraz zębatką ze sworzniami o
osiach prostopadłych do ociosu ściany,
fig. 4 - mechaniczno-hydrauliczny siłownik współdzia¬
łający z zapadkowym hamulcem oraz zębatką ze aworzniami o oelach prostopadłych do spągu
ściany a fig. 5 - schemat połączenia układu hydraulicznego ciągnika z mechaniczno-hydraulicznym siłownikiem.
Urządzenie zabezpieczające urabiającą maszynę górniczą, a szczególnie kombajn w nachylonym
wyrobisku ścianowym, przed samoczynnym zsuwaniem na przymocowany do kombajnu mechanicznohydrauliczny siłownik 1, oddziaływujący jednostronnie na dźwignię 2 zamka 3 blokującego zapad¬
kę 4 hamulca 5. Siłownik 1 ma po jednej atronie tłoka 6 odciskającą go sprężynę7 oraz nastawny
zderzak 8, a poddrugiej atronie tłoka 6 ma tłoczysko 9 zakończone widełkami 10. Przestrzeń
po 8tronie tłoka 6 z tłoczyskiem 9 jest połączona przewodem 11 bezpośrednio z ciśnieniowym
układem hydraulicznym ciągnika kombajnu, między zaworem bezpieczeństwa 12 a zaworem zwrotnym
13. Znajdujące eię na końcu tłoczyska 9 widełki 10 obejmują jednostronnie dźwignię 2 zapad¬
kowego hamulca 5, lecz jej nie naciskają w czasie pracy ciągnika kombajnu. Dopiero uszkodzenie
ciągnika i spadek ciśnienia w układzie hydraulicznym spowoduje brak nacisku w siłowniku 1
na tłok 6 od strony tłoczyska 9, przez co sprężyna 7 przesunie tłok 6 z tłoczyskiem 9 i wi¬
dełkami 10 w kierunku dźwigni 2, powodując jej przechylenie. W wyniku tego zamek 3 zwalnia
zapadkę 4 hamulca 5. Wielkość luzu między widełkami 10 a dźwignią 2 jest ustalona nastawnym
zderzakiem
8.
W kombajnach
z zabezpieczającym łańcuchem 14, zwolniona zapadka 4 zaczepi o najbliższe
leżące ogniwo zabezpieczającego łańcucha 14, zabezpieczając kombajn przed samoczynnym zsuwa¬
niem w dół ściany. Podobnie w kombajnach z bezcięgnowym mechanizmem posuwu,
zwolniona za¬
padka 4, w przypadku uszkodzenia ciągnika, zaczepi o najbliższy sworzeń 15 zębatki 16 mecha¬
nizmu posuwu kombajnu. W kombajnach z zębatką 16, której osie sworzni 15 znajdują się w po¬
zycji prostopadłej do czoła ścianowego wyrobiska, zwolniona zapadka 4 opada w pozycję zabez¬
pieczającą kombajn przed samoczynnym zsuwaniem pod wpływem własnego ciężaru, natomiast w
kombajnach z osiami sworzni 15 zębatki 16, znajdującymi się w pozycji prostopadłej do spągu
wyrobiska, zwolniona zamkiem 3 zapadka 4 zajmuje blokującą pozycję dla zabezpieczenia kom¬
bajnu przed samoczynnym zsuwaniem przy pomocy sprężyny 17.
Uszkodzenie ciśnieniowych przewodów w układzie hydraulicznym ciągnika czy siłownika 1
powoduje samoczynne zablokowanie posuwu kombajnu w dół ściany niezależnie od reakcji pracow¬
ników obsługi kombajnu. Poza tym, oddziaływanie siłownika 1 na dźwignię 2 zapadkowego hamul¬
ca 5 za pomocą otwartych widełek 10 pozwala pracownikom obsługi kombajnu w każdej chwili i
z natychmiastowym skutkiem przez pociągnięcie rozpiętego wzdłuż kombajnu łańcuszka 18 prze¬
chylić dźwignię 2, przez co zapadka 4 zablokuje kombajn przed samoczynnym zsuwaniem. W czasie
ruchu kombajnu w górę ściany odblokowana zapadka 4 przesuwa się stale po ogniwach zabezpie¬
czającego łańcucha 14 czy po sworzniach 15 zębatki 16, natomiast w czasie ruchu kombajnu
w dół ściany zapadka 4 jest zablokowana zamkiem 3. Mechaniczno-hydrauliczny siłownik 1
połączony bezpośrednio z ciśnieniowym układem hydraulicznym ciągnika między, stosowanym
pojedynczo, zaworem bezpieczeństwa 12 a zaworem zwrotnym 13 oddziaływuje na dźwignię 2 za¬
padkowego hamulca 5 przy uszkodzeniu ciśnieniowych przewodów również między pompą
ulicznym silnikiem ciągnika i po obydwóch stronach silnika.
a hydra¬
142 006
4
Zastrzeżenia
patentowe
1, Urzędzenle zabezpieczające przed samoczynnym zsuwaniem urabiajęcę maszynę górnicze,
w przypadku uszkodzenia cięgnika w nachylonym wyrobisku ścianowym, przesuwane za pomoce ogni¬
wowego pociągowego łańcucha i wyposażone w zapadkowe hamulce, współdziałające z zabezpieczaJęcym łańcuchem, czy przesuwane za pomoce bszcięgnowego mechanizmu posuwu, znamienne
t y m, że ma, przymocowany do kombajnu i oddziaływujęcy jednostronnie na dźwignię /2/ zamka
/3/ zapadkowego hamulca /5/ mechaniczno-hydrauliczny siłownik /l/ z tłoczyskiem /9/ zakoń¬
czonym otwartymi widełkami /10/»
2. Urzędzenle według zastrz. 1,
łownik /l/ na po jednej
znamienne
tym, że mechaniczno-hydrauliczny si¬
etronie tłoka /6/ odciskajęcę go sprężynę /7/ i nastawny zderzak /8/
a po drugiej stronls tłoka /6/ z tłoczyskiem /9/ ma przestrzeń cylindra połęczonę bezpośred¬
nio z ciśnieniowym układem hydraulicznym cięgnika kombajnu między zaworem bezpieczeństwa /12/
a zaworem zwrotnym /13/.
FŃJ.t
142 008
Fig.2
Fig. 3
142 008
Rq.t|
Fig. 5
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz
Cena 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
524 Кб
Теги
pl142008b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа