close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL142432B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
142432
LODOWA
Patent dodatkowy
W
URZĄD
Zgłoszono: 84 Ol 17
Int. Cl4
G05D 13/64
C13D 1/12
(P. 245 918)
Pierwszeństwo
CZYłtLKlA
Zgłoszenie ogłoszono: 85 08 13
PATENTOWY
PRL
I
Opis patentowy opublikowano: 88 05 16
*
Urzędu ł*et«n*>*#$0
l
IL^"1
„J
Twórcy wynalazku: Adam Mąderek, Jerzy Liziniewicz
Uprawniony z patentu: Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Nysa (Polska)
Sposób i urządzenie sygnalizacji i zabezpieczenia przed
niewspółbieżnością dwóch długich, równoległych, dwustronnie
napędzanych wałów ślimakowych
chamia układ sygnJalizacji i sterowania zabezpie¬
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządze¬
bieżnością dwóch długich, równoległych, dwustron¬
nie napędzanych wałów ślimakowych, zwłaszcza
ekstraktora soku z- rozdrobnionego surowca roślin¬
czeniem przed niewspółbieżnością
iW przypadku niewspółbieżności
w uzwojeniu selsyna odbiorczego
napięcie będące funkcją napięcia
nego.
syna nadawczego oraz kąta rozkojairzemia wirni¬
nie sygnalizacji i zaibezpieczenia przed niewspół¬
W znanych dwuślimakowych ekstraktorach soku
z surowca roślinnego wały zachodzących na siebie
ciągów śMimakowych są napędzane silnikami dwu¬
stronnie: poprzez sztywne przełożenia sprzęgające
10
dolne końce wałów i poiprzez mechanizm różnico¬
wy sprzęgający górne końce wałów,, co umożliwia
swobodne dopasowanie kąta skrętu końcówek wa¬
łów w górnym końcu ekstrakltora.
W trakcie eksploatacji urządzenia mogą mieć
miejsce przeciążenia poszczególnych ślimaków, co
objawia się oscylacjami skrętnymi końców wałów.
W przypadku awarii może powstać nieciągłość
wałów oraz niebezpieczeństwo zakleszczania się
Wadami
u
zabezpieczenia
selsyna; po zadziałaniu blokady-napędu jest znany
wałów.
Celem wynalazku jest opracowanie rozwiązania
25
bez wad przedstawionego stanu techniki. Według
wynalazku, sposób sygnalizacji i zaibezpieczenia
przed niewspółbieżnością dwóch długich, równo¬
ległych, obustronnie napędzaoych wałów ślimako¬
wych, zwłaszcza wałów ślimakowych ekstraktora
soku z rozdiTObnionego surowca roślinnego, których
początki są sprzężone za pośrednictwem sztywnego
przełożenia* a końce za pośrednictwem mecha¬
nizmu różnicowego polega na tym,, że sygnały
skręcenia względem siebie obu końców każdego
wału są transfccinbwanę równolegle przez łącza
wałów dwuślimakowego ekstraktora soku
selsyna nadawczego jest zasilany z sieci, na¬
tomiast wirnik selsyna odbiorczego poprzez pro¬
stownik zasila przekaźnik napięciowy, który uru-
rozwiązantia
20
dwóch selsynów s,przężonych mechanicznie z koń¬
cówkami obracających się wałów ekstr aktora. Wir¬
nik
opisanego
tylko fakt awarii, ale bez informacji co do rndejr
sca awaria oraz o wielkości wzajemnego skrętu
Znany jest z publikacji „Sacharnaja promyszlennost" 1968 nr 4, sir. 33 sposób i układ zabez¬
pieczenia niewispółibieżności obrotów dwóch równo¬
z buraków cukrowych. Układ składa się z zespołu
ków wymienionych selsynów. Wyprostowane na*
pięcie z wirnikiem seisenu odlbiorczego pobudza
przekaźnik napięciowy, który przez układ sygna-r
lizać ja i sterowania blokuje napęd walów.
są: brak chwilowego wskazania kąta wzajemnego
skrętu wałów; sygnał wykonajwczy jest wypro¬
wadzony przez zawodne połączenie kontaktowe
obu ciągów śMmakowych.
ległych
obrotów wałóiw.
obrotów wałów
jest generowane
wzbudzania sel¬
30
142 432
ś>
142 4S2
3
4
selsynowe na sygnały położenia tarcz kodowo-wsfcainikowych, które w aktywnych strefach wy¬
znaczonych mintiejszymi kąitaimd odchylenia formują
rii oraz wyłącznikami 10 napędów wałów 1. Sy¬
gnały skręcenia względem siebie obu końców każ¬
dego z wału 1 są transformowane równolegle z
selsynów 2 poprzez różnicowe selsyny 3 na sy¬
gnały położenia tarcz 5, które w aktywnych stre¬
sygnały ochronne dopuszczalnych skrętów spręży¬
stych każdego wału,, natomiast w aktywnych stre¬
fach wyznaczonych większymi kąitaimd odchylenia
formują sygnały awaryjnego skręcenia wałów i
wyłączenia napędów wałów.
Do stosowania tego sposobu wykorzystuje się
urządzenia składające się z dwóch równoległych
łączy selsynowych w postaci nadawczych selsy-
fach kąta ±ia formują sygnały ochronne dopusz¬
czalnych sprężystych
10
nów zaimocowanych na końcówkach wałów i po¬
łączonych z odbiór czyimi selsynaimd, z których każ¬
dy ma na wałku uirndeiszczoną wiskaźnikowo-kodową tarczę, posiadającą aktywną strefę wyznaczoną
mniejszym kątem odchylenia, odipowiadającym
maksymalnemu kątowi niepożądanych skrętów
wykonania przedstawionymi na rysunku zawiera¬
jącym schemat urządzenia. Na końcówkach każ¬
dego z wałów 1 są zamocowane równolegle na¬
dawcze selsyny 2 .połączone z odbiorczymi różni¬
cowymi seflsynami 3. Każdy z selsynów 3 ma na
wałku 4 umieszczoną wskaźnikowo-kodową tarczę
5, posiadającą zarówno aktywną strefę wyznaczo¬
ną
kątem
±a odpowiadaj ącytm
skrętom sprężystym wałów
1
20
23
kaźniki fotooptyczne. Organy 6 są sprzężone z sy¬
gnalizatorami 8 skrętu dopuszczalnego wałów 1,
a organy 7 są sprzężone z sygnalizatorami 9 awa¬
gnalizatorami 8 skrętów wałów 1.
Tarcze 5, w aktywnych strefach kąta ±|3, for¬
mują sygnały ochronne awaryjnych skrętów wa¬
łów 1 i pobudzają wykonawcze organy 7 sprzężo¬
1. Sposób sygnalizacji i zabezpieczenia przed
niewspóŁbieżnością dwóch długich, równoległych
obustronnie napędzanych
wałów
ślimakowych,
zwłaszcza ekstraktom soku z rozdrobnionego su¬
rowca roślinnego, których początki są sprzężone
za pośrednietweim sztywnego przełożenia, a końce
za pośrednictwem mechanizmu różnicowego, zna¬
mienny tym, że sygnały skręcania względem sie¬
bie obu końców każdego wału (1) są transformo¬
wane równolegle przez łącza selsynowe (2 i 3) na
sygnały położenia wskaźnikowo-kodowych tarcz
(5), które w aktywnej strefie wyznaczonej mniej¬
30
szym kątem (±kx) formują sygnały ochronne do¬
puszczalnych skrętów sprężystych każdego wału
(1), natomiast w aktywnej strefie wyznaczonej
większym kątem (±0) formują sygnały awaryjnych
skręceń i wyłączania napędów wałów (1).
35
2. Urządzenie
do
stosowania
sposobu
według
zastrz, 1, znamienne tym, że składa się z dwóch
równoległych łączy selsynowych w postaci nadaw¬
czych selsynów <2) zaimocowanych na końcówkach
wałów (2) i
40
połączonych z odibiorczymi
różnico¬
wymi seisynami (3), z których każdy ma na wał¬
ku (4) umieszczoną wskaźnikowo-kodową tarczę
(5), posiadającą aktywną strefę wyznaczoną mniej¬
szym kątem (±ia), odpowiadającym dopuszczalne¬
dopuszczalnym
jącym awaryjnemu skręceniu wałów 1. Aktywne
strefy tarcz 5 pobudzaj] ą wykonawcze organy 6 i
7, najkorzystniej czujniki indukcyjne luib prze¬
i
Zastrzeżenia patentowe
oraz posiadającą
aktywną strefę wyznaczoną kątem +0, odpowiada¬
1
1 oraz z wyłącznikami 10 napędów wałów 1.
wzajemnego położenia wałów po wyłączeniu awa¬
ryjnym co pozwala na diagnozowanie miejsca po¬
wstania awarii w układzie ciągów dwóch równo¬
ległych, długich wałów ślimakowych.
Wynalazek jest bliżej objaśniony na przykładzie
wału
15
obu wałów,, a za tym diagnozowanie o chwilowych
stanach nierównowagi, z drugiej zaś obserwację
każdego
ne z sygnalizatorami 9 awaryjnego skrętu wałów
sprężystych wału i pobudzającą organ wykonaw¬
czy sprzężony z sygnalizatorem dopuszczalnego
skrętu* wału oraz posiadającą aktywną strefę wy¬
znaczoną większym kąitem odchylenia, odipowiada¬
jącym skręceniu wału i pobudzającą organ wyko¬
nawczy sprzężony z sygnalizatorem awarii i wy¬
łącznikiem napędów wałów.
W przedstawionymi rozwiązaniu uniknięto, wad
stanu techniki. Natomiast umożliwia ono z jednej
strony ciągłą obserwację znaku i wielkości skrę¬
tów poszczególnych wałów jak i różnicy skręceń
skrętów
pobudzają wykonawcze organy 6 sprzężone z sy¬
45
mu skrętowi sprężystemu walu (i) i pobudzającą
wykonawczy organ (6) sprzężony z. sygnalizatorem
(8) dopuszczalnego skrętu wału (1) oraz posiada¬
jącą aktywną strefę wyznaczoną większym kątem
(±10), odpowiadającym awaryjnemu skręcaniu wału
(1) i pobudzającą wykonawczy organ (7) sprzężo¬
ny z sygnalizatorem! (9) awarii i wyłącznikiem (10)
napędów wałów (1).
\
142 432
40
9
3LJC
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
356 Кб
Теги
pl142432b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа