close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL142182B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY 142182
Patent dodatkowy
do patentu nr«__
Zgłoszono: 84 05 29
(P. 247960)
Int. Cl.4 C07D 295/00
C07D 401/06
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 86 03 11
Opis patentowy opublikowano: 88 06 30
Twórcy wynalazku:
Stefan Groszkowski, Włodzimierz Białasiewicz
Uprawniony z patentu:
Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź (Polska)
Sposób otrzymywania dichlorowodorków
1-/aminoacylo/-4-/3-aryloksy-2-hydroksypropylo/piperazyn
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowych pochodnych piperazyny o wzorze przedstawio¬
nym na rysunku, w którym R oznacza aminę heterocykliczną R'węglowodór aromatyczny, natomiast n jest
liczbą całkowitą 1 lub 2. Są to związki nowe nie opisane w literaturze. Według wynalazku otrzymuje się dichlorowodorki 1-/aminoacylo/-4-/3-aryloksy-2- hydroksypropylo/piperazyn na drodze kondensacji 1-/aminoacylo/piperazyny z 1-chloro-2,3-epoksypropanem, a następnie na zastąpieniu chloru grupą aryloksy.
Kondensację prowadzi się ogrzewając wciągu 1 godziny Waminoacylo/piperazynę zt1-chloro-2,3-epoksy-
propanem (1:1,2) w roztworze bezwodnego etanolu pod chłodnicą zwrotną. Po odparowaniu rozpuszczalnika, 1VaminoacyloM-/3-chloro-2-hydroksypropylo/ piperazynę przemywa się eterem etylowym, a następnie po roz¬
puszczeniu w bezwodnym etanolu ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną z ary Ianem sodowym (1:0,9) w ciągu
4 godzin. Po oddzieleniu z mieszaniny chlorku sodowego i odparowaniu etanolu, produkt końcowy ekstrahuje
się rozpuszczalnikiem organicznym. Po przeprowadzeniu w dichlorowodorek oczyszcza się go przez krystalizację.
Postępując sposobem według wynalazku otrzymuje się dichlorowodorek 1-/3-piperydynopropionylo/-4-[3-/a-naftoksy/- 2-hydroksypropylo]piperazyny, który wykazuje działanie na układ krążenia. Orientacyjne LD50
związku oznaczono metodą Deichmanna i Le Blancka i wynosi ono 260 mg/kg. Związek ten zmniejsza przepływ
wieńcowy oraz zapobiega arytmii adrenalinowej u szczurów w dawce 1/10 LD50 .Poniżej podano przykład
wykonania sposobu według wynalazku.
Przykład . W kolbie dwuszyjnej zaopatrzonej w termometr i chłodnicę zwrotną zabezpieczoną rurką
z chlorkiem wapnia umieszczono 22,5 g 1-/3-piperydynopropionylo/piperazyny, 50 cm3 bezwodnego etanolu
i 11,1 g ehloro-2,3-epoksy propanu. Mieszaninę ogrzewano wciągu 1 godziny w temperaturze 60°—70°C. Po
ochłodzeniu odparowano rozpuszczalnik a pozostałość przemyto eterem etylowym. Następnie 25,4 g 173-pipe-
rydynopropionylo/- 4-/3-chloro-2-hydroksypropylo/piperazyny rozpuszczono w 60 cm3 bezwodnego etanolu
i dodano 11,7 g a-naftolanu sodowego, po czym mieszaninę ogrzewano pod chłodnicą zwrotną 4 godziny. Odsą¬
czono osad chlorku sodowego i odparowano rozpuszczalnik. Oleistą pozostałość ekstrahowano trzykrotnie i bio¬
rąc każdorazowo 30 cm3 bezwodnego benzenu. Odparowano benzen a substancję rozpuszczono w 40 cm3 bez¬
wodnego etanolu i dodano eterowego roztworu chlorowodoru. Następnego dnia odsączono krystaliczny produkt.
Krystalizowano z mieszaniny rozpuszczalników: bezwodnego etanolu i octanu etylu (1:2). Otrzymano 32,4 g
2
142 182
(65% wyd. teor.) dichlorowodórku 1-/3-piperydynopropionyloM-[3-a-naftok$y/-2-hydroksypropylq] piperazyny.
Produkt mięknie w temperaturze 162°C/ temperatura topnienia 172—175°C.
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób otrzymywania nowych dichlorowodorków 1-/aminoacylo/-4-/3-aryloksy-2- hydroksypropylo/piperazyn o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza aminę heterocykliczną R' węglowodór aroma¬
tyczny, natomiast n jest liczbą całkowitą 1 lub 2, z n a m i e n n y t y m, że Waminoacylo/piperazynę kondensuje się z 1-chloro-2,3-epoksypropanem a następnie atom chloru zastępuje się grupą aryloksy.
R-(CHX-C0-N N-CHfCH-CWMl
OH
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz
Cena 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
162 Кб
Теги
pl142182b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа