close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL142417B1

код для вставкиСкачать
POLSKU
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
142417
CZrtcLHlA
Ur?*dU Patentowego
Patent dodatkowy
do patentu ;nr
Zgłoszono: 82 07 21
(P. 237586)
Int. CL4 G06G 7/70
Pierwszeństwo
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono: 84 01 30
PATENTOWI
PRL
Opis patentowy opulblikowano: 88 03 15
Twórcy wynalazku: Zbigniew Nęcki, Zygmunt Tomczak, Wojciech Bu¬
czyński, Aleksander Hager
Uprawniony z patentu: Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Si¬
łowej „PZL-Hydrar, Wrocław (Polska)
Układ połączeń testera elektronicznych układów sterujących
układem paliwowym lotniczego silnika turbinowego
2
i
iPirzedmiotem wynalazku jest układ połączeń te¬
inia mechaniczne. Tak iszerolki zalkires wymagań tech¬
stera elektronicznego układów sterujących układem
nicznych pociąga za sobą potrzebę sprawdzenia pa¬
■paliwowym lotniczego
rametrów wejścia—wyjście elektronicznych ukła¬
dów sterujących układem paliwowym lotniczego
znaczony do
silnika, turbinowego', prze¬
stosowania
(możliwiających
dla budowy testerów u-
sprawdzenie
każdego1 egzemplarza
5
silnika
turbinowego
przed
jego
zmontowaniem
elektronicznego Układu sterowania układem paliwor
wraz z
wym lotniczego silnika turbinowego przed zmonto¬
waniem tego układu wraz z silnikiem, przy czym
elektronicznych układów sterujących układem pa¬
testowany
układ
elektroniczny
jest
Znane i 'stosowane są układy połączeń testerów
liwowym silnika turbinowego utworzone z zespo-
sprawdzany
zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicz¬
nych przy jednoczesnej iregulacjii i ustawieniu żą¬
danych charakterystyk (poszczególnych podzespo¬
10
łów tego testowanego układu.
Stosowane powszechnie w technice lotniczej elek¬
troniczne układy sterujące układem paliwowym
lotniczego silnika turbinowego imają za zadanie za¬
pewnić takie sterowanie układem paliwowym, aby
silnikiem.
15
lu izadajników pozilotmów isygimaiłów wejściowych
połączonych poprzez układ komutacji iz wejściami
czujnikowymi testowanego elektronicznego układu
oraz z .zespołem imiemmilków i irejestiraitarów, przy
czym "wyjście testowanego układu elektronicznego
jest połączone z miernikiem wielkości sygnału wyj¬
ściowego-.
Znane i stosowane układy testerów poprzez układ
-uzyskać dla normalnej ciągłej pracy silnika stałe
komutacji łączą punkty poimiiairowe poszczególnych
węzłów testowanego elektronicznego układu z zespałem mierników i (rejestratorów,, co umożłiwiia
obroty turbiny napędowej niezależnie od dopusz¬
czalnych zmian obrotów turbosprężarki, tempera¬
tury między tuartoiiinamii i irnomenrbu ofciroitowego nia
reduktoirze głównym,, z jednoczesnym umożliwie¬
niem naisltawinego przez jpilofta dokonywanego pro¬
gramowania chwilowychi, żądanych stanów pracy
~
20
silnika.
25
wanego elektronicznego układu.
30
Znane i stosowane układy testerów elektronicz¬
nych układów sterujących układem paliwowym
lotniczego 'silnika turbinowego nie pozwalają na
ocenę parametrów dynamicznych w rzeczywistym
układzie eksploatacji, to jest zachowania (się testo-
Te wymagania
systemowe
elektroniczny
układ sterujący układem paliwowym lotniczego sil¬
nika turbinowego musi zabezpieczać w szerokim za¬
kresie parametrów klimatycznych i przy określo¬
nych wymaganiach ciągłości bezraakłóceniiowej pra¬
cy!, przy ziaiłożonycih wymogach odjpotrności na drgia-
142 417
sprawdzenie przed procesem testowania i w trak¬
cie -procesu niezbędnydh <pozioimów sygnałów w wy¬
mienionych węzłach, sygnałów określających stan
funkcjonowania (poszczególnych podzespołów testo-
142 417
3
4
wanego układu w -warunkach współpracy z isilnikiem turbinowym. .
t
Znane i stosowane układy nie umożliwiają tym
,
samym oceny parametrów dynamicznych testowa¬
nych układów elektronicznych w szerokimi przedziale parametrów klimatycznych odpowiadających
przyszłym klimatycznym warunkom eksploatacji
turbinowych silników, co jest niezbędne dla bezpie¬
cznej eksploatacji silników.
Znane i stosowane są układy testerów analogo¬
wych układów elektronicznych aparatury automa¬
tyki przemysłowej jak na przykład'z opisu wyna¬
lazku według polskiego patentu Nr 1220612, w któ* rych wykorzystuje się analogowe komutatory wyjść
ii wejść dla połączenia wyjść badanego elektroni¬
cznego układu onaz jego wejść ze wzorcowymi
10
nym i teniiperaturze między turbinami są połączo¬
15
źróctamii' napięć i wskaźunikalmil piopnaez koder relkio|nfig,uir,ujący stauktiurę połączeń meitro logiczno-ifunikcjonaikiych w izaiezności od typu badanego
dla
celów
testowania
monitorów
—
elektronicznych
dowolnych warunkach kltoatycznychi, przy możli¬
układów sterujących układem paliwowym lotni¬
czego silnika turbinowego.
Układ połączeń testera elektronicznych układów
sterujących układem paliwowym lotniczego silni¬
ka turbinowego., zaopatrzony w układ komutacji
i nastaw poziomów statycznych oraz we wspólne
złącze pomiarów i rejestracji poprzez które układ
testera jest, (połączony z zespołem mierników i mo-
wości jednoczesnej regulacji i ustawieniu charakte¬
rystyk poszczególnych podzespołów testowanego u25
kładu.
Przetestowany i dostrojony elektroniczny układ
siterujacy 'Układem. paliwowym
30
Uatniciziego
silnika
turbinowego-testerem według wynalazku zapewnia
po zainstalowaniu go na silniku wymagane para¬
metry pracy ciągłej' i wymagane warunkami eks¬
mliltoirów, a które to złącze jeist jednocześnie połączo¬
ploatacji stany żądanych, . chwilowych warunków
ne z węzłami kontrolnymi testowanego elektroni¬
cznego układu sterującego układem paliwowym
lotniczego silnilka 'turbinowego charakteryzuje się
pracy ustalanych przez pilota.
tym, że ma układ analogowego symulatora stanów
pracy silnika, którego wejście jest połączone
Przedmiot wynalazku jest blliżej objaśniony na
35
przykładzie wykonania za pomocą rysunku, który
pokazuje blokowy schemat połączeń układu według .
z
wynalazku w powiązaniu z testowanym układem
wyjściem testowanego elektronicznego układu, zaś
dwa wyjścia układu analogowego symulatora o
sygnałach symulujących obroty turbosprężarki i
elektronicznym i zewnętrznym1 poza testerem usy¬
tuowanym zespołem mierników i monitorów.
Układ połączeń testera elektronicznych układów
obroty turbiny napędowej są połączone poprzez
40
układ komutacji i nastaw poziomów statycznych
z wejściami dwóch, przyporządkowanych im prze-
.
mierników i
umożliwia realizację uniwersalnej procedury po¬
miarowej testowanego elektronicznego układu tak
w warunkach statycznych * jak i dynamicznych, w
Rozwiązanie według patentu Nr 12i2 052 jest nie¬
przydatne
ne poprzez. dWa przetworniki napięcie—częstotli¬
wość i dwa przetworniki naplięcie^napięcie jedno¬
cześnie z odpowiednimi wejściami czujnikowymi te¬
stowanego układu i ze wspólnymi złączem pomiarów
i rejestracji,, którego wyjścia są połączone z ze¬
wnętrznym zespołem
20
układu ełektaonifcznego.
są piTzezniacizionie ' ido zewnętrznego oddziaływa¬
nia dla wymuszanlia żądanych, chwilowych stanów
pracy silnika.
Rozwiązanie według wynalazku dzięki połączeniu
wyj'ścia testowanego elektronicznego układu steru¬
jącego układem paliwowym lotniczego stiilmiJka tiurr
binowego z wejściami układu analogowego symu¬
latora stanów pracy siłnlika, którego- to układu sy¬
mulatora cztery wyjścia sygnałów odjpowładający eh
obrotom turbosprężarki, obrotoim turbiny napędo¬
wej, momentowi obrotowemu na reduktorze głów¬
tworników napięcie-rczęstotliwośo., których wyj¬
ścia są jednocześnie połączone ze wspólnym złą¬
czeni pomiarów i rejestracji oraz z wejściami czujndikowymi obrotów turbosprężarki i obrotów tur¬
ka turbinowego ma na wejściu układ 1 analogowe¬
go symulatora stanów pracy silnika. Wejście ukła¬
du 1 analogowego symulatora jest połączone.z wyj¬
ściem testowanego elektronicznego układu 2. Dwa
45
biny napędowej testowanego elektronicznegoi ukła¬
du. Drugie dwa wyjścia układu analogowego sy¬
mulatora stanów pracy, silnika, o sygnałach symu¬
lujących moment 'obrotoiwy na reduktorze głów¬
nym silnika oraz temperaturę między turbinami
isą połączone pioplnzez .wymieniony ^ukłald komutacji
i nastaw poziomów statycznych z wejściami dwóch
przetworników^napięcie—napięcie, których wyjścia
są jednocześnie połączone ze wspólnym złączem
cji
,
Układ testera według wynalazku ma zespół prze¬
łączników połączony z wejiściami sterującymi te¬
stowanego układu elektronicznego* które to wejścia
wyjścia 3 i 4 : tukłaidu 1 analogowego sy¬
mulatora o sygnałach symulujących obroty turbo¬
sprężarki i obroty turbiny napędowej są połączo¬
ne poprzez układ 5 komutacji i nastaw poziomów
statycznych z wejściami dwóch, przyporządkowa¬
50
nych im przetworników 6 i 7 napięcie^częstotliwość. Wyjścia tych przetworników 6 ii 7 są połą¬
czone jednocześnie ze wspólnym złączem 8 pomia¬
55
pomiarów i rejestracji oraz z czujnikowymi wej¬
ściami momentu obrotowego na reduktorze głów¬
nym silnika oraz temperatury między turbinami
silnika. Układ modulatora ma wyjście połączone z
.'układem komutacjii i inia&taw pomiarów sitaityczinych
oraz ze wspólnym złączem pomiarów i rejestra¬
sterujących układem paliwowym lotniczego silni¬
60
rów i rejestracji oraz z wejiściami czujnikowymi
obrotów 'turbosprężarki i obrotów .tuiribiny napędo¬
wej testowanego elektronicznego układu 2.
Dwa drugie wyjścia. 9 i 10 układu 1 analogowe¬
go symulatora o sygnałach symulujących moment
obrotowy na reduktorze głównym oraz temperaturę
między turblinami są połączone poprzez wymieniony
ulkład 5'komiutacji i maisitaw poziomów isltatycznych
z wejściami dwóch przyporządkowanych im prze¬
tworników 11 i 12 napęcie^napięcie, których wyj¬
ścia są jednocześnie połączone ze wspólnym złączem
8 pomiarów i rejestracji oraz z dwoma czujniko¬
wymi wejściami momentu obrotowego na redukto-
142 417
5
6
rze głównym oraz temperatury między turbinami
zmieniając w układzie 5 komutacji nastawy po¬
tencjometrów do regulacji obrotów turbosprężarki,
dbrotów turbiny napędowej* momentu obrotowego
i temperatury między turbinami ocenia się prawidłowe działanie poszczególnych Obwodów przy połą¬
czeniu nakładu komutacji 5 z odpowiednimi prze¬
twornikami 6, 7, 11, 12 i testowanym elektronicz¬
nym układem 2. Tester zawiera zespół przełączni¬
ków 14, Iktóry jeisit odzwierciedleniem zespołu pmzełączników w kabinie pilota, służących do zmiany
testowanego elektronicznego układu 2. .
Układ 13 modulatora jest jednocześnie połączony
•z jednym z wejść układu 5 komutacji i nastaw po¬
ziomów statycznych oraz ize wspólnym złączem 8
5
pomiarów i rejestracji.
Układ t testera według wynalazku ma zespół 14.
przełączników, który jest połączony z wejściami
sterującymi testowanego elektronicznego układu 2,
które to wejścia są przeznaczone do zewnętrznego
oddziaływania dla wymuszania przez pilota żąda¬
nych, dhwiilowych stalnów ptnacy sillinlika. Zespół 15
wyjść 'testowanego eilekitiromiciznego ulkładu 2, sta¬
nowiący wyprowadzenia ipunktów (pomiarowych wę¬
złów Obwodów elektrycznych (testowanego elektro¬
io
d sprawdzenia poziomów zadziałania poszczególnych
regulatorów w testowanym układzie 2 dla parame¬
trów Jkontrolnych silnika sprawdzanych przed lo¬
tem oraz parametrów nadzwyczajnych i ratunko^
19
15
nicznego układu 2 jest bezpośrednio połączony ze
wspólnym złączem 8 pomiarów i rejestracji celem
sprawdzenia wymaganych poziomów sygnałów w
wymienionych węzłach testowanego elektroniczne¬
go lukładiu 2. Wyjścia wspólnego złącza 8 pomia¬
isytuacjaicih awaryjnych. Układ łpołączeń testera u-
20
20
rów i (rejestracji są połączone z zespołem 16| mierników i monitorów.
możliwia szybkie i dokładne przeprowadzenie re¬
gulacji oraz kontrolę funkcjonalną i (metrologiczną
Sjprawdzanycn parametrów testowanego elektronicznego układu 2. Umożliwia również przeprowadze¬
nie jprób laboratoryjnych i dowodowych takich jak
Działanie testera "według wynalazku przebiega na¬
stępująco. Po połączeniu testowanego elektronicz¬
nego wkładu 2 za pomocą złącz z ■układem testera
wych silnika wykorzystywanych przez pilota w
25
25
i włączeniu napięć zasilających, tester i testowa¬
ny układ 2 są przygotowanymi do proceduiry te¬
na przykład niezawodnościowych), klimatycznych,
narażeń mechanicznych!,, kompatabilności elektro¬
magnetycznej testowanego 'układu 2 w warunkach
pracy symulowanych przez tester „ praktycznie od¬
powiadających warunkom! eksploatacji na obiek¬
cie.
stowania. Wstępnie dokonuje się sprawdzenia po¬
ziomów sygnałów w /pomiarowych węzłach "testo¬
wanego ufldładu 2 za pomocą zies)poiłu 16 mierników
i monitorów połączonego poprzez wspólne złąc;ze
8 pomiarów ii mejestaacjii z zespołem 15 wyjść te¬
Zastrzeżenia patent o w e
30
1. Układ połączeń tesrterai elektronicznych ukła¬
dów sterujących układem paliwowym lotniczego
silnika turbinowego, zaopatrzony w układ komu¬
stowanego układu 2. Podane iz wyjściai testowanego
układu 2 sygnału sterującego wejściem układu 1
ainialolgowegio symiuilatara powoduje pojawienie
się ma cztereclh wyjściach 3, 4, 9 i 10 tego
układu 1 sygnałów analogowych odpowiadających
obrotom turbosprężarki, obrotom turbiny napędo¬
wej, 'momentu Obrotowego i temperatury między
turbinami. Połączenie przez operatora za pomocą
układu 5
komutacji i nastaw
jednego z wymie-
tacji i nastaw ipoziomów statycznych oraz we wspól39
39 ne złącza pomiarów i rejestracji poprzez które układ testera jest połączony z zespołem mierników
i monitorów, a które to złącze jest jednocześnie
połączone z węzłami kontrolnymi testowanego elek¬
tronicznego układu sterującego układem paliwo 40
40 wym lotniczego' silnika turbinowego, znamienny
tym, że ma układ (1) analogowego symulatora sta¬
nów pracy silnika, którego wejście jest połączone
nionycn wyjść 3, 4, 9 i 10 ipoprzez odpowiadający
temu wyjściu jeden z przetworników 6, 7, 11 i 12
z odipowiednim wejściem jednego z czujnikowych
wejść testowanego układu 2 powoduje zamknięcie 45
45
jednej z czterech możliwych pętli pomiarowych i
tym samym daje możliwość regulacji i pomiarów
włączonego' aktualnie w pętlę układu regulatora
obrotów turbosprężarki, regulatora obrotów turbi¬
ny napędowej, regulatora momentu obrotowego lub
50
50
:z wyjściem testowanego elektroniciznego iulkładu (2),
zaś dwa wyjścia (3 i 4) układu <1) analogowego sy'mulaitora o 'sygnałach symulujących obroty turbo¬
sprężarki i obroty turbiny napędowej są połączo¬
ne poprzez układ (5) komutacji i nastaw poziomów
statycznych z wejściami dwóch, przyporządkowa¬
nych im przetworników (6 i 7) napięcie—ćzęstotliwość, których wyjścia są jednocześnie połączone
regulatora temperatury (między turbinami. Wymie¬
ze wspólnym
nione regulatory stanowią podzespoły 'testowanego
układu 2 i łącznie ws/półdziałają w wypracowaniu
oraz z wejściami czujnikowymi obrotów turbosprę¬
żarki i obrotów turbiny napędowej testowanego
elektronicznego układu (2), przy czym dwa wyj-
wspólnego sygnału wyjściowego testowanego ukła¬
du 2, a który to sygnał regulluje dopływ paliwa do
55
55
układu paliwowego silnika turbinowego.
W celu wymuszenia w obwodach wymienionych
rator układem 5 komutacji [powoduje włączenie u-
analogowego symulatora
60
ściami dwóch przetworników (11 i 12) napięcie—na¬
65
pięcie, których wyjścia są jednocześnie połączone
ze Wspólnym złączem" (8) pomiarów i rejestracji,
ciraiz z czujnikowymi wejściami .mementu obroto¬
wego na reduktorze głównym i temperatury między turbinami testowanego elektronicznego ukła-
z przetworników 6, 7, 11, 12 aktualnie włączonego
w jedną z czterech pętli ^pomiarowych. Przy spraw¬
dzaniu statycznym obwodów testowanego układu 2
i 10) układu (1)
pomiarów i rejestracji
o sygnałach symulujących moment obrotowy na
reduktorze głównym oraz temperaturę między tur¬
binami są połączone poprzez wymieniony układ (5)
komutacji i nastaw poziomów statycznych z wej-
regulatorów zmiennych stanów dynamicznych ope¬
kładu 13 modulatora na jedno z wyjść wymienio¬
nego układu 5 komutacji, co powoduje pojawienie
się zmodulowanego sygnału na wejściu jednego
ścia (9
złączem (8)
142 417
7
8
du (2), podczas gdy układ (13) modulatora ma
wyjście połączone jednocześnie z układem (5) ko¬
ma zespół (14) przełączników połączony z wejścia¬
mi sterującymi testowanego układu elektroniczne¬
go, które to wejścia są przeznaczone do zewnętrz¬
nego oddziaływania dla wymuszenia żądanych.
chwilo wy dh stanów pracy silnika.
mutacji i
nastaw
poziomów statycznych
oraz ze
wspólnym złączem (8) pomiarów i rejestracji.
2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że
ł5
DN-3, z. 679/87
Cena 130 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
671 Кб
Теги
pl142417b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа